«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο»"

Transcript

1 ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Υαιθίδαο» Δπζηαζνπνχινπ Αγγειηθή (ΑΜ) Παπαβαζηιείνπ Βαζηιηθή (ΑΜ) Δπίβιεςε Σζνπθάηνπ ηέιια Αζήλα 2011

2 Π η π ρ η α θ ή Δ ξ γ α ζ ί α «Η πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Χαιθίδαο» ησλ Δπζηαζνπνχινπ Αγγειηθήο Παπαβαζηιείνπ Βαζηιηθήο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: Σζνπθάηνπ ηέιια Αζήλα

3 Copyright 2011 Eπζηαζνπνχινπ Αγγειηθή Παπαβαζηιείνπ Βαζηιηθή Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. Οη απφςεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ηηο ζπγγξαθείο θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ ΣΔΗ Πεηξαηά. 3

4 Ζ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή: ηεο θαζεγήηξηάο καο θ. ηέιιαο Σζνπθάηνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο πνπ καο πξφζθεξαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνχ. 4

5 Πεξηερόκελα Πεξηερφκελα... 5 Πίλαθαο Πεξηερφκελσλ Υαξηψλ... 7 Αξθηηθφιεμν... 8 Δηζαγσγή... 9 Κεθάιαην Πξψην - Ηζηνξηθή πνξεία ηεο Υαιθίδαο Απφ ηηο κηθξέο θψκεο ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο Οη Διιεληζηηθνί Υξφλνη ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ Σνπξθνθξαηία θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηα λεψηεξα ρξφληα Ζ χγρξνλε Υαιθίδα Κεθάιαην Γεχηεξν - Πιεζπζκηαθή Αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο Κεθάιαην Σξίην - Πνιενδνκηθή αλάπηπμε Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο πνιενδφκεζεο Οη πξφζθπγεο θαη νη πξψηνη νηθηζκνί Ζ δεκηνπξγία ηεο ζχγρξνλεο πφιεο Ζ εηζαγσγή ηεο πνιπθαηνηθίαο Ζ αληηπαξνρή Ζ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ Σειεπηαίεο Πνιενδνκηθέο Μειέηεο Αλαζεψξεζεο Ζ πλνηθία Α (Καξάκπακπα) πλνηθία Δ (Ληιάληην Πεδίν) πλνηθία Ε (Ληαλή Άκκνο) πλνηθία Ζ Παλαγίηζα Μαλίθα πλνηθία Β Κέληξν ηεο πφιεο Κεθάιαην Σέηαξην- Απνηχπσζε ηεο πνιενδνκηθήο εμέιημεο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα Αγία Παξαζθεπή

6 4.2 Οζσκαληθφ Σέκελνο Γεκαξρείν Υαιθίδαο Κφθθηλν πίηη Γηθαζηηθφ Μέγαξν Υαιθίδαο Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο Κξηεδψηεην Κεθάιαην Πέκπην- Σα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, πξνηάζεηο & επηηπρεκέλεο ηαθηηθέο Ζ Τςειή Γέθπξα Σν εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν θαη νη ζπγθνηλσλίεο Σνπξηζηηθέο παξεκβάζεηο αλαπιάζεηο Ζ κεηαθνξά ηνπ Νεθξνηαθείνπ Ζ κεηαθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο Δπβνίαο πκπεξάζκαηα Πεγέο Πιεξνθνξηψλ Βηβιηνγξαθία Πεγέο Δηθφλσλ θαη πξσηφηππσλ ραξηψλ Παξάξηεκα

7 Πίλαθαο Πεξηερόκελσλ Υαξηώλ Δηθφλα 8 Έθηαζε Γήκνπ Υαιθηδέσλ κεηά ην πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο». 23 Δηθφλα 11 Γεληθφο Πνιενδνκηθφο Υάξηεο ηεο Υαιθίδαο 1985 κε επηζήκαλζε ησλ ζπλνηθηψλ (Έληππν ζην Παξάξηεκα) 27 Δηθφλα 12 Πξψηνο Πνιενδνκηθφο Υάξηεο Υαιθίδαο ηνπ Δηθφλα 13 Σνπνγξαθηθφ ρέδην ζπλνηθίαο ζην Κάζηξν ην Δηθφλα 20 Δπηζήκαλζε έθηαζε ηεο πφιεο θαηά ην 1930 ζην πνιενδνκηθφ ράξηε ηνπ 1985 (Έληππν ζην Παξάξηεκα) 35 Δηθφλα 24 Δπηζήκαλζε έθηαζε ηεο πφιεο ην 1960 πάλσ ζην πνιενδνκηθφ ράξηε ηνπ 1985 (Έληππν ζην Παξάξηεκα) 39 7

8 Αξθηηθόιεμν ΓΑΚ Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ΓΟΚ Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο ΓΠ Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ΔΤΔ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο ΚΑΠΖ Κέληξν Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ ΚΣΔΛ Κνηλφ Σακείν Δηζπξάμεσλ Λεσθνξείσλ ΟΣΔ Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο ΟΔ Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο ΣΔΗ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΥΧΓΔ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ΦΔΚ Φχιιν Δθεκεξίδνο Κπβεξλήζεσο 8

9 Δηζαγσγή Με ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηεηακέλε κειέηε ζηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ. Μέζα απφ ηα θεθάιαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηαγξάθεηαη ε εμέιημε πνπ ζπληειείηαη ζηελ κνξθή ηεο πφιεο ηεο Υαιθίδα κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζπλδπαζηηθά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο πνπ ζπληέιεζαλ ζε απμνκεηψζεηο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. Οη θαιέο θαη θαθέο ηερληθέο ηνπ παξειζφληνο κεηαθέξνληαη ζηελ ζεκεξηλή εηθφλα ηεο πφιεο. Μέζα απφ ηελ ζθηαγξάθεζε απηή, αλαιχνληαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Υαιθίδαο, θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζή ηνπο. Με ζθνπφ απηή ε κειέηε λα ζπκβάιιεη ζηελ ιηγνζηή βηβιηνγξαθία πνπ ππάξρεη γηα ηελ πεξηνρή. 9

10 Κεθάιαην Πξώην Ηζηνξηθή πνξεία ηεο Υαιθίδαο 1.1 Από ηηο κηθξέο θώκεο ζηελ πόιε ηεο Υαιθίδαο Μεηά ηελ εηζβνιή ησλ Γσξηέσλ ζηελ ππφινηπε Διιάδα (1100πΥ) θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηελ Βνησηία θαη ζηελ Θεζζαιία, απηνί πεξλνχλ απφ ηνλ Δχξηπν θαη εγθαζίζηαληαη ζηελ θαίξηα ζέζε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Υαιθίδαο 1. Σφηε παξαηεξείηαη ε πξψηε ζηξνθή πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηε λαπηηιία, αθνχ ηα κέρξη ηφηε επξήκαηα εκθαλίδνπλ ηνπο πξψηκνπο θαηνίθνπο γεσξγνχο. Οη κηθξέο θψκεο πνπ πξνυπήξραλ ζηελ πεξηνρή απφ ηε λενιηζηθή επνρή, ζπζπεηξψλνληαη θαη δεκηνπξγνχλ κία κφλν νηθηζηηθή κνλάδα ζην ζεκεξηλφ λφηην άθξν ηεο πφιεο. Ζ ζπλέλσζε ησλ θσκνπφιεσλ γέλλεζε ηελ πξψηε πφιε ηεο Υαιθίδαο. Ζ πφιε είρε δχν ιηκάληα, ην θχξην, ζηνλ ζεκεξηλφ Άγην ηέθαλν, γηα ηνπο θαηαπιένληεο απφ ην Νφηην Δπβντθφ θαη ην δεχηεξν, ζην ζεκεξηλφ Βνχξθν, γηα ηνπο θαηαπιένληεο απφ ην Βφξεην. Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Υαιθίδαο δεκηνχξγεζε γξήγνξα απνηθίεο απφ ηε Θξάθε σο ηελ ηθειία. Σν γεγνλφο φηη ππήξμε κηα πνιχ εχπνξε πφιε ηελ έθαλε ζηφρν γηα Αραηνχο, Αζελαίνπο, Θεβαίνπο θαη Μαθεδφλεο 2. χκθσλα κε ηνπο αξραηνιφγνπο, ε αξραία πφιε Εικόνα 1 Αρχιτεκτονικά μζλη από την αρχαία πόλη τησ Χαλκίδασ 1 Υαιθίο Ηζηνξία Σνπνγξαθία Μνπζείν, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, Αζήλα Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα, ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 10

11 ηδξχζεθε πεξί ην 900 π.υ. θαη δηαηεξήζεθε κέρξη ην 600 κ.υ. νπφηε εγθαηαιείθζεθε. Οη θάηνηθνη, ηφηε, κεηαθέξζεθαλ θνληά ζην πέξαζκα ηνπ Δπξίπνπ. Οη αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή έθεξαλ ζην θσο ηελ χπαξμε πνιιψλ ηνπηθψλ εξγαζηεξίσλ θεξακηθήο ηνπ 8 ν αηψλα π.υ. Σελ πεξίνδν ηνπ βαζηιηά Ακθηδάκαληα ε Υαιθίδα αλαδεηθλχεηαη σο κία πνιχ ζεκαληηθή πφιε. Με ηνλ ζάλαην ηνπ, θαηαξγείηαη ε βαζηιεία ησλ γαηνθηεκφλσλ θαη θπξηαξρνχλ νη αξηζηνθξάηεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζηδήξνπ δεκηνπξγεί ηάμεηο ηερληηψλ πνπ απαηηνχλ λέα θνηλσληθή νξγάλσζε, αλαπηχζζνληαο παξάιιεια ην εκπφξην θαη ηελ λαπζηπινΐα. ηηο αξρέο ηνπ 7 νπ αηψλα μεζπά δηακάρε κεηαμχ Υαιθίδαο θαη Δξέηξηαο γηα ηελ επηθξάηεζε ζηελ θνηιάδα ηνπ Λήιαληα 3. εκαληηθφηεξν φκσο γεγνλφο Εικόνα 2 Κεφαλή δαφνοςτζφανου Απόλλωνα ςτην εμπρόςθια όψη αργυροφ τετράδραχμου του Κοινοφ των Χαλκιδζων του 350π.Χ. είλαη ν δεχηεξνο απνηθηζκφο πξνο ηελ δχζε. Καηά ηνλ 6 ν αηψλα ε Υαιθίδα ζπλάπηεη δηαδνρηθά ζπκκαρίεο κε πάξηε θαη Βνησηία. ηελ ζχξξαμε πνπ πξνθαιείηαη ην 506 π.υ. νη Αζελαίνη ληθνχλ, θαη έηζη εγθαζίζηαληαη ζηελ Υαιθίδα αζελαίνη θιεξνχρνη. Σελ πεξίνδν εθείλε θφβνληαη θαη ηα πξψηα ραιθηδηθά λνκίζκαηα Μεηά ην 411 π.υ., θαίλεηαη πσο θαηαζθεπάδεηαη ε πξψηε γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ ζεκεξηλή «ρακειή» γέθπξα. Με ηελ επάλνδν ηεο Υαιθίδαο ζηελ Β Αζελατθή πκκαρία επηδηνξζψλεηαη ε γέθπξα θαη 3 φ.π. 11

12 θαηαζθεπάδνληαη δχν πχξγνη (έλαο ζηελ πιεπξά ηεο Δχβνηαο θαη έλαο ζηεο Βνησηίαο). Ζ γέθπξα έηζη πξνζηαηεχεηαη πάληα απφ ηνπο δπν πχξγνπο πνπ ειέγρνπλ παξάιιεια ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο. 1.2 Οη Διιεληζηηθνί Υξόλνη Εικόνα 3 Μαρμάρινο άγαλμα πικανόν τθσ Θεάσ Διμθτρασ από τθ Χαλκίδα. Αρχζσ 4ου αι. π.χ. Σν 304 π.υ ν Γεκήηξηνο Πνιηνξθεηήο εγθαζηζηά ζηελ Υαιθίδα καθεδνληθή θξνπξά θαη πξνο ηηκήλ ηνπ ζεζπίδνληαη ηξαγηθνί αγψλεο ηα «Γεκήηξηα». Σν 245 π.υ ε πφιε βξίζθεηαη ππφ ηνλ Αληίγνλν Γνλαηά θαη θνζκείηαη κε κλεκεία. Σν 197 π.υ θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπ Ρσκαίνπο αιιά γξήγνξα ε Υαιθίδα θεξχζζεηαη απηφλνκε. Μεηά ην πέξαζκα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ απφ ηνλ Δχξηπν ε πφιε νρπξψλεηαη θαιχηεξα θαη έηζη ζεσξείηαη απφ ηηο θαιχηεξα νρπξσκέλεο πφιεηο ηα ρξόληα ηνπ Βπδαληίνπ Ζ λέα πφιε ζηαδηαθά νρπξψλεη καδί κε ηνλ πνξζκφ θαη ην ζαιάζζην κέησπν γηα λα ακπλζεί απέλαληη ζηνπο βαξβάξνπο θαη ηηο επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ. Ζ νρχξσζε ηεο Υαιθίδαο ήηαλ ζηα πιαίζηα ελφο γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ άκπλα ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη έιεγρε άκεζα ην ζαιάζζην πέξαζκα ηνπ Δπξίπνπ πξνο ηνλ Βφξεην θαη Νφηην Δπβντθφ. Σα ηείρε ηνπ θάζηξνπ ηνπ Δπξίπνπ νηθνδνκήζεθαλ απφ πιηθφ πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα αξραία ηείρε θαη ηα αξραία κλεκεία. Σν ιηκάλη ηνπ Αγίνπ ηέθαλνπ εγθαηαιείθζεθε θαη κεηαθέξζεθαλ νη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ φξκν 4 Υαιθίο Ηζηνξία Σνπνγξαθία Μνπζείν, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Σακείν Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ, Αζήλα

13 ηνπ Βνχξθνπ. Ζ πφιε είρε ζηξακκέλε ηελ πιάηε ηεο ζηε ζάιαζζα, ην ζαιάζζην κέησπν ήηαλ πξνζβάζηκν κφλν απφ ην ιηκάλη. Με ηελ εκθάληζε ησλ Αξάβσλ ζην ηέινο ηνπ 7νπ αηψλα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην Βπδάληην έραζε πξνζσξηλά ηελ θπξηαξρία ηεο ζάιαζζαο, νη θάηνηθνη ησλ παξάιησλ νηθηζκψλ εγθαηέιεηςαλ ηηο αθηέο θαη κεηνίθεζαλ ζηα κεζφγεηα. ηελ Δχβνηα κφλν νη πφιεηο κε νρπξσκέλα ιηκάληα θαηάθεξαλ λα αληέμνπλ ηηο επηδξνκέο. Απηέο ήηαλ ε Υαιθίδα θαη ε Κάξπζηνο, πνπ αλήθαλ θαη νη δχν ζην ζέκα Διιάο. Ζ Υαιθίδα, κεηξφπνιε ηνπ λεζηνχ, εμαηηίαο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο ήηαλ ην θιεηδί ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Δίρε δε κεγάιε ζηξαηεγηθή ζπνπδαηφηεηα γηα ηελ άκπλα ηεο απηνθξαηνξίαο. Ήηαλ ηζρπξή πνιεκηθή βάζε, δεζπφδνληαο ζηελ αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα κε ηα ηζρπξά θξνχξηα ηεο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ ζηελνχ ηνπ Δπξίπνπ, δειαδή ηελ Κάλεζν (Καξάκπακπα) θαη ην θξνχξην (ή θάζηξν) ηεο Υαιθίδαο, πνπ έθιεηλαλ ηε δίνδν ησλ πινίσλ θαη απφ ηνπο δχν θφιπνπο ηνπ Δπβντθνχ. Δπεηδή βξηζθφηαλ καθξηά απφ ηα ζχλνξα θαη ηα ζέαηξα ησλ πνιέκσλ, ε Υαιθίδα δνχζε βίν ήζπρν θαη αζθαιή, ζεκεηψλνληαο πξφνδν ζηε βηνκεραλία, ζην εκπφξην θαη ηηο ηέρλεο. Ήηαλ ε κεγαιχηεξε θαη ζπνπδαηφηεξε πφιε ηεο Δπβνίαο θαη κία απφ ηηο πινπζηφηεξεο ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα κέρξη ζήκεξα ζψδεηαη ν λαφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο πνπ αλήγεηξε ν απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο 5. Σν 1204, κε ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο, ε Δχβνηα δφζεθε σο ηηκάξην ζηνλ θιακαλδφ ηππφηε Jacques d Avesnes γηα ιίγν, θαζψο αξγφηεξα ρσξίζηεθε ζε ηξία κέξε θαη ην θαζέλα δφζεθε ζε ινκβαξδνχο Εικόνα 4 Άποψθ τθσ Χαλκίδα από το λιμάνι. Χαλκογραφία του

14 ηππφηεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Delle Carceri θαη Percorari. Απηνί ήηαλ νη νλνκαζηνί ηξηηεκφξηνη. Σα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο είλαη ρξφληα αθκήο γηα ηε βαξσλία ηεο Υαιθίδαο, ηφζν ιφγσ ηνπ αλεπηπγκέλνπ εκπνξίνπ, φζν θαη απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο πνξθχξαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ησλ Βελεηψλ. Απφ ην 1300 έσο ην 1372 δηνηθνχλ νη Δλεηνί θαη βαζκηαία απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ λεζηνχ, ελψ απφ ην 1372 έσο ην 1470 νη Δλεηνί γίλνληαη απφιπηνη θπξίαξρνη. Πξψηε θξνληίδα ησλ ζηαπξνθφξσλ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Υαιθίδα ήηαλ ε αλαθαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Δπξίπνπ 6. Τπφ ηνπο Δλεηνχο ε πφιε ππέθεξε ιηγφηεξν απφ φηη επί Λνκβαξδψλ. Οη Υαιθηδένη δνχζαλ κία ζρεηηθά άλεηε δσή δηαηεξψληαο ηα έζηκά ηνπο θαη απνιακβάλνληαο ζηνηρεηψδε απηνδηνίθεζε ελψ παξάιιεια κηα ζεκαληηθή θαη αξκνληθή θνηλσλία επγελψλ ηεο Γχζεο άθκαδε ζηελ πφιε ηνπ «Νεγξεπφληε», ζε αληίζεζε κε ηνπο Δβξαίνπο πνπ, απνθιεηζκέλνη ζην γθέην ηνπο, ηε ζεκεξηλή ζπλνηθία «Δβξατθά», είραλ ηα κεγαιχηεξα θνξνινγηθά βάξε. Ζ Υαιθίδα ηα ρξφληα απηά βξηζθφηαλ ζε αλζεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, είρε ππθλή ζπγθνηλσλία θαη αθκαίν εκπφξην θαη ήηαλ, κεηά ηελ Κξήηε, αμηφινγν δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν. Μεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε Υαιθίδα έγηλε ε πην ζπνπδαία πφιε ησλ ελεηηθψλ θηήζεσλ. Ο βάτινο, ν ελεηφο δηνηθεηήο ηνπ λεζηνχ, δαπαλνχζε πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ ίδηα θαη ην θάζηξν ηεο, πνπ απέθηεζε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ επί ελεηνθξαηίαο, ην 1304, ρηηζκέλν πάλσ ζε βάζεηο ηνπ βπδαληηλνχ θάζηξνπ. 6 «Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα», ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 14

15 1.4 Σνπξθνθξαηία θαη ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε Εικόνα 5 Γκραβοφρα τθσ περιόδου τθσ τουρκοκρατίασ με τουσ πφργουσ ςτθν Γζφυρα του Ευρίπου ηηο 12 Ηνπιίνπ 1470 ε Δχβνηα, καδί θαη ε Υαιθίδα, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ. Ολνκάζηεθε Δγξηκπφο ή Γξηκπφο θαη κνηξάζηεθε ζε δπν παζαιίθηα (ζαηξαπείεο): ηεο Υαιθίδαο θαη ηεο Καξχζηνπ. Γηα λα απμήζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο πνπ ζθάρηεθε, νη Σνχξθνη έπαηξλαλ γπλαίθεο Διιελίδεο θαη ηηο εθηνχξθηδαλ κε ηε βία. Τπνρξέσλαλ δε κε δηάθνξα πηεζηηθά κέζα ην ηνχξθεκα ησλ ρξηζηηαλψλ. Μεηάθεξαλ ζηε Υαιθίδα θαη ζηελ Κάξπζην απφ άιια κέξε Σνχξθνπο ή εμηζιακηζκέλνπο Έιιελεο, κε απνηέιεζκα θαηά ηελ απειεπζέξσζε λα ππεξηεξνχλ νη Σνχξθνη απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο. Ζ Υαιθίδα, ράξε ζηα νρπξά θάζηξα ηεο, νξίζηεθε έδξα ηνπ λνκνχ Δπβνίαο θαη πεξηειάκβαλε ηνπο θαδάδεο 7 ησλ Θεβψλ, ησλ Αζελψλ, ηεο Ληβαδεηάο, ησλ αιψλσλ θαη ηεο Αηαιάληεο. ηε Υαιθίδα έκελε ν παζάο, πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο 7 Ο θαδάο (gaza) είλαη κηθξή δηνηθεηηθή θαη δηθαζηηθή πεξηθέξεηα απνηεινχκελε απφ κηα πφιε ή θψκε θαη ηα εμαξηψκελα απφ απηήλ ρσξηά. ηαλ ν αξηζκφο ησλ ρσξηψλ είλαη κεγάινο, απηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ζπγθξνηνχλ ηνπο ιεγφκελνπο λαρηγηέδεο (nahiye), κηθξέο δηνηθεηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δήκνπο. 15

16 δηνηθεηήο ηεο Δχβνηαο, θαη ν λαχαξρνο πνπ επηηεξνχζε ην Αηγαίν πέιαγνο. Οη Σνχξθνη ηεο πφιεο ππνινγίδνληαλ ζε 1000 νηθνγέλεηεο. Σελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, κεηά ηνλ 16ν αηψλα, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ην πφηε αθξηβψο, ε πφιε μεπέξαζε ηα παιαηφηεξα ηεο φξηα θαη, ρσξίο βέβαηα λα θαηαζηξαθεί ην ππάξρνλ θξνχξην, επεθηάζεθε έμσ απφ απηφ ζε έλα πξνάζηην ην νπνίν πξνζηαηεπφηαλ απφ έλα αξθεηά πξφρεηξν ηνχξθηθν πεξηηείρηζκα θαη ζηαδηαθά αλαπηχρζεθε θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο. Σνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηνπ θξνπξίνπ δηαξζξψλνπλ δχν βαζηθνί άμνλεο, πνπ ζπλερίδνπλ ζην πξνάζηην θαη απνηεινχλ ηνπο δπν θχξηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχλ απφ ηνλ Δχξηπν πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ 8. Πξφθεηηαη γηα ηνπο άμνλεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ πχιε ηνπ πνξζκνχ θαη θαηαιήγνπλ αληίζηνηρα ζηελ Άλσ θαη ζηελ Κάησ Πχιε. Δγθάξζηα ζε απηνχο, (θαηά ηε δηεχζπλζε Β-Ν), ππάξρεη ηξίηνο άμνλαο πνπ μεθηλάεη επίζεο απφ ηελ Πχιε ηνπ Πνξζκνχ θαη θαηαιήγεη ζην άθξν ηνπ θξνπξίνπ. ηα ηέιε Μαΐνπ θαη ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1821, ε πφιε πνιηνξθήζεθε απφ ηνπο Έιιελεο ρσξίο επηηπρία. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1823 λέα πνιηνξθία ηεο Υαιθίδαο απφ ηνλ Οδπζζέα Αλδξνχηζν, κε ηε βνήζεηα Φαξηαλψλ πινίσλ, πεξηνξίδεη ηνπο Σνχξθνπο ζην θξνχξην αιιά ρσξίο απνηέιεζκα. Έηζη ε Υαιθίδα παξέκεηλε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ αθφκε θαη κεηά ηελ άθημε ηνπ Καπνδίζηξηα θαη κφλν κεηά απφ ζπλζήθε, ζηηο , παξαδφζεθε ζηελ Διιάδα. 8 «Βπδαληηλά θαη κεηαβπδαληηλά κλεκεία ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Υαιθίδαο» 16

17 1.5 ηα λεώηεξα ρξόληα Ζ πφιε άιιαμε ρέξηα γηα ηειεπηαία θνξά ην 1833, φηαλ ε Δχβνηα πεξηήιζε επίζεκα ζην Διιεληθφ θξάηνο. Σαρχηαηα ζηα πξψηα απηά ρξφληα πξνρψξεζε ε εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ ηεο Πφιεσο πνπ εγθξίζεθε ηειηθά απφ ην βαζηιέα ζσλα ηνλ επηέκβξην ηνπ Με ην δηάηαγκα απηφ εγθξίλεηαη ην ζπληαρζέλ ρέδην ηνπ Κάζηξνπ κε ηηο ζεκαληηθέο επεκβάζεηο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ηξνπνπνηεκέλν εθείλν ηνπ Πξναζηίνπ, ίζσο ππφ ηηο πηέζεηο ησλ Διιήλσλ θπξίσο ηδηνθηεηψλ ησλ νηθνδνκψλ ηνπ. ην δηάζηεκα σο ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα ε γεληθή κνξθή ηεο πφιεσο δελ άιιαμε. Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε ζαθήο δηάθξηζε ζε Κάζηξν θαη Πξνάζηην κε ηελ θαηνρχξσζε κάιηζηα ηεο ειεχζεξεο δψλεο γηα ακπληηθνχο ζθνπνχο. Οιφθιεξε ε πφιε είρε ήδε ηξεηο ελνξίεο, εθ ησλ νπνίσλ δχν απφ απηέο, ηεο Μεηξνπφιεσο (Αγίνπ Εικόνα 6 Φωτογραφία τθσ Χαλκίδασ με πανοραμικι άποψθ πριν γκρεμιςτοφν τα τείχθ Γεκεηξίνπ) θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην Πξνάζηην. Ζ Σξίηε, εθείλε ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ήηαλ ε ελνξία ηνπ Κάζηξνπ. ην Κάζηξν θπξίσο εμαθνινπζνχζαλ λα δνπλ αθφκε πνιπάξηζκνη Σνχξθνη. Οη Δβξαίνη εμάιινπ δηαηεξνχζαλ ηε δηθή ηνπο ζπλνηθία. Σν ζεκαληηθφηεξν σζηφζν αλακθηζβήηεηα γεγνλφο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο πφιεσο απνηειεί ε θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηνπ Κάζηξνπ κεηαμχ ησλ εηψλ 1885 θαη Ήηαλ ήδε ζαθείο θαη εμαηξεηηθά επηηαθηηθέο νη αλάγθεο ελνπνίεζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ Πξναζηίνπ κε ην πεξηζσξηνπνηνχκελν Κάζηξν θαη ε απειεπζέξσζε ησλ αθηψλ απφ ηα ζαιάζζηα ηείρε κε ζθνπφ ηελ άλεηε αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ κε απνβάζξεο θαη θξεπηδψκαηα πνπ επηβάιινληαλ απφ ηελ απμαλφκελε εκπνξηθή θίλεζε, αιιά θαη ηελ επηζπκία 17

18 εμεηδίθεπζεο ζηε ρξήζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο αθηήο γηα εκπφξην θαη αλαςπρή αληίζηνηρα. Με ηε δεκηνπξγία άλεησλ θξεπηδσκάησλ ζηε δπηηθή αθηή ηνπ Κάζηξνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δπηηθνχ ιηκέλνο κεηαθέξνληαη εθεί, επηηξέπνληαο έηζη ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξαιίαο ηνπ Εικόνα 7 Ο Πορκμόσ του Ευρίπου με ςυγκεντρωμζνουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του `60. Πξναζηίνπ. Απνηέιεζκα απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη ε επηβάξπλζε κε απνζήθεο θαη βηνηερληθά θηίξηα ηεο ήδε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ηνπ Κάζηξνπ. Σν Κάζηξν θαη πεξηζζφηεξν ε πεξηνρή ηνπ Πιαηψκαηνο απνηεινχζαλ ιατθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο, ελψ νη λέεο ζπλνηθίεο πξνο ηελ αλαηνιή είραλ απφ ηελ αξρή ην ραξαθηήξα πεξηνρψλ εξγαηηθψλ-ιατθψλ θαηνηθηψλ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ν πιεζπζκφο ηεο Υαιθίδαο ήηαλ 7174 θάηνηθνη. Σν 1850 θπθινθφξεζε ε εθεκεξίδα «ΔΛΛΖΝ», ε πξψηε εθεκεξίδα ηεο Δχβνηαο. Ζ ηαθηηθή ηεο θπθινθνξία θαλεξψλεη πσο ε Δχβνηα είρε εηζέιζεη ζε πεξίνδν θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο αλαδεκηνπξγίαο. Χζηφζν ε Υαιθίδα δηαηεξνχζε ηνλ αλαηνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο. Σα ηδακηά ηεο πφιεο θαηεδαθίζηεθαλ, εθηφο απφ απηφ ηεο Πιαηείαο Πεζφλησλ Οπιηηψλ, ην Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε Υαιθίδα ήηαλ εμαγσγηθφ θέληξν ηεο Δχβνηαο κε ζεκαληηθή γεσξγηθή αιιά θαη βηνηερληθή παξαγσγή, ελψ είρε ιηκάλη κε έληνλε εκπνξηθή θίλεζε. Ζ ίδηα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη θαη ηελ πξψηε πεξίνδν ( ) πνπ αθνινπζεί ηελ απειεπζέξσζε θαη θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ αλαθαηαηάμεηο ησλ θαηνίθσλ, δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε θνηλσλία ηεο πφιεο. Σε δεχηεξε πεξίνδν 9 Βξαλφπνπινο Δπ, Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο, Αζήλα 1995, ζ

19 ( ), ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απνθξπζηαιισζεί. Αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα ν βηνηερληθφο ηνκέαο (θεξακνπνηία, πνηνπνηία) θαζψο θαη ην εκπφξην. ηε ζέζε ηεο κέρξη ηφηε θπξίαξρεο αγξνηηθήο ηάμεο, εκθαλίδεηαη ε αζηηθή, γεγνλφο πνπ έρεη αληίθηππν θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή εμέιημε ηεο πφιεο. Σν 1836 εγθξίλεηαη ην πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο Υαιθίδαο πνπ, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα ζρέδηα ηεο επνρήο πεξηιακβάλεη θπξίσο κηθξέο ηαθηνπνηήζεηο νηθνπέδσλ, παξαθνινπζψληαο ηελ ππάξρνπζα νηθνδνκηθή θαηάζηαζε θαη κνξθή ηδηνθηεζίαο ρσξίο λα εμεηδηθεχεηαη σο πξνο ηηο ηδηαίηεξεο ηνπηθέο ζπλζήθεο 10. Δθηφο φκσο απφ ηε δηάλνημε ησλ θπξηφηεξσλ δξφκσλ, ην ζρέδην θαζπζηεξεί λα εθαξκνζηεί ιφγσ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ. Αξρηθά, θαη κε ηελ απνρψξεζε ησλ Σνχξθσλ, ε έθηαζε ηεο πφιεο δελ αιιάδεη, αθνχ νη λένη θάηνηθνη εγθαζίζηαληαη ζηα θελά πνπ πξνθχπηνπλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, αξρίδεη ε εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ θαη ε πφιε επεθηείλεηαη βφξεηα θαη αλαηνιηθά. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ε θαηάζηαζε έρεη απνζαθεληζηεί. Καηά κήθνο ηεο παξαιίαο ζηνλ βφξεην επβντθφ θαη εθηφο ησλ ηεηρψλ, είλαη νη θαιχηεξεο ζπλνηθίεο φπνπ θαηνηθνχλ νη κεγαιναζηνί θαη βξίζθνληαη ηα δεκφζηα θηίξηα (γεγνλφο πνπ ηζρχεη αθφκα θαη ζήκεξα). 10 Καπθνχια Κ, Παπακίρνο Ν, Υαζηάνγινπ Β, ρέδηα πφιεσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη., ζ.66 19

20 1.6 Ζ ύγρξνλε Υαιθίδα εκείν ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηεο πφιεο ππήξμε ην Οη πξφζθπγεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζηε Υαιθίδα ππνινγίδνληαη ζηα 5000 άηνκα κφλν κέζα ζηελ πφιε. Οη πξψηεο παξάγθεο εκθαλίδνληαη ζηηο πιαηείεο θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο. Με γνξγνχο ξπζκνχο θηλνχληαη νη δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ. Έηζη ζην θηήκα Βνπδνχξε θηίδεηαη ε Νέα Αξηάθε, ζηνλ Κνπαλά ε Νέα Λάκςαθνο, ελψ κέζα ζηε Υαιθίδα εγθαζηζηάηαη θπξίσο ζηηο ζπλνηθίεο Νεάπνιε, Καλαπίηζα, Καξάκπακπαο, «Σνχξθηθα Μλήκαηα». πλνιηθά πξφζθπγεο έξρνληαη ζηελ Δχβνηα, ελψ ην 1924 έξρνληαη άιινη 4000 ηνπξθφθσλνη Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηα βάζε ηεο Μ. Αζίαο 11. Γεχηεξν ζεκαληηθφ ζηαζκφ γηα ηελ Υαιθίδα απνηειεί ε εηζβνιή ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ θαηνρήο ζηηο 25 Απξηιίνπ 1941 φπνπ εγθαζίζηαηαη ζην «Κφθθηλν πίηη» ηνπ Μάιιηνπ. Σαπηφρξνλα επηηάζζνληαη άιια 50 ζπίηηα καδί κε ηα μελνδνρεία «Παιίξξνηα» θαη «Δζληθφλ». ηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 1943 νκάδα αληαξηψλ απφ ηελ Φζηψηηδα θαηαθζάλεη ζηελ Δχβνηα θαη πξνζπαζεί λα ζπγθξνηήζεη αληάξηηθά ζψκαηα 12. Ζ δχλακε ηεο αληίζηαζεο είλαη ηέηνηα πνπ θαηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο κε ηνπο ζπκκάρνπο ε Υαιθίδα βξίζθεηαη κε κηθξή γεξκαληθή δχλακε. Σν ελδηαθέξνλ ησλ γεξκαλψλ εζηηάδεηαη κφλν ζηελ Γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ. Έηζη, ηα αληάξηηθά ζψκαηα αλαιακβάλνπλ «ηελ δηνίθεζε» ηεο Δχβνηαο θαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηεο Υαιθίδαο ειέγρεηαη απφ ηα ζηξαηεχκαηα θαηνρήο 13. Ζ ηδηαίηεξε αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο επηηειέζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα. Καζνξηζηηθφ ξφιν είρε ε θαηαζθεπή ην 1896 ηεο λέαο ηφηε πεξηζηξνθηθήο γέθπξαο αιιά θαη ηεο ζηδεξνδξνκηθήο ζχλδεζεο ηεο πφιεο κε ηελ Αζήλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Βξαλφπνπινο Δπ, «Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο», Αζήλα 1995, ζ θαη Ησαλλίδεο Δι., «Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο ζηελ Δχβνηα», Υαιθίδα Φαξάληνο Υαξάιακπνο, Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δχβνηα, Σφκνο ΛΒ, Δηαηξεία Δπβντθψλ πνπδψλ 13 Φαξάληνο Υαξάιακπνο, Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δχβνηα, Σφκνο ΛΒ, Δηαηξεία Δπβντθψλ πνπδψλ 20

21 Εικόνα 8 Ζκταςθ που καταλαμβάνει ο Διμοσ Χαλκιδζων βάςει του νόμου "Καποδίςτρια". Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ `60, `70 θαη `80, λένη θάηνηθνη απφ ην εζσηεξηθφ θαη θπξίσο απφ ηα νξεηλά ηνπ λνκνχ, αλαδεηνχλ εξγαζία ζηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ιφγσ ησλ βηνκεραληψλ πνπ επδνθηκνχλ θαη έηζη παξνπζηάδεηαη έληνλν θχκα αζηπθηιίαο. Οη λένη απηνί δεκφηεο εγθαζίζηαληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε πεξηνρέο φπσο ηα Αιάηζαηα, ην Βαζξνβνχλη θαη ε Ληαλή Άκκνο δεκηνπξγψληαο κεγάιεο εθηάζεηο κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. Σν γεγνλφο απηφ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ζηε ζπλέρεηα ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζην βσκφ θπζηθά ηεο αληηπαξνρήο. Πνιιά αμηφινγα αξρηηεθηνληθά δείγκαηα ηνπ παξειζφληνο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο παηδείαο θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαηαζηξέθνληαη ζβήλνληαο καδί ηνπο θαη έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηεο πφιεο. Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ην 1958 ην ζεκεξηλφ θέληξν ηεο 21

22 Υαιθίδαο είρε θεξπρζεί αξραηνινγηθφο ρψξνο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ ην 1971 ρψξνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο 14 απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 15. εκαληηθφ έξεηζκα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο απνηειεί, απφ ην 1926 πνπ ηδξχζεθε κέρξη θαη ζήκεξα, ε βηνκεραλία «Σζηκέληα Υαιθίδνο» πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε ζεκεξηλή Τςειή Γέθπξα. Ζ Υαιθίδα άξρηδεη ζηαδηαθά απφ ηελ δεθαεηία ηνπ `80 λα ζπγθεληξψλεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηελ γεηηνληθή βηνκεραληθή δψλε ησλ Οηλνθχησλ Βνησηίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ηδξχνληαη ηα πξψηα ηκήκαηα ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Υαιθίδαο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ΣΔΗ ζπγθεληξψλεη ζήκεξα ζηελ Υαιθίδα πεξί ηνπο 10,000 θνηηεηέο. Παξάιιεια πνιινί Αζελαίνη βξίζθνπλ δίπια ζηα ζηελά ηνπ Δπξίπνπ, εθηφο απφ ηελ ήζπρε κφληκε θαηνηθία, θαη έλα θνληηλφ ηφπν δηακνλήο ηα ζαββαηνθχξηαθα. Δλδεηθηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηεο πφιεο είλαη φηη νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ ην 1940 θαηαγξάθνληαλ ζηηο Σν 1981 αγγίδνπλ ηηο 44,847 θαηνίθνπο, θαη είθνζη ρξφληα κεηά ηνπο 62, Με λέν ζρέδην γηα ηελ ρσξνηαμηθή αλαθαηαλνκή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ρέδην Καιιηθξάηεο) ν Γήκνο Υαιθηδέσλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 ζα πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Λειαληίσλ, Αλζήδσλνο, Απιίδνο θαη Νέαο Αξηάθεο. Ζ έδξα ηνπ κεγαιχηεξνπ Γήκνπ ηεο Δχβνηαο ζα είλαη πάιη ε Υαιθίδα θαη ε έθηαζε ηνπ ζα θηάλεη ηα 412,38 η.ρικ ΦΔΚ 1003Β 14/12/1971 θαη ΦΔΚ 117Β 25/04/ Ησαλλίδεο Δι., Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ, Υαιθίδα 2002, ζ ηνηρεία απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία δεκνζηεπκέλα ζην

23 Κεθάιαην Γεύηεξν Πιεζπζκηαθή Αλάπηπμε ηεο Υαιθίδαο Απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε Υαιθίδα ήηαλ εμαγσγηθφ θέληξν ηεο Δχβνηαο κε ζεκαληηθή γεσξγηθή αιιά θαη βηνηερληθή παξαγσγή, ελψ είρε ιηκάλη κε έληνλε εκπνξηθή θίλεζε. Ζ ίδηα θαηάζηαζε δηαηεξείηαη θαη ηελ πξψηε πεξίνδν ( ) πνπ αθνινπζεί ηελ απειεπζέξσζε θαη θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ αλαθαηαηάμεηο ησλ θαηνίθσλ, δηακνξθψλεηαη ζηαδηαθά ε θνηλσλία ηεο πφιεο. Σε δεχηεξε πεξίνδν ( ), ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη απνθξπζηαιισζεί. Σα ζηνηρεία ηεο πξψηεο απνγξαθήο ηνπ 1879 θαηαγξάθνπλ θαηνίθνπο. Ο θιάδνο ηεο βηνηερλίαο γλσξίδεη άλζεζε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θεξακνπνηίαο θαη πνηνπνηίαο. Σν εκπφξην αλαπηχζζεηαη ηδηαίηεξα θαη έηζη ζηε κέρξη ηφηε θπξίαξρε αγξνηηθή ηάμε εκθαλίδεηαη ε λέα αζηηθή. Ο πιεζπζκφο ηεο Υαιθίδαο εκθαλίδεη κέρξη ην 1907 ζπλερήο άλεζε σο αληίθηππν ηνπ εξρνκνχ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ησλ κέρξη ηφηε πνηκέλσλ ή αγξνηψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ ππφινηπε Δχβνηα 18. Με ηελ απνγξαθή ηνπ 1920 ( θάηνηθνη) θαηαγξάθεηαη ζρεδφλ δηπιάζηνο πιεζπζκφο απφ ηα πξψηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Ζ απμαλφκελε ηάζε εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ζπγθπξία ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πξνζθχγσλ εθηφο απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Δχβνηαο εγθαζίζηαηαη θπξίσο ζηελ Υαιθίδα. Ζ ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ πεξί ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο Πληθυσμός Δήμου Φαλκιδέων πξφζθπγεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεη κεξηθψο ε απνγξαθή ηνπ 1928 πνπ θαηαγξάθεη θαηνίθνπο. Αληίζηνηρα, ηα λνχκεξα γηα ηε Νέα Αξηάθε είλαη 192 άηνκα ην 1920 θαη άηνκα ην 1928, ελψ γηα ηε Νέα Λάκςαθν ην 1920 ν πιεζπζκφο είλαη κεδεληθφο θαη ην 1928 θηάλεη ηα 678 άηνκα Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΤΔ) 23

24 Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Σζηκέληα Υαιθίδνο απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα πνπ απφ ηα κέζα ηηο δεθαεηίαο ηνπ `20 ζα επεξεάζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Ζ πιεζπζκηαθή έθξεμε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αιιά θαη ηελ νινέλα απμαλφκελε βηνκεραλνπνίεζε ηεο πφιεο δεκηνπξγεί ηα πξψηα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ην Λίγν πξηλ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζην Β Παγθφζκην ε πφιε είρε θηάζεη ζηνπο Σν γεγνλφο απηφ είλαη εκθαλέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαη έηζη παξά ηελ γεξκαληθή θαηνρή ε πξσηεχνπζα ηεο Δχβνηαο δελ πζηέξεζε πιεζπζκηαθά. Μεηαπνιεκηθά εκθαλίδεη κηα ζπλερή θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Ζ έιμε ηεο Υαιθίδαο δελ πεξηνξηδφηαλ ζηηο γχξσ ηηο πεξηνρέο ή ζηα φξηα ηνπ λνκνχ ηεο, αιιά μεπεξλάεη απηά ηα φξηα θαη βγαίλεη έμσ απφ ην λνκφ. Ζ γξήγνξε θαη κεγάιε βηνκεραληθή αλάπηπμε, πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ επξχηεξν ρψξν, γχξσ απφ ηελ πξσηεχνπζα (Οηλφθπηα, Θήβα, Διεπζίλα, Αζπξφππξγνο) θαη θαηά θχξην ιφγν θαηά κήθνο ησλ δπν εζληθψλ νδψλ, ηεο εζληθήο νδνχ πξνο ηελ Κφξηλζν θαη πξνο ηε Λακία, ππνρξέσζαλ πνιινχο εξγαδφκελνπο λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο θνληηλφηεξεο πφιεηο, πνπ ηνπο εμππεξεηνχζαλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ Υαιθίδα ζε απηήλ ηε ζπγθπξία δέρεηαη θαηλνχξγην πιεζπζκφ θαη έθζαζε ην 1971 ζηνπ θαηνίθνπο. Εικόνα 10 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1945 Εικόνα 9 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1986 Ζ πφιε ηφηε αξρίδεη λα επεθηείλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε βνησηηθή αθηή θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηε βφξεην Δχβνηα θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Δλδεηθηηθέο ηηο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ηεο Υαιθίδαο είλαη νη 24

25 αεξνθσηνγξαθίεο ζε δηάζηεκα 40 ρξφλσλ. Ζ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1945 εκθαλίδεη ηνλ πιεζπζκφ ζπγθεληξσκέλν γχξσ απφ ην Καξάκπακπά. αξάληα ρξφληα αξγφηεξα ζε αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1986 ε έθηαζε ηεο πφιεο πξνζεγγίδεη ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. ηελ Αγία Μαξίλα έρνπλ ρηηζηεί θαη νη εξγαηηθέο θαηνηθίεο, ην βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο επεθηείλεηαη εζσηεξηθά ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηε βφξεην Δχβνηα, κε έληνλν ξπζκφ επεθηείλεηαη ε πφιε ζηε βνησηηθή αθηή, ελψ κε αξγφ ξπζκφ πξνο ην Λειάληην Πεδίν. Έλα ρξφλν πξηλ, ην 1985, εγθξίζεθε ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηεο Υαιθίδαο Εικόνα 11 Γενικόσ Πολεοδομικόσ Χάρτθσ του Διμου Χαλκιδζων που ςυντάχκθκε το 1985 από τθ Γ.Τ.. το χάρτθ διακρίνονται με διαφορετικό χρωματιςμό οι διαχωριςμοί των ςυνοικιϊν τθσ πόλθσ και οι κυριότεροι οδικοί άξονεσ ειςόδου - εξόδου ςτθν πόλθ όπωσ είναι ςιμερα. (ΦΔΚ 137.Γ.25/02/1987), πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο γηα πιεζπζκηαθφ κέγεζνο θαηνίθσλ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ζρεδίσλ πφιεο. χκθσλα κε απηφ ινηπφλ δηαηεξείηαη ε κνξθή ηεο γεληθήο θαηνηθίαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πφιεο θαη ην εκπνξηθφ θέληξν απηήο. Ζ πφιε ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο 25

26 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο, ηηο ζπλνηθίεο, ζηηο νπνίεο πξνηείλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα θέληξα, θαη θάζε ζπλνηθία δηαηξείηαη ζε γεηηνληέο. ε επίπεδν ζπλνηθίαο γίλνληαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ (φπσο ζρνιεία), πεδνδξφκσλ, ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ζηάζκεπζεο. ε επίπεδν πφιεο πξνηείλνληαη θάπνηα έξγα κεγαιχηεξεο θιίκαθαο φπσο, κεηαθνξά ηνπ ιηκαληνχ, ηνπ λεθξνηαθείνπ, ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ θπιαθψλ, δεκηνπξγία ηεο πςειήο γέθπξαο, δεκηνπξγία αληζφπεδσλ θφκβσλ θαη βειηίσζε ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο πξνηείλνληαη έξγα θαη κειέηεο δηθηχσλ ππνδνκήο κε βαζηθφηεξα ηα δίθηπα κεηαθνξηθήο ππνδνκήο θαη ηα απαξαίηεηα δίθηπα χδξεπζεο, απνρέηεπζεο. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο Υαιθίδαο ηελ δεθαεηία ηνπ `80 θαη `90 έπαημε ε ξαγδαία νηθηζηηθή ηεο αλάπηπμε. Σφηε ρηιηάδεο λένη θάηνηθνη, απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λνκνχ θπξίσο, εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πφιε αλαδεηψληαο εξγαζία ζηηο βηνκεραλίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Οη λένη απηνί θάηνηθνη εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε πεξηνρέο βφξεηα ηεο πφιεο ζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. 26

27 Κεθάιαην Σξίην Πνιενδνκηθή αλάπηπμε 3.1 Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο πνιενδόκεζεο Ζ Υαιθίδα είλαη κηα πφιε πνπ δελ είλαη εχθνιν λα «δηαβαζηεί» φηαλ θαλείο ηελ πεξπαηά. ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ έρνπλ απνηππσζεί νη δηαδνρηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο θπξίσο κεηά ηελ Φξαγθνθξαηία. Ζ ζεκεξηλή εηθφλα δηακνξθψζεθε θαζψο ε πφιε αλαπηπζζφηαλ ρσξίο ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ, πνιιέο θνξέο ρσξίο ηελ χπαξμε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα λέα θηίξηα έπαηξλαλ ηε ζέζε ησλ παιαηψλ ζηνλ ππάξρνληα αζηηθφ ηζηφ 20. Εικόνα 12 Σο πρϊτο πολεοδομικό ςχζδιο τθσ Χαλκίδασ του ε αυτό περιλαμβάνεται θ περιοχι του Κάςτρου και ο άξονασ τθσ Χαμθλισ Γζφυρασ 20 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ», Υαιθίδα 2002, ζ.37 27

28 Εικόνα 13 Σοπογραφικό ςχζδιο ςυνοικίασ μζςα ςτο κάςτρο που ςυντάχκθκε το Δηθφλα 14 Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ ζσλα πνπ επηβάιεη απνδεκηψζεηο θαη αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία πιαηείαο ζηε Υαιθίδα βάζεη ηνπ πξψηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ. Σν πξψην πνιενδνκηθφ ζρέδην γηα ηε Υαιθίδα εγθξίζεθε ην ε απηφ πεξηιακβαλνηαλ κφλν ε πεξηηεηρηζκέλε ζπλνηθία ηνπ Κάζηξνπ. Μαδί βέβαηα ήηαλ ε ρακειή γέθπξα ηνπ Δπξίπνπ θαη ν άμνλαο πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηελ Άλσ Πφιε ηε ζεκεξηλή νδφ Κψηζνπ. Με ην ζρέδην έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζνχλ θάπνηα νηθφπεδα έηζη ψζηε λα αλνηρηνχλ νη θχξηνη νδηθνί άμνλεο. πσο ήηαλ θπζηθφ, νη αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαζπζηεξνχζαλ πνιχ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Σειηθά ην ζρέδην εθαξκφζηεθε θαη αλάγθελ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ θαη κε ηελ 28

29 θαηάιεςε απφ έιιελεο θαηνίθνπο ησλ αθάιππησλ εθηάζεσλ. Ζ πφιε ηφηε επεθηείλεηαη βφξεηα θαη αλαηνιηθά 21. Σελ δεθαεηία ηνπ 1890 ε Υαιθίδα ζηελ βνησηηθή αθηή πεξηιακβάλεη ηε ζπλνηθία ηνπ θάζηξνπ Καξάκπακπα θαη ζηελ επβντθή αθηή ηε ζπλνηθία εληφο ησλ ηεηρψλ θαη εθηφο ηνπ Πξνάζηεηνπ. Οη δχν ζπλνηθίεο είραλ ζρεδφλ ίζε έθηαζε θαη ζπλέζεηαλ έλαλ κεζαησληθφ ραξαθηήξα γηα ηελ πφιε. Ζ εηθφλα απηή άιιαμε κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε ην 1884 γηα θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο. Σν γθξέκηζκα άξρηζε ην 1885 θαη ζπλερίζηεθε ζηα επφκελα ρξφληα, γηα λα εμαθαλίζεη ζηαδηαθά θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρεί απφ ην πνιπηάξαρν παξειζφλ ηεο Υαιθίδαο. Εικόνα 15 Ο Πορκμόσ τθσ Χαλκίδασ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα Έηζη θη αιιηψο κεηά ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο, ε άζιηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ ηα ηείρε θαη ην ςπρνινγηθφ θιίκα πνπ ππήξρε ζηνπο πνιίηεο, νδήγεζαλ ζηελ θαηεδάθηζή ηνπο Κ. Καπθνχια, Ν. Παπακίρνο, Β. Υαζηάνγινπ, «ρέδηα πφιεσλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αη.», ζ «Δπβντθή εγθπθινπαίδεηα», ηφκνο Γ, ιήκκα «Υαιθίδα» 29

30 πγρξφλσο κε ην γθξέκηζκα ηνπ θξνπξίνπ άξρηζε θαη ε θάιπςε ηεο ηάθξνπ πνπ απφ ην 1840 ήηαλ μεξή. Ζ νινθιεξσηηθή φκσο θάιπςε δελ είρε ηειεηψζεη αθφκα ζηα 1896, αθνχ έσο ηφηε είρε γθξεκηζηεί κφιηο ε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ησλ ηεηρψλ. Ζ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηθαλνπνίεζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υαιθίδαο, βξέζεθαλ φκσο θάπνηνη πνπ θαηαδίθαζαλ ηελ απφθαζε γηα ην γθξέκηζκα φισλ ησλ ηεηρψλ ηεο πφιεο. ηελ θσηνγξαθία απφ επηζηνιηθφ δειηάξην ηνπ ηέινπο ηνπ 1890 ε νδφο απφ ηε ρακειή γέθπξα ηνπ Δχξηπνπ εκθαλίδεηαη λα δηέξρεηαη κέζα απφ ην θάζηξν. ηελ επφκελε θσηνγξαθία πνπ εθδφζεθε κεηά απφ κηα δεθαεηία πεξίπνπ ε Γέθπξα εκθαλίδεηαη κε λέα κνξθή: Ζ βνησηηθή αθηή κε ιηγνζηά ζπίηηα ζηα πξαλή ηνπ ιφθνπ ηνπ Καξάκπακπα κε ην θάζηξν λα μερσξίδεη απφ καθξηά. Ζ επβντθή αθηή απνηεινχζε ήδε ην θέληξν ηεο πφιεσο ηεο Υαιθίδαο. Απφ Εικόνα 16 Σαξιδιϊτεσ και πλανόδιοι ζμποροι ςτθν γζφυρα τθσ Χαλκίδασ ςε επιςτολικό δελτάριο του το βάκοσ διακρίνεται το κάςτρο Καράμπαμπα. Εικόνα 17 Πανοραμικι τθσ Χαλκίδασ από τον Καραμπαμπά τθ δεκαετία του `20 παλνξακηθή θσηνγξαθία ησλ αξρψλ ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα πνπ ιήθζεθε απφ ηελ 30

31 πεξηνρή Καξάκπακπα ε πφιε θαίλεηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε πξνο ηα εζσηεξηθά. Σν παξαιηαθφ κέησπν παξακέλεη αθφκα αλνηθηφ θαη νη γχξσ ιφθνη εχθνια νξαηνί. ηελ αληίπεξα αθηή δεζπφδεη ην θηίξην ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ θαη πξνθαλψο ηα ζπίηηα ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ. Ζ πεξηνρή ζε ξπκνηνκηθφ δηάηαγκα ηνπ 1954 απνθαιείηαη σο «Τπαιιήισλ ηδεξνδξφκσλ Διιεληθνχ Κξάηνπο» γηαηί πξνθαλψο εθηάζεηο θνληά ζην ζηαζκφ είραλ παξαρσξεζεί γηα ηελ ζηέγαζή ηνπο. 3.2 Οη πξόζθπγεο θαη νη πξώηνη νηθηζκνί Εικόνα 18 Θ Γζφυρα Χαλκίδασ ςτθ δεκαετία του `50 Αλακθηζβήηεηα ε έιεπζε κεγάινπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ ζε φιε ηελ Διιάδα κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ην 1922 ήηαλ αλαπφθεπθην λα επεξεάζεη θαη ηελ Υαιθίδα. Πέξαλ ησλ πξφρεηξσλ νηθηζκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ πνπ ζηήλνληαη ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο, αξρίδνπλ λα θαηνηθνχληαη θαη πεξηνρέο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ αλεθκεηάιιεπηεο. Σν θιαζζηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ε Νέα Λάκςαθνο θαη ε Νέα Αξηάθε πνπ πξηλ ην `22 είραλ κεδεληθφ πιεζπζκφ. ε θνληηλφηεξε απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο δεκηνπξγνχληαη ηα πξψηα ζπίηηα πξνο ηελ κεξηά ηεο βνησηηθήο αθηήο 23. Έηζη ζηελ αληίζηνηρε θσηνγξαθία απφ επηζηνιηθφ δειηάξην πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηε γέθπξα ηνπ Δχξηπνπ, εθεί πνπ πξηλ 30 ρξφληα ν Καξάκπακπαο εκθαληδφηαλ σο έλαο μεξφο ιφθνο, θαίλεηαη φηη αξθεηά ζπίηηα βξίζθνληαη ζηα πξαλή ηνπ κε ηνπο πξψηνπο δξφκνπο λα έρνπλ αλνηρηεί. Σα πξψηα πξνζθπγηθά ζπίηηα ζηελ πεξηνρή απηή ηελ κεηαηξέπνπλ ζε νηθνδνκήζηκε απφ μεξή θαη άγνλε έθηαζε. 23 Βξαλφπνπινο Δπ, «Ηζηνξία ηεο Δχβνηαο», Αζήλα 1995, ζ

32 Ζ δεθαεηία ηνπ `30 ήηαλ ίζσο ε πην παξαγσγηθή πνιενδνκηθά γηα ηελ Υαιθίδα. Σν 1932 κε δηαηάγκαηα ξπκνηνκίαο δεκηνπξγνχλη αη νη βάζεηο ηεο ζχγρξνλεο Εικόνα 19 Πανοραμικι Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ τθν δεκαετία του πφιεο κε πεξηνρή ηζρχνο 12 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζην θέληξν ηεο πφιεο. Μέρξη ηφηε ην θέληξν ηεο Υαιθίδαο δηέπνληαλ απφ Γηάηαγκα φξσλ δφκεζεο ηνπ Σν 1933 ξπκνηνκείηαη ν πξνζθπγηθφο πλνηθηζκφο Καλαπίηζαο πνπ κεηξνχζε κφιηο δέθα ρξφληα δσήο. Με ηξία δηαθνξεηηθά Γηαηάγκαηα ην 1937 πξνσζνχληαη ξπκνηνκήζεηο ζηνλ Καξάκπακπα, ζηνλ πλνηθηζκφ Βνχξθνο θαη ζε Ννηηναλαηνιηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ 24. Ζ έληνλε απηή ξπκνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, εθηφο απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο ηφηε δεκνηηθήο αξρήο, δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ είρε απνθηήζεη ε πφιε. Ο πιεζπζκφο, ζπλερψο απμάλεηαη γηα ηελ Υαιθίδα, έπξεπε λα ζηξηκσρηεί ζε κηα κηθξή έθηαζε γεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη ππνηππψδεηο ζπλζήθεο κηαο ζχγρξνλεο πφιεο πνπ ζα άθελε πίζσ ηα νηθηζηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ν κεγάινο πιεζπζκφο ηεο. Δίλαη ζαθέο φηη δελ ππήξμε εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκφο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηψλ, φπσο απηέο ηεο Καλήζνπ, ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θαη ηεο Νεάπνιεο, αιιά νχηε θαη ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε θαη πξφλνηα γηα ηελ εμέιημε ηεο. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πφιεο κε ηελ ίδξπζε ησλ πξνζθπγηθψλ ζπλνηθηζκψλ Νεαπφιεσο, Καλαπίηζαο, Αγ. Ησάλλνπ, Σνχξθηθνπ Νεθξνηαθείνπ θαη Καξάκπακπα έγηλε θαηφπηλ απαιινηξίσζεο εθηάζεσλ ή δηάζεζεο δεκνζίσλ 24 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ», Υαιθίδα 2002, ζ.37 32

33 θηεκάησλ. Έηζη αλνξζφδνμα ην ζρέδην αληί λα πξνεγείηαη αθνινπζεί ηηο ραξάμεηο ησλ ηδησηψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη απνδεκηψζεηο 25. Χζηφζν, νη πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο θαη ε θαηνρή ζπγθεληξψλνπλ αθφκα κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνίθσλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Δχβνηαο. Ζ θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη σο δχζθνια ειεγρφκελε θαη ην θξάηνο αδπλαηεί λα ξπζκίζεη ηελ ηαρχηαηε πνιενδνκηθή γηγάλησζε ηεο πφιεο ζρεδφλ άλαξρα. Δηθφλα 20 ην πνιενδνκηθφ ράξηε ηεο Υαιθίδαο ηνπ 1985 ζεκεηψλεηαη ε έθηαζε ηεο πφιεο ην 1930 βάζεη αεξνθσηνγξαθηψλ ηεο Γ.Τ.. ηα πεξίρσξα ηεο πφιεο βξίζθνληαη νη πξψηνη πξνζθπγηθνί νηθηζκνί. 25 Ησαλλίδεο Δι., «Ηζηνξία ηνπ Γήκνπ Υαιθηδέσλ», Υαιθίδα 2002, ζ.37 33

34 3.3 Ζ δεκηνπξγία ηεο ζύγρξνλεο πόιεο πσο δηαθξίλνπκε θαη ζηελ αεξνθσηνγξαθία ηνπ 1945 πνπ απνηππψλεηαη ν βαζηθφο νηθηζηηθφο θνξκφο ηεο Υαιθίδαο, ε πφιε έρεη επεθηαζεί θπξίσο πξνο ηα λφηηα. εκεία-θιεηδηά πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο είλαη νη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο, Αβάλησλ, Λειαληίσλ, Πξναζηείνπ, Αξεζνχζεο θαη Υατλά, πνπ ππάξρνπλ κέρξη θαη ζήκεξα, θαζψο θαη κεγάια αζηηθά θελά (Δβξατθφ Νεθξνηαθείν, γήπεδν). Σν 1945 ε έθηαζε ηεο Υαιθίδαο πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ πνπ ζήκεξα ζεσξείηαη θέληξν ηεο πφιεο. Εικόνα 21 Αεροφωτογραφία τθσ Χαλκίδασ το 1960 Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1960, ε πφιε έρεη επεθηαζεί πεξηκεηξηθά, θαίλνληαη θαη ηα πξψηα δηάζπαξηα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο (πξνο ηελ λέα γέθπξα), ελψ εκθαλήο είλαη θαη ε επέθηαζε ηεο ζηελ βνησηηθή αθηή. Δπηά ρξφληα αξγφηεξα ζπληάζζεηαη απφ ην δήκν γεληθφ ζρέδην γηα ηελ πφιε, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κφλν ην ηκήκα ηεο Υαιθίδαο ζηελ επβντθή αθηή θαη κέρξη ηε ζπλνηθία αιεκή Παιφγνπ., Πνιενδνκηθή κειέηε ηεο Χαιθίδαο, εξγαζία γηα ην κάζεκα Δ.Θ. Πνιενδνκίαο, 9 Μάηνο

35 Σν 1971 ε πφιε επεθηείλεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζηε βνησηηθή αθηή, θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ ηελ ζπλδέεη κε ηε βφξεην Δχβνηα θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Ζ αλάπηπμε πνιιψλ απζαηξέησλ θηηζκάησλ πξνο ηα βφξεηα ησλ Εικόνα 22 Ο Νότιοσ ευβοϊκόσ και άποψθ τθσ Χαλκίδασ τθ δεκαετία του `60 πεξηρψξσλ δεκηνπξγεί παξάιιεια πξνβιήκαηα ζηε ξπκνηνκία θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αλαπηχρζεθε φιε ε πιεπξά ησλ βνξείσλ ζπλνηθηψλ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε θαζπζηέξεζε πνιχ λα ζπληαρζεί ελψ αληηζηξφθσο αλάινγα κηθξά ζπίηηα μεθχηξσλαλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο αζηπθηιίαο. Σν πξνβιεκαηηθφ ηεο θαηάζηαζεο δηαθξίλεηαη κεξηθψο ζηνλ γεληθφ πνιενδνκηθφ ράξηε φπνπ ε ξπκνηνκία ζηηο ζπλνηθίεο Δ, Ε θαη Ζ είλαη πξνβιεκαηηθή έσο αλχπαξθηε. Ζ θαηάζηαζε απηή δηθαηνινγεί θαη ηελ ζεκεξηλή θαθή αλάπηπμε ηνπ βφξεηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζε αληίζεζε κε ηελ λφηηα πιεπξά. 35

36 Εικόνα 23 Θ περιοχι τθσ Γζφυρασ και του Καράμπαμπα από ψθλά Σν 1973 εθπνλείηαη απφ ηελ νκάδα αξρηηεθηνληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ D.N.A. ξπζκηζηηθφ θαη πνιενδνκηθφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην κε εληνιή ηνπ ηκήκαηνο Υσξνηαμίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 27. Αληηθείκελν ηνπ ήηαλ ε κειέηε ηεο πεξηνρήο επηξξνήο ηεο Υαιθίδαο, ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηεο, νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηειηθά ε δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ Υαιθίδα αλαπηχζζεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ `70 ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ πνξζκνχ ηνπ Δπξίπνπ, κε ην θχξην θαη παιαηφηεξν ηκήκα ηεο λα βξίζθεηαη ζηελ Δχβνηα. Οη βαζηθνί νδηθνί άμνλεο είλαη νη ιεσθφξνη Βεληδέινπ θαη Υατλά πνπ νδεγνχλ, ε πξψηε, ζηε λφηηα έμνδν ηεο πφιεο θαη, ε δεχηεξε, ζηε βφξεηα, θαζψο θαη νη νδνί Αβάλησλ, Νενθχηνπ, Πξναζηείνπ θαη Λειαληίσλ εληφο ηεο Υαιθίδαο. Ζ ηειεπηαία ζπλδέεη ηελ πφιε κε ηηο ζπλνηθίεο πνπ βξίζθνληαη πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ην Λειάληην Πεδίν 27 D.N.A., Υαιθίο - Ρπζκηζηηθφλ θαη ξπκνηνκηθφλ ζρέδηνλ, Γ Φάζηο 36

37 Εικόνα 24 Θ ζκταςθ τθσ πόλεωσ τθσ Χαλκίδασ βάςει αεροφωτογραφίασ του 1960 τθσ Γ.Τ.. πάνω ςτον τελευταίο πολεοδομικό χάρτθ του Διακρίνεται θ ενςωμάτωςθ των προςφυγικϊν οικιςμϊν προσ τα βόρεια ςτον ιςτό τθσ πόλθσ Ζ εηζαγσγή ηεο πνιπθαηνηθίαο Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ε δεκνγξαθηθή έθξεμε κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, γελλνχλ απηνκάησο ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα αιιά θαη κεγάιε δήηεζε εξγαζίαο. Παξάιιεια, ε ηερλνινγία ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ εηζάγεηαη ηφηε, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο πςειψλ θηηξίσλ. ια απηά κέζα ζε έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο πνπ δεηνχζε ςειφηεξα θηίξηα απφ ηελ αλάπηπμε θαηά κήθνο ησλ πφιεσλ. Οη ζπλζήθεο απηέο ππαγφξεπζαλ ηελ αλάγθε γηα εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεγέζπλζεο ηεο πφιεο ηεο νπνίαο φκσο νη ππνδνκέο ζε δίθηπα θαη δξφκνπο βξίζθνληαλ ζε εκβξπαθφ ζηάδην. εκαληηθφηεξνο ζηαζκφο ησλ λνκνζεηηθψλ 37

38 ξπζκίζεσλ, ίζσο θαη κέρξη ηηο κέξεο καο, αλ θξίλνπκε απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ γέλλεζε αθελφο ηεο πνιπθαηνηθίαο αιιά θαη ηεο κεηέπεηηα εμέιημήο ηεο, είλαη ε ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ην Σν θάζε θηίξην, δηαηξεκέλν, ζα κπνξνχζε λα αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηδηνθηήηεο. Ο λφκνο επηζπκνχζε λα δψζεη άκεζε αληηκεηψπηζε ζην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα ησλ κεγάισλ πφιεσλ. Ζ επέθηαζε ηνπο πιένλ ειέγρεηαη κε πξηκνδφηεζε ηνπ ςεινχ θηηξίνπ, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ δηεπθφιπλζε αλέγεξζεο ιφγσ αλάιεςεο ησλ εμφδσλ απφ πνιινχο ηδηνθηήηεο. Δίλαη ε αξρή κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαηαζθεπήο, ε νπνία θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ θαη απφ ηφηε θαη ζην εμήο ζα επηζηξαηεχεηαη ζπρλά, φηαλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο απηφο ν ηχπνο θηηξίνπ ζα εληαρζεί ζηελ ινγηθή ηεο επέλδπζεο, ζα εμειηρζεί, δειαδή, ζε έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ, ην νπνίν ζα επεξεάδεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο αγνξάο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα απφ ηελ ζέζπηζε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, εθδίδεηαη ν πξψηνο Γεληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο (Γ.Ο.Κ 1929). θνπφο ηνπ ήηαλ ε επαλαηνπνζέηεζε ζε λέεο βάζεηο νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν αθνξνχζε ηελ αλέγεξζε ησλ νηθνδνκψλ κέρξη ηφηε. Δπηρεηξείηαη έλαο ζπλεηδεηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ. Καζνξίδεηαη σο ειάρηζηε κνλάδα ζπγθξφηεζεο ηεο πφιεο ην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, παξφιν πνπ ζηελ πξάμε ε αλνηθνδφκεζε δελ γίλεηαη ζηελ θιίκαθα απηή. Καηνρπξψλεη ηελ νηθνδφκεζε θαηά κήθνο ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη εηζάγεη ηα ζπζηήκαηα δφκεζεο Ζ αληηπαξνρή Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ζηελ Διιάδα, κεηαηίζεηαη ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηηο Γπηηθφ-επξσπατθέο ρψξεο ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Οπζηαζηηθά ρσξίο δηαζέζηκα θεθάιαηα, κε πιήζνο θαηεζηξακκέλσλ θηηξίσλ θαη κε εθ λένπ κεγάιε, εζσηεξηθή απηή ηε θνξά, κεηαλάζηεπζε, δεκηνπξγείηαη θαη πάιη έληνλν ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα. Έηζη, ε πνιπθαηνηθία, ην ζχκβνιν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ γηα ηελ κεζνπνιεκηθή Διιάδα, γίλεηαη ηψξα κηα επηηαθηηθή αλαγθαηφηεηα. Αληίζεηα κε ηνπο πξνβαιιφκελνπο ζηφρνπο θαη πνιηηηθέο γηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ην δήηεκα ηεο 38

39 νηθνδφκεζεο θαηνηθηψλ ζπλαξηάηαη κε ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Ζ νηθνδνκή αλαδείρζεθε ζε πξνλνκηαθφ ρψξν δηνρέηεπζεο ησλ απνηακηεχζεσλ αιιά θαη πεδίν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ ε πνιπθαηνηθία εμαπιψλεηαη παληνχ, φρη κφλν ζαλ κνληέιν θαηνηθίαο αιιά θαη σο πξφηππν νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη πνπ ζηελ θάζ χςνο αλάπηπμε ηεο, απνηππψλεηαη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ θαη ζπλερψο εθπνλνχληαη πνιενδνκηθά ζρέδηα κε ηελ ζπκκεηνρή πνιενδφκσλ-αξρηηεθηφλσλ θαη ςεθίδνληαη λνκνζρέδηα, ε εθαξκνγή ηνπο, ζπάληα έηπρε νινθιεξσκέλεο πινπνίεζεο. ε απηά ηα πιαίζηα, έξρεηαη ν λένο Γ.Ο.Κ ην 1955, λα ηξνπνπνηήζεη απηφλ ηνπ 29. Με απηφλ θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ. Καηαξγνχληαη απφ ην ζψκα ηνπ θηηξίνπ νη εζσηεξηθέο απιέο θαη εηζάγεηαη ν θσηαγσγφο. Καζνξίδεηαη χςνο ζηελ νηθνδνκή πνπ ζπλεπάγεηαη απηφκαηε αχμεζε θαη φξνθν φισλ ησλ θηηξίσλ. Εικόνα 25 Δείγματα πολυκατοικίασ ςτο κζντρο τθσ Χαλκίδασ. Θ καταςκευι τουσ ςτισ αρχζσ του `70 ςκιαγραφείται από τισ περιμετρικοφσ εξϊςτεσ με εςοχι και τθν χριςθ ιςογείου για καταςτιματα. Σν 1968 λένο λφκνο πξνβιέπεη αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ δφκεζεο θαηά 20 έσο 40% αλάινγα κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή, κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε θαιχηεξνπ θσηηζκνχ, αεξηζκνχ θαη ειηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ. Βέβαηα ε 39

40 αληίθαζε είλαη πξνθαλήο, αθνχ ην θχξην αίηην έιιεηςεο ειηαζκνχ θαη αεξηζκνχ, είλαη νη πςεινί ζπληειεζηέο πνπ δεκηνπξγνχλ κεγάινπο φγθνπο.(θπζηθά, ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ην πιάηνο ησλ δξφκσλ) πσο πξναλαθέξζεθε, ε αλνηθνδφκεζε ηεο ρψξαο δελ ζηεξίρζεθε ζε άκεζεο θξαηηθέο πξσηνβνπιίεο φζν ζε αληίζηνηρεο ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Έηζη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο πεξηνξίζηεθε ζηελ ηζρπξή ππνζηήξημε ηεο ηδησηηθήο νηθνδφκεζεο, (νπζηαζηηθά αληηπαξνρήο) ε νπνία εθθξάζηεθε κε κηα ζεηξά απφ κέηξα. Σν κέηξν ηεο αληηπαξνρήο εθαξκφζηεθε αξρηθά ζηελ Αζήλα αιιά γξήγνξα βξήθε πεδίν δξάζεο ιακπξφ ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηηο πεξηθέξεηαο. ε κηα ζπλερηδφκελε αλνρή κεγάια ηκήκαηα γεο είραλ θαηαηκεζεί κε ζθνπφ λα δνζνχλ ζε νηθνπεδνχρνπο. Οη κηθξνί νηθνπεδνχρνη ζηελ ζπλέρεηα δεηνχζαλ έληαμε ησλ απζαηξέησλ θηηξίσλ ηνπο. Σν θξάηνο θαη νη ηνπηθνί παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη λα ππάξμεη θνηλσληθή ελζσκάησζε έθαλαλ σο ζπλήζσο «ηα ζηξαβά κάηηα». Ζ απαιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληηπαξνρήο απφ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο έδηλε ηελ επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα θαηαζθεπάζεη πνιπθαηνηθία θαη λα απνθχγεη ηελ πςειή θνξνινγία ηεο αγνξαπσιεζίαο κεηαρεηξηζκέλσλ θαηνηθηψλ. Οη λέεο θαηαζθεπέο δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλα έιεγρν πνηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα νη εξγνιάβνη-θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα ζπκπηέδνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θηηξίνπ. Ζ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα πεξλά ζηα ρέξηα ησλ εξγνιάβσλ. Γηεπθνιχλνληαη απφ ηηο κηθξέο ηδηνθηεζίεο νη νπνίεο επηθξαηνχλ σο κέηξν νηθνδνκήζηκνπ θηηξίνπ. Οη ζπλελψζεηο νηθνπέδσλ αθφκα θαη κε ηελ ινγηθή ηεο αληηπαξνρήο, δελ επλννχληαη, θαη ιφγσ πνιχπινθσλ ηδηνθηεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο νηθνλνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο αληηπαξνρήο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην φηη κε ηελ ζπκθσλία κεηαμχ νηθνπεδνχρνπ θαη εξγνιάβνπ εγθαζίζηαηαη κηα ζρέζε αληαιιαγήο. Μέζα απφ απηή ηε ζρέζε ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο εθρσξνχληαη ζηνλ επηρεηξεκαηία έλαληη κηαο κειινληηθήο πιεξσκήο κε θαηαζθεπαζκέλν ρψξν, κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ηεο νηθνδνκήο θαη ελ ζπλερεία ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο πνπ ηνπ αλαινγεί. Ζ ζρέζε απηή πξνζθέξεη ηειηθά ζηνλ νηθνπεδνχρν έλα πην ζχγρξνλν πξντφλ, επαξθέο θαη γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ρσξίο θαλέλα θφπν, ρσξίο δηάζεζε ρξεκάησλ θαη σο κνλαδηθή απψιεηα ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ νηθνπέδνπ. Αληίζηνηρα ν αληηπαξνρέαο παίξλεη ην ξίζθν ηεο φιεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο, κεηψλνληαο 40

41 αηζζεηά ην απαξαίηεην αξρηθφ θεθάιαην, ην νπνίν απνδείρηεθε εθ ησλ πζηέξσλ κηθξφ. Απφ πνιηηηθή άπνςε ηνλίδεηαη πσο, παξφιν ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ, ην φιν ζχζηεκα γεο θαη νηθνδνκήο πνπ αλαπηχρζεθε, είρε ιεηηνπξγηθφηεηα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Μνηξαία γχξσ απφ απηφ έρνπλ δνκεζεί παξαγσγηθέο δνκέο, θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζπκθέξνληα θαη αληηιήςεηο. Αλακθηζβήηεηα, έρεη ζπλδεζεί κε δηαδηθαζίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο ζε κηα πεξίνδν πνιηηηθά θξίζηκε θαη κε έληνλνπο ξπζκνχο θνηλσληθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Έηζη, παξά ηε δηάρπηε θαη ζπρλά έληνλε δπζθνξία γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ εηθφλα ηεο Διιεληθήο πφιεο (γηα ηηο απζαίξεηεο εθηάζεηο, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ θ.α) ε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνδφκεζεο αληαπνθξίλεηαη ζε κία επξχηαηε θνηλσληθή ζπλαίλεζε ε νπνία απνζθνπνχζε ζηελ απηνζπληήξεζή ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ζηελ δηθαηνιφγεζε ησλ πάκπνιισλ παξαηππηψλ. ηελ πνιπθαηνηθία ηεο αληηπαξνρήο νη αξρηηέθηνλεο απνθηνχλ δεπηεξεχνληα ξφιν. Ο ξφινο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξφζνςεο θαη ηεο εηζφδνπ κε πνιχ θαζνξηζκέλα φξηα ή αθφκα ζην λα βάινπλ ηελ ππνγξαθή ηνπο γηα λα εθδνζεί ε άδεηα. Βεβαίσο θαη νη θαινί αξρηηέθηνλεο ζπλερίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα ρηίδνπλ θηίξηα πνιπθαηνηθηψλ. Δλνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηνπο εμψζηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ δηπιή φςε, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εηθφλα ηνπ θηηξίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πφιεο. Εικόνα 26 Κλαςικό παράδειγμα "οικογενειακήσ" πολυκατοικίασ. Ο αρχικόσ οικοπεδοφχοσ διζθεςε το ζδαφοσ και με αντιπαροχή ζλαβε κάποια διαμερίςματα ςτην οικοδομή. Μορφολογικά λιτή καταςκευή με εξϊςτεσ με μεγάλη εςοχή τουλάχιςτον ενόσ μζτρου και φωταγωγό. Η κάλυψη του οικοπζδου είναι τόςο μεγάλη που δεν περιςςεφει οφτε εκατοςτό για χϊρο πραςίνου ή ςτάκμευςθσ 41

42 κσο ηα θηίξηα απηά ήηαλ ζαθέζηαηα ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη επνκέλσο δελ ζπλέβαιαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηεο πφιεο κε ηελ παξνπζία ηνπο, παξά κφλν ιεηηνπξγψληαο σο κνξθνινγηθά, θαη πάιη, πξφηππα ζηνπο εξγνιάβνπο. ε κνξθνινγηθφ επίπεδν θαηαξγνχληαη ηα ζπλερή θνπθψκαηα θαη νη κεγάιεο νξηδφληηεο δηαηξέζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηηο φςεηο ησλ κνληέξλσλ πνιπθαηνηθηψλ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Σα αλνίγκαηα ησλ θνπθσκάησλ απνηεινχλ ηξχπεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ αξηηθηζηέι, πνπ κεξηθέο θνξέο δηαηξείηαη κε θάλαβν αξκψλ. Σα θιηκαθνζηάζηα θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη γεληθά κηθξαίλνπλ θαη ράλνπλ ηελ αίγιε ηνπο. Οη εμψζηεο έρνπλ ζπλήζσο 1κ. πιάηνο θαη ρψξνο ηνπ εμψζηε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπ πιάηνπο θαη ηνπ εκηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη, αλαθεξφκελνο ζε δχν ή ζπρλά πεξηζζφηεξεο ηδηνθηεζίεο. πλεπψο γεκίδεη κε πξάγκαηα απνθηψληαο θπξίσο απνζεθεπηηθφ ξφιν. Ζ ηειηθή πξννπηηθή εηθφλα ελφο δξφκνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ νκνηνγέλεηα θαη απφ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε ελαιιαγήο πνπ ζα ηξαβνχζε ην κάηη ηνπ πεξηπαηεηή. Σαπηφρξνλα φκσο, ε πφιε έρεη απνθηήζεη έλαλ «ξπζκφ», πνπ ηεο δίλεη ε απνηχπσζε ηεο κηθξνδηνθηεζίαο ζην αλάπηπγκα ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Παξάιιεια, ζην εζσηεξηθφ, εληείλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ αζπλερνχο θαη δηαζπαζκέλνπ ρψξνπ. Καηά θαλφλα φιεο νη ηδηνθηεζίεο απνηππψλνληαη ζηνλ ρψξν κε ηελ θαηαζθεπή καληξφηνηρνπ ζηα φξηα ησλ ηδηνθηεζηψλ, δηαιχνληαο νπνηαδήπνηε επαθή. Καηαθεξκαηηζκέλν θαη απξνζπέιαζην ην εζσηεξηθφ ησλ ηεηξαγψλσλ φρη κφλν παξακέλεη αλελεξγφ, αιιά δελ κπνξεί νχηε θαλ λα θπηεπηεί. ηελ πφιε ηεο Υαιθίδαο ε αληηπαξνρή, καδί κε ηελ λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ αξγφηεξα, ήηαλ απφ ηηο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο πνπ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ αξρηηεθηνληθή. Σα κηθξά ζπίηηα γξήγνξα θαηεδαθίζηεθαλ γηα λα ζεθσζνχλ κεγάιεο πνιπθαηνηθίεο ζε κηα αλεξρφκελε κεζαία ηάμε πνπ ζα θηινμελνχζε ηνπο αζηηθνχο κεηαλάζηεο ηεο Δχβνηαο. 3.4 Ζ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ Ζ ζέζε ηεο Υαιθίδαο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο. Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχζαλ ηε ρσξνζέηεζε ηεο πφιεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζάιαζζα ζεκαληηθή, ήηαλ ιφγνη ζηξαηεγηθνί, πνιηηηθνί θαη εκπνξηθνί. πνηνο έιεγρε ηελ πφιε, έιεγρε ηαπηφρξνλα ην ζαιάζζην πέξαζκα απφ ην βφξεην ζην λφηην 42

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η αλάπηπμε ηεο πόιεο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη ε εμέιημε ηεο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικοποίηση Τσπολογία Πόλεων Σταθμοί της Εσρωπαϊκής Αστικοποίησης

Αστικοποίηση Τσπολογία Πόλεων Σταθμοί της Εσρωπαϊκής Αστικοποίησης Αστικοποίηση Τσπολογία Πόλεων Σταθμοί της Εσρωπαϊκής Αστικοποίησης 1. Μεσαιωνική πόλη Απαξρή: ε θενπδαιηθή θξίζε ηνπ 14νπ αηψλα Τν θέληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο βξίζθεηαη ζηελ χπαηζξν, απνθεληξσκέλν νηθηζηηθφ

Διαβάστε περισσότερα