ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο Καξακεζίλε Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 11/10/2012, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 19 θαη 77 ηνπ Ν.4009/2011 θαη ζχκθσλα κε ηελ από 15/12/2011 Απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΚ 640/ΣεύρνοΒ'/ ), απνθαζίζζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε ε επηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε ηεο εμέιημεο ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο Καξακεζίλε (ήηαλ ε κφλε ππνςεθηφηεηα), κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Οηθνλνκηθή ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Απαζρόιεζεο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ Καζεγεηέο, κε επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ίδην ε εμαηξεηηθά ζπλαθέο κε ην έξγν ηνπ ππνςεθίνπ, σο θαησηέξσ: Σ Α Κ Σ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η Λίςτα εςωτερικών μελών Καθ. Ιωάννησ ακζλλησ Οικονομικι τθσ εργαςίασ και κοινωνικι πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ 192/τνπδδ/ (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο ταυτίηεται με αυτό τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ Οικονομικι τθσ εργαςίασ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ - 197/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Κοινωνικι πολιτικι» (μητρώο εςωτερικών μελών Παντείου Πανεπιςτημίου.Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο ταυτίηεται με το ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο, ενϊ μία από τισ ερευνθτικζσ του ειδικεφςεισ καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο). Λίςτα εξωτερικών μελών Καθ. Γιάννησ Τφαντόπουλοσ Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - Κοινωνικι Πολιτικι και Διοίκθςθ - 140/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Αθανάςιοσ Αλεξίου Κοινωνικι Πολιτικι - Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Σμιμα Κοινωνιολογίασ - 317/ / τ. Γ' (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ).

2 Καθ. Παναγιώτησ Σςακλόγλου Οικονομικά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 148/ τ. Ν. Π. Δ.Δ. (Επιλζγεται διότι το ςφνολο του ερευνθτικοφ του ζργου εμπίπτει απολφτωσ ςτο ευρφτερο και ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Δρ. Μανώλησ Χρυςάκησ - Οικονομολόγοσ - Διευκυντισ Ερευνϊν του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν Σομείσ ζρευνασ: φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, δια βίου μάκθςθ, πολιτικζσ απαςχόλθςθσ (Επιλζγεται επειδι το ερευνθτικό του ζργο εμπίπτει απολφτωσ ςτο ευρφτερο και το ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ Από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής Καθ. Kώςτασ Μαυρομαράσ Economics Director of the National Institute of Labour Studies Flinders University (Νότια Αυςτραλία) (Επιλζγεται από τον εγκεκριμζνο κατάλογο αξιολογθτϊν τθσ ΑΔΙΠ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Σ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η Λίςτα εςωτερικών μελών Καθ. Ιωάννησ Βαβοφρασ Οικονομικι πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 120/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Οικονομικι του Δθμόςιου Σομζα» (μθτρϊο εςωτερικϊν μελϊν Παντείου Πανεπιςτθμίου)Επιλζγεται γιατί και το γνωςτικό του αντικείμενο και θ ερευνθτικι του ειδίκευςθ είναι οι ςυναφζςτερεσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Αντιγόνη Λυμπεράκη Βιομθχανικι ανάπτυξθ και πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 4/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Κοινωνικό Κράτοσ και Απαςχόλθςθ» (μθτρϊο εςωτερικϊν μελϊν Παντείου ΠανεπιςτθμίουΠαρόλο που το γνωςτικό τθσ αντικείμενο δεν παρουςιάηει καμία ςυνάφεια με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ, αυτό καλφπτεται πλιρωσ από μία από τισ ερευνθτικζσ τθσ ειδικεφςεισ) Λίςτα εξωτερικών μελών Καθ. Δημήτριοσ Μιχαήλ Οικονομικι και κεςμοί των εργαςιακϊν ςχζςεων Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - 89/ τ. Γϋ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ) Καθ. Θεόδωροσ Κατςανζβασ Οικονομικι τθσ εργαςίασ - Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Σμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ 264/τνπδδ/ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ).

3 Καθ. τζλλα Καραγιάννη Δθμόςια οικονομικι Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ - 195/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. (Επιλζγεται λόγω ςυνάφειασ με το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Δρ. Δημήτρησ Καραντινόσ Οικονομολόγοσ - Διευκυντισ Ερευνϊν του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν Σομείσ ζρευνασ: απαςχόλθςθ, ανεργία, εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, κοινωνικι ενςωμάτωςθ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ) Από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής Καθ. Ιωάννησ Θεοδοςίου Economics - University of Aberdeen Business School (Επιλζγεται από τον εγκεκριμζνο κατάλογο αξιολογθτϊν τθσ ΑΔΙΠ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Η Επιτροπι υποςτθρίηεται γραμματειακά από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ που ζχει και τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των παρκτικϊν. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπι. Καζεγεηήο Ησάλλεο Κνπδήο ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΚΑ ΣΑΚΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΏΝ ΜΔΛΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

4 ΙΧΑΝΝΗ ΑΚΔΛΛΗ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 3 επηεκβξίνπ ΠΟΤΓΔ πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη αλαγνξεχηεθε Γηδάθηνξαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ην Γηδάζθεη απφ ην 1979 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν γλσζηηθφ ρψξν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σν 1998 εμειέγε Καζεγεηήο ηεο Οηθνλνκηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 είλαη Καζεγεηήο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( ) θαζψο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (EMCO). Τπήξμε, επίζεο, απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Αλάιπζεο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Καηά ηελ πεξίνδν , ήηαλ Γηεπζπληήο ζην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ θαη, απφ ην 2004, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έρεη ζπγγξάςεη βηβιία θαη άξζξα, έρεη εθπνλήζεη κειέηεο θαη έρεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζηνπο γλσζηηθνχο ρψξνπο ηεο θνηλσληθήο δεκνγξαθίαο, ηεο νηθνλνκηθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απφ ην 2008 είλαη Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.... AΠΟΣΟΛΟ ΓΔΓΟΤΟΠΟΤΛΟ ΠΟΤΓΔ 1970 : Ε' Γπκλάζην Αξξέλσλ Αζελψλ : Οηθνλνκηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ : Master in Economics (M.A) University of Kent at Canterbury 1986 : Ph.D. (Interdisciplinary Social Studies) University of Kent at Canterbury ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά άξηζηα. Γλψζηεο ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ : Μέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο (ΚΔΜΔΓΗ) ζηελ Κέξθπξα. Γίδαμα Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Οηθνλνκηθή Μεηάθξαζε : Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο - Οηθνλνκνιφγνο ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ : πλεξγάηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ : ΟΑΔΓ - Γηεχζπλζε Μειεηψλ. πλεξγαζία κε Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζε ζέκαηα Δ.Ο.Κ. Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ Μάτνο 1988 : Δθινγή ζηε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνκέαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Πάληεηνο ΑΠΔ.

5 : Λέθηνξαο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Μάξηηνο 1990 : Έληαμε ζην Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μάτνο : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Οθηψβξηνο 1996: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Αχγνπζηνο 2000: Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ α. Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα Σξέρνληνο Δθπαηδεπηηθνχ Έηνπο Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθή Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ( ) Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθήο ηεο Δξγαζίαο, Δ Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ( ) Θεσξίεο Απαζρφιεζεο θαη Αλεξγίαο, Σ' Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ( ) Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο θαη Μέζνδνη Αμηνιφγεζεο, Ζ Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο β. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα Πξνεγνπκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηφδσλ Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία Η, Β' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1990-3, ζε ζπλεξγαζία κε Θ. Παιάζθα) Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ΗΗ, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (1993-7) ρνιέο Οηθνλνκηθήο θέςεο Η, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1993-8) ρνιέο Οηθνλνκηθήο θέςεο ΗΗ, Δ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1993-7, απφ , ζε ζπλεξγαζία κε Κ. Φσηεηλνπνχινπ) Θέκαηα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1990-3) Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, Δ' εμάκελν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) Πνιηηηθή Οηθνλνκία ησλ Κξαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ Η, Ε' Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) Πνιηηηθή Οηθνλνκία ησλ Κξαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ΗΗ, Ζ' Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) χγρξνλα Οηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα, Β Δμάκελν Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (1995-6, ζε ζπλεξγαζία κε Μ. Λακπξηλίδε) Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, Β Δμάκελν ( ) Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. αθέιιε δίδαμα Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή ΗΗ - Θέκαηα Αλαδηαλνκήο ηνπ Δηζνδήκαηνο, Ζ' Δμάκελν, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (1989) Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Σ' Δμάκελν, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ( ) ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Μ. Λακπξηλίδε θαη ηνλ θ. Γ. αθέιιε, δίδαμα ην κάζεκα Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο θαη Οηθνλνκηθή Αλαδηάξζξσζε, ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (Β εμάκελν, 1989 θαη 1990) θαη ζε πλεξγαζία κε Μ. Λακπξηλίδε ην κάζεκα χγρξνλα Οηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα (Β Δμάκελν, ).

6 ΠΡΟΘΔΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΚΔΠΗ κε ζέκα «Δθπαίδεπζε Αμηνινγεηψλ Γνκψλ πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο, Μάξηηνο Ηνχιηνο Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο αλά δηεηία εθδηδφκελεο επηζεψξεζεο ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΗ-ΑΠΑΓ) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην πλέδξην ηνπ International Working Party on Labour Market Segmentation κε ζέκα The Quality of Work, πέηζεο, Έρσ δηδάμεη ζε πνιιά ζεκηλάξηα (Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Γηεξκελέσλ, Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ), ηνπ ΔΛΚΔΠΑ, ηεο ΔΔΣΑΑ, ηεο ΠΔΣΑ, ηεο ΣΔΓΚΝΑ θιπ. Μέινο ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ζέκαηα επθακςίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (1985). Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο - εθπξφζσπνο ηνπ ΟΑΔΓ - ζηελ Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ν.1262/82 ( ). πκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε ζέκαηα αγνξάο εξγαζίαο θαη πεξηθεξεηαθψλ επηπηψζεσλ ηεο Δληαίαο Πξάμεο. Δμσηεξηθφο θξηηήο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζηελ Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, (ΔΚΚΔ), Δπηζεψξεζε Αγξνηηθψλ Μειεηψλ, (Α.Σ.Δ), ζηνλ Σφπν θαη ζε άιια επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Αξζξνγξαθία ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν γηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δηζαγσγηθψλ Δμεηάζεσλ - Τπεχζπλνο γηα ηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία (1994) Πξφεδξνο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Μάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Α Λπθείνπ ( Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) Δκπεηξνγλψκσλ ηεο ΓΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Απαζρφιεζε (1997) Αμηνινγεηήο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ΓΓ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο Δθπαίδεπζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ)- (1996-7). Δκπεηξνγλψκσλ ηεο ΓΔΔ ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν ζε δεηήκαηα Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο (1997) Μέινο ηεο EALE (European Association of Labour Economists) Μέινο ηεο νκάδαο Κνηλσλία θαη Δξγαζία ηνπ Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ. Αξρή ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ A. ΒΗΒΛΗΑ 2002 Ζ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΡΤΘΜΗΖ ΔΤΔΛΗΞΗΔ ΑΠΟΡΤΘΜΗΖ, Σφκνο Β, Οη Αλαδηαξζξψζεηο ηεο Παξαγσγήο, εθδφζεηο Σππσζήησ 2000 Ζ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΡΤΘΜΗΖ ΔΤΔΛΗΞΗΔ ΑΠΟΡΤΘΜΗΖ, Σφκνο Α, Θεσξίεο ηεο Αλεξγίαο, εθδφζεηο Σππσζήησ

7 1998 Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο, Σφκνο Α, Ζ Πξνζθνξά Δξγαζίαο: Θεσξίεο, Πνιηηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Αλαδεηήζεηο, (Δθδφζεηο Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο) Αξρέο Οηθνλνκίαο, Γηδαθηηθφ Δγρεηξίδην Α Λπθείνπ, ΟΔΓΒ 1995: Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο: Σφκνο Α - Ζ Πξνζθνξά Δξγαζίαο. (εθδφζεηο Ο ΠΟΛΗΣΖ) 1994 Οδεγφο γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Σνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ΠΔΣΑ, εθδ. ΣΔΓΚΝΑ 1993 Σν Φαηλφκελν ηεο Μαθξνρξφληαο Αλεξγίαο ζηελ Διιάδα, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ηνλ ΟΑΔΓ (1990) (κε Μ. Λακπξηλίδε θαη Γξ. εξαθεηηλίδε). εθδ. ΟΑΔΓ Β. ΑΡΘΡΑ 2002: Δξγαηηθφ Γπλακηθφ, Απαζρφιεζε, Αλεξγία, Δξγαζία 2002, ΔΠΗ ΑΠΑΓ 1998: Αθακςία, Δπειημίεο θαη Απνξχζκηζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, Δπεηεξίδα Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1998: Active Labour Market Policies in Greece: Conditions for Effectiveness, 20 th Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, ( κε Μ. Καξακεζίλε ) Οη Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, Σεηξάδηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ Αλεξγία θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, ζην Μνξθέο Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ θαη Μεραληζκνί Παξαγσγήο ηνπ, Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, Δθδφζεηο Ηδενθίλεζε Πνιηηηθέο γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ 20νπ Αηψλα, Σεηξάδηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ 1994: Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε: Ζ Γηθνξνχκελε ρέζε, ζηε πιινγή Αξζξσλ: (επηκ. Π. Γεηίκεο - Γ. Γξάβαξεο), Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: Ζ χγρξνλε Πξνβιεκαηηθή, Θεκέιην 1993: Οηθνλνκηθή Θεσξία, Γεκψδεο Φηινινγία θαη Δθινγηθεχζεηο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Μηζζσηήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο, ζην Γηαζηάζεηο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ήκεξα, Ηδξπκα άθε Καξάγησξγα 1993: Νενθιαζηθηζκφο θαη Αγξνηηθή Οηθνγελεηαθή Δθκεηάιιεπζε: Δλα ρφιην ζην Αξζξν ηνπ G. Schmitt, Δπηζεψξεζε Αγξνηηθψλ Μειεηψλ, η : Οη Παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα: Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, ζην Ζ Αγνξά Δξγαζίαο θαη νη Παξεκβάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, Τπ. Δξγαζίαο θαη ΔΛΚΔΠΑ : Forms of Restructiring Employment under crisis. The social context. ην ζπιινγηθφ έξγν " The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas ", EEC Commission, DG V : Ο Δληαίνο Κνηλσληθφο Υψξνο, "Ο Πνιίηεο ". άκνο 1987: Forms of restructuring of the labour process under crisis, ζην "Changing Labour Processes and New Forms of Urbanization", θσηνηππηθή δεκνζίεπζε ζεκηλαξίνπ πνπ νξγαλψζεθε απν ην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (ε ζπλεξγαζία κε Γ.αθέιιε) : Ζ Αλαδηάξζξσζε ηνπ Κεθαιαίνπ : Ο Υψξνο, Ο Πνιίηεο : Ζ Αλαδηάξζξσζε ηνπ Κεθαιαίνπ θαη Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία, Ο Πνιίηεο : Γηα ηελ Κξίζε, " Γεθαπελζήκεξνο Πνιίηεο ", ηεχρε 54 & 55. Δπαλαδεκνζίεπζε, " Ο Πνιίηεο ", 1987

8 1985 : Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή, Καπηηαιηζκφο θαη Δκπνξηθφ Κεθάιαην, " Ο Πνιίηεο ". Δπίζεο πεξηέρεηαη ζηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ πλεδξίνπ, Α.Σ.Δ. (1988) 1983 : Παξαγσγηθή θαη Με Παξαγσγηθή Δξγαζία ζηνλ Μάξμ : Μηά Δξκελεία, " Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ " ηεχρνο 51. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 1995 Αλεξγία θαη Απαζρφιεζε, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1993: Αγνξά Δξγαζίαο θαη Κξίζε, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1986 : Capitalism, Simple Commodity Production and Merchant Capital : The Political Economy of Greece of the 19th Century, PH.D. Thesis, University of Kent at Canterbury : The Phillips Curve in the Greek Manifacturing Sector: An Estimation, M.A. Dissertation, University of Kent at Canterbury. Αξρή ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ - ΜΔΛΔΣΔ Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο, Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο - Κνηλσληθή Πνιηηηθή Οηθνλνκηθή Κξίζε Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Οηθνλνκηθήο ΜΔΛΔΣΔ (Χο πληνληζηήο ή Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) 2003 ηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2003 Ζ Απαζρφιεζε θαη ε Αλεξγία ησλ Νέσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2003 χζηεκα Αμηνιφγεζεο Ζιεθηξνληθνχ Κφκβνπ Κέληξνπ Μεηαπιεξνθφξεζεο Πξνζθχγσλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ EQUAL ΓΟΜ Πάληεην Παλεπηζηήκην Αμηνιφγεζε ηνπηθψλ δξάζεσλ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο NETWIN BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2002 Αμηνιφγεζε ηνπηθψλ δξάζεσλ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο OBSERVA BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2002 PRO - DIALIGUE, Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην, DG V 2000 Μειέηε Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ΗΝΔ ΓΔΔ Παληεην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Οη Πξννπηηθέο Απαζρφιεζεο ησλ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ΔΠΔΑΔΚ 1998 Γεκηνπξγία πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηνπ Αδεξκπατηδαλ, αλάζεζε απφ PLANET. Κνηλσληθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 1997 Λεηηνπξγηθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Αλεξγίαο (ΔΚΛΑ) κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ - ΟΑΔΓ Δλεξγεηηθέο θαη Παζεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο: Ζ Πεξίπησζε ηνπ ΟΑΔΓ, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο

9 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξννπηηθέο Απαζρφιεζεο ησλ Πηπρηνχρσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 1996 The Profile of the Project Manager in Training Institutes in Greece, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο 1995 Comparative Study on Regional Systems for the Anticipation of Skill Needs and the Design, Implementation and Evaluation of Training Programs, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ Task-Force Human Resources (DG XXII) ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα Αλλνβέξνπ, Θεζζαινλίθεο θαη Οπαιίαο. Τπεχζπλνο γηα ηελ πλζεηηθή Δθζεζε κε ηνλ Π. Γεηίκε θαη Γ. Καπθαιά 1995 Γεκηνπξγία πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο Μνιδαβίαο, αλάζεζε απφ PLANET Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα: , πλεξγαζία κε Παλεπηζηήκην Αλλνβέξνπ 1994 Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ΟΑΔΓ (κε Ν. Σάηζν θαη Π. Ρέππα) 1994 Αλαπηπμηαθή Μειέηε Λαπξίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ΟΑΔΓ (κε Π. Γεηίκε) 1994 Μειέηε πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο Πξνηάζεσλ Δθπαηδεπηηθνχ Υαξαθηήξα θαη Παξαθνινχζεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (κε Π. Γεηίκε θαη Κ. Φσηεηλνπνχινπ) Μειέηε Πεξηθεξεηαθήο Αγνξάο Δξγαζίαο: Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αζηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή (κε Π. Γεηίκε) 1992 Γηεξεχλεζε ησλ Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζε Σνπηθφ Δπίπεδν: Οη Πεξηπηψζεηο Νέαο Ησλίαο Αηηηθήο θαη Καιακάηαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ΠΔΣΑ (κε Κ. Φσηεηλνπνχινπ) 1990 Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ηνλ ΟΑΔΓ (κε Γξ. εξαθεηηλίδε). 1989: Παξνπζίαζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Αγνξάο Δξγαζίαο ηεο Διιάδνο, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (κε Γ. αθέιιε θαη Γξ. εξαθεηηλίδε). Αξρή ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ 1984 Αζήλα, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ πλέδξην. Οξγαλσηήο: Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Δηζήγεζε: Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή, Καπηηαιηζκφο θαη Δκπνξηθφ Κεθάιαην 1986 Βφινο, πκπφζην "Αλεξγία ησλ Νέσλ θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο", Οξγαλσηήο: Γεκνηηθφ Κέληξν Δξεπλψλ-Μειεηψλ- Γήκνο Βφινπ, Δηζήγεζε: Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Αλεξγία Νέσλ Paris, International Conference, "The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas", Οξγαλσηήο : EEC Commission, DG V -B.I.P.E., Δηζήγεζε : Forms of restructuring employment under crisis. Iσάλληλα 1988: πλέδξην "Ζ Πξφζιεςε ησλ ηδεψλ ηνπ Μάξμ ζηελ Διιάδα", Οξγαλσηήο: Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Δηζήγεζε: Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο. άκνο 1987, εκηλάξην "Changing labour Processes and new forms of urbanization", Oξγαλσηήο: Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο - Πεξηνδηθφ "Πφιε θαη Πεξηθέξεηα", Δηζήγεζε: (κε ηνλ Γ.αθέιιε) " Forms of restructuring the labour process under crisis".

10 Αζήλα 1991, 3ν πλέδξην Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα, Δηζήγεζε: Οηθνλνκηθή Θεσξία, Γεκψδεο Φηινινγία θαη Δθινγηθεχζεηο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Μηζζσηήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο Αζήλα 1995 Ζκεξίδα γηα ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ, Δηζήγεζε Θεζζαινλίθε 1996, πλέδξην Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα, Δηζήγεζε γηα ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ Avignon 1986, πλέδξην," New Insights into Employment Policy Issues - Exploitation of Labour Force Sample Surveys". Οξγαλσηήο : EEC Commission, DG V, - CASSF Centre of the University of Paris X. Κχξηνο ρνιηαζηήο ησλ εηζεγήζεσλ.... ΙΧΑΝΝΗ ΤΦΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Βακμίδα: Κακθγθτισ Σομζασ: Διοικθτικισ Επιςτιμθσ Γνωςτικό αντικείμενο: Κοινωνικι Πολιτικι και Διοίκθςθ τοιχεία Επικοινωνίασ Σθλζφωνο γραφείου: Ηλ. ταχυδρομείο: yyfantopoulos[at]yahoo[dot]gr Διεφκυνςθ γραφείου: Θεμιςτοκλζουσ 6, 6οσ όροφοσ, γραφείο 50 Ώρεσ υποδοχισ: τοιχεία Βιογραφικοφ Κακθγθτισ Κοινωνικισ Πολιτικισ και Πρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν. Ζλαβε το διδακτορικό δίπλωμα (D. Phil) από το Πανεπιςτιμιο York τθσ Αγγλίασ. υνεργάηεται με διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο Ο.Ο..Α., θ Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία (Eurostat). Ζχει ςυμμετάςχει ςε αποςτολζσ με τθν Ε.Ε. και τθν Διεκνι Σράπεηα ςτθ Ρωςία, Αλβανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Καηακςτάν, Αηερμπαϊτηάν, Πολωνία κ.α. Μελζτεσ του ζχουν δθμοςιευκεί ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ςτθν αγγλικι, γαλλικι, ιςπανικι, ρωςικι, ρουμανικι, τουρκικι και αηζρικθ γλϊςςα. Από το 2000 ςυμμετζχει ςτθν ετιςια ζκδοςθ τθσ Ε.Ε. "Social Situation Report in Europe" Πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ «Διαςτάςεισ τθσ Φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα» Σόμοσ Α και Β. 1999, ςε ςυνεργαςία με Καράγιωργα. & Γεωργακόπουλο Θ., Εκδόςεισ ΕΚΚΕ, Ακινα. "Health Related Quality of Life", Volume I and II (Edιtor), (2001), Archives of Hellenic Medicine, Athens Greece. «Η Κοινωνικι Αςφάλεια του ΣΑΤ», (2002), Εκδόςεισ ΙΑ, Ακινα. «Σα Οικονομικά τθσ Τγείασ. Θεωρία και Πολιτικι», (2003), Εκδόςεισ Δαρδανόσ, Ακινα. Advances in Health Economics 2005 Forthcoming. ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ

11 Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΑΘΖΝΑ 2009 ΔΠΧΝΤΜΟ ΤΦΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Παλδψξαο 6 Σ.Κ ΔΚΑΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΓΑΜΟ ΜΔ ΓΤΟ ΣΔΚΝΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ fax: ΠΟΤΓΔ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Αλψηαηε xνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ.(ΑΟΔΔ) Μεηαπηπxηαθέο πνπδέο ζηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Δπεκεξίαο θαη ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο, Παλεπηζηήκην York U.K. Ννέκ.1979 Απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Doctor of Philosophy), Παλεπηζηήκην York U.K. ΓΗΑΚΡΗΔΗ 1982 Δηζεγεηήο (Rapporteur) εθιεγκέλν κέινο ηεο 23εο Γεληθήο Δπξσπατθήο πλέιεπζεο, Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, Κνπελράγε Γαλία Αξγπξνχλ Μεηάιιην, Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ Eιιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο Δθιεγκέλν κέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αληηπξφεδξνο ηεο Παλεπξπηαληθήο Έλσζεο. Evritanian Association 1994 Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΔΤ. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Δληαίν Φνξέα Τγείαο Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ "Δγθέθαινο".

12 1995 Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ Δξξίθνο Νηπλάλ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Τγεηηνλνκηθή Μεηαξξχζκηζε. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο «Γαδή Σξηαληαθπιφπνπινπ» Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ΔΟΚΦ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ΔΟΦ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Καηά ησλ Ναξθνηηθψλ ΟΚΑΝΑ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία Social Protection Committee Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γηαρείξεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Standing Committee for Social Sciences. European Science Foundation

13 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δηζεγεηηθή Δθζεζε θαη ην Ννκνζρέδην: Δξεπλα Καηλνηνκία θαη Αλπαηπμε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Δπγελίδεην».

14 2008 Παλεπηζηήκην Αζελψλ. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά Γαιιηθά ΑΠΑΥΟΛΖΖ α) β) 1988 γ) Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ). Τπεχζπλνο Έξεπλαο γηα ηελ Φηψρεηα & ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ Δζληθή xφιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Τπεχζπλνο Κνηλσληθήο Καηεχζπλζεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Ννζειεπηηθήο EUROSTAT. European Commission. ΔXPERT-RESEARCHER. Μεζνδνινγία ησλ PANELS Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο

15 Γηνίθεζεο ήκεξα Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (EKKE) ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΛΛΑΓΑ 1984 Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τγεηνλνκηθή xνιή Αζελψλ.

16 Δζληθή xνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ήκεξα. Παλεπηζηήκην Αζελψλ ήκεξα Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ-ΝΣΟΤΜΠΡΟΒΝΗΚ 1985 Inter-cultural Centre. Mεζνδνινγία έξεπλαο. ΖΠΑ 1989 CLARK UNIVERSITY. Visiting Professor. Health Economics. ERASMUS 1989 University of Tiburg-Holland University of Leuven, Belgium. TEMPUS 1991 University of Budapest Semmelweis Hungary. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 1993

17 School of Public Health SOFIA Resource Management in Health Care. ΡΧΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΗΒΖΡΗΑ 1995 University of Western Siberia. Social Policy and health Economics. ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γεκνζηνλνκηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή. Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε. Κνηλσληθή ηαηηζηηθή θαη Πνζνηηθέο Μέζνδνη. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο. Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Οηθνλνκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γεκφζηαο πνιηηηθήο. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Βάζεηο Κνηλσληθψλ Γεδνκέλσλ.

18 EΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 1985 Φηψxεηα θαη Πξφλνηα ζηελ Διιάδα Μειέηεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη πληάμεηο ζηελ Διιάδα Δμέιημε ησλ Κνηλσληθψλ Γαπαλψλ Φηψxεηα θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηηο xψξεο ηεο ΔΟΚ Ζ Μέζνδνο ησλ Πάλειο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα γηα ηελ θαηαζθεπή δπλακηθψλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ ήκεξα Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ (Π.Ο.Τ.) (Temporary Adviser) 1981 Greece, Athens, Health Planning and Management Greece, Athens, Perinatal Study Group.

19 1982 Malaysia, Kuala Lumpur, Maternal and Child Health Switzerland, Geneva, Cost Benefit Analysis on Child Health Denmark, Copenhagen, Health for all Targets setting Group Denmark, Copenhagen, Health Economics in Europe Germany, D.R Dresden, Development of Life Styles Conductive to Health Greece, Athens, Perinatal Mortality France, Paris, Social and Economic Aspects of Alcohol Consumption Portugal, Funchal, Health Economics Modules Portugal, Funchal, Advisory Committee on Health Economics.

20 1985 Yugoslavia, Dubrovnik, Health Economics Training Germany, F.R. Munich, and Cost Effectiveness of managing: Chronic Psychotic Patients Denmark Health Economics Modules 2000 Hungary. Development of Health Economics Learning Modules ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ (Π.Ο.Τ.) (Χ ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΗΑ) 1981 Denmark, Copenhagen, Programme Consultation with Member States of W.H.O Denmark, Copenhagen, Functioning of the Regional Office for Europe Switzerland, Geneva, Thirty Fifth-World Health Assembly Denmark, Copenhagen, Thirty Second Session of he Regional Committee for Europe Head Countries Fifthieth World Health Assembly. Geneva Headquarters. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ

21 1996 Social Challenge to Health: Equity and Patients Rights in the context of health reforms Council of Europe 7th to 8th Novemeber Warsaw Polland ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (O.Ο..Α.) 1980 France, Paris, Social Policies in the 1980s 1981 France, Paris, Centre for Education Research and Innovation C.E.R.I 1983 France, Paris, Growth and Control of Social Expenditures 1984 France, Paris, O.E.C.D. Working Party on Social Policies in the Member States 1985 France, Paris, National Experts Committee on Pensions and Public Policy 2006 France, Paris, National Experts Committee on Health Policy ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (Δ.Ο.Κ.) ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ (Δ.Δ.) Hospital Committee of the EEC

22 1981 France, Strasburg, Hospital Budgeting PPBS (Programme Planning Budgeting Systems) England, Bristol, Productivity and Costliness Indicators Greece, Athens, General Assembly of the Committee Holland, Amsterdam, Hospital Management and Administration Policies in the EEC Countries. Directorate General I 1995 Novosibirsk Russian Federation, Evaluating the Social and Economic Impact of Privatisation on the Social Protection system in Western Siberia Tomsk Oblast Russian Federation. Evaluating the role of the NGO s in the Local Welfare State Kemerovo Oblast, Russian Federation, Regional and Municipal Authorities survey for investigating regional administration regional economy and structural adjustments. Directorate General V 1986 Belgium, Brussels, Poverty Indicators in Europe Belgium, Brussels, Living and Working Conditions of Households in

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πανδώρας 6 Τ.Κ. 145 78 ΕΚΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. M E E T H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 2006 OæEI EYE I IA T H N E A A KAI THN EYPø H M E E T E ISBN: 960-88513 - 4-3 ΟΨΕΙΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Δεληγιάννη 7-9 Καλλιθέα - Αθήνα Τηλέφωνο 210 9225345

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜENH ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ '' Διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ υγείας, χρήσης φαρμάκων και κοινωνικοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς.

Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 2 Μαρτίου 1955, Winnipeg, Καναδάς. Διεύθυνση: Δράκου 26 Πειραιάς, 185 33 Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα ΧΕΛΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ Ηλεκτρονική διεύθυνση: helgaki@hotmail.com Τηλέφώνα: 210-4110111 210-4222064 (& φαξ) 6977209035 Ημερομηνία και τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Innovation management

Innovation management Innovation management Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 23 Μαϊου 2016 Καινοτομία Πόσο καινοτόμα είναι η λέξη; 2 Τι ξέρουν (σχεδόν) όλοι οι manager; 3 Λίγη πολιτική 4 5 Source: Innovation Union Scoreboard

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.

Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο. Καθ. Θεοδόσιος Παλάσκας Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης & Ανάπτυξης, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π), Επιστημονικός Συνεργάτης της Ακαδημίας Αθηνών και μέλος του Rockefeller

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία

1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Όλνκα, επψλπκν : Γεσξγία, Δ., Πεηξάθε Σφπνο γέλλεζεο : Άγηνο Βαζίιεηνο, Βηάλλνπ, Ηξαθιείνπ Κξήηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο : 21-05-1956. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: petgeo@hol.gr geopetr@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991-3 Fax: 27410 74990 E-mail: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου»

«Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. www.neahygeia.gr/info@ispm.gr «Η προμήθεια του νοσοκομειακού φαρμάκου» Αικατερίνη Καστανιώτη Επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση Δεληγιάννη 7-9 Καλλιθέα - Αθήνα Τηλέφωνο 210 9225345

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) Στοιχεία επικοινωνίας Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α. From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α From millet communities to minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire / Turkey and Muslims in Greece, 1830s

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος

Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Conspectus: Ανάγκη εφαρμογής του στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Γεώργιος Κ. Ζάχος Α. Διάδοση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Κύριο αποτέλεσμα της Έρευνας είναι η συνεισφορά νέας γνώσης στην επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ERASMUS LLP : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ D.M.REKKAS MSc,PhD ASSOCIATE PROFESSOR PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY FACULTY OF PHARMACY UNIVERSITY OF ATHENS HELLAS ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΙΚΥ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης 2006 2007 Μελέτες χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία

Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Ελληνικό Σύστηµα Υγείας Αξιολόγηση Υπό την Διεθνή Εµπειρία Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Καθηγητής & Διευθυντής Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας

Κώδικας. Ηθικής & Δεοντολογίας Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας Κώδικας - 1 - Ηθικής & Δεοντολογίας Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας - 2 - Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων / Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας περιεχόμενα Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα / Επώνυμο Ανδρέας Φερώνας Επαγγελματική δραστηριότητα Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διεύθυνση κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θέμα Εργασίας :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Θέμα Εργασίας : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΓΗΡΑΣΚΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σπουδαστής : ΦΙΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Σ. ΠΟΛΥΖΟΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA STUDIES PROFESSIONAL ACTIVITY. Investigation of the Organizational Culture of Public Hospital in Greece.

CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA STUDIES PROFESSIONAL ACTIVITY. Investigation of the Organizational Culture of Public Hospital in Greece. CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA SURNAME : Goula FIRST NAME : Aspasia BIRTH DATE : 25-07-1971 ADDRESS : Tzavela 14, 151 2 4 Maroussi CIVIL STATUS : Married, 1 child STUDIES 2009: PhD Candidate University

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud

Πρόσκληση. DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud DOSSIER-Cloud DevOpS-based Software engineering for the cloud Πρόσκληση 2 ο μινι-σχολείο στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment Διημερίδα «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment 24-25 Απριλίου 2015, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑNIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Απριλίου FRIDAY 24th April Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτική Books review

Βιβλιοκριτική Books review ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 171 Βιβλιοκριτική Books review Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη Πρώιμες Ψυχωσικές Εκδηλώσεις: Σημεία, Συμπτώματα & Παρεμβάσεις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

research methodology, implementation of SMEs audits, analysis of SMEs needs, final report author

research methodology, implementation of SMEs audits, analysis of SMEs needs, final report author Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατρός Όνοµα Μητρός Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης Γεραγωτέλλης Ιωάννης Γρηγόριος Βασιλεία 16/02/1971 Α.2 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ Π.ΧΑΙΚΑΛΗ Δικηγόρου - Διδάκτορος ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ Π.ΧΑΙΚΑΛΗ Δικηγόρου - Διδάκτορος ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑΣ Π.ΧΑΙΚΑΛΗ Δικηγόρου - Διδάκτορος ΕΜΠ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΧΑΙΚΑΛΗ ΟΝΟΜΑ: ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΘΗΝΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 19-12 - 1961 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ: ΒΕΝΤΟΥΡΗ 47 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας

Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Μάτση Σταυρούλα, Νευρολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Νευρολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία,

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Χαιρετισμός Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Στις 22 & 23 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 1 ο Συμπόσιο Κλινικής Γενετικής & Δυσμορφολογίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με Διεθνή Συμμετοχή, υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα