ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο ριστοτέλους, θικ Νικοµάχεια Β6, 4-10 ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ λαττον τ δ σον, κα τα τα κατ α τ τ πρ γµα πρ ς µ ς Λέγω δ το µ ν πράγµατος µέσον τ σον πέχον φ κατέρου τ ν κρων, περ στ ν ν κα τ α τ π σιν, πρ ς µ ς δ µήτε πλεονάζει µήτε λλείπει το το δ ο χ ν, ο δ τα τ ν π σιν. Ο ον ε τ δέκα πολλ τ δ δύο λίγα, τ ξ µέσα λαµβάνουσι κατ τ πρ γµα σ γ ρ περέχει τε κα περέχεται το το δ µέσον στ κατ τ ν ριθµητικ ν ναλογίαν. Τ δ πρ ς µ ς ο χ ο τω ληπτέον ο γ ρ ε τ δέκα µνα φαγε ν πολ δύο δ λίγον, λείπτης ξ µν ς προστάξει στι γ ρ σως κα το το πολ τ ληψοµέν λίγον Μίλωνι µ ν γ ρ λίγον, τ δ ρχοµέν τ ν γυµνασίων πολύ. µοίως π δρόµου κα πάλης. Ο τω δ π ς πιστήµων τ ν περβολ ν µ ν κα τ ν λλειψιν φεύγει, τ δ µέσον ζητε κα το θ α ρε ται, µέσον δ ο τ το πράγµατος λλ τ πρ ς µ ς. Ε δ π σα πιστήµη ο τω τ ργον ε πιτελε, πρ ς τ µέσον βλέπουσα κα ε ς το το γουσα τ ργα ( θεν ε ώθασιν πιλέγειν το ς ε χουσιν ργοις τι ο τ φελε ν στιν ο τε προσθε ναι, ς τ ς µ ν περβολ ς κα τ ς λλείψεως φθειρούσης τ ε, τ ς δ µεσότητος σ ζούσης, ο δ γαθο τεχν ται, ς λέγοµεν, πρ ς το το βλέποντες ργάζονται), δ ρετ πάσης τέχνης κριβεστέρα κα µείνων στ ν σπερ κα φύσις, το µέσου ν ε η στοχαστική. Λέγω δ τ ν θικήν α τη γάρ στι περ πάθη κα πράξεις, ν δ τούτοις στιν περβολ κα λλειψις κα τ µέσον. Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται να γράψετε στο τετρ δι σας τη µετάφραση του αποσπάσµατος: «Ο τω δ π ς πιστήµων περβολ κα λλειψις κα τ µέσον». Μον δες 10 Β. Να απαντήσετε στα παρακ τω: Β1. Πώς προσδιορίζεται στο κείµενο που σας δόθηκε η έννοια της µεσότητας για τα πράγµατα και για τον άνθρωπο; Να τεκµηριώσετε την απάντησή σας και µε αναφορές σε συγκεκριµένα χωρία. Μον δες 15 Β2. Πώς συσχετίζονται από τον Αριστοτέλη οι έννοιες: πιστήµη (τέχνη)- ρετή-φύσις; Μον δες 15 Β3. Σε ποια µέρη διέκρινε ο Αριστοτέλης την ψυχή; Μονάδες 10 Β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: ναλογία, ληπτέον, α ρε ται, γουσα, προσθε ναι. Μονάδες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Αδ δακτο κε µενο Λυσίου, Κατ λκιβιάδου Α 144, γ µ ν ο ν ς δυνάµην ριστα κατηγόρηκα, πίσταµαι δ τι ο µ ν λλοι τ ν κροωµένων θαυµάζουσιν, πως ποθ ο τως κριβ ς δυνήθην ξευρε ν τ τούτων µαρτήµατα, ο τος δέ µου καταγελ, τι ο δ πολλοστ ν µέρος ε ρηκα τ ν τούτοις παρχόντων κακ ν. µε ς ο ν κα τ ε ρηµένα κα τ παραλελειµµένα ναλογισάµενοι πολ µ λλον α το καταψηφίσασθε, νθυµηθέντες τι νοχος µέν στι τ γραφ, µεγάλη δ ε τυχία τ τοιούτων πολιτ ν παλλαγ ναι τ πόλει. νάγνωθι δ α το ς το ς νόµους κα το ς ρκους κα τ ν γραφήν. ο δ πολλοστόν: ούτε το ελάχιστο Γ. Να γράψετε στο τετρ δι σας τη µετάφραση του κειµένου. Μον δες 20 Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: καταγελ : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής του ίδιου χρόνου ε ρηκα: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής αορίστου β στην ίδια φωνή. ξευρε ν: το απαρέµφατο ενεστώτα καταψηφίσασθε: το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα παραλελειµµένα: το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου Μον δες 5 Γ1.β. Να γρ ψετε τους ζητούµενους τ πους για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου : τούτων: τη δοτικ πληθυντικού του θηλυκού γένους. µαρτήµατα: τη δοτική πληθυντικού. µ λλον: τον θετικό βαθµό. µεγάλη: την αιτιατική πληθυντικού του υπερθετικού βαθµού στο ίδιο γένος. πόλει: την κλητική ενικού. Μον δες 5 Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων: τ ν κροωµένων, ξευρε ν, τούτων, α το, νθυµηθέντες, τοιούτων. Μονάδες 6 Γ2.β. δυνήθην, ε ρηκα: Να γράψετε τις προτάσεις στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω ρήµατα και να τις αναγνωρίσετε πλήρως συντακτικά (είδος, εισαγωγή, εκφορά, λειτουργία). Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Α. Μετάφραση Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη και επιζητεί το µέσο και αυτό επιλέγει, όχι το από καθαρά ποσοτική άποψη µέσο αλλά το σε σχέση προς εµάς. Αν λοιπόν κάθε τέχνη εκπληρώνει σωστά το έργο της µε αυτόν τον τρόπο, αποβλέποντας δηλαδή στο µέσο και κατευθύνοντας τα έργα της σε αυτό (γι αυτό συνηθίζουν να λένε στο τέλος για τα τέλεια έργα ότι δεν είναι δυνατό ούτε να αφαιρέσουµε ούτε να τους προσθέσουµε τίποτα, γιατί η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν την τελειότητα, ενώ η µεσότητα τη διαφυλάσσει και οι καλοί τεχνίτες, όπως λέµε, εργάζονται αποβλέποντας σε αυτή), και αν η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς και η φύση, µπορεί να έχει για στόχο το µέσο. Και εννοώ την ηθική αρετή, γιατί αυτή έχει σχέση µε τα συναισθήµατα και τις πράξεις, και αυτά είναι εκείνα στα οποία υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και το µέσο. Β. Β1. Από αυτήν την ενότητα αρχίζει η προσπάθεια του Αριστοτέλη να προσδιορίσει το ότι η αρετή βρίσκεται στη µεσότητα. Αισθάνεται, λοιπόν την ανάγκη να διευκρινίσει την έννοια µεσότητα. Αρχικά, δίνει τα στοιχεία της διαιρετότητας «ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ» και τις δυνατότητές της «στι λαβε ν... σον». Στη συνέχεια, επισηµαίνει ότι ο καθορισµός της έννοιας αυτής είναι δυνατός κατά δύο τρόπους: Πρώτον, η αντικειµενική, αριθµητική µεσότητα «κατ α τ τ πρ γµα / κατ τ πρ γµα / τ το πράγµατος» και χαρακτηριστικά της έχει: α) είναι µία «περ στ ν ν» και β) είναι ίδια για όλους «κα τ α τ π σιν». Εκφράζει την ίση απόσταση του µέσου από τα δύο άκρα, έχει αντικειµενικό χαρακτήρα. εύτερον, η υποκειµενική, η «πρ ς µ ς», µεσότητα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) δεν έχει το στοιχείο της υπερβολής ούτε της έλλειψης «µήτε πλεονάζει µήτε λλείπει» β) δεν είναι µία ούτε ίδια για όλους «ο χ ν, ο δ τα τ ν π σιν». Είναι δηλαδή η µεσότητα που έχει επιλεγεί από το λόγο, µια µεσότητα λογική που συνδέεται µε την αναλογία και το µέτρο. Επιπλέον, έχει το στοιχείο της προαίρεσης «πιστήµων α ρε ται», δηλαδή αναφέρεται στην πρόθεση, την ελεύθερη απόφαση. Τις δύο αυτές βασικές θέσεις ο Αριστοτέλης τις στηρίζει σε παραδείγµατα. Για την πρώτη περίπτωση της «κατ τ πρ γµα» µεσότητας το παράδειγµα είναι αριθµητικό. Σύµφωνα λοιπόν µε την αριθµητική το έξι είναι το µέσο διότι υπερέχει του δύο κατά τόσες µονάδες καθ όσες υπερέχεται του δέκα «τ ξ µέσα λαµβάνουσι... περέχεται». Συγκεκριµένα, ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην αντικειµενική θεώρηση της µεσότητας, αυτήν που έχει ως µέτρο τα πράγµατα και απορρέει από αυτά, από παρατηρήσεις και µετρήσεις «κατ τ ν ριθµητικ ν ναλογίαν». Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 Στη δεύτερη περίπτωση της «πρ ς µ ς» µεσότητας, που δεν προσδιορίζεται όπως η προηγούµενη, «τ δ πρ ς µ ς ο χ ο τω ληπτέον», ο Αριστοτέλης παραθέτει το παράδειγµα του Μίλωνα. Αν σε έναν αθλητή οι δέκα µνες τροφή είναι πολύ, οι δύο µνες λίγο, στην περίπτωση αυτή ο γυµναστής δεν πρέπει να προσδιορίσει έξι µνες, διότι µπορεί να είναι λιγότερη ή περισσότερη τροφή σε σχέση µε αυτή που χρειάζεται ο συγκεκριµένος αθλητής «ο γ ρ ε τ δέκα λίγον». Η ποσότητα δηλαδή της τροφής µεταβάλλεται και διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αθλητή, τις συνθήκες, τον τύπο κτλ. Για παράδειγµα, για τον Μίλωνα, έναν αθλητή φαινόµενο µε καταπληκτική δύναµη που έτρωγε πάρα πολύ, η ποσότητα των δέκα µνων µπορεί να είναι λίγη, για τον αρχάριο αθλητή όµως ίσως είναι µεγάλη, «Μίλωνι µ ν πολύ». Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα αγωνίσµατα «µοίως πάλης». Β2. Ο Αριστοτέλης για να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η αρετή έχει ως στόχο της µεσότητα, συγκρίνει την τέχνη/επιστήµη, την αρετή και τη φύση. Πρέπει από την αρχή να επισηµανθεί ότι οι όροι επιστήµη και τέχνη είναι σχεδόν ταυτόσηµοι. Με τους όρους αυτούς ο Αριστοτέλης εννοεί την έλλογη και πετυχηµένη κατασκευαστική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τον Σταγειρίτη, τέχνη, αρετή και φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα, και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας κάποιας µορφής: η τέχνη µορφοποιεί το υλικό της, η φύση δηµιουργεί επίσης µορφές, η αρετή δίνει µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Η αρετή είναι ακριβέστερη και ανώτερη από την τέχνη «δ ρετ πάσης τέχνης κριβεστέρα κα µείνων στ ν», γιατί µορφοποιεί στην ουσία τον άνθρωπο. Αλλά και η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη «σπερ κα φύσις», γι αυτό η τέχνη µιµείται τη φύση. Ωστόσο η ανωτερότητα της φύσης έναντι της τέχνης θεµελιώνεται στο γεγονός ότι στη φύση κάθε ον κατευθύνεται προς ένα σκοπό, στην τελειότητα, ενώ το έργο τέχνης µένει αµετάβλητο, δεν τείνει πουθενά. Το κριτήριο που χρησιµοποιεί στο συσχετισµό αυτό ο φιλόσοφος είναι ακριβώς ότι τα έργα της τέχνης δεν µεταβάλλονται, δεν αναφέρονται σε κάτι άλλο, ενώ η φύση µεταβάλλεται, κατευθύνεται προς κάποιο σκοπό. Άρα το κριτήριο είναι η µεταβολή και η συνεχής βελτίωση και τελείωση. Σύµφωνα µε την Αριστοτελική θεωρία και στην ηθική αρετή υπάρχει βελτίωση και εξέλιξη, µια και αποσκοπεί στην ηθική τελείωση του ανθρώπου. Η ανωτερότητά της έναντι των δύο άλλων εννοιών έγκειται στο γεγονός ότι το υλικό που µορφοποιεί είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και αποτελεί για τον άνθρωπο το µέσο για την ολοκλήρωση της φύσης του. Β3. Η απάντηση στην ερώτηση της εισαγωγής εντοπίζεται στις σελ «Η ψυχή του ανθρώπου ηθικές και διανοητικές». Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 Β4. ναλογία: παράλογος, λογική ληπτέον: παραλαβή, ανάληψη α ρε ται: διαίρεση, αιρετικός γουσα: άγηµα, διαγωγή προσθε ναι: θήκη, διάθεση Αδ δακτο κε µενο Γ. Εγώ λοιπόν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχω διατυπώσει την κατηγορία, αλλά γνωρίζω ότι οι υπόλοιποι από τους ακροατές διερωτώνται µε ποιο τρόπο τέλος πάντων τόσο εξονυχιστικά µπόρεσα να εξιχνιάσω τα αδικήµατά τους, ενώ αυτός γελά σε βάρος µου, γιατί δεν έχω πει ούτε το ελάχιστο µέρος από τα ελαττώµατα που τους χαρακτηρίζουν. Εσείς, λοιπόν, αφού αναλογιστείτε και όσα έχω πει και όσα έχω παραλείψει, µε πολύ µεγαλύτερο µένος να τον καταδικάσετε, αφού λάβετε υπόψη ότι προκύπτει η ενοχή του από την καταγγελία, ενώ για την πόλη αποτελεί µεγάλη ευτυχία η απαλλαγή από τέτοιους πολίτες. ιάβασέ τους λοιπόν τους νόµους και τους όρκους και την καταγγελία. Γ1 α. καταγελ εν ε πετε (ε πατε) ξευρίσκειν καταψηφιο νται παραλέλειπται Γ1 β. ταύταις µαρτήµασι µάλα µεγίστας πόλι Γ2 α. «τ ν κροωµένων»: ουσιαστικοποιηµένη επιθετική µετοχή ως γενική διαιρετική στο «ο λλοι» «ξευρε ν»: αντικείµενο στο «δυνήθην», τελικό απαρέµφατο «τούτων»: γενική υποκειµενική στο «µαρτήµατα» «α το»: αντικείµενο στο «καταψηφίσασθε» «νθυµηθέντες»: επιρρηµατική χρονική µετοχή στο «καταψηφίσασθε» (δηλώνει το προτερόχρονο), συνηµµένη στο «µε ς» «τοιούτων»: επιθετικός προσδιορισµός στο «πολιτ ν» Γ2 β. α) «πως ποθ µαρτήµατα»: δευτερεύουσα ονοµατική, πλάγια ερωτηµατική πρόταση µερικής άγνοιας, εισάγεται µε το αναφορικό επίρρηµα του τρόπου «πως», εκφέρεται µε οριστική γιατί εκφράζει το πραγµατικό ( στο παρελθόν), αντικείµενο στο «θαυµάζουσι». β) «τι ο δέ κακ ν»: δευτερεύουσα επιρρηµατική, αιτιολογική πρόταση, εισάγεται µε τον αιτιολογικό σύνδεσµο «τι» (δηλώνει αντικειµενική αιτιολογία και εξαρτάται από το ψυχικού πάθους ρήµα «καταγελ»), εκφέρεται µε οριστική γιατί δηλώνει το πραγµατικό (στο παρελθόν), λειτουργεί ως επιρρηµατικός προσδιορισµός της αιτίας στο «καταγελ». Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5