ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους καν ς ν ποτε πόλιν πιτροπε σαι, µήτε το ς ν παιδεί ωµένους διατρίβειν δι τέλους, το ς µ ν τι σκοπ ν ν τ βί ο κ χουσιν να, ο στοχαζοµένους δε παντα πράττειν ν πράττωσιν δί τε κα δηµοσί, το ς δ τι κόντες ε ναι ο πράξουσιν, γούµενοι ν µακάρων νήσοις ζ ντες τι π κίσθαι; ληθ, φη. µέτερον δ ργον, ν δ γώ, τ ν ο κιστ ν τάς τε βελτίστας φύσεις ναγκάσαι φικέσθαι πρ ς τ µάθηµα ν τ πρόσθεν φαµεν ε ναι µέγιστον, δε ν τε τ γαθ ν κα ναβ ναι κείνην τ ν νάβασιν, κα πειδ ν ναβάντες καν ς δωσι, µ πιτρέπειν α το ς ν ν πιτρέπεται. Τ πο ον δή; Τ α το, ν δ γώ, καταµένειν κα µ θέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ κείνους το ς δεσµώτας µηδ µετέχειν τ ν παρ κείνοις πόνων τε κα τιµ ν, ε τε φαυλότεραι ε τε σπουδαιότεραι. πειτ, φη, δικήσοµεν α τούς, κα ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατ ν α το ς ν µεινον; Α1. Απ το παραπάνω κε µενο να γράψετε στο τετρ δι σας τη µετάφραση του αποσπάσµατος: «Τί δέ;... ν ν πιτρέπεται.» Μον δες 10

2 B. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Β1. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο των όρων φράσεων του κειµένου: ν παιδεί (µονάδες 6), ναβ ναι κείνην τ ν νάβασιν (µονάδες 9). Μον δες 15 Β2. Με βάση το κείµενο που σας δίνεται να προσδιορίσετε ποιοι δεν είναι κατάλληλοι να αναλάβουν πολιτικές εξουσίες και γιατί. Μον δες 15 Β3. Πώς εξηγεί ο Πλάτωνας τη µετάβαση από τη ηµοκρατία στην Τυραννίδα και ποια είναι, σύµφωνα µε τον φιλόσοφο, τα χαρακτηριστικά των δύο αυτών πολιτευµάτων; Μονάδες 10 Β4. Να βρείτε στο παραπάνω διδαγµένο κείµενο µία ετυµολογικά συγγενή λέξη για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: απόρρητος, ντροπαλός, αντιβιοτικό, αποχή, δυσπραγία, µονοκατοικία, προφήτης, είδωλο, βάθρο, ανυπόµονος Μονάδες 10 Γ. Αδ δακτο κε µενο Ξενοφ ντος Συµπόσιον Ι, κε νοι µ ν ο ν σιωπ δείπνουν, σπερ το το πιτεταγµένον α το ς π κρείττονός τινος. Φίλιππος δ γελωτοποι ς κρούσας τ ν θύραν ε πε τ πακούσαντι ε σαγγε λαι στις τε ε η κα δι τι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασµένος τε παρε ναι φη πάντα τ πιτήδεια στε δειπνε ν τ λλότρια, κα τ ν πα δα δ φη πάνυ πιέζεσθαι διά τε τ φέρειν µηδ ν κα δι τ νάριστον ε ναι. ο ν Καλλίας κούσας τα τα ε πεν λλ µέντοι, νδρες, α σχρ ν στέγης γε φθον σαι ε σίτω ο ν. κα µα πέβλεψεν ε ς τ ν Α τόλυκον, δ λον τι πισκοπ ν τί κείν δόξειε τ σκ µµα ε ναι νάριστος = ο νηστικός

3 Γ1. Να γράψετε στο τετρ δι σας τη µετάφραση του παραπάνω κειµένου. Μον δες 20 Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις: κρείττονος : την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου βαθµού στο θηλυκό γένος τι : τη γενική ενικού του ίδιου γένους φη : το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα πάντα : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος φέρειν : το απαρέµφατο αορίστου β στην ίδια φωνή τα τα : την ονοµαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους νδρες : την κλητική του ενικού α σχρόν : τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθµού στο ίδιο γένος ε σίτω : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ίδιο χρόνο δόξειε : το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου Μον δες 10 Γ3α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: α το ς, τ πακούσαντι, δι τ φέρειν, νάριστον, φθον σαι, κείν (µονάδες 6) Γ3β. «ε πε τ πακούσαντι ε σαγγε λαι στις ε η»: Να µετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Να ληφθεί υπόψη ότι ο πλάγιος λόγος εξαρτάται από το «ε πε τ πακούσαντι». (µονάδες 4) Μονάδες 10 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: Α1. Τι λοιπόν Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συµπέρασµα από όσα έχουν λεχθεί προηγουµένως, ότι δηλαδή δε θα µπορούσαν ποτέ να κυβερνήσουν ικανοποιητικά µια πόλη ούτε οι απαίδευτοι και όσοι δε γνώρισαν (ποτέ) την αλήθεια ούτε εκείνοι που αφήνονται ελεύθεροι να ασχολούνται µε την παιδεία ως το

4 τέλος της ζωής τους, οι πρώτοι γιατί δεν έχουν κάποιο σκοπό στη ζωή τους, που προσπαθώντας να τον πετύχουν πρέπει να κάνουν όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις, όσες τυχόν κάνουν και στην ιδιωτική και στη δηµόσια ζωή τους, και οι δεύτεροι (όσοι ασχολούνται µε την παιδεία) γιατί µε τη θέλησή τους δεν θα ασχοληθούν µε πρακτικά ζητήµατα, επειδή νοµίζουν ότι, παρόλο που ακόµη είναι ζωντανοί, έχουν εγκατασταθεί στα νησιά των µακάρων Σωστά, είπε. Έργο, λοιπόν, δικό µας, είπα εγώ, των ιδρυτών της πόλης, είναι να αναγκάσουµε τις εξαιρετικές φύσεις να φτάσουν στη γνώση που προηγουµένως είπαµε ότι είναι η σπουδαιότερη, να δουν δηλαδή το αγαθό και να ανέβουν εκείνη την ανηφορική οδό και, αφού ανεβούν και το δουν αρκετά, να µην τους επιτρέψουµε αυτό που τώρα τους επιτρέπεται. Β1. «ν παιδεί»: αρχικά ο όρος «παιδεία» σηµαίνει αυτό που πρέπει να µάθει το παιδί και αναφέρεται στην ανατροφή και εκπαίδευση των νέων. Ήδη όµως από τον 5 ο αιώνα ως όρος της παιδαγωγικής δηλώνει τη µόρφωση και τη γενική καλλιέργεια, που µόνο ο άνθρωπος µπορεί να αποκτήσει γι αυτόν τον λόγο άλλωστε αποδίδεται στα λατινικά ως humanitas. Βάση της παιδείας για τον Πλάτωνα είναι η µουσική (λογοτεχνία, τραγούδι και καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας) και η γυµναστική, ενώ «παίδευση» είναι η πορεία προς την παιδεία. Η παιδεία στην πλατωνική φιλοσοφία είναι το όργανο µε το οποίο θα απελευθερωθούν από τα δεσµά των αισθήσεων και στη συνέχεια θα απελευθερώσουν και τους υπόλοιπους δεσµώτες. Είναι η στροφή της ψυχής από το σκοτάδι της άγνοιας προς το φως της γνώσης. «ναβ ναι κείνην τ ν νάβασιν»: Το Αγαθό στο κείµενο χαρακτηρίζεται ως το «µέγιστον µάθηµα» είναι η

5 ύψιστη αξία και ο τελικός προσανατολισµός του ανθρώπου. Η κατάκτηση του Αγαθού είναι µεν εφικτή ( φικέσθαι, δε ν, δωσι), αλλά η κατάκτησή του είναι εξαιρετικά δύσκολη ( ναβ ναι, νάβασιν, ναβάντες) καθώς απαιτεί επίπονη προσπάθεια και αγώνα η ανύψωση από τα γήινα ενδιαφέροντα προς τα ανώτερα αντικείµενα της νόησης από τα αισθητά στα νοητά. Πρόκειται για µια ανοδική πορεία («νάβασιν») που οδηγεί όµως στην υψηλότερη γνώση, στο «µέγιστον µάθηµα» γι αυτό χρησιµοποιεί λέξεις ετυµολογικά συγγενείς από το αναβαίνω. Πολύ συχνά στον Πλάτωνα λέξεις που σηµαίνουν το «νω» και την αναβαση χρησιµοποιούνται µεταφορικά για την παιδεία και τα αγαθά που προσφέρει. Β2 Σύµφωνα µε το Πλάτωνα η ορθή παιδεία είναι αυτή που οδηγεί τους ανθρώπους στη θέαση του Αγαθού, στο νοητό κόσµο των Ιδεών. Κοινωνοί της παιδείας αυτής είναι οι φύλακες της Πολιτείας, οι άνθρωποι µε τις ξεχωριστές ικανότητες, που σκοπός τους είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη ολόκληρη. Ο Πλάτων θεωρεί ότι µόνο αυτοί µπορούν να κυβερνήσουν την πόλη και να καθοδηγήσουν σωστά τους πολίτες. Αντίθετα οι «απαίδευτοι» και «ο πειροι ληθείας» δεν εµφορούνται από ένα υψηλό σκοπό, αλλά κινούνται από τα προσωπικά τους συµφέροντα. Τα κίνητρά τους είναι ιδιοτελή και οι στόχοι τους ευτελείς, καθώς η ψυχή του δε φωτίζεται από την αληθινή παιδεία, αλλά βρίσκεται µέσα στο σκοτάδι της απαιδευσίας και της πλάνης. εν έχουν τις γνώσεις για να αναλάβουν µια τέτοια αρµοδιότητα «το ς µ ν τι σκοπ ν ν τ βί ο κ χουσιν να, ο στοχαζοµένους δε παντα πράττειν ν πράττωσιν δί τε κα δηµοσί». Ίσως επιθυµούν την προβολή τους και την εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών τους. Αντίθετα ε ς σκοπός που έχουν οι φύλακες της πολιτείας είναι να υπηρετήσουν πιστά και ανιδιοτελώς την πόλη ολόκληρη. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο οι τυχαίοι και αφιλοσόφητοι πολιτικοί είναι όχι µόνο ακατάλληλοι να αναλάβουν το δύσκολο έργο της διοίκησης της Πολιτείας αλλά και

6 επικίνδυνοι για τους πολίτες. Επειδή οι ίδιοι δεν έχουν ένα σταθερό προσανατολισµό τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δηµόσια ζωή τους, είναι όλοι πιθανό µε τις άφρονες ενέργειές τους να οδηγήσουν και την πόλη ολόκληρη στην καταστροφή. Η δεύτερη οµάδα που είναι αδύνατο να αναλάβει τη διακυβέρνηση είναι οι πεπαιδευµένοι «ο ν παιδεί ώµενοι διατρίβειν δι τέλους», που αδιαφορούν για τα πρακτικά ζητήµατα καθώς πιστεύουν ότι ζουν στη µακαριότητα των πνευµατικών τους αναζητήσεων ( ν µακάρων νήσοις ζ ντες), παραµελώντας την ενασχόληση µε τα πρακτικά ζητήµατα της πόλης, την εξουσία και τις τιµές. «το ς δ τι κόντες ε ναι ο πράξουσιν». Β3 σελ. 102 «Όταν οι κηφήνες κάθε είδους ανοσιούργηµα.» Β4 προειρηµένων πιτροπε σαι βί χουσιν πράττειν π κίσθαι φαµεν δε ν ναβ ναι καταµένειν Άγνωστο: Εκείνοι λοιπόν σιωπηρά δειπνούσαν, σαν να τους είχε αυτό διαταχθεί από κάποιον ισχυρότερο. Ο Φίλιππος όµως ο γελωτοποιός αφού χτύπησε την πόρτα είπε σ αυτόν που άνοιξε να αναγγείλει ποιος είναι και για ποιο λόγο θέλει να τον οδηγήσει µέσα και ισχυριζόταν ότι παρευρίσκεται έχοντας εφοδιαστεί µε όλα τα απαραίτητα ώστε να δειπνήσει µε τα ξένα και είπε ότι το παιδί πιεζόταν πολύ επειδή δεν έφερε τίποτε και επειδή ήταν νηστικό. Ο Καλλίας αφού άκουσε αυτά είπε. Αλλά, όµως άνδρες, είναι ντροπή να αρνηθούµε τη διαµονή. Ας µπει µέσα λοιπόν.

7 Και ταυτόχρονα έριξε το βλέµµα του στον Αυτόλυκο εξετάζοντας φανερά πώς φάνηκε σ εκείνον το αστείο. Γ2 τας κρείττονας / κρείττους ο τινος/ του φαίη π σιν νεγκε ν α ται ( ) νερ (τ ) α σχίονι ε σιθι δοξε(ν) Γ3α. α το ς: Αντικείµενο της µετοχής πιτεταγµένον τ πακούσαντι: επιθετική µετοχή ως έµµεσο αντικείµενο του ρήµατος ε πε διά τ φέρειν: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας από το πιέζεσθαι νάριστον: κατηγορούµενο στο πα δα από το ε ναι φθον σαι: υποκείµενο της απρόσωπης έκφρασης α σχρόν στι και τελικό απαρέµφατο κείν : δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το δόξειε Γ3β «Ε σάγγειλον στις/τις ε µί» Επιµέλεια: Σιταρά Φ. Χανιώτη Ν. Χατζητσοµπάνη Μ. Χονδρού Λ.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Προσοχή: Επειδή πολλοί χρήστες πιθανόν να μην έχουν εγκατεστημένη την κατάλληλη γραμματοσειρά για να διαβάσουν Αρχαία Ελληνικά, δίνουμε το κείμενο της εκφώνησης σκαναρισμένο και το υπόλοιπο σε μονοτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ»

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ «ΔΟΥΛΕΥΩ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤO ΜΟΥ» Aπόσπασμα από το σεμινάριο «Συνάντηση με τον εαυτό μας» του Ερμή του Τρισμέγιστου που γίνεται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (βλέπε τις ανακοινώσεις των Σεμιναρίων στην

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΤΑΞΗΣ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στίχοι 280-296) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

(1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ

(1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ (1) ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΨΕ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ Ή ΑΓΑΠΗ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Μια φιλολογική ματιά σε δυο έργα του Νίκου Ψημμένου (ένα κείμενο ποιητικό, αλλά και με έντονο φιλοσοφικό και πολιτικό στην ευρύτερη έννοιά του χαρακτήρα, και δυο σχετικά με αυτό δοκίμια) Θεοδώρα Ζωγράφου-Βώρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχέση Σας με τη Πνευματική Σας Οικογένεια (Ζώντας τον Δρόμο της Γνώσης κεφάλαιο 7)

Η Σχέση Σας με τη Πνευματική Σας Οικογένεια (Ζώντας τον Δρόμο της Γνώσης κεφάλαιο 7) Η Σχέση Σας με τη Πνευματική Σας Οικογένεια (Ζώντας τον Δρόμο της Γνώσης κεφάλαιο 7) Όπως έχετε σχέσεις μέσα στον κόσμο, έχετε σχέσεις και πέρα από τον κόσμο. Στον κόσμο, έχετε την εγκόσμια οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο

Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών. Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Εγχειρίδιο της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών Οδηγός για το Πρώτο Υπερεθνικό Εργαλείο Άμεσης Δημοκρατίας στον Κόσμο Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα (ΕΠΙ) είναι ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα που έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα