Β. Ζουμηουρλής,' Χ. Τσατσάνης'

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Ζουμηουρλής,' Χ. Τσατσάνης'"

Transcript

1 ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS 89 ΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ TO AIDS Δ.Α. Στταντίδος,' 1 Β. Ζουμηουρλής,' Χ. Τσατσάνης' Μέχρι πρόσφατα, η απλότητα και η μορφολογική σταθερότητα φαινόταν να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ρετρο-ιών. Οι περισσότεροι ρετρο-ioi αναπτύσσονται, φέροντας λίγα μόνο πλαίσια ανάγνωσης στο γονιδίωμά τους, προορισμένα όλα για την παραγωγή των κύριων συστατικών του ιού: πυρηνικές πρωτεΐνες, γλυκόπρωτεΐνες εξωτερικού περιβλήματος (ελύτρου) και καταλυτικές πρωτεΐνες (αντίστροφη μεταγραφάση, ενσωματόση και πρωτεάση) του ιού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκτεταμένη μελέτη των ιών HIV-1 και HIV-2 έχει αποκαλύψει απροσδόκητη πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα στις ρυθμιστικές λειτουργίες τους, που τείνει να αναθεωρήσει τη μέχρι σήμερα άποψη για τον κύκλο ζωής των ρετρο-ιών. Οι κυτταροπαθολογικές επιδράσεις του HIV-1 μέσω της μόλυνσης των CD4 Τ- λεμφοκυττάρων οδηγούν στη σταδιακή εξάντληση της απαραίτητης αυτής υπο-ομάδας λεμφοκυττάρων. Πέρα από αυτή τη θανατηφόρο ανοσοανεπάρκεια, ο HIV-1 έχει συνδεθεί κλινικά με μεγάλο φάσμα κλινικών διεργασιών που περιλαμβάνουν το σάρκωμα Kaposi, τη σταδιακή καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος και το κακόηθες non-hodgkin Β κυτταρικό λέμφωμα. Ο επιτυχής σχεδιασμός αποτελεσματικών θεραπειών που θα αποτρέπουν ή θα ελέγχουν τη μόλυνση από τον HIV-1 θα εξαρτάται κυρίως από μια πιο πλήρη κατανόηση της μοριακής Βιολογίας και της Βιοχημείας του ιού. Ο κύκλος ζωής του HIV-1 ξεκινά με τη μετατροπή του γενώματος RNA σε δίκλωνο DNA μέσω της αντίστροφης μεταγραφάσης και την ενσωμάτωση του στο γένωμα του κυττάρου ξενιστή με τη βοήθεια της ενσωματάσης. Το RNA του ιού ξαναεμφανίζεται από μεταγραφική ενεργοποίηση του HIV-1 προ-ιού μέσω της 5' επαναλαμβανόμενης τελικής αλληλουχίας (LTR). Η έναρξη αυτής της διαδικασίας φαίνεται να απαιτεί «ενεργοποιημένο» περιβάλλον στα Τ-λεμφοκύτταρα και την παρουσία διαφόρων μεταγραφικών παραγόντων του κυττάρου ξενιστή που επάγονται από τον ιό. Επιπροσθέτως, η ενεργοποίηση αυτή ενισχύεται σημαντικά από τη δράση του προϊόντος του γονιδίου tat. Ένας άλλος ρυθμιστής του ιού είναι το γονίδιο rev, που στη συνέχεια επάγει την έκφραση των δομικών πρωτεϊνών του ιού, ώστε να συγκροτηθούν τα, μολυσματικά πλέον, σωματίδια του ιού.'"' Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του HIV-1 είναι το ασυνήθιστα πολύπλοκο γένωμά του. Έτσι, το γένωμα του HIV-1 περιλαμβάνει τουλάχιστον 9 γονίδια. Σε αυτά συγκαταλέγονται όχι μόνο τα κοινά με άλλους ιούς γονίδια gag, pol και env, αλλά και γονίδια που μετέχουν στη ρύθμιση της αντιγραφής του ιού (tat, rev και nef) και ένα γονίδιο με όχι σαφώς καθορισμένη μέχρι σήμερα λειτουργία, το vpr. Αυτά τα γονιδιακά προϊόντα μεταφράζονται από RNA που υπόκειται διαφορικό μάτισμα (splicing). Στα άκρα του γενώματος, βρίσκεται η αλληλουχία LTR, η οποία δρα ρυθμιστικά στη μεταγραφή του ιού. Η αλληλουχία αυτή ενεργοποιείται από πολλά σήματα ενεργοποίησης των Τ- λεμφοκυττάρων και έτσι με μια τέτοια αλληλεπίδραση δύναται να συνεισφέρει σημαντικά στη μετάβαση του ιού από τη λανθάνουσα φάση στη μολυσματική. 1 "' ' Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα ' Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο

2 90 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS Ουσίες που έχει δειχθεί ότι ενεργοποιούν τον ιό μέσω της αλληλουχίας LTR είναι διάφορα μιτογόνα, όπως οι φορβολικοί εστέρες και η φυτοαιμαγλουτινίνη, καθώς και διάφορες κυτοκίνες, όπως η T v)if-a και η ιντερλευκίνη-1. Γενετική ανάλυση της αλληλουχίας αυτής έχει αποκαλύψει την παρουσία σημείων πρόσδεσης ποικίλων ευκαρυωτικών μεταγραφικών παραγόντων καθώς και ομολογίες με ρυθμιστικές περιοχές άλλων ευκαρυωτικών γονιδίων. Έτσι, εντοπίσθηκε μια κανονική περιοχή TATAbox 27bp πριν από το σημείο έναρξης της μεταγραφής. Τρεις διαδοχικές SP-1 περιοχές βρίσκονται ανάμεσα στα νουκλεοτίδια - 77 και - 46, σε καθεμιά από τις οποίες προσδένεται ένας μεταγραφικός παράγοντας SP-1. Μετάλλαξη αυτών των περιοχών οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της ενεργότητας της LTR in vitro και in vivo. Ένας επαυξητής kb όμοιος αυτού του γονιδίου της κάππα ελαφράς αλΐ)αΐδας των ανοσοσφαιρινών εδρεύει επίσης στην LTR. Πέρα από τις ενισχυτικές ιδιότητες του kb, η αλληλουχία LTR περιλαμβάνει και μια περιοχή πρόσδεσης για έναν πυρηνικό παράγοντα ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων (NFAT-1 ) που βρίσκεται σε μια περιοχή με ομολογία με το γονίδιο της ιντερλευκίνης-2. Τέλος, έχει αποκαλυφθεί στην περιοχή LTR η παρουσία ενός στοιχείου αρνητικής ρύθμισης (negative regulatory element), απουσία του οποίου ενισχύεται η δράση της LTR.'"' Τρέχουσες μελέτες για τον HIV Σε μεγάλο αριθμό εργαστηρίων στον κόσμο επιβεβαιώνονται οι αλληλουχίες των νουκλεοτιδίων του ΗIV με την απομόνωση νέων στελεχών του ιού σε διαφορετι κούς χρόνους, ασθενείς, όργανα του σώματος και γεωγραφικές περιοχές. Οι μελέτες καλύπτουν τους HIV-1, που είναι και ο πιο κοινός τύπος του HIV, και HIV-2, μια ποικιλία που βρέθηκε σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αφρικής. Ευρεία ποικιλία τεχνικών χρησιμοποιείται σε αυτές τις μελέτες. Ιδιαιτέρως μία, γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Επιτρέπει να αναπαραχθούν (μεγεθυνθούν) ελάχιστες ποσότητες του γενετικού υλικού του ιού (είτε RNA είτε DNA) έτσι που να είναι διαθέσιμες μεγαλύτερες ποσότητες για τη μελέτη με κοινές μεθόδους. Αυτή η τεχνική έχει μόνο πρόσφατα εφαρμοσθεί στον HIV και ακόμη βρίσκεται στο δοκιμαστικό στάδιο. Η έρευνα που αφορά το χαρακτηριστικό του ιού βρίσκεται σήμερα σε μια φάση συσσώρευσης σημαντικού ποσού πληροφοριών και γίνονται προσπάθειες για να κατανοηθεί η σπουδαιότητα τους, τόσο όσον αφορά την παθολογία του, όσο και την ανάπτυξη εμβολίου. Η εφαρμογή των μοριακών μεθόδων χαρακτηρισμού του ιού παρέχει ένα δεσμό για τις επιδημιολογικές μελέτες με την απομόνωση και το χαρακτηρισμό των στελεχών του HIV από όλα τα μέρη του κόσμου καθώς και με τη συλλογή ορού και άλλων δειγμάτων από ασθενείς, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες. Ο χαρακτηρισμός θα περιλαμβάνει καθορισμό των γενετικών αλληλουχιών διαφορετικών στελεχών για να μελετηθούν οι βιολογικές τους ιδιότητες in vitro και να εκτιμηθούν οι ανοσο-ανταποκρίσεις που δημιουργούν. Ένας άλλος τρόπος για τη μελέτη του ιού είναι να μελετηθούν χωριστά τα συστατικά του σωματιδίου του ιού και η λειτουργία τους. Τα κύρια δομικά συστατικά του HIV είναι: 1. Πρωτεΐνες του εσωτερικού περιβλήματος, που παράγονται από το γονίδιο gag, οι οποίες αποτελούν την κύρια εσωτερική δομή του ιού. Η περισσότερο μελετημένη από αυτές είναι η πρωτεΐνη ρ24.

3 ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ XTO AIDS ΓλυκοπρωτεΤνες του εξωτερικού περιβλήματος που παράγονται από το γονίδιο env, οι οποίες καλύπτουν την επιφάνεια του ιού και παίζουν σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ιού και του κυττάρου ξενιστή. Οι γλυκοπρωτετνες του εξωτερικού περιβλήματος του HIV, γνωστές ως gp 160, gp 120 και gp41, επίσης εμφανίζονται στην επιφάνεια των μολυσμένων κυττάρων και δύναται να παίζουν ρόλο στη μετάδοση της μόλυνσης από κύτταρο σε κύτταρο και στην ανάπτυξη της ασθένειας. 3. Ένζυμα που παράγονται από το γονίδιο pol, που καταλύει έναν αριθμό από βιοχημικές αντιδράσεις στον κύκλο ζωής του ιού. Τα γνωστά ένζυμα είναι η αντίστροφη μεταγραφάση (ER), η πρωτεάση, η ενδονουκλεάση και η ριβονουκλεάση Η και είναι πιθανοί στόχοι για φάρμακα έναντι του ιού. Επιπλέον, μελετάται ένας αριθμός από μικρές πρωτεΐνες, γνωστές ως ρυθμιστικές πρωτεΐνες, που παίζουν ρόλο στον έλεγχο και το συντονισμό των γεγονότων του κύκλου ζωής του ιού. Ρυθμιστικές πρωτεΐνες παράγονται από γονίδια που ονομάζονται tat, vpr και nef. Αυτές, καθώς και οι πρωτεΐνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, μελετώνται με τη χρήση τεχνικών μοριακής βιολογίας, για να αναλυθεί η λειτουργία τους και ο μηχανισμός δράσης τους, με σκοπό να ορισθούν οι πιθανοί στόχοι της δράσης των φαρμάκων έναντι του ιού. Μια σημαντική τεχνική για τη μελέτη της δομής των συστατικών του ιού είναι η κρυσταλλογραφία ακτινών Χ. Η αξία δομικών δεδομένων που αφορούν πρωτεΐνες του HIV είναι ότι δύναται να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό μορίων, τα οποία να έχουν δράση έναντι του ιού, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα. Ένας περιοριστικός παράγοντας για τους κρυσταλλογράφους είναι η διαθεσιμότητα σχετικά μεγάλης ποσότητας καθαρών πρωτεϊνών HIV, που απαιτούνται για την παρασκευή των κρυστάλλων. Παρόλο που η κατάσταση είναι τώρα κάπως καλύτερη και αρκετό υλικό είναι διαθέσιμο, οι πρωτεΐνες του HIV παρουσιάζουν δυσκολία στο να κρυσταλλωθούν. Είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι μολυσμένοι με τον HIV παραμένουν σε καλή κατάσταση για μερικά χρόνια. Κατά το στάδιο της μόλυνσης, ο ιός παραμένει λανθάνων στα λεμφοκύτταρα και πιθανώς σε άλλα σημεία στο σώμα για μερικά έτη. Αυτή η λανθάνουσα κατάσταση διατηρείται μέσω μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης ρυθμιστικών στοιχείων. Ομοίως, εάν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, θα προκληθεί έναρξη της διαδικασίας αναπαραγωγής του ιού καθώς και παθολογικές αλλαγές. Μελέτη της ρυθμιστικής διαδικασίας θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών που να διατηρούν τη λανθάνουσα κατάσταση και να επιβραδύνουν την εμφάνιση της ασθένειας επ' αόριστον. Μια σημαντική αρχή στη βιολογία είναι ότι η πλήρης κατανόηση ενός συστήματος δεν δύναται να επιτευχθεί απλώς μελετώντας τα επιμέρους τμήματα του. Στην περίπτωση του HIV, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να μελετηθεί η διαδικασία της μόλυνσης στους ανθρώπους και, σε ένα ενδιάμεσο στάδιο της οργάνωσης, η αλληλεπίδραση του ιού με τα κύτταρα σε καλλιέργεια κυττάρων στο εργαστήριο. Μελέτες όπως οι ανωτέρω απαιτούνται, για να αντιληφθούμε πληρέστερα τη λειτουργία των συστατικών του ιού. Επίσης, παρέχουν μια γέφυρα μεταξύ των μελετών που αφορούν τα στελέχη του ιου από τη μια μεριά και την ανοσολογική έρευνα που περιγράφεται παρακάτω από την άλλη. Οι ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν είναι: 1. Γιατί μερικά στελέχη ιών έχουν μεγαλύτερο παθολογικό αποτέλεσμα στα κύτταρα σε μια καλλιέργεια στο εργαστήριο από ό,τι σε άλλες; 2. Πόσοι διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι δύναται να μολυνθούν με τον HIV; 3. Ποίοι μηχανισμοί ενεργοποιούνται κατά την είσοδο του HIV στα κύτταρα;

4 92 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS 4. Υπάρχουν άλλοι υποδοχείς, εκτός από το γνωστό CD4, που να παίζουν ρόλο στην είσοδο του HIV σε μερικά κύτταρα; Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε πολλά από τα δεδομένα που προκύπτουν. Για παράδειγμα, εάν ο ιός που απομονώθηκε από έναν συγκεκριμένο ασθενή είναι πολύ μολυσματικός στο εργαστήριο, σημαίνει άσχημη πρόγνωση για τον ασθενή ή ότι έχει επιλεγεί κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας στο εργασήριο; Οι ανοσιακές ανταποκρίσεις στη μόλυνση του HIV απαιτούν ειδική προσοχή, επειδή, σε αντίθεση με άλλες μολύνσεις από ιούς που έχουν μελετηθεί με λεπτομέρεια στο παρελθόν, τα κύτταρα του οργανισμού τα οποία έχουν μολυνθεί με τον HIV, γνωστά ως βοηθητικά λεμφοκύτταρα, είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος, που συνήθως αποτελεί μηχανισμό άμυνας έναντι της μόλυνσης. Τα εμβόλια δρουν μιμούμενα τη μόλυνση και γι' αυτό διεγείρουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο θα ενεργοποιηθεί ταχέως, εάν και όταν εκτεθεί στη γνήσια μόλυνση. Ωστόσο, στη μόλυνση με HIV, διέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος θα ήταν δυνατόν να ενθαρρύνει την αντιγραφή του ιού και να εντείνει την ασθένεια. Η μελέτη των φυσικών ανοσοποιητικών ανταποκρίσεων στον HIV είναι, ωστόσο, ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του εμβολίου και θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει σε περισσότερο άμεσες εφαρμογές στη θεραπεία των ασθενών με μόλυνση με HIV. Υπάρχουν δύο τύποι ανοσο-ανταπόκρισης που μεσολαβούν από λεμφοκύτταρα: αυτές που καλούνται ανταποκρίσεις που μεσολαβούν από τα Τ-λεμφοκύτταρα και η παραγωγή αντισωμάτων από τα Β-λεμφοκύτταρα. Τα αντισώματα είναι πρωτείνες που είναι ικανές να προσδένονται ειδικά σε ξένες πρωτεΐνες που έχουν εισέλθει στην κυκλοφορία και να τις μετατρέπουν σε αβλαβείς. Τα αντισώματα, τα οποία αναγνωρίζουν τις περισσότερες από τις πρωτεΐνες του HIV, παράγονται σε κάποιο στάδιο κατά τη μόλυνση. Εφόσον το πρότυπο των αντισωμάτων που είναι παρόν στο αίμα σε οποιοδήποτε χρόνο ποικίλλει, είναι αναγκαίο να μελετηθεί μεγάλος αριθμός ασθενών καθ' όλη την πορεία της μόλυνσης, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει και να κατανοήσουμε τη σημασία των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Μερικά επαναλαμβανόμενα γνωρίσματα προκύπτουν. Το αντίσωμα στην κύρια πρωτεΐνη ρ24 του εσωτερικού περιβλήματος παρευρίσκεται κατά την πρώιμη λοίμωξη, αλλά εξαφανίζεται στην προχωρημένη ασθένεια. Ανοσιακές ανταποκρίσεις στις γλυκοπρωτεΐνες του εξωτερικού περιβλήματος, τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες και την αντίστροφη μεταγραφή δεν φαίνεται να σχετίζονται με την κατάσταση της ασθένειας με οποιοδήποτε πειστικό τρόπο. Έτσι, μόνο αντισώματα έναντι των γλυκοπρωτεϊνών του εξωτερικού περιβλήματος έχει βεβαιωθεί ότι έχουν εξουδετεροποιητικές ικανότητες in vitro- δηλαδή να είναι ικανές να αδρανοποιούν ή να ελαττώνουν το αποτέλεσμα των ιών στην κυτταροκαλλιέργεια. Η σπουδαιότητα του φαινομένου της εξουδετέρωσης για έναν ασθενή δεν είναι αντιληπτή και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο διεθνούς συζήτησης. Ελπίζεται ότι μελέτες σε πρότυπα συστήματα ζώων θα οδηγήσουν σε ευρύτερη αντίληψη των ανοσιακών μηχανισμών και των τύπων των ανταποκρίσεων (μέσω κυττάρων και αντισωμάτων) που θα χρειασθεί να παραγάγει ένα επιτυχημένο εμβόλιο. Άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος - όπως τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα - είναι επίσης ευαίσθητα στη λοίμωξη με HIV στο εργαστήριο, αν και η έκταση με την οποία αυτό συμβαίνει in vivo είναι αβέβαιη. Αυτά μελετώνται με σκοπό να ανακαλυφθεί ο ρόλος τους στην παθογένεια του HIV, για να καθορισθεί τι υποδοχείς χρησιμοποιούνται στα κύτταρα για την είσοδο του ιού και τελικά να εξετασθούν οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη εμβολίων. Αυτά σχετίζονται στενά με τις βιολογικές μελέτες των ως άνω κυττάρων.

5 ΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΣΤΟ AIDS 93 Έρευνες στο εργαστήριο μας Αυξημένη έκφραση των ογκογονιδίων έχει αναφερθεί σε μεγάλη ποικιλία όγκων του ανθρώπου και έχει συσχετισθεί με πολλές κλινικές παραμέτρους. 4 Η έκφραση των ογκογονιδίων ras, c-myc και c-erbb-2 έχει μελετηθεί στο μεσογειακό σάρκωμα Kaposi- ορισμένοι άλλοι όγκοι έχει αναφερθεί επίσης ότι εμφανίζονται συχνά στους ασθενείς με AIDS και πιστεύεται ότι τα ογκογονίδια συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Η αλληλεπίδραση, όμως, μεταξύ των ογκογονιδίων και του ιού του AIDS δεν είναι γνωστή. Είναι γνωστό ότι τα γονίδια ras και οι φορθολικοί εστέρες (ΤΡΑ) συνεργάζονται στον κυτταρικό μετασχηματισμό in vitro και in vivo και ότι ο προαγωγέας του γονιδίου H-ras1 του ανθρώπου ανταποκρίνεται στους ΤΡΑ. Με μελέτες μας, δείξαμε ότι η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη ρ21 του ογκογονιδίου Τ24 Η-rasi διεγείρει τη γονιδιακή έκφραση μέσω των αλληλουχιών LTR του HIV-1,' Γνωρίζουμε όμως ότι το Τ24 H-ras1 πυροδοτεί την έκφραση δύο άλλων γονιδίων, των fos και jun, που τα προϊόντα τους δομούν ετεροδιμερή, τα οποία συνδέονται σε ΤΡΑ ανταποκρινόμενες/αρ-1 αλληλουχίες πρόσδεσης. Αυτό δύναται να έχει ως αποτέλεσμα οι ασθενείς με καρκίνο που οφείλεται στην υπερέκφραση του ras να είναι περισσότερο επιρρεπείς στις βιολογικές συνέπειες του HIV-1. 6 Έχουν περιγραφεί διάφορα ρυθμιστικά στοιχεία στο LTR του HIV-1. Ανάμεσα τους ένα ρυθμιστικό στοιχείο που δρα trans, μια περιοχή με ιδιότητες επαυξητή και με θέσεις σύνδεσης των μεταγραφικών παραγόντων Spi και NFkB, ένα στοιχείο που ανταποκρίνεται στους φορβολικούς εστέρες καθώς και ένα αρνητικό ρυθμιστικό στοιχείο. Τα γλυκοκορτικοειδή είναι γνωστά για το ευρύ φάσμα δράσεων που έχουν, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της έκφρασης ορισμένων κυτταρικών γονιδίων ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι τα κορτικοστεροειδή παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της έκφρασης και της απελευθέρωσης του ιού. Η επαγωγή αυτή της αναπαραγωγής του ιού από τις ορμόνες και από άλλους παράγοντες πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από τη χρήση τους σε διάφορα θεραπευτικά σχήματα, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση λοιμώξεων με ιούς ή άλλων ασθενειών παρουσία λοίμωξης από ιό. Πρόσφατες μελέτες στο εργαστήριο μας έχουν δείξει την ύπαρξη αλληλουχιών GRE στην LTR του ιού,' που ανταποκρίνονται στα στεροειδή και στους παράγοντες ανάπτυξης.' Τα αντικαρκινικά φάρμακα cis-πλατϊνη και αδριαμυκίνη χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αρκετών όγκων του ανθρώπου. Αν και το ακριβές σημείο δράσης των δύο αυτών φαρμάκων δεν είναι γνωστό, φαίνεται πως η αλληλεπίδραση με το DNA παίζει σημαντικό ρόλο. Πρόσφατες μελέτες στο εργαστήριο μας έδειξαν ότι τα ως άνω φάρμακα αλληλεπιδρούν με την αλληλουχία LTR του HIV-1.'"" Μία πιθανή εξήγηση για τη δράση της cis-πλατίνης και της αδριαμυκίνης είναι ότι συνδέονται σε ρυθμιστικές αλληλουχίες LTR του HIV που δρουν eis και εμποδίζουν την πρόσδεση πρωτεϊνών που ρυθμίζουν αρνητικά την έκφραση του ιού. Η επαγωγή της LTR του HIV με τη βοήθεια αυτών των φαρμάκων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από τη χρήση τους σε θεραπευτικά σχήματα, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση όγκων σε ασθενείς με AIDS.

6 94 if, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. McCune JM. HIV-1: the infective process in vivo. Cell 1991, 64: Green W.C, Regulation of HIV-1 expression. Ann Rev Immunol 1990, 8: CullenBR, Green WC. Regulatory pathways governing HIV-1 replication. Cell 1989, 58: Spandidos DA, Anderson MLM. Oncogenes and onco-suppressor genes: their involvement in cancer. Pathol 1989, 157: Spandidos DA, Kaloterakis A, Yiagnisis M, Varatsos A, Field jk. Ras, c-myc and c-erbb-2 oncoprotein expression of AP-1 activity in human breast tumors as compared to normal adjacent tissue. Anticancer Res 1990, 10: Spandidos DA, Yiagnisis M, Pintzas A. Human immunodeficiency virus long terminal repeat responds to transformation by the mutant T24 Η-ras oncogene and it contains multiple AP-1 binding/tpa inducible consensus sequence elements. Anticancer Res 1989, 9: Katsanakis CD, Sekeris CE, Spandidos DA. The human immunodeficiency virus long terminal repeat contains sequences showing partial homology to glycocorticoid responsive elements. Anticancer Res 1991, 11: Spandidos DA, Zoumpourlis V, Kotsinas A, Tsiriyotis C, Sekeris CE. Response of human immunodeficiency virus long terminal repeat to growth factors and hormones. Anticancer Res 1990, 10: Spandidos DA, Zoumpourlis V, Kotsinas A, Maurer HR, Patsilinakos P. Transcriptional activation of the human immunodeficiency virus long terminal repeat sequences by cis-platin. Genet Anal Techn Appi 1990, 7: ZoumpourlisV, Patsilinakos P, Kotsinas A, Maurer HR, Lenas Ρ, Spandidos DA. Cis-platin stimulates expression of the human immunodeficiency virus long terminal repeat sequences in human fibroblasts. Anti-Cancer Drugs 1990, 1: Zoumpourlis V, Kerr DJ, Spandidos DA. Doxorubicin stimulates transcription from the human immunodeficiency virus long terminal repeat sequences. Cancer (υπό δημοσίευση)

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ

ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ. Β. Ζουμπουρλήςΐ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑ! ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Β. Ζουμπουρλήςΐ 1. Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Η Μοριακή Βιολογία και κατ' επέκταση η Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΣΜΟΥ HIV-1 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΣΜΟΥ HIV-1 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Μαλισιόβας Πανεπ.

Διαβάστε περισσότερα

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση

BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE. Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση BACK TO THE PERTH GROUP HOMEPAGE Μετάφραση του αρθρου Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί? -Η αντίθετη υπόθεση Η Ομάδα του Πέρθ ειναι ευγνώμων στον Χρήστο Παρίση για την πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

BACK TO THE PERTH GROUP HOME PAGE. Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί; Η αντίθετη υπόθεση

BACK TO THE PERTH GROUP HOME PAGE. Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί; Η αντίθετη υπόθεση BACK TO THE PERTH GROUP HOME PAGE Continuum Vol.4 No.3 Σεπτ. / Οκτ 1996 Η απομόνωση του ιού HIV - έχει πραγματικά επιτευχθεί; Η αντίθετη υπόθεση Ελένη Παπαδόπουλος-Eleopulos (1) Valendar F. Turner (2)

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου Διαγνωστικές, προγνωστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου ρ53 Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Αγγελίδης Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Βιολογίας, 2010. Γονιδιακή σίγηση ή αποσιώπηση είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει επιγενετικές διαδικασίες της γονιδιακής ρύθμισης. Ο όρος γονιδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία

MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW MicroRNAs, καρκίνος και καρκινικά βλαστοκύτταρα Από την έρευνα στη θεραπεία Τα micrornas (mirnas)

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας

Έκφραση της γενετικής πληροφορίας Η ροή της γενετικής πληροφορίας Έκφραση της γενετικής πληροφορίας To DNA ενός οργανισμού είναι ο μοριακός «σκληρός δίσκος» που περιέχει αποθηκευμένες ακριβείς οδηγίες, οι οποίες καθορίζουν τη δομή και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.

ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ. 1 ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB 19 ΣΤΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Βασιλείου Α.Μ.: 2585 Πάτρα, Ιούλιος 2012 2 Ο επιβλέπων καθηγητής/ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική 18(3):177-199, 2006 Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική Γ.Π. Ταμπακούδης Ε.Α. Ασημακόπουλος Ι.Ν. Μπόντης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλληλογραφία: Ταμπακούδης Γεώργιος Πλατεία Συντριβανίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της anti-tnf θεραπείας σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεµινάρια των υποψήφιων διδακτόρων στο µάθηµα «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» Τίτλος σεµιναρίου: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία Α ν α σ κ ό π η σ η Ο ρόλος των Toll-like υποδοχέων στη φυσική ανοσία Μ. Μαυρούλη, Β. Καψιμάλη, Α. Τσακρής Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Περίληψη 7 Η φυσική ανοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital.

Μικροβιολογικό Eργαστήριο Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου, Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Microbiology laboratory, Leonidion Health Center, Panarcadic Hospital. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛHΣ ΣΚΛHΡΥΝΣΗΣ: ΡOΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣIΑ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΙΜΜΥΝOLOGICAL APPROACH OF MULTIPLE SCLEROSIS: ROLE AND SIGNIFICANCE OF CYTOKINES Ν.Φραγκούλης N. Frangoulis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΑ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΤΑΡΔΕΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών.

Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Αποτελεί προτεινόμενη ενδεικτική λύση Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική Θέμα 1 Βλαστικά κύτταρα (stem cells): ρόλος, τρόποι παραγωγής και μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση ασθενειών. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine

Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Proteomics and Genomics for Drug Discovery / Personalized Medicine ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ: ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι

Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Ανασκόπηση Σοβαρό άσθμα: Oρισμοί, παράγοντες κινδύνου και φαινότυποι Πέννυ Μωραϊτάκη, Δέσποινα Παπαμιχαήλ, Νίκη Γεωργάτου 5 η Πνευμονολογική Κλινική, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακα «Σωτηρία», Αθήνα Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα