ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ"

Transcript

1 Γπ. ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: Ηλεκηρονικό ηατσδρομείο: Προζωπική Ιζηοζελίδα: ΠΟΤΓΔ 2008 έυρ 2013 (PhD) ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Γιδάκηυπ Αξιολόγηζηρ Τπηπεζιών Τγείαρ, Πολςηεσνείο Κπήηηρ, Σμήμα Μησανικών Παπαγυγήρ και Γιοίκηζηρ (Δξγαζηήξην πζηεκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο) Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Κσλ. Ενπνπλίδεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: «πγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαη νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ ΔΤ κε ηε ρξήζε κε-παξακεηξηθψλ θαη πνιπθξηηήξησλ κεζνδνινγηψλ» (Master) Μεηαπηςσιακό ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ). Θέκα Γηπισκαηηθήο: «πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε ησλ Μνλάδσλ Τγείαο κε ηε κέζνδν DEA», Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Β. Αιεηξάο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο (Master) Μεηαπηςσιακό ζηα Υπημαηοοικονομικά και Δπενδύζειρ (ΜA Finance and Investment, Department of Business and Finance) University of Exeter, Μεγάιε Βξεηαλία. Αλαγλψξηζε ΓΗΚΑΣΑ κε αξ. απφθαζεο (Bachelor) Πηςσίο ζηη Λογιζηική και Υπημαηοοικονομική Γιοίκηζη (BA Accounting and Financial Management, Department of Accounting and Finance) University of Essex, Μεγάιε Βξεηαλία. Αλαγλψξηζε ΓΗΚΑΣΑ κε αξ. απφθαζεο 7-29/2001 ΠΡΟΫΠΖΡΔΗΑ Νοέμβπιορ 2012 έυρ ζήμεπα Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «ο Άγιορ Γεώπγιορ», 7 ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο, Τπνπξγείν Τγείαο. Ανηικείμενο: Τπνδηεπζπληήο Γηνηθεηηθνχ, βαζκφο Β, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ

2 επηέμβπιορ 2011 Οκηώβπιορ 2012 Τποδιοικηηήρ 7ηρ Τγειονομικήρ Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ (ΓΤΠΔ), Τπνπξγείν Τγείαο, πξφσξε ιήμε ζεηείαο απνλνκή «εύθημηρ μνείαρ» απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, θ. Αλδξέα Λπθνπξέληδν. Ανηικείμενο: Δπνπηεία ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο ΤΠΔ Κξήηεο, (Πξνυπνινγηζκνί Ννζνθνκείσλ, Γαπάλεο Πξνκεζεηψλ, Γηαγσληζκνί, ΔΠΑ, ΟΠΤ, Γηπινγξαθηθφ χζηεκα, ΔΟΠΤΤ, εθαξκνγή ΚΔΝ-DRGs). Αππίλιορ 2003 επηέμβπιορ 2011 Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν «Αγ. Γεώπγιορ», σο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Λνγηζηηθνχ, β Βαζκφο. Ανηικείμενα επγαζίαρ ημήμαηα: 1. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ ESY.Net (έσο επηέκβξην 2011) 2. Τπεχζπλνο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Διέγρνπ Πνηφηεηαο (2011) 3. Τπεχζπλνο νξγάλσζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο (2011) 4. Δθπαηδεπηηθή άδεηα Γηδαθηνξηθφ (2008 έσο Απξίιην 2011) 5. Γξαθείν Κίλεζεο Αζζελψλ Λνγηζηήξην Αζζελψλ ( ) 6. Γξαθείν Δληαικάησλ (Ρχζκηζε έηνπο 2005) 7. Γξαθείν Γηαρείξηζεο Οξζνπεδηθνχ Τιηθνχ ( ) 8. Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ - Λνγηζηήξην ( ) Ηούνιορ 2002 Μάπηιορ 2003 EFG Eurobank Ergasias, Administrator, χκβνπινο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (SBL Officer). Ανηικείμενα επγαζίαρ: 1. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 2. Υξεκαηννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξφβιεςε ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνχ. 3. Γηαρείξηζε Πεξηνπζίαο (Asset Management) ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. ΑΛΛΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Γιδάζκυν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, ζην Μεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ «Γεκφζηα Τγεία θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» ( ). Μόνιμο Γιδακηικό Μηηπώο ηηρ Δθνικήρ σολήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ απφ ηηο 3/2/09. (Θεκαηηθά πεδία: Γεκφζην Μάλαηδκελη, Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο, Οηθνλνκηθά) Δηζαγσγηθφ Μηηπώο ΔΚΔΠΗ (απ. μηηπώος ΔΑ22632) απφ ηηο 16/4/09. Μεηξψα έληαμεο: 1. (2499-2) Δθπαηδεπηέο ΚΔΚ 2. (2519) Αλαιπηέο έξεπλαο αγνξάο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ Σελίδα

3 3. (2721) Οηθνλνκνιφγνη 4. (2790) Γηνηθεηηθά ηειέρε δεκφζηνπ ηνκέα (πηπρηνχρνη ΑΔΗ) Δγθεθξηκέλνο εθπαηδεπηήο γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ (ΛΑΔΚ). Κσδ. Δηζεγεηή ΓΝΩΔΗ Ζ/Τ ACTA User, πηζηνπνίεζε ζηηο ελφηεηεο, Word Processing, Spreadsheets, Internet Applications & Communication, MS Outlook Express, MS Internet Explorer 6.0, 13/2/09. IC3, Πηζηνπνηεηηθφ Γλψζεο Υεηξηζκνχ Ζ/Τ, Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά Φχιια, Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ, 18/11/2008 University of Cambridge, Cambridge Information Technology. Απφθηεζε δηπιψκαηνο ζηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ (Word Processing). Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην ηνπ Έζζεμ. Πξαθηηθέο εξγαζίεο ζε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (Word Processors), Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Databases). ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ Γλψζε Ηηαιηθψλ (βαζηθέο γλψζεηο) ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 2012 έυρ ζήμεπα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ - ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ: Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών Γημόζια Τγεία και Γιοίκηζη Τπηπεζιών Τγείαρ: πλεξγαδφκελν Γηδαθηηθφ πξνζσπηθφ Γηδάζθσλ γηα ηα Αθαδεκατθά έηε ζηελ θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, Σίηινη Μαζεκάησλ: (60 ψξεο εηζεγήζεσλ) 1. Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Δθαξκνζκέλεο κέζνδνη νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ππεξεζηψλ πγείαο 3. Οηθνλνκηθή Αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ πγείαο 2009 έυρ ζήμεπα - ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΓΓΑ: ςμμεηοσή υρ Δκπαιδεςηήρ ζηα κάηυθι εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα: 1. Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ θαη κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 2. Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 3. Δθπαίδεπζε πξντζηακέλσλ ηκεκάησλ ζηελ Απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε 4. Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο 5. Σν ζχγρξνλν Μάλαηδκελη ζην Γεκφζην ηνκέα 6. Αξρέο θαη Πξαθηηθέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα Σελίδα 3

4 Σίηλοι Διζηγήζευν / Ώπερ 1. Ζ εγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο θαη χγρξνλνη Οξγαληζκνί (24 ψξεο) 2. Σα νηθνλνκηθά ηεο Τγείαο (33 ψξεο) 3. πζηήκαηα θαη δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο (57 ψξεο) 4. Καιέο πξαθηηθέο, παξαδείγκαηα & εθαξκνγέο πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο (35 ψξεο) 5. Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management) θαη Γηνίθεζεο κε ηφρνπο (25 ψξεο) 6. Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο (33 ψξεο) 7. Αξρέο Γηνίθεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην Γεκφζην Σνκέα (21 ψξεο) 8. Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ θαη Μέηξεζε ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο (95 ψξεο) 9. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο, Πνηνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ Πνιίηε (18 ψξεο) ςνολικέρ Γιδακηικέρ ώπερ: έυρ ζήμεπα ΚΔΝΣΡΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΔΚ: 1. Σίηινο εκηλαξίνπ, «Τπάιιεινο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ» Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, (εθπαίδεπζε ελειίθσλ), 11/04/2014. ύνολο διδακηικών υπών: Σίηινο εκηλαξίνπ «Δμππεξέηεζε πειαηψλ ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο», Δ.Π. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, (εθπαίδεπζε ελειίθσλ), 24/03/2014. ύνολο διδακηικών υπών: Σίηινο εκηλαξίνπ, «Γηαηήξεζε πειαηνινγίνπ θαη πσιήζεσλ ζε πεξίνδν θξίζεο», χιινγνο Καηαζηεκαηαξρψλ Υαλίσλ (ΟΑΔΓ- εθπαίδεπζε ελειίθσλ), ύνολο διδακηικών υπών: Σίηινο εκηλαξίνπ «Οξγάλσζε γξαθείνπ επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε», Γηθεγνξηθφο χιινγνο Υαλίσλ, (ΟΑΔΓ- εθπαίδεπζε ελειίθσλ), 2013, ύνολο διδακηικών υπών: Σίηινο εκηλαξίνπ, «Ζ πψιεζε ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πεξίνδν χθεζεο», χιινγνο Ξελνδνρνυπαιιήισλ Παιαηφρσξαο, (ΟΑΔΓ- εθπαίδεπζε ελειίθσλ), ύνολο διδακηικών υπών: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΔΓΤ: Δθπαηδεπηήο επαγγεικαηηψλ πγείαο ηνπ έξγνπ «Καηάπηιζη Δπαγγελμαηιών Τγείαρ ζε καινοηόμερ Ππακηικέρ και μεθόδοςρ με ηη σπήζη τηθιακών επγαλείυν», Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Δηδηθφο ινγαξηαζκφο θνλδπιίσλ έξεπλαο ζηα παξαθάησ ζεκαηηθά αληηθείκελα: 1. Γηαρείξηζε Ννζνθνκεηαθψλ Κιηλψλ Βειηηζηνπνίεζε δηάζεζεο κε ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (Δ 3). ύνολο διδακηικών υπών: 42. Σελίδα

5 2. Γηαρείξηζε ηεο αιιαγήο / πνιππινθφηεηαο ζπλεξγαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο πγείαο (Δ 26). ύνολο διδακηικών υπών: Πξαθηηθέο δηνίθεζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηε Γηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξίαο ζηελ πγεία: Ζιεθηξνληθφο Ηαηξηθφο θάθεινο Αζζελή (Δ 29). ύνολο διδακηικών υπών: Υξήζε κεζφδσλ Marketing γηα βειηίσζε επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο Ννζνθνκείσλ (Δ18). ύνολο διδακηικών υπών: Γηνηθεηηθά Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο (Δ 10). ύνολο διδακηικών υπών: Κσδηθνπνηήζεηο κε ρξήζε πιεξνθνξηθήο πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ θαη απνθάζεσλ (Δ 28). ύνολο διδακηικών υπών: 18 ςνολικέρ Γιδακηικέρ ώπερ: 180 ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ω ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΜΔΛΟ ΣΟ ΔΠΑ ΔΠΑ ΑΞΟΝΔ 4,5,6 «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη » - ΔΚΓΓ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Τπνζηήξημεο (ΔΠΤ) ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο κε έξγν ηε κειέηε ησλ θάησζη Φαθέισλ ρεδηαζκνχ Δπηκνξθσηηθψλ Πξνγξακκάησλ (2009): 1. Δηζαγσγή ζηε πκβνπιεπηηθή Τπνζηήξημε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ) 2. Αλάπηπμε θαη Πξνβνιή Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ κε ρξήζε ΣΠΔ ΔΠΑ ΑΞΟΝΔ 4,5,6 «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη » ΔΚΓΓ Μέινο ηεο ςνηακηικήρ Ομάδαρ ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο ηεο Δπηκφξθσζεο κε έξγν ηε ζχληαμε πιηθνχ δηδαθηηθψλ ζεκεηψζεσλ γηα ηα εμήο πξνγξάκκαηα πηζηνπνίεζεο (2009): 1. «Σα Οηθνλνκηθά ησλ DRGs / Σηκνιφγεζε-Κνζηνιφγεζε Ηαηξηθψλ Πξάμεσλ», δηάξθεηαο 35 σξψλ. 2. «Σν Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα Λνγηζηηθήο ζηα λνζνθνκεία, σο εξγαιείν νηθνλνκηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ιήςεο απφθαζεο», δηάξθεηαο 35 σξψλ. ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ χλδεζκνο Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ. Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Γπηηθήο Κξήηεο. ΔΗΖΓΖΔΗ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθφ πλέδξην ΔΝΔ, «Οι ζςνέπειερ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ ζηο έπγο ηυν Νοζηλεςηών», Δζληθφο χλδεζκνο Ννζειεπηψλ Διιάδνο, Creta Maris Conference Center, Υεξζφλεζνο Κξήηεο, 4-7 Μαΐνπ International Conference on modeling and simulation, Evaluation of the Operational Performance of Greek Hospitals Using A Robust Multicriteria Approach, Association for the advancement of modeling & simulation techniques in enterprises (A.M.S.E), Chania 7-8 November Σελίδα 5

6 3. Γηεκεξίδα πλέδξην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα Βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνηφηεηαο ζηελ 7 ε ΤΠΔ Κξήηεο, Σίηινο εηζήγεζεο «Ζ ποιόηηηα ζηιρ ςπηπεζίερ ςγείαρ: Πποοπηικέρ βεληίυζηρ ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών ηος Γ.Ν. Υανίυν», Υαληά επηεκβξίνπ Ζξάθιεην, 1 ν Μηλσηθφ Οθζαικνινγηθφ πλέδξην Γηνξαηηθήο Υεηξνπξγηθήο & Γηαγλσζηηθήο Πξφθιεζεο, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Ο Ηαηπικόρ Σοςπιζμόρ ζηην Δςπώπη και ζηην Δλλάδα», επηέκβξηνο th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2011), University of Aston, University of Macedonia, Σίηινο Δηζήγεζεο «Evaluation of technical and allocative efficiency of Greek Hospitals: A non-parametric methodology and managerial implications», Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, Αχγνπζηνο 25-27, st National Conference in Financial Engineering and Banking Society, Using DEA to evaluate total economic efficiency of hospitals in Greek national health system, Financial Engineering and Banking Society (FEBS) 2011, 10-11, June, Chania, Greece 7. Αζήλα, 5 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηε Γηνίθεζε, ηα Οηθνλνκηθά θαη ηηο Πνιηηηθέο Τγείαο, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο, Σίηινο Δηζήγεζεο «Έπεςνα ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηυν Μονάδυν Τγείαρ με ηη μέθοδο DEA», Αζήλα, Ξελνδνρείν Hilton, 2-5 Γεθεκβξίνπ Υαληά, 11 ν Παλειιήλην πλέδξην Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Σίηινο 1 εο εηζήγεζεο «Μελέηη ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ηυν Μονάδυν Τγείαρ ηος ΔΤ», Σίηινο 2 εο εηζήγεζεο «ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ ζηιρ Μονάδερ Τγείαρ», Ξελνδνρείν «Pilot», Οθησβξίνπ. 9. Αζήλα, 21 ν Δζληθφ πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ, κε ζέκα «Ζ επηρεηξεζηαθή έξεπλα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο Απνδνηηθφηεηα Τπεξεζηψλ Τγείαο», Σίηινο Δηζήγεζεο: «Ζ εθαπμογή ηηρ Πεπιβάλλοςζαρ Ανάλςζηρ Γεδομένυν ζηη ζςγκπιηική αξιολόγηζη ηυν Δλληνικών Μονάδυν Τγείαρ», Ξελνδνρείν Park, 28-30/5/ Υαληά, Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην CCPR 2008, «Υπημαηοδόηηζη Τπηπεζιών ςγείαρ», Ξελνδνρείν Μinoan Palace. Organized by: The Working Group on the Aorta & Peripheral Vessels Hellenic cardiological Society. The Cardiological & Cardiosurgery Dept. of Onassis Cardiac Surgery Center. The First Surgical Department - Aristotle University of Thessaloniki Greece, επηέκβξηνο Υαληά, 2 ν πλέδξην Μάλαηδκελη θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο, Πεξηνδηθφ πνηφηεηαο Eco Q, «Παπάγονηερ Ηκανοποίηζηρ Αζθενών ζηο ύζηημα Τγείαρ», Κιηληθή Γαβξηιάθε, Iasis Hospital, 6-7 Ηνπλίνπ, Αζήλα, 3 ν Γηεζλέο πλέδξην Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο : «Γιασείπιζη Ανθπώπινυν Πόπυν», 6-7 Γεθεκβξίνπ Θεζζαινλίθε, Γηεκεξίδα γηα ηελ Πνηφηεηα ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Δκηίμηζη Αποδοηικόηηηαρ Μονάδυν Τγείαρ» 14. Υαληά, πλέδξην Δπηζηεκνληθνχ Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ πγείαο, Γηνξγάλσζε Πνιπηερλείν Κξήηεο Πεξηνδηθφ Πνηφηεηαο Eco Q, Σίηινο Δηζήγεζεο: «Υπημαηοδόηηζη ηυν Δλληνικών Γημόζιυν Τγειονομικών Μονάδυν». Σελίδα

7 WORKING PAPERS ΔΡΔΤΝΔ ΤΠΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΜΔ ΚΡΗΣΔ 1. A disaggregated operational and economic efficiency analysis of public hospitals in Greece, G.Fragkiadakis, M. Doumpos, C. Zopounidis, C. Germain, Evaluation of the Operational Performance of Greek Hospitals Using A Robust Multicriteria Approach, G. Fragkiadakis, M. Doumpos, C. Zopounidis, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΗΔ Δ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 1. «Σν χζηεκα Γεκφζηαο Τγείαο δίλεη ψζεζε ζηε Ηδησηηθή Πξσηνβνπιία», Δθεκεξίδα «Ζ Ναςηεμποπική», 28/09/ «Σν ζχζηεκα Τγείαο πάζρεη», Δθεκεξίδα «Καθημεπινή», 1/08/09 3. «Σν χζηεκα Τγείαο βνπιηάδεη ζηα ρξέε», Δθεκεξίδα «Σο Βήμα», 29/7/09 4. «Ρεθφξ ρξεψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ», Δθεκεξίδα «Καθημεπινή», 15/12/ «Παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο Αζζελψλ ζην χζηεκα Τγείαο», «Δπιθεώπηζη Τγείαρ», ηεχρνο 312, ζει. 34, Μάηνο Ηνχληνο «Ζ Μέηξεζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Μνλάδσλ πγείαο», Ένθεηο MBA, «ΣΑ ΝΔΑ», «Ζ πξνβιεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηελ Διιάδα», «Δλεςθεποηςπία», 2 Απξηιίνπ «Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή θηλήηξσλ γηα ηε πξνζέιθπζε Ηαηξηθνχ Γπλακηθνχ ζηα Κ.Τ.», Πεξηνδηθφ πνηφηεηαο «ECO Q», Μάηνο Ηνχληνο 2007, ζει 28-32, ηεχρνο «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Τγείαο ζηελ Διιάδα: Πξνβιήκαηα θαη Πξννπηηθέο», «Ηαηπικά Υπονικά Κπήηηρ», Αχγ. επ «Πιεξνθνξηθή θαη Τγεία», Σνπηθή εθεκεξίδα, «Υανιώηικα Νέα», 1 Ηνπιίνπ «Πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο Τγείαο: Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ ΔΤ», «Υανιώηικα Νέα», 17 Ηνπλίνπ «Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ Διιεληθψλ Ννζνθνκείσλ», «Υανιώηικα Νέα», 12 Απξηιίνπ «Κίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ γηαηξψλ ζηα Κέληξα Τγείαο παξακεζφξησλ πεξηνρψλ», «Υανιώηικα Νέα», 27 Μαΐνπ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΒΗΒΛΗΑ «Θέκαηα Μάλαηδκελη Τπεξεζηψλ Τγείαο», Ενπνπλίδεο Κσλ., Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, 2007 «Management & Πνηφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο», Κείκελα ηνπ 1 νπ Management & Τπεξεζηψλ Τγείαο, Υαληά 2007, Δθδφζεηο ECO Q. πλεδξίνπ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1. Με εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ΑΝΔΚ, εθιεγκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Οηθνλνκνιφγσλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 κε 3-ζεηεία. 2. Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2010 έσο ζήκεξα. Σελίδα 7

8 3. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2008 έσο ην Μέινο Γ.. (ηακίαο) ηνπ πλδέζκνπ Γηπισκαηνχρσλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Υαλίσλ απφ ην 2006 έσο ην ΤΣΑΔΗ Κυνζηανηίνορ Εοποςνίδηρ, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Μεραληθψλ, Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο, Πνιπηερλεηνχπνιε, Κνπλνππηδηαλά Αθξσηεξίνπ, Υαληά, ηει Φιλαλήθηρ Αναζηάζιορ, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο, Γηεπζπληήο πνπδψλ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ζξάθιεην 71003, ηει , Σελίδα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΜΑΝΩΛΗ Ν. ΚΡΗΣΙΚΟ, Ph.D, M.Sc. ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φεβποςάπιορ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. Ανώηαηερ ποςδέρ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα