ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο Καξακεζίλε Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 11/10/2012, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 19 θαη 77 ηνπ Ν.4009/2011 θαη ζχκθσλα κε ηελ από 15/12/2011 Απόθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΚ 640/ΣεύρνοΒ'/ ), απνθαζίζζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε ε επηακειή Δπηηξνπή γηα ηελ θξίζε ηεο εμέιημεο ηεο Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο Καξακεζίλε (ήηαλ ε κφλε ππνςεθηφηεηα), κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Οηθνλνκηθή ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε έκθαζε ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Απαζρόιεζεο ε νπνία απαξηίδεηαη απφ Καζεγεηέο, κε επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ίδην ε εμαηξεηηθά ζπλαθέο κε ην έξγν ηνπ ππνςεθίνπ, σο θαησηέξσ: Σ Α Κ Σ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η Λίςτα εςωτερικών μελών Καθ. Ιωάννησ ακζλλησ Οικονομικι τθσ εργαςίασ και κοινωνικι πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ 192/τνπδδ/ (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο ταυτίηεται με αυτό τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Απόςτολοσ Δεδουςόπουλοσ Οικονομικι τθσ εργαςίασ Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ - 197/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Κοινωνικι πολιτικι» (μητρώο εςωτερικών μελών Παντείου Πανεπιςτημίου.Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο ταυτίηεται με το ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο, ενϊ μία από τισ ερευνθτικζσ του ειδικεφςεισ καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο). Λίςτα εξωτερικών μελών Καθ. Γιάννησ Τφαντόπουλοσ Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - Κοινωνικι Πολιτικι και Διοίκθςθ - 140/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Αθανάςιοσ Αλεξίου Κοινωνικι Πολιτικι - Πανεπιςτιμιο Αιγαίου Σμιμα Κοινωνιολογίασ - 317/ / τ. Γ' (Επιλζγεται επειδι το γνωςτικό του αντικείμενο καλφπτει το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ).

2 Καθ. Παναγιώτησ Σςακλόγλου Οικονομικά τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ - Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν 148/ τ. Ν. Π. Δ.Δ. (Επιλζγεται διότι το ςφνολο του ερευνθτικοφ του ζργου εμπίπτει απολφτωσ ςτο ευρφτερο και ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Δρ. Μανώλησ Χρυςάκησ - Οικονομολόγοσ - Διευκυντισ Ερευνϊν του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν Σομείσ ζρευνασ: φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, δια βίου μάκθςθ, πολιτικζσ απαςχόλθςθσ (Επιλζγεται επειδι το ερευνθτικό του ζργο εμπίπτει απολφτωσ ςτο ευρφτερο και το ειδικότερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ Από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής Καθ. Kώςτασ Μαυρομαράσ Economics Director of the National Institute of Labour Studies Flinders University (Νότια Αυςτραλία) (Επιλζγεται από τον εγκεκριμζνο κατάλογο αξιολογθτϊν τθσ ΑΔΙΠ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Σ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η Λίςτα εςωτερικών μελών Καθ. Ιωάννησ Βαβοφρασ Οικονομικι πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 120/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Οικονομικι του Δθμόςιου Σομζα» (μθτρϊο εςωτερικϊν μελϊν Παντείου Πανεπιςτθμίου)Επιλζγεται γιατί και το γνωςτικό του αντικείμενο και θ ερευνθτικι του ειδίκευςθ είναι οι ςυναφζςτερεσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Καθ. Αντιγόνη Λυμπεράκη Βιομθχανικι ανάπτυξθ και πολιτικι Πάντειο Πανεπιςτιμιο Σμιμα Οικονομικισ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 4/τνπδδ/ (Επί μζρουσ ειδικότθτα με βάςθ το ερευνθτικό ζργο «Κοινωνικό Κράτοσ και Απαςχόλθςθ» (μθτρϊο εςωτερικϊν μελϊν Παντείου ΠανεπιςτθμίουΠαρόλο που το γνωςτικό τθσ αντικείμενο δεν παρουςιάηει καμία ςυνάφεια με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ, αυτό καλφπτεται πλιρωσ από μία από τισ ερευνθτικζσ τθσ ειδικεφςεισ) Λίςτα εξωτερικών μελών Καθ. Δημήτριοσ Μιχαήλ Οικονομικι και κεςμοί των εργαςιακϊν ςχζςεων Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ Σμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων - 89/ τ. Γϋ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ) Καθ. Θεόδωροσ Κατςανζβασ Οικονομικι τθσ εργαςίασ - Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ Σμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ 264/τνπδδ/ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ).

3 Καθ. τζλλα Καραγιάννη Δθμόςια οικονομικι Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ - 195/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. (Επιλζγεται λόγω ςυνάφειασ με το ευρφτερο γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Δρ. Δημήτρησ Καραντινόσ Οικονομολόγοσ - Διευκυντισ Ερευνϊν του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν Σομείσ ζρευνασ: απαςχόλθςθ, ανεργία, εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, κοινωνικι ενςωμάτωςθ (Επιλζγεται λόγω κάλυψθσ του ειδικότερου γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ) Από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής Καθ. Ιωάννησ Θεοδοςίου Economics - University of Aberdeen Business School (Επιλζγεται από τον εγκεκριμζνο κατάλογο αξιολογθτϊν τθσ ΑΔΙΠ για το γνωςτικό αντικείμενο τθσ υπό πλιρωςθ κζςθσ). Η Επιτροπι υποςτθρίηεται γραμματειακά από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ που ζχει και τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των παρκτικϊν. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Αλαπι. Καζεγεηήο Ησάλλεο Κνπδήο ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΚΑ ΣΑΚΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΏΝ ΜΔΛΧΝ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

4 ΙΧΑΝΝΗ ΑΚΔΛΛΗ Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 3 επηεκβξίνπ ΠΟΤΓΔ πνχδαζε Οηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη αλαγνξεχηεθε Γηδάθηνξαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ην Γηδάζθεη απφ ην 1979 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην καζήκαηα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν γλσζηηθφ ρψξν ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σν 1998 εμειέγε Καζεγεηήο ηεο Οηθνλνκηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005 είλαη Καζεγεηήο ζην Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ( ) θαζψο θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (EMCO). Τπήξμε, επίζεο, απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο Αλάιπζεο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Καηά ηελ πεξίνδν , ήηαλ Γηεπζπληήο ζην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ θαη, απφ ην 2004, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Έρεη ζπγγξάςεη βηβιία θαη άξζξα, έρεη εθπνλήζεη κειέηεο θαη έρεη ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ζηνπο γλσζηηθνχο ρψξνπο ηεο θνηλσληθήο δεκνγξαθίαο, ηεο νηθνλνκηθήο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Απφ ην 2008 είλαη Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.... AΠΟΣΟΛΟ ΓΔΓΟΤΟΠΟΤΛΟ ΠΟΤΓΔ 1970 : Ε' Γπκλάζην Αξξέλσλ Αζελψλ : Οηθνλνκηθφ Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ : Master in Economics (M.A) University of Kent at Canterbury 1986 : Ph.D. (Interdisciplinary Social Studies) University of Kent at Canterbury ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά άξηζηα. Γλψζηεο ηεο Γαιιηθήο γιψζζαο ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ : Μέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Κέληξνπ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο (ΚΔΜΔΓΗ) ζηελ Κέξθπξα. Γίδαμα Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Οηθνλνκηθή Μεηάθξαζε : Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο - Οηθνλνκνιφγνο ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ : πλεξγάηεο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ : ΟΑΔΓ - Γηεχζπλζε Μειεηψλ. πλεξγαζία κε Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζε ζέκαηα Δ.Ο.Κ. Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ Μάτνο 1988 : Δθινγή ζηε ζέζε Λέθηνξα ζην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Σνκέαο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Πάληεηνο ΑΠΔ.

5 : Λέθηνξαο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Μάξηηνο 1990 : Έληαμε ζην Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο θαη Αζηηθήο Αλάπηπμεο, ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Μάτνο : Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Οθηψβξηνο 1996: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Αχγνπζηνο 2000: Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΓΟ α. Γηδαζθφκελα Μαζήκαηα Σξέρνληνο Δθπαηδεπηηθνχ Έηνπο Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθή Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ( ) Δηδηθά Θέκαηα Οηθνλνκηθήο ηεο Δξγαζίαο, Δ Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ( ) Θεσξίεο Απαζρφιεζεο θαη Αλεξγίαο, Σ' Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ( ) Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο θαη Μέζνδνη Αμηνιφγεζεο, Ζ Δμάκελν, Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο β. Γηδαρζέληα Μαζήκαηα Πξνεγνπκέλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πεξηφδσλ Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία Η, Β' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1990-3, ζε ζπλεξγαζία κε Θ. Παιάζθα) Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία ΗΗ, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (1993-7) ρνιέο Οηθνλνκηθήο θέςεο Η, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1993-8) ρνιέο Οηθνλνκηθήο θέςεο ΗΗ, Δ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1993-7, απφ , ζε ζπλεξγαζία κε Κ. Φσηεηλνπνχινπ) Θέκαηα Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Γ' Δμάκελν, Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (1990-3) Οηθνλνκηθέο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο, Δ' εμάκελν Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) Πνιηηηθή Οηθνλνκία ησλ Κξαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ Η, Ε' Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) Πνιηηηθή Οηθνλνκία ησλ Κξαηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ΗΗ, Ζ' Δμάκελν, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο (Αθαδεκατθφ Έηνο ) χγρξνλα Οηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα, Β Δμάκελν Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (1995-6, ζε ζπλεξγαζία κε Μ. Λακπξηλίδε) Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, Β Δμάκελν ( ) Δπίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. αθέιιε δίδαμα Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή ΗΗ - Θέκαηα Αλαδηαλνκήο ηνπ Δηζνδήκαηνο, Ζ' Δμάκελν, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (1989) Κνηλσληθή Γηνίθεζε, Σ' Δμάκελν, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ( ) ε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Μ. Λακπξηλίδε θαη ηνλ θ. Γ. αθέιιε, δίδαμα ην κάζεκα Οηθνλνκηθέο Κξίζεηο θαη Οηθνλνκηθή Αλαδηάξζξσζε, ζην κεηαπηπρηαθφ ηκήκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (Β εμάκελν, 1989 θαη 1990) θαη ζε πλεξγαζία κε Μ. Λακπξηλίδε ην κάζεκα χγρξνλα Οηθνλνκηθά Πξνβιήκαηα (Β Δμάκελν, ).

6 ΠΡΟΘΔΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ & ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Σκήκαηνο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΚΔΠΗ κε ζέκα «Δθπαίδεπζε Αμηνινγεηψλ Γνκψλ πλερηδφκελεο Καηάξηηζεο, Μάξηηνο Ηνχιηνο Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο αλά δηεηία εθδηδφκελεο επηζεψξεζεο ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΗ-ΑΠΑΓ) Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην πλέδξην ηνπ International Working Party on Labour Market Segmentation κε ζέκα The Quality of Work, πέηζεο, Έρσ δηδάμεη ζε πνιιά ζεκηλάξηα (Αλάιπζεο Αγνξάο Δξγαζίαο, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Γηεξκελέσλ, Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (πξψελ Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ), ηνπ ΔΛΚΔΠΑ, ηεο ΔΔΣΑΑ, ηεο ΠΔΣΑ, ηεο ΣΔΓΚΝΑ θιπ. Μέινο ηεο επηηξνπήο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ζέκαηα επθακςίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (1985). Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο - εθπξφζσπνο ηνπ ΟΑΔΓ - ζηελ Κεληξηθή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή ηνπ Ν.1262/82 ( ). πκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζε ζέκαηα αγνξάο εξγαζίαο θαη πεξηθεξεηαθψλ επηπηψζεσλ ηεο Δληαίαο Πξάμεο. Δμσηεξηθφο θξηηήο επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ζηελ Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, (ΔΚΚΔ), Δπηζεψξεζε Αγξνηηθψλ Μειεηψλ, (Α.Σ.Δ), ζηνλ Σφπν θαη ζε άιια επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Αξζξνγξαθία ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν γηα ζέκαηα νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Μέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο Δηζαγσγηθψλ Δμεηάζεσλ - Τπεχζπλνο γηα ηελ Πνιηηηθή Οηθνλνκία (1994) Πξφεδξνο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζην Μάζεκα ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο Α Λπθείνπ ( Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην) Δκπεηξνγλψκσλ ηεο ΓΔΔ ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ γηα ηελ Απαζρφιεζε (1997) Αμηνινγεηήο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ΓΓ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο Δθπαίδεπζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΔΤΤΟ)- (1996-7). Δκπεηξνγλψκσλ ηεο ΓΔΔ ζηνλ Κνηλσληθφ Γηάινγν ζε δεηήκαηα Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο (1997) Μέινο ηεο EALE (European Association of Labour Economists) Μέινο ηεο νκάδαο Κνηλσλία θαη Δξγαζία ηνπ Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ. Αξρή ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ A. ΒΗΒΛΗΑ 2002 Ζ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΡΤΘΜΗΖ ΔΤΔΛΗΞΗΔ ΑΠΟΡΤΘΜΗΖ, Σφκνο Β, Οη Αλαδηαξζξψζεηο ηεο Παξαγσγήο, εθδφζεηο Σππσζήησ 2000 Ζ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΡΤΘΜΗΖ ΔΤΔΛΗΞΗΔ ΑΠΟΡΤΘΜΗΖ, Σφκνο Α, Θεσξίεο ηεο Αλεξγίαο, εθδφζεηο Σππσζήησ

7 1998 Πνιηηηθή Οηθνλνκία ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο, Σφκνο Α, Ζ Πξνζθνξά Δξγαζίαο: Θεσξίεο, Πνιηηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Αλαδεηήζεηο, (Δθδφζεηο Σππσζήησ Γ. Γαξδαλφο) Αξρέο Οηθνλνκίαο, Γηδαθηηθφ Δγρεηξίδην Α Λπθείνπ, ΟΔΓΒ 1995: Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο: Σφκνο Α - Ζ Πξνζθνξά Δξγαζίαο. (εθδφζεηο Ο ΠΟΛΗΣΖ) 1994 Οδεγφο γηα ηελ Αλάιπζε ηεο Σνπηθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ΠΔΣΑ, εθδ. ΣΔΓΚΝΑ 1993 Σν Φαηλφκελν ηεο Μαθξνρξφληαο Αλεξγίαο ζηελ Διιάδα, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ηνλ ΟΑΔΓ (1990) (κε Μ. Λακπξηλίδε θαη Γξ. εξαθεηηλίδε). εθδ. ΟΑΔΓ Β. ΑΡΘΡΑ 2002: Δξγαηηθφ Γπλακηθφ, Απαζρφιεζε, Αλεξγία, Δξγαζία 2002, ΔΠΗ ΑΠΑΓ 1998: Αθακςία, Δπειημίεο θαη Απνξχζκηζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, Δπεηεξίδα Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1998: Active Labour Market Policies in Greece: Conditions for Effectiveness, 20 th Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, ( κε Μ. Καξακεζίλε ) Οη Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, Σεηξάδηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ Αλεξγία θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, ζην Μνξθέο Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ θαη Μεραληζκνί Παξαγσγήο ηνπ, Κέληξν Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο, Δθδφζεηο Ηδενθίλεζε Πνιηηηθέο γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ζην ηέινο ηνπ 20νπ Αηψλα, Σεηξάδηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ 1994: Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε, Απαζρφιεζε: Ζ Γηθνξνχκελε ρέζε, ζηε πιινγή Αξζξσλ: (επηκ. Π. Γεηίκεο - Γ. Γξάβαξεο), Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: Ζ χγρξνλε Πξνβιεκαηηθή, Θεκέιην 1993: Οηθνλνκηθή Θεσξία, Γεκψδεο Φηινινγία θαη Δθινγηθεχζεηο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Μηζζσηήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο, ζην Γηαζηάζεηο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ήκεξα, Ηδξπκα άθε Καξάγησξγα 1993: Νενθιαζηθηζκφο θαη Αγξνηηθή Οηθνγελεηαθή Δθκεηάιιεπζε: Δλα ρφιην ζην Αξζξν ηνπ G. Schmitt, Δπηζεψξεζε Αγξνηηθψλ Μειεηψλ, η : Οη Παξεκβάζεηο ηνπ ΔΚΣ ζηελ Διιάδα: Απνινγηζκφο θαη Πξννπηηθέο, ζην Ζ Αγνξά Δξγαζίαο θαη νη Παξεκβάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ, Τπ. Δξγαζίαο θαη ΔΛΚΔΠΑ : Forms of Restructiring Employment under crisis. The social context. ην ζπιινγηθφ έξγν " The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas ", EEC Commission, DG V : Ο Δληαίνο Κνηλσληθφο Υψξνο, "Ο Πνιίηεο ". άκνο 1987: Forms of restructuring of the labour process under crisis, ζην "Changing Labour Processes and New Forms of Urbanization", θσηνηππηθή δεκνζίεπζε ζεκηλαξίνπ πνπ νξγαλψζεθε απν ην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. (ε ζπλεξγαζία κε Γ.αθέιιε) : Ζ Αλαδηάξζξσζε ηνπ Κεθαιαίνπ : Ο Υψξνο, Ο Πνιίηεο : Ζ Αλαδηάξζξσζε ηνπ Κεθαιαίνπ θαη Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία, Ο Πνιίηεο : Γηα ηελ Κξίζε, " Γεθαπελζήκεξνο Πνιίηεο ", ηεχρε 54 & 55. Δπαλαδεκνζίεπζε, " Ο Πνιίηεο ", 1987

8 1985 : Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή, Καπηηαιηζκφο θαη Δκπνξηθφ Κεθάιαην, " Ο Πνιίηεο ". Δπίζεο πεξηέρεηαη ζηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ πλεδξίνπ, Α.Σ.Δ. (1988) 1983 : Παξαγσγηθή θαη Με Παξαγσγηθή Δξγαζία ζηνλ Μάξμ : Μηά Δξκελεία, " Δπηζεψξεζε Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ " ηεχρνο 51. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΚΑΗ ΑΓΖΜΟΗΔΤΣΔ ΔΡΓΑΗΔ 1995 Αλεξγία θαη Απαζρφιεζε, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1993: Αγνξά Δξγαζίαο θαη Κξίζε, Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1986 : Capitalism, Simple Commodity Production and Merchant Capital : The Political Economy of Greece of the 19th Century, PH.D. Thesis, University of Kent at Canterbury : The Phillips Curve in the Greek Manifacturing Sector: An Estimation, M.A. Dissertation, University of Kent at Canterbury. Αξρή ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ - ΜΔΛΔΣΔ Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο, Οηθνλνκηθή ηεο Δθπαίδεπζεο Λεηηνπξγίεο ηνπ Κξάηνπο - Κνηλσληθή Πνιηηηθή Οηθνλνκηθή Κξίζε Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Φηινζνθία ηεο Οηθνλνκηθήο ΜΔΛΔΣΔ (Χο πληνληζηήο ή Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο) 2003 ηξαηεγηθή Καηλνηνκίαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2003 Ζ Απαζρφιεζε θαη ε Αλεξγία ησλ Νέσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2003 χζηεκα Αμηνιφγεζεο Ζιεθηξνληθνχ Κφκβνπ Κέληξνπ Μεηαπιεξνθφξεζεο Πξνζθχγσλ Οηθνλνκηθψλ Μεηαλαζηψλ EQUAL ΓΟΜ Πάληεην Παλεπηζηήκην Αμηνιφγεζε ηνπηθψλ δξάζεσλ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο NETWIN BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2002 Αμηνιφγεζε ηνπηθψλ δξάζεσλ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο OBSERVA BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην 2002 PRO - DIALIGUE, Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα BIC Αηηηθήο θαη ΔΠΗ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Παληεην Παλεπηζηήκην, DG V 2000 Μειέηε Πνιηηηθψλ Απαζρφιεζεο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ΗΝΔ ΓΔΔ Παληεην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Οη Πξννπηηθέο Απαζρφιεζεο ησλ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ΔΠΔΑΔΚ 1998 Γεκηνπξγία πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηνπ Αδεξκπατηδαλ, αλάζεζε απφ PLANET. Κνηλσληθέο Πξνυπνζέζεηο ηεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 1997 Λεηηνπξγηθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Καηαπνιέκεζεο ηεο Αλεξγίαο (ΔΚΛΑ) κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ην Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ - ΟΑΔΓ Δλεξγεηηθέο θαη Παζεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρφιεζεο: Ζ Πεξίπησζε ηνπ ΟΑΔΓ, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο

9 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξννπηηθέο Απαζρφιεζεο ησλ Πηπρηνχρσλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 1996 The Profile of the Project Manager in Training Institutes in Greece, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο 1995 Comparative Study on Regional Systems for the Anticipation of Skill Needs and the Design, Implementation and Evaluation of Training Programs, κειέηε ρξεκαηνδνηεζείζα απφ Task-Force Human Resources (DG XXII) ζε ζπλεξγαζία κε Παλεπηζηήκηα Αλλνβέξνπ, Θεζζαινλίθεο θαη Οπαιίαο. Τπεχζπλνο γηα ηελ πλζεηηθή Δθζεζε κε ηνλ Π. Γεηίκε θαη Γ. Καπθαιά 1995 Γεκηνπξγία πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο ηεο Μνιδαβίαο, αλάζεζε απφ PLANET Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα: , πλεξγαζία κε Παλεπηζηήκην Αλλνβέξνπ 1994 Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ΟΑΔΓ (κε Ν. Σάηζν θαη Π. Ρέππα) 1994 Αλαπηπμηαθή Μειέηε Λαπξίνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην, κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ ΟΑΔΓ (κε Π. Γεηίκε) 1994 Μειέηε πζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο Πξνηάζεσλ Δθπαηδεπηηθνχ Υαξαθηήξα θαη Παξαθνινχζεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, (κε Π. Γεηίκε θαη Κ. Φσηεηλνπνχινπ) Μειέηε Πεξηθεξεηαθήο Αγνξάο Δξγαζίαο: Ζ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αζηηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή (κε Π. Γεηίκε) 1992 Γηεξεχλεζε ησλ Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο ζε Σνπηθφ Δπίπεδν: Οη Πεξηπηψζεηο Νέαο Ησλίαο Αηηηθήο θαη Καιακάηαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ΠΔΣΑ (κε Κ. Φσηεηλνπνχινπ) 1990 Μειέηε γηα ηε Γεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ Αγνξά Δξγαζίαο, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ηνλ ΟΑΔΓ (κε Γξ. εξαθεηηλίδε). 1989: Παξνπζίαζε ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ Αγνξάο Δξγαζίαο ηεο Διιάδνο, Ηλζηηηνχην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Μειέηε αλαηεζείζα απν ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (κε Γ. αθέιιε θαη Γξ. εξαθεηηλίδε). Αξρή ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ 1984 Αζήλα, Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ πλέδξην. Οξγαλσηήο: Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Δηζήγεζε: Απιή Δκπνξεπκαηηθή Παξαγσγή, Καπηηαιηζκφο θαη Δκπνξηθφ Κεθάιαην 1986 Βφινο, πκπφζην "Αλεξγία ησλ Νέσλ θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο", Οξγαλσηήο: Γεκνηηθφ Κέληξν Δξεπλψλ-Μειεηψλ- Γήκνο Βφινπ, Δηζήγεζε: Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Αλεξγία Νέσλ Paris, International Conference, "The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas", Οξγαλσηήο : EEC Commission, DG V -B.I.P.E., Δηζήγεζε : Forms of restructuring employment under crisis. Iσάλληλα 1988: πλέδξην "Ζ Πξφζιεςε ησλ ηδεψλ ηνπ Μάξμ ζηελ Διιάδα", Οξγαλσηήο: Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Δηζήγεζε: Ζ πξνβιεκαηηθή ησλ ηξφπσλ παξαγσγήο. άκνο 1987, εκηλάξην "Changing labour Processes and new forms of urbanization", Oξγαλσηήο: Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο - Πεξηνδηθφ "Πφιε θαη Πεξηθέξεηα", Δηζήγεζε: (κε ηνλ Γ.αθέιιε) " Forms of restructuring the labour process under crisis".

10 Αζήλα 1991, 3ν πλέδξην Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα, Δηζήγεζε: Οηθνλνκηθή Θεσξία, Γεκψδεο Φηινινγία θαη Δθινγηθεχζεηο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Μηζζσηήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλεξγίαο Αζήλα 1995 Ζκεξίδα γηα ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ, Δηζήγεζε Θεζζαινλίθε 1996, πλέδξην Ηδξχκαηνο άθε Καξάγησξγα, Δηζήγεζε γηα ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ Avignon 1986, πλέδξην," New Insights into Employment Policy Issues - Exploitation of Labour Force Sample Surveys". Οξγαλσηήο : EEC Commission, DG V, - CASSF Centre of the University of Paris X. Κχξηνο ρνιηαζηήο ησλ εηζεγήζεσλ.... ΙΧΑΝΝΗ ΤΦΑΝΣΟΠΟΤΛΟ Βακμίδα: Κακθγθτισ Σομζασ: Διοικθτικισ Επιςτιμθσ Γνωςτικό αντικείμενο: Κοινωνικι Πολιτικι και Διοίκθςθ τοιχεία Επικοινωνίασ Σθλζφωνο γραφείου: Ηλ. ταχυδρομείο: yyfantopoulos[at]yahoo[dot]gr Διεφκυνςθ γραφείου: Θεμιςτοκλζουσ 6, 6οσ όροφοσ, γραφείο 50 Ώρεσ υποδοχισ: τοιχεία Βιογραφικοφ Κακθγθτισ Κοινωνικισ Πολιτικισ και Πρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικϊν Ερευνϊν. Ζλαβε το διδακτορικό δίπλωμα (D. Phil) από το Πανεπιςτιμιο York τθσ Αγγλίασ. υνεργάηεται με διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο Ο.Ο..Α., θ Παγκόςμια Οργάνωςθ Τγείασ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ευρωπαϊκι τατιςτικι Τπθρεςία (Eurostat). Ζχει ςυμμετάςχει ςε αποςτολζσ με τθν Ε.Ε. και τθν Διεκνι Σράπεηα ςτθ Ρωςία, Αλβανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Καηακςτάν, Αηερμπαϊτηάν, Πολωνία κ.α. Μελζτεσ του ζχουν δθμοςιευκεί ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά ςτθν αγγλικι, γαλλικι, ιςπανικι, ρωςικι, ρουμανικι, τουρκικι και αηζρικθ γλϊςςα. Από το 2000 ςυμμετζχει ςτθν ετιςια ζκδοςθ τθσ Ε.Ε. "Social Situation Report in Europe" Πρόςφατεσ δθμοςιεφςεισ «Διαςτάςεισ τθσ Φτϊχειασ ςτθν Ελλάδα» Σόμοσ Α και Β. 1999, ςε ςυνεργαςία με Καράγιωργα. & Γεωργακόπουλο Θ., Εκδόςεισ ΕΚΚΕ, Ακινα. "Health Related Quality of Life", Volume I and II (Edιtor), (2001), Archives of Hellenic Medicine, Athens Greece. «Η Κοινωνικι Αςφάλεια του ΣΑΤ», (2002), Εκδόςεισ ΙΑ, Ακινα. «Σα Οικονομικά τθσ Τγείασ. Θεωρία και Πολιτικι», (2003), Εκδόςεισ Δαρδανόσ, Ακινα. Advances in Health Economics 2005 Forthcoming. ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ

11 Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΑΘΖΝΑ 2009 ΔΠΧΝΤΜΟ ΤΦΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΟΝΟΜΑ ΗΧΑΝΝΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Παλδψξαο 6 Σ.Κ ΔΚΑΛΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΓΑΜΟ ΜΔ ΓΤΟ ΣΔΚΝΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ fax: ΠΟΤΓΔ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, Αλψηαηε xνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ.(ΑΟΔΔ) Μεηαπηπxηαθέο πνπδέο ζηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Δπεκεξίαο θαη ζηα Οηθνλνκηθά ηεο Τγείαο, Παλεπηζηήκην York U.K. Ννέκ.1979 Απφθηεζε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Doctor of Philosophy), Παλεπηζηήκην York U.K. ΓΗΑΚΡΗΔΗ 1982 Δηζεγεηήο (Rapporteur) εθιεγκέλν κέινο ηεο 23εο Γεληθήο Δπξσπατθήο πλέιεπζεο, Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, Κνπελράγε Γαλία Αξγπξνχλ Μεηάιιην, Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ Eιιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο Δθιεγκέλν κέινο ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Αληηπξφεδξνο ηεο Παλεπξπηαληθήο Έλσζεο. Evritanian Association 1994 Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ΔΤ. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο Μέινο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Δληαίν Φνξέα Τγείαο Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ "Δγθέθαινο".

12 1995 Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ Δξξίθνο Νηπλάλ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Τγεηηνλνκηθή Μεηαξξχζκηζε. Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο «Γαδή Σξηαληαθπιφπνπινπ» Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ΔΟΚΦ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ ΔΟΦ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Καηά ησλ Ναξθνηηθψλ ΟΚΑΝΑ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Πξνζηαζία Social Protection Committee Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γηαρείξεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Standing Committee for Social Sciences. European Science Foundation

13 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δηζεγεηηθή Δθζεζε θαη ην Ννκνζρέδην: Δξεπλα Καηλνηνκία θαη Αλπαηπμε Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ «Δπγελίδεην».

14 2008 Παλεπηζηήκην Αζελψλ. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ Αγγιηθά Γαιιηθά ΑΠΑΥΟΛΖΖ α) β) 1988 γ) Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ). Τπεχζπλνο Έξεπλαο γηα ηελ Φηψρεηα & ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ Δζληθή xφιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Τπεχζπλνο Κνηλσληθήο Καηεχζπλζεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Ννζειεπηηθήο EUROSTAT. European Commission. ΔXPERT-RESEARCHER. Μεζνδνινγία ησλ PANELS Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο

15 Γηνίθεζεο ήκεξα Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (EKKE) ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΛΛΑΓΑ 1984 Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τγεηνλνκηθή xνιή Αζελψλ.

16 Δζληθή xνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ήκεξα. Παλεπηζηήκην Αζελψλ ήκεξα Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ-ΝΣΟΤΜΠΡΟΒΝΗΚ 1985 Inter-cultural Centre. Mεζνδνινγία έξεπλαο. ΖΠΑ 1989 CLARK UNIVERSITY. Visiting Professor. Health Economics. ERASMUS 1989 University of Tiburg-Holland University of Leuven, Belgium. TEMPUS 1991 University of Budapest Semmelweis Hungary. ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ 1993

17 School of Public Health SOFIA Resource Management in Health Care. ΡΧΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΗΒΖΡΗΑ 1995 University of Western Siberia. Social Policy and health Economics. ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γεκνζηνλνκηθή Οηθνλνκία θαη Πνιηηηθή. Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε. Κνηλσληθή ηαηηζηηθή θαη Πνζνηηθέο Μέζνδνη. Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο. Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο. Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Οηθνλνκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Γεκφζηαο πνιηηηθήο. Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη Βάζεηο Κνηλσληθψλ Γεδνκέλσλ.

18 EΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 1985 Φηψxεηα θαη Πξφλνηα ζηελ Διιάδα Μειέηεο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη πληάμεηο ζηελ Διιάδα Δμέιημε ησλ Κνηλσληθψλ Γαπαλψλ Φηψxεηα θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηηο xψξεο ηεο ΔΟΚ Ζ Μέζνδνο ησλ Πάλειο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα γηα ηελ θαηαζθεπή δπλακηθψλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ ήκεξα Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο ΔΜΠΔΗΡΗΑ Δ ΓΗΔΘΝΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ Δπηζηεκνληθφο χκβνπινο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ (Π.Ο.Τ.) (Temporary Adviser) 1981 Greece, Athens, Health Planning and Management Greece, Athens, Perinatal Study Group.

19 1982 Malaysia, Kuala Lumpur, Maternal and Child Health Switzerland, Geneva, Cost Benefit Analysis on Child Health Denmark, Copenhagen, Health for all Targets setting Group Denmark, Copenhagen, Health Economics in Europe Germany, D.R Dresden, Development of Life Styles Conductive to Health Greece, Athens, Perinatal Mortality France, Paris, Social and Economic Aspects of Alcohol Consumption Portugal, Funchal, Health Economics Modules Portugal, Funchal, Advisory Committee on Health Economics.

20 1985 Yugoslavia, Dubrovnik, Health Economics Training Germany, F.R. Munich, and Cost Effectiveness of managing: Chronic Psychotic Patients Denmark Health Economics Modules 2000 Hungary. Development of Health Economics Learning Modules ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΓΔΗΑ (Π.Ο.Τ.) (Χ ΜΔΛΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΗΑ) 1981 Denmark, Copenhagen, Programme Consultation with Member States of W.H.O Denmark, Copenhagen, Functioning of the Regional Office for Europe Switzerland, Geneva, Thirty Fifth-World Health Assembly Denmark, Copenhagen, Thirty Second Session of he Regional Committee for Europe Head Countries Fifthieth World Health Assembly. Geneva Headquarters. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ

21 1996 Social Challenge to Health: Equity and Patients Rights in the context of health reforms Council of Europe 7th to 8th Novemeber Warsaw Polland ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (O.Ο..Α.) 1980 France, Paris, Social Policies in the 1980s 1981 France, Paris, Centre for Education Research and Innovation C.E.R.I 1983 France, Paris, Growth and Control of Social Expenditures 1984 France, Paris, O.E.C.D. Working Party on Social Policies in the Member States 1985 France, Paris, National Experts Committee on Pensions and Public Policy 2006 France, Paris, National Experts Committee on Health Policy ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ (Δ.Ο.Κ.) ΚΑΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ (Δ.Δ.) Hospital Committee of the EEC

22 1981 France, Strasburg, Hospital Budgeting PPBS (Programme Planning Budgeting Systems) England, Bristol, Productivity and Costliness Indicators Greece, Athens, General Assembly of the Committee Holland, Amsterdam, Hospital Management and Administration Policies in the EEC Countries. Directorate General I 1995 Novosibirsk Russian Federation, Evaluating the Social and Economic Impact of Privatisation on the Social Protection system in Western Siberia Tomsk Oblast Russian Federation. Evaluating the role of the NGO s in the Local Welfare State Kemerovo Oblast, Russian Federation, Regional and Municipal Authorities survey for investigating regional administration regional economy and structural adjustments. Directorate General V 1986 Belgium, Brussels, Poverty Indicators in Europe Belgium, Brussels, Living and Working Conditions of Households in

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΓΔΩΡΓΙΟ Ημερομηνία γέννηζης: 9 Μαξηίνπ 1977 Οικογενειακή καηάζηαζη: Γηαδεπγκέλνο Διεύθσνζη: Υσξαθάθηα Αθξσηεξίνπ- Υαληά Κξήηεο Τηλέθωνο: 28210 39057-6972376057 Ηλεκηρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη Αλζξσπηζηηθήο Γξάζεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΜΒΟΛΗ Επιμέλεια: Καθηγητής τέλιος Περράκης Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Γεκήηξηνο Κσλζηαληίλνπ Απγεηίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, Ννκηθή ρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 19/05/1964, Αιεμαλδξνχπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΣΟΤ 2010 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2011 ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΛΙΕΤΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή σγείας και διατροφή

Αγωγή σγείας και διατροφή Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Υγείαο(2015) Τόκνο 7,Τεύρνο 2, 50-57 ISSN 1791-9649 Αγωγή σγείας και διατροφή Μπηηζψξε Ε 1, Μπαιάζθα Γ 2, Φάξνο Γ 3 1 ΤΔ Ννζειεχηξηα (ΜΔΘ/ΔΛΠΗΣ), MSC, ΔΠΠΑΗΚ, Δθπαηδεχηξηα BLS/AED,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΩΝ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΩΝ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΟΜΩΝ ΜΗΣΡΩΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR)

B.Sc. (Hons) - Health and Human Performance, Michigan State University, U.S.A, 1991 (FULBRIGHT SCHOLAR) Name: Nicos L. Kartakoullis, PhD Vice President for Development and University Relations, 01/01/2011 Chairperson, Department of Hospitality, Tourism and Sports Management Professor, School of Business

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε "Κπβέξλεζε"),

4. ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελεο απφ ηνλ θ. Γεψξγην Αινγνζθνχθε, Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, (ε Κπβέξλεζε), ρέδην Νφκνπ «Κχξσζε πκθσλίαο ηξαηεγηθήο πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ Δηαηξεηψλ Microsoft Corporation, Microsoft Ireland Operation Limited θαη Μάηθξνζνθη Διιάο Αλψλπκε Βηνκεραληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ θαη επεξεάδνπλ ηελ δηακόξθωζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ζην Γ.Ν. Πεηξαηά

Διαβάστε περισσότερα