ΑΠΟΦΑΣΗ* 475/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ* 475/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ* 475/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 13 η Ιανουαρίου 2010, Τετάρτη και ώρα 12:00, µε την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Νικόλαος Τραυλός Μέλη: Ασηµάκης Κοµνηνός, Βασίλειος Νικολετόπουλος. Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέµα της συνεδρίασης: η λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησης συγκέντρωσης µεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στη συνεδρίαση είχε νοµίµως κλητευθεί και παρίστατο η γνωστοποιούσα εταιρία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µετά των πληρεξουσίων δικηγόρων της, Αλέξιο Πελέκη και Νικόλαο Σκουλή. Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο αρµόδιος Εισηγητής Ασηµάκης Κοµνηνός, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά τη µε αριθ. πρωτ. οικ. 7776/ Εµπιστευτική Έκθεσή του, της οποίας η πρόταση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, είναι α) η επιβολή του ελάχιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 4α παρ. 4 του ν. 703/77 προστίµου σε κάθε µια από τις υπόχρεες σε γνωστοποίηση επιχειρήσεις, ήτοι στην εταιρία VIVERE A.E. και στην εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. λόγω υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4α του ν. 703/77 και β) ο καταλογισµός του συνόλου των ανωτέρω προστίµων να γίνει στην εταιρία VIVERE A.E., η οποία αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της απορροφηθείσας εταιρίας. Κατόπιν, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της γνωστοποιούσας εταιρίας, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και απάντησαν σε ερωτήσεις, που τους υπέβαλαν ο Προεδρεύων και τα Μέλη της Ε.Α. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαµατικής διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισµού, συνήλθε σε συνεδρίαση διασκέψεως, την , ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:30 και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τα όσα προφορικώς και εγγράφως, µέσω των κατατεθειµένων υποµνηµάτων, ελέχθησαν κατά την ακροαµατική διαδικασία της υπόθεσης, * Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΕΞΗΣ: I.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στις , κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (ηµ. αριθµ. πρωτ. 5007) η υπ αριθµ. Κ / απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ») από την εταιρία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «VIVERE»). 2. Στη συνέχεια και προκειµένου να διερευνηθεί εάν η εταιρία VIVERE είχε υποχρέωση να γνωστοποιήσει την εν λόγω πράξη στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, η Γενική ιεύθυνση Ανταγωνισµού (εφεξής «Γ..Α.») απέστειλε ερωτηµατολόγιο (αρ. πρωτ. 5437/ ) στην εταιρία VIVERE. Από την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων, 1 η Γ..Α. θεώρησε ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α του ν. 703/77. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκε 2 από τη VIVERE να συµπληρώσει το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε πλήρη φάκελο γνωστοποίησης. Η εταιρία, µε σχετικές επιστολές της (ηµ αρ. πρωτ. 7441/ και 749/ ), προσκόµισε τα αιτούµενα στοιχεία. Ι.2 ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 3. Η εταιρία VIVERE είναι η απορροφούσα εταιρία, η οποία ιδρύθηκε µε τη σηµερινή της νοµική µορφή στις (ΦΕΚ 4775/ , Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (οδός Μεταξά 48 και Πανδώρας 9). Η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής εµπορίας ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, διατηρεί και εκµεταλλεύεται τα καταστήµατα µε την εµπορική επωνυµία Virgin Megastores, διαθέτει δε συµµετοχές σε σειρά θυγατρικών της εταιριών. 4. Στον επιχειρηµατικό όµιλο της VIVERE ανήκουν οι εταιρίες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε., ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε., ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ECOTURN Α.Β.Ε.Ε., QUALIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α.Ε. και ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟ ΟΥ Ε.Π.Ε. 5. Μετά τη συγχώνευση, η απορροφούσα εταιρία, η οποία, προ της συγχώνευσης, δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της πώλησης ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, 1 Που προσκοµίσθηκαν µε την µε ηµ. αρ. πρωτ. 6530/ επιστολή της VIVERE. 2 Με τις µε αρ. πρωτ. 7109/ και 101/ επιστολές της Γ..Α. 2

3 επεξέτεινε τη δραστηριότητά της και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, ενώ ο πρώτος κλάδος είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας να θεωρηθεί ως διακοπτόµενη δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και να διατεθεί, 3 έτσι ώστε η λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο να παραµείνει η βασική δραστηριότητά της. 6. Στη συνέχεια, µε την υπ αριθµ. 3292/ Συµβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης του κλάδου «Εµπορίας Ειδών και Υπηρεσιών Μουσικής, Εικόνας και Ήχου και Συµµετοχών» της εταιρίας VIVERE και απορρόφησης αυτού από την εταιρία «ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.», 4 ολοκληρώθηκε ο µετασχηµατισµός της εταιρίας VIVERE, µε την πλήρη διάθεση των δραστηριοτήτων εµπορίας ειδών µουσικής, που είχε µέχρι (ηµεροµηνία λήψης της απόφασης συγχώνευσης µε την ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ). Οι εταιρίες «ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟ ΟΥ Ε.Π.Ε.» και «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» βρίσκονται σε αδράνεια και πρόκειται να τεθούν σε εκκαθάριση. 7. Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της VIVERE διαµορφώθηκε κατά το οικονοµικό έτος 2006 ( ) σε , παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το έτος 2005 της τάξης του 11,1% (ο κύκλος εργασιών της κατά το οικονοµικό έτος 2005 ήταν ). Ο κύκλος εργασιών του οµίλου της VIVERE στην εθνική αγορά ανερχόταν, κατά την ίδια χρήση, σε Η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ είναι η εξαγοραζόµενη από την εταιρία VIVERE. Ιδρύθηκε, µε τη σηµερινή της νοµική µορφή, το 1995, έχει έδρα το ήµο Ξάνθης (περιοχή Λατοµείων Ξάνθης) και δραστηριοποιείται στον κλάδο λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο στην περιοχή της Θράκης, καθώς και στην εκµετάλλευση ξενοδοχείων και πάσης φύσεως τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 9. Η απορροφούµενη εταιρία αποτελούσε το δικαιούχο της άδειας λειτουργίας του καζίνο στην πόλη της Ξάνθης, για διάστηµα 12 ετών, το οποίο έληγε στη χρήση 2007, µε αποκλειστική της δραστηριότητα τη λειτουργία και εκµετάλλευση του καζίνο αυτού. Η απορροφούµενη εταιρία δεν ανήκει σε όµιλο και δεν διαθέτει συµµετοχές σε άλλες εταιρίες οιασδήποτε νοµικής µορφής. 10. Τέλος, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ διαµορφώθηκε το έτος 2006 σε ,95, 3 Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο υπό απόσχιση κλάδος, που αποτελούσε τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας, µέχρι τη λήψη της απόφασης της ως άνω συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (µε την εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση, στις ), εµφανιζόταν στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας σε διακριτή κατηγορία, υπό την ονοµασία «ιακοπείσες ραστηριότητες». 4 Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, τροποποιήθηκε η επωνυµία της απορροφούσας εταιρείας «ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» σε «VICOM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «VICOM HOLDINGS A.E.»), ενώ τροποποιήθηκε και ο σκοπός της, για τους σκοπούς της παρούσας απόσχισης και εισφοράς του κλάδου «Εµπορίας Ειδών και Υπηρεσιών Μουσικής, Εικόνας και Ήχου και Συµµετοχών» της εισφέρουσας εταιρείας. 5 Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις της VIVERE Α.Ε. από έως

4 παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε το έτος 2005 της τάξης του 7,9% (ο κύκλος εργασιών το έτος 2005 ήταν ,39 ). ΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 11. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί µέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό όµοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιµα. 12. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που επικρατούν σε αυτές. ΙΙ. 1 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 13. Οι συµµετέχουσες στη γνωστοποιηθείσα πράξη επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους πριν τη συγχώνευση. Η απορροφούσα εταιρία VIVERE δραστηριοποιούνταν, προ της συγχώνευσης, στον κλάδο της πώλησης ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου, όπως δίσκων, κασετών, cd, ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ήχου, µουσικών οργάνων, ενώ η απορροφούµενη εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ δραστηριοποιούνταν στη σχετική αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο. 14. Μετά τη συγχώνευση, η απορροφούσα εταιρία επεξέτεινε τη δραστηριότητά της και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, ενώ αποχώρησε από τον κλάδο της πώλησης ειδών µουσικής, εικόνας και ήχου. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, καµία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεν πρόκειται να δραστηριοποιείται στο δεύτερο κλάδο. Εποµένως, ο πρώτος κλάδος αποτελεί τη σχετική αγορά προϊόντος που αφορά η συγκεκριµένη συγκέντρωση και η παρακάτω ανάλυση περιορίζεται σε αυτή µόνο την αγορά. 15. Η εν λόγω αγορά ανήκει στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος διαιρείται σε τρεις επιµέρους σχετικές αγορές, ήτοι την αγορά των λαχείων, των καζίνο και των στοιχηµάτων (όπως, για παράδειγµα, των στοιχηµάτων επί αθλητικών γεγονότων). Στην υπό εξέταση υπόθεση, η σχετική αγορά προϊόντος, είναι εκείνη των καζίνο. 4

5 ΙΙ.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 16. Σε ολόκληρη την επικράτεια, δραστηριοποιούνται οκτώ (8) επιχειρήσεις καζίνο, 6 οι οποίες διαθέτουν κατ αποκλειστικότητα τις απαιτούµενες σχετικές άδειες των αρµόδιων αρχών. Η αγορά παρουσιάζει µικρή διασπορά και έχει κλειστό χαρακτήρα. Οι επιχειρήσεις καζίνο που λειτουργούν αυτή τη στιγµή είναι εγκατεστηµένες σε διάφορα σηµεία της επικράτειας, ήτοι στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα ωδεκάνησα, στα Ιόνια Νησιά, στη Μακεδονία και στη Θράκη. 17. Στην υπό εξέταση υπόθεση, προκειµένου να οριστεί η σχετική γεωγραφική αγορά, πρέπει να προσδιοριστεί ο βαθµός, στον οποίο τα διάφορα καζίνο θεωρούνται από τους πελάτες τους εναλλάξιµα µεταξύ τους. Αν θεωρηθεί ότι οι πελάτες των καζίνο δεν µετακινούνται µεταξύ πόλεων, ως σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίζεται η αγορά του Νοµού Ξάνθης (ή, ευρύτερα, το σύνολο των γειτονικών περιοχών, από τις οποίες προέρχονται οι πελάτες του συγκεκριµένου καζίνο), στην οποία δραστηριοποιούνταν η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, που αποτελούσε το δικαιούχο της αδείας λειτουργίας του καζίνο στην πόλη της Ξάνθης. 18. Αν όµως θεωρηθεί ότι οι πελάτες των καζίνο µετακινούνται µεταξύ των πόλεων, όπου υπάρχουν καζίνο, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα µπορούσε να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, δεδοµένου ότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, υπό οµοιόµορφες συνθήκες ανταγωνισµού, σε ολόκληρη την επικράτεια. 19. εν υπάρχουν σχετικά δηµοσιευµένα στοιχεία, ως προς την πιθανότητα µετακίνησης των πελατών µεταξύ των καζίνο που λειτουργούν στη χώρα. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, το καζίνο, που λειτουργεί (πλέον) η VIVERE, βρίσκεται στην πόλη της Ξάνθης και αντλεί πελάτες από τους Νοµούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, αλλά και από νοµούς της Μακεδονίας (Ν. Καβάλας κλπ). Το πλησιέστερο καζίνο είναι αυτό του Πόρτο Καρράς, στη Χαλκιδική, σε απόσταση, που όπως η ίδια υποστηρίζει, καθιστά τον ανταγωνισµό µηδαµινό. 20. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και κατά την άποψη της VIVERE, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η γεωγραφική περιοχή της Θράκης (νοµοί Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης) και των γειτονικών σε αυτήν νοµών της Μακεδονίας (Ν. Καβάλας κλπ), καθόσον κάθε εταιρία αντλεί πελάτες από την τοπική αγορά ή την αγορά της ευρύτερης Περιφέρειας, στην οποία είναι εγκαταστηµένο το κάθε Καζίνο. ΙΙ.3 ΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ-ΜΕΡΙ ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 21. Ο κλάδος λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη συγκεκριµένου αριθµού επιχειρήσεων και εµφανίζεται, σε µεγάλο βαθµό, 6 Υπάρχουν οκτώ (8) επιχειρήσεις καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και εννέα καζίνο. Το 2003, η εταιρεία Hyatt Regency Ξενοδοχειακή & Τουριστική (Ελλάς) ΑΕ, απέκτησε το 49% του Mont Parnes και ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του συγκροτήµατος, ενώ δραστηριοποιείται και στη Θεσσαλονίκη µε το Regency Casino Thessaloniki. 5

6 ανεπηρέαστος από φαινόµενα ανταγωνισµού, καθώς δεν απειλείται από το ενδεχόµενο εισόδου νέων ανταγωνιστών, δεδοµένου ότι υφίσταται σοβαρός νοµικός φραγµός εισόδου νέων επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, βάσει σχετικού νόµου, υπάρχουν συγκεκριµένες άδειες που έχουν δοθεί από το κράτος και δεν αναµένεται να δοθούν άλλες. 22. Το ποσό επένδυσης µιας νέας επιχείρησης για ελάχιστη αποτελεσµατική είσοδο στην αγορά των καζίνο, όπως εκτιµάται από τη VIVERE, ανέρχεται τουλάχιστον σε εννέα εκατοµµύρια ευρώ ( ). Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται µόνο οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και συστήµατα. Επιπλέον (και εφόσον αποφασιστεί από το Ελληνικό ηµόσιο να δοθούν και νέες άδειες), θα απαιτηθεί και µια πάγια πληρωµή από την ενδεχόµενη νέα επιχείρηση, για την αγορά της άδειας αυτής. Το ποσό αυτό δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί, γιατί για τα ήδη υπάρχοντα καζίνο ήταν διαφορετικό, ανάλογα µε την τοποθεσία τους. 23. Το µερίδιο στην εθνική αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκοµίστηκαν, ανέρχεται στο [ ] (η µέτρηση αφορά το Gross Gaming Win δηλαδή τα ακαθάριστα κέρδη του Καζίνο από όλα τα τυχερά παιχνίδια, προ δικαιωµάτων Ελληνικού ηµοσίου και ήµων). Αν όµως θεωρηθεί (υποθέτοντας ότι οι πελάτες των καζίνο της χώρας δεν µετακινούνται πέραν του Νοµού ή της Περιφέρειας, στην οποία είναι εγκατεστηµένοι) ως σχετική γεωγραφική αγορά η αγορά του Νοµού Ξάνθης (ή, ευρύτερα της Περιφέρειας Θράκης και των γειτονικών σε αυτήν νοµών της Μακεδονίας), το µερίδιο της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, στην εν λόγω αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, ανέρχεται στο 100%, καθόσον είναι το µοναδικό καζίνο που λειτουργεί στην περιοχή αυτή. III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4Α ΤΟΥ Ν. 703/77 IΙΙ.1 Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 24. Όπως προαναφέρθηκε, στις , κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού η υπ αριθµ. Κ / απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της εταιρίας VIVERE µε την εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ. Στη συνέχεια, η Γ..Α. απέστειλε ερωτηµατολόγιο (ηµ. αρ. πρωτ. 5437/ ) στην εταιρία VIVERE, στο οποίο ζητούσε, µεταξύ άλλων, τον παγκόσµιο και τον εθνικό κύκλο εργασιών εκάστης των συµµετεχουσών στη συγχώνευση επιχειρήσεων, καθώς και το µερίδιο στην εθνική αγορά που κατείχε κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, για κάθε σχετική αγορά προϊόντος που τυχόν αφορούσε η συγχώνευση, κατά το έτος Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτηµατολογίου, η εταιρία VIVERE υπέβαλε την µε ηµ. αριθµ. πρωτ. 6530/ επιστολή, ως αποτέλεσµα της οποίας η Γ..Α. θεώρησε ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει. Κατόπιν των ανωτέρω η Γ..Α. απέστειλε επιστολές 6

7 στην εταιρία VIVERE (ηµ αρ. πρωτ. 7109/ και 101/ ), προκειµένου να συµπληρώσει το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης και να αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους, για τους οποίους δεν υπέβαλε πλήρη φάκελο γνωστοποίησης. 26. Η εταιρία, µε την από επιστολή της (ηµ. αρ. πρωτ 7441), υποστηρίζει ότι δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την εν λόγω πράξη, καθόσον θεωρεί ότι δεν συνιστά συγκέντρωση, λόγω της διακοπής της δραστηριοποίησής της στον κλάδο εµπορίας ειδών µουσικής, ήχου και εικόνας (µοναδικής δραστηριότητάς της µέχρι την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης), ενώ µε την µε ηµ. αρ. πρωτ. 749/ επιστολή της, υπέβαλε πλήρη φάκελο γνωστοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης. 27. Ειδικότερα, η VIVERE, µεταξύ άλλων, αναφέρει: «Η από Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της απορροφώσας εταιρίας VIVERE ENTERTAINMENT αποφάσισε µεταξύ άλλων: [ ] β) Τη διακοπή των δραστηριοτήτων του κλάδου της εµπορίας ειδών και υπηρεσιών µουσικής, ήχου και εικόνας και των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε συγγενείς εταιρίες, ήτοι της, µέχρι της , µοναδικής δραστηριότητας της απορροφώσας εταιρίας, µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ( ΛΧΠ 5). Η εν λόγω διακοπή εµφανίζεται ήδη στις πρώτες µετά τη λήψη της απόφασης της συγχώνευσης, Λογιστικές Καταστάσεις, ήτοι αυτές της , που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΛΧΠ, όπου η εταιρία εµφανίζει την εµπορία ειδών και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου και τις επενδυτικές της δραστηριότητες, ως διακοπτόµενη δραστηριότητα σύµφωνα µε το ΛΧΠ 5, δηλαδή διαχωρίζει πλήρως τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προέρχονται από την απορροφούµενη εταιρία, τα οποία και θα παραµείνουν στο µέλλον, από αυτά που προέρχονται από την απορροφούσα εταιρία, τα οποία θα πάψουν να εµφανίζονται µόλις ολοκληρωθεί η διάθεση των δραστηριοτήτων αυτών. [ ] Κατά συνέπεια [ ] µετεβλήθη πλήρως το αντικείµενο δραστηριότητάς της, που πλέον είναι η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση Καζίνο, η παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, θεάµατος, ακροάµατος, αθλήσεως και η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχείων. Κατόπιν των ανωτέρω, η κατοχή εκ µέρους της απορροφώσας εταιρίας, µε την προ της συγχωνεύσεως δραστηριότητά της, ενός µεριδίου αγοράς, που άνευ της υπάρξεως σχετικής ειδικής µελέτης της ΙCΑΡ ή άλλου οργάνου, φαίνεται να µην υπερβαίνει το 10%, καθώς και ο εθνικός κύκλος εργασιών της εταιρίας αυτής, που ανέρχεται για τη χρήση που έληξε στις σε , οδηγεί σε εξαίρεση της εταιρίας από την υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν 703/1977, καθώς ουδέποτε υπήρξε συγκέντρωση επιχειρήσεων µε την έννοια του νόµου αυτού. Ακόµα δε και αν θεωρηθεί ότι υπήρξε συγκέντρωση, υπό την πλέον στενή έννοια του όρου, κατά το χρόνο λήψης της απόφασης, αυτή ήταν κυριολεκτικώς στιγµιαία, καθώς ταυτοχρόνως µε τη λήψη της απόφασης συγχώνευσης ελήφθη και η απόφαση διακοπής των δραστηριοτήτων, που 7

8 σχετίζονται µε τα ανωτέρω στοιχεία (µερίδιο της αγοράς [ ] και κύκλος εργασιών ). [ ] [Ο] Εθνικός Κύκλος Εργασιών της απορροφούµενης εταιρίας κατά τη λήξασα εταιρική χρήση ( ) ανερχόταν σε ,95. Ωστόσο από το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4στ παρ. 2 «...οι άλλοι φόροι που σχετίζονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών», προκειµένου να προσδιοριστεί ο συνολικός κύκλος εργασιών κατ άρθρο 4α παρ. 1 εδ. β). Τέτοιοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις Καζίνο υπέρ του ηµοσίου και του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εφαρµογή του Ν. 2208/1994 και της σχετικής συµβάσεως µεταξύ Ελληνικού ηµοσίου και επιχείρησης. Εν προκειµένω πρόκειται για την υπ αριθ. [ ] Σύµβαση. Σε εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών, η εταιρία καταβάλει [ ] υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου και [ ] υπέρ του ήµου Ξάνθης, όπου βρίσκεται το Καζίνο. Το σύνολο των τελών που εισπράχθηκαν από το ηµόσιο για τη χρήση που έληξε στις ανερχόταν σε [ ] και το σύνολο των τελών που εισπράχθηκαν από το ήµο Ξάνθης για τη χρήση που έληξε στις ανερχόταν σε [ ]. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός κύκλος εργασιών κατ άρθρο 4α παρ. 1 εδ. β) σε συνδυασµό µε το άρθρο 4στ παρ. 2 ανέρχεται σε [ ] και συνεπώς είναι µικρότερος του ορίου των Παράλληλα η εταιρία αυτή κατείχε, [ ] ποσοστό[ ] του µεριδίου της αγοράς. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα της απορροφώσας ([ ] µεριδίου αγοράς και κύκλος εργασιών), «απεκόπησαν» ταυτοχρόνως µε τη συγχώνευση, [ ] µας οδήγησαν, ευλόγως, στο συµπέρασµα, ότι δεν υποχρεούµεθα σε υποβολή γνωστοποίησης της συγκέντρωσης άλλως ουδόλως πράξαµε υπαιτίως.» IΙΙ.2 Η ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 28. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, «συγκέντρωση πραγµατοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο µία επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων». 29. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εταιρία VIVERE αποκτά το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ (καθώς και τον πλήρη έλεγχο αυτής), οπότε υφίσταται συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 703/77. Επιπλέον, η απορροφούµενη εταιρία παύει να υπάρχει, οι δε µετοχές της δεν παρέχουν κανένα δικαίωµα, παρά µόνο το δικαίωµα ανταλλαγής τους µε µετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρία. 7 7 Όπως αναφέρεται στο µε ηµεροµηνία Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της Ανώνυµης Εταιρείας «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε απορρόφηση 8

9 30. Αναφορικά µε τον ισχυρισµό της VIVERE ότι η εν λόγω πράξη δεν αποτελεί συγκέντρωση λόγω της διακοπής της δραστηριοποίησής της, σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77 συγκέντρωση πραγµατοποιείται «α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις». Η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του ως άνω άρθρου καθώς οδηγεί σε µόνιµη µεταβολή του ελέγχου επί της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ 8 µέσω της απορρόφησης αυτής από τη VIVERE. Η ως άνω διάταξη καταλαµβάνει τόσο τη συγχώνευση που πραγµατοποιείται µε τη σύσταση νέας εταιρίας όσο και αυτή που πραγµατοποιείται µε απορρόφηση Η VIVERE ισχυρίζεται περαιτέρω ότι οι αποφάσεις της συγχώνευσης των δύο εταιριών και της διακοπής της δραστηριοποίησης της ίδιας (VIVERE) ελήφθησαν ταυτόχρονα. Όµως η απόφαση διακοπής των εργασιών της δε συνεπάγεται απέκδυση της VIVERE από οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η απόφαση περί συγχώνευσης ελήφθη ταυτόχρονα µε την απόφαση περί διακοπής, το µικρό χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της ως άνω απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της VIVERE ( ) και της υπογραφής της σύµβασης συγχώνευσης µε απορρόφηση ( ) καθώς και η δήλωση συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων µε κύκλο εργασιών στον Ισολογισµό περιόδου από έως συγκλίνουν υπέρ της ανωτέρω άποψης Εξάλλου, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της VIVERE A.E., «[ ]» Βάσει των ανωτέρω, η διακοπή των δραστηριοτήτων της VIVERE έλαβε χώρα την , ηµεροµηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η υπ αριθµ. Κ /2007 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου, 12 και όχι την , ηµεροµηνία λήψης της ως άνω απόφασης.. της Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.». 8 Για την έννοια της µόνιµης µεταβολής ελέγχου βλ. Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ C 95/1, σ. 10 επ. Στη θεωρία σηµειώνεται ότι κοινό γνώρισµα των περιπτώσεων συγχωνεύσεων (π.χ. συγχωνεύσεις µεταξύ Α.Ε., Ε.Π.Ε.) αποτελεί η µεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού µιας επιχείρησης σε µια άλλη και η εξαφάνιση µιας τουλάχιστον επιχείρησης ως υποκειµένου δικαίου (απώλεια νοµικής προσωπικότητας, εφόσον πρόκειται για εταιρία). βλ. Κουτσούκης., Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σ Κουτσούκης., ό.π., σ Βλ. ενδεικτικά απόφαση ΕΑ 403/V/ Σηµειώνεται ότι η απόσχιση κλάδου δεν οδηγεί σε περάτωση της εταιρίας από την οποία αποχωρίζεται τµήµα ή και το σύνολο της περιουσίας της. Βλ. Χρυσάνθης Χ., εις ικαε, τόµος 8 ος, 2001, Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 66-89, αριθµ. 14. Στην παρούσα περίπτωση η απόσχιση ολοκληρώθηκε την , οπότε καταχωρήθηκε στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η σχετική εγκριτική απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών. 11 Η υπογράµµιση δική µας. 12 Βλ. Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, αρ. φύλλου 10079,

10 34. Συνεπώς, κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της υπογραφής της σύµβασης συγκέντρωσης, ήτοι την , δεν είχε επέλθει η ως άνω αποφασισθείσα διακοπή των εργασιών της VIVERE, και άρα η υπό εξέταση πράξη εµπίπτει στο εννοιολογικό περιεχόµενο των συγκεντρώσεων και, συνεπώς, υπάγεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 703/ IV. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΥΤΗΣ 35. Το άρθρο 4α παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζει ότι: «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται µέσα σε ένα µήνα από την πραγµατοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισµού όταν: α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό τµήµα αυτής, σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής και της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατοµµύρια ( ) ευρώ.» 36. Προκειµένου, να υπολογιστεί το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση στην εθνική αγορά, λαµβάνεται υπόψη η σχετική αγορά λειτουργίας και εκµετάλλευσης καζίνο, στην οποία πριν τη συγχώνευση δραστηριοποιούνταν µόνο η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ. Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, το µερίδιο αγοράς της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ στην εθνική αγορά των καζίνο ανέρχεται στο [ ] το οποίο υπολείπεται του δέκα τοις εκατό (10%) που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77. Αντίθετα, αν θεωρηθεί ως σχετική γεωγραφική αγορά, η αγορά του Νοµού Ξάνθης (ή, ευρύτερα, η Περιφέρεια Θράκης και οι γειτονικοί σε αυτήν νοµοί της Μακεδονίας), το µερίδιο αγοράς της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ανέρχεται στο 100%, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το όριο (10%) που θέτει η παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου. 37. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όµως, ο ακριβής ορισµός της σχετικής γεωγραφικής αγοράς δεν διαφοροποιεί τα αποτελέσµατα της ανάλυσης, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4α του ν. 703/77 ούτως ή άλλως, βάσει του κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, όπως αναλύεται κατωτέρω. 13 Σε κάθε περίπτωση, εάν γινόταν δεκτός ο ισχυρισµός της VIVERE θα υπήρχε κίνδυνος καταστρατήγησης της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 4α του ν. 703/77, καθώς ορισµένες επιχειρήσεις θα µπορούσαν να διαµορφώνουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες κατά το κρίσιµο χρονικό σηµείο της συγχώνευσης κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγουν τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης κατά τις διατάξεις περί γνωστοποιήσεων του ν. 703/77. 10

11 38. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της απορροφούµενης εταιρίας, κατά τη χρήση 2006, ανερχόταν σε ,95. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4στ παρ. 2 του ν. 703/77, θα πρέπει από το ποσό αυτό να αφαιρεθούν «οι [ ] φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών». Όπως προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στοιχεία, τέτοιοι φόροι είναι αυτοί που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις καζίνο υπέρ του ηµοσίου και του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 39. εδοµένου λοιπόν ότι η ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ καταβάλλει [ ] υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου (ήτοι, για τη χρήση 2006, [ ] ) και [ ] υπέρ του ήµου Ξάνθης, όπου βρίσκεται το καζίνο (ήτοι, για τη χρήση 2006, [ ] ), σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ ανέρχεται σε [ ]. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του οµίλου της απορροφούσας εταιρίας, αυτός διαµορφώθηκε κατά το οικονοµικό έτος 2006 σε Βάσει των ανωτέρω, ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, σύµφωνα µε το άρθρο 4α παρ. 1 περ. β), σε συνδυασµό µε το άρθρο 4στ παρ. 2 και 5 του ν. 703/77, ανέρχεται σε [ ]. Το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο των , χωρίς όµως να ξεπερνά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4β του ν. 703/1977 κατώφλια, µε αποτέλεσµα η εν λόγω συγκέντρωση να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4α του ν. 703/77. Καθώς πληρούται το κριτήριο της υπέρβασης του ορίου των , όπως ορίζει η περίπτωση β) της παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77, η εξέταση της περίπτωσης α) της ίδιας παραγράφου παρέλκει, αφού ο νόµος απαιτεί την πλήρωση ενός από τα δύο κριτήρια για την εφαρµογή του εν λόγω άρθρου (διαζευκτική πλήρωση) Συνεπώς, κρίνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 4α του ν. 703/77, µε αποτέλεσµα να υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης. Κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4α του ν. 703/77, 15 στις περιπτώσεις που η συγκέντρωση συνιστά αντικείµενο συµφωνίας, υπόχρεες σε γνωστοποίηση είναι όλες οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις. 16 Συνεπώς σε ό,τι αφορά την υπό κρίση συγχώνευση που πραγµατοποιήθηκε µε απορρόφηση από την VIVERE της ανεξάρτητης εταιρίας ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ, υποχρέωση γνωστοποίησης είχε κάθε µία των συγχωνευοµένων εταιριών. 42. Εν προκειµένω, οι υπόχρεες εταιρίες παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν εντός της οριζόµενης από την παρ. 1 του άρθρου 4α του ν. 703/77 προθεσµίας του ενός µηνός την υπό εξέταση συγκέντρωση. Μόνο µετά από αποστολή σχετικών επιστολών εκ µέρους της Γ..Α., υπεβλήθη πλήρης φάκελος γνωστοποίησης από την απορροφούσα εταιρία. 14 Κουτσούκης., ό.π., σ Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη είναι πανοµοιότυπη µε την παρ. 3 του άρθρου 4β του ν. 703/ βλ. απόφαση ΕΑ 366/V/2007 υπό VΙ.4.β µε περαιτέρω παραποµπές, απόφαση ΕΑ 403/V/2008 υπό IV.3 11

12 V. ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 43. Σύµφωνα µε το άρθρο 4α παρ. 4 του ν. 703/77, «Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιµο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.» 44. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης είναι ο υπαίτιος χαρακτήρας της παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση. Η διάταξη κάνοντας λόγω για υπαιτιότητα εννοεί προφανώς τόσο το δόλο (άµεσο ή ενδεχόµενο), όσο και την αµέλεια. Έτσι, η παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης υπάρχει όχι µόνο όταν ηθεληµένα και εν γνώσει το υπόχρεο προς γνωστοποίηση πρόσωπο δεν προβαίνει σε αυτήν ή θεωρεί ως ενδεχόµενη την παράβαση και την αποδέχεται. Υπαιτιότητα εντοπίζεται και όταν το υπόχρεο προς γνωστοποίηση πρόσωπο νοµίζει ότι δεν εµπίπτει στην υποχρέωση γνωστοποίησης, αλλά αν κατέβαλε την απαιτούµενη στις συναλλαγές επιµέλεια θα εντόπιζε ότι πράγµατι η συγκέντρωση υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης Η VIVERE ισχυρίζεται ότι, λόγω του ότι δεν θεώρησε, κατά τα ανωτέρω, ότι η υπό εξέταση πράξη είναι συγκέντρωση, υπό την έννοια του ν. 703/77, υπολόγισε το µερίδιο αγοράς ([ ]) και τον κύκλο εργασιών ([ ] ) µόνο της απορροφούµενης εταιρίας (ΚΑΖΙΝΟ ΞΑΝΘΗΣ), µε αποτέλεσµα να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν είχε υποχρέωση γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4α του ν. 703/ Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, βάσει των εξηγήσεων που δόθηκαν από τη γνωστοποιούσα εταιρία, τόσο µε το Υπόµνηµά της, όσο και κατά την ακροαµατική διαδικασία, διατηρεί σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον πληρούται εν προκειµένω το στοιχείο της αµέλειας ως προς την παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης. Από τα στοιχεία του φακέλου και κυρίως από τις ανωτέρω εξηγήσεις της VIVERE η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλίνει στο συµπέρασµα ότι ενόψει των εξαιρετικών συνθηκών της υπόθεσης, η µη υποβολή γνωστοποίησης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή εύλογη αµφιβολία της γνωστοποιούσας ως προς την ύπαρξη της σχετικής υποχρέωσης Συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 4α του ν. 703/77 και η Επιτροπή Ανταγωνισµού κρίνει ότι δεν πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 17 Κουτσούκης.,ό.π., σ. 152, µε παραποµπή σε σχετική νοµολογία και παραδείγµατα. 18 Βλ. και ΕΑ 391/V/2008, IV.4. 12

13 Το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, οµόφωνα αποφάσισε τα εξής: «α) Ότι υπήρξε συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 4 & 4α του ν. 703/77, όπως ισχύει, β) Ότι υπήρχε υποχρέωση γνωστοποίησης της εν λόγω συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77, γ) Ότι υπήρξε παραβίαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4α του ν. 703/77 και δ) Να µην επιβάλει πρόστιµο διότι είχε σοβαρές αµφιβολίες για το κατά πόσον επληρούτο η προϋπόθεση της υπαιτιότητας προκειµένου να επιβάλει πρόστιµο.» Η απόφαση εκδόθηκε την 12 η Φεβρουαρίου Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Πρoεδρεύων Ο Συντάκτης της Απόφασης Νικόλαος Τραυλός Ασηµάκης Κοµνηνός Η Γραµµατέας Παρασκευή Ζαχαριά 13

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 498 1 /VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. Βασίλειος Νικολετόπουλος. Εµµανουέλα Τρούλη και. ηµήτριος ανηλάτος. ΑΠΟΦΑΣΗ 532/VI/2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 103 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Νοεµβρίου 1997, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12 µ.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 533/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120 / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 10 η Μαρτίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2 µ.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως:

Η παράγραφος Γ µε τίτλο «Υφιστάµενες εταιρείες (συσταθείσες πριν από την 4/4/11) κάθε µορφής» διορθώνεται ως ακολούθως: Αθήνα, 04-04 - 2011 Αριθµ. Πρωτ. : Κ2-3332 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡΜΑΕ 50690/04/Β/01/62 (2012) ΑΡ.ΓΕΜΗ 068910403000 ΤΗΣ 07/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» 'Αρθρο 11 Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση προσκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο). Γν.ΝΣΚ 591/2012 (Β' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 26-11-2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010)

Πίνακας 1: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Aspis Bank (15η Απριλίου 2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 508/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Ημ/νια: 03/09/2014-11:17 Καρ. Σερβίας 8,10562, Αθήνα Aριθ. Πρωτ:Γ.Γ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14 η Οκτωβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 69 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 15 η Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων Πρώτου Τριµήνου 01.07.2007-30.9.2007

Σηµειώσεις επί των αναδιατυπωµένων οικονοµικών καταστάσεων Πρώτου Τριµήνου 01.07.2007-30.9.2007 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ατοµικές και

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK» (Άδεια Σύστασης: Αποφ. Επ. Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αναδιατυπωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 εκεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα