Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ 2014-2020)"

Transcript

1 Ππογπάμμαηα Επισειπημαηικόηηηαρ (ΣΕΣ ) 4obs Consulting ΜΑΝΩΛΑΚΗ 9-11Γ[3 ορ ] Σ.: \\Φ.:

2 Δπάζειρ ηων Σομεακών Ππογπαμμάηων ΕΠΑνΕΚ και ΤΜΕΠΕΡΑΑ για ηην πεπίοδο Ενίζσςζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων για ηον εκζςγσπονιζμό ηοςρ και ηην ποιοηική αναβάθμιζη ηων παπεσομένων ςπηπεζιών Σηφρνο: Γθζπγρξνληζκφο, πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη εκπινπηηζκφο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ησλ πθηζηάκελσλ πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Τνπξηζκνχ, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. Δηθαηνχρνη: Υθηζηάκελεο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ζηξαηεγηθφ ηνκέα ηνπ Τνπξηζκνχ. Επισοπηγούμενορ πποϋπολογιζμόρ: Απφ έσο Ποζοζηό ενίζσςζηρ: 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο επέλδπζεο. Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Γθζπγρξνληζκφο θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ Παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο/ χδαηνο Παξεκβάζεηο εκπινπηηζκνχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο κε λέεο ππεξεζίεο (επέθηαζε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο, παξεκβάζεηο γηα ΑΜΓΑ, θ.ιπ.) Πηζηνπνηήζεηο ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Πξνβνιή- Πξνψζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε αγνξέο ζηφρνπο Ακνηβέο Σπκβνχισλ Μηζζνινγηθφ θφζηνο πθηζηάκελνπ ή λένπ πξνζσπηθνχ Προϋπολογιζμός δράζης: Σχλνιν: 50 εθαη. (ζε 2 θχθινπο 25 εθ. έθαζηνο). Εκηιμώμενος αριθμός ηελικών ωθελούμενων: Απφ 600 έσο 700 Τνπξηζηηθέο Μηθξέο θαη Πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (αλάινγα κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ εγθεθξηκέλσλ Γπελδπηηθψλ ζρεδίσλ) Πξνθήξπμε - Υπνβνιέο πξνηάζεσλ Α' θχθινπ: Δεθέκβξηνο Μάξηηνο 2016

3 Ενίζσςζη ηηρ Αςηοαπαζσόληζηρ Πηςσιούσων Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ Σηφρνο: H ελίζρπζε πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, άλσ ησλ 25 εηψλ, άλεξγσλ ή ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαθνχο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δηθαηνχρνη: άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΓΔ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ή δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά σο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, ζε δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. Επισοπηγούμενορ πποϋπολογιζμόρ: Απφ έσο (100% ελίζρπζε ) Καλςπηόμενερ δπαζηηπιόηηηερ & δαπάνερ: Οη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Πξφγξακκα ελδεηθηηθά είλαη νη αθφινπζεο: Ιαηξνχ, νδνληηάηξνπ, θηεληάηξνπ, θπζηνζεξαπεπηή, βηνιφγνπ, ςπρνιφγνπ, καίαο, δηθεγφξνπ, αξρηηέθηνλα, κεραληθνχ, ηνπνγξάθνπ, ρεκηθνχ, γεσπφλνπ, γεσιφγνπ, δαζνιφγνπ, σθεαλνγξάθνπ, ζρεδηαζηή, δεκνζηνγξάθνπ, ζπγγξαθέα, δηεξκελέα, μελαγνχ, κεηαθξαζηή, θαζεγεηή ή δαζθάινπ, θαιιηηέρλε γιχπηε ή δσγξάθνπ ή ζθηηζνγξάθνπ ή ραξάθηε, εζνπνηνχ, κνπζηθνχ, ρνξεπηή, ρνξνγξάθνπ, ζθελνζέηε, ζθελνγξάθνπ, ελδπκαηνιφγνπ, δηαθνζκεηή, νηθνλνκνιφγνπ, αλαιπηή, πξνγξακκαηηζηή, εξεπλεηή ή ζπκβνχινπ επηρεηξήζεσλ, ινγηζηή ή θνξνηέρλε, αλαινγηζηή, θνηλσληνιφγνπ θαη θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θ.α. Ειδικόηεπα οι επιλέξιμερ δαπάνερ θα αθοπούν ζε: επαγγεικαηηθφ εμνπιηζκφ\\ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (ελνίθηα επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δαπάλεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο)\\ δαπάλεο πξνβνιήο θαη δηθηχσζεο\\ θφζηνο κηζζσηήο εξγαζίαο (ζε πεξίπησζε πξφζιεςεο ππαιιήινπ)\\ακνηβέο ηξίησλ, γεληθφ εμνπιηζκφ Προϋπολογιζμός δράζης: 50 εθαη., ζε δχν (2) θχθινπο ησλ 25 εθαη. (1νο θχθινο ην 2015 θαη 2νο θχθινο ην 2016). Εκηιμώμενος αριθμός ηελικών ωθελούμενων: πηπρηνχρνη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ φζνπο πξνζιεθζνχλ Πξνθήξπμε - Υπνβνιέο πξνηάζεσλ Α' θχθινπ: Δεθέκβξηνο Μάξηηνο 2016

4 Νεοθςήρ Επισειπημαηικόηηηα Σηφρνο: Η αλάπηπμε πγηνχο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ην πξφγξακκα ζηνρεχεη: Σηε δεκηνπξγία πνιχ κηθξψλ θαη κηθξψλ, λέσλ, βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζε θαηλνηφκα ζρέδηα θαζψο θαη Σηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ πξφζιεςε ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ Δηθαηνχρνη: Φπζηθά πξφζσπα άλσ ησλ 25 εηψλ πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ: είλαη άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΓΔ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο. Επισοπηγούμενορ πποϋπολογιζμόρ: Έσο (100% ελίζρπζε) Καλςπηόμενερ δπαζηηπιόηηηερ & δαπάνερ: Οη εληζρπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αθνξνχλ ζηνπο παξαθάησ Τνκείο Πξνηεξαηφηεηαο: Αγξνδηαηξνθή, Γλέξγεηα, Πνιηηηζηηθέο θαη Δεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο, Γθνδηαζηηθή Αιπζίδα, Πεξηβάιινλ, Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Γπηθνηλσληψλ (ΤΠΓ), Υγεία Φάξκαθα, Υιηθά Καηαζθεπέο. Γηδηθφηεξα: παξαγσγηθφο εμνπιηζκφο, ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (ελνίθηα επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, δαπάλεο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο δαπάλεο πξνβνιήο θαη δηθηχσζεο θφζηνο κηζζσηήο εξγαζίαο (ζηελ πεξίπησζε πξφζιεςεο ππαιιήινπ) ακνηβέο ηξίησλ, γεληθφο εμνπιηζκφο Προϋπολογιζμός δράζης: 120 εθαη., ζε δχν (2) θχθινπο ησλ 60 εθαη. (1νο θχθινο ην 2015 θαη 2νο θχθινο ην 2016). Εκηιμώμενος αριθμός ηελικών ωθελούμενων: 2500 λέεο επηρεηξήζεηο 4500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο Πξνθήξπμε - Υπνβνιέο πξνηάζεσλ Α' θχθινπ: Δεθέκβξηνο Μάξηηνο 2016

5 4obs ύμβοςλοι Ανάπηςξηρ & Καινοηομίαρ Μανωλάκη 9-11Γ [3ορ] Λάπιζα, P F