Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001"

Transcript

1 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα τα τα κατ' α τ τ πρ γµα πρ ς µ ς... Λ γω δ το µ ν πρ γµατος µ σον τ σον π χον φ' κατ ρου τ ν κρων, περ στ ν ν κα τ α τ π σιν, πρ ς µ ς δ µ τε πλεον ζει µ τε λλε πει το το δ' ο χ ν, ο δ τα τ ν π σιν. Ο ον ε τ δ κα πολλ τ δ δ ο λ γα, τ ξ µ σα λαµβ νουσι κατ τ πρ γµα σ γ ρ περ χει τε κα περ χεται το το δ µ σον στ κατ τ ν ριθµητικ ν ναλογ αν. Τ δ πρ ς µ ς ο χ ο τω ληπτ ον ο γ ρ ε τ δ κα µνα φαγε ν πολ δ ο δ λ γον, λε πτης ξ µν ς προστ ξει στι γ ρ σως κα το το πολ τ ληψοµ ν λ γον Μ λωνι µ ν γ ρ λ γον, τ δ ρχοµ ν τ ν γυµνασ ων πολ. µο ως π δρ µου κα π λης. Ο τω δ π ς πιστ µων τ ν περβολ ν µ ν κα τ ν λλειψιν φε γει, τ δ µ σον ζητε κα το θ' α ρε ται, µ σον δ ο τ το πρ γµατος λλ τ πρ ς µ ς. Ε δ π σα πιστ µη ο τω τ ργον ε πιτελε, πρ ς τ µ σον βλ πουσα κα ε ς το το γουσα τ ργα ( θεν ε θασιν πιλ γειν το ς ε χουσιν ργοις τι ο τ' φελε ν στιν ο τε προσθε ναι, ς τ ς µ ν περβολ ς κα τ ς λλε ψεως φθειρο σης τ ε, τ ς δ µεσ τητος σ ζο σης, ο δ' γαθο τεχν ται, ς λ γοµεν, πρ ς το το βλ ποντες ργ ζονται), δ' ρετ π σης τ χνης κριβεστ ρα κα µε νων στ ν σπερ κα φ σις, το µ σου ν ε η στοχαστικ. Λ γω δ τ ν θικ ν α τη γ ρ στι περ π θη κα πρ ξεις, ν δ το τοις στιν περβολ κα λλειψις κα τ µ σον. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το απ σπασµα: "Ο τω δ π ς πιστ µων... κα λλειψις κα τ µ σον". Μον δες 10 Β. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας τις απαντ σεις των παρακ τω ερωτ σεων: Β1. " ν παντ δ συνεχε...ο τ το πρ γµατος λλ τ πρ ς µ ς": Με ποια κριτ ρια ε ναι δυνατ ς, κατ το χωρ ο αυτ, ο καθορισµ ς του "µ σου" και ποια ε ναι τα ιδια τερα χαρακτηριστικ της µεσ τητας, αν λογα µε το κριτ ριο καθορισµο της; Μον δες 15 Β2. Τ χνη - ρετ - φ σις: Ποιο κοιν χαρακτηριστικ γν ρισµα διακρ νει ο Αριστοτ λης στις τρεις αυτ ς ννοιες, σε ποια απ τις τρεις δ νει το προβ δισµα και γιατ, κατ τη γν µη σας, της δ νει το προβ δισµα αυτ ; Μον δες 15 Β3. Ποια φιλοσοφικ και συγγραφικ δραστηρι τητα αν πτυξε ο Αριστοτ λης κατ την περ οδο στην οπο α αν κουν τα "Ηθικ Νικοµ χεια"; Μον δες 10 Β4. Να σχηµατ σετε να οµ ρριζο ουσιαστικ (απλό ή σύνθετο) της αρχα ας ελληνικ ς για καθ ναν απ τους παρακ τω ρηµατικο ς τ πους, χρησιµοποι ντας την παραγωγικ κατ ληξη που σας δ νεται: λαβε ν : -µα γουσα : - ε θασιν : -ος χουσιν : -σις φθειρο σης : - Μον δες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 Γ. Αδ δακτο κε µενο Ξενοφ ντος λληνικ Α (γ ) 8-10 κ το του δ λκιβι δης µ ν χετο ε ς τ ν λλ σποντον κα ε ς Χερρ νησον χρ µατα πρ ξων ο δ λοιπο στρατηγο συνεχ ρησαν πρ ς Φαρν βαζον π ρ Καλχηδ νος ε κοσι τ λαντα δο ναι θηνα οις Φαρν βαζον κα ς βασιλ α πρ σβεις θηνα ων ναγαγε ν, κα ρκους δοσαν κα λαβον παρ Φαρναβ ζου ποτελε ν τ ν φ ρον Καλχηδον ους θηνα οις σονπερ ε θεσαν κα τ φειλ µενα χρ µατα ποδο ναι, θηνα ους δ µ πολεµε ν Καλχηδον οις, ως ν ο παρ βασιλ ως πρ σβεις λθωσιν. λκιβι δης δ το ς ρκοις ο κ τ γχανε παρ ν, λλ περ Σηλυµβρ αν ν. Γ1. Να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το κε µενο. Μον δες 20 Γ2.α) συνεχ ρησαν, ποδο ναι: Να κλ νετε την προστακτικ των ρηµατικ ν αυτ ν τ πων στο χρ νο και τη φων που βρ σκονται. Γ2.β) Γ3.α) Γ3.β) λαβον: Να κλ νετε στον ενικ αριθµ το αρσενικ γ νος της µετοχ ς του ενεργητικο παρακειµ νου. Να χαρακτηρ σετε συντακτικ ς τις µετοχ ς: πρ ξων, παρ ν. Να γρ ψετε την υπ θεση και την απ δοση του υποθετικο λ γου που λανθ νει στο κε µενο και να τον χαρακτηρ σετε. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Έτσι, λοιπόν, κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή και την έλλειψη, ενώ αναζητεί το µέσον και αυτό επιλέγει, όχι όµως το από καθαρά ποσοτική άποψη µέσον αλλά το σχετιζόµενο µε µας. Αν, λοιπόν, κάθε επιστήµη έτσι εκπληρώνει σωστά το έργο της αποβλέποντας στο µέσον και κατευθύνοντας σ αυτό τα έργα (γι αυτό συνηθίζουν για τα σωστά έργα να προσθέτουν στο τέλος ότι δεν είναι δυνατόν ούτε να αφαιρέσουµε ούτε να προσθέσουµε, µε την ιδέα ότι η υπερβολή και η έλλειψη φθείρουν το σωστό, ενώ η µεσότητα το διασώζει, και οι ικανοί τεχνίτες, όπως λέµε, εργάζονται αποβλέποντας σ αυτό), (αν), λοιπόν, η αρετή είναι πιο ακριβής και ανώτερη από κάθε τέχνη, όπως ακριβώς και η φύση, θα µπορούσε να έχει για στόχο της το µέσον. Και εννοώ την ηθική (αρετή), γιατί αυτή σχετίζεται µε τα πάθη και τις πράξεις και σ αυτά υπάρχει η υπερβολή και η έλλειψη και το µέσον. Β1. Τα κριτήρια για τον καθορισµό του «µέσου» όσον αφορά τα πράγµατα που διέπονται από συνοχή και που µπορούν να διαιρούνται, καθορίζονται µε δύο διαφορετικούς τρόπους: σε σχέση µε το ίδιο το πράγµα (αντικειµενικά) και σε σχέση µε το άτοµο (υποκειµενικά). Στην προσπάθειά του να αποδώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντικειµενικά ορισµένης µεσότητας θεωρεί το µέσο του πράγµατος ότι απέχει το ίδιο από τα άκρα και είναι το ίδιο για όλους. Από την άλλη σε σχέση µε το υποκειµενικά ορισµένο µέσο θεωρεί ότι αρχικά δεν είναι ένα και ότι διαφέρει µεταξύ των ανθρώπων. Η κάθε αρετή κατά τον Αριστοτέλη είναι µεσότης, είναι δηλαδή το µέσον ανάµεσα στα δύο άκρα, την υπερβολή και την έλλειψη, που έχουν και τα δύο αρνητικό χαρακτήρα. Για να ενισχύσει την άποψή του, χρησιµοποιεί κατά τη γνωστή µέθοδό του παραδείγµατα από την αριθµητική αναλογία για τον ορισµό της µεσότητας σε σχέση µε το πράγµα, ενώ για τη µεσότητα του υποκειµένου τα παραδείγµατα λαµβάνονται από το χώρο του αθλητισµού. Β2. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, τέχνη, αρετή και φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα, και οι τρεις έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας κάποιας µορφής: η τέχνη µορφοποιεί το υλικό της, η φύση δηµιουργεί επίσης Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 µορφές, η αρετή δίνει µορφή στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Συγκρίνοντας τις τρεις αυτές έννοιες καταλήγει ότι η αρετή είναι ανώτερη από την τέχνη, γιατί µορφοποιεί στην ουσία του τον άνθρωπο. Αλλά και η φύση είναι ανώτερη από την τέχνη, γι αυτό η τέχνη µιµείται την φύσιν. Ωστόσο η ανωτερότητα της φύσης έναντι της τέχνης θεµελιώνεται στο γεγονός ότι στη φύση κάθε όν κατευθύνεται προς ένα σκοπό, στην τελειότητα, ενώ το έργο τέχνης µένει αµετάβλητο, δεν τείνει πουθενά. Το κριτήριο που χρησιµοποιεί στο συσχετισµό αυτό ο φιλόσοφος είναι ακριβώς ότι τα έργα της τέχνης δεν µεταβάλλονται, δεν αναφέρονται σε κάτι άλλο, ενώ η φύση µεταβάλλεται, κατευθύνεται προς κάποιο σκοπό. Άρα το κριτήριο είναι η µεταβολή και η συνεχής βελτίωση και τελείωση. Σύµφωνα µε την Αριστοτελική θεωρία και στην ηθική αρετή υπάρχει βελτίωση και εξέλιξη, µια και αποσκοπεί στην ηθική τελείωση του ανθρώπου. Η ανωτερότητά της έναντι των δύο άλλων εννοιών έγκειται στο γεγονός ότι το υλικό που µορφοποιεί είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και αποτελεί για τον άνθρωπο την ολοκλήρωση της φύσης του. Β3. Η απάντηση βρίσκεται στις σσ του σχολικού εγχειριδίου «Φιλοσοφικός Λόγος» («Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έµεινε ως το 335. Το κλίµα που επικρατούσε.(σελ. 145).. Περ ζ ων γενέσεως, τα θικ Νικοµάχεια (σελ. 147)»). «Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έµεινε ως το 335. Το κλίµα που επικρατούσε τώρα στην Αθήνα ευνοούσε την επάνοδό του εκεί. Συνοδευµένος λοιπόν από τον Θεόφραστο ξαναγύρισε στον τόπο που είχε γίνει γι αυτόν µια δεύτερη πατρίδα. Εκεί συνέχισε τις έρευνές του µαζί, φυσικά και τη διδασκαλία του, όχι όµως πια στην Ακαδηµία, που τη διηύθυνε τώρα ο Ξενοκράτης, αλλά στο Λύκειο, το δηµόσιο γυµναστήριο στον Λυκαβηττό, όπου δίδασκαν συνήθως ρήτορες και σοφιστές. Αργότερα, όταν ο Θεόφραστος ίδρυσε σχολή που θα διαφύλαττε και θα πρόβαλλε τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη, αυτή πήρε το όνοµα Περίπατος, ίσως από τον περίπατον, τη στεγασµένη στοά του Λυκείου. ώδεκα χρόνια έζησε τη δεύτερη αυτή φορά ο Αριστοτέλης στην Αθήνα. Και ήταν όλα χρόνια απερίσπαστης δουλειάς. Ο φιλόσοφος συνθέτει τώρα το σηµαντικότερο µέρος των Πολιτικ ν του (έχει άλλωστε προηγηθεί -κατά την περίοδο των ταξιδιών του- η Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 συγκέντρωση των 158 Πολιτει ν του, των µορφών διακυβέρνησης ή, όπως θα λέγαµε εµείς σήµερα, των συνταγµάτων ενός πλήθους ελληνικών πόλεων), ενώ παράλληλα συγγράφει σηµαντικό µέρος από τα Μετ τ φυσικά του, το βιολογικού περιεχοµένου έργο Περ ζ ων γενέσεως, τα θικ Νικοµάχεια. Β4. λαβε ν - λ µµα γουσα - γωγή ε ώθασιν - θος χουσιν - σχέσις, ξις φθειρούσης - φθορά Α Ι ΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ1. Μετά από αυτό, λοιπόν, ο µεν Αλκιβιάδης έφυγε προς τον Ελλήσποντο και τη Χερσόνησο για να εισπράξει χρήµατα οι υπόλοιποι στρατηγοί όµως συµβιβάστηκαν µε το Φαρνάβαζο µε τον όρο να δώσει ο Φαρνάβαζος στους Αθηναίους είκοσι τάλαντα για την Καλχηδόνα και να οδηγήσει πρέσβεις των Αθηναίων στο βασιλιά, και έδωσαν και πήραν όρκους από το Φαρνάβαζο να καταβάλλουν οι Καλχηδόνιοι στους Αθηναίους το φόρο υποτέλειας, όσο ακριβώς συνήθιζαν, και να επιστρέψουν τα χρήµατα που χρωστούσαν, οι Αθηναίοι δε να µην πολεµούν µε τους Καλχηδόνιους, έως ότου έλθουν οι πρέσβεις από το βασιλιά. Ο Αλκιβιάδης όµως δε συνέβαινε να παρευρίσκεται στους όρκους, αλλά βρισκόταν στην περιοχή της Σηλυµβρίας. Γ2. α) συγχώρησον πόδος συγχωρησάτω ποδότω συγχωρήσατε πόδοτε συγχωρησάντων ποδόντων ( ή συγχωρησάτωσαν) ( ή ποδότωσαν) β) Ον. ε ληφώς Γεν. το ε ληφότος οτ. τ ε ληφότι Αιτ. τόν ε ληφότα Κλητ. ( ) ε ληφώς Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Γ3. α) «πρ ξων»: επιρρηµατική τελική µετοχή ως επιρρη- µατικός προσδιορισµός του σκοπού, συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος κίνησης «χετο», «λκιβι δης». «παρών»: κατηγορηµατική µετοχή, σε θέση κατηγορουµένου, εξαρτάται από το συνδετικό ρήµα «ο κ τ γχανε» και αποδίδεται στο υποκείµενό του «λκιβι δης». β) Υπόθεση: «ως ν ο παρ βασιλ ως. λθωσιν» (υποτακτική) Απόδοση: «µ πολεµε ν» (µελλοντική έκφραση) Ο υποθετικός λόγος είναι λανθάνων, καθώς η υπόθεση λανθάνει σε χρονικο ποθετική πρόταση, και εξαρτηµένος, καθώς η απόδοση είναι τελικό απαρέµφατο, που ισοδυναµεί µε µελλοντική έκφραση. Εκφράζει το προσδοκώµενο. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12 Ιουνίου 2015 AΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελληνίων Εξετάσεων Γενικών Λυκείων Α1. Ακόμη, το να κάνει κανείς λάθος μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ

ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ ΚΕΦΆΛΑΙΟ EKTO ΣKOΠOI THΣ AΓΩΓHΣ 6.1. H προβληµατική ΠAPOYΣIAZONTAΣ KAI ANAΛYONTAΣ THN ENNOIA «AΓΩΓH» NOMIZΩ τι δηλώθηκε καθαρά τι πρ κειται για ενέργεια προς κάποιο σκοπ, έχει ένα πρ γραµµα που προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια μεταλλευτική δραστηριότητα αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ

Προς μια μεταλλευτική δραστηριότητα αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ Προς μια μεταλλευτική δραστηριότητα αποδεκτή από το κοινωνικό σύνολο Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ (ομιλία στο συνέδριο «Ο Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδας: βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης», Αθήνα, 05/04/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Αθήνα 20 & 21 Δεκεμβρίου2013 ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρωτοπόρος συνθέτης Ιάννης Ξενάκης Δ. Θέµελη

Ο πρωτοπόρος συνθέτης Ιάννης Ξενάκης Δ. Θέµελη Ο πρωτοπόρος συνθέτης Ιάννης Ξενάκης Δ. Θέµελη Πριν περίπου ένα χρόνο, κατά την αναγόρευση του Μίκη Θεοδωράκη σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, είχα την

Διαβάστε περισσότερα

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία

Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1 Γιώργος Καραµανώλης Πως γράφουµε ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία στη φιλοσοφία 1. Για ποιον και γιατί γράφουµε Ένα φιλοσοφικό δοκίµιο ή µια εργασία σε ένα φιλοσοφικό θέµα, είναι ένα κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα