ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Συντήρηση Ενίσχυση Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ / ΜΝΗΜΕΙΑ: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

2 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Φθορά και παθολογία 3. Μεθοδολογία και τεχνικές αποτίµησης 4. Μελέτη επιλογής και σχεδιασµού συµβατών και επιτελεστικών υλικών και επεµβάσεων συντήρησης 5. Στερέωση 6. Κονιάµατα αποκατάστασης 7. Τεχνογνωσία ανάπτυξης υλικών για την αντισεισµική προστασία µνηµείων 8. Εργαλεία στρατηγικού σχεδιασµού

3 Εισαγωγή ΕΝΙΣΧΥΣΗ Στερέωση Αποκατάσταση (κονιάµατα αποκατάστασης, υλικά αντισεισµικής προστασίας)

4 Εισαγωγή Ενίσχυση για την αντιµετώπιση ποιών προβληµάτων; Των προβληµάτων φθοράς και παθολογίας υπό την επίδραση περιβαλλοντικών φορτίσεων

5 Φθορά και παθολογία

6 ΦΘΟΡΑ Αποµείωση στο χρόνο των ιδιοτήτων (φυσικών, χηµικών, µηχανικών κ.α.) και των χαρακτηριστικών (ορυκτολογικών, υφής κ.α.), της συνοχής, των διαστάσεων και της αισθητικής των υλικών ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΘΟΡΑΣ ΕΚ ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΥΛΙΚΩΝ / ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

7 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ της συµπεριφοράς των υλικών στο περιβάλλον ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ Κάθε συγκεκριµένη περίπτωση πρέπει να µελετάται στην κατεύθυνση της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ Μακροκλίµακα Αναφέρεται στο είδος και την µορφολογία της διάβρωσης Μικροκλίµακα Αναφέρεται στην κινητική του φαινοµένου (ταχύτητα διάβρωσης) και στην θερµοδυναµική του φαινοµένου (πιθανότητα διάβρωσης)

8 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΓΥΨΟΠΟΙΗΣΗ Η γυψοποίηση αναφέρεται στον σχηµατισµό γύψου, CaSO 4 2H 2 O, µε προσβολή του Ca(OH) 2 ήτουcaco 3 τωνλίθωναπόθειϊκόοξύ. Ο γύψος στην επιφάνεια της πέτρας είναι διαλυτός και µε έκπλυση (π.χ. από την βροχή) αποκαλύπτει το υγιές, µη γυψοποιηµένο στρώµα τηςπέτρας, δηλαδή επιτρέπει την εξέλιξη του φαινοµένου σε βάθος. Αυτό έχει σαν γενικότερο αποτέλεσµα τηνσταδιακή απαλειφή των λεπτοµερειών της επιφάνειας της πέτρας Η διάλυση του στρώµατος του γύψου στην επιφάνεια του πεντελικού µαρµάρου απαλείφει τις λεπτοµέρειες από το πρόσωπο και τις πτυχές του χιτώνα των Καρυάτιδων

9 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΟΞΙΝΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΑ Μετατροπή του ανθρακικού ασβεστίου, CaCO 3, σε όξινο ανθρακικό ασβέστιο, Ca(HCO 3 ) 2, το οποίο στην συνέχεια µε τηνεξάτµιση του νερού µετατρέπεται σε ανακρυσταλλωµένο ανθρακικό ασβέστιο Το στρώµα αυτό, θεωρείται ότι δεν έχει καλή συνοχή µε τουποκείµενο ανθρακικό ασβέστιο (της κύριας µάζας της πέτρας) και οδηγεί σε χαλάρωση της κρούστας, που σε συνέργια µε βιολογική δραστηριότητα, και την χαλάρωση των αρµών µπορεί να προκαλέσει τοπικές καταρρεύσεις σε τοιχοποιίες Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Όξινη ανθρακική κρούστα

10 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Κοιλότητα της µαρµάρινης επιφάνειας η οποία έχει καλυφθεί από τσιµεντιτική κρούστα (Ε5), ενώ στην άλλη άκρη σχηµατίζεται γκρι-κίτρινη κρούστα (Ε6) η οποία συνεχίζει στην αποπλυµένη επιφάνεια (Ε6Β) Μαύρη κρούστα µε τηνµορφή χαλαρών αποθέσεων A. Moropoulou et al. Origin and growth of weathering crusts on ancient marbles in industrial atmosphere Atmospheric Environment 32 [6] (1998)

11 ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Moropoulou, A., Kefalonitou, S., Efficiency and counteractions of cleaning treatment on limestone surfacesinvestigation on the Corfu Venetian Fortress, Scienza e Beni Culturali X, ed. G. Biscontin, G. Driussi, Publ. Libreria Progetto Editore Padova (1994) pp Φαιόµαυρη κρούστα Συνδυασµός: Βιολογικής φθοράς προερχόµενης από ενδολιθικούς µικροργανισµούς Λεπτής όξινης ανθρακικής κρούστας που επικαλύπτει το γύψο Φαιόµαυρη κρούστα Γύψος δενδριτικής υφής Εξωτερική στοιβάδα πλούσια σε γύψο, πάχους µm. Εσωτερική στοιβάδα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε γύψο, πάχους µm.

12 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Η κρυστάλλωση αλάτων αναφέρεται στη µηχανική φθορά των πορωδών λίθων και δοµικών υλικών, µέσω της ανάπτυξης µηχανικών τάσεων στο εσωτερικό των υλικών (πόρους) από κρυστάλλους αλάτων και διάρρηξη της συνέχειας του υλικού όταν οι τάσεις ξεπεράσουν την αντοχή του. Οι κύριες πηγές αλάτων σε τοιχοποιίες είναι η τριχοειδής αναρρίχηση (απότοέδαφος), τα γειτονικά υλικά όπως το τσιµέντο, και συχνά το ίδιο το συνδετικό κονίαµα Αν η εξάτµιση λάβει χώρα στο εσωτερικό της µάζας του υλικού, ο τύπος αυτός της φθοράς εµφανίζεται µακροσκοπικά µε τηνµορφή της κυψέλωσης, δηλαδή την αποκόλληση τµήµατος του διερρηγµένου υλικού. Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

13 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Μηχανισµός κατάρρευσης τοιχοποιίας λόγω κυψέλωσης Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

14 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΑΛΑΤΩΝ Συσχέτιση συγκέντρωσης διαλυτών αλάτων και πορώδους

15 ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της τοιχοποιίας σε συνδυασµό µε πλάγιες ωθήσεις. Έµφαση δίνεται στο 1/3 του ύψους της τοιχοποιίας όπου εντοπίζεται το µέγιστο ποσοστό υγρασίας και άρα διαλυτών αλάτων

16 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η χρήση τσιµέντουωςσυνδετικούυλικούσετοιχοποιίες, αν και εκτεταµένη στο παρελθόν, σήµερα αναγνωρίζεται ότι προκαλεί έντονα προβλήµατα φθοράς, κυρίως λόγω ασυµβατότητας µε τα παραδοσιακά δοµικά υλικά Τα κονιάµατα τσιµέντου παρουσιάζουν σχετικά µεγάλες τιµές θλιπτικής αντοχής και µέτρου ελαστικότητας καθιστώντας τα πολύ δυνατά και άκαµπτα σε σχέση µε τα παραδοσιακά κονιάµατα στις ιστορικές τοιχοποιίες. Η χρήση του τσιµέντουωςυλικούαποκατάστασηςδιαταράσσει την µηχανική συµπεριφορά, στατική και δυναµική, της τοιχοποιίας, µε κίνδυνο εµφάνισης διαφορικών φορτίσεων σε τµήµατα της δοµής και επακόλουθη αστοχία τους. Τα κονιάµατα τσιµέντου παρουσιάζουν γενικότερα µεγάλο συντελεστή θερµική διαστολής, σχεδόν διπλάσιο της πέτρας, µε αποτέλεσµα, σε κύκλους θέρµανσης - ψύξης, να ασκούνται µηχανικές τάσεις στα αυθεντικά υλικά που µπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία (ρηγµάτωση).

17 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε εφαρµογές αποκατάστασης ιστορικών τοιχοποιιών, η µικρή τιµή πορώδους και η σχετικά πυκνή δοµή τωντσιµεντιτικών κονιαµάτων δυσκολεύει την "αναπνοή" της τοιχοποιίας, δηλαδή την µεταφορά της υγρασίας στους κύκλους ύγρανσης και ξήρανσης. Τα τσιµεντιτικά κονιάµατα είναι φορέας διαλυτών αλάτων. Ο εκλεκτικός προσανατολισµός των διαλυτών αλάτων στα γειτονικά ιστορικά δοµικά υλικά και η κρυστάλλωση τους κατά τη φάση της εξάτµισης οδηγούν σε άσκηση πιέσεων κρυστάλλωσης.

18 ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗ Η αντικατάσταση και συµπλήρωση φθαρµένων λιθοσωµάτων από συµπαγέστερους και µικρότερου πορώδους υγιείς λίθους, οδηγεί σε ένταση των φαινοµένων φθοράς στη διεπιφάνεια παλαιού νέου υλικού

19 ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΟΓΚΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ Τα προϊόντα της οξείδωσης που δηµιουργούνται στην επιφάνεια του συνδέσµου αυξάνουν σηµαντικά τον όγκο του συστήµατος µέταλλο προϊόντα διάβρωσης Η διόγκωση αυτή προκαλεί την ανάπτυξη ισχυρότατων µηχανικών τάσεων που οδηγούν στη ρήξη του υλικού όταν υπερβούν την αντοχή του Ρηγµάτωση µαρµάρου εξαιτίας της διάβρωσης συνδέσµου στον Παρθενώνα [Σκουλικίδης Θ.]

20 ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΟΝΗΣΕΙΣ Καµπύλες θραυστότητας: Για δεδοµένη εδαφική επιτάχυνση, κτίρια µε µικρή, µεσαία και µεγάλη βλάβη θα παρουσιάσουν πιθανότητες υπέρβασης επιπέδου βλάβης P1 < P2 < P3 αντίστοιχα. ηλαδή τα κτίρια που έχουν ήδη υποστεί µεγάλες βλάβες ή φθορές θα παρουσιάσουν µεγαλύτερη πιθανότητα υπέρβασης δεδοµένου επιπέδου βλάβης που µπορεί να οδηγήσει σε µερική ή ολική κατάρρευση

21 Αποτίµηση

22 Η εφαρµογή ακατάλληλων επεµβάσεων συντήρησης ή/και η χρήση ασύµβατων υλικών προκάλεσε σηµαντικές αστοχίες και ενέτεινε την φθορά σε ιστορικά κτίρια / µνηµεία Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε επεµβάσεις συντήρησης πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές, κριτήρια και µεθοδολογία ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορία της κατασκευής

23 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ανθρώπινοι παράγοντες: Λειτουργικότητα Υγεία Ασφάλεια Ευχρηστότητα Οικονοµικοί οί παράγοντες: Κόστος απόκτησης Κόστος σύνθεσης Κόστος συντήρησης Κόστος ανακύκλωσης ιαθεσιµότητα Κόστος / Ιδιότητες Μηχανική του κύκλου ζωής υλικών και κατασκευών (LIFETIME ENGINEERING) Ποιότητα κύκλου ζωής Απόδοση κύκλου ζωής Κοινωνικοί παράγοντες: Παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής Αισθητική Αρχιτεκτονικά στυλ και τάσεις Τρόπος ζωής Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Περιβαλλοντικό κόστος πρώτων υλών Ενεργειακό κόστος Κόστος επιβάρυνσης περιβάλλοντος Κόστος αποβλήτων

24 Επιστηµονική υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων Η ανάπτυξη ενός συστήµατος επιστηµονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων πρέπει να αφορά: Την λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα καταλληλότερα υλικά και επεµβάσεις συντήρησης Την πρόβλεψη του χρόνου ζωής τους Την αποτίµηση της κοινωνικο-πολιτικής επίπτωσης των επεµβάσεων Την εκτίµηση της αεφορίας

25 Μεθοδολογία Ιστορική τεκµηρίωσης Χαρακτηρισµός ιστορικών υλικών και κατασκευών Αξιολόγηση προηγούµενων επεµβάσεων συντήρησης ΙΑΓΝΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Έλεγχος ποιότητας υλικών αποκατάστασης Πιλοτική εφαρµογή επεµβάσεων συντήρησης Αξιολόγηση πιλοτικών επεµβάσεων σε εργαστηριακή κλίµακα και επιτόπου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιάχυση αποτελεσµάτων στους τελικούς χρήστες Εκπαίδευση και επιµόρφωση προσωπικού

26 ιαθέσιµα εργαλεία Μη καταστρεπτικές µέθοδοι Ενόργανες µέθοδοι Εργαλεία στρατηγικού σχεδιασµού Έλεγχος ποιότητας υλικών, και αξιολόγηση τεχνολογίας για την παραγωγή προηγµένων υλικών Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων χαρτογράφηση υλικών και φθοράς Αξιολόγηση συµβατότητας υλικών συντήρησης και αποτελεσµατικότητας επεµβάσεων συντήρησης στην κλίµακα αρχιτεκτονικών επιφανειών και ιστορικών τοιχοποιιών Στρατηγικός σχεδιασµός επεµβάσεων συντήρησης Ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση, στρατηγικός πολεοδοµικός σχεδιασµός

27 Επί Τόπου Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι (NDT) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Μικροσκοπία Οπτικών Ινών Υπερηχοσκόπηση Υπέρυθρη Θερµογραφία Γαµµαγραφία Γεωραντάρ

28 Επί Τόπου Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι -Πραγµατοποιούν εξέταση επιφανειών επί τόπου χωρίς λήψη δειγµάτων -Μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη στρωµατογραφία υλικών, τοιχοποιιών και επικαλυµµένων επιφανειών -Μοναδικό και απαραίτητο εργαλείο για τη χαρτογράφηση των υλικών και της φθοράς, τον έλεγχο ποιότητας υλικών, τον έλεγχο συµβατότητας υλικών και επεµβάσεων συντήρησης -Παρέχουν τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών και τη µετατροπή τους βάσει φυσικοχηµικών κριτηρίων σε δείκτες ποιότητας της επιφάνειας ή φθοράς

29 Υπερηχοσκόπηση [Ultrasounds - US] Αρχή της Μεθόδου Η ταχύτητα µετάδοσης υπερήχων αποτελεί καλή ένδειξη της φυσικοµηχανικής συµπεριφοράς των λίθων. Η ταχύτητα µετάδοσης των υπερήχων σχετίζεται µε το µέτρο ελαστικότητας του λίθου, καθώς και µε τολόγοτουpoisson και το µέτρο του Young

30 Υπέρηχοι Αρχή της Μεθόδου Η ταχύτητα µετάδοσης υπερήχων αποτελεί καλή ένδειξη της φυσικοµηχανικής συµπεριφοράς των λίθων. Η ταχύτητα µετάδοσης των υπερήχων σχετίζεται µε το µέτρο ελαστικότητας του λίθου, καθώς και µε το λόγο του Poisson και το µέτρο του Young Η ταχύτητα του ήχου σε συγκεκριµένο υλικό εξαρτάται από την πυκνότητα του και από τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού (ελαστικές σταθερές). Συγκεκριµένα, για διαµήκη και εγκάρσια κύµατα η ταχύτητα διάδοσης κύµατος, c, δίνεται αντίστοιχα από: ιαµήκη κύµατα Εγκάρσια κύµατα c = 11 E 11 ρ c = 44 E 44 ρ όπου E 11, E 44 είναι οι ελαστικές σταθερές του υλικού που αντιστοιχούν σε διαµήκη ή εγκάρσια κίνηση ταλάντωσης.

31 Εφαρµογές Υπέρηχων Απεικόνιση του βάθους φθοράς υλικού α = x 2 o V S V D V S + V D 1 / 2 όπου όπου V V S, S, V V D ηταχύτητατων D ηταχύτητατων υπερήχων υπερήχων στο στο υγιές υγιές και και στο στο φθαρµένο φθαρµένο τµήµα τµήµα τηςπέτρας τηςπέτρας αντίστοιχα αντίστοιχα και και l0 l0 η η απόσταση απόσταση των των µετατροπέων µετατροπέων για για την την οποία οποία παρατηρείται παρατηρείται αλλαγή αλλαγή της της κλίσης κλίσης στο στο διάγραµµα διάγραµµα απόστασης-χρόνου. απόστασης-χρόνου.

32 Υπέρυθρη Θερµογραφία Αρχή της Μεθόδου Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέµπουν όλα τα υλικά λόγω της θερµικής κίνησης των µορίων τους. Όταν η ακτινοβολία αυτή, η οποία εκπέµπεται από µία πηγή στην περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος από 0,7 14 µm, συναντήσει ένα υλικό, µέρος αυτής το διαπερνά, ανακλάται ή απορροφάται από το υλικό Κάµερα Υπερύθρου Επεξεργαστής Συσκευή Θερµικής διέγερσης

33 Εφαρµογές Υπέρυθρης Θερµογραφίας Αποτίµηση Συµβατότητας Υλικών και Επεµβάσεων Συντήρησης Αποτίµηση µη Συµβατών Κονιαµάτων Αποκατάστασης στα Ιστορικά Τείχη του Ηρακλείου Τσιµεντιτικά Θερµά Σηµεία

34 Εφαρµογές Υπέρυθρης Θερµογραφίας Αποτίµηση Συµβατών Κονιαµάτων Αποκατάστασης [Εργαστήριο] 0.25 Sim ulating Prototypes - Evaporation RH = 60% and T = 25C & 40C SP3 40C 25C Weight Loss (%) SP1 SP (Tim e, sec) 1/2 Τσιµεντοκονίαµα Ασβεστοκονίαµα Κονίαµα Υδραυλικού Ασβέστη Θερµογραφήµατα πρωτοτύπων που προσοµοιώνουν διάφορους τύπους τοιχοποιίας κατά την διάρκεια µετρήσεων εξάτµισης

35 Εφαρµογές Υπέρυθρης Θερµογραφίας Αποτίµηση Συµβατότητας Υλικών και Επεµβάσεων Συντήρησης Αποτίµηση Επέµβασης Στερέωσης Πωρόλιθου Πιλοτική Εφαρµογή στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

36 Μικροσκοπία Οπτικών Ινών Αρχή της Μεθόδου Οι οπτικές επικοινωνίες χρησιµοποιούν φως αντί ηλεκτρικού ρεύµατος ως φορέα των σηµάτων και οπτικές ίνες αντί µεταλλικών αγωγών για τη µετάδοσή του. Το προς µετάδοση ηλεκτρικό σήµα (φωνή, εικόνα, δεδοµένα κ.λ.π.) µετατρέπεται στο ένα άκρο της οπτικής ζεύξης σε ακολουθία ψηφιακών παλµών που διοχετεύονται στην οπτική ίνα. Στο άλλο άκρο της ζεύξης ανιχνεύονται οι παλµοί και µετατρέπονται στο αντίστοιχο ηλεκτρικό σήµα. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της µικροσκοπίας οπτικών ινών είναι ότι το µικροσκόπιο είναι φορητή διάταξη

37 Εφαρµογές Μικροσκοπίας Οπτικών Ινών Ανίχνευση Ατελειών σε οµικά Υλικά Ατέλεια σε πλίνθο (x25) Ατέλεια σε πλίνθο (x50) Ατέλεια σε πλίνθο (x25) Επιφάνεια Τσιµέντου µε συσσώρευση αλάτων (x50)

38 Εφαρµογές Μικροσκοπίας Οπτικών Ινών Ταξινόµηση υλικών Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου Τσιµεντιτικό Κονίαµα (x25) Παλαιό Ασβεστιτικό Κονίαµα (x50)

39 Εφαρµογές Μικροσκοπίας Οπτικών Ινών Αναγνώριση των τύπων της φθοράς τοιχοποιίας από πωρόλιθο, λόγω κρυστάλλωσης αλάτων Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Σκληρή ανθρακική κρούστα (κίτρινο χρώµα) µε εµφανή την ταυτόχρονη ανάπτυξη βιογενούς κρούστας (γκρίζο) Κυψέλωση

40 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Συνίσταται στο διαφορετικό ποσοστό ανάκλασης και απορρόφησης του ορατού φάσµατος (φωτός) από την εξεταζόµενη επιφάνεια ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται Σκοπός Αναγνώριση των λιθοτύπων και των µορφών φθοράς µε την απόδοση των διαφορετικών πληροφοριών µε διαφορετικά χρώµατα επί απλών φωτογραφιών και την επεξεργασία εικόνων µε ψευδή χρώµατα στην επιφάνεια και σε βάθος.

41 Εφαρµογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Αποτίµηση του πορώδους και του βαθµού φθοράς Προφίλ προερχόµενα από τα ιστογράµµατα του ενεργειακού περιεχοµένου των επιπέδων του γκρίζου βάσει του χρώµατος των δοµικών χαρακτηριστικών και του βαθµού φθοράς διαφόρων λιθοτύπων

42 Εφαρµογές Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας Χαρτογράφηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (της φθοράς) σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες Στο πρώτο βήµα της έρευνας χαρακτηριστικές γενικές όψεις και λεπτοµέρειες που αφορούν στους λιθότυπους και στη φθορά τους αποτυπώνονται σε φωτογράµµατα (φωτογράφηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις φωτοσκίασης και καθετότητας της εικόνας). Τα σηµεία που εξετάσθηκαν είναι χαρακτηριστικά των περιβαλλοντικών παραγόντων (µικροκλίµα) που συνδέονται µε τις επικρατούσες µορφές φθοράς Κατάταξη των τύπων της φθοράς σύµφωνα µε το µηχανισµό διάβρωσης και την παθολογία της τοιχοποιίας 1. Φθορά µε τη µορφή αναγλύφου (Εκλεκτική φθορά µε απόσπαση κόκκων) Κυψέλωση Εκλεκτική εντοπισµένη διάβρωση Σπηλαίωση ιασυνδεδεµένη σπηλαίωση Προχωρηµένη σπηλαιώδης διάβρωση Αποστρογγύλευση γωνιών Ζωνώδης διάβρωση 2. Κρούστες Σκληρή ανθρακική κρούστα Βιογενής κρούστα (Βρύα, λειχήνες, άλγη, ενδολιθικοί οργανισµοί κ.ά) Μαύρη κρούστα (από αέριους ρύπους κυκλοφορία αυτοκινήτων - αιωρούµενα σωµατίδια και επικαθήσεις) Εξανθήσεις αλάτων (από τριχοειδή αναρρίχηση, θαλασσινή ατµόσφαιρα, παραµένουσα υγρασία κ.ά) 3. Παθολογία της τοιχοποιίας (όσον αφορά στα συνδετικά κονιάµατα) Σε συνάρτηση µε τα κονιάµατα των αρµών Εκλεκτική διάλυση των συνδέσµων Εκλεκτική φθορά του λίθου λόγω ασυµβατότητας του κονιάµατος ή λόγω περίσσειας Μικρορηγµατώσεις Μείωση της συνοχής Ρηγµατώσεις της τοιχοποιίας 4. Ακατάλληλες επεµβάσεις συντήρησης της τοιχοποιίας. Υποκατάσταση µε µη συµβατούς λιθότυπους και µη συµβατά κονιάµατα αρµών

43 ιαφορετικοί βαθµοί φθοράς από κυψέλωση. Α. Μακροσκοπική εξέταση και κατάταξη των βαθµών αυξανόµενης φθοράς τύπου ΙέωςV όπου ο τύπος V αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη φθορά. Β. Εξέταση µικροδοµής και κατανοµή του όγκου των πόρων ανα µέγεθος ακτίνας πόρων και κατά τους διαφορετικούς βαθµούς έντασης της φθοράς

44 ΕΝΕΤΙΚΕΣ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Βέλτιστη ιαµόρφωση Γενική χαρτογράφηση της φθοράς Κύριος Παράγοντας Φθοράς: Κυψέλωση (κόκκινο χρώµα 35%) Αρχική Εικόνα Εικόνα Ψηφιακής Επεξεργασίας

45 Γεωραντάρ Το γεωραντάρ χρησιµοποιεί υψηλής συχνότητας ( MHz), µικρής διάρκειας, ηλεκτροµαγνητικούς παλµούς για αποκάλυψη πληροφοριών στο υπέδαφος. Το ηλεκτροµαγνητικό σήµα (παλµός) παράγεται από έναν ποµπό και διοχετεύεται στο υπέδαφος µε ταχύτητα που εξαρτάται κυρίως από τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού. Κατά την καθοδική διάχυση και όταν ο παλµός συναντήσει διεπιφάνεια υλικών µε διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, µέρος της ενέργειας του παλµού ανακλάται ή διαχέεται πίσω στην επιφάνεια (όπου και ανιχνεύεται και καταγράφεται από έναν δέκτη στην επιφάνεια του εδάφους) ενώ η υπολειπόµενη ενέργεια του παλµού διοχετεύεται σε βαθύτερα επίπεδα.

46 Εφαρµογές Γεωραντάρ Εντοπισµός κενών κάτω από επιφάνειες σκυροδέµατος οκιµές πάνω από δρόµους όπου λόγω συνεχών καθιζήσεων το πάχος της ασφάλτου αυξάνεται συνεχώς Εντοπισµός και προσδιορισµός διαστάσεων ζωνών σκυροδέµατος που έχει υποστεί βλάβη λόγω διάβρωσης από τη χρησιµοποίηση αλατιού Εντοπισµός διάκενων και ρωγµών αλλά και µεταβολών της ορυκτολογικής σύστασης όγκων διακοσµητικών πετρωµάτων.

47 Γαµµαγραφία Σκοπός Ανίχνευση µεταλλικών αντικειµένων (είδος και µέγεθος) που βρίσκονται σε µνηµεία, γλυπτά και σύγχρονες κατασκευές Αρχή της Μεθόδου Συνίσταται στο γεγονός ότι κάθε µέταλλο απορροφώντας ραδιενεργό ακτινοβολία διεγείρεται και στη συνέχεια εκπέµπει, σύµφωνα µε το φωτοηλεκτρικό φαινόµενο, ενέργεια. Το ποσό της απορροφούµενης ενέργειας είναι συνάρτηση του είδους του µετάλλου και των διαστάσεών του.

48 Εφαρµογές Γαµµαγραφίας

49 Ενόργανες Μέθοδοι Ποροµετρία υδραργύρου (µελέτη µικροδοµής) Θερµικές µέθοδοι: DTA/TG, DSC, TMA (ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισµός υλικών και θερµοµηχανικές ιδιότητές τους) FTIR (ταυτοποίηση χηµικών ενώσεων) Ρόφηση-εκρόφηση υγρασίας (ισόθερµες υγρασίας) Ηλεκτρονική µικροσκοπία διαπερατότητας (υφή, µορφολογία, χαρακτηρισµός υλικών) Περίθλαση ακτίνων Χ (ορυκτολογική ανάλυση)

50 Μελέτη επιλογής και σχεδιασµού συµβατών και επιτελεστικών υλικών και επεµβάσεων συντήρησης

51 Σήµερα επιβάλλεται, πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε επέµβαση σε ένα ιστορικό κτίριο / µνηµείο, να ακολουθείται ρητά η πορεία εργασίας που υποδεικνύεται από τις αρχές του Χάρτη της Βενετίας και που στόχο έχει να αποτρέψει ή να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες µιας άστοχης και ίσως µακροπρόθεσµα βλαπτικής εφαρµογής

52 ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Εµπειρισµός και όχι επιστηµονική προσέγγιση, λόγω : Έλλειψης διαγνωστικής µελέτης Αποσπασµατικών επεµβάσεων συντήρησης χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό Λόγω έλλειψης µελέτης των υλικών και των επεµβάσεων συντήρησης Άκριτης χρήσης ασύµβατων υλικών Προβληµάτων που επιτείνονται από την ποικιλοµορφία των παραδοσιακών/ιστορικών υλικών

53 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΜΝΗΜΕΙΩΝ Α. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ : Προστερέωση Καθαρισµός Στερέωση Προστασία Κονιάµατα αποκατάστασης Αντιµετώπιση ανερχόµενης υγρασίας Ολοκλήρωση Αποκατάσταση του φορέα (δοµοστατικές επεµβάσεις) Αναστήλωση του µνηµείου (αρχιτεκτονικές επεµβάσεις)

54 Β. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας των µνηµείων (έλεγχος των µικροκλιµατικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων) ιαχείριση περιβάλλοντος για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων (χωροταξικές, πολεοδοµικές ρυθµίσεις) «Η συντήρηση είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος»

55 Στάδια που πρέπει να περιλαµβάνονται σε µία επιχείρηση συντήρησης ενός ιστορικού κτιρίου / µνηµείου: 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ιάγνωση (µελέτη ιδιοτήτων αυθεντικών υλικών και µηχανισµών φθοράς τους) 2. ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Καθαρισµός (µηχανική, φυσική ή χηµική αποµάκρυνση των επιφανειακών επικαθήσεων) Προστερέωση (µόνο σε περιπτώσεις προχωρηµένης διάβρωσης) Στερέωση (αποκατάσταση της συνοχής της διαβρωµένης πέτρας)

56 Στάδια που πρέπει να περιλαµβάνονται σε µία επιχείρηση συντήρησης ενός ιστορικού κτιρίου / µνηµείου: Επιφανειακή προστασία (αποµόνωση και προστασία του λίθου από τη διαβρωτική δράση των ατµοσφαιρικών παραγόντων) Εφαρµογή Κονιαµάτων Αποκατάστασης συµβατών µε τα ιστορικά δοµικά υλικά της τοιχοποιίας Αντιµετώπιση ανερχόµενης υγρασίας Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος για αποτελεσµατικότητα των επεµβάσεων συντήρησης την

57 Κριτήρια και µεθοδολογία επιλογής συµβατών υλικών και σχεδιασµού επεµβάσεων συντήρησης

58 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Γενικότερη δεοντολογία των επεµβάσεων συντήρησης (Χάρτης Βενετίας και αναθεώρησή του βάσει νεωτέρων απόψεων) Συµβατότητα των δοµικών υλικών µεταξύ τους και ως προς τα υλικά επέµβασης Αντιστρεψιµότητα της επέµβασης (στο µέτρο που αυτό είναι δυνατό)

59 Στερέωση

60 Η στερέωση αποσκοπεί στην αποκατάσταση της συνοχής µεταξύ των κόκκων (κλαστικά ιζήµατα π.χ. πωρόλιθοι) των κρυστάλλων του λίθου (π.χ. µάρµαρα) στη βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων των λίθων στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του λίθου έναντι των συγκεκριµένων εκάστοτε παραγόντων φθοράς

61 Κριτήρια Επιλογής Συµβατών Υλικών & Επεµβάσεων Στερέωσης Η αύξηση της αντοχής και της ανθεκτικότητας των υλικών στο χρόνο Ικανοποιητικό βάθος διείσδυσης Μεταβολή της κατανοµής του πορώδους ώστε να: 1. Μειώνεται η επιδεκτικότητα σε φθορά από κρυστάλλωση αλάτων 2. ιασφαλίζεται η συµβατότητα µε ισότροπη µεταφορά υγρών/ατµού (αναπνοή) στην τοιχοποιία Φυσικο-χηµική και µηχανική συµβατότητα υγιούς και στερεωµένου λίθου (απουσία παραπροϊόντων, διαλυτών αλάτων, ανάλογο συντελεστή θερµικής διαστολής κ.α.) Αποφυγή χρωµατικής αλλοίωσης της επιφάνειας Μεγάλη διάρκεια ζωής

62 Είδη υλικών στερέωσης Ανόργανα υλικά Αλκοξυσιλάνια (ανόργανα πολυµερή) Οργανικά σύνθετα πολυµερή Προηγµένα υλικά στερέωσης (σωµατιδιακά σύνθετα)

63 Ανόργανα υλικά Χρησιµοποιήθηκαν εκτεταµένα κατά τον 19ο αιώνα και ακόµα χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση Τα περισσότερα ανόργανα στερεωτικά σχηµατίζουν µια λευκή αδιάλυτη φάση µέσα στα κενά και στους πόρους του λίθου είτε από την κατακρήµνιση ενός άλατος είτε από τη χηµική αντίδραση µε το λίθο Η ανάπτυξη µιας νέας φάσης παρόµοιας σύστασης µε της µήτρας (συνδετικού υλικού) του λίθου υποκαθιστά το συνδετικό υλικό ενώνοντας τους κόκκους του λίθου. Ως παράδειγµα αναφέρεται η περίπτωση στερεωτικών που οδηγούν στο σχηµατισµό πυριτίας, καθώς και η περίπτωση του ανθρακικού ασβεστίου και βαρίου που έχουν χρησιµοποιηθεί ως στερεωτικά υλικά 1. Ανόργανες ενώσεις του πυριτίου Πυριτικά αλκάλια Φθοριοπυριτικά 2. Υδροξείδια αλκαλικών γαιών

64 Αλκοξυσιλάνια Τα αλκοξυσιλάνια είναι µια οικογένεια µονοµερών µορίων, τα οποία αντιδρούν µε νερό προς σχηµατισµό πυριτίας ή αλκυλοπολυσιλοξανίου. Η στερέωση που επιτυγχάνεται οφείλεται στο σχηµατισµό αλυσίδων -Si-O-Si- που συνδέουν τους κόκκους ή τους κρυστάλλους της πέτρας µεταξύ τους Τρία αλκοξυσιλάνια χρησιµοποιούνται ευρέως στη στερέωση λίθων: τετρααιθοξυσιλάνιο (TEOS), τριαιθοξυµεθυλοσιλάνιο (TEMS) και τριµεθοξυµεθυλοσιλάνιο Τα αλκοξυσιλάνια αραιώνονται µε διαλύτεςώστεναµειωθεί το ιξώδες τους. Έτσι, ο ρυθµός αντίδρασής τους και το βάθος διείσδυσης στην πέτρα µπορεί να ελεγχθεί έως ένα βαθµό 1. Silbond HT20 : Είναι προϋδρολυµένος πυριτικός αιθυλεστέρας σε διάλυµα αλκοόλης. Πλεονεκτήµατα: Χαµηλό ιξώδες, σταθερότητα που παρουσιάζει µετά την εφαρµογή του σε λίθους 2. Ludox HS30 και Ludox AM : Υδατικά κολλοειδή συστήµατα νανοσφαιριδίων πυριτίας (το µεν Ludox AM περιέχει και κόκκους Al 2 O 3 ). Πλεονεκτήµατα: Μεγάλη ειδική επιφάνεια και χαµηλό ιξώδες

65 Οργανικά πολυµερή συστήµατα ύο είδη συνθετικών οργανικών πολυµερών συστηµάτων χρησιµοποιούνται για τη στερέωση των λίθων: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν µονοµερή οργανικά µόρια τα οποία αρχικά πολυµερίζονται, διαλύονται σε κατάλληλους διαλύτες και στη συνέχεια εφαρµόζονται στο λίθο. Η απόθεσή τους γίνεται στα κενά και στους πόρους και ο διαλύτης εξατµίζεται σε µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν µονοµερή οργανικά µόρια, καθαρά ή διαλυµένα σε διαλύτη, τα οποία διαλύονται µέσα στα κενά και στους πόρους του υλικού. ιαλύτες που εξατµίζονται γρήγορα (η πλειονότητα των οργανικών διαλυτών), φαίνεται ότι παρασύρουν τα οργανικά στερεωτικά στην εξωτερική επιφάνεια του λίθου, σχηµατίζοντας έτσι µια αδιαπέραστη σκληρή επιφανειακή κρούστα 1. Ακριλικά πολυµερή: Ο µεθακρυλικός µεθυλεστέρας και σε µικρότερη έκταση ο βουτυλικός µεθυλεστέρας 2. Ακριλικά συµπολυµερή: Το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο ακρυλικό συµπολυµερές για τη στερέωση λίθων προκύπτει από τον συµπολυµερισµό αιθυλικού µεθυλεστέρα και µεθυλικού αιθυλεστέρα 3. Βινυλικά πολυµερή: όπως χλωριούχο πολυβινύλιο και οξικό πολυβινύλιο 4. Εποξειδικές ρητίνες

66 Προηγµένα στερεωτικά υλικά ως σωµατιδιακά σύνθετα Για να λυθεί το πρόβληµα της ιξωδοελαστικής συµπεριφοράς του στερεωτικού - Πυριτική Μήτρα (π.χ. TEOS, Conservare OH-100) - Κολλοειδή νανοσωµατίδια οξειδίων (TiO 2 ) Πλεονεκτήµατα Η παρουσία των σωµατιδίων περιορίζει την συρρίκνωση της πυριτικής µήτρας στερεωτικού, κατά το στάδιο της αποµάκρυνσης του διαλύτη (τριχοειδής πίεση) και εποµένως µειώνεται η πιθανότητα ρηγµάτωσης του στερεωτικού Υψηλότερη διαπερατότητα γιατίτοστερεωτικόπαραµένει πορώδες υνατότητα ελέγχου του χρώµατος του στερεωτικού µέσω κατάλληλων πιγµέντων

67 Προηγµένα στερεωτικά υλικά ως σωµατιδιακά σύνθετα PMC σε πορώλιθο. Τα µικρά σφαιρικά σωµατίδια είναι πιγµέντα οξειδίου του τιτανίου υναµικό µέτρο ελαστικότητας πορώλιθου πριν και µετά την στερέωση µε PMC (, ) και Conservare OH- 100 (, ) Aggelakopoulou E., Charles P., Acerra M.E., Garcia A.I., Flatt R.J. and Scherer G.W. Rheology Optimization of Particle Modified Consolidants in Materials Issues in Art & Archaeology VI, MRS Symposium Proc. Vol. 712, eds. P.B. Vandiver, M. Goodway, and J.L. Mass (Materials Res. Soc., Warrendale, PA, 2002) pp Escalant M.R., Flatt R., Scherer G.W., Tsiourva D., Moropoulou A. Particle-modified Consolidants, in Protection and Conservation of the Cultural Heritage of the Mediterranean Cities, eds. E. Galán and F. Zezza (Balkema, Lisse, The Netherlands, 2002) pp

68 Τεχνικές εφαρµογής υλικών στερέωσης Η τεχνική επιλέγεται ανάλογα µε τον τύπο της προς στερέωση επιφάνειας, το πορώδες, το µέγεθος του τµήµατος που θα στερεωθεί, καθώς και το επιθυµητό βάθος διείσδυσης. Οι πλέον χρησιµοποιούµενες τεχνικές είναι: Εµβάπτιση του λίθου σε διάλυµα του στερεωτικού υπό ατµοσφαιρική πίεση Εµποτισµός του λίθου σε διάλυµα του στερεωτικού υπό κενό Εκβιασµένη έγχυση Εφαρµογή επιθεµάτων εµποτισµένων µε το υλικό στερέωσης Ψεκασµός της επιφάνειας.

69 Μεθοδολογία Αποτίµησης Ιδιότητα Μετρούµενο Μέγεθος Έλεγχος Φυσικοχηµική συµβατότητα Έλεγχος της διαπερατότητας και υδατοαπορρόφησης Επιτόπου: Υπέρυθρη Θερµογραφία Εργαστήριο: Μετρήσεις υδατοαπορρόφησης Αύξηση συνοχής Έλεγχος του βάθους διείσδυσης στερεωτικού Επιτόπου: Υπερηχοσκόπηση Εργαστήριο: Mετρήσεις µηχανικών αντοχών Κατά πόσο η τροποποίηση της µικροδοµής αυξάνει την ανθεκτικότητα (φυσικοχηµική αντοχή) σε περιβαλλοντικές φορτίσεις Έλεγχος µικροδοµής και ταχύτητα διάβρωσης Επιτόπου: Μικροσκοπία οπτικών ινών Εργαστήριο: Mετρήσεις µικροδοµής και τεστ επιταχυνόµενης γήρανσης

70 Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: ιάβρωση Πωρόλιθου Ει κ.2: Εκτ ί µησ η φθοράς µε χρήση ανάλυ σης υπερήχων κα ι ψηφι α κής επεξεργασίας εικόνας γι α π οικιλία laminar.

71 Αποτίµηση επέµβασης στερέωσης Πωρόλιθου Σηµεία Εφαρµογής Στερεωτικών Υλικών RP: Αιθυλικός εστέρας του πυριτικού οξέος EU: Ακρυλικό-σιλικονική ρητίνη σε οργανικό διαλύτη PH: ιάλυµα αλκοόλης πυριτικού αιθυλεστέρα (20%) PL: Υδατική κολλοειδής διασπορά µικρών σωµατιδίων πυριτίας (12nm), 20% κ.β. σε SiO2

72 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Η παρουσία υγρασίας σε ένα πορώδες υλικό παρουσιάζει διαφοροποιήσεις εκποµπής. Πύλη Αγίου Παύλου ΜεσαιωνικήΠόλητηςΡόδου Αξιολόγηση Επεµβάσεων Στερέωσης Κλίµακα Μνηµείου 15 µήνες µετά την επέµβαση 28 µήνες µετά την επέµβαση Υλικά Στερέωσης: RP: Αιθυλικός εστέρας του πυριτικού οξέος, EU: Ακρυλικό-σιλικονική ρητίνη σε οργανικό διαλύτη, PH: ιάλυµα αλκοόλης πυριτικού αιθυλεστέρα (20%), PL: Υδατική κολλοειδής διασπορά µικρών σωµατιδίων πυριτίας (12nm), 20% κ.β. σε SiO2

73 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ Imbibed Water, wgt. % Water Absorption of Porous Stone & Consolidated Porous Stones RPS Μη στερεωµένος CSPH2 CSPL (Time, sec) 1/2 Καλή συµβατότητα Μη ικανοποιητική συµβατότητα CSEU1 CSRP4 Καµπύλες απορρόφησης νερού στερεωµένων λίθων και παρακολούθηση του φαινοµένου στο εργαστήριο µε χρήση υπέρυθρης θερµογραφίας Υλικά στερέωσης: aqueous colloidal dispersion of silica particles (PL), pre-hydrolysed ethyl silicate with amorphous silica (PH), ethyl silicate (RP), acryl siliconic resin (EU)

74 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΥΜΒΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΦΙΛΜΟΓΕΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ Η χρήση ρητινών σε επεµβάσεις στερέωσης - δυσκολία στην «αναπνοή» της τοιχοποιίας - κρυστάλλωση αλάτων πίσω από την επιφάνεια εναπόθεσης που οδηγεί σε απόσπαση υλικού

75 ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Αποτίµηση του βάθους διείσδυσης υλικού στερέωσης σε κατεργασµένο πωρόλιθο σε σύγκριση µε µη κατεργασµένο πωρόλιθο T Rodos St. Paul - P-wave Site P-EU T Rodos St. Paul - P-wave Site P-NT D2=14.2 mm D=12.3 mm 20 D1=7.2 mm Distance (X, mm) Distance (X, mm)

76 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ: Κριτήριο βελτίωσης της ανθεκτικότητας κατά τις επεµβάσεις στερέωσης δοµικών λίθων SEM Κατεργασία µε Ludox - Silbond Κατaνοµή µεγέθους πόρων πωρόλιθου Ρόδου βάσει Ποροσιµετρίας Hg

77 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ Εξέταση Επιφάνειας Πωρόλιθου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου Πριν τη στερέωση Μετά τη στερέωση

78 Θάλαµος Προσοµοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε Ηµιβιοµηχανική κλίµακα - GTS 600 Θάλαµος Προσοµοίωσης Αλατονέφωσης σε Ηµιβιοµηχανική κλίµακα -DCTC 600

79 Θάλαµος Προσοµοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών Περιλαµβάνει οκιµές Προσοµοίωσης Περιβαλλοντικών Συνθηκών: Θερµοκρασίας (-20 ο C / +80 ο C, +/- 1 ο C ) ρυθµός:0.5 ο C /min Σχετικής Υγρασίας (10% - 80%) για (+10 ο C /+80 ο C) Ηλιακής Ακτινοβολίας (UV - VIS, nm ο C / +80 ο C) Βροχής (50 l/h) Αερίων Ρυπαντών, SO 2, CO 2, NO 2 σε +25 ο C & 75% RH

80 οκιµές Επιταχυνόµενης Γήρανσης Προσοµοίωση Περιβαλλοντικών Συνθηκών Ανθεκτικότητα των δοµικών υλικών στο χρόνο Ανθεκτικότητα Συστήµατος: Υλικών Συντήρησης / οµικών Υλικών στο χρόνο Ανθεκτικότητα Επεµβάσεων Συντήρησης στο χρόνο Ικανοποίηση κριτηρίων: Ιστορικών Καλλιτεχνικών Οικονοµοτεχνικών - Μοντέλα κόστους κύκλου ζωής των δοµικών υλικών / Ιστορικών κτιρίων

81 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά: Μεταβολή βάρους (weight variation), Ταχύτητα υπερύχων - υπερηχοσκόπηση (ultrasonic velocity measurements), και Μελέτη της µορφολογίας της επιφάνειας και των µεταβολών µε λήψη εικόνων και αναγλύφων των διαβρωµένων επιφανειών (visual analysis) σε χαρακτηριστικά χρονικά σηµεία των δοκιµών

82 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά στα: Μεταβολή βάρους (weight variation), [Βτελ Βαρχ / Βαρχ] χ 100 αρχική αύξηση βάρους λόγω εναλάτωσης του λίθου στο δοκίµιο παρουσιάζονται φαινόµενα αποσάθρωσης, οπότε και το βάρος του µειώνεται. όµως, τα φαινόµενα µπορεί να συµβαδίζουν, άρα δύσκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων µόνο από τις καθηµερινές ζυγίσεις βάρους των δειγµάτων.

83 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά στα: Ταχύτητα υπερύχων - υπερηχοσκόπηση (ultrasonic velocity measurements), Τα δείγµατα µετρούνταν και στις τρεις διαστάσεις, δεδοµένης της ανισοτροπίας του πωρόλιθου ως υλικού. Μέσω του συστήµατος, λαµβάνονται οι χρόνοι µετάδοσης της ταχύτητας και µετρώντας τις ακριβείς διαστάσεις του υλικού, µπορούµε να υπολογίσουµε τις ταχύτητες, οι οποίες είναι διαφορετικές κατά τη διάρκεια των δοκιµών προσοµοίωσης και εξαρτώνται άµεσα από: το βαθµό διάβρωσης, και εναλάτωσης των λίθων.

84 Ταχύτητα υπερύχων - υπερηχοσκόπηση (ultrasonic velocity measurements), Είδος λίθου Ταχύτητα υπερήχων ( m/s) Καλκαρενίτης 3500 Καλκαρενίτης µε άλατα Λίθος όταν βρίσκεται στο θάλαµο Λίθος αµέσως µετά τις δοκιµές προσοµοίωσης (υγρός) Λίθος µετά τις δοκιµές προσοµοίωσης (ξηραµένος)

85 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά στα: Μελέτη της µορφολογίας της επιφάνειας και των µεταβολών µε λήψη εικόνων και αναγλύφων των διαβρωµένων επιφανειών (visual analysis) σε χαρακτηριστικά χρονικά σηµεία των δοκιµών Λαµβάνουµε: εικόνες ανάγλυφου (οι οποίες µας πληροφορούν για το βαθµό αποσύνθεσηςτηςεπιφάνειας), εικόνες ανάκλασης (οι οποίες µας πληροφορούν για τις φυσικές ιδιότητες της επιφάνειας) και έγχρωµες φωτογραφίες σε µεγάλες συχνότητες, σε διαφορετικά χρονικά σηµεία της έκθεσης των δειγµάτων στο θάλαµο αλατονέφωσης.

86 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά στα: Σύστηµα ανάλυσης εικόνας για παραλληλεπίπεδα δοκίµια δύο τουλάχιστον επιφάνειες, όταν το χρησιµοποιούµενο υλικό παρουσιάζει µεγάλο βαθµό ανισοτροπίας. Σύστηµα ανάλυσης εικόνας για κυλινδρικά δοκίµια. 10 εικόνες/δευτερόλεπτο, καθώς αυτά περιστρέφονται

87 Καθηµερινός έλεγχος του βαθµού διάβρωσης των δοκιµίων όσον αφορά στα: το σύστηµα ανάλυσης των κυλινδρικών δοκιµίων έχει διακριτική ικανότητα περίπου 0.1 mm, όταν το αντίστοιχο των παραλληλεπίπεδων έχει διακριτική ικανότητα 0.05 mm. σύστηµα λήψης οπτικών πληροφοριών µε τη χρήση ακτίνων laser, µπορεί να διαµορφωθεί και για επιτόπου εξέταση διαβρωµένων επιφανειών. απαραίτητη η απουσία του ηλιακού φωτός

88 φωτογραφίες µιας επιφάνειας του εξεταζόµενου λίθου, ανάγλυφα που προκύπτουν από την σάρωση της επιφάνειας µε ακτίνες laser και τρισδιάστατα (3 D) διαγράµµατα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αντίστοιχων ανάγλυφων της εξεταζόµενης επιφάνειας. Η ολοκληρωµένη εκτίµηση των εικόνων αυτών παρέχει πληροφορίες για το βαθµό αποσάθρωσης της επιφάνειας του δοκιµίου. Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων των 3-D διαγραµµάτων, µε τη µέθοδο της ανάλυσης πεπερασµένων στοιχείων (finite element analysis), υπολογισµός της µεταβολής όγκου του δείγµατος, και υπολογισµός της µεταβολής του βάρους του.

89 Κίτρινος Πωρόλιθος Ρόδου κατεργασµένος µε PL Φωτογραφίες 35, 45, 60 ηµερών Ανάγλυφα 35, 45,60 ηµερών

90 Κίτρινος Πωρόλιθος Ρόδου κατεργασµένος µε PL τρισδιάστατα (3 D) διαγράµµατα 35, 45,60 ηµερών

91 Επιλεγµένη Βιβλιογραφία Moropoulou, A., Theoulakis, P., Kokkinos, C., Papasotiriou, D., Daflos, E., The performance of some inorganic consolidants on the calcareous sandstone, of the Medieval City of Rhodes, In VIIth International Congress on deterioration and conservation of stone, Lisbon, June., 15-18, 1992, Παναγιώτης Θεουλάκης, «Μελέτη των αιτίων φθοράς και των µηχανισµών διάβρωσης του ψαµµίτη του Κάστρου και τηςμεσαιωνικήςπόληςτηςρόδου», ιδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, (Επιβλ. Καθηγήτρια, Αν. Καθ. Α.Μοροπούλου), Ιούλιος 1993, σ.410. Α. Μοροπούλου, Π. Θεουλάκης, Θ. Τσιούρβα, Μ. Κουή, Μ. Τρουλλινός, G. Biscontin, E. Zendri, R. Dapunt, I. Ianes, G. Driussi, «Πρόγραµµα πιλότος για τη συντήρηση του πωρόλιθουτηςμεσαιωνικήςπόληςτηςρόδου: β.in situ δοκιµαστικές επεµβάσεις συντήρησης», Τεχνική Έκθεση, ήµος Ρόδου, ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ, Σεπτέµβριος (1994), σ.70 Moropoulou, A., Theoulakis, P., Dogas, Th., The behavior of fluoropolymers and silicon resins as water repellents under salt decay conditions, in combination with consolidation treatments on highly porous stone, Science and Technology for Cultural Heritage, 3, 1994, Moropoulou, Th. Tsiourva, G. Biscontin, A. Bakolas, P. Michailidis, E. Zendri, Evaluation of consolidation treatments of porous stones Application on the Medieval City of Rhodes, 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Conference Proceedings, edited by A. Moropoulou, F. Zezza, E. Kollias & I. Papachristodoulou, Publ. Technical Chamber of Greece, Rhodes, Vol. 3 (1997), pp Χαραλαµπόπουλος Γ., «Κριτήρια και µέθοδοι αποτίµησης της συµπεριφοράς στο χρόνο υλικών στερέωσης πορωδών λίθων. Εφαρµογή σε δοµικά υλικά ιστορικών µνηµείων στο εργαστήριο και επί τόπου», Μεταπτυχιακή Εργασία, ΕΜΠ, ΠΜΣ «Προστασία Μνηµείων», Κατεύθυνση «Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης», (Επιβλέπουσα Αν. Καθ. Α. Μοροπούλου), Σεπτέµβριος 2000 Θ. Τσιούρβα, «Στερέωση πωρολίθων Καθιέρωση κριτηρίων αξιολόγησης», ιδακτορική διατριβή, ΕΜΠ, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, (Επιβλ., Καθ. Α. Μοροπούλου), σε εξέλιξη.

92 Κονιάµατα αποκατάστασης

93 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. Προσοµοίωση των ιδιοτήτων των ιστορικών κονιαµάτων 2. Βελτίωση των χαρακτηριστικών των ιστορικών κονιαµάτων 3. Αναπαραγωγισιµότητα και Έλεγχος της παρασκευής τους βάσει προδιαγραφών

94 ΣΤΟΧΟΣ Η µεθοδολογία για τον σχεδιασµό καιτην αποτίµηση συµβατών και επιτελεστικών κονιαµάτων αποκατάστασης ιστορικών µνηµείων µε κριτήρια τις ορυκτολογικές φυσικοχηµικές φυσικοµηχανικές τους ιδιότητες

95 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ιερεύνηση σε σχέση µε κριτήρια / προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα κονιάµατα αποκατάστασης: Κριτήρια επιλογής και χαρακτηρισµού πρώτων υλών Κριτήρια αποτίµησης νωπών κονιαµάτων (Εξεταζόµενες παράµετροι: Ελάχιστη ποσότητα νερού, Εργασιµότητα, Εύκολη εφαρµογή σε πιλοτική τοιχοποιία) Κριτήρια αποτίµησης στην φάση πήξης και πρόσληψης των αντοχών (Συµβατότητα -µικροδοµή, επιτελεστικότητα µηχανικές αντοχές, εξέλιξη ενανθράκωσης ανάπτυξη υδραυλικών φάσεων) Συσχέτιση των ιδιοτήτων που ελέγχουν την παρασκευή συµβατών & επιτελεστικών κονιαµάτων αποκατάστασης µεταξύ τους και µε τις πρώτες ύλες παρασκευής

96 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ [ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ] (Α. ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ) 1. Χαρακτηρισµός και αποτίµηση ιστορικών κονιαµάτων επιλογή πρώτων υλών επιλογή συνθέσεων. 2. Προετοιµασία συνθέσεων κονιαµάτων αποκατάστασης. Συντήρηση σε ελεγχόµενες συνθήκες κατά την πήξη και σκλήρυνση 3. Αποτίµηση ιδιοτήτων κονιαµάτων αποκατάστασης 4. Αριστοποίηση Τυποποίηση βάσει χαρακτηριστικών 5. Πιλοτική επί τόπου εφαρµογή για την αποτίµηση των κονιαµάτων αποκατάστασης στην κλίµακα της τοιχοποιίας

97 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Τυπικά ασβεστιτικά κονιάµατα Κονιάµατα θραυσµένου κεραµικού Κονιάµατα ασβέστη-ποζολάνας

98 ΒΗΜΑ 1ο : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (Α. Moropoulou, G. Biscontin, A. Bakolas) Η µελέτη δειγµάτων ιστορικών κονιαµάτων από µνηµεία διαφόρων ιστορικών περιόδων και διαφόρων περιοχών της λεκάνης της Μεσογείου δίνει: Τα όρια αποδοχής για τα κονιάµατα αποκατάστασης µε: έλεγχο των χαρακτηριστικών της µικροδοµής (Ποροσιµετρία υδραργύρου), έλεγχο υδραυλικότητας και ποιοτικό προσδιορισµό (Θερµικές Μέθοδοι Ανάλυσης) κοκκοδιαβάθµιση των ιστορικών κονιαµάτων και προσδιορισµό των µηχανικών αντοχών

99 Τυπικά Ασβεστιτικά Κονιάµατα Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: ασβεστιτικής ή αργιλοπυριτικής φύσης ή µίξη αυτών Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:1-1:4 Ασβεστιτικό Κονίαµα σε τοιχοποιίες της Μεσαιωνικές Πόλης της Ρόδου Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

100 Τυπικά Ασβεστιτικά Κονιάµατα Όρια αποδοχής για την µικροδοµή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόµενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων: (µm) Ειδική Επιφάνεια : (m2/g) Ολικό Πορώδες : % Μέσες µηχανικές αντοχές Αντοχή σε εφελκυσµό <0.35 ΜΡa % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθµιση τυπικών ασβεστιτικών κονιαµάτων ιαφορική Θερµική και Θερµοβαρυµετρική ανάλυση

101 Κονιάµατα µε Θραυσµένο Κεραµικό Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: συµβατικά ή κεραµικά Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:2-1:4 Κονίαµα Θραυσµένου Κεραµικού από την Αγία Σοφία Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

102 Κονιάµατα µε Θραυσµένο Κεραµικό Όρια αποδοχής για τη µικροδοµή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόµενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων: (µm) Ειδική Επιφάνεια: (m2/g) Ολικό Πορώδες: % Μηχανικές αντοχές Αντοχή σε εφελκυσµό µεταξύ ΜΡa % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθµιση κονιάµατος θραυσµένου κεραµικού ιαφορική Θερµική και Θερµοβαρυµετρική ανάλυση

103 Ασβέστη- Ποζολάνας Συνδετική ύλη (κονία): υδράσβεστος Αδρανή: ασβεστιτικής/ αργιλοπυριτικής φύσης ή µίξη αυτών Πρόσθετα: Ποζολάνα Αναλογία κονίας / αδρανών: 1:2-1:4 Στέρνες στο Λαύριο Μικροσκοπία Οπτικών Ινών

104 Κονιάµατα µε ΣυνδετικόΥλικόΑσβέστη Ποζολάνη Όρια αποδοχής για την µικροδοµή Ολικός ειδικός όγκος : (mm3/g) Φαινόµενη πυκνότητα: (g/cm3) Μέση ακτίνα πόρων : (µm) Ειδική Επιφάνεια : 3 14 (m2/g) Ολικό Πορώδες : % % Weight < > 4.0 Diameter (mm) Κοκκοδιαβάθµιση κονιαµάτων ασβέστη - ποζολάνας ιαφορική Θερµική και Θερµοβαρυµετρική ανάλυση

105 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

106 ΒΗΜΑ 2ο: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Από την µελέτη των ιστορικών κονιαµάτων επιλέγεται να εξεταστούν οι παρακάτω κατηγορίες κονιαµάτων αποκατάστασης: Ι. ΑΕΡΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΟΝΙΑ: ΠΟΛΤΟΣ Υ ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΙΙ. Υ ΡΑΥΛIΚΑ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΖΟΛΑΝIΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝIΑΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡIΣΗΣ ΜΕ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΣIΜΕΝΤΟ Ειδικάγιατακονιάµατα της τελευταίας κατηγορίας, µιας και δεν αποτελούν υποκατηγορία των ιστορικών κονιαµάτων, µελετώνται για λόγους σύγκρισης µε τα ιστορικά (ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ;) και λόγω της συχνής χρήσης τσιµέντου στις επεµβάσεις συντήρησης µε κονιάµατα αποκατάστασης σε διάφορες αναλογίες

107 ΕΠIΛΟΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Οι πρώτες ύλες, πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια βάσει των οποίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή κονιαµάτων αποκατάστασης. Τα κριτήρια αυτά έχουν προκύψει τόσο από έρευνες στα ιστορικά κονιάµατα (εµπειρία του εργαστηρίου) όσο και από βιβλιογραφική αναζήτηση Συνδετικό υλικό υδράσβεστος, υδραυλικός ασβέστης, τσιµέντο. Πρόσµικτα Που εισφέρουν υδραυλικότητα στο συνδετικό υλικό: µηλαϊκή γη (φυσική ποζολάνη), κεραµάλευρο (τεχνητή ποζολάνη) Αδρανή πυριτική άµµος και θραυσµένο κεραµίδι

108 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝ ΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: Υδράσβεστος: α) Χαµηλή θερµοκρασία όπτησης (~900 0 C) β) Έσβηση και ωρίµανση της ασβέστου για την παραγωγή κατάλληλου κολλοειδούς (λόγος νερού/ κονίας, χρόνος και συνθήκες ωρίµανσης) γ) Καθαρότητα του ασβεστόλιθου σε ανθρακικό ασβέστιο (>95%) ΕΝV459/1 δ) Ποσότητα ελεύθερου νερού <50% Φυσική Υδραυλική άσβεστος: α) Χαµηλή θερµοκρασία όπτησης (~ C) β) Ελεύθερο Ca(OH) 2 >8%

109 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Κεραµάλευρο (Τεχνητή Ποζολάνη): 1. Μεγάλη ειδική επιφάνεια 2. Υψηλή λεπτότητα <63 µm 3. Ποζολανικές ιδιότητες (τιµές σε αντοχή >5 ΜΡa στο τεστ ποζολανικότητας και ποσοστό ενεργού πυριτίου >20%) 4. Θερµοκρασία έψησης κεραµικού και πρώτες ύλες της αρχικής αργίλου (θερµοκρασία <900 0 C) Μηλαϊκή γη: 1. Μεγάλη ειδική επιφάνεια 2. Υψηλή λεπτότητα <63 µm 3. Ποζολανικές ιδιότητες (τιµές σε αντοχή >5 ΜΡa στο τεστ ποζολανικότητας και ποσοστό ενεργού πυριτίου >20%)

110 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Άµµος: 1. Υψηλή καθαρότητα 2. Απουσία διαλυτών αλάτων και ξένων προσµίξεων (<1%) 3. Επιθυµητή κατανοµή κοκκοµετρίας βάσει ορίων αποδοχής 4. Φυσικής προέλευσης Θραυσµένο κεραµικό: 1. Απουσία ξένων προσµίξεων (βιολογικά προϊόντα, άλατα <1%), καθώς και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το κεραµάλευρο Πυριτική άµµος Θραυσµένο κεραµικό

111 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Θερµικές µέθοδοι ανάλυσης (DTA-TG), για την εξακρίβωση των προδιαγραφών των πρώτων υλών, ως προς τη σύσταση τους Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), για την ορυκτολογική εξέταση των πρώτων υλών Φθορισµός ακτίνων Χ (XRF), για την εξέταση των πρόσθετων ως προς την χηµική σύσταση Τεστ ποζολανικότητας, για την εξέταση των πρόσθετων ως προς τις ποζολανικές ιδιότητες Ποροσιµετρία υδραργύρου, για τον προσδιορισµό τηςµικροδοµής του κεραµικού.

112 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Κριτήρια Καταγραφής Χαρακτηριστικών των Νωπών Κονιαµάτων 1. Ελάχιστη ποσότητα νερού 2. Καλή εργασιµότητα 3. Εύκολη εφαρµογή σε πιλοτική τοιχοποιία Αποτίµηση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους Πρότυπο για την Αποτίµηση των Νωπών Κονιαµάτων DIN /1982 Η χρήση του προτύπου έχει συγκριτική αξία καθώς αυτό αφορά στο τσιµέντο. Η χρήση του κρίνεται επιβεβληµένη έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι αναπαραγωγίσιµα Χρειάζεται να προκύψουν προδιαγραφές και πρότυπο για κονιάµατα αποκατάστασης µε παραδοσιακά υλικά

113 3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

114 ΑΠΟΤIΜΗΣΗ ΚΟΝIΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΚΑI ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΡIΤΗΡIΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ Ηαποτίµηση των συνθέσεων των κονιαµάτων αποκατάστασης κατά την σκλήρυνσή τους γίνεται µε τιςπαρακάτωµεθόδους και σύµφωνα µε τα όρια αποδοχής, που έχουν προκύψει από την µελέτη των ιστορικών κονιαµάτων: 1. ιαφορική θερµική ανάλυση Θερµοβαρυµετρία (DTA-TG), στο επίπεδο ενανθράκωσης / ανάπτυξης υδραυλικών φάσεων 2. Μηχανικές αντοχές, για την εκτίµηση της επιτελεστικότητας 3. Εξέταση µικροδοµής µε ποροσιµετρία υδράργυρου, για την αποτίµηση της συµβατότητας

115 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αποτίµηση της εξέλιξης της ενανθράκωσης για τυπικό ασβεστιτικό κονίαµα (0 ηµέρες πράσινο, 1 µήνας κόκκινο, 9 µήνες µπλε)

116 Αποτίµηση της εξέλιξης της ενανθράκωσης για κονίαµα υδραυλικής ασβέστου (0 ηµέρες πράσινο, 1 µήνας κόκκινο, 9 µήνες µπλε)

117 ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣΠΡΟΚΥΠΤΕΙΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ CO2 % / Χηµικά εσµευµένο νερό Pozzolanic Ποζολανικά Θραυσµένου κεραµικού Cement Ασβέστη - Lime Τσιµέντου Hydraulic Υδραυλικής Lime ασβέστου Ασβεστιτικά Lime -Crushed Brick % CO2 40 ΤΟ ΧΗΜΙΚΑ ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

118 ΟΚΙΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ, Κάµψη (f m,f ), Θλίψη (f m,c ) και εµµέσως Εφελκυσµός (f m,t = 2/3 x f m,f ): Εκτίµηση της ανάπτυξης των αντοχών που αποκτούν οι διάφορες συνθέσεις των κονιαµάτων κατά την σκλήρυνσή τους ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπολογισµός θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας σε σχέση µε την θλιπτική αντοχή των κονιαµάτων (Κριτήριο Πενέλλη, Παπαγιάννη) Υπολογισµός του λόγου εφελκυστικής / θλιπτική αντοχή για την αποτίµηση της λειτουργίας τους στην τοιχοποιία. Αποδεκτή περιοχή για ιστορικά κονιάµατα f m,t /f m,c = 1/4 1/6 (Κριτήριο Θ. Τάσιου)

119 Μηχανικές αντοχές Κονιαµάτων Αποκατάστασης 6 5 Αντοχή σε Θλίψη (MPa) µήνας 3 µήνες 6 µήνες 9 µήνες Μήνες Σκλήρυνσης

120 ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ (Γ. ΠΕΝΕΛΗΣ, Ι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ) f wc = 1/100*(62-0.8t)(0.557 f 2 mc f mc ) f wc : θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας, f mc : θλιπτική αντοχή κονιάµατος, και t: πάχος αρµών 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

121 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ

122 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Για την αποτίµηση της συµβατότητας της µικροδοµής είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα κονιάµατα αποκατάστασης σε σχέση και µε τα δοµικά στοιχεία µιας ιστορικής κατασκευής αλλά και ως προς την κατανοµή του πορώδους σε διάφορες ακτίνες πόρων και όχι µόνο ως προς τα απόλυτα νούµερα των χαρακτηριστικών της µικροδοµής (πορώδες, µέση ακτίνα πόρων)

123 Παράλληλα, η ταυτόχρονη παρακολούθηση µε Θερµογραφία Υπερύθρου κονιαµάτων αποκατάστασης διαφόρων κατηγοριών και δοµικών στοιχείων, καθώς και πρότυπων στοιχείων τοιχοποιίας (λίθος κονίαµα λίθος) σε συνθήκες υδατοαπορρόφησης και εξάτµισης σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της µικροδοµής θα επιβεβαιώσουν την συµβατότητα, ή µη, των κονιαµάτων αυτών µε παραδοσιακά δοµικά στοιχεία

124 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

125 Αποτελέσµατα µελέτης µικροδοµής και δοκιµών υδατοαπορρόφησης κονιαµάτων µε τσιµέντο σε σύγκριση µε πωρόλιθο Πορώδες (%) Ειδική Επιφάνεια (m 2 /g) Συντελεστής Υδατοαπορρόφ. (g/cm2*sec1/ 2) Κατανοµή Πόρων(µm) Τσιµέντο Τσιµέντο Ασβέστης 1:1 Ασβέστης Τσιµέντο 1: , Λίθος

126 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΠΩΡΟΛΙΘΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ

127 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

128 ΟΚΙΜΕΣ Υ ΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ 25 W ater Absorption of Porous Stone & M ortars Imbibed Water, wgt. % ST1 HLS1 LS1 CS (Time, sec) 1/2 ΛΙΘΟΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ

129 0.25 Simulating Prototypes - Evaporation RH = 60% and T = 25C & 40C SP3 40C 25C Weight Loss (%) SP1 SP (Time, sec) 1/2 ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΙΤΙΚΟ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ Οι πρότυπες Τοιχοποιίες µε ασβεστιτικό και υδραυλικό κονίαµα παρουσιάζουν ανάλογη συµπεριφορά κατά την εξάτµιση και οµοιόµορφη κατανοµή της υγρασίας Οι πρότυπες τοιχοποιίες µε τσιµεντικό κονίαµα παρουσίασαν διαφοροποιήσεις στην συσσώρευση της υγρασίας και την ταχύτητα εξάτµισης κατά περιοχές

130 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

131 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS) Οι στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε η ανάλυση είναι: - Να βρεθεί ποιες από τις ανεξάρτητες ιδιότητες της µικροδοµής σχετίζονται τόσο µεταξύ τους όσο και µε τις µηχανικές αντοχές και ποιες όχι. - Να γίνει προσπάθεια οµαδοποίησης των διαφόρων ειδών κονιαµάτων όσον αφορά την συµπεριφορά τους, µε κριτήρια τις τιµές των µεταβλητών και τις προδιαγραφές τόσο στη µικροδοµή όσο και στις µηχανικές αντοχές. Σαν δεδοµένα χρησιµοποιήθηκαν όλα τα αποτελέσµατα από την ποροσιµετρία υδραργύρου και τις µετρήσεις µηχανικών αντοχών

132

133 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

134 5. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

135 Μεθοδολογία Χαρακτηρισµός Ιστορικών Κονιαµάτων Σχεδιασµός & Παρασκευή Συµβατών Κονιαµάτων Αποκατάστασης Αριστοποίηση Πιλοτική Εφαρµογή Κονιαµάτων Αποκατάστασης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: Προβλήματα φθοράς και παθολογίας μνημείων: Υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης Ι ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝOΣ ΚΤΙΡΙΟΥ, Ξενοδοχείο Athens Imperial, Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2007 EΠΕΤΚ-HCTP ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ

και Τουρκίας διεπιστημονικής συνεργασίας Π. Μούνδουλας Δρ. Χημ. Μηχ ΕΜΠ Α. Μπακόλας Δρ. ΕΜΠ Α. Μοροπούλου Καθ. ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage Euromed Heritage 4. Programme funded by the European Union EUROMED ELAICH DISSEMINATION EVENT,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΙΑ Σ. Ροκίδη, Π. Γ. Κουτσούκος Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών & Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες

Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Σύνθετα Υλικά: Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Εργαστηριακή Άσκηση 6: Ποιοτικός Έλεγχος Σύνθετων Υλικών Διδάσκοντες: Α. Παϊπέτης, Αν. Καθηγητής, Δρ. Μηχ/γος Μηχανικός Εργαστηριακή Υποστήριξη: Τ. Μπέκας, Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Χ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΙΛΜ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η ακτινοβολία χ που εξέρχεται από το σώμα, αλληλεπιδρά με το φθορίζον στρώμα της ΕΠ, μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

1. Επεμβάσεις συντήρησης

1. Επεμβάσεις συντήρησης Έκθεση εργασιών συντήρησης αρχιτεκτονικών καταλοίπων στον αρχαιολογικό του Αζοριά κατά την ανασκαφική περίοδο του 2014 της Σ. Χλουβεράκη, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΙΝΣΤΑΠ Κέντρο Μελέτης Αν Κρήτης Αρ. Αδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση

Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Συνδετικά υλικά για την ανακαίνιση και αποκατάσταση Προϊόντα Baumit Για βέλτιστη ανακαίνιση στα ιστορικά κτίρια και μνημεία Ιδέες με μέλλον. Συνδετικά υλικά Baumit για την αποκατάσταση επιλεγμένα και κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πτυχιακή Εργασία. Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πτυχιακή Εργασία Αισθητήρες Οπτικών Ινών ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιστορική Αναδρομή Η εξέλιξη των οπτικών συστημάτων εμφανίζεται σε πέντε γενιές Στις

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Α. Μοροπούλου, Μ. Καρόγλου, Ν.Π. Αβδελίδης, Ε. Αγγελακοπούλου, A. Μπακόλας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2. Λέξεις κλειδιά: Λευκό τσιμέντο, Μετακαολίνης, Αναστολείς διάβρωσης, Διάβρωση οπλισμένης τσιμεντοκονίας Ανθεκτικότητα Κονιαμάτων Αποκατάστασης με Λευκό Τσιμέντο - Δυνατότητες Προστασίας Durability of white cement restoration mortars - Protection potential Γεώργιος ΜΠΑΤΗΣ 1, Ελένη ΣΙΟΒΑ 2 Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Εργασία στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας ΑΘΗΝΑ 2007 0 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της εργασίας είναι η οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-05-00-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 05 Ανεπίχριστο σκυρόδεµα 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και

Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και Το γυαλί παρασκευάζεται με σύντηξη χαλαζιακής άμμου, η οποία αποτελεί το βασικό συστατικό του (διαμορφωτή), ενός ή περισσότερων συλλιπασμάτων και ενός (ή περισσότερων) σταθεροποιητών. Αν δεν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά

ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ό ς ά ό ς ς ί ς ύ ί ύ ς ί ς ό ς ά 3ο Επιστηµονικό Καλοκαιρινό Διαδραστικό Διεταιρικό Συµπόσιο NAVARINO DUNES 23 26 Ιουνίου 2011 ί ά Medical ultrasound βασίστηκε σε αρχές sonar που αναπτυχθήκαν στο World War

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 2 ώρες εβδομαδιαίως Τα αντικείμενα και τα υλικά Μάθημα 1: Επίδειξη παραδοσιακών αντικειμένων και υλικών Χαρτί (παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Κατάλογος περιεχοµένων οργάνων... 3 Γενικά... 7 1 Χώροι 302 βιβλιοθήκη-αίθουσα συσκέψεων, 303

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών

Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Ερευνητικό πρόγραμμα SEISMO: Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών Π α κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 7 : ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ):

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΘΕΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ (ΙΔΙΟΤΗΤΑ): ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΤΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑΣ ΓΛΥΠΤΟ ΛΑΜΠΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Καθ. Θ. Σκουλίδης, Χηµικός Μηχανικός ρ. Κ. Κουζέλη, Χηµικός, Ινστιτούτο Λίθου ρ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηαχανικών η ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ σε ΑΡΧΑΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Βλάσης ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ και Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ ΤΕΕ, Απρίλιος 2007 Δύο Κατηγορίες Σεισμικής Μόνωσης (ως προς τα μνημεία) (1) Μόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 2/09/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προμήθεια Χρωμάτων ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων Κ.Α. 30-7331.033 για το 2010 Αρμόδιος: Παπαδάκη-Μπιμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων

Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Συμβατά Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων Χ.Δ. Θεοδωρίδης Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός, Τεχνική Υποστήριξη BASF C.C. Ελλάς Α.Ε. Λέξεις Κλειδιά: συμβατά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

elaich Οδηγός Educational Toolkit

elaich Οδηγός Educational Toolkit elaich Educational Toolkit Για εκπαιδευτικούς και φορείς πολιτισμού συνεισφέρει στην αφύπνιση των νέων σχετικά με τις αξίες, τις αρχές και τις προκλήσεις διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς CULTURAL

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Ε. Βιντζηλαίου, Χ. Γιαννέλος Προϋπόθεση για την κατανόηση του (πολύπλοκου)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων

κάτω από επιστρώσεις πλακιδίων Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες Το WATERBLOCK είναι ένα ανόργανο, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα σε μορφή σκόνης, που για την εφαρμογή του αναμιγνύεται απλά με νερό. Περιέχει τσιμέντο, πυριτικά

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 4. ΑΝΘΡΑΚΑΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του άνθρακα στον περιοδικό πίνακα. Να ταξινομούμε τα διάφορα είδη άνθρακα σε φυσικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα

EXALCO A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5 ο χλµ. Εθν. Οδού Λαρίσης-Θεσσαλονίκης 411 10 Λάρισα ΗΡΑΣ & ΣΠΥΡΟΥ ΜΗΛΙΟΥ 124 62 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗ Λ : (210) 55.82.320-2 FAX : (210) 55.82.323 E-mail: ekanal@ekanal.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2002 ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

MΑτ. OΛό ΓΙΟ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

MΑτ. OΛό ΓΙΟ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΧΡΩ MΑτ OΛό ΓΙΟ EΓΧΡΩΜΟΣ ΣΟΒΑΣ EΓΧΡΩΜΟΣ ΑΡΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ H EΤΑΙΡΙΑ Η βιομηχανία ΠΡΟΛΑΤ ιδρύθηκε το 1967 κάνοντας κονιοποίηση και επεξεργασία ορυκτών υλικών. Τα ορυκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι)

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) ntua ACADEMIC OPEN COURSES ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Πλίνθοι, Κέραμοι) Σχολή Χημικών Μηχανικών 9 ο Εξαμ. Χ-Μ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Καθ. Α. Μοροπούλου Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα