Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ"

Transcript

1 Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ γηα φινπο φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. (2) Οη θνηλσληθνί εηαίξνη Coiffure EU θαη UNI Europa Hair & Beauty πξνηίζεληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην θιάδν ηεο θνκκσηηθήο θαη ζχλαςαλ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ παξνχζα ζπκθσλία. (3) Σχκθσλα κε ην άξζξν 155 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο θαινχλ απφ θνηλνχ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην ζην Σπκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη απφθαζε ψζηε λα θαηαζηεί ε ζπκθσλία δεζκεπηηθή γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζηφρν, εηδηθφηεξα, ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. (4) Ωζηφζν, ηα κέξε είλαη ηεο άπνςεο φηη φινη νη απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν αληηκεησπίδνπλ παξφκνηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο κε ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο: ν ζηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. Σπλεπψο, ηα κέξε πξνηξέπνπλ ηα θξάηε κέιε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα ζπκθσλία κε θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαιχπηεηαη φινο ν θιάδνο ηεο θνκκσηηθήο θαη, εηδηθφηεξα, φηη φινη νη απηναπαζρνινχκελνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία. (5) Τα κέξε ζα ζπζηήζνπλ κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ θιάδν ζε επξσπατθφ επίπεδν. Η νκάδα ζα απαξηίδεηαη απφ 5 αληηπξνζψπνπο απφ θάζε κέξνο θαη ζα ζπλεδξηάδεη κία θνξά ην ρξφλν. Η νκάδα ζα ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζηελ επξσπατθή επηηξνπή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο. Η νκάδα ζα επαλεθηηκά ηνπο θηλδχλνπο πεξηνδηθά κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. (6) Τα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ζηα θξάηε κέιε. 1

2 Γενικέρ εκηιμήζειρ (1) Έρνληαο ππφςε φηη πεξηζζφηεξν απφ 1 εθαηνκκχξην εξγαδφκελνη ζε θνκκσηήξηα ππνδέρνληαη 350 εθαηνκκχξηα δπλεηηθνχο πειάηεο (2) Έρνληαο ππφςε φηη ε θνκκσηηθή απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε πςειή έληαζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο (3) Έρνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε ηεο θνκκσηηθήο απαηηεί ηελ ηήξεζε ησλ πςειφηαησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ηφζν γηα ηνπο πειάηεο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη επηβάιιεη θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή επζχλε (4) Έρνληαο ππφςε φηη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζηνλ ζπλερή θνηλσληθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί έλαλ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή (5) Έρνληαο ππφςε φηη νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηνη, αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα (6) Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη απφιπηα πεπεηζκέλα φηη κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο θνκκσηηθήο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηνηηθήο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο (7) Έρνληαο ππφςε φηη ηα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζε φια ηα θνκκσηήξηα (8) Έρνληαο ππφςε φηη ν ζηφρνο ηεο πξνψζεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θνκκσηήξηα (9) Έρνληαο ππφςε, επνκέλσο, φηη είλαη αλαγθαίν νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη εξγνδφηεο, φηαλ αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, φπσο θαζνξίδνληαη θαησηέξσ (10) Έρνληαο ππφςε ην άξζξν 155 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (11) Έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία-πιαίζην 89/391/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 1, 1 ΔΔ L 183 ηεο , ζ. 1. 2

3 (12) Έρνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ, εηδηθφηεξα ηηο νδεγίεο 89/654/ΔΟΚ 2, 89/656/ΔΟΚ 3, 92/85/ΔΟΚ 4, 98/24/ΔΚ 5, 2004/37/ΔΚ 6 θαη 2009/104/ΔΚ 7 Μέπορ 1 Γενικέρ διαηάξειρ Σημείο 1 Σηόσοι Η παξνχζα ζπκθσλία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηνπ θιάδνπ ηεο θνκκσηηθήο έρεη ζηφρν: (1) Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, εηδηθφηεξα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ρξήζε πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα πξφιεςε ησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία. (2) Δξγαζία ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ. (3) Θέζπηζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. (4) Γηαηήξεζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν. (5) Δμαζθάιηζε θαη πξνψζεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (6) Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ θιαδηθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Σημείο 2 Πεδίο εθαπμογήρ (1) Η παξνχζα ζπκθσλία πξαγκαηεχεηαη πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ θιάδν ησλ θνκκσηεξίσλ. 2 ΔΔ L 393 ηεο , ζ ΔΔ L 393 ηεο , ζ ΔΔ L 348 ηεο , ζ ΔΔ L 131 ηεο , ζ ΔΔ L 158 ηεο , ζ ΔΔ L 260 ηεο , ζ. 5. 3

4 (2) Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηα θνκκσηήξηα, φηαλ νη απηναπαζρνινχκελνη ή νη εξγνδφηεο αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, απηνί νη απηναπαζρνινχκελνη ή νη εξγνδφηεο ζπκκνξθψλνληαη, mutatis mutandis, κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο: Μέξνο 1 ζεκείν 5 παξάγξαθνο 3, ζεκείν 6 παξάγξαθνο 3 θαη ζεκείν 7 παξάγξαθνο 5 Μέξνο 2, ζεκείν 1, ζεκείν 2 παξάγξαθνο 1 θαη ζεκείν 2 παξάγξαθνο 2 (3) Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηα θνκκσηήξηα, φπνπ νη απηναπαζρνινχκελνη αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, απηνί νη απηναπαζρνινχκελνη ζπκκνξθψλνληαη, mutatis mutandis, κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγνδφηεο: Μέξνο 1, ζεκείν 5 παξάγξαθνο 4 έσο ζεκείν 5 παξάγξαθνο 6, ζεκείν 6 παξάγξαθνο 5 έσο ζεκείν 6 παξάγξαθνο 9, ζεκείν 7 παξάγξαθνο 1 θαη ζεκείν 7 παξάγξαθνο 7 Μέξνο 2, ζεκείν 2 παξάγξαθνο 4 έσο ζεκείν 2 παξάγξαθνο 6 Σημείο 3 Οπιζμοί (1) Οη εξγνδφηεο είλαη πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επηρείξεζε. (2) Οη εξγαδφκελνη είλαη πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη απφ εξγνδφηεο ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ. (3) Οη απηναπαζρνινχκελνη είλαη φια ηα πξφζσπα, εθηφο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηελ θνκκσηηθή. (4) Τα κέξε πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη νη επξσπατθέο νκνζπνλδίεο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. (5) Ωο «εζληθέο πξαθηηθέο» λννχληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο πνπ δελ είλαη νχηε λφκνη νχηε θαλνληζκνί. Σημείο 4 - Απσέρ (1) Τα κέξε ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. 4

5 (2) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα κηα θνηλή ζηξαηεγηθή πξφιεςεο, ζε φια ηα θξάηε κέιε, ε νπνία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα πην πξφζθαηα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα. (3) Τα κέξε ζεκεηψλνπλ φηη νη γεληθέο αξρέο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία-πιαίζην 89/391/ΔΟΚ θαη ζηηο ζρεηηθέο εηδηθέο νδεγίεο. Σεκεηψλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 76/768/ΔΟΚ γηα ηα θαιιπληηθά φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εηζαγσγέσλ ή ησλ δηαλνκέσλ ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ νδεγία 8. Σημείο 5 Χπήζη ςλικών, πποφόνηυν και επγαλείυν πποζηαζία ηος δέπμαηορ και ηος αναπνεςζηικού ζυλήνα (1) Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 3 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαοπιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν θαη λα ιακβάλεη κέηξα κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμάιεηςε ή ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζην ειάρηζην. Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θαηά ηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηνπο πηζαλνχο θαη εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνπζία, ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, θνκκσηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ ίδησλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζην θνκκσηήξην. Οη απηναπαζρνινχκελνη πνπ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα θνκκσηήξην πνπ είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. (2) Τα κέξε ζπκθσλνχλ κε ηα εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο 2 ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. (3) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επαλεηιεκκέλε επαθή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κε λεξφ θαη νπζίεο πνπ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκνχο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία ζην πγξφ θαη ην ζηεγλφ πεξηβάιινλ. Οη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ. 8 ΔΔ L 262 ηεο , ζ Η νδεγία 76/768/ΔΟΚ γηα ηα θαιιπληηθά ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1223/2009, ν νπνίνο ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 11 Ινπιίνπ 2013 (ΔΔ L 342 ηεο , ζ. 59). 5

6 (4) Ο εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηεί κφλν πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θαη δελ ζεσξνχληαη επηβιαβή γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. (5) Δπηπιένλ, ν εξγνδφηεο επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία πνπ είλαη αζθαιέζηεξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ ε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξν επηβιαβψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ δελ είλαη δπλαηή, ν εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηεί πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία ζε κνξθή πνπ λα ζπλεπάγεηαη ρακειή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν (απιηθαηέξ κε δχν ηκήκαηα, πάζηα, θνθθψδε πιηθά, θ.ιπ.). (6) Δηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο ππνθαηάζηαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 5, εθαξκφδεηαη ζηα αθφινπζα πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία: πξντφληα πεξκαλάλη πνπ πεξηέρνπλ εζηέξα ζεηνγιπθνιηθνχ νμένο (φμηλα πξντφληα πεξκαλάλη) θαιιπληηθά γηα ηα καιιηά (π.ρ. πξντφληα ληεθαπάδ, βαθέο) πνπ απειεπζεξψλνπλ ζθφλε ζηελ αηκφζθαηξα γάληηα ιαηέμ απφ θπζηθφ θανπηζνχθ κε πνχδξα εξγαιεία (π.ρ. πελζάθηα θαη ςαιίδηα) πνπ κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ληθέιην ζην δέξκα φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Σημείο 6 Ππόλητη ηυν μςοζκελεηικών διαηαπασών (1) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο (ΜΣΓ) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηνπο κχεο, ηνπο ηέλνληεο θαη ηα λεχξα ζηνλ θαξπφ, ζηα δάθηπια, ζηνπο αγθψλεο, ζηνπο ψκνπο θαη ζηελ πιάηε. Πξνθαινχλ πφλν θαη πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπεξία ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ ηδησηηθή δσή. (2) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη ΜΣΓ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ, ςπρηθή θφξηηζε, ειιηπή αλάπαπζε, αθαηάιιεια εξγαιεία ή εζθαικέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θφξην εξγαζίαο θ.η.ι. (3) Ο εξγνδφηεο νξγαλψλεη κηα εθ πεξηηξνπήο άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο ή ε επίπνλε εξγαζία γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δίλεη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ. (4) Ο εξγνδφηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο φπσο νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. (5) Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο πην πξφζθαηεο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο θαηά ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ. 6

7 (6) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, θάζε θνξά πνπ αγνξάδνπλ λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, νη εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο, αγνξάδνπλ πεξηζηξεθφκελεο θαξέθιεο κε ξχζκηζε χςνπο θαη ζθακπφ κε ξχζκηζε χςνπο θαη ξνδάθηα (γηα ζηήξημε φηαλ ζηέθνληαη), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ρέξηα, νη ψκνη θαη ε πιάηε βξίζθνληαη ζην ζσζηφ χςνο θαηά ηελ εξγαζία. (7) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, θάζε θνξά πνπ αγνξάδεη λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ινπηήξσλ, ν εξγνδφηεο εμεηάδεη κηα επηινγή κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ λα επηηξέπεη ηελ εξγαζία ζε ζέζε φζν ην δπλαηφλ πην εξγνλνκηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ άλεζε ησλ πειαηψλ. (8) Τα πηζηνιάθηα καιιηψλ ρεηξφο θαη ηα ςαιίδηα, ηδίσο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο εξγνλνκίαο. Τα πηζηνιάθηα καιιηψλ ρεηξφο πξέπεη επίζεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ειαθξηά, αζφξπβα θαη κε ιίγνπο θξαδαζκνχο, ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ ηερληθή απφδνζή ηνπο. (9) Ο εξγνδφηεο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θνκκσηεξίνπ εμαζθαιίδεη φηη είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζηα εξγαιεία θαη ζηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (εθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζηηο ζέζεηο αλάκεημεο). Πξνηηκψληαη ηα ακαμίδηα, πνπ ζα πξέπεη, ελ γέλεη, λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξντφληα θξνληίδαο, ηδίσο πξνζηαηεπηηθά γάληηα, γηα λα δηαηεξείηαη ην δέξκα πγηέο. (10) Τα κέξε ζπληζηνχλ νη εξγαδφκελνη λα ζπκβνπιεχνληαη γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο ή γηαηξφ εξγαζίαο κφιηο αληηκεησπίζνπλ αξρηθά ζπκπηψκαηα ΜΣΓ, φπσο πεξηνδηθφο πφλνο, κπξκεθίαζε ή κνχδηαζκα. Απηφ δελ απαιιάζζεη ηνπο εξγνδφηεο απφ ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε. Σημείο 7 Πεπιβάλλον επγαζίαρ και οπγάνυζη ηηρ επγαζίαρ Ο εξγνδφηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 89/654/ΔΟΚ θαη 98/24/ΔΚ. Δπηπιένλ: (1) Ο εξγνδφηεο παξέρεη επαξθή ρψξν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ψζηε λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ρσξίο λα κπαίλεη ν έλαο ζηα πφδηα ηνπ άιινπ, αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ πνιινί πειάηεο. (2) Ο εξγνδφηεο κεξηκλά ψζηε νη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά πξφηππα θαη εμαζθαιίδεη φηη νη αίζνπζεο εξγαζίαο θσηίδνληαη νκνηφκνξθα θαη απνθεχγεηαη ε αληαλάθιαζε. Σηηο ζέζεηο εξγαζίαο ε έληαζε ηνπ θσηφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα εζληθά πξφηππα, αιιά ηα κέξε πξνηείλνπλ ηνπιάρηζηνλ 400 lux. 7

8 (3) Όηαλ αγνξάδεη λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ν εξγνδφηεο εμνπιίδεη ηα θνκκσηήξηα κε αληηνιηζζεηηθέο επελδχζεηο δαπέδνπ ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη κε αζθάιεηα. (4) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκφ ησλ αηζνπζψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ. Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο αξθεί κηα ξνή θαζαξνχ αέξα 100 m³/ψξα αλά άηνκν πνπ απαζρνιείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Ο εμαεξηζκφο κπνξεί λα παξαζρεζεί κε αλεκηζηήξεο, κε θπζηθφ εγθάξζην εμαεξηζκφ ή κε ηερληθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. (5) Η αλάκεημε ή ε κεηαθνξά ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ επηθίλδπλα αέξηα, αηκνχο ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ην νπνίν παξέρεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ είλαη αλαγθαίεο κφλνλ εάλ νη δηαδηθαζίεο αλάκεημεο θαη κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζθαιίδνπλ φηη δελ δηαθεχγνπλ επηθίλδπλα αέξηα, αηκνί ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα (π.ρ. εξκεηηθά θιεηζηά ζπζηήκαηα). (6) Ο εξγνδφηεο παξέρεη εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πγηεηλή θαη ηε θξνληίδα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη πξντφληα γηα ην ζθνπφ απηφ. (7) Ο εξγνδφηεο κεξηκλά ψζηε ηα θαιιπληηθά λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία ςπρξή έσο ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ), ηα θηαιίδηα λα απνζεθεχνληαη ζθξαγηζκέλα ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία θαη ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά θαη καθξηά απφ παηδηά. Κελά ή ελ κέξεη ρξεζηκνπνηεκέλα δνρεία πξντφλησλ ηνπνζεηνχληαη ζηα απφβιεηα κε αζθαιή θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν. (8) Οη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη, ελδερνκέλσο, κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ην σξάξην εξγαζίαο, ηα δηαιείκκαηα εξγαζίαο θαη ηηο άδεηεο. Σημείο 8 - Πποζηαζία ηηρ μηηπόηηηαρ (1) Η απαζρφιεζε ησλ εγθχσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ, θαη κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ εγθχσλ θαη ζειαδνπζψλ γπλαηθψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. (2) Με ζεβαζκφ πξνο ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, ν εξγνδφηεο θαη ν εξγαδφκελνο αμηνινγνχλ θαηά πφζνλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ επηηξέπνπλ ηελ άζθεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απφ έγθπεο γπλαίθεο. Σε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε απαγφξεπζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ, δεηείηαη ε γλψκε γηαηξνχ. 8

9 (3) Ο γηαηξφο απνθαζίδεη πνηα θαζήθνληα ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβή. Ο εξγνδφηεο ζέβεηαη ηελ απφθαζε ηνπ γηαηξνχ. Σε πεξίπησζε εχινγσλ ακθηβνιηψλ ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ έγθπν γπλαίθα λα δεηήζεη γλψκε απφ άιινλ γηαηξφ. (4) Αλ ν γηαηξφο απαγνξεχεη ε έγθπνο λα εθηειεί νξηζκέλα θαζήθνληα, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη αλαζέηεη ηα θαζήθνληα απηά ζε άιινπο εξγαδνκέλνπο. Σημείο 9 - Ψςσική ςγεία και εςημεπία (1) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ν απνηειεζκαηηθφο θνηλσληθφο δηάινγνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηα πςειά επίπεδα ςπρηθήο πγείαο θαη επεκεξίαο. Αλαγλσξίδνπλ φηη ν ελεξγφο δηάινγνο κε ζέκα ηηο εξγαζίεο ηνπ θνκκσηεξίνπ εληζρχεη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. (2) Γηα λα ζπκβάιεη ζε έλα πγηέο θαη ηζνξξνπεκέλν ςπρηθφ πεξηβάιινλ, ν εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο εξγαζίαο, θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηελ πξφιεςε ςπρηθήο θαηάξξεπζεο. (3) Τα κέξε επηβεβαηψλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ην άγρνο ζηελ εξγαζία ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2004, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα θξάηε κέιε. (4) Γηα ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη επεκεξίαο ν εξγνδφηεο ιακβάλεη κέηξα ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηδίσο εθείλα πνπ ζπληζηψληαη ζην άξζξν 6 ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ην άγρνο ζηελ εξγαζία. Πεξηιακβάλνπλ ηδίσο κέηξα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επηθνηλσλία, φπσο απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ επηκέξνπο εξγαδνκέλσλ, εμαζθάιηζε θαηάιιειεο ππνζηήξημεο γηα ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο θαη απνζαθήληζε ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Μέπορ 2 Ειδικά μέηπα πποζηαζίαρ ζηην επγαζία Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ, θαη ηδίσο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε ιήςε ζπιινγηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο [άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε)], θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ 89/654/ΔΟΚ, 2009/104/ΔΚ, 89/656/ΔΟΚ θαη 98/24/ΔΚ, εγθξίλνληαη ηα θάησζη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο: Σημείο 1 - Μέηπα αηομικήρ πποζηαζίαρ (1) Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θαηάιιεια ξνχρα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ζηνιέο εξγαζίαο θαη, θπξίσο, ππνδήκαηα κε αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο. 9

10 (2) Οη εξγαδφκελνη δελ θνξνχλ θνζκήκαηα ζηα ρέξηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, επεηδή ην δέξκα θάησ απφ ηα θνζκήκαηα είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλν ζε αζζέλεηεο ιφγσ πγξαζίαο ή ρεκηθψλ νπζηψλ. (3) Οη εξγαδφκελνη δελ αθήλνπλ πδαηηθά δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ εξεζηζηηθέο νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα λα ζηεγλψλνπλ ζην δέξκα, αιιά ηα μεπιέλνπλ. (4) Γηα λα απνθεπρζεί ε αθνχζηα επαθή κε ρεκηθά πξντφληα θνκκσηηθήο, νη εξγαδφκελνη δελ ζηεγλψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ηηο πεηζέηεο ησλ πειαηψλ. (5) Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα, ηα νπνία παξέρεη ν εξγνδφηεο, φηαλ εθαξκφδνπλ βαθέο θαη πξντφληα ληεθαπάδ, θαη φηαλ ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη θαηά ηε γαιαθησκαηνπνίεζε θαη ην μέπιπκα εθαξκφδνπλ πεξκαλάλη, θαη γηα ηηο δνθηκέο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνεηνηκάδνπλ, αλακεηγλχνπλ ή κεηαθέξνπλ ρεκηθέο νπζίεο ινχδνπλ ηα καιιηά πιέλνπλ ή απνιπκαίλνπλ εμνπιηζκφ, εξγαιεία ή ηηο αίζνπζεο. Ιδίσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γάληηα κίαο ρξήζεο γηα εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο νπζίεο θνκκσηηθήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην μέπιπκα ησλ βαθψλ. (6) Γηα λα εμαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο θαη πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ, νη εξγαδφκελνη αιείθνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε παξαζθεπάζκαηα πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο πξηλ αξρίζνπλ λα δνπιεχνπλ, πξηλ απφ ηα δηαιείκκαηα θαη φηαλ ηειεηψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Δπηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνη πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ζαπνχλη κε νπδέηεξν ph, ηα ζηεγλψλνπλ θαη βάδνπλ θξέκα. Σημείο 2 Μέηπα ζςλλογικήρ πποζηαζίαρ (1) Γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδφκελνη δελ ηξψλε νχηε θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. (2) Οη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ζέηθεξ, κεδνχξεο θαη θαηάιιεια δνρεία (κπνι) γηα ηελ αξαίσζε ζπκππθλσκέλσλ πξντφλησλ. (3) Ο εξγνδφηεο εμνπιίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν θαη ηε θξνληίδα ησλ ρεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε θαηάιιεια ζαπνχληα θαη πξντφληα πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο θαζψο θαη κε πεηζέηεο κηαο ρξήζεο. (4) Ο εξγνδφηεο παξέρεη πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ είλαη επαξθψο αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ θνκκσηεξίσλ θαη επαξθψο γεξά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο. Πξέπεη λα κελ είλαη επαηζζεηνπνηεηηθά θαη ην κέγεζφο ηνπο θαη ην είδνο ηνπο λα είλαη θαηάιιεια γηα λα ρσξάλε ηα ρέξηα ησλ ρξεζηψλ. Τα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιχζηκν πξέπεη λα εθηείλνληαη πνιχ πέξα απφ ηνλ θαξπφ, ψζηε ηα πγξά λα κελ κπνξνχλ λα κπαίλνπλ κέζα ζηα γάληηα. 10

11 (5) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη φηη ηα εξγαιεία (ρηέλεο, ςαιίδηα, θιάκεξ, μπξάθηα θαη πελζάθηα) θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά. (6) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπαιέηαο, δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη φηη ην δάπεδν ζπληεξείηαη ηαθηηθά ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ λα κελ γιηζηξνχλ, λα κελ ζθνληάθηνπλ θαη λα κελ πέθηνπλ. 11

12 Μέπορ 3 Εθαπμογή Η παξνχζα ζπκθσλία εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη πξαθηηθψλ νη νπνίεο είλαη επλντθφηεξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. Βξπμέιιεο, 26 Απξηιίνπ 2012 Γηα ηελ Coiffure EU Γηα ηελ UNI Europa Hair & Beauty Horst Hofmann Πξφεδξνο Poul Monggaard Πξφεδξνο 12

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα