ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ"

Transcript

1 ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 2 Σει. ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ 2 ΔΛΗΠΣΝΚΔΛΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 3 ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 3 ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΔΛΗΠΣΠΖΠ 3 ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ 4 ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΛΗΠΣΠΖΠ 4 ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΔΛΗΠΣΠΖΠ 5 1

2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Τν Μέηξν 123A «Αχμεζε ηεο αμίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ» ηνπ Άμνλα 1 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) πεξηφδνπ «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο» ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Ειιεληθφ Δεκφζην. O πξνυπνινγηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζηα θαη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο 2003/361/Ε.Ι θαζψο θαη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. επξψ. ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Η δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε επελδχζεσλ ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηνπο ηνκείο θξέαηνο, γάιαθηνο, απγψλ πνπιεξηθψλ, κειηνχ, δηαθφξσλ δψσλ, δεκεηξηαθψλ, ειαηνχρσλ πξντφλησλ, νίλνπ, νπσξνθεπεπηηθψλ, αλζέσλ, δσνηξνθψλ, ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. Σπγθεθξηκέλα αθνξνχλ: Ιξέαο, κε επελδχζεηο ζε ζθαγεηνηερληθή ππνδνκή, θπξίσο εθζπγρξνληζκνχο θαη ηδξχζεηο κηθξψλ ζθαγείσλ ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, κνλάδεο ηεκαρηζκνχ, ηππνπνίεζεο θαη παξαγσγήο θξεαηνζθεπαζκάησλ θαη κνλάδεο αδξαλνπνίεζεο παξαπξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ ζθαγήο (rendering). Γάια, κε επελδχζεηο ζε ηπξνθνκεία, κνλάδεο παξαγσγήο γηανχξηεο θαη ινηπψλ δπκνχκελσλ πξντφλησλ γάιαθηνο, κνλάδεο αμηνπνίεζεο παξαπξντφλησλ (ηπξφγαια), κνλάδεο επεμεξγαζίαο γάιαθηνο. Απγά θαη Πνπιεξηθά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο απγψλ, κνλάδεο γηα παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ κε βάζε ηα απγά, πηελνζθαγεία, κνλάδεο ηεκαρηζκνχ, ηππνπνίεζεο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο πνπιεξηθψλ, θνπλειηψλ. Μέιη, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο κειηνχ, κνλάδεο γηα παξαγσγή ζαθραξσδψλ πξντφλησλ κε βάζε ην κέιη. Σεξνηξνθία θαη άιια είδε, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ θαη κνλάδεο κεηαπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ. Δεκεηξηαθά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο απνθινίσζεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ξπδηνχ, απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δεκεηξηαθψλ, μεξαληήξηα δεκεηξηαθψλ, θ.ιπ. Ειαηνχρα πξντφληα, κε επελδχζεηο ζε ειαηνηξηβεία θπξίσο γηα εθζπγρξνληζκνχο θαη ζπγρσλεχζεηο, ηππνπνηεηήξηα, ζπζθεπαζηήξηα ειαηνιάδνπ, θ.ιπ. Οίλνο, κε επελδχζεηο θπξίσο γηα εθζπγρξνληζκνχο θαη ζπγρσλεχζεηο νηλνπνηείσλ θαη ηδξχζεηο κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Οπσξνθεπεπηηθά, κε επελδχζεηο θπξίσο ζε επίπεδν εκπνξίαο, κεηαπνίεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ζε επίπεδν κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, ηππνπνίεζεο βξψζηκσλ ειηψλ. 2

3 Άλζε, κε επελδχζεηο ζε επίπεδν ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο αλζέσλ. Ζσνηξνθέο, κε επελδχζεηο θπξίσο, κνλάδσλ παξαγσγήο δσνηξνθψλ νηθηαθψλ δψσλ, παξαγσγήο πιήξσλ ηππνπνηεκέλσλ κηγκάησλ δσνηξνθψλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ δσνηξνθψλ, θ.ιπ. Σπφξνη θαη πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο ζπφξσλ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Φαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά, κε επελδχζεηο ζε κνλάδεο ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο αξσκαηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ. Εληζρχνληαη νη επελδχζεηο: ΔΛΗΠΣΝΚΔΛΔΠ ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ α) πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε βειηίσζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξσηνγελψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη πνπ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ απηψλ. β) πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: i. ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνβιεπφκελεο ηάζεηο ησλ αγνξψλ ή ηελ ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ δηεμφδσλ γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα, ii. ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, iii. ηε βειηίσζε ή ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαχισλ εκπνξίαο ή ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαπνίεζεο, iv. ηε βειηίσζε ηεο παξνπζίαζεο ή ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξντφλησλ, ησλ παξαπξντφλησλ ή ησλ ππνιεηκκάησλ, v. ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αμηνπνίεζε κνξθψλ ελίζρπζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κνλάδσλ, vi. ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ, vii. ηε βειηίσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο, viii. ηε βειηίσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, ix. ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο. ΔΞΗΙΔΜΗΚΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ Εληζρχνληαη επελδπηηθά ζρέδηα απφ κέρξη επξψ γηα ην 80% ησλ πφξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ ην 20% ησλ πφξσλ ζα δηαηεζεί γηα επελδχζεηο πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ ησλ κέρξη επξψ. ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΔΛΗΠΣΠΖΠ Δηθαηνχρνη ελίζρπζεο είλαη πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: Αηνκηθέο Επηρεηξήζεηο θαη Ννκηθά Πξφζσπα Θδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πξνζσπηθέο εηαηξείεο ηνπ εκπνξηθνχ λφκνπ, Αγξνηηθέο Σπλεηαηξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο, Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο). 3

4 Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ ή ηελ ίδξπζε λέσλ επηιέμηκεο είλαη κφλν: Πνιχ κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ην κέγηζην πνζνζηφ ζηήξημεο αλάινγα κε ηελ πεξηθέξεηα πνπ αλήθνπλ. Όιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ηεο πεξηνρήο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ην κέγηζην πνζνζηφ ζηήξημεο. Επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 750 ππαιιήινπο ή έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 200 εθαη. Επξψ, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά ην ήκηζπ ησλ κεγίζησλ νξίσλ ηεο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεηαη. ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΓΑΞΑΛΔΠ Δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο δχλαηαη λα παξέρεηαη ελίζρπζε (επηιέμηκεο δαπάλεο) αθνξνχλ: α) Τε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ β) Τελ θαηαζθεπή ή ηελ βειηίσζε αθηλήησλ γ) Τελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ζην βαζκφ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δ) Τηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ φρη σο κεκνλσκέλε δξάζε αιιά σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο. ε) Τελ αγνξά θαηλνχξγησλ νρεκάησλ ηζνζεξκηθψλ βπηίσλ, αλαγθαίσλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ γάιαθηνο πξνο ηνλ ρψξν ηππνπνίεζεο κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ αγνξά θαηλνχξησλ νρεκάησλ ςπγείσλ κφλν γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Θνλίνπ. ζη) Τα γεληθά έμνδα κέρξη 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ακνηβέο κεραληθψλ, θαη ζπκβνχισλ, θαη άδεηεο πέξαλ ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ. δ) Δαπάλεο γηα κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία αλαγλσξίζηκνπ ζήκαηνο (εηηθέηαο) ηνπ πξντφληνο, απφθηεζε δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, έξεπλα αγνξάο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο (ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε). ε) Τελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ISO, HACCP θιπ.). ζ) Τελ αγνξά fax, ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηθηχσλ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, software telescripteurs), θσηνηππηθψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. η) Τελ θαηαζθεπή ηεο θαηνηθίαο θχιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη ησλ επξψ. Σπλππνινγίδνληαη ζην εληζρπφκελν θφζηνο, αθφκα θαη αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο, νη ακνηβέο κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ άδεηα θαηαζθεπήο θαη εθπφλεζεο ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο ελίζρπζεο. ΞΝΠΝΠΡΝ ΔΛΗΠΣΠΖΠ Χνξεγείηαη ελίζρπζε ππφ κνξθή επηδφηεζεο θεθαιαίνπ, αλεμαξηήησο ηνκέα, ππνηνκέα θαη πεξηνρψλ ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηνλ ζηφρν ζχγθιηζεο, ζε 4

5 πνζνζηφ: α) 50% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηεο επέλδπζεο γηα επελδχζεηο ή ηκήκαηα επελδχζεσλ μέχρι του ποσού των ευρώ. β) 45% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηα ηκήκαηα ησλ επελδχζεσλ από μέχρι ευρώ. γ) 40% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηα ηκήκαηα ησλ επελδχζεσλ από μέχρι ευρώ. δ) 35% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ γηα ηα ηκήκαηα ησλ επελδχζεσλ άνω των ευρώ. Σεκείσζε: Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Σηεξεάο Ειιάδαο (εθηφο ζηφρνπ ζχγθιηζεο) θαζψο θαη γηα επελδχζεηο επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ ηνπηθή παξαγσγή, πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, αλεμάξηεηα πνπ ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ λήζσλ Ιξήηεο θαη Εχβνηαο, ηα πνζνζηά ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ δηαθνξνπνηνχληαη. ΞΝΒΝΙΖ ΑΗΡΖΠΔΩΛ ΔΛΗΠΣΠΖΠ Η εκεξνκελία έλαξμεο θαηάζεζεο θαθέισλ μεθηλά ηελ Ξαρασκευή θαη ιήγεη ηελ Ρετάρτη θαη ώρα 15:00. 5

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»

Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ» ΑΝΑΦΟΡΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Πποθεζμία ςποβολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα