Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής"

Transcript

1 Ερωηήζεις Θεωρίας 1. Ππθλφηεηα: α) δηαηχπσζε νξηζκνχ, β) ηχπνο, γ) είλαη ζεκειηψδεο ή παξάγσγν κέγεζνο;, δ) πνηα ε κνλάδα κέηξεζήο ηεο ζην Γηεζλέο Σχζηεκα (S.I.); ε) πνηα ε ρξεζηκφηεηά ηεο; 2. Γηαιπηφηεηα: α. Γηαηχπσζε νξηζκνχ β. Απφ πνηνχο παξάγνληεο επεξεάδεηαη; Να αλαπηχμεηε έλαλ απφ απηνχο. 3. α) Σε πνηεο θαηεγνξίεο ηαμηλνκνχληαη ηα νμείδηα, αλάινγα κε ηε ρεκηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά; β) Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη κεηαζεηηθέο; Να δψζεηε ζρεηηθά παξαδείγκαηα. γ) Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο; 4. Πνηεο αληηδξάζεηο νλνκάδνληαη νμεηδναλαγσγηθέο; Να δψζεηε ζρεηηθά παξαδείγκαηα. 5. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ: αληηδξάζεηο ζχλζεζεο, αληηδξάζεηο απνζχλζεζεο, αληηδξάζεηο δηάζπαζεο, αληηδξάζεηο απιήο αληηθαηάζηαζεο, αληηδξάζεηο δηπιήο αληηθαηάζηαζεο, αληηδξάζεηο εμνπδεηέξσζεο. 6. Γψζηε ηνπο νξηζκνχο ησλ παξαθάησ φξσλ: mol, ζρεηηθή αηνκηθή κάδα, ρεκηθή αληίδξαζε, αξηζκφο νμείδσζεο, κάδα, ππθλφηεηα, θαζαξέο νπζίεο. 7. Δμεγήζηε ηη είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα δηαιπκάησλ θαη αλαθέξαηε φζεο εθθξάζεηο πεξηεθηηθφηεηαο γλσξίδεηε. 8. Να νξίζεηε ηνλ ηνληηθφ δεζκφ θαη λα δψζεηε 4 ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηνληηθψλ ελψζεσλ. 9. Να νξίζεηε ηνλ νκνηνπνιηθφ δεζκφ θαη λα δψζεηε 4 ραξαθηεξηζηηθά ησλ νκνηνπνιηθψλ ελψζεσλ. 10. Γηαθνξέο εηεξνπνιηθψλ θαη νκνηνπνιηθψλ ελψζεσλ. 11. Πνηνη θαλφλεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάηαμε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε ζηηβάδεο (ειεθηξνληαθή δνκή); 12. Να νξίζεηε ηα αθφινπζα: α. Σρεηηθή αηνκηθή κάδα (Α r ) β. Σρεηηθή κνξηαθή κάδα (Μ r ) γ. Αξηζκφο νμείδσζεο ζηνηρείνπ δ. Μνλάδα αηνκηθήο κάδαο (amu) ε. Γηαιπηφηεηα ζη. Γξακκνκνξηαθφο φγθνο (V m ). 13. α) Τη νλνκάδνπκε ηφληα; β) Να γξάςεηε ην ρεκηθφ ηχπν: i) ελφο κνλναηνκηθνχ θαηηφληνο ii) ελφο πνιπαηνκηθνχ αληφληνο

2 14. α) Τη νξίδεηαη σο αξηζκφο νμείδσζεο, β) ηη νξίδεηαη σο δηαιπηφηεηα. 15. α) Τη νλνκάδεηαη δηαιπηφηεηα ελφο ζψκαηνο ζε νξηζκέλν δηαιχηε; β) Πνηνη παξάγνληεο θαη πψο επεξεάδνπλ ηε δηαιπηφηεηα κηαο αέξηαο νπζίαο ζην λεξφ; 16. Τη νλνκάδεηαη γξακκνκνξηαθφο φγθνο αεξίνπ; Πφηε ν γξακκνκνξηαθφο φγθνο είλαη 22,4 L; 17. Να νξίζεηε ηηο έλλνηεο: δηαιπηφηεηα, θνξεζκέλα δηαιχκαηα, αθφξεζηα δηαιχκαηα. 18. Τη νλνκάδεηαη αξηζκφο Avogadro θαη ηη εθθξάδεη; 19. Να δηαηππψζεηε ηελ ππφζεζε Avogadro γηα ηα αέξηα θαη ην αληίζηξνθφ ηεο. 20. Να εμεγήζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: α) Σε κηα ρεκηθή αληίδξαζε οι αρχικές ποζόηηηες ηων ανηιδρώνηων βξίζθνληαη ζε ζηοιχειομεηρική αναλογία. β) Σε κηα ρεκηθή αληίδξαζε ένα από ηα ανηιδρώνηα βξίζθεηαη ζε περίζζεια. Ερωηήζεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Σε δνρείν πνπ πεξηέρεη 180 g Ζ 2 Ο πξνζζέηνπκε 20 g NaCl. To δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη έρεη πεξηεθηηθφηεηα: α. 20% w/w β. 10% w/w γ. 10% w/v δ. 10% v/v 2. H M (n=3) ζηηβάδα ζαλ εμσηεξηθή κπνξεί λα θέξλεη ην πνιχ κέρξη: α. 2 ειεθηξφληα β. 18 ειεθηξφληα γ. 8 ειεθηξφληα δ. 32 ειεθηξφληα 3. Όζν κεγαιψλεη ε αθηίλα ελφο αηφκνπ ελφο ζηνηρείνπ, ηφζν απμάλεη: α. Ζ ειεθηξαξλεηηθφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ β. Ο ακεηαιιηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζηνηρείνπ γ. Ζ επθνιία πξφζιεςεο ειεθηξνλίσλ δ. Ο ειεθηξνζεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζηνηρείνπ 4. Ζ έλσζε Ca(OH) 2, νλνκάδεηαη: α. πδξνμείδην ηνπ άλζξαθα β. αλζξαθηθφ αζβέζηην γ. πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ δ. νμπγφλν πδξνγφλν αζβέζηην 5. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη αηνκηθφ αξηζκφ (Ε), καδηθφ αξηζκφ (Α) θαη αξηζκφ λεηξνλίσλ (Ν) είλαη ε εμήο: α. Ε=Α + Ν β. Α=Ε Ν γ. Α=Ε + Ν δ. Ν=Α + Ε 6. Υδαηηθφ δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl) αλήθεη ζηα: α. πγξά, κνξηαθά δηαιχκαηα β. πγξά, ηνληηθά δηαιχκαηα

3 γ. ζηεξεά, ηνληηθά δηαιχκαηα δ. ζηεξεά, κνξηαθά δηαιχκαηα 7. Πνην απφ ηα παξαθάησ θαηλφκελα ζα ραξαθηεξίδαηε σο εμψζεξκν; α. Τήμε β. Δμαέξσζε γ. Πήμε δ. Δμάρλσζε 8. Τη απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη γηα ηα κίγκαηα; α. απνηεινχληαη απφ έλα είδνο κνξίσλ β. ε ζχζηαζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο γ. έρνπλ θαζνξηζκέλεο θπζηθέο ζηαζεξέο δ. έρνπλ νξηζκέλε ζχζηαζε 9. Δθθξάζεηο πεξηεθηηθφηεηαο γηα πνιχ αξαηά δηαιχκαηα είλαη θπξίσο νη: α. % w/w, ppm β. % v/v, ppb γ. ppm, ppb δ. ppb, % w/v 10. Ο αξηζκφο πνπ δείρλεη απφ πφζα άηνκα ζπγθξνηείηαη ην κφξην ελφο ζηνηρείνπ νλνκάδεηαη: α. αηνκηθφο αξηζκφο β. αηνκηθή κνλάδα γ. αηνκηθφ βάξνο δ. αηνκηθφηεηα 11. Τα νμέα θαηά Arrhenius έρνπλ ηχπν: Ζ x Α. Τν x είλαη: α. ηπραίνο αξηζκφο β. αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ Ζ γ. αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ Α δ. αξλεηηθφο αξηζκφο 12. Ζ ρεκηθή έλσζε Βa(ΟΖ) 2 είλαη: α. είλαη νμείδην β. έρεη pζ>7 γ. έρεη μηλή γεχζε δ. είλαη δηβαζηθφ νμχ mol H 2 SO 4 πεξηέρεη: α) 4Ν Α άηνκα Ο β) 2 mol H 2 γ) έλα κφξην S δ) 2N A κφξηα H 2 SO Γξάθνληαο νμχ + βάζε αιάηη + λεξφ αλαθεξφκαζηε: α. ζε αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο β. ζε αληίδξαζε νμένο κε βαζηθφ νμείδην γ. ζε αληίδξαζε δχν ζσκάησλ πνπ έρνπλ pζ > 7 δ. ζε αληίδξαζε δχν ζσκάησλ πνπ έρνπλ pζ < Γηα ην ζηνηρείν ριψξην μέξνπκε φηη γξάθεηαη σο εμήο: 17 Cl. Άξα ην άηνκν ηνπ ρισξίνπ απνηειείηαη: α. απφ 17 πξσηφληα, 18 λεηξφληα, 17 ειεθηξφληα β. απφ 17 λεηξφληα, 18 πξσηφληα, 18 ειεθηξφληα γ. απφ 17 πξσηφληα, 18 λεηξφληα, 18 ειεθηξφληα δ. απφ 17 λεηξφληα, 17 πξσηφληα, 17 ειεθηξφληα

4 16. Γηα ηελ έλσζε NH 4 NO 3 γλσξίδνπκε φηη: Α r (H) =1, A r (N) =14, A r (O) =16 φπνπ Α r ζεκαίλεη ζρεηηθή αηνκηθή κάδα. Άξα ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηεο έλσζεο ΝΖ 4 ΝΟ 3, (Μ r ), είλαη: α. 31 β. 62 γ. 63 δ Σηελ ζηεξεά θαηάζηαζε ηα δνκηθά ζσκαηίδηα: α. θηλνχληαη άηαθηα πξνο φιεο ηηο δηεπζχλζεηο, θαζψο νη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη ηζρπξέο β. βξίζθνληαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη ακειεηέεο γ. βξίζθνληαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, θαζψο νη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη ηζρπξέο δ. βξίζθνληαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαζψο νη δπλάκεηο ζπλνρήο είλαη αζζελείο 18. Ζ δηαιπηφηεηα κηαο νπζίαο επεξεάδεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: α. ηε θχζε ηνπ δηαιχηε, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ δηαιχηε β. ηε θχζε ηνπ δηαιχηε, ηε θχζε ηεο νπζίαο θαη ηε ζεξκνθξαζία γ. ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πίεζε θαη ηελ θχζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο δ. ηε ζεξκνθξαζία, ηε θχζε ηνπ δηαιχηε θαη ηελ πίεζε 19. Ο αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ S ζην (NH 4 ) 2 SO 4 είλαη: α.+6 β. +4 γ. -6 δ Πνηα απφ ηηο παξαθάησ είλαη ηδηφηεηα φισλ ησλ νμέσλ;: α. έρνπλ γεχζε γιπθηά β. κε ειεθηξφιπζε πδαηηθνχ ηνπο δηαιχκαηνο παξάγεηαη ζηελ θάζνδν αέξην Ζ 2 γ. ηα πδαηηθά ηνπο δηαιχκαηα έρνπλ ph=7 δ. αληηδξνχλ κε φια ηα κέηαιια θαη ειεπζεξψλνπλ αέξην Ζ Απφ ηα ζηνηρεία Σ 1, Σ 2, Σ 3, Σ 4 θαη Σ 5 κε αληίζηνηρνπο αηνκηθνχο αξηζκνχο 16, 12, 8, 20 θαη 36, ηα δεχγε πνπ έρνπλ παξφκνηεο ηδηφηεηεο είλαη: α. ην (Σ 1, Σ 5 ) θαη ην (Σ 2, Σ 3 ) β. ην (Σ 1, Σ 3 ) θαη ην (Σ 2, Σ 4 ) γ. ην (Σ 1, Σ 2 ) θαη ην (Σ 2, Σ 4 ) δ. ην (Σ 1, Σ 3 ) θαη ην (Σ 4, Σ 5 ) 22. Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα (αηνκηθφ βάξνο) ηνπ Cl πξνζδηνξίζηεθε κε κεγάιε αθξίβεηα θαη βξέζεθε ίζε κε 35,453. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη: α. φια ηα άηνκα ηνπ ρισξίνπ δελ έρνπλ ηνλ ίδην αηνκηθφ αξηζκφ

5 β. θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ βάξνπο ιακβάλεηαη ππ φςε θαη ν αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ γ. ην θπζηθφ ριψξην είλαη κίγκα ηζνηφπσλ δ. γηα θάπνην δηαθνξεηηθφ ιφγν απφ ηνπο παξαπάλσ. 23. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιάζνο; α. Ζ ζηηβάδα Κ αληηζηνηρεί ζε n = 1 β. Ζ ζηηβάδα Ν αληηζηνηρεί ζε n = 2 γ. Ζ ζηηβάδα L πεξηέρεη ην πνιχ 8 ειεθηξφληα δ. Γηα ηηο ζηηβάδεο Κ θαη L ηζρχεη E L < E K 24. Ο αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ C ζην CΟ 2-3 είλαη: α.+ 4 β. + 6 γ. - 4 δ Τα ζηνηρεία ηεο VIIΑ νκάδαο ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα νλνκάδνληαη: α. αιθάιηα β. αινγφλα γ. επγελή αέξηα δ. αιθαιηθέο γαίεο 26. Πνηνο απφ ηνπο παξαθάησ δεζκνχο βξίζθεηαη ζην κφξην ηνπ νμπγφλνπ (Ο 2 ); (Γίλεηαη γηα ην νμπγφλν: Ε=8) α. ηξηπιφο νκνηνπνιηθφο κε πνιηθφο δεζκφο β. δηπιφο νκνηνπνιηθφο πνιηθφο δεζκφο γ. δηπιφο νκνηνπνιηθφο κε πνιηθφο δεζκφο δ. ηνληηθφο δεζκφο 27. Φεκηθφ θαηλφκελν είλαη: α. ε ζέξκαλζε ηνπ πάγνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε λεξφ β. ε θαχζε ηνπ καγλεζίνπ γ. ε δηάιπζε ηεο δάραξεο ζην λεξφ δ. ε πηψζε κηαο πέηξαο 28. Οκνγελέο κίγκα είλαη: α. άκκνο-αιάηη β. δαραξφλεξν γ. ιάδη-λεξφ δ. λεξφ-άκκνο 29. Ο αηνκηθφο αξηζκφο ελφο ζηνηρείνπ εθθξάδεη: α. ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζε έλα κφξην β. ηνλ αξηζκφ ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ππξήλα ηνπ αηφκνπ γ. ηνλ αξηζκφ ησλ πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα δ. ησλ αξηζκφ ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα 30. H δηαιπηφηεηα κηαο νπζίαο ζε νξηζκέλν δηαιχηε εμαξηάηαη: α. Απφ ηελ πίεζε πάληα β. Απφ ηελ πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο γ. Απφ ηε θχζε ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο δ. Απφ ηε θχζε ηνπ δηαιχηε 31. Τν S ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε έρεη αξηζκφ νμείδσζεο ίζν κε: α. +2 β. -4 γ. 0 δ. +6

6 32. Τν άηνκν ελφο ζηνηρείνπ έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 6 θαη καδηθφ αξηζκφ 14. Ο αξηζκφο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ είλαη: α. 20 β. 6 γ. 14 δ Φηαιίδην κε νθζαικνινγηθφ δηάιπκα αλαγξάθεη ζηελ εηηθέηα ηνπ: δξαζηηθή νπζία 0,2% w/v. Αλ ην θηαιίδην έρεη φγθν 10 ml, πεξηέρεη δξαζηηθή νπζία: α. 0,2 g β. 0,1 g γ. 0,01 g δ. 0,02 g 34. Όηαλ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ε δηαιπηφηεηα ησλ ζηεξεψλ ζην λεξφ ζπλήζσο: α. παξακέλεη ε ίδηα β. απμάλεηαη γ. κεηψλεηαη δ. δηπιαζηάδεηαη 35. Ζ έλσζε H 3 PO 4 είλαη: α. άιαο β. δηπξσηηθφ νμχ γ. δηζφμηλε βάζε δ. ηξηπξσηηθφ νμχ 36. Ζ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: P P nr P nv α. PV = nrt β. nrt γ. δ. V V T T R 37. Τν θαηηφλ Ca 2+ πεξηέρεη 18 ειεθηξφληα.. Ο Αηνκηθφο αξηζκφο ηνπ Ca είλαη: α. 16 β. 38 γ. 20 δ Ζ ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Αl είλαη 27. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε κάδα ελφο αηφκνπ Αl είλαη: α. 27 g β. 27 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε κάδα ελφο αηφκνπ 12 C γ. 27 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 1/12 ηεο κάδαο ελφο αηφκνπ C δ. 27 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ην 1/12 ηεο κάδαο ελφο αηφκνπ 12 C 39. Βάζεηο, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Arrhenius, είλαη νη ελψζεηο πνπ: α. πεξηέρνπλ ηε ξίδα πδξνμχιην β. αληηδξνχλ κε νμέα γ. αιιάδνπλ ην ρξψκα ησλ δεηθηψλ δ. φηαλ δηαιχνληαη ζην λεξφ δίλνπλ αληφληα ΟΖ Πνην απφ ηα παξαθάησ ζσκαηίδηα δελ έρεη ειεθηξηθφ θνξηίν: α. πξσηφλην β. λεηξφλην γ. ηφλ δ. ειεθηξφλην 41. Τν άηνκν ηνπ βξσκίνπ έρεη 35 ειεθηξφληα. Ζ ειεθηξνληαθή ηνπ δνκή ζα είλαη: α. K(2) L(8) M(8) N (17) β. K(2) L(7) M(18) N (8) γ. K(2) L(8) M(18) N (8) δ. K(2) L(8) M(18) N (7) 42. Τν κηθξφηεξν ζσκαηίδην ηεο χιεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζε ειεχζεξε θαηάζηαζε θαη λα δηαηεξεί ηηο ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο ζηελ νπνία αλήθεη είλαη: α. ην κφξην β. ην πξσηφλην γ. ην άηνκν δ. ην λεηξφλην 43. Όηαλ αξαηψλεηαη έλα δηάιπκα, ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ: α. κεηψλεηαη β. απμάλεηαη

7 γ. δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε δ. κεηψλεηαη ή απμάλεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο 44. Τα 10 Ν Α κφξηα ΝΖ 3 είλαη: α. 2 mol β. 0,1 mol γ. N A mol δ. 10 mol 45. Ηζφηνπα ιέγνληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ: α. ίδην καδηθφ αιιά δηαθνξεηηθφ αηνκηθφ αξηζκφ β. ίδηνλ αηνκηθφ αιιά δηαθνξεηηθφ καδηθφ αξηζκφ γ. ίδηνλ αξηζκφ λεηξνλίσλ δ. ίδηα ζρεηηθή αηνκηθή κάδα. 46. Οη εηεξνπνιηθέο ελψζεηο είλαη: α. αέξηεο ή πγξέο ζε ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο β. ζηεξεά θξπζηαιιηθά ζψκαηα πςεινχ ζεκείνπ ηήμεο γ. απνηεινχληαη απφ κφξηα δ. είλαη πάληα θαινί αγσγνί ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 47. Υδαηηθφ δηάιπκα δάραξεο αξαηψλεηαη κε πξνζζήθε λεξνχ. Πνην απφ ηα παξαθάησ κεγέζε ειαηηψλεηαη; α. ε κάδα ηνπ δηαιχηε β. ε κάδα ηεο δάραξεο γ. ε % w/w πεξηεθηηθφηεηα δ. ε κάδα ηνπ δηαιχκαηνο 48. Πνην απφ ηα επφκελα κφξηα πεξηέρεη πνιηθφ νκνηνπνιηθφ δεζκφ; α. Cl 2 β. NaCl γ. NH 3 δ. O Σε πνζφηεηα 4 mol H 3 PO 4 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά: α) 4 N A άηνκα β)16 N A άηνκα γ) 32 N A άηνκα δ) 24 N A άηνκα 50. Ο αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ C ζηελ έλσζε Al 2 (CO 3 ) 3 είλαη: α) +3 β) +4 γ) +5 δ) Αλ δηπιαζηάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία νξηζκέλεο πνζφηεηαο αεξίνπ, ππφ ζηαζεξφ φγθν, ηφηε ε πίεζε πνπ ζα αζθεί ην αέξην ζην δνρείν: α. δηπιαζηάδεηαη β. ηεηξαπιαζηάδεηαη γ. ππνδηπιαζηάδεηαη δ. παξακέλεη ζηαζεξή 52. Σηελ αληίδξαζε εμνπδεηέξσζεο: CaO + 2HCl πξντφλ Α + Ζ 2 Ο, ην πξντφλ Α είλαη ην: α. CaCl 3 β. Cl 2 Ca γ. NaCl δ. CaCl Υδαηηθφ δηάιπκα HCl έρεη ζπγθέληξσζε 1,5 Μ. Αλ πξνζζέζνπκε λεξφ ην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη είλαη δπλαηφλ λα έρεη ζπγθέληξσζε: α. 2 Μ β. 1,6 Μ γ. 1,5 Μ δ. 1,2 Μ

8 54. Υδαηηθφ δηάιπκα δάραξεο πεξηεθηηθφηεηαο 10% w/v αξαηψλεηαη κε λεξφ κέρξη λα ηεηξαπιαζηαζηεί ν φγθνο ηνπ. Τν αξαησκέλν δηάιπκα έρεη % w/v πεξηεθηηθφηεηα: α. 40% β. 2,5% γ. 4% δ. 6% 55. Τξία πδαηηθά δηαιχκαηα (Γ 1, Γ 2, Γ 3 ) πεξηέρνπλ σο δηαιπκέλε νπζία HCl (M r = 36,5), HNO 3 (M r =63) θαη H 2 SO 4 (M r =98) αληίζηνηρα. Αλ ηα ηξία δηαιχκαηα έρνπλ ηελ ίδηα % w/v πεξηεθηηθφηεηα, γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο C 1, C 2 θαη C 3 ηζρχεη: α. C 1 =C 2 =C 3 β. C 1 < C 2 < C 3 γ. C 1 > C 2 > C 3 δ. C 1 < C 3 < C 2 Ερωηήζεις ηύποσ Σωζηό - Λάθος Σηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ πνηεο είλαη νη ζσζηέο (Σ) θαη πνηεο νη ιαλζαζκέλεο (Λ); 1. Ζ δηαιπηφηεηα ηνπ αιαηηνχ ζην λεξφ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ζεξκνθξαζία. 2. Όηαλ ηα ζηνηρεία ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ελψζεηο, ηφηε έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθηήζνπλ δνκή επγελνχο αεξίνπ δειαδή λα θέξνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζηηβάδα πάληνηε 8 ειεθηξφληα.. 3. Ομχ θαηά Arrhenius είλαη κηα νπζία πνπ φηαλ είλαη ζε αέξηα θαηάζηαζε ειεπζεξψλεη θαηηφληα πδξνγφλνπ (Ζ + ). 4. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα παξάγεηαη έλα ίδεκα ή έλα αέξην ή κηα ειάρηζηα ηνληηδφκελε έλσζε. 5. O αξηζκφο ηνπ Avogadro εθθξάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρεησδψλ νληνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζε 1 mol κηαο νπζίαο. 6. l L αιαηφλεξνπ είλαη ίζν κε 500 ml αιαηφλεξνπ. 7. Τν ζηθψλην εθξνήο απνηειεί φξγαλν κέηξεζεο φγθνπ. 8. Ζ αηνκηθφηεηα ηνπ Ζ 2 Ο είλαη Οη θαηαζηάζεηο ηεο χιεο είλαη ηέζζεξηο: ζηεξεή, πγξή, αέξηα, ρεκηθή. 10. Ζ εμαέξσζε ηνπ λεξνχ απνηειεί έλα θπζηθφ θαηλφκελν. 11. Τα κίγκαηα έρνπλ θαζνξηζκέλεο θπζηθέο ζηαζεξέο. 12. Υδαηηθφ νλνκάδεηαη ην δηάιπκα ζην νπνίν ν δηαιχηεο είλαη πγξφο. 13. Ζ ρεκηθή έλσζε HClO νλνκάδεηαη ρισξηψδεο νμχ. 14. Ζ απφδνζε κηαο αληίδξαζεο κπνξεί λα απμεζεί αλ απμήζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηδξψλησλ. 15. Σε 44,8 L νμπγφλνπ ζε stp ζπλζήθεο πεξηέρνληαη 2 mol νμπγφλνπ. 16. Σε 49 g H 2 SO 4 πεξηέρνληαη Ν Α άηνκα ζείνπ. [M r (H 2 SO 4 ):98]

9 17. Ζ εμνπδεηέξσζε σο αληίδξαζε είλαη δπλαηή αθνχ ζρεκαηίδεηαη H 2 O, κηα ειάρηζηα ηνληηδφκελε έλσζε. 18. Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (κνξηαθφ βάξνο) ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ κεηξηέηαη ζε γξακκάξηα mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο νπζίαο ζε stp ζπλζήθεο θαηαιακβάλεη φγθν 22,4 L mol κνξίσλ ζηδήξνπ δπγίδεη ην ίδην κε 1 mol αηφκσλ ζηδήξνπ. 21. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην Μ r κηαο ρεκηθήο έλσζεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε κάδα ηνπ κνξίνπ ηεο. 22. Σηηο εηεξνπνιηθέο ελψζεηο δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ κνξίνπ. 23. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ρεκηθνχ δεζκνχ νδεγεί ην ζχζηεκα ζε πςειφηεξε ελέξγεηα, ην θάλεη δειαδή ζηαζεξφηεξν. 24. Καηά κήθνο κηαο πεξηφδνπ ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα, ε αηνκηθή αθηίλα απμάλεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. 25. Οη ρεκηθέο ελψζεηο έρνπλ θαζνξηζκέλε ζχζηαζε θαη ηδηφηεηεο. 26. Ο αέξαο είλαη ρεκηθή έλσζε. 27. Ηζφηνπα είλαη άηνκα ηνπ ίδηνπ ζηνηρείνπ, αιιά κε δηαθνξεηηθφ καδηθφ αξηζκφ. 28. Τν άδσην (Ν) έρεη αηνκηθφηεηα Τα 5 mol κνξίσλ Ζ 2 πεξηέρνπλ δηπιάζην αξηζκφ κνξίσλ απφ ηα 5 mol κνξίσλ He. 30. Ζ πήμε ηνπ λεξνχ είλαη θπζηθφ θαηλφκελν. 31. Τα νμέα δελ αληηδξνχλ κε κέηαιια. 32. Τν SO 3 είλαη φμηλν νμείδην. 33. Όια ηα άιαηα πεξηέρνπλ νμπγφλν. 34. Ζ % w/v πεξηεθηηθφηεηα εθθξάδεη ηε κάδα (ζε g) ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ζε 100 ml ηνπ δηαιχκαηνο. 35. Τα κίγκαηα έρνπλ ζηαζεξή ζχζηαζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 36. Τα ηζφηνπα άηνκα έρνπλ ίδην αξηζκφ πξσηνλίσλ θαη δηαθνξεηηθφ αξηζκφ λεηξνλίσλ 37. Σηα φμηλα δηαιχκαηα έρνπκε ph<7 θαη κάιηζηα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή απηή, ηφζν πην φμηλν είλαη ην δηάιπκα mol κνξίσλ CO 2 πεξηέρεη 1 άηνκν C θαη 2 άηνκα Ο. 39. Έλα θνξεζκέλν δηάιπκα δελ είλαη πνηέ αξαηφ δηάιπκα. 40. Τν ληηξηθφ νμχ δελ αληηδξά κε ην πδξνμείδην ηνπ λαηξίνπ. 41. Σην 1 mol NH 3 πεξηέρνληαη ζπλνιηθά απφ φια ηα ζηνηρεία 4 Ν Α άηνκα.

10 42. Σηα 4 mνl H 2 SO 4 πεξηέρνληαη 16 άηνκα νμπγφλνπ. 43. Τα δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε κέγηζηε πνζφηεηα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο ιέγνληαη θνξεζκέλα. 44. Τα ηφληα είλαη ζπγθξνηήκαηα αηφκνπ κε αξλεηηθφ θνξηίν. 45. Μαδηθφο αξηζκφο είλαη ν αξηζκφο ησλ λεηξνλίσλ ζηνλ ππξήλα. 46. Ομέα είλαη νη πδξνγνλνχρεο ελψζεηο πνπ φηαλ δηαιπζνχλ ζην λεξφ δίλνπλ ιφγσ δηάζηαζεο Ζ Ο βξαζκφο κίαο νπζίαο είλαη θπζηθφ θαηλφκελν. 48. Ζ ακκσλία είλαη ηξηπξσηηθφ νμχ. 49. Τα νμείδηα ησλ κεηάιισλ είλαη φμηλα. 50. Οη ρεκηθέο ελψζεηο έρνπλ κεηαβιεηή ζχζηαζε. 51. Τν θζφξην έρεη πάληα αξηζκφ νμείδσζεο Τν Na κε δνκή (2,8,1) απνβάιιεη πην εχθνια ειεθηξφληα απ φηη ην Κ κε δνκή (2,8,8,1). 53. Τν Νa κε δνκή (2,8,1) έρεη κεγαιχηεξε αηνκηθή αθηίλα απφ ην Al κε δνκή (2,8,3). 54. Άηνκν είλαη ην κηθξφηεξν ζσκαηίδην πνπ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζην ζρεκαηηζκφ ρεκηθψλ ελψζεσλ. 55. Ζ % w/w πεξηεθηηθφηεηα καο δείρλεη πφζα g δηαιπκέλεο νπζίαο ππάξρνπλ ζε 100 g δηαιχηε. 56. Ζ νπζία Fe 2 O 3 είλαη άιαο. 57. Ζ αηνκηθή κνλάδα κάδαο νξίδεηαη σο ην 1/12 ηεο κάδαο ηνπ 12 C mol CO 2 πεξηέρεη ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ κε 1 mol H 2 O mol νπνηαζδήπνηε ρεκηθήο έλσζεο θαηαιακβάλεη φγθν 22,4 L ζε stp ζπλζήθεο. 60. Μία αληίδξαζε δηπιήο αληηθαηάζηαζεο κπνξεί λα γίλεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έλα απφ ηα πξντφληα ηεο είλαη αέξην ή ίδεκα ή ειάρηζηα ηνληηδφκελε έλσζε. Ερωηήζεις με δικαιολόγηζη 1. Δίλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ε θπζηθή θαηάζηαζε κηαο νπζίαο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 2. Ζ ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηνπ H 2 SO 4, είλαη: α.. 49 β. 98 γ. 94 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Α r (H)= 1, A r (O)=16 θαη A r (S)=32

11 3. Όηαλ αξαηψλνπκε έλα δηάιπκα, ε ζπγθέληξσζή ηνπ: α. κεηψλεηαη β. κέλεη ζηαζεξή γ. απμάλεηαη Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 4. Ζ δηαιπηφηεηα ηνπ KNO 3 είλαη 30g/100g H 2 O ζηνπο 15 ν C. Τη δηάιπκα ζα πξνθχςεη, εάλ ζε 100g H 2 O πξνζζέζνπκε: α) 25g KNO 3, β) 30g KNO 3 θαη γ) 35g KNO 3 ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 5. Πνην απφ ηα αθφινπζα ζσκαηίδηα έρεη κεγαιχηεξε αηνκηθή αθηίλα; α. 11 Na - 11 Na + β. 20 Ca Mg 2+ Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 6. Έλα αέξην βξίζθεηαη ζε δνρείν φγθνπ V 1 ππφ πίεζε P 1 θαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία Τ. Όηαλ δηπιαζηάδεηαη ε πίεζε P ηνπ αεξίνπ ηφηε ν λένο φγθνο ζα είλαη: α. V 2 = V 1 β. V 2 = V 1 /2 γ. V 2 = 2V 1 δ. V 2 = 4V 1 Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, αλαθέξνληαο ηνλ αληίζηνηρν λφκν ησλ αεξίσλ Γίλνληαη ηα ζηνηρεία: 17 Α, 6 B, 17, 6 Γ, 5 Δ Πνην απφ απηά είλαη ηζφηνπα; Πνηφο είλαη ν αηνκηθφο, ν καδηθφο θαη ν αξηζκφο λεηξνλίσλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 8. Αέξην Α ζε δνρείν φγθνπ V θαη ζε απφιπηε ζεξκνθξαζία Τ αζθεί πίεζε P. Μέζσ ελφο εκβφινπ ηεηξαπιαζηάδσ ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ν φγθνο ηνπ αεξηνχ ζα είλαη: α) V β) 4V γ) 0,25V δ) 2V Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 9. Δίλαη ζσζηφ λα πνχκε φηη δνκηθέο κνλάδεο φισλ ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ είλαη ηα κφξηα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 10. Πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα άηνκν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 11. Πψο είλαη δπλαηφλ λα δηαπηζηψζνπκε αλ έλα κέηαιιν είλαη: α) Cu ή Fe; β) Mg ή Ag; Γηαζέηνπκε πδαηηθφ δηάιπκα HCl, αξαηφ πδαηηθφ πδαηηθφ δηάιπκα H 2 SO 4 θαη πδαηηθφ δηάιπκα ΖΝΟ Να εμεγήζεηε ηα επφκελα πεηξακαηηθά δεδνκέλα: α) Τα δηαιχκαηα ησλ νμέσλ δε θπιάζζνληαη ζε δνρείν απφ αινπκίλην (Al), αιιά ζε γπάιηλα ή ζε πιαζηηθά δνρεία.

12 β) Αλ πξνζζέζνπκε έλα θνκκάηη Na ζε λεξφ, ην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη έρεη ph = 12, ζηνπο 25 o C. γ) Ο ραιθφο θαη ν ζίδεξνο δε δηαιχνληαη ζε πδξνρισξηθφ νμχ. δ) Αλ βπζίζνπκε έλα έιαζκα Zn ζε δνρείν πνπ πεξηέρεη αξαηφ πδαηηθφ δηάιπκα H 2 SO 4, ειεπζεξψλνληαη θπζαιίδεο αεξίνπ. Ερωηήζεις ζύνηομης απάνηηζης 1. α. Υπνινγίζηε ηνλ αξηζκφ νμείδσζεο ηνπ ζείνπ (S) ζην Ζ 2 S. β. Ολνκάζηε ηηο ελψζεηο: ΝaCl, H 2 O, CO 2, NH 3. γ. Πφζα ml νηλνπλεχκαηνο θαηαλαιψλνπκε φηαλ πίλνπκε έλα κπνπθάιη 200 ml κπχξαο 6 ν. 2. Έλα ζψκα Α έρεη δηπιάζηα κάδα απφ έλα ζψκα Β. Αλ ε ππθλφηεηα ηνπ Α είλαη δηπιάζηα απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ Β, λα βξείηε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνπο φγθνπο ησλ δχν ζσκάησλ. 3. Να ππνινγηζηνχλ νη αξηζκνί νμείδσζεο: α. ηνπ καγγαλίνπ ζην ππεξκαγγαληθφ θάιην (KMnO 4 ) β. ηνπ θσζθφξνπ ζην θσζθνξψδεο αληφλ (PO 3-3 ) 4. Γηα ηελ έλσζε ZnSO 4, δίλνληαη νη αξηζκνί νμείδσζεο Α.Ο. ησλ αηφκσλ Α.Ο.(Zn)=2 θαη Α.Ο.(Ο)=- 2. Να βξεζεί ν αξηζκφο νμείδσζεο ηνπ S. 5. Να θαηαλεκεζνχλ ηα 19 ειεθηξφληα ηνπ αηφκνπ ηνπ θαιίνπ ζε ζηηβάδεο (ειεθηξνληαθή δνκή). Σε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα αλήθεη ην θάιην; 6. Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ ελψζεηο: Cu 2 Ο, BaCl 2, NΖ 4 ClO 3, Ca(NO 3 ) 2 7. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ, θσζθνξηθφ νμχ, ζεηηθφ λάηξην, νμείδην ηνπ θαιίνπ. 8. Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ νμείδσζεο ηνπ S ζην SO 2-4 θαη ηνπ Ν ζην ΖΝΟ Να ππνινγίζεηε ηηο ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο ησλ ελψζεσλ: α) H 2 CO 3 θαη β) Zn(OH) 2 Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Ζ=1, C=12, O=16, Zn= Να νλνκάζεηε ηηο ελψζεηο πνπ αθνινπζνχλ: AgOH, H 2 SO 4, AlN, CO, N 2 O 5, HF, MgS, KCN 11. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: α. πδξνμείδην ηνπ ηξηζζελνχο ζηδήξνπ β. πεληαρισξηνχρνο θψζθνξνο γ. ζεηνχρνο άξγπξνο γ. πδξφζεην

13 12. Να γξάςεηε ηνπο ρεκηθνχο ηχπνπο θαη ηα νλφκαηα γηα ηνπο αλπδξίηεο ησλ επφκελσλ ελψζεσλ: α) KOH β) Mg(OH) 2 γ) ΝΖ 3 δ) Fe(OH) 2 ε) H 2 SO 4 ζη) ΖΝΟ 2 δ) HClO 2 ε) HCl ζ) CuOH η) H 2 S ηα) H 3 PO 4 ηβ) Al(OH) Να γξάςεηε ηα νμέα ή ηηο βάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο επφκελνπο αλπδξίηεο: α) BaO β) Ν 2 Ο 5 γ) Na 2 O δ) Cl 2 O 5 ε) CO 2 ζη) ZnO 14. Αλ V 1, V 2 νη φγθνη θαη m 1, m 2 νη κάδεο δπν αεξηψλ κε ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο Mr 1, Mr 2 αληίζηνηρα ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο P, T λα δεηρζεί φηη: Αλ m 1 = m 2 V Γίλεηαη ην ζηνηρείν 92 U. Πνηα είλαη ε ζχζηαζε ηνπ ππξήλα ηνπ; 16. Να ππνινγίζεηε ηε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηεο αζπηξίλεο (HOOCC 6 H 4 OCOCH 3 ). V 2 Mr Mr Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: C=12, H=1, O= Να βξείηε ηνλ αξηζκφ νμείδσζεο ηνπ C ζηελ έλσζε CH 3 OH. Γίλνληαη νη αξηζκνί νμείδσζεο: Ζ=+1 θαη Ο= Να γξαθνχλ νη κνξηαθνί ηχπνη ησλ παξαθάησ ελψζεσλ: πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ αλζξαθηθφ λάηξην ζεηνχρνο ζίδεξνο II ρισξηνχρν αζβέζηην ρισξηθφ θάιην θσζθνξηθφ καγλήζην ζεηηθφ ακκψλην ληηξηθφο άξγπξνο θπαληνχρν ακκψλην ζεηψδεο αζβέζηην 19. Να ππνινγηζηεί ν αηνκηθφο αξηζκφο θαη λα γξαθεί ε ειεθηξνληαθή δνκή γηα: α) Τν ζηνηρείν Α ην νπνίν αλήθεη ζηελ ηξίηε πεξίνδν θαη ηελ VΗΗA νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα. β) Τν ζηνηρείν Β ην νπνίν έρεη καδηθφ αξηζκφ 32 θαη πεξηέρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 2 λεηξφληα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξσηφληα. 20. Nα βξείηε ηηο ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ θαη ρεκηθψλ ελψζεσλ: α) Br 2 β) Ο 3 γ) SO 2 δ) HNO 3 ε) Ca(OH) 2 ζη) Fe 2 (SO 4 ) 3 Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Br=80, Fe=56, O=16, H=1, N=14, Ca=40 θαη S=

14 Ερωηήζεις Σσμπλήρωζης 1. α. Ζ απεπζείαο κεηαηξνπή ηνπ ζηεξενχ ζε αέξην νλνκάδεηαη β. Πήμε νλνκάδεηαη ε δηεξγαζία κεηαηξνπήο ηνπ ζε 2. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: g g Cl Cl p n e K L M N Περίοδος Ομάδα 3. Να ζπκπιεξψζεηε ζε θάζε θελφ ηνπ παξαθάησ πίλαθα ην ρεκηθφ ηχπν θαη ην φλνκα ηεο ρεκηθήο έλσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έλσζε θάζε θαηηφληνο κε ην αληίζηνηρν αληφλ. Na + Ca 2+ Al 3+ NH 4 + F - S 2- O 2- OH - NO 3 - SO 4 2- PO Να ζπκπιεξσζνχλ πνηνηηθά (πξντφληα) θαη πνζνηηθά (ζπληειεζηέο) νη παξαθάησ αληηδξάζεηο. α. Zn (s) + HCl (aq) β. KOH (aq) + HNO 3(aq) γ. CaO (s) + H 2 SO 4(aq) δ. AgNO 3(aq) + NaCl (aq) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 Cu + Zn(NO 3 ) 2 Zn + H 2 O NH 3 + HCl CaCl 2 + NaOH Ba + HCl Fe + HBr MgO + HCl N 2 O 5 + Mg(OH) 2 AgNO 3 + NaCl 6. Να ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: Ca + AgNO 3 Fe + K 3 PO 4 Mg + H 2 O NH 4 Cl + Ca(OH) 2

15 KNO 3 + CaBr 2 HCl + K 2 CO 3 Al 2 O 3 + CO 2 CaO + P 2 O 5 7. α) Να ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: i) AgNO 3(aq) + BaCl 2(aq) ii) HNO 3(aq) + ZnCl 2(aq) iii) HNO 3(aq) + Ca(OH) 2(aq) iv) NH 3(aq) + H 2 SO 4(aq) v) P 2 O 5 + NaOH (aq) β) Να νλνκάζεηε ηα αληηδξψληα ζε θάζε κία απφ ηηο 5 παξαπάλσ αληηδξάζεηο θαη λα ραξαθηεξίζεηε θάζε έλσζε σο πξνο ην είδνο ηνπ δεζκνχ πνπ εκθαλίδεη. γ) Να αηηηνινγήζεηε γηαηί απηή πξαγκαηνπνηείηαη. δ) Να ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηεο αληίδξαζεο θαη ην γεληθφ ηχπν ηεο (πρ νμεηδναλαγσγήο - απιήο αληηθαηάζηαζεο). 8. Να ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ ηηο παξαθάησ ρεκηθέο αληηδξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη, κε ηα πξντφληα θαη ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο: α) KOH + HCl β) Ag + ZnSO 4 γ) Fe + HBr δ) NaCl + HNO 3 ε) H 2 + O 2 9. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο παξαθάησ ρεκηθέο εμηζψζεηο: α) Na + H 2 O β) Pb(NO 3 ) 2 + K 2 S γ) Ca(OH) 2 + H 3 PO 4 δ) H 2 SO 4 + AlBr Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: Na + Ca 2+ H + CO 3 2- OH - O 2- α) Να ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ πίλαθαο. β) Να νλνκάζεηε ηηο ελψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. γ) Να βξείηε ηελ Μ r θάζε έλσζεο πνπ πξνθχπηεη. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Νa=23, C=12, Ο=16, Ζ=1 θαη Ca=40

16 11. Να γξαθνχλ νη ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ αληηδξάζεσλ: α. ςεπδάξγπξνο + πδξνβξψκην β. ραιθφο + ληηξηθφο άξγπξνο γ. ρισξηνχρν αξγίιην + ληηξηθφο άξγπξνο δ. ριψξην + ησδηνχρν λάηξην ε. ρισξηνχρν ακκψλην + πδξνμείδην ηνπ καγλεζίνπ 12. Να ζπκπιεξψζεηε ηηο ρεκηθέο εμηζψζεηο ησλ επφκελσλ αληηδξάζεσλ: α. Mg + HBr β. Cu + HNO 3 γ. Na + H 2 O δ. Ag + H 2 O ε. Ba + H 2 O ζη. Al + FeCl 2 δ. I 2 + KBr ε. S + CaCl 2 ζ. Κ + H 3 PO 4 η. F 2 + MgCl 2 ηα. Li + H 2 O ηβ. Cl 2 + H Να ζπκπιεξψζεηε φζεο απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: α. Fe (s) + K 3 PO 4(aq) β. H 2 SO 4(aq) + AlBr 3(aq) γ. NH 4 Cl (aq) + Ca(OH) 2(aq) δ. CO 2(g) + NaOH (aq) ε. CaSO 3(s) + HCl (aq) ζη. Pb(NO 3 ) 2(aq) + KI 14. Να ζπκπιεξψζεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά φζεο απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: α. Na (s) + HCl (aq) β. Al (s) + + FeBr 2(aq) γ. Fe (s) + K 3 PO 4(aq) δ. HNΟ 3(aq) + Ca(OH) 2(aq) ε. Fe 2 O 3(s) + HNO 3(aq) Αζκήζεις 1. α. Υπνινγίζεηε πφζα πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα έρεη ην β. Γηα ην ζηνηρείν 19 K δείμηε ηελ ειεθηξνληαθή ηνπ δνκή θαη θαηφπηλ εμεγείζηε ζε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν αλήθεη. γ. Δμεγήζεηε ηη είδνπο δεζκφο δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ 11 Na θαη ηνπ 17 Cl. 2. Γηα ηα ζηνηρεία πδξνγφλν (Ζ) θαη άδσην (Ν), δίλνληαη νη αηνκηθνί αξηζκνί Ε=1 θαη Ε=7 αληίζηνηρα.

17 α. Να γίλεη ε ειεθηξνληαθή δνκή ηνπο ζε ζηηβάδεο. β. Να βξείηε ην είδνο ηνπ δεζκνχ πνπ ζα ζρεκαηηζηεί φηαλ ελσζνχλ κεηαμχ ηνπο, δηθαηνινγψληαο ηελ απάληεζή ζαο. 3. Να εμεηάζεηε πνηα απφ ηα επφκελα δεχγε ζηνηρείσλ ζρεκαηίδνπλ ηνληηθή έλσζε θαη πνηα νκνηνπνιηθή. Σηελ πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ ηνληηθήο έλσζεο λα δείμεηε ην ζρεκαηηζκφ ηφλησλ θαη ηνλ ηχπν ηεο έλσζεο πνπ ζα πξνθχςεη. α. λάηξην ( 11 Na) θαη πδξνγφλν ( 1 Ζ) β.θάιην ( 19 K) θαη καγλήζην ( 12 Mg) γ. νμπγφλν ( 8 O) θαη ζείν ( 16 S) δ. αζβέζηην ( 20 Ca) θαη ριψξην ( 17 Cl) 4. Γίλνληαη ηα ζηνηρεία 20 Ca θαη 17 Cl. α. Να γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή ησλ αηφκσλ ηνπο. β. Να βξείηε ηε ζέζε ησλ ζηνηρείσλ (νκάδα-πεξίνδνο) ζηνλ πεξηνδηθφ πίλαθα. γ. Να εμεγήζεηε κε ηη ρεκηθφ δεζκφ ζα ελσζνχλ θαη λα θαζνξίζεηε ηνλ αξηζκφ νμείδσζεο ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ζηελ έλσζε ηνπο. δ. Να γξάςεηε ηνλ ζπλήζε ρεκηθφ κνξηαθφ ηχπν ηεο έλσζεο απηήο. 5. Σε 69 g λεξνχ δηαιχνληαη 6 g νηλνπλεχκαηνο. Τν δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη έρεη ππθλφηεηα 0,98 g/ml. Αλ είλαη γλσζηφ φηη ην θαζαξφ νηλφπλεπκα έρεη ππθλφηεηα 0,8 g/ml, λα ππνινγηζηνχλ νη % w/w, % w/v θαη % v/v πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο. 6. Υδαηηθφ δηάιπκα δάραξεο έρεη πεξηεθηηθφηεηα 12% w/w. α) Τη ζεκαίλεη ε έθθξαζε 12 % w/w; β) Πφζα γξακκάξηα λεξνχ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαζθεπάζνπκε 400 g ηνπ παξαπάλσ δηαιχκαηνο; γ) Αλ ζε 400 g ηνπ παξαπάλσ δηαιχκαηνο πξνζζέζνπκε 80 g λεξνχ λα βξεζεί ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αξαησκέλνπ δηαιχκαηνο. 7. α) Να βξεζεί ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα ηεο ΝΖ 3. Γίλνληαη νη αηνκηθέο κάδεο Α r : Ν=14, Ζ=1. β) Πφζα mol ακκσλίαο ΝΖ 3 πεξηέρνληαη ζε 44,8 L (ζε stp ζπλζήθεο); γ. Πφζα κφξηα ακκσλίαο ΝΖ 3 πεξηέρνληαη ζε 44,8 L (ζε stp ζπλζήθεο), (Ν Α =6,023*10 23 άηνκα); δ. Πφζν δπγίδνπλ 12, κφξηα ΝΖ 3 ;

18 8. α) Πφζα άηνκα Ο πεξηέρνληαη ζε 2 mol H 2 SO 4 ; β) Πφζα g ΝaΟΖ πεξηέρνληαη ζε 3 mol ΝaΟΖ; Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο A r (Na)=23, A r (O)=16, A r (Ζ)=1. γ) Να βξεζεί πφζα mol H 2 SO 4 πεξηέρνληαη ζηα 200 ml ελφο δηαιχκαηνο H 2 SO 4 πνπ έρεη ζπγθέληξσζε 0,5 Μ. 9. Σε δνρείν φγθνπ 8,2 L πεξηέρεηαη αέξην πδξφζεην (Ζ 2 S) ζε ζεξκνθξαζία 27 ν C θαη πίεζε 1,5 atm. α. Πφζα mol Ζ 2 S πεξηέρνληαη ζην δνρείν; β. Πφζα γξακκάξηα είλαη ε παξαπάλσ πνζφηεηα Ζ 2 S; γ. Πφζν φγθν ζα θαηέρεη ην Ζ 2 S ζε πξφηππεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (stp); δ. Τν Ζ 2 S ηνπ δνρείνπ δηαιχεηαη ζε λεξφ θαη δεκηνπξγείηαη δηάιπκα φγθνπ 500 ml. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο. ε. Πνηα πνζφηεηα (g) NaOH ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε ηνπ παξαπάλσ δηαιχκαηνο; Γίλνληαη: Οη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο Α r (H)=1, Α r (S)=32, Α r (Na)=23θαη Α r (O)=16. Ζ παγθφζκηα ζηαζεξά ησλ αεξίσλ R=0,082 atm L/mol K 10. Πνζφηεηα αεξίνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO 2 ) δπγίδεη 128 g. α. Πφζα mol είλαη ε πνζφηεηα απηή; Γίλoληαη νη ζρεηηθέο κνξηαθέο κάδεο Α r (S) = 32, A r (O) = 16 β. Πφζν φγθν θαηαιακβάλεη ε πνζφηεηα απηή ζε stp ζπλζήθεο; γ. Πφζα κφξηα SO 2 πεξηέρνληαη ζηελ πνζφηεηα απηή; δ. Αλ ε πνζφηεηα απηή ηνπνζεηεζεί ζε δνρείν κεηαβιεηνχ φγθνπ θαη ζε ζεξκνθξαζία 27 ν C ηφηε, αζθεί πίεζε 1 atm ζηα ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ. Υπνινγίζηε πφζν φγθν ζα θαηαιάβεη. Γίλεηαη ε παγθφζκηα ζηαζεξά ησλ αεξίσλ R=0,082 atm L/mol K. 11. Γίλνληαη 110 g CO 2. Να βξεζνχλ: α) Πφζα mol είλαη; β) Πνην φγθν θαηαιακβάλνπλ ζε πίεζε 3 atm θαη ζεξκνθξαζία 27 ν C. γ) Πφζα άηνκα νμπγφλνπ πεξηέρνπλ; δ) Πνηνο φγθνο CO ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πεξηέρεη ηνλ ίδην αξηζκφ αηφκσλ νμπγφλνπ κε ηα 110 g CO 2 ;

19 (Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): C=12, O=16, αξηζκφο Avogadro: N A =6 1023, R=0,082 atm L/mol K) 12. Αλακηγλχνπκε 400 ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο HCl 0,3M θαη 300 ml πδαηηθνχ δηαιχκαηνο HBr πεξηεθηηθφηεηαο 4,05% w/v. Σην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη πξνζζέηνπκε 16 g NaOH θαη 100 ml H 2 O. Να ππνινγηζηνχλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ δηάιπκα. (Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): H=1, O=16, Cl=35, Br=80, Na=23) 13. Σε δνρείν φγθνπ 20 L θαη ζεξκνθξαζίαο 27 ν C, εηζάγνληαη 216 g Cl 2. α) Να ππνινγηζηεί ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζην δνρείν απφ ην αέξην. Γίλνληαη: R=0,082 L atm/mol K, A r (Cl) = 36 β) Αλ ζην ίδην δνρείν πξνζζέζνπκε 2N A κφξηα AlI 3, λα πξνζδηνξίζεηε ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ πνπ ζα ππάξρεη ζην δνρείν κεηά ηελ αληίδξαζε. (Να γξαθεί ε αληίδξαζε κε ηνπο ζσζηνχο ζηνηρεηνκεηξηθνχο ζπληειεζηέο, ζεσξψληαο φηη ην παξαγφκελν αινγφλν βξίζθεηαη ζε αέξηα θαηάζηαζε). 14. Αλακηγλχνληαη 4 L δηαιχκαηνο HCl 1 Μ κε 6 L δηαιχκαηνο HCl 0,5 M. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο. Σην δηάιπκα πξνζζέηνπκε ξάβδν ςεπδαξγχξνπ θαη παξάγεηαη αέξην. α) Πνηνο ν φγθνο ηνπ αεξίνπ ζε stp ζπλζήθεο; β) Πνηα ε κάδα ηνπ HCl πνπ αληέδξαζε; γ) Πφζα mol αιαηηνχ δεκηνπξγήζεθαλ; δ) Πνηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ αιαηηνχ αλ ζεσξήζνπκε φηη δελ άιιαμε ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο θαηά ηελ αληίδξαζε; Αr(Cl)=36, Αr(H)=1, Α r (Zn)= α) Πφζα ιίηξα πδξνγφλνπ κεηξεκέλα ζε πξφηππεο ζπλζήθεο stp, πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ κνξίσλ κε απηφλ πνπ πεξηέρεηαη ζε 8 g νμπγφλνπ (Ο 2 ); β) Σε 200 ml ζαιαζζηλνχ λεξνχ πεξηέρνληαη 5,85 g θαζαξνχ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (NaCl). Να βξείηε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζε NaCl. γ) Αλακηγλχνληαη 6 L δηαιχκαηνο HCl0,5 Μ κε 4 L δηαιχκαηνο HCl 1,25 M. Να βξεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηειηθνχ δηαιχκαηνο. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Ζ:1, Ο:16, Νa:23, Cl:35,5

20 L αδψηνπ (Ν 2 ) κεηξεκέλα ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (stp) αληηδξνχλ κε πεξίζζεηα Ζ 2 θαη παξάγεηαη ΝΖ 3, ε νπνία ζπγθεληξψλεηαη ζε δνρείν ππφ πίεζε 3 atm θαη ζεξκνθξαζία 27 ν C. α) Να ππνινγίζεηε ηα mol, ηε κάδα θαη ηνλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπ αδψηνπ πνπ αληέδξαζε. β) Να ππνινγίζεηε ηε κάδα ηεο ακκσλίαο θαη ηνλ φγθν πνπ θαηαιακβάλεη ζην δνρείν. γ) Αλ ε ακκσλία πνπ παξάρζεθε δηαιπζεί ζην λεξφ, ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα 20 L, λα ππνινγίζεηε ηελ ζπγθέληξσζε C ηνπ δηαιχκαηνο. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Ν=14, Ζ=1 θαη R=0,082 atm L/mol K, N A = 6, mol Υδαηηθφ δηάιπκα πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ, πεξηεθηηθφηεηαο 20% w/w, έρεη κάδα 250 g θαη ππθλφηεηα 1,25 g/ml. Να ππνινγίζεηε: α) ηε κάδα ηεο δηαιπκέλεο νπζίαο θαη ηε κάδα ηνπ λεξνχ β) ηελ πεξηεθηηθφηεηα % w/v ηνπ δηαιχκαηνο γ) αλ ζην δηάιπκα πξνζζέζνπκε 50 g λεξνχ, λα βξείηε ηε λέα πεξηεθηηθφηεηα % w/w ηνπ δηαιχκαηνο 18. 4,48 L αέξηαο NH 3, κεηξεκέλα ζε stp ζπλζήθεο, δηαιχνληαη ζε 200 ml λεξνχ, θαη ην δηάιπκα πνπ πξνθχπηεη έρεη φγθν 200 ml. α) Να ππνινγίζεηε ηα mol ηεο αέξηαο NH 3 β) ηελ κάδα ηεο αέξηαο NH 3 γ) Να ππνινγίζεηε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο NH 3 δ) Πφζα ml δηαιχκαηνο NH 3 0,5 M πξέπεη λα αλακηρζνχλ κε ην παξαπάλσ δηάιπκα NH 3, γηα λα πξνθχςεη δηάιπκα 0,7 Μ; Γίλνληαη: Α r (N)=14 θαη Α r (Ζ)=1 19. Τν άηνκν ελφο ζηνηρείνπ Φ έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 19. α) Να γξάςεηε ηελ ειεθηξνληαθή δνκή ζε ζηηβάδεο γηα ην άηνκν Φ. β) Σε πνηα νκάδα θαη ζε πνηα πεξίνδν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα αλήθεη ην ζηνηρείν Φ; γ) Να εμεηάζεηε αλ ην ζηνηρείν Χ κε αηνκηθφ αξηζκφ 17, κπνξεί λα ζρεκαηίζεη δεζκφ κε ην ζηνηρείν Φ. Αλ ηειηθά κπνξεί, λα εμεγήζεηε ηη είδνπο δεζκφ ζα ζρεκαηίζνπλ θαη λα πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ηεο έλσζεο.

21 δ) Να εμεηάζεηε αλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ Χ κπνξεί λα ζρεκαηηζζεί ρεκηθφο δεζκφο θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην είδνο ηνπ δηθαηνινγψληαο ηελ απάληεζή ζαο. 20. Γηαζέηνπκε 50 ml δηαιχκαηνο κηαο νπζίαο 12 % w/v. α) Πφζα g νπζίαο πεξηέρεη ην δηάιπκα; β) Αλ ηα παξαπάλσ g ηεο νπζίαο δηαιπζνχλ ζε 194 g λεξνχ λα βξείηε ηελ % w/w πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο. 21. Σε δηάιπκα HCl πξνζζέηνπκε 0,2 mol Na 2 CO 3. α) Να ππνινγίζεηε πφζα g Na 2 CO 3 πξνζζέζακε. Γίλεηαη Μ r (Νa 2 CO 3 )=106. β) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε. γ) Πφζα mol ΖCl απαηηνχληαη γηα πιήξε αληίδξαζε; δ) Πφζα L δηαιχκαηνο HCl ζπγθέληξσζεο 2 Μ ρξεηάδνληαη γηα πιήξε αληίδξαζε; Έλα άηνκν ηνπ βξσκίνπ ζπκβνιίδεηαη: 35 Br α) Πφζα πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα έρεη απηφ ην άηνκν ηνπ βξψκηνπ; β) Πψο θαηαλέκνληαη ηα ειεθηξφληα ζε ζηηβάδεο ζην άηνκν ηνπ βξσκίνπ; γ) Σε πνηα πεξίνδν θαη ζε πνηα νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα βξίζθεηαη ην βξψκην; δ) Να πεξηγξάςηε ην ηξφπν ζρεκαηηζκνχ ρεκηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ηνπ βξσκίνπ θαη ηνπ αξγηιίνπ Al (Ε=13). ε) Πνην ην είδνο ηνπ ρεκηθνχ δεζκνχ ζην κφξην ηνπ βξσκίνπ (Br 2 ); 23. Σε 190 g H 2 O δηαιχνπκε 60 g NaOH θαη ην δηάιπκα (Γ) πνπ πξνθχπηεη έρεη φγθν 200 ml. Γηα ην δηάιπκα απηφ (Γ) λα βξείηε: α) ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζηα εθαηφ θαηά βάξνο (% w/w). β) ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζηα εθαηφ βάξνπο θαη φγθν (% w/v). γ) ηε ζπγθέληξσζε (κνξηαθφηεηα θαη' φγθν). Τν δηάιπκα (Γ) εμνπδεηεξψλνληαη πιήξσο κε πξνζζήθε Ζ 2 SO 4. δ) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζεηεο εμνπδεηέξσζεο. ε) Να ππνινγίζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ molηνπ ζεηηθνχ νμένο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο ησλ ζηνηρείσλ (A r ): Na:23, O:16, H:1.

22 24. α) Αλ πνζφηεηα αξγίιηνπ πξνζηεζεί ζε δηάιπκα πδξνρισξίνπ θαη αληηδξάζεη πιήξσο παξάγνληαη 6,72 L πδξνγφλνπ (κεηξεκέλα ζε stp ζπλζήθεο). i) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. ii) Πνηα ε πνζφηεηα ηνπ αξγηιίνπ ζε γξακκάξηα; Γίλεηαη ε ζρεηηθή αηνκηθή κάδα ηνπ Αl:27 β. Γηαιχνπκε ζε νξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ 0,2 mol Ca(OH) 2 θαη 0,2 mol HNO 3 ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα φγθνπ 2 L. i) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε ηεο αληίδξαζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. ii) Πνηεο νπζίεο ζα ππάξρνπλ ηειηθά ζην δηάιπκα; iii) Τν ph ηνπ δηαιχκαηνο ζα είλαη ηειηθά κεγαιχηεξν, κηθξφηεξν ή ίζν κε 7; iv) Πνηα ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε θάζε νπζίαο πνπ ζα ππάξρεη ηειηθά ζην δηάιπκα; 25. Γηάιπκα παξαζθεπάζηεθε κε ηε δηάιπζε 171 g δάραξεο (C 12 H 22 O 11 ) θαη 684 g λεξφ. Μεηξήζεθε ζε νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν ν φγθνο ηνπ βξέζεθε θαη 684 ml. Nα ππνινγίζεηε: α) ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζηα εθαηφ θαηά βάξνο (% w w) β) ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζηα εθαηφ θαη φγθνλ (% w/v) γ) ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): C=12, H=1, O= Γηα ηελ εμνπδεηέξσζε 200 ml δηαιχκαηνο H 2 SO 4 0,6 Μ. Φξεζηκνπνηήζεθε έλα δηάιπκα KOH ζπγθέληξσζεο 0,4 Μ. α) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή εμίζσζε εμνπδεηέξσζεο β) Να ππνινγίζεηε ην πιήζνο ησλ mol ηνπ KOH πνπ θαηαλαιψζεθαλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε απηή γ) Να ππνινγίζεηε ηνλ φγθν ηνπ δηαιχκαηνο KOH πνπ θαηαλαιψζεθε δ) Να ππνινγίζεηε ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο πνπ πξνέθπςε κεηά ηελ εμνπδεηέξσζε (ν φγθνο ηνπ δηαιχκαηνο δελ κεηαβάιεηε κεηά ηελ εμνπδεηέξσζε) 27. Σε 240 g λεξνχ δηαιχνληαη πιήξσο 30 g αιαηηνχ, νπφηε ζρεκαηίδεηαη δηάιπκα φγθνπ 250 ml. Nα ππνινγίζεηε: α) ηε κάδα ηνπ δηαιχκαηνο θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο β) ηελ % w/w πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο γ) ηελ % w/v πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο

23 g CaCO 3 αληηδξνχλ κε HNO 3 ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ αληίδξαζε: CaCO 3 + 2HNO 3 Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 Ο Να ππνινγίζεηε: α) ηα mol ηνπ CaCO 3 β) ηα mol ηνπ HNO 3 πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αληηδξάζνπλ πιήξσο κε ην CaCO 3 γ) ηα γξακκάξηα ηνπ Ca(NO 3 ) 2 πνπ παξάγνληαη δ) ηνλ φγθν ηνπ αεξίνπ CO 2 πνπ παξάγεηαη, κεηξεκέλν ζε stp ζπλζήθεο Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (A r ): Ca=40, C=12, Ο=16 θαη Ν= Πνζφηεηα H 2 S έρεη φγθν 224 L ζε πξφηππεο ζπλζήθεο (stp). Να ππνινγηζηνχλ: α) Πφζα mol είλαη ε πνζφηεηα απηή θαη πφζν δπγίδεη ε πνζφηεηα απηή. γ) Τη φγθν θαηαιακβάλεη ε παξαπάλσ πνζφηεηα ζε ζεξκνθξαζία 227 C θαη πίεζε 8,2 atm. Γίλνληαη A r (H)=1, A r (S)=32, V m =22,4 Lζε stp ζπλζήθεο, R=0,082 L atm/mol K 30. Σε 400 ml ελφο δηαιχκαηνο Γ 1 πεξηέρνληαη δηαιπκέλα 32 g NaΟΖ. α) Πνηα ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο απηνχ β) Πφζν λεξφ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ζε 200 ml ηνπ δηαιχκαηνο Γ 1, ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα Γ 2 κε ζπγθέληξσζε 1 Μ; γ) Αλακηγλχνπκε 200 ml ηνπ δηαιχκαηνο Γ 1 κε V 2 L ηνπ δηαιχκαηνο Γ 2, ψζηε λα πξνθχςεη δηάιπκα Γ 3 πεξηεθηηθφηεηαο 6% w/v. Να βξεζεί ν φγθνο V 2. Γίλνληαη: Αr(Νa)=23, Ar(O)=16, Ar(H)=1 31. Σε 480 g λεξνχ δηαιχνπκε 20 g δάραξεο θαη ζρεκαηίδνπκε έηζη έλα δηάιπκα πνπ έρεη φγθν 400 ml. Να ππνινγίζεηε: α) ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο, β) ηελ % w/w πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο θαη γ) ηελ % w/v πεξηεθηηθφηεηα ηνπ δηαιχκαηνο. 32. Γνρείν πεξηέρεη 170 g αέξηαο ΝΖ 3 ζε ζεξκνθξαζία 27 ν C. Αλ ν φγθνο ηνπ δνρείνπ είλαη 8,2 L, λα ππνινγίζεηε: α) ηα mol ηεο ακκσλίαο πνπ πεξηέρνληαη ζην δνρείν. β) ηα κφξηα ηεο ακκσλίαο πνπ πεξηέρνληαη ζην δνρείν. γ) ηνλ φγθν ηεο ακκσλίαο ζε πξφηππεο ζπλζήθεο (stp) δ) ηελ πίεζε πνπ ζα αζθεί ε ακκσλία ζην δνρείν. Γίλνληαη A r (H)=1, A r (Ν)=14, R=0,082 L atm/mol K

24 33. Σε 900 g λεξνχ δηαιχνληαη 300 g νπζίαο θαη πξνθχπηεη πδαηηθφ δηάιπκα Α φγθνπ 1000 ml. α) Να βξεζεί ε πεξηεθηηθφηεηα % w/w ηνπ δηαιχκαηνο Α β) Να βξεζεί ε πεξηεθηηθφηεηα % w/v ηνπ δηαιχκαηνο Α γ) Σην αξρηθφ δηάιπκα Α πξνζζέηνπκε λεξφ νπφηε πξνθχπηεη δηάιπκα Β φγθνπ 2000 ml. Να βξεζεί ε πεξηεθηηθφηεηα % w/v ηνπ λένπ δηαιχκαηνο Β 34. Υδαηηθφ δηάιπκα NaOH έρεη ζπγθέληξσζε 0,3 Μ θαη φγθν 200 ml. Να ππνινγηζηεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιχκαηνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ: α) πξνζηεζνχλ ζην δηάιπκα 400 ml H 2 O, β) εμαηκηζηνχλ απφ ην δηάιπκα 50 ml H 2 O, γ) πξνζηεζνχλ ζην δηάιπκα 4 g NaOH, ρσξίο λα κεηαβιεζεί ν φγθνο ηνπ. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο (Ar): Na=23, Ο=16 θαη Ζ= g C θαίγνληαη πιήξσο κε πεξίζζεηα O 2 ζχκθσλα κε ηελ αληίδξαζε: C + O 2 CO 2 α) Να βξείηε πφζα L CO 2 κεηξεκέλα ζε s.t.p. ζπλζήθεο παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε. β) Ζ παξαπάλσ πνζφηεηα CO 2 δηνρεηεχεηαη ζε πεξίζζεηα δηαιχκαηνο Ca(OH) 2. Γξάςηε ηελ αληίδξαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. γ) Υπνινγίζηε πφζα g ηδήκαηνο παξάγνληαη απφ ηελ ηειεπηαία αληίδξαζε. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο αηνκηθέο κάδεο: Ar(C)= 2, A r (O)=16, A r (Ca)= α) Αέξην Φ έρεη ππθλφηεηα 2,28 g/l ζε ζεξκνθξαζία 546 Κ θαη πίεζε 6 atm. Να βξεζεί ε ζρεηηθή κνξηαθή κάδα (M r ) ηνπ αεξίνπ. β) Mεηψλνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αεξίνπ Α ζηνπο 340 Κ θαη ππνζέηνπκε φηη ν φγθνο ηνπ αεξίνπ θαη ε ππθλφηεηα δελ κεηαβάιινληαη. Πφζε ζα είλαη ε πίεζε ηνπ αεξίνπ; Γίλεηαη: R=0,082 L atm/mol K ,2 g κίγκαηνο NaOH (M r =40) θαη ΚΟΖ (M r =56) απαηηνχλ γηα ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζε 300 ml δηαιχκαηνο H 2 SO 4 0,5 Μ. Να βξεζεί ε ζχζηαζε ηνπ κίγκαηνο ζε γξακκάξηα.

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 1 Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο... Θέμα 1 ο... 1.1. Να συμπληρωθούν τα κενά... Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόμου δε μπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. ΟΔΗΓΙΕΣ Η εξέταση έχει διάρκεια 60 λεπτά. Δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψετε την αίθουσα εξέτασης πριν περάσει μισή ώρα από την ώρα έναρξης. Όλες α ερωτήσεις (σύνολο 40) είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq) Θέμα 2 ο 2.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων που γίνονται όλες. α) CaI 2 (aq) + AgNO 3 (aq) β) Cl 2 (g) + H 2 S(aq) γ) Βa(ΟΗ) 2 (aq) + ΗBr(aq)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1]

Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Ζ Αξκνηξνπηθή Γηαξκίζηξα [1] Γ. Γ. Υξεζηάθεο Μέξνο Α Ζ αιήζεηα ηνπ παξακπζηνύ, δειαδή: Ο ΓΑΜΟ Ο Μύινο θαη ν Μύζνο ζην Λαζίζη ηελ ίδηα αιήζεηα ιέλε. Ο Μύζνο ιέεη πσο ν ρξόλνο γθξεκίζηεθε από ηε δσή, ν Κξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σατ. Δ/νση: Ιπποκράτοσς 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 3/7/2015 ΣΚ 15236 Τπηρεσία: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αρ. Πρωτ 7671 Πληρου. NΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ);

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); Θέμα 2ο 2.1. Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ); α) Η διαφορά του ατομικού αριθμού από το μαζικό αριθμό ισούται με τον αριθμό νετρονίων του ατόμου. β) Το 19 Κ + έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ KEΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 3.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-46 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ιοντισµός µιας µοριακής ένωσης ονοµάζεται:

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ I Κ Ο Χ Μ Α Σ Δ I Ο Τ. «B M W C a r C l u b C y p r u s»

Κ Α Σ Α Σ Α Σ I Κ Ο Χ Μ Α Σ Δ I Ο Τ. «B M W C a r C l u b C y p r u s» Κ Α Σ Α Σ Α Σ I Κ Ο Χ Μ Α Σ Δ I Ο Τ «B M W C a r C l u b C y p r u s» (2006) Κ Α Σ Α Σ Α Σ I Κ Ο Χ Μ Α Σ Δ I Ο Τ «BMW Car Club Cyprus» 1. Δ Π Χ Ν Τ Μ I Α Iδξύεηαη ζηεv Κύπξν Σσκαηείν κε ηεv επσλπκία «BMW

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ 0 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΟΜΔΑ ΔΓΓΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΔΧΝ, ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε Δδαθνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Δδαθηθψλ Πφξσλ «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÅÍ-ÔÁÎÇ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο

Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Κεθάιαην 2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ ηνπ ίδηνπ είδνπο κπνξεί λα είλαη: α) ζπλεξγαηηθέο, β) αληαγωληζηηθέο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ νξγαληζκώλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. συλλογή από τον Γιώργο Σταυρακαντωνάκη Χημικό Λύκειο Γαζίου

4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. συλλογή από τον Γιώργο Σταυρακαντωνάκη Χημικό Λύκειο Γαζίου 4 ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 84 g C 3 H 6 αναμειγνύονται με την ακριβώς απαιτούμενη ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα (περιέχει 20% v/v Ο 2 και 80 % v/v Ν 2 ) και το μείγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ.

ρσξηά καο! Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Τα δηακάληηα είλαη παληνηηλά. Βνήζεζε λα ηα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα ρσξηά καο! Σπλεξγάζνπ κε ηελ Διιεληθή Λέζρε ηνπ Βηβιίνπ. Συςχέτιςε το όνομα ςου με αξίεσ κοινωνικήσ ευαιςθηςίασ. Γίλε θη εζύ ρνξεγόο βηβιίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πτυχιακή εργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Διζαγωγή ζηη ζποςδή ηος ελληνικού πολιηιζμού» ΔΛΠ 10. ΓΟΚΙΜΑΣΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2010-2011 Σειίδα 1 από 6

«Διζαγωγή ζηη ζποςδή ηος ελληνικού πολιηιζμού» ΔΛΠ 10. ΓΟΚΙΜΑΣΤΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2010-2011 Σειίδα 1 από 6 ΔΛΠ 10 Διζαγωγ ζηον Δλληνικό Πολιηιζμό 5 η ΟΣΣ Γοκιμαζηικέρ εξεηάζειρ - 7 Μαΐος 2011 Αθοιοσζζηε ηης οδεγίες, όπως ζεκεηώλοληαη ζηελ εθθώλεζε θάζε ελόηεηας. Μελ απαληζεηε ζε περηζζόηερες ερωηζεης από ό,ηη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα