ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/ <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>>

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/10-4-2012 <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>>"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΣΜ-6120/ <<ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ Ή ΚΟΠΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑΕΡΙΑ ΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 150KV ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε>> ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ TΗΛ FΑΧ

2 1. Όγκος και έκταση των εργασιών 1.1. Ο εργολάβος αναλαµβάνει την εκτέλεση του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων κατά µήκος των ανοιγµάτων και εντός της ζώνης δουλείας (πλάτους 40µ.) που αναγράφονται στoυς συνηµµένους πίνακες ΙΙΙ & IV, των εναερίων Γραµµών Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150ΚV που διέρχονται σε περιοχές της Ηπείρου και της νήσου Κέρκυρας Ο εργολάβος αναλαµβάνει την έντεχνη (βλέπε συνηµµένα σχήµατα 1,2,3,4) εκτέλεση του κλαδέµατος ή κοπής των δένδρων της παραπάνω παραγράφου 1.1, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των κλάδων των δένδρων από το εναέριο δίκτυο σύµφωνα µε την παρούσα Τεχνική περιγραφή και ουδεµία ευθύνη θα φέρει η υπηρεσία (Α ΜΗΕ ΑΕ) σε ζηµιές έναντι τρίτων σε περίπτωση κακοτεχνίας (π.χ υπερβολικό κλάδεµα που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα στην τεχνική προδιαγραφή ή αδικαιολόγητη και άνευ αδείας κοπή δέντρων Ο εργολάβος πριν από την υπογραφή της σύµβασης επισκέφτηκε τις περιοχές εκτέλεσης του έργου και έλαβε γνώση του όγκου και των συνθηκών της εργασίας. 1.4 Ο Εργολάβος υποχρεούται να συστήσει µέχρι (2) συνεργεία κλαδεµάτων, που θα µπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους του έργου, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, µε γνώµονα το µέγιστο επιτρεπόµενο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης των έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολάβος θα δηλώνει απαραίτητα τα στοιχεία, ισάριθµων µε το πλήθος των συνεργείων, Υπεύθυνων Εργασίας των συνεργείων του Ο Εργολάβος υποχρεούται να τεµαχίζει και να αποµακρύνει τα κλαδιά από δρόµους, ασικά µονοπάτια, ποτάµια, ρέµατα, αυλές και γενικά από σηµεία που µπορεί να δηµιουργούν πρόβληµα. Τα υλικά που προκύπτουν θα αποµακρύνονται και θα εναποτίθενται σε νόµιµο χώρο αποθήκευσης µε ευθύνη και έξοδα του εργολάβου ή θα θρυµµατίζονται. 1.6 Το ίκτυο θα είναι σε λειτουργία (υπό τάση). 1.7 Κατά τη διάρκεια των εργασιών και επί τόπου του έργου, εφόσον κρίνεται σκόπιµο από την υπηρεσία, θα υπάρχει εξουσιοδοτηµένος τεχνικός του Α ΜΗΕ ΑΕ, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα κάνει τυχόν υποδείξεις αν χρειαστεί. 2. Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να επιτυγχάνονται κατά το κλάδεµα µεταξύ των εναέριων δικτύων Υ.Τ. και των δένδρων που γειτνιάζουν µε αυτά Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει ανάµεσα στα εναέρια δίκτυα Υ.Τ 150ΚV και στα δένδρα, σύµφωνα µε την οδηγία, είναι 4 µέτρα σε θερµοκρασία 50 0 C. Στην παραπάνω ελάχιστη απόσταση των 4 µέτρων, αθροίζουµε και άλλες δύο επιπρόσθετες αποστάσεις Χ 1 και Χ 2, οι οποίες εξαρτώνται, η µεν πρώτη (Χ 1 ) από το είδος των δέντρων, η δε δεύτερη (Χ 2 ) από το µήκος του ανοίγµατος µεταξύ δύο πυλώνων της Γ.Μ. Η τελική απόσταση που προκύπτει από την άθροιση (4µ.+Χ 1 µ.+χ 2 µ.) διασφαλίζει τα όρια που πρέπει να έχουν τα δίκτυα Υ.Τ. από τα δέντρα για το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών κλαδεµάτων 2.2. Στους Πίνακες Ι και ΙΙ προσδιορίζονται οι προσαυξήσεις Χ 1, Χ 2 και έχουν συνταχθεί έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για το ετήσιο κλάδεµα. 3. ιάθεση εργαλείων, εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων Τα εργαλεία, ο εξοπλισµός, τα εφόδια και τα µηχανήµατα για το κλάδεµα ή την κοπή των δένδρων καθώς και ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας του προσωπικού του εργολάβου (π.χ. γάντια, κράνη προστασίας κ.λ.π.) θα διαθέτονται από τον εργολάβο Ο εργολάβος θα διαθέτει µεταφορικά µέσα κατάλληλα για τη µεταφορά των αναγκαίων προσώπων, εργαλείων και εξοπλισµού για την καθηµερινή εξυπηρέτηση του έργου. Τα µεταφορικά µέσα θα παραµένουν συνεχώς επιτόπου του έργου για να διευκολύνουν την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. αποκοµιδή κλαδιών) καθώς και την περίθαλψη των εργαζοµένων σε περίπτωση ατυχήµατος. Ο Εργολάβος αναλαµβάνει ολοκληρωτικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 14 του Συµφωνητικού, την ευθύνη της διάθεσης και λειτουργίας καλαθοφόρου οχήµατος σε όσες περιπτώσεις κλαδεµάτων απαιτηθεί η χρήση τέτοιου οχήµατος. 2

3 4. Παραλαβή εργασιών εργολάβου 4.1. Οι εργασίες του εργολάβου παραλαµβάνονται από τον Α ΜΗΕ Α.Ε τµηµατικά ανά εβδοµάδα, χωρίς αίτηση του εργολάβου. Κάθε τµηµατική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για το τµήµα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από επιτροπή του Α ΜΗΕ Α.Ε. Η επιτροπή παραλαβής θα αποτελείται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό του έργου εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του και από πεπειραµένο και ικανό τεχνίτη ΣΤ' εναέριων γραµµών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα καθορίζεται από το /ντή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, κατά περίπτωση Η επιτροπή του Α ΜΗΕ Α.Ε µεταβαίνει µε δικό της αυτοκίνητο επί τόπου των εργασιών και ελέγχει δειγµατοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Εφόσον ζητηθεί από τον Α ΜΗΕ Α.Ε, κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται ο εργολάβος και ο αρµόδιος Τεχνικός του Α ΜΗΕ Α.Ε που έλεγχε και παρακολουθούσε τις εργασίες που παραλαµβάνονται. Ο δειγµατοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε δείγµα δένδρων (από το σύνολο των δένδρων που κλαδεύτηκαν κατά την ελεγχόµενη περίοδο). Τα δένδρα αυτά επιλέγονται από την επιτροπή. Τα δένδρα που ελέγχονται θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό αντιπροσωπευτικά του συνολικού έργου που παραλαµβάνεται (π.χ. να ανήκουν σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, να επιλεγούν δένδρα διαφόρων ειδών και µεγεθών) και να αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του συνολικού όγκου του έργου που παραλαµβάνεται (π.χ. 10% του πλήθους των δένδρων που κλαδεύτηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο). Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγµατος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόµενης από το δείγµα ποσότητας εργασιών του εργολάβου Εάν η επιτροπή διαπιστώσει κακοτεχνίες ή ελλείψεις ή ανωµαλίες ή άλλες αποκλίσεις από τη σύµβαση, ενεργεί ως εξής: Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων (π.χ. ανεπαρκές κλάδεµα δένδρων), τότε η επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν φύλλο παρατηρήσεων προς τον εργολάβο και ορίζει προθεσµία αποκατάστασής τους απ' αυτόν σε όλο το τµήµα της εργολαβίας. Το φύλλο αυτό επιδίδεται από τον Α ΜΗΕ Α.Ε στον εργολάβο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο εργολάβος, ζητεί εγγράφως πλέον, τον επανέλεγχο. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των κακοτεχνιών κλπ. συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το υπόψη τµήµα της εργολαβίας. Ο επανέλεγχος γίνεται από την επιτροπή και πάλι δειγµατοληπτικά σε νέο αντιπροσωπευτικό δείγµα του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 10% του συνολικού έργου που παραλαµβάνεται Εάν οι κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. δεν µπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν ο εργολάβος δεν αποκατέστησε, στην προθεσµία που του ορίσθηκε, τις κακοτεχνίες ή ελλείψεις κλπ. που περιλαµβάνονται στο φύλλο παρατηρήσεων της επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η επιτροπή παραλαµβάνει τις εργασίες του υπόψη τµήµατος της εργολαβίας και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, στο οποίο όµως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον εργολάβο ποσού ίσου µε τις προϋπολογιζόµενες δαπάνες αποκατάστασης των κακοτεχνιών, ελλείψεων κλπ. από τον Α ΜΗΕ Α.Ε του τµήµατος του έργου που παραλαµβάνεται Εάν οι εργασίες του εργολάβου έχουν εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, η επιτροπή τις παραλαµβάνει και συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής τους από τον Α ΜΗΕ Α.Ε. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν. Το ένα αντίτυπο επιδίδεται στον εργολάβο. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στην περίπτωση που σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία µεταξύ των µελών της επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των µελών της επιτροπής το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταµένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο εγκρίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστηµα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως. 3

4 4.5. Η επιτροπή ή προϊστάµενα Όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες µέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συµβατικοί όροι. Η επιτόπια µετάβαση και επιστροφή των Οργάνων αυτών πραγµατοποιείται µε φροντίδα και δαπάνη του Α ΜΗΕ Α.Ε. Συνηµµένα : - 4 Σχήµατα ορθού τρόπου κοπής κλώνων ή δένδρων - 4 Πίνακες - 6 Ενδεικτικοί Χάρτες 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 150ΚV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΡΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΡΩΝ (ΣΕ ΘΕΡΜ C) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Χ 1 ) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αµυγδαλιές, κλπ) ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΠΕΥΚΑ, ΡΥΣ ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ. ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ, εφάµιλλης ανάπτυξης µε : ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ 4 µ. 0,5 µ. 4 µ. 0,5 µ. 4 µ. 1 µ. 4 µ. 1,3 µ. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Χ2) ΓΙΑ ΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 150ΚV ΤΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (Χ2) ΑΝΑ 10 0 C ΕΩΣ 350µ. 0,25 µ. 350µ.-550µ. 0,58 µ. >550µ. 1,05 µ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ: Έστω Λεύκα στο µέσον ανοίγµατος µήκους 450 m και θερµoκρασία περιβάλλοντος 20 0 C. Από τον Πίνακα Ι προσδιορίζουµε την προσαύξηση Χ1 η οποία είναι: Χ 1 =1 µ Από τον Πίνακα ΙΙ προσδιορίζουµε την προσαύξηση Χ2 η οποία είναι: Χ 2 =1,74 µ Τελική απόσταση ασφαλείας Λεύκας - Αγωγών: 4µ+X 1 +X 2 = 4+1+1,74 = 6,74 µ Η προσαύξηση Χ 2 προέκυψε από την αναγωγή στους 50 0 C 6

7 7 ΣΧΗΜΑ 1

8 8 ΣΧΗΜΑ 2

9 ΣΧΗΜΑ 3 9 ΣΧΗΜΑ 4

10 Αρίθµηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ (Σελίδες 3) ΓΜ 150ΚV ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΙΗ ) ΙΗ 1Ν - 2Ν ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 140 ΙΗ 2Ν -3 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 310 ΙΗ 4-5 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ 5-6 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 255 ΙΗ 8-9 ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 390 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 280 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 500 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 260 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 340 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 420 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 425 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 270 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 500 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4-5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 570 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 284 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 354 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 2-3µ ΠΑΝΩ ΚΑΙ 4-5µ ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 275 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 280 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 390 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 245 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 443 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 258 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 220 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 465 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 170 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 380 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 475 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 430 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 370 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 270 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 602 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 425 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 328 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 598 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 295 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 217 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΠΛΑΤΑΝΙΑ 455 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 191 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 320 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 315 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 312 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 196 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΑ 4µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ

11 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ( ΙΗ ) ΙΗ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 4µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 212 ΙΗ ΣΥΣΤΑ Α ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΑ 4-5µ ΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 563 ΙΗ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ 450 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ ( ΓΚ ) ΓΚ 3-4 ΕΝ ΡΑ 166 ΓΚ 5-6 ΛΕΥΚΕΣ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 445 ΓΚ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ 317 ΓΚ ΕΝ ΡΑ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 3µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 332 ΓΚ ΑΚΑΚΙΑ 267 ΓΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 274 ΓΚ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 300 ΓΚ ΕΝ ΡΟ 345 ΓΚ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 480 ΓΚ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 335 ΓΚ ΕΝ ΡΑ ΣΤΑ 4-5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 400 ΓΚ ΚΑΡΥ ΙΑ 270 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ - ΑΡΑΧΘΟΣ ( ΠΑΑ ) ΠΑΑ 1-2 ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 207 ΠΑΑ 5-6 ΕΝ ΡΑ 235 ΠΑΑ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 357 ΠΑΑ ΕΝ ΡΑ 576 ΠΑΑ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 362 ΠΑΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ ΣΤΑ 4-5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 330 ΠΑΑ ΚΕΡΑΣΙΕΣ 421 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 5µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 350 ΠΑΑ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 485 ΠΑΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΚΑΡΥ ΙΕΣ - ΙΤΙΕΣ 250 ΠΑΑ ΕΝΤΡΑ 634 ΠΑΑ ΡΥΣ 200 ΠΑΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΑ 360 ΠΑΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕΓΑΛΗ 330 ΠΑΑ ΙΤΙΕΣ 320 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ - ΦΤΕΛΙΑ 390 ΠΑΑ ΦΤΕΛΙΑ 325 ΠΑΑ ΚΑΡΥ ΙΑ 280 ΠΑΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ

12 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΠΗΓΕΣ ΑΩΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( ΠΑΙ ) ΠΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 425 ΠΑΙ ΡΥΣ 425 ΠΑΙ ΕΝΤΡΑ 280 ΠΑΙ ΕΝΤΡΑ 295 ΠΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΡΥΣ ΣΤΑ 4µ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 365 ΠΑΙ ΕΝ ΡΟ ΣΤΑ 2-3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 365 ΠΑΙ ΙΤΙΕΣ (ΒΑΛΤΟΣ) 345 ΠΑΙ 84/3-84/4 ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΥΚΑ ΣΤΑ 4µ ΕΞΩ ΚΑΙ 4µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 350 ΠΑΙ ΛΕΥΚΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΑ 10µ ΕΞΩ ΚΑΙ 5µ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΡΥΣ 328 Αρίθµηση ΓΜ 150ΚV ΛΟΥΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( ΛΙ ) ΛΙ ΥΟ ΚΑΡΥ ΙΕΣ 298 ΛΙ ΦΤΕΛΙΕΣ 344 ΛΙ ΚΑΡΥ ΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 381 ΛΙ 116Ν ΠΟΥΡΝΑΡΙΑ

13 Αρίθµηση ΠΙΝΑΚΑΣ IV (Σελίδες 2) ΓΜ 150ΚV ΜΟΥΡΤΟΣ - ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( MAB ) ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 370 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 255 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 350 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 304 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 272 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 307 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 208 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 296 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 417 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 350 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 351 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 345 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙ 375 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 362 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 215 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 310 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 325 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 445 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 428 ΜΑΒ ΕΝ ΡΟ 570 ΜΑΒ ΦΤΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 537 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 305 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 348 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 323 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 320 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙ 436 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑ 3µ ΕΞΩ ΚΑΙ 2µ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 355 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 330 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 449 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 400 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 396 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 296 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 450 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 175 ΜΑΒ ΣΥΣΤΑ Α ΕΝ ΡΩΝ 525 ΜΑΒ ΡΥΣ 372 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ ΣΤΑ 5µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 180 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ - ΡΥΣ 238 ΜΑΒ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣ - ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 254 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙ 312 ΜΑΒ ΕΛΙΕΣ 602 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ 4-5µ 196 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 193 ΜΑΒ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 492 ΜΑΒ ΡΥΣ - ΕΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 578 ΜΑΒ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 505 ΜΑΒ ΡΥΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 420 ΜΑΒ ΕΛΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

14 ΜΑΒ ΣΥΣΤΑ Α ΡΥΣ 443 Αρίθµηση ΓΜ 66ΚV ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ ( HK ) ΗΚ ΕΛΙΕΣ 425 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ 400 ΗΚ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ 186 ΗΚ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΛΙΕΣ - ΦΤΕΛΙΕΣ 404 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 506 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ ΣΤΑ 3-4µ ΕΞΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΓΩΓΟΥΣ 333 ΗΚ ΕΛΙΕΣ - ΡΥΣ 458 ΗΚ ΕΛΙΕΣ 380 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 397 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 535 ΗΚ ΚΥΠΑΡΙΣΙ 277 ΗΚ ΠΕΥΚΟ 198 ΗΚ ΡΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 370 ΗΚ ΠΕΥΚΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΜΕΓΑΛΑ 275 ΗΚ ΡΥΣ - ΠΕΥΚΑ - ΦΤΕΛΙΕΣ 279 ΗΚ ΕΝ ΡΑ ΜΕΓΑΛΑ