ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: ΠΟΤΓΔ 2007 έυρ 2013 Γιδάκηυπ Οικονομικών ηηρ Τγείαρ και Αξιολόγηζηρ Τπηπεζιών Τγείαρ, Πολςηεσνείο Κπήηηρ, Σμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ και Γιοίκηζηρ (Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο) Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Κσλ. Ενπνπλίδεο. Γιδακηοπική Γιαηπιβή: «Συγκριτική αξιολόγηση της λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας των μονάδων υγείας του ΕΣΥ με τη χρήση μη-παραμετρικών και πολυκριτήριων μεθοδολογιών» Μεηαπηςσιακό ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Θέκα Γηπισκαηηθήο: «πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο κε ηε κέζνδν DEA», Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Β. Αιεηξάο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Μεηαπηςσιακό ζηα Υπημαηοοικονομικά και Δπενδύζειρ (ΜA Finance and Investment, Department of Business and Finance) University of Exeter, Μεγάιε Βξεηαλία. Αλαγλψξηζε ΓΗΚΑΣΑ κε αξ. απφθαζεο Πηςσίο ζηη Λογιζηική και Υπημαηοοικονομική Γιοίκηζη (BA Accounting and Financial Management, Department of Accounting and Finance) University of Essex, Μεγάιε Βξεηαλία. Αλαγλψξηζε ΓΗΚΑΣΑ κε αξ. απφθαζεο 7-29/2001

2 ΠΡΟΫΠΗΡΔΙΑ Νοέμβπιορ 2012 έυρ ζήμεπα Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «ο Άγιορ Γεώπγιορ», 7 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Τπνπξγείν Τγείαο. Θέζη επγαζίαρ: Τπνδηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ, βαζκφο Β, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ επηέμβπιορ 2011 Οκηώβπιορ 2012 Τποδιοικηηήρ 7ηρ Τγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ (ΓΤΠΔ), Τπνπξγείν Τγείαο, πξφσξε ιήμε ζεηείαο απνλνκή «εύθημηρ μνείαρ» απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, θ. Αλδξέα Λπθνπξέληδν. Ανηικείμενο θέζηρ: επνπηεία ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ΤΠΔ Κξήηεο, Διδικόηεπερ απμοδιόηηηερ: Πξνυπνινγηζκνί Ννζνθνκείσλ, Γαπάλεο Πξνκεζεηψλ, Γηαγσληζκνί, ΔΠΑ, ΟΠΤ, Ζιεθηξνληθή πληαγνγξάθεζε, Γηπινγξαθηθφ χζηεκα, ΔΟΠΤΤ, εθαξκνγή ΚΔΝ-DRGs. Αππίλιορ 2003 επηέμβπιορ 2011 Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Αγ. Γεώπγιορ», σο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, β Βαζκφο. Αληηθείκελα εξγαζίαο: 1. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ ESY.Net (έσο επηέκβξην 2011) 2. Τπεχζπλνο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Διέγρνπ Πνηφηεηαο (2011) 3. Τπεχζπλνο νξγάλσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο (2011) 4. Δθπαηδεπηηθή άδεηα Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Γηδαθηνξηθφ) (2008 έσο Απξίιην 2011) 5. Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελψλ Λνγηζηήξην Αζζελψλ ( ) 6. Γξαθείν Δληαικάησλ (Ρχζκηζε έηνπο 2005) 7. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Οξζνπεδηθνχ Τιηθνχ ( ) 8. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ - Λνγηζηήξην ( ) 20/6/ /3/03 EFG Eurobank Ergasias, Administrator, χκβνπινο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (SBL Officer). Ανηικείμενα επγαζίαρ: Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, εθηίκεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ πηψρεπζεο). Υξεκαηννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξφβιεςε ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ. Γηαρείξηζε Πεξηνπζίαο (Asset Management) ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. ΑΛΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Γηδάζθσλ Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, ζην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Γεκφζηα Τγεία θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» ( ). Μόνιμο Γιδακηικό Μηηπώο ηηρ Δθνικήρ σολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ απφ ηηο 3/2/09. (Θεκαηηθά πεδία: Γεκφζην Μάλαηδκελη, Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο, Οηθνλνκηθά) Δηζαγσγηθφ Μηηπώο ΔΚΔΠΙ (αξ. κεηξψνπ ΔΑ22632) απφ ηηο 16/4/09. Μεηξψα έληαμεο: Σελίδα

3 1. (2499-2) Δθπαηδεπηέο ΚΔΚ 2. (2519) Αλαιπηέο έξεπλαο αγνξάο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ 3. (2721) Οηθνλνκνιφγνη 4. (2790) Γηνηθεηηθά ηειέρε δεκφζηνπ ηνκέα (πηπρηνχρνη ΑΔΗ) Δγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηήο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ (ΛΑΔΚ). Κσδ. Δηζεγεηή έσο Δξυηεπικόρ ύμβοςλορ κηθξφ-κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 1. Αιπζίδαο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ εζηηαηνξίσλ 2. Καηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο 3. Δηαηξείαο εκπνξίνπ Οηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο Ανηικείμενα εςθύνηρ: - Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε - Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ - Δζσηεξηθή νξγάλσζε -Αλάπηπμε εηαηξηθψλ ζπλεξγαζηψλ ππεχζπλνο κάξθεηηλγθ. ΓΝΩΔΙ Η/Τ ACTA User, πηζηνπνίεζε ζηηο ελφηεηεο, Word Processing, Spreadsheets, Internet Applications & Communication, MS Outlook Express, MS Internet Explorer 6.0, 13/2/09. IC3, Πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά Φχιια, Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, 18/11/2008 University of Cambridge, Cambridge Information Technology. Απφθηεζε δηπιψκαηνο ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ (Word Processing). Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην ηνπ Έζζεμ. Πξαθηηθέο εξγαζίεο ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Word Processors), Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Databases). ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ Γλψζε Ηηαιηθψλ (βαζηθέο γλψζεηο) ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ: Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Δημόζια Τγεία και Διοίκηζη Τπηρεζιών Τγείας: πλεξγαδφκελν Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Γηδάζθσλ γηα ην Αθαδεκατθφ έηνο ζηελ θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σίηινη Μαζεκάησλ: (35 ψξεο εηζεγήζεσλ) 1. Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Δθαξκνζκέλεο κέζνδνη νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο 3. Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο Σελίδα 3

4 2009 ΕΩ ΗΜΕΡΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΔΔΑ: ςμμεηοσή υρ Δκπαιδεςηήρ ζηα κάηυθι εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα: 1. Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ θαη κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 2. Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο 3. Δθπαίδεπζε πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ ζηελ Απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 4. Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 5. Σν ζχγρξνλν Μάλαηδκελη ζην Γεκφζην ηνκέα 6. Αξρέο θαη Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα Σίηλοι Διζηγήζευν / Ώπερ 1. Ζ εγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη χγρξνλνη Οξγαληζκνί (24 ψξεο) 2. Σα νηθνλνκηθά ηεο Τγείαο (33 ψξεο) 3. πζηήκαηα θαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (49 ψξεο) 4. Καιέο πξαθηηθέο, παξαδείγκαηα & εθαξκνγέο πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (35 ψξεο) 5. Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management) θαη Γηνίθεζεο κε ηφρνπο (25 ψξεο) 6. Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Τπ. Τγείαο (33 ψξεο) 7. Αξρέο θαη Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα (21 ψξεο) 8. Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ θαη Μέηξεζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (67 ψξεο) 9. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, Πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ Πνιίηε (18 ψξεο) ςνολικέρ Γιδακηικέρ ώπερ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΕΔΤ: Δθπαηδεπηήο επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ έξγνπ «Καηάπηιζη Δπαγγελμαηιών Τγείαρ ζε καινοηόμερ Ππακηικέρ και μεθόδοςρ με ηη σπήζη τηθιακών επγαλείυν», Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Δηδηθφο ινγαξηαζκφο θνλδπιίσλ έξεπλαο ζηα παξαθάησ ζεκαηηθά αληηθείκελα: 1. Γηαρείξηζε Ννζνθνκεηαθψλ Κιηλψλ Βειηηζηνπνίεζε δηάζεζεο κε ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (Δ 3). ύνολο διδακηικών υπών: Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο / πνιππινθφηεηαο ζπλεξγαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο (Δ 26). ύνολο διδακηικών υπών: Πξαθηηθέο δηνίθεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηε Γηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο ζηελ πγεία: Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο θάθεινο Αζζελή (Δ 29). ύνολο διδακηικών υπών: Υξήζε κεζφδσλ Marketing γηα βειηίσζε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο Ννζνθνκείσλ (Δ18). ύνολο διδακηικών υπών: Γηνηθεηηθά Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο (Δ 10). ύνολο διδακηικών υπών: Κσδηθνπνηήζεηο κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη απνθάζεσλ (Δ 28). ύνολο διδακηικών υπών: 18 ςνολικέρ Γιδακηικέρ ώπερ: 180 Σελίδα

5 ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ω ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΛΟ ΣΟ ΔΠΑ ΔΠΑ ΑΞΟΝΔ 4,5,6 «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη » - ΔΚΓΓ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Τπνζηήξημεο (ΔΠΤ) ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο κε έξγν ηε κειέηε ησλ θάησζη Φαθέισλ ρεδηαζκνχ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ (2009): 1. Δηζαγσγή ζηε πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 2. Αλάπηπμε θαη Πξνβνιή Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ κε ρξήζε ΣΠΔ ΔΠΑ ΑΞΟΝΔ 4,5,6 «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη » ΔΚΓΓ Μέινο ηεο ςνηακηικήρ Ομάδαρ ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο κε έξγν ηε ζχληαμε πιηθνχ δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ γηα ηα εμήο πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο (2009): 1. «Σα Οηθνλνκηθά ησλ DRGs / Σηκνιφγεζε-Κνζηνιφγεζε Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ», δηάξθεηαο 35 σξψλ. 2. «Σν Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα Λνγηζηηθήο ζηα λνζνθνκεία, σο εξγαιείν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο», δηάξθεηαο 35 σξψλ. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ χλδεζκνο Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Γπηηθήο Κξήηεο. ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ 1. Υαληά, Δθπαηδεπηηθφ Δξγαζηήξην «Βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνηφηεηαο ηεο 7 εο ΤΠΔ Κξήηεο», Σίηινο εηζήγεζεο «Ποιόηηηα ζηιρ ςπηπεζίερ ςγείαρ: Πποοπηικέρ Βεληίυζηρ παπεσόμενυν ςπηπεζιών ζηο Γ.Ν. Υανίυν», επηέκβξηνο Ζξάθιεην, 1 ν Μηλσηθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην Γηνξαηηθήο Υεηξνπξγηθήο & Γηαγλσζηηθήο Πξφθιεζεο, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Ο Ιαηπικόρ Σοςπιζμόρ ζηην Δςπώπη και ζηην Δλλάδα», επηέκβξηνο Θεζζαινλίθε, 9th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011), University of Aston, University of Macedonia, Σίηινο Δηζήγεζεο «Evaluation of technical and allocative efficiency of Greek Hospitals: A non-parametric methodology and managerial implications», Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Αχγνπζηνο 25-27, Υαληά, 1st International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, Σίηινο Δηζήγεζεο «Using DEA to evaluate total economic efficiency of hospitals in Greece», Υαληά, Ξελνδνρείν Παλφξακα, Ηνχληνο 10-11, Αζήλα, 5 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε, ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο Πνιηηηθέο Τγείαο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Σίηινο Δηζήγεζεο «Έπεςνα ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηυν Μονάδυν Τγείαρ με ηη μέθοδο DEA», Αζήλα, Ξελνδνρείν Hilton, 2-5 Γεθεκβξίνπ Υαληά, 11 ν Παλειιήλην πλέδξην Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Σίηινο 1 εο εηζήγεζεο «Μελέηη ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηυν Μονάδυν Τγείαρ ηος ΔΤ», Σίηινο 2 εο εηζήγεζεο «ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ ζηιρ Μονάδερ Τγείαρ», Ξελνδνρείν «Pilot», Οθησβξίνπ. 7. Αζήλα, 21 ν Δζληθφ πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ, κε ζέκα «Ζ επηρεηξεζηαθή έξεπλα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Απνδνηηθφηεηα Τπεξεζηψλ Τγείαο», Σίηινο Δηζήγεζεο: «Η εθαπμογή ηηρ Πεπιβάλλοςζαρ Ανάλςζηρ Γεδομένυν ζηη ζςγκπιηική αξιολόγηζη ηυν Δλληνικών Μονάδυν Τγείαρ», Ξελνδνρείν Park, 28-30/5/ Υαληά, Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην CCPR 2008, «Υπημαηοδόηηζη Τπηπεζιών ςγείαρ», Ξελνδνρείν Μinoan Palace. Organized by: The Working Group on the Aorta & Peripheral Vessels Hellenic cardiological Society. The Cardiological & Cardiosurgery Dept. of Onassis Cardiac Surgery Center. The First Surgical Department - Aristotle University of Thessaloniki Greece, επηέκβξηνο Σελίδα 5

6 9. Υαληά, 2 ν πλέδξην Μάλαηδκελη θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο, Πεξηνδηθφ πνηφηεηαο Eco Q, «Παπάγονηερ Ικανοποίηζηρ Αζθενών ζηο ύζηημα Τγείαρ», Κιηληθή Γαβξηιάθε, Iasis Hospital, 6-7 Ηνπλίνπ, Αζήλα, 3 ν Γηεζλέο πλέδξην Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο : «Γιασείπιζη Ανθπώπινυν Πόπυν», 6-7 Γεθεκβξίνπ Θεζζαινλίθε, Γηεκεξίδα γηα ηελ Πνηφηεηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Δκηίμηζη Αποδοηικόηηηαρ Μονάδυν Τγείαρ» 12. Υαληά, πλέδξην Δπηζηεκνληθνχ Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ πγείαο, Γηνξγάλσζε Πνιπηερλείν Κξήηεο Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Υπημαηοδόηηζη ηυν Δλληνικών Γημόζιυν Τγειονομικών Μονάδυν». ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1. «Σν χζηεκα Γεκφζηαο Τγείαο δίλεη ψζεζε ζηε Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία», Δθεκεξίδα «Η Ναςηεμποπική», 28/09/ «Σν ζχζηεκα Τγείαο πάζρεη», Δθεκεξίδα «Καθημεπινή», 1/08/09 3. «Σν χζηεκα Τγείαο βνπιηάδεη ζηα ρξέε», Δθεκεξίδα «Σο Βήμα», 29/7/09 4. «Ρεθφξ ρξεψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ», Δθεκεξίδα «Καθημεπινή», 15/12/ «Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο Αζζελψλ ζην χζηεκα Τγείαο», «Δπιθεώπηζη Τγείαρ», ηεχρνο 312, ζει. 34, Μάηνο Ηνχληνο «Ζ Μέηξεζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Μνλάδσλ πγείαο», Ένθεηο MBA, «ΣΑ ΝΔΑ», «Ζ πξνβιεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Διιάδα», «Δλεςθεποηςπία», 2 Απξηιίνπ «Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή θηλήηξσλ γηα ηε πξνζέιθπζε Ηαηξηθνχ Γπλακηθνχ ζηα Κ.Τ.», Πεξηνδηθφ πνηφηεηαο «ECO Q», Μάηνο Ηνχληνο 2007, ζει 28-32, ηεχρνο «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο», «Ιαηπικά Υπονικά Κπήηηρ», Αχγ. επ «Πιεξνθνξηθή θαη Τγεία», Σνπηθή εθεκεξίδα, «Υανιώηικα Νέα», 1 Ηνπιίνπ «Πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ΔΤ», «Υανιώηικα Νέα», 17 Ηνπλίνπ «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Διιεληθψλ Ννζνθνκείσλ», «Υανιώηικα Νέα», 12 Απξηιίνπ «Κίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ γηαηξψλ ζηα Κέληξα Τγείαο παξακεζφξησλ πεξηνρψλ», «Υανιώηικα Νέα», 27 Μαΐνπ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΒΙΒΛΙΑ «Θέκαηα Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο», Ενπνπλίδεο Κσλ., Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2007 «Management & Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο», Κείκελα ηνπ 1 νπ πλεδξίνπ Management & Τπεξεζηψλ Τγείαο, Υαληά 2007, Δθδφζεηο ECO Q. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1. Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2010 έσο ζήκεξα. 2. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2008 έσο ην Μέινο Γ.. (ηακίαο) ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2006 έσο ην Σελίδα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Focus on Quality and Customer

Focus on Quality and Customer Δηαηξηθή Παξνπζίαζε Focus on Quality and Customer A P O L L O A. E. Μάρτιος 2009 Apollo A.E. Ε η α ι π ι κ ή Π α π ο ς ζ ί α ζ η Περιεχόμενα: Ποίοι Είμαστε 1 Ιστορικό 2 Προϊόντα 3 Υπηρεσίες 9 Οι Πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ. Α. ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΔ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ παιαηνύ θαη λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ Σξνπνπνηεκέλα Μαζήκαηα ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΝΔΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ (ΑΠΟ ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2009-10) 1) Σν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ φινη νη ελεξγνί ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα