ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 20 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 175 /2013 Σήµερα την 4η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:30 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ /5/2013 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ 1) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Οι ο οίοι δεν ροσήλθαν 4) ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αν και ροσκλήθηκαν νόµιµα 5) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ 6) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 6 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Τίθεται υ όψη της Οικονοµικής ε ιτρο ής ρόταση ε ιβολής τελών άρδευσης για την αρδευτική ερίοδο 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 72 ερί τωση ζ του ν.3852/2010 ροκειµένου να γίνει η σχετική εισήγηση ρος το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Λαµιέων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Β../τος 28.3/ και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1080/80 ερί τρο ο οίησης και συµ λήρωσης διατάξεων τινών της ερί των ροσόδων των ΟΤΑ νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων ε ιβάλλονται εις βάρος όλων των αρδευόµενων τέλη άρδευσης, και ορίζεται ο αντα οδοτικός χαρακτήρας των τελών άρδευσης ώστε να καλύ τονται γενικά όλες οι ετήσιες δα άνες στις ο οίες υ οβάλλεται ο ήµος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχής υ ηρεσίας. Στα λαίσια αυτά ροτείνουµε να ε ιβληθούν τέλη άρδευσης ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηµοτικής ή Το ικής κοινότητας σε σχέση µε τον τρό ο άρδευσης. Στο ήµο µας υ άρχουν δίκτυα άρδευσης κλειστά ου τροφοδοτούνται α ό ηλεκτροκίνητες γεωτρήσεις καθώς και αρδευτικό δίκτυο ου α οτελείται α ό τσιµεντένιους και χωµάτινους αύλακες και το ο οίο τροφοδοτείται α ό φυσικές ηγές (φυσική ροή) αλλά και α ό γεωτρήσεις.

2 Για τον καθορισµό των τελών άρδευσης λαµβάνεται υ όψη το λειτουργικό κόστος των γεωτρήσεων, ο καθαρισµός των τσιµεντένιων και χωµάτινων αυλακιών, καθώς και οι δα άνες για τη ροµήθεια αναλώσιµων και συντήρηση των αντίστοιχων δικτύων. Στα ανωτέρω τέλη δεν εριλαµβάνεται η αµοιβή των υδρονοµέων οι ο οίοι µε βάση τις διατάξεις α ό το 28-3/ Β. /τος «ερί αστυνοµίας ε ί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ Α 60), και την 22/2013 α όφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Λαµιέων θα αµείβονται α ευθείας α ό τους αρδευόµενους και κάλεσε τα µέλη να α οφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι κατά λειοψηφία Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την ε ιβολή τελών άρδευσης του ήµου οικονοµικού έτους 2013 : Τα ροτεινόµενα τέλη άρδευσης κατά ηµοτική ή Το ική Κοινότητα µε βάση τα στοιχεία λειτουργίας των δικτύων το 2012 (ώρες λειτουργίας έκταση κ.λ..) έχουν ως εξής: Τ.Κ. ΑΜΑΣΤΑΣ Η άρδευση γίνεται µε τρεις γεωτρήσεις: ΒΟΙ ΟΛΙΒΑ Ο (ΓΗΠΕ Ο) ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ) ΚΟΡΑΚΙΩΤΙΚΑ 2,80 /ΩΡΑ 2,40 /ΩΡΑ 2,00 /ΩΡΑ Παρατήρηση: Στην γεώτρηση Βοιδολίβαδο της Τ.Κ. αµάστας θεσ ίζεται ροκαταβολή 3 ανά στρέµµα η ο οία θα αφαιρείται κατά την εκκαθάριση στη λήξη της αρδευτικής εριόδου. Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Η άρδευση γίνεται µε φυσική ροή α ό την ηγή Λίθνος και µε υδροληψία α ό τον Γοργο όταµο (Παλιο όταµος) µε χωµάτινα κανάλια. ΠΗΓΗ ΛΙΘΝΟΣ ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 1,5 /ΣΤΡ 1 /ΣΤΡ Τ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Η άρδευση Πότισµα µε φυσική ροή α ό τον οταµό Ασω ό καθώς και α ό τρεις γεωτρήσεις στις θέσεις Μαυρονέρια, Ξηριάδες και Ανοιξιάτικα ΠΟΤΙΣΜΑ ΑΠΌ ΑΣΩΠΟ 6,00 /ΣΤΡ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ ΞΗΡΙΑ ΕΣ 1 (ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ)

3 ΞΗΡΙΑ ΕΣ 2 (ΚΑΡΒΟΥΝΗ) ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ (ΜΗΤΣΟΥ) Τ.Κ. ΥΟ ΒΟΥΝΑ Η άρδευση γίνεται α ό µία γεώτρηση στη θέση Χανόρεµα και α ό δεξαµενή ου γεµίζει α ό οτάµι, µε δυνατότητα εξυ ηρέτησης 75 αροχών ΠΑΓΙΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 30 /ΠΑΡΟΧΗ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΟΥ Η άρδευση γίνεται α ό υδραύλακα µε νερό α ό το Γοργο όταµο και α ό εφτά γεωτρήσεις στις θέσεις ''ΖΑΡΑ'', ''ΒΟΪ ΟΛΙΒΑ Ο'', ''ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ'', ''ΡΕΝΤΙΦΗ'', ''ΣΧΟΛΙΚΗ'', ''ΜΙΤΖΙΒΙΡΗ'' και ''ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ''. Υ ΡΑΥΛΑΚΑΣ ΖΑΡΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΡΕΝΤΙΦΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΟΙ ΟΛΙΒΑ Ο ΜΙΝΤΖΙΒΗΡΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΑΓΙΟ 0,60 /ΣΤΡ 1,70 /ΩΡΑ 2,80 /ΩΡΑ 2,00 /ΩΡΑ 4,50 /ΩΡΑ 2,50 /ΩΡΑ 2,50 /ΩΡΑ 2,50 /ΩΡΑ Τ.Κ. ΒΑΡ ΑΤΩΝ Η άρδευση γίνεται µε ότισµα α ό τον υδραύλακα Ξηριά και α ό δύο γεωτρήσεις στις θέσεις ελφινάκος και Ξηριάς Υ ΡΑΥΛΑΚΑΣ ΕΛΦΙΝΑΚΟΣ ΞΗΡΙΑΣ 2,00 /ΩΡΑ 4,00 /ΩΡΑ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΟΥ Πότισµα µε νερό α ό ηγάδι αρόχθιο στο Σ ερχειό, το ο οίο γεµίζει δεξαµενή και αρδεύει µε τη βαρύτητα έκταση ερί ου 600 στρ, µέσω κλειστού δικτύου µε υδρόµετρα. 0,12 ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού Τ.Κ. ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ Άρδευση µε νερό α ό δεξαµενή ( ου γεµίζει α ό ηγή) και α ό δύο γεωτρήσεις στις θέσεις Νήµατα και Εικόνισµα, αρδευόµενη έκταση ερί ου 1000 στρ

4 ΑΠΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΒΟΙ ΟΡΕΜΑ - ΝΗΜΑΤΑ 2,00 /ΩΡΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ Τ.Κ. ΛΙΧΝΟΥ Άρδευση µε δύο δεξαµενές οι ο οίες γεµίζουν α ό ηγές και µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα. Κτήµα Λιχνού Άρδευση α ό γεώτρηση στη θέση Καρατσάµ ε και µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα. ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΕ ΕΞΑΜΕΝΗ Γεώτρηση ΚΑΡΑΤΣΑΜΠΕΗ ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΌ ΒΙΣΤΡΙΖΑ 10,50 /ΣΤΡ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Άρδευση µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα και α ό γεωτρήσεις στις θέσεις ''ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ-ΒΛΑΧΟΣ'', '' ΕΝΤΡΟΣ'' και ''ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ'' οι ο οίες τροφοδοτούν τον υδραύλακα αρδεύοντας δε ερί ου 700 στρ. ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΒΛΑΧΟΣ 5,00 /ΣΤΡ ΕΝΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ 4,00 /ΩΡΑ Τ.Κ. ΣΥΚΑΣ Η άρδευση γίνεται α ό τρεις δεξαµενές ου γεµίζουν α ό ηγές, µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα στη θέση Σγάρλες και α ό δύο γεωτρήσεις στις θέσεις Πατουσιές και Αµµούδες καλύ τοντας έκταση ερί ου 620 στρ ΑΠΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑ 4,0 /ΩΡΑ ΠΑΤΟΥΣΙΕΣ

5 ΑΜΜΟΥ ΕΣ Τ.Κ. ΡΟ ΩΝΙΑΣ οικ. ΚΑΡΥΑΣ Άρδευση µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα και α ό γεωτρήσεις στη Ροδωνιά στις θέσεις ''ΛΟΥΜΑΚΙΑ'', ''ΚΑΤΩ ΣΑΪΤΕΣ'', ''ΞΗΡΙΑ'' και ''ΧΑΛΙΑ ΙΑ'' και στον οικισµό Καρυάς στις θέσεις ''Αγ. Αθανάσιος'', ''Αµ ελοτό ια'', ''Αλώνια'' και ''Σχολικό'' ΡΟ ΩΝΙΑ ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑ ΛΟΥΜΑΚΙΑ ΚΑΤΩ ΣΑΙΤΕΣ 5,0 / ΣΤΡ ΞΗΡΙΑΣ ΧΑΛΙΑ ΙΑ ΚΑΡΥΑ ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ 11,0 / ΣΤΡ ΑΛΩΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ Τ.Κ. ΛΑ ΙΚΟΥ Άρδευση µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα και α ό τρεις γεωτρήσεις στις θέσεις ''ΚΟΥΤΣΙΛΕΪΚΑ'', ''ΜΑΓΓΙΠΑ'' ΚΑΙ ''ΜΑΡΟΥΛΗ'' οι ο οίες τροφοδοτούν τον Υδραύλακα, µε συνολική αρδευόµενη έκταση ερί ου 800 στρ. ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΌ ΒΙΣΤΡΙΖΑ ΚΟΥΤΣΙΛΕΙΚΑ ΜΑΓΓΙΠΑ 4,50 /ΩΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ ΟΙΚ. ΑΜΑΛΩΤΑ

6 Μία γεώτρηση στην Υ άτη (θέση «Εθνικό») και µία στην Αµαλώτα (θέση «Νεκροταφείο») καθώς και ότισµα µε υδραύλακα α ό τη Βίστριζα. ΝΕΡΟ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΠΑΤΗΣ (ΕΘΝΙΚΟ) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΑΛΩΤΑΣ 10,00 /ΩΡΑ 5,00 /ΩΡΑ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ Άρδευση µε τσιµενταύλακα (µε ροή α ό ηγή) και µε δύο γεωτρήσεις στις θέσεις ''ΠΛΑΤΑΝΙΑ'' και ''ΛΙΒΑ Ι'' ΑΠΌ ΠΗΓΗ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΛΙΒΑ Ι 3,5 /ΩΡΑ Τ.Κ. ΙΒΡΗΣ Η άρδευση γίνεται α ό γεώτρηση στη θέση Σκουρόρεµµα 0,08 ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού Τ.Κ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Άρδευση α ό µία γεώτρηση µε αρδευτικό δίκτυο το ο οίο ροβλέ εται να λειτουργήσει εντός του έτους και θα λειτουργεί µε υδρόµετρα. 0,08 ανά κυβικό µέτρο καταναλισκόµενου νερού Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ Άρδευση µε υδραύλακα α ό τον Γοργο όταµο και α ό τρεις γεωτρήσεις: Μία α ό αυτές δυτικά του Γοργο οτάµου στη θέση «Ντούρες» και οι άλλες δύο ανατολικά του Γργο οτάµου, στις θέσεις '' Χαλίκια 1- Καλέµη'' και ''Χαλίκια 2 - Σουβαλιώτη''. και µια ου ρόκειται να ενεργο οιηθεί στη θέση ΜΠΑΡΟΥΚΕΣ. ΝΤΟΥΡΕΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΧΑΛΙΚΙΑ 1 ΥΤΙΚΑ (ΚΑΛΕΜΗ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Υ ΡΑΥΛΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΧΑΛΙΚΙΑ 2 ΥΤΙΚΑ (ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ) ΥΤΙΚΟΣ Υ ΡΑΥΛΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 8,00 /ΣΤΡ 12,00 /ΣΤΡ

7 Σε ερί τωση ου εντός της αρδευτικής εριόδου λειτουργήσει η γεώτρηση στη θέση «Μ αρούκες», ροτείνεται ό ως τα αρδευτικά τέλη για αυτή να είναι ίδια µε αυτά των γεωτρήσεων του τοµέα µε τις ο οίες έχει αρόµοια χαρακτηριστικά (ι οδύναµη κ.λ..). Τ.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Άρδευση α ό δύο ηγές µε τσιµενταύλακα και α ό µία γεώτρηση µε δίκτυο ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 11,00 /ΣΤΡ Τ.Κ. ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ Πότισµα µε υδραύλακα α ό το Γοργο όταµο και µε δύο γεωτρήσεις στη θέση «Ποτιστικά». Υ ΡΑΥΛΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ 8,00 /ΣΤΡ Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Αρδευτικό δίκτυο α οτελούµενο α ό δύο γεωτρήσεις στην θέση «Βάρα», δεξαµενή και αντλιοστάσιο µε τρία αντλητικά συγκροτήµατα ου τροφοδοτούν κλειστούς αγωγούς για άρδευση µε σταγόνες, Το δίκτυο έχει σχεδιασθεί για την κάλυψη 3000στρ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΓΙΟ 1 /ΣΤΡ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 0,09 /Μ3 ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ή 2,60 /ΩΡΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) Τ.Κ. ΡΟ ΙΤΣΑΣ Άρδευση α ό µία γεώτρηση κοντά στον Υδατό υργο µε υ όγειο δίκτυο και µέσω υδραύλακα εντός του οικισµού. ΓΕΩΤΡΗΣΗ Υ ΑΤΟΠΥΡΓΟΣ 5,00 /ΣΤΡ

8 Τ.Κ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Άρδευση α ό δύο γεωτρήσεις οι ο οίες αρδεύουν έκταση ερί ου 170 στρ. 1 η ΓΕΩΤΡΗΣΗ Α ΠΕΡΙΟΧΗ 15,00 /ΣΤΡ Πέραν των ανωτέρω, για άλλες χρήσεις νερού λην της άρδευσης καθορίζονται τέλη ως κατωτέρω: Στις τηνοκτηνοτροφικές, βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις ε εξεργασίας και µετα οίησης αγροτικών ροϊόντων καθώς ε ίσης και σε θερµοκή ια αραγωγής αγροτικών ροϊόντων και εναλλακτικών καλλιεργειών σε ο οιοδή οτε ηµοτική ή Το ική Κοινότητα ου τυχόν θα υδροδοτηθούν α ό αρδευτική γεώτρηση ου ληροί τους όρους, θα ε ιβάλλεται άγιο ετήσιο τέλος ως εξής : Α) Για κτηνοτροφική εγκατάσταση δυναµικότητας έως και 15 ΜΜΖ άγιο 50 Β) Για κτηνοτροφική εγκατάσταση δυναµικότητας α ό ΜΜΖ άγιο 100 Γ) Για κτηνοτροφική εγκατάσταση δυναµικότητας µεγαλύτερή α ό 30 ΜΜΖ άγιο 150 ) Για βιοµηχανικές εκµεταλλεύσεις ετήσιο άγιο 100 Ε) Για θερµοκή ια ετήσιο άγιο 100 Ως κίνητρο ανά τυξης της κτηνοτροφίας και ροώθησης της α ασχόλησης στο ήµο Λαµιέων ροτείνεται οι Νέοι και κατά κύρια και α οκλειστική α ασχόληση στην κτηνοτροφία και στις άλλες ροαναφερόµενες δραστηριότητες, οι ο οίοι εγκαθίστανται για ρώτη φορά σε ηµοτική ή Το ική Κοινότητα του ήµου Λαµιέων να α αλλάσσονται των τελών άρδευσης για τα τρία (3) ρώτα έτη λειτουργίας της εκµετάλλευσής τους. Η αρούσα να τεθεί υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου για έγκριση και λήψη κανονιστικής α όφασης. Κατά τη λήψη της ανωτέρω α όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Α. Κλειτσάκης και Θ. Αρναούτογλου Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑ ΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΙΤΣΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 5 Ιουνίου 2013 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ