ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΑΜΔΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 9 Μαξηίνπ 2012 Αζήλα, Διιάδα: Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, αλαθνίλσζε ζήκεξα όηη θάηνρνη νκνιόγσλ πνπ εμέδσζε ή εγγπήζεθε ε Διιεληθή Γεκνθξαηία πνζνύ θεθαιαίνπ 172 δηζ., πξνζέθεξαλ ηα νκόινγά ηνπο γηα αληαιιαγή ή ζπλαίλεζαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, αληαπνθξηλόκελνη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα αληαιιαγή θαη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα παξνρή ζπλαίλεζεο πνπ δεκνζηεύζεθαλ από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ηελ 24 ε Φεβξνπαξίνπ Από ηα 177 δηζεθαηνκκύξηα πεξίπνπ, νκόινγα πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία έιαβε πξνζθνξέο γηα αληαιιαγή θαη ζπλαηλέζεηο γηα ηξνπνπνίεζε από θαηόρνπο νκνιόγσλ νλνκαζηηθήο αμίαο 152 δηο πεξίπνπ, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ην 85,8% ηεο αλεμόθιεηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηώλ ησλ νκνιόγσλ. Κάηνρνη ηνπ 5,3% ηεο αλεμόθιεηεο νλνκαζηηθήο αμίαο απηώλ ησλ νκνιόγσλ ζπκκεηείραλ ζηελ πξόζθιεζε γηα παξνρή ζπλαίλεζεο θαη αληηηάρζεθαλ ζηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία ελεκέξσζε ηνπο πηζησηέο ηνπ επίζεκνπ ηνκέα όηη κεηά ηελ επηβεβαίσζε θαη πηζηνπνίεζε από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο δηαρεηξηζηή ηεο δηαδηθαζίαο ζύκθσλα κε ηνλ λόκν 4050/2012, ζα απνδερζεί ηηο ιεθζείζεο ζπλαηλέζεηο θαη ζα ηξνπνπνηήζεη ηνπο όξνπο όισλ ησλ νκνιόγσλ ηεο πνπ δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ δελ πξνζθέξζεθαλ γηα αληαιιαγή ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο θαη ην Ν. 4050/2012. πλαθόινπζα, ε Διιεληθή Γεκνθξαηία δελ ζα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο πξόζθιεζεο γηα ηα νκόινγα ειιεληθνύ δηθαίνπ. Η Διιεληθή Γεκνθξαηία έιαβε επίζεο πξνζθνξέο γηα αληαιιαγή θαη ζπλαηλέζεηο ζηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο από θαηόρνπο νκνιόγσλ ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο πεξίπνπ 20 δηζ., ή 69%, ησλ νκνιόγσλ ηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ππό αιινδαπό δίθαην θαζώο θαη νκνιόγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εγγύεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη είραλ επηιεγεί λα πεξηιεθζνύλ ζηηο πξνζθιήζεηο. Αλ νη ζπλαηλέζεηο ζηηο

2 πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ νκνιόγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία θαη δηέπνληαη από ην ειιεληθό δίθαην γίλνπλ απνδεθηέο, ην πνζό ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνιόγσλ ειιεληθνύ δηθαίνπ πνπ ζα αληαιιαρζνύλ θαη ησλ ινηπώλ νκνιόγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε Διιεληθή Γεκνθξαηία έρεη ιάβεη πξνζθνξέο γηα αληαιιαγή θαη ζπλαηλέζεηο γηα ηηο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο, ζα αλέιζεη ζπλνιηθά ζηα 197 δηζ. ή 95,7% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ νκνιόγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο Η Διιεληθή Γεκνθξαηία απνθάζηζε λα παξαηείλεη ηελ πεξίνδν ηζρύνο ηεο πξόζθιεζεο γηα θάζε ζεηξά ησλ νκνιόγσλ ηεο πνπ δηέπνληαη από δίθαην δηαθνξεηηθό από ην ειιεληθό θαη νκνιόγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εγγύεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο κέρξη ηελ 23 ε Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 9.00 κ.κ. (Ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο), ώζηε λα επηηξέςεη ζηνπο θαηόρνπο απηώλ ησλ νκνιόγσλ, νη νπνίνη δελ ηα έρνπλ αθόκε πξνζθέξεη γηα αληαιιαγή ή δελ έρνπλ ζπλαηλέζεη ζε απηήλ, λα ην πξάμνπλ, θαη κεηέζεζε ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ γηα ηνπο πξνο αληαιιαγή κόλνλ ηίηινπο ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε πξνζθνξάο αληαιιαγήο ηεο 24 εο Φεβξνπαξίνπ 2012 έσο ηελ 11 ε Απξηιίνπ πλαθόινπζα, ε πεξίνδνο γηα ππνβνιή ησλ εληνιώλ ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηα νκόινγα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν σο Αιινδαπνί Σίηινη Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Αιινδαπνί Δγγπεκέλνη Σίηινη, Σίηινη Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Δγγπεκέλνη Σίηινη, Δλζώκαηνη Δγγπεκέλνη Σίηινη θαη Διβεηηθά Οκόινγα έρεη παξαηαζεί κέρξη ηελ 23 ε Μαξηίνπ 2012 θαη ώξα 9.00 κ.κ. (Ώξα Κεληξηθήο Δπξώπεο) (ε νπνία ζα απνηειέζεη πιένλ ηελ «Πξνζεζκία Λήμεο» γηα ηνπο ζθνπνύο απηώλ ησλ πξνζθιήζεσλ). Ωζηόζν, νη θάηνρνη ηέηνησλ νκνιόγσλ δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ ηηο εληνιέο ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ήδε ππνβάιεη, εθηόο εάλ απηό επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. Δπηπιένλ, ν Τπνπξγόο θύξηνο Βεληδέινο επηβεβαίσζε όηη ε Διιεληθή Γεκνθξαηία πξνηίζεηαη λα απεπζύλεη πξόζθιεζε πξνο ηνπο θαηόρνπο ησλ νκνιόγσλ πνπ δηέπνληαη από ειιεληθό δίθαην πνπ έρνπλ εθδνζεί από θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εγγύεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκνιόγσλ γηα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο αληαιιαγήο, αιιά δελ έρνπλ γίλεη αθόκε απνδεθηέο από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία, γηα παξνρή ζπλαίλεζεο θαη γηα ηξνπνπνίεζε ησλ νκνιόγσλ απηώλ, όπσο πξνβιέπεηαη από ην Ν.4050/2012 θαηά ηξόπν παξόκνην κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνηάζεθαλ γηα ηα νκόινγα εθδόζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο πνπ δηέπνληαη από ειιεληθό δίθαην. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ Δπάγγεινο Βεληδέινο δήισζε «Δθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο πηζησηέο καο, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ ην θηιόδνμν πξόγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνζαξκνγήο θαη νη νπνίνη έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ζπζίεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ζε απηήλ ηελ ηζηνξηθή πξνζπάζεηα. Με ηελ ππνζηήξημε ησλ πηζησηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ ηδησηώλ πηζησηώλ, ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη λα εθαξκόδεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ πξνζαξκνγώλ θαη δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηηο νπνίεο έρεη

3 δεζκεπηεί, θαη πνπ ζα επαλαθέξνπλ ηελ Διιάδα ζε κία πνξεία βηώζηκεο αλάπηπμεο. Οη πξνζθιήζεηο καο γηα πξνζθνξά γηα αληαιιαγή θαη ππνβνιή ζπλαηλέζεσλ ζε ζρέζε κε ηα νκόινγα αιινδαπνύ δηθαίνπ θαη ηα εγγπεκέλα νκόινγα ζα παξακείλνπλ αλνηθηέο κέρξη ηελ 23 ε Μαξηίνπ 2012, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο νπνίαο δε ζα ππάξρεη πιένλ ε δπλαηόηεηα γηα πηζησηέο πνπ θαηέρνπλ απηνύο ηνπο ηίηινπο λα επσθειεζνύλ από ην παθέην ησλ γξακκαηίσλ ΔΣΥ, ηεο ζπγρξεκαηνδόηεζεο θαη ησλ ηίηισλ ΑΔΠ, νη νπνίνη ζπληζηνύλ ζεκαληηθό θαη αλαπόζπαζην κέξνο ησλ πξνζθιήζεώλ καο.» Οη Deutsche Bank AG, London Branch θαη HSBC Bank plc ελεξγνύλ σο δηαρεηξηζηέο νινθιήξσζεο ζπλαιιαγήο γηα ηηο πξνζθιήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη εθηόο Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ θαη ε Bondholder Communications Group LLC θαη ηα Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα ΑΔ ελεξγνύλ από θνηλνύ σο Γηαρεηξηζηέο Πιεξνθνξηώλ, Αληαιιαγήο θαη Τπνινγηζκνύ. Οη πιήξεηο όξνη θάζε πξόζθιεζεο βξίζθνληαη δηαζέζηκνη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απνθιεηζηηθά ζηελ ηζηνζειίδα Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξόζθιεζε, νη θάηνρνη νθείινπλ λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πξόηαζεο θαη δηάζεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα Η Διιεληθή Γεκνθξαηία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο θαη επηινγή ηεο θαη θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα νπνηεδήπνηε πξηλ απνδερζεί νπνηνπζδήπνηε ηίηινπο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο πξνζθιήζεηο λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία, λα αλνίμεη εθ λένπ ή λα ηξνπνπνηήζεη νπνηαδήπνηε πξόζθιεζε γηα νπνηαδήπνηε ζεηξά ηίηισλ πνπ ππάγνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο απηέο, λα κεηαζέζεη ηελ απνδνρή ησλ εληνιώλ ζπκκεηνρήο ή λα απνζύξεη νπνηαδήπνηε πξόζθιεζε. # # # # Οπδεκία πξόηαζε ή πξόζθιεζε απόθηεζεο ή αληαιιαγήο νπνησλδήπνηε αμηνγξάθσλ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζε νπνηαδήπνηε δηθαηνδνζία. Τίπνηα ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζπληζηά πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε, ε νπνία πξόζθιεζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κέζσ πξόζθιεζεο θαη πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ πνπ ζα θαηαζηεί δηαζέζηκε από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία. Οη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα είλαη απηνί πνπ ηίζεληαη ζηελ αληίζηνηρε πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. Πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλαιιαγή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνύζα ζα γίλνληαη κόλν ζε θαηόρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζύκθσλα κε όινπο ηνπο εθαξκνδόκελνπο λόκνπο θαη ηηο απαγνξεύζεηο πξόηαζεο θαη δηάζεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. Η παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζπληζηά πξνζθνξά πώιεζεο αμηνγξάθσλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά ή ηελ Ιαπσλία ή νπνπδήπνηε αιινύ από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ή νπνηαδήπνηε άιιε

4 θξαηηθή ή άιιε νληόηεηα. Οπνηαδήπνηε αμηόγξαθα πνπ ηειηθώο πξνζθέξνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνζθιήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα δελ ζα θαηαρσξεζνύλ δπλάκεη ηεο US Securities Act ηνπ 1933 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί («ε Securities Act»), θαη δελ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ή λα πσιεζνύλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζε πξόζσπα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ρσξίο θαηαρώξεζε ή δπλάκεη εμαίξεζεο από ηηο ππνρξεώζεηο θαηαρώξεζεο ηεο Securities Act. Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά αμηνγξάθσλ ζα γίλεηαη κόλν κέζσ πξόζθιεζεο θαη πιεξνθνξηαθνύ δειηίνπ πνπ θαζίζηαηαη δηαζέζηκν από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζε πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ιάβνπλ ηελ πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν θαη ηελ πξνζθνξά αμηνγξάθσλ πνπ γίλεηαη δπλάκεη απηήο. Η παξνύζα αλαθνίλσζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη δελ κπνξνύλ λα δηαλεκεζνύλ ή λα ζηαινύλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνύλ ζε πξόζσπα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ή ζε εθδόζεηο κε επξεία δηαλνκή ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Οινη νη δηακεζνιαβεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαιιαγέο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζε ζρέζε κε ηα νπνηνδήπνηε από ηα αμηόγξαθα πνπ παξαδίδνληαη από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζύκθσλα κε θάπνηα πξόζθιεζε θαη ελεκεξσηηθό δειηίν κπνξεί λα απαηηεζεί λα απνζηείινπλ ελεκεξσηηθό δειηίν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα αμηόγξαθα απηά γηα ζαξάληα εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνύ. Η παξνύζα αλαθνίλσζε δελ απνηειεί πξνζθνξά αληαιιαγήο ή πξόζθιεζε επέλδπζεο ζε αμηόγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απ ή θέξνπλ ηελ εγγύεζε ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε νπνία απεπζύλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε επελδπηή πνπ θαηνηθεί ή βξίζθεηαη ζηελ Διβεηία. Δπελδπηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διβεηία κπνξνύλ λα απνζηείινπλ πιεξεμνύζηα ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε ιήςεο ζπλαίλεζεο (αιιά δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθνξά αληαιιαγήο) κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν. Η παξνύζα αλαθνίλσζε δηαλέκεηαη θαη απεπζύλεηαη κόλν ζε, θαη ηπρόλ πξόζθιεζε θαη πιεξνθνξηαθό δειηίν κπνξεί λα δηαλέκεηαη άκεζα ή έκκεζα (i) ζηελ Απζηξία ζε εηδηθνύο επελδπηέο, (ii) ζην Βέιγην ζε εηδηθνύο επελδπηέο πνπ ελεξγνύλ γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό, (iii) ζηε Γαιιία ζε πξόζσπα αδεηνδνηεκέλα λα παξέρνπλ επελδπηηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ πξνζώπσλ θαη ζε εηδηθνύο επελδπηέο πνπ επελδύνπλ γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό, (iv) ζην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ζε εηδηθνύο επελδπηέο, (v) ζηελ Ιζπαλία ζε εηδηθνύο επελδπηέο, (vi) ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζε επαγγεικαηίεο επελδπηέο, εηαηξείεο πςειήο θαζαξήο αμίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν, πξνο ην νπνίν ε παξνύζα αλαθνίλσζε κπνξεί λνκίκσο λα επηθνηλσλεζεί ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ.

5 Η δηάζεζε ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζε νξηζκέλεο άιιεο δηθαηνδνζίεο κπνξεί επίζεο λα απαγνξεύεηαη εθ ηνπ λόκνπ. Πξόζσπα ζηελ θαηνρή ησλ νπνίσλ πεξηέξρεηαη ε παξνύζα αλαθνίλσζε απαηηείηαη από ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία λα ελεκεξώλνληαη ζρεηηθά θαη λα ηεξνύλ νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο απαγνξεύζεηο. Η παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζπληζηά πξόηαζε αγνξάο ή πξόζθιεζε πξνζθνξάο πώιεζεο αμηνγξάθσλ, θαη πξνζθνξέο αμηνγξάθσλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε δελ ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ ή γηα ινγαξηαζκό ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο.

Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ

Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ Πνιηηηθή Δθηέιεζεο Δληνιώλ Περιετόμενα 1 Δηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο 2 3 Παξάγνληεο εθηέιεζεο 3 4 Κξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο βαξύηεηαο ησλ παξαγόλησλ βέιηηζηεο εθηέιεζεο 4 5 Σόπνη Γηαπξαγκάηεπζεο Γηακεζνιαβεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00)

(Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Σρίτη και ώρα 12:00) ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ της 19 ης Ιοσνίοσ 2015, ημέρα Παρασκεσή και ώρα 12:00 (Α Δπαναληπτική Γ.. της 2 ας Ιοσλίοσ 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Β Δπαναληπτική Γ.. της 14 ης Ιοσλίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο.

Απηόο ν Κώδηθαο Δενληνινγίαο ηζρύεη από ηηο 21 Δεθεκβξίνπ 2010 θαη κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη θαηά πεξηόδνπο. Εηζαγσγή Θεκειηώδεηο αξρέο θαη εθαξκνζηκόηεηα Η ζπκκόξθσζε κε όινπο ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο απνηειεί αθιόλεηε δέζκεπζε γηα ηελ Takeda Pharmaceutical Company Limited θαη όιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ. ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα