Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ"

Transcript

1 Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ γηα φινπο φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. (2) Οη θνηλσληθνί εηαίξνη Coiffure EU θαη UNI Europa Hair & Beauty πξνηίζεληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην θιάδν ηεο θνκκσηηθήο θαη ζχλαςαλ, σο εθ ηνχηνπ, ηελ παξνχζα ζπκθσλία. (3) Σχκθσλα κε ην άξζξν 155 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ), ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο θαινχλ απφ θνηλνχ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ππνβάιεη ηελ παξνχζα ζπκθσλία-πιαίζην ζην Σπκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη απφθαζε ψζηε λα θαηαζηεί ε ζπκθσλία δεζκεπηηθή γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζηφρν, εηδηθφηεξα, ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. (4) Ωζηφζν, ηα κέξε είλαη ηεο άπνςεο φηη φινη νη απηναπαζρνινχκελνη ζηνλ θιάδν αληηκεησπίδνπλ παξφκνηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο κε ηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο: ν ζηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη πξνο φθεινο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. Σπλεπψο, ηα κέξε πξνηξέπνπλ ηα θξάηε κέιε λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε παξνχζα ζπκθσλία κε θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη θαιχπηεηαη φινο ν θιάδνο ηεο θνκκσηηθήο θαη, εηδηθφηεξα, φηη φινη νη απηναπαζρνινχκελνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφλ απνιακβάλνπλ ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζπκθσλία. (5) Τα κέξε ζα ζπζηήζνπλ κηα νκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ θιάδν ζε επξσπατθφ επίπεδν. Η νκάδα ζα απαξηίδεηαη απφ 5 αληηπξνζψπνπο απφ θάζε κέξνο θαη ζα ζπλεδξηάδεη κία θνξά ην ρξφλν. Η νκάδα ζα ππνβάιιεη εηήζηα έθζεζε ζηελ επξσπατθή επηηξνπή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο. Η νκάδα ζα επαλεθηηκά ηνπο θηλδχλνπο πεξηνδηθά κε βάζε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ πνξηζκάησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. (6) Τα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπκθσλία ζηα θξάηε κέιε. 1

2 Γενικέρ εκηιμήζειρ (1) Έρνληαο ππφςε φηη πεξηζζφηεξν απφ 1 εθαηνκκχξην εξγαδφκελνη ζε θνκκσηήξηα ππνδέρνληαη 350 εθαηνκκχξηα δπλεηηθνχο πειάηεο (2) Έρνληαο ππφςε φηη ε θνκκσηηθή απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο κε πςειή έληαζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζε αλζξψπνπο (3) Έρνληαο ππφςε φηη ε αλάπηπμε ηεο θνκκσηηθήο απαηηεί ηελ ηήξεζε ησλ πςειφηαησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ηφζν γηα ηνπο πειάηεο φζν θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη επηβάιιεη θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή επζχλε (4) Έρνληαο ππφςε φηη ε πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζηνλ ζπλερή θνηλσληθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη απνηειεί έλαλ παξαγσγηθφ ζπληειεζηή (5) Έρνληαο ππφςε φηη νη επαγγεικαηηθνί θίλδπλνη είλαη νπζηαζηηθά νη ίδηνη, αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν αζθείηαη ε δξαζηεξηφηεηα (6) Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη απφιπηα πεπεηζκέλα φηη κε ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηεο θνκκσηηθήο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο πνηνηηθήο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο (7) Έρνληαο ππφςε φηη ηα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο ζε φια ηα θνκκσηήξηα (8) Έρνληαο ππφςε φηη ν ζηφρνο ηεο πξνψζεζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδφκελσλ απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο θαη αζθαινχο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηα θνκκσηήξηα (9) Έρνληαο ππφςε, επνκέλσο, φηη είλαη αλαγθαίν νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη εξγνδφηεο, φηαλ αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, φπσο θαζνξίδνληαη θαησηέξσ (10) Έρνληαο ππφςε ην άξζξν 155 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (11) Έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία-πιαίζην 89/391/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ εηζαγσγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία 1, 1 ΔΔ L 183 ηεο , ζ. 1. 2

3 (12) Έρνληαο ππφςε ηηο εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ, εηδηθφηεξα ηηο νδεγίεο 89/654/ΔΟΚ 2, 89/656/ΔΟΚ 3, 92/85/ΔΟΚ 4, 98/24/ΔΚ 5, 2004/37/ΔΚ 6 θαη 2009/104/ΔΚ 7 Μέπορ 1 Γενικέρ διαηάξειρ Σημείο 1 Σηόσοι Η παξνχζα ζπκθσλία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηνπ θιάδνπ ηεο θνκκσηηθήο έρεη ζηφρν: (1) Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, εηδηθφηεξα ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: ρξήζε πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζσιήλα πξφιεςε ησλ κπνζθειεηηθψλ δηαηαξαρψλ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ςπρηθή πγεία θαη επεκεξία. (2) Δξγαζία ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ. (3) Θέζπηζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. (4) Γηαηήξεζε ηνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ θιάδν. (5) Δμαζθάιηζε θαη πξνψζεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. (6) Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ θιαδηθνχ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Σημείο 2 Πεδίο εθαπμογήρ (1) Η παξνχζα ζπκθσλία πξαγκαηεχεηαη πηπρέο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηνλ θιάδν ησλ θνκκσηεξίσλ. 2 ΔΔ L 393 ηεο , ζ ΔΔ L 393 ηεο , ζ ΔΔ L 348 ηεο , ζ ΔΔ L 131 ηεο , ζ ΔΔ L 158 ηεο , ζ ΔΔ L 260 ηεο , ζ. 5. 3

4 (2) Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηα θνκκσηήξηα, φηαλ νη απηναπαζρνινχκελνη ή νη εξγνδφηεο αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, απηνί νη απηναπαζρνινχκελνη ή νη εξγνδφηεο ζπκκνξθψλνληαη, mutatis mutandis, κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο: Μέξνο 1 ζεκείν 5 παξάγξαθνο 3, ζεκείν 6 παξάγξαθνο 3 θαη ζεκείν 7 παξάγξαθνο 5 Μέξνο 2, ζεκείν 1, ζεκείν 2 παξάγξαθνο 1 θαη ζεκείν 2 παξάγξαθνο 2 (3) Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ζηα θνκκσηήξηα, φπνπ νη απηναπαζρνινχκελνη αζθνχλ νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηα ζε θνκκσηήξην, ην νπνίν είλαη επίζεο ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ, απηνί νη απηναπαζρνινχκελνη ζπκκνξθψλνληαη, mutatis mutandis, κε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγνδφηεο: Μέξνο 1, ζεκείν 5 παξάγξαθνο 4 έσο ζεκείν 5 παξάγξαθνο 6, ζεκείν 6 παξάγξαθνο 5 έσο ζεκείν 6 παξάγξαθνο 9, ζεκείν 7 παξάγξαθνο 1 θαη ζεκείν 7 παξάγξαθνο 7 Μέξνο 2, ζεκείν 2 παξάγξαθνο 4 έσο ζεκείν 2 παξάγξαθνο 6 Σημείο 3 Οπιζμοί (1) Οη εξγνδφηεο είλαη πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε εξγαζίαο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επηρείξεζε. (2) Οη εξγαδφκελνη είλαη πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη απφ εξγνδφηεο ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ. (3) Οη απηναπαζρνινχκελνη είλαη φια ηα πξφζσπα, εθηφο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηελ θνκκσηηθή. (4) Τα κέξε πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο είλαη νη επξσπατθέο νκνζπνλδίεο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. (5) Ωο «εζληθέο πξαθηηθέο» λννχληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή ηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο πνπ δελ είλαη νχηε λφκνη νχηε θαλνληζκνί. Σημείο 4 - Απσέρ (1) Τα κέξε ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο δηάδνζεο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. 4

5 (2) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα κηα θνηλή ζηξαηεγηθή πξφιεςεο, ζε φια ηα θξάηε κέιε, ε νπνία πξέπεη λα εθαξκφδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηα πην πξφζθαηα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα. (3) Τα κέξε ζεκεηψλνπλ φηη νη γεληθέο αξρέο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηεο πξφιεςεο ησλ θηλδχλσλ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία-πιαίζην 89/391/ΔΟΚ θαη ζηηο ζρεηηθέο εηδηθέο νδεγίεο. Σεκεηψλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 76/768/ΔΟΚ γηα ηα θαιιπληηθά φπσο ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εηζαγσγέσλ ή ησλ δηαλνκέσλ ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ νδεγία 8. Σημείο 5 Χπήζη ςλικών, πποφόνηυν και επγαλείυν πποζηαζία ηος δέπμαηορ και ηος αναπνεςζηικού ζυλήνα (1) Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 3 θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο νδεγίαοπιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα εθηηκά ηνλ θίλδπλν θαη λα ιακβάλεη κέηξα κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμάιεηςε ή ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζην ειάρηζην. Δθαξκφδνληαη νη γεληθέο αξρέο πξφιεςεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θαη θαηά ηε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηνπο πηζαλνχο θαη εηδηθνχο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνπζία, ζηνλ ίδην ρψξν εξγαζίαο, θνκκσηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Οη ελ ιφγσ θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφ θνηλνχ ρξήζε ησλ ίδησλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εξγαιείσλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζην θνκκσηήξην. Οη απηναπαζρνινχκελνη πνπ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλα θνκκσηήξην πνπ είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο εξγαδνκέλνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα κέηξα πξφιεςεο θαη πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. (2) Τα κέξε ζπκθσλνχλ κε ηα εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο 2 ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο. (3) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε επαλεηιεκκέλε επαθή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κε λεξφ θαη νπζίεο πνπ εξεζίδνπλ ην δέξκα θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ εξεζηζκνχο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θξνληίδεη ψζηε λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εξγαζία ζην πγξφ θαη ην ζηεγλφ πεξηβάιινλ. Οη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ. 8 ΔΔ L 262 ηεο , ζ Η νδεγία 76/768/ΔΟΚ γηα ηα θαιιπληηθά ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1223/2009, ν νπνίνο ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 11 Ινπιίνπ 2013 (ΔΔ L 342 ηεο , ζ. 59). 5

6 (4) Ο εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηεί κφλν πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ηελ επξσπατθή αγνξά θαη δελ ζεσξνχληαη επηβιαβή γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζχκθσλα κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. (5) Δπηπιένλ, ν εξγνδφηεο επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηεί πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία πνπ είλαη αζθαιέζηεξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Αλ ε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξν επηβιαβψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ δελ είλαη δπλαηή, ν εξγνδφηεο ρξεζηκνπνηεί πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία ζε κνξθή πνπ λα ζπλεπάγεηαη ρακειή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν (απιηθαηέξ κε δχν ηκήκαηα, πάζηα, θνθθψδε πιηθά, θ.ιπ.). (6) Δηδηθφηεξα, ε αξρή ηεο ππνθαηάζηαζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 5, εθαξκφδεηαη ζηα αθφινπζα πιηθά, πξντφληα θαη εξγαιεία: πξντφληα πεξκαλάλη πνπ πεξηέρνπλ εζηέξα ζεηνγιπθνιηθνχ νμένο (φμηλα πξντφληα πεξκαλάλη) θαιιπληηθά γηα ηα καιιηά (π.ρ. πξντφληα ληεθαπάδ, βαθέο) πνπ απειεπζεξψλνπλ ζθφλε ζηελ αηκφζθαηξα γάληηα ιαηέμ απφ θπζηθφ θανπηζνχθ κε πνχδξα εξγαιεία (π.ρ. πελζάθηα θαη ςαιίδηα) πνπ κπνξεί λα κεηαθέξνπλ ληθέιην ζην δέξκα φηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Σημείο 6 Ππόλητη ηυν μςοζκελεηικών διαηαπασών (1) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη κπνζθειεηηθέο δηαηαξαρέο (ΜΣΓ) εκθαλίδνληαη θπξίσο ζηνπο κχεο, ηνπο ηέλνληεο θαη ηα λεχξα ζηνλ θαξπφ, ζηα δάθηπια, ζηνπο αγθψλεο, ζηνπο ψκνπο θαη ζηελ πιάηε. Πξνθαινχλ πφλν θαη πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαπεξία ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ ηδησηηθή δσή. (2) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη νη ΜΣΓ πξνθαινχληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ, ςπρηθή θφξηηζε, ειιηπή αλάπαπζε, αθαηάιιεια εξγαιεία ή εζθαικέλε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θφξην εξγαζίαο θ.η.ι. (3) Ο εξγνδφηεο νξγαλψλεη κηα εθ πεξηηξνπήο άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο ή ε επίπνλε εξγαζία γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δίλεη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ελ ιφγσ νδεγίεο αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ. (4) Ο εξγνδφηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο φπσο νξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ηελ αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. (5) Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο πην πξφζθαηεο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο θαηά ηελ αγνξά λένπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ. 6

7 (6) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, θάζε θνξά πνπ αγνξάδνπλ λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, νη εξγνδφηεο, ζχκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο, αγνξάδνπλ πεξηζηξεθφκελεο θαξέθιεο κε ξχζκηζε χςνπο θαη ζθακπφ κε ξχζκηζε χςνπο θαη ξνδάθηα (γηα ζηήξημε φηαλ ζηέθνληαη), ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ρέξηα, νη ψκνη θαη ε πιάηε βξίζθνληαη ζην ζσζηφ χςνο θαηά ηελ εξγαζία. (7) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζπκθσλίαο, θάζε θνξά πνπ αγνξάδεη λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ινπηήξσλ, ν εξγνδφηεο εμεηάδεη κηα επηινγή κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο εξγνλνκίαο φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάηαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ λα επηηξέπεη ηελ εξγαζία ζε ζέζε φζν ην δπλαηφλ πην εξγνλνκηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ άλεζε ησλ πειαηψλ. (8) Τα πηζηνιάθηα καιιηψλ ρεηξφο θαη ηα ςαιίδηα, ηδίσο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο εξγνλνκίαο. Τα πηζηνιάθηα καιιηψλ ρεηξφο πξέπεη επίζεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ειαθξηά, αζφξπβα θαη κε ιίγνπο θξαδαζκνχο, ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηελ ηερληθή απφδνζή ηνπο. (9) Ο εξγνδφηεο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ θνκκσηεξίνπ εμαζθαιίδεη φηη είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε ζηα εξγαιεία θαη ζηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο (εθηφο απφ ηα πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη ζηηο ζέζεηο αλάκεημεο). Πξνηηκψληαη ηα ακαμίδηα, πνπ ζα πξέπεη, ελ γέλεη, λα είλαη εμνπιηζκέλα κε πξντφληα θξνληίδαο, ηδίσο πξνζηαηεπηηθά γάληηα, γηα λα δηαηεξείηαη ην δέξκα πγηέο. (10) Τα κέξε ζπληζηνχλ νη εξγαδφκελνη λα ζπκβνπιεχνληαη γηαηξφ ηεο επηινγήο ηνπο ή γηαηξφ εξγαζίαο κφιηο αληηκεησπίζνπλ αξρηθά ζπκπηψκαηα ΜΣΓ, φπσο πεξηνδηθφο πφλνο, κπξκεθίαζε ή κνχδηαζκα. Απηφ δελ απαιιάζζεη ηνπο εξγνδφηεο απφ ηηο ηζρχνπζεο εζληθέο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε. Σημείο 7 Πεπιβάλλον επγαζίαρ και οπγάνυζη ηηρ επγαζίαρ Ο εξγνδφηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 89/654/ΔΟΚ θαη 98/24/ΔΚ. Δπηπιένλ: (1) Ο εξγνδφηεο παξέρεη επαξθή ρψξν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο ψζηε λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ρσξίο λα κπαίλεη ν έλαο ζηα πφδηα ηνπ άιινπ, αθφκε θαη φηαλ ππάξρνπλ πνιινί πειάηεο. (2) Ο εξγνδφηεο κεξηκλά ψζηε νη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη εγθαηαζηάζεηο θπζηθνχ αεξίνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά πξφηππα θαη εμαζθαιίδεη φηη νη αίζνπζεο εξγαζίαο θσηίδνληαη νκνηφκνξθα θαη απνθεχγεηαη ε αληαλάθιαζε. Σηηο ζέζεηο εξγαζίαο ε έληαζε ηνπ θσηφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα εζληθά πξφηππα, αιιά ηα κέξε πξνηείλνπλ ηνπιάρηζηνλ 400 lux. 7

8 (3) Όηαλ αγνξάδεη λέα είδε ή εμνπιηζκφ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, ν εξγνδφηεο εμνπιίδεη ηα θνκκσηήξηα κε αληηνιηζζεηηθέο επελδχζεηο δαπέδνπ ψζηε ηα άηνκα λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη κε αζθάιεηα. (4) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη ηνλ θαηάιιειν εμαεξηζκφ ησλ αηζνπζψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ. Σε θαλνληθέο ζπλζήθεο αξθεί κηα ξνή θαζαξνχ αέξα 100 m³/ψξα αλά άηνκν πνπ απαζρνιείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο. Ο εμαεξηζκφο κπνξεί λα παξαζρεζεί κε αλεκηζηήξεο, κε θπζηθφ εγθάξζην εμαεξηζκφ ή κε ηερληθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. (5) Η αλάκεημε ή ε κεηαθνξά ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ επηθίλδπλα αέξηα, αηκνχο ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν ζπκπιεξσκαηηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ην νπνίν παξέρεηαη θαη ζπληεξείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε. Απηέο νη ζέζεηο εξγαζίαο δελ είλαη αλαγθαίεο κφλνλ εάλ νη δηαδηθαζίεο αλάκεημεο θαη κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαζθαιίδνπλ φηη δελ δηαθεχγνπλ επηθίλδπλα αέξηα, αηκνί ή αησξνχκελα ζσκαηίδηα (π.ρ. εξκεηηθά θιεηζηά ζπζηήκαηα). (6) Ο εξγνδφηεο παξέρεη εγθαηαζηάζεηο πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πγηεηλή θαη ηε θξνληίδα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη πξντφληα γηα ην ζθνπφ απηφ. (7) Ο εξγνδφηεο κεξηκλά ψζηε ηα θαιιπληηθά λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία ςπρξή έσο ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ), ηα θηαιίδηα λα απνζεθεχνληαη ζθξαγηζκέλα ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία θαη ηα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ θίλδπλν ππξθαγηάο λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ εχθιεθηα πιηθά θαη καθξηά απφ παηδηά. Κελά ή ελ κέξεη ρξεζηκνπνηεκέλα δνρεία πξντφλησλ ηνπνζεηνχληαη ζηα απφβιεηα κε αζθαιή θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπν. (8) Οη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη ζπκκνξθψλνληαη κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ θξάηνπο κέινπο θαη, ελδερνκέλσο, κε ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο φζνλ αθνξά ην σξάξην εξγαζίαο, ηα δηαιείκκαηα εξγαζίαο θαη ηηο άδεηεο. Σημείο 8 - Πποζηαζία ηηρ μηηπόηηηαρ (1) Η απαζρφιεζε ησλ εγθχσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ, θαη κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Ο εξγνδφηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ εγθχσλ θαη ζειαδνπζψλ γπλαηθψλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο. (2) Με ζεβαζκφ πξνο ηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία, ν εξγνδφηεο θαη ν εξγαδφκελνο αμηνινγνχλ θαηά πφζνλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο δελ επηηξέπνπλ ηελ άζθεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απφ έγθπεο γπλαίθεο. Σε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ ελδερφκελε απαγφξεπζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ, δεηείηαη ε γλψκε γηαηξνχ. 8

9 (3) Ο γηαηξφο απνθαζίδεη πνηα θαζήθνληα ελδέρεηαη λα είλαη επηβιαβή. Ο εξγνδφηεο ζέβεηαη ηελ απφθαζε ηνπ γηαηξνχ. Σε πεξίπησζε εχινγσλ ακθηβνιηψλ ν εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ έγθπν γπλαίθα λα δεηήζεη γλψκε απφ άιινλ γηαηξφ. (4) Αλ ν γηαηξφο απαγνξεχεη ε έγθπνο λα εθηειεί νξηζκέλα θαζήθνληα, ν εξγνδφηεο ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη αλαζέηεη ηα θαζήθνληα απηά ζε άιινπο εξγαδνκέλνπο. Σημείο 9 - Ψςσική ςγεία και εςημεπία (1) Τα κέξε αλαγλσξίδνπλ φηη ν απνηειεζκαηηθφο θνηλσληθφο δηάινγνο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηα πςειά επίπεδα ςπρηθήο πγείαο θαη επεκεξίαο. Αλαγλσξίδνπλ φηη ν ελεξγφο δηάινγνο κε ζέκα ηηο εξγαζίεο ηνπ θνκκσηεξίνπ εληζρχεη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. (2) Γηα λα ζπκβάιεη ζε έλα πγηέο θαη ηζνξξνπεκέλν ςπρηθφ πεξηβάιινλ, ν εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο εξγαζίαο, θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηελ πξφιεςε ςπρηθήο θαηάξξεπζεο. (3) Τα κέξε επηβεβαηψλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ην άγρνο ζηελ εξγαζία ηεο 8εο Οθησβξίνπ 2004, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηα θξάηε κέιε. (4) Γηα ηελ πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη επεκεξίαο ν εξγνδφηεο ιακβάλεη κέηξα ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ηδίσο εθείλα πνπ ζπληζηψληαη ζην άξζξν 6 ηεο επξσπατθήο ζπκθσλίαο-πιαηζίνπ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ην άγρνο ζηελ εξγαζία. Πεξηιακβάλνπλ ηδίσο κέηξα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επηθνηλσλία, φπσο απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ επηκέξνπο εξγαδνκέλσλ, εμαζθάιηζε θαηάιιειεο ππνζηήξημεο γηα ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο θαη απνζαθήληζε ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Μέπορ 2 Ειδικά μέηπα πποζηαζίαρ ζηην επγαζία Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο νδεγίαο-πιαηζίνπ 89/391/ΔΟΚ, θαη ηδίσο ηεο ππνρξέσζεο γηα ηε ιήςε ζπιινγηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο [άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ε)], θαη ησλ εηδηθψλ νδεγηψλ 89/654/ΔΟΚ, 2009/104/ΔΚ, 89/656/ΔΟΚ θαη 98/24/ΔΚ, εγθξίλνληαη ηα θάησζη εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο: Σημείο 1 - Μέηπα αηομικήρ πποζηαζίαρ (1) Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θαηάιιεια ξνχρα γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ζηνιέο εξγαζίαο θαη, θπξίσο, ππνδήκαηα κε αληηνιηζζεηηθέο ζφιεο. 9

10 (2) Οη εξγαδφκελνη δελ θνξνχλ θνζκήκαηα ζηα ρέξηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, επεηδή ην δέξκα θάησ απφ ηα θνζκήκαηα είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλν ζε αζζέλεηεο ιφγσ πγξαζίαο ή ρεκηθψλ νπζηψλ. (3) Οη εξγαδφκελνη δελ αθήλνπλ πδαηηθά δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ εξεζηζηηθέο νπζίεο ή παξαζθεπάζκαηα λα ζηεγλψλνπλ ζην δέξκα, αιιά ηα μεπιέλνπλ. (4) Γηα λα απνθεπρζεί ε αθνχζηα επαθή κε ρεκηθά πξντφληα θνκκσηηθήο, νη εξγαδφκελνη δελ ζηεγλψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ηηο πεηζέηεο ησλ πειαηψλ. (5) Οη εξγαδφκελνη θνξνχλ θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά γάληηα, ηα νπνία παξέρεη ν εξγνδφηεο, φηαλ εθαξκφδνπλ βαθέο θαη πξντφληα ληεθαπάδ, θαη φηαλ ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη θαηά ηε γαιαθησκαηνπνίεζε θαη ην μέπιπκα εθαξκφδνπλ πεξκαλάλη, θαη γηα ηηο δνθηκέο θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνεηνηκάδνπλ, αλακεηγλχνπλ ή κεηαθέξνπλ ρεκηθέο νπζίεο ινχδνπλ ηα καιιηά πιέλνπλ ή απνιπκαίλνπλ εμνπιηζκφ, εξγαιεία ή ηηο αίζνπζεο. Ιδίσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γάληηα κίαο ρξήζεο γηα εξγαζίεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθέο νπζίεο θνκκσηηθήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην μέπιπκα ησλ βαθψλ. (6) Γηα λα εμαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο θαη πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ, νη εξγαδφκελνη αιείθνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε παξαζθεπάζκαηα πξνζηαζίαο ηνπ δέξκαηνο πξηλ αξρίζνπλ λα δνπιεχνπλ, πξηλ απφ ηα δηαιείκκαηα θαη φηαλ ηειεηψλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Δπηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνη πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο κε ζαπνχλη κε νπδέηεξν ph, ηα ζηεγλψλνπλ θαη βάδνπλ θξέκα. Σημείο 2 Μέηπα ζςλλογικήρ πποζηαζίαρ (1) Γηα ιφγνπο πγηεηλήο, νη εξγαδφκελνη δελ ηξψλε νχηε θαπλίδνπλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. (2) Οη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ζέηθεξ, κεδνχξεο θαη θαηάιιεια δνρεία (κπνι) γηα ηελ αξαίσζε ζπκππθλσκέλσλ πξντφλησλ. (3) Ο εξγνδφηεο εμνπιίδεη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν θαη ηε θξνληίδα ησλ ρεξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε θαηάιιεια ζαπνχληα θαη πξντφληα πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο θαζψο θαη κε πεηζέηεο κηαο ρξήζεο. (4) Ο εξγνδφηεο παξέρεη πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ είλαη επαξθψο αλζεθηηθά ζηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ θνκκσηεξίσλ θαη επαξθψο γεξά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππνζηνχλ δεκηέο απφ ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο. Πξέπεη λα κελ είλαη επαηζζεηνπνηεηηθά θαη ην κέγεζφο ηνπο θαη ην είδνο ηνπο λα είλαη θαηάιιεια γηα λα ρσξάλε ηα ρέξηα ησλ ρξεζηψλ. Τα γάληηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πιχζηκν πξέπεη λα εθηείλνληαη πνιχ πέξα απφ ηνλ θαξπφ, ψζηε ηα πγξά λα κελ κπνξνχλ λα κπαίλνπλ κέζα ζηα γάληηα. 10

11 (5) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη φηη ηα εξγαιεία (ρηέλεο, ςαιίδηα, θιάκεξ, μπξάθηα θαη πελζάθηα) θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζπζηεκαηηθά. (6) Ο εξγνδφηεο εμαζθαιίδεη φηη νη εγθαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηνπαιέηαο, δηαηεξνχληαη θαζαξέο θαη φηη ην δάπεδν ζπληεξείηαη ηαθηηθά ψζηε νη ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ λα κελ γιηζηξνχλ, λα κελ ζθνληάθηνπλ θαη λα κελ πέθηνπλ. 11

12 Μέπορ 3 Εθαπμογή Η παξνχζα ζπκθσλία εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη πξαθηηθψλ νη νπνίεο είλαη επλντθφηεξεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηεο θνκκσηηθήο. Βξπμέιιεο, 26 Απξηιίνπ 2012 Γηα ηελ Coiffure EU Γηα ηελ UNI Europa Hair & Beauty Horst Hofmann Πξφεδξνο Poul Monggaard Πξφεδξνο 12

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ

***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 29.4.2015 EP-PE_TC1-COD(2014)0159 ***I ΘΕΗ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ πνπ θαζνξίζζεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 2015 ελ φςεη ηεο έγθξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραυο συνόδου A8-0315/2015 3.11.2015 ***I ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε νδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηακεζνιάβεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα