Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας Φράγµα, γεωτεχνικαί συνθήκαι και µέτρα θεµελιώσεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας Φράγµα, γεωτεχνικαί συνθήκαι και µέτρα θεµελιώσεως"

Transcript

1 Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας Φράγµα, γεωτεχνικαί συνθήκαι και µέτρα θεµελιώσεως Ο.Α. Παπαγεωργίου Πολιτικός Μηχανικός. Σύµβουλος Μηχανικός, Γεν. Γραµµατεύς Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων (Μέλος της ιεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγµάτων ICOLD) Λέξεις κλειδιά: φράγµα Μεσοχώρας, αλλουβιακαί αποθέσεις, θεµελίωσις ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Περιγράφεται η στρωµατογραφία της περιοχής του φράγµατος, το βραχώδες υπόβαθρον, αι αλλουβιακαί αποθέσεις και η διάστρωσίς των εις την κοίτην του ποταµού, η ανάγκη τοποθετήσεως λιθορριπής και η ανάγκη πλήρους αφαιρέσεως των εν λόγω αλλουβιακών αποθέσεων προ της τοποθετήσεως της οριστικής λιθορριπής του φράγµατος. Το Υ. Η. Έργον Μεσοχώρας (επί του ρού του Άνω Αχελώου), δια το οποίον ο γράφων ηργάσθη ως Μέλος του Συµβουλίου Εµπειρογνωµώνων της ιευθύνσεως Αναπτύξεως Υ. Η. Έργων ( ΕΗ- ΑΥΕ) κατά τη διάρκειαν της κατασκευής του ( ), περιλαµβάνει λιθόρριπτον φράγµα ύψους 150 m µε ανάντη πλάκα στεγανοποιήσεως εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος και περιµετρικήν πλίνθον, σήραγγα εκτροπής και υπερχειλιστήν µετά δύο θυροφραγµάτων, διώρυγος πτώσεως και δεξαµενής εκτονώσεως επί του δεξιού ακροβάθρου, υδροληψίαν µε φρέαρ θυροφραγµάτων και σήραγγα υδροληψίας (µήκους ~ 8000 m) µετά φρέατος αναπάλσεως και υπαίθριον Υ. Η. Σταθµόν (2 µονάδες 90 ΜVA) και µετά διώρυγος φυγής επί του αριστερού αντερείσµατος. Τα ανακύψαντα γεωλογικά γεωτεχνικά προβλήµατα είναι σχετικά µε τα ανωτέρω έργα, δια τα οποία ο γράφων επιφυλλάσσεται να επανέλθη µε σχετικάς ανακοινώσεις, η παρούσα όµως ανακοίνωσις έχει ως αντικείµενον τας εις την κοίτην του ποταµού αλλουβιακάς αποθέσεις, την διάστρωσιν και φύσιν των, τον τρόπον αποθέσεως των, την ανάγκην τοποθετήσεως λιθορριπής και την ανάγκην ολοκληρωτικής αφαιρέσεως των εν λόγω αλλουβιακών αποθέσεων προ της οιασδήποτε οριστικής τοποθετήσεως λιθορριπής του φράγµατος. 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προϋπάρχοντα στοιχεία Λεπτοµερή στοιχεία αφορώντα εις την γεωλογίαν της περιοχής καθώς και της θέσεως του φράγµατος εκτίθενται εις την από έτους 1972 έκθεσιν της Surveyer Nenniger and Chenevert (SNC), (Montral-Canada-5 τόµοι), και συµπληρωµατικώς εις αντίστοιχον εν συνεχεία γεωλογικήν έκθεσιν της ΑΥΕ. Εις την παρούσαν ανακοίνωσιν θα γίνη µόνον συνοπτική υπόµνησις ωρισµένων βασικών χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν τον σχεδιασµόν, την κατασκευήν και την συµπεριφοράν του φράγµατος και των συµπαροµαρτούντων έργων. 1.2 Στρωµατογραφία α. Βραχώδες υπόβαθρον: Εις την θέσιν του φράγµατος διεξήχθη γεωτεχνική έρευνα (γεωτρήσεις, στοαί και αντίστοιχοι εργαστηριακαί δοκιµαί) υπό της SNC, η οποία δεικνύεται εις Εικόνα 1 (Fig. 17, Vol. 3) εν κατόψει και εις την αντίστοιχον στρωµατογραφικήν στήλην (Εικών 2: Fig. 14, Vol. 3), συµφώνως προς τα οποίας εις την θέσιν του φράγµατος παρουσιάζεται εις τα κατάντη µια σειρά

2 λεπτοστρωµατωδών πρασίνων κερατολίθων µετά τινών λεπτοστρωµατωδών πυριτιούχων ασβεστολίθων και αργιλλικών σχιστολίθων (Green Chert Series), η οποία ακολουθείται (εκ των κατάντη προς τα ανάντη) από παχυστρωµατώδεις (SNC Ζώνη 1) έως λεπτοστρωµατώδεις ασβεστολίθους µετά παρεµβαλλοµένων ενστρώσεων λεπτοστρωµατωδών σχιστολίθων και κερατολίθων µε ποσοστόν αυξανόµενον προς τα ανάντη (SNC Ζώνη 5 Red Shale Limestone), όπου η παρουσία ερυθροχρώων λεπτοστρωµατωδών ενστρώσεων αργιλλικών σχιστολίθων, ενώ η στρωµατογραφική στήλη δίδει περιγραφήν δια τας αντιστοίχους ζώνας και δια την γεωλογικήν ηλικίαν στρωµάτων µειουµένην προς τα άνω και εκ των κατάντη προς τα ανάντη. Εις την Γεωλογικήν Έκθεσιν της ιευθύνσεως Αναπτύξεως Υδροηλεκτρικών Έργων ( ΑΥΕ) ηκολουθήθη κατάταξις εις ζώνας (µε αρίθµησιν αυξανοµένην εκ των ανάντη προς τα κατάντη), όπως παρουσιάζεται και περιγράφεται εις αντίστοιχον στρωµατογραφικήν στήλην (Εικών 3), εις την οποίαν δίδεται και ο συσχετισµός µε την στρωµατογραφικήν στήλην της SNC. Η διάταξις των αντιστοίχων ζωνών δεικνύεται και εις το Σχέδιον (Εικών 4), εις το οποίον εµφαίνεται ότι το µεν σώµα του τελικώς σχεδιασθέντος φράγµατος εκτείνεται εις όλας τας ανωτέρω αναφερθείσας ζώνας, ενώ η πλίνθος (η εκ σκυροδέµατος περιµετρική βάσις) της εκ σκυροδέµατος πλακός στεγανώσεως εκτείνεται επί των ζωνών 2 έως 4 της SNC (ζώναι 5 έως 3 της Γεωλογικής Εκθέσεως της ΑΥΕ) µετά την αφαίρεσιν κατά την εκσκαφήν θεµελιώσεως του αντιστοίχου τµήµατος της ζώνης 5 της SNC (ζώνη 2 της ΑΥΕ). β. Αποθέσεις Κοίτης: Εις την θέσιν του φράγµατος κατά µήκος της κοίτης του ποταµού (ίδε Εικόνα 1, Εικόνα 4) παρουσιάζονται (τυπικώς) εις διαφορετικά βάθη υπεράνω του βραχώδους υποβάθρου τρείς στρώσεις αµµοχαλίκων µετά κροκαλών καί τινών τροχµάλων (περιπτωσιακώς) καθώς και µετά ίχνους ιλύος ή αργίλου. Μεταξύ των στρώσεων αυτών παρεµβάλλονται (εις διαφορετικόν βάθος εκάστη) δύο στρώσεις λεπτοκόκκου ιλυώδους άµµου ή αµµώδους ιλύος χρώµατος βαθυχρόου γκρί (οργανικά) πάχους εκάστη µέχρι 3.0 m (περίπου). Η SNC (έκθεσίς της 1972 & Εικών 5: Τοµή Γεωτρήσεως UM-40, Εικών 6: Τοµή Γεωτρήσεως UM-41) δίδει την εξής περιγραφήν (Πίνακες 1 & 2), (αι υπογραµµίσεις δεικνύουν το προεξάρχον συστατικόν): Πίνακας 1. Γεώτρησις UM-40 (Άξων Φράγµατος, Υψ ) Βάθος (m) Περιγραφή Καφέχρους Άµµος και Χάλικες, κροκάλες τινες, ίχνος ιλύος Γκριζόχρους Ιλύς µετά τινός αργίλου και άµµου, ίχνος στρογγύλλων χαλίκων, τρεποµένη προς αργιλούχον αµµώδη ιλύν κάτω των 3.50 m Υπέρυρθροι καφέχροες αµµώδεις στρογγυλοί Χάλικες µετά τινός ιλύος, περιπτωσιακώς ιλύος αργίλου και κροκάλες µετά περιπτωσιακών τροχµάλων. Περιεκτικότης κροκαλών και τροχµάλων 5 15% Βαθύχρους γκρίζα Ιλύς µετά τινός αργίλου και άµµου Καφέχρους Άµµος και Χάλικες µετά τινός ιλύος και περιπτωσιακώς ίχνος αργίλου και στρογγυλαί κροκάλαι Αποσαθρωµένος αργιλικός σχιστόλιθος (shale).

3 Εικών 1: Κάτοψις θέσεως φράγµατος Γεωτεχνική διερεύνησις (γεωτρήσεις, στοαί, πολικά διαγράµµατα) υπό SNC (1972).

4 Εικών 2: Μεσοχώρα Στρωµατογραφική στήλη (SNC, 1972).

5 Εικών 3: Στρωµατογραφική στήλη περιοχής Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας (SNC ΙΓΜΕ).

6 Εικών 4: Υ.Η.Ε. Μεσοχώρας ιατοµές φράγµατος (Πλίνθος, Μέγιστος άξων φράγµατος, Μεγίστη τοµή φράγµατος (κατά µήκος του ποταµού).

7 Εικών 5: ελτίον γεωτρήσεως: Μεσοχώρα U.M.-40 (SNC-1972) (αλλουβιακαί αποθέσεις).

8 Εικών 6: ελτίον γεωτρήσεως: Μεσοχώρα U.M.-41 (SNC-1972) (αλλουβιακαί αποθέσεις).

9 Πίνακας 2. Γεώτρησις UM-41 (Άξων Φράγµατος, Υψ ) Βάθος (m) Περιγραφή Καφέχρους Άµµος και στρογγυλοί Χάλικες µετά τινών στρογγυλών κροκαλών και τροχµάλων (10 20%) και τινός ίχνους ιλύος και αργίλου Βαθύχρους καφέχρους γκρίζα Ιλύς, λεπτόκοκκος άµµος, ίχνος αργίλου και χαλίκων Καφέχρους Άµµος και στρογγυλοί Χάλικες µετά τινών στρογγυλών κροκαλών και τροχµάλων (10 20%) και τινός ίχνος ιλύος και αργίλου Βαθύχρους καφέχρους γκρίζα Ιλύς, λεπτόκοκκος άµµος, περιστασιακώς ίχνος χαλίκων, µέχρι ιλύος µετά τινός αργίλου, άµµου και στρογγυλών χαλίκων Ανοιχτόχρους καφέχρους Άµµος και Χάλικες, ίχνος µέχρι τινός ιλύος, κροκαλών και τροχµάλων, περιστασιακώς ίχνος αργίλου. Η κοκκοµετρική διαβάθµισις των εν λόγω λεπτοκόκκων ιλυωδών άµµων ή αµµωδών ιλύων ευρίσκεται εις το άνω µέρος του αντιστοίχου φάσµατος του δεικνυοµένου υπό της SNC (Εικών 7). Ως προκύπτει και εκ της ανωτέρω περιγραφής, αι εν λόγω λεπτόκοκκοι στρώσεις απετέθησαν εκάστη εις µίαν αντίστοιχον λίµνην σχηµατισθείσαν (εις το γεωλογικόν παρελθόν) λόγω της είς τινα κατάντη θέσιν εµφράξεως της κοιλάδος υπό κατολισθήσεως (ως π.χ. η επισυµβούσα πρό είκοσι οκτώ 28 ετών περίπου ανάντη της θέσεως φράγµατος Συκιάς, αλλά και προσφάτως εις την θέσιν του υπό κατασκευήν- φράγµατος Συκιάς µε αποτέλεσµα πληµµύρισιν των εργοταξιακών οδών και διακοπήν των εργασιών), ενώ τα υπεράνω των εν λόγω στρώσεων αµµοχάλικα απετέθησαν µετά την κατάργησιν των ανωτέρω λιµνών (δια πληρώσεως ή άλλως). Ο τοιούτος τρόπος αποθέσεως των εν λόγω στρώσεων είναι όµοιος δι αµφοτέρας (απόθεσις εντός λιµνάζοντος ύδατος) και ως εκ τούτου και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά αυτών είναι όµοια. Κατά τας προσφάτους τότε εκσκαφάς απεκαλύφθη το υλικόν των εν λόγω στρώσεων εις πλήρες µέτωπον, ο δε γράφων διεπίστωσεν κατά την πρόσφατον τότε ( ) επί τόπου επίσκεψιν, ότι το εν λόγω υλικόν της στρώσεως δεν είναι ενιαίον, αλλά παρουσιάζει διαστρώσιν εξ αλληλοδιαδεχοµένων λεπτοτέρων στρώσεων (ιλυώδους) άµµου αφ ενός (χειµεριναί αποθέσεις) και ιλύος ή αργιλώδους ιλύος αφ ετέρου (αποθέσεις ανοίξεως-θέρους: varved deposits), εάν δε καθίστατο δυνατή η (εις αδιατάρακτον κατάστασιν) µέτρησις του αριθµού των εν λόγω (µερικωτέρων) στρώσεων, θα ήτο δυνατή η κατά προσέγγισιν εκτίµησις της διάρκειας ζωής εκάστης αντιστοίχου λίµνης. Το υλικόν των ανωτέρω στρώσεων εις κεκορεσµένην κατάστασιν (ως εις την κοίτην του ποταµού) δύναται να ίσταται εις κατακόρυφον µέτωπον εκσκαφής χάρις εις την «φαινοµένην συνοχήν» (apparent cohesion) την δηµιουργούµενην υπό των µηνίσκων των τριχοειδών εφελκυστικών δυνάµεων, αι οποίαι δια τοιούτου είδους λεπτόκοκκα (µη συνεκτικά) υλικά (λεπτόκοκκος ιλυώδης άµµος, αµµώδης ιλύς) δύνανται να ανέρχονται εις σηµαντικά µεγέθη κινητοποιούντα και τας µεταξύ των κόκκων δυνάµεις τριβής. Τα αναφερόµενα υπό της SNC (εις την από του 1972 γεωλογικήν έκθεσίν της) αποδεικνύουν ότι η ύπαρξις εις την κοίτην των δύο συγκεκριµένων στρώσεων ιλύος ήτο έκτοτε γνωστή.

10 Εικών 7: Κοκκοµετρικαί καµπύλαι δειγµάτων γεωτρήσεων, αλλουβιακαί αποθέσεις κοίτης (SNC-1972: L-4).

11 1.3 Τεκτονική Αναφέρονται συνοπτικώς κύρια χαρακτηριστικά, δεδοµένου ότι αυτά αφορούν το βραχώδες υπόβαθρον (περισσότερα στοιχεία παρατίθενται εις υπ αρ. ΘΕΣ-2207/ έκθεσιν του γράφοντος). Η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας ευρίσκεται εντός της Ζώνης Πίνδου µε τα µεγάλα τεκτονικά ρήγµατα επωθήσεως (µε κυρίαν παράταξιν Β-Ν) και τα επαναλαµβανόµενα τεκτονικά λέπια. Λόγω της τεκτονικής καταπονήσεως τα µεν ψαθυρότερα στρώµατα (κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι) παρουσιάζουν κερµατισµόν, ενώ οι (λεπτοστρωµατώδεις) αργιλικοί σχιστόλιθοι, οι παρεµβαλλόµενοι µεταξύ των ασβεστολίθων και κερατολίθων, έχουν υποστεί διάτµησιν (τεκτονικήν: παραλλήλως ή και διαγωνίως) και έχουν µετατραπεί εις αργιλικάς ενστρώσεις µε διατµητικήν αντοχήν µέχρι της παραµενούσης τοιαύτης. Η παράταξις των στρωµάτων είναι γενικώς Β-Ν και η κλίσις των 50 ο -70 ο (κατά µέσον όρον 60 ο ) προς την κοίτην. Αναφέρονται τρία τεκτονικά ρήγµατα, δήλον ότι το F A εις τον κατάντη πόδα του φράγµατος (κανονικόν τεκτονικόν ρήγµα περίπου κατακόρυφον, εγκάρσιον προς την κοίτην, µε µετάπτωσιν m και ανελθόν το προς τα κατάντη τέµαχος), το F B εις την δεξιάν πλευράν της εισόδου εις τον υπερχειλιστήν (περίπου κατακόρυφον: εικάζεται), και το F Γ εις το δεξιόν ακρόβαθρον (περίπου κάθετον επί την κλίσιν των στρωµάτων και µε κλίσιν προς τα κατάντη: 15 ο 25 ο ). Υπάρχουν τρία συστήµατα διακλάσεων (Εικών 1), δήλον ότι το σύστηµα β παρακατακόρυφον κάθετον επί την παράταξιν και παράλληλον προς τον ποταµόν διαπερά τα δύο ακρόβαθρα εγκαρσίως (διαφυγαί και σιµεντενέσεις), το σύστηµα C µε κλίσιν 20 ο 50 ο προς τα κατάντη και ελαφρώς προς την κοίτην (εις το δεξιόν) και το σύστηµα d µε κλίσιν 20 ο 50 ο προς τα κατάντη και προς το εσωτερικόν του πρανούς εις το αριστερόν. 1.4 Υδρογεωλογία Εις την θέσιν του φράγµατος οι ασβεστόλιθοι (SNC: Ζώναι 1 έως 4) περιορίζονται µεταξύ δύο στεγανών σχηµατισµών, δήλον ότι των πρασίνων κερατολίθων εις τα κατάντη και των ερυθροχρόων αργιλλικών σχιστολίθων (SNC: Ζώνη 5) εις τα ανάντη. Η κυκλοφορία ύδατος αναπτύσσεται εντός των στρωµάτων των καρστικοποιηµένων ασβεστολίθων καθώς και κατά µήκος των διακλάσεων ιδίως του συστήµατος β, εντός δε αµφοτέρων παρατηρήθησαν δίοδοι χηµικής διαλύσεως (καρστικαί), ενώ εκ των εν λόγω ασβεστολιθικών στρωµάτων αναβλύζουν πηγαί παρά την κοίτην (αριστερά), εντός δε αυτών αναπτύσσονται και αρτεσιανοί ορίζοντες (Γεωτρήσεις UM-27 και UM-1 παρά τον ανάντη πόδα του δεξιού και του αριστερού ακροβάθρου αντιστοίχως: Εικών 1, Εικών 4). 1.5 Γεωµορφολογία Εις τη θέσιν του φράγµατος ο ποταµός διέβρωσεν την κοίτην του εγκαρσίως προς την παράταξιν των στρωµάτων (διάβρωσις διεποµένη υπό των συστηµάτων διακλάσεων) µε αποτέλεσµα τον σχηµατισµόν στενωπού µε αποτόµους παρειάς (κλίσιν 40 ο 60 ο ). Λόγω κατακερµατισµού πυκνοτέρου των πλέον λεπτοστρωµατωδών µελών, της παρουσίας των διατετµηµένων αργιλικών ενστρώσεων και του συνδυασµού των συστηµάτων διακλάσεων εδηµιουργήθη ταχυτέρα φθορά των πλέον λεπτρστρωµατωδών ζωνών µε αποτέλεσµα την δηµιουργίαν αποτόµων αλλαγών κλίσεων (ιδίως εις το αριστερόν) και προβόλων υπό των πλέον παχυστρωµατωδών µελών (ιδίως εις το δεξιόν). Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέπει να ληφθούν υπ όψιν από απόψεως συµβατότητος παραµορφώσεων µεταξύ πλίνθου και ανάντη πλακός και αποφυγής ρηγµατώσεως της ανάντη πλακός.

12 2 ΦΡΑΓΜΑ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΣ 2.1 Σχεδιασµός α. Το φράγµα Μεσοχώρας έχει (συµφώνως προς τα σχέδια δηµοπρατήσεως) τα εξής χαρακτηριστικά, δήλον ότι ονοµαστικόν υψόµετρον θεµελιώσεως φράγµατος , στέψεως , κλίσις (οριζόντιος : κατακόρυφος) Η = 1.4 : V = 1 (α = o ) ανάντη και κατάντη πρανούς, η ανάντη πλάξ στεγανοποιήσεως καταλήγει εις κατακόρυφον τοίχον στέψεως (εκ σκυροδέµατος) εδραζόµενον (επί της ζώνης 2Β) εις υψόµετρο και µε (ονοµαστικόν) υψόµετρον στέψεως (πλάτος βάσεως m). ια τον ταµιευτήρα, η ελαχίστη στάθµη λειτουργίας είναι εις το υψόµετρον , η µεγίστη κανονική στάθµη λειτουργίας εις το υψόµετρον και η µεγίστη στάθµη πληµµύρας εις το υψόµετρον (το υψόµετρον κατωφλίου του υπερχειλιστού ). β. Καθ οριζοντίαν έννοιαν ανακύπτουν περιορισµοί ως προς την έκτασιν της βάσεως του φράγµατος, αφ ενός µεν διότι εκ λόγων γεωλογικών (στρωµατογραφία, τεκτονική, γεωµορφολογία) η πλίνθος και η πλάξ επιφανειακής στεγανώσεως δεν δύνανται να µετατεθούν προς τα ανάντη, αφ ετέρου δε διότι εις τα κατάντη υφίσταται το έργον εξόδου της ήδη κατασκευασµένης και εν λειτουργία σήραγγος εκτροπής και αµέσως ανάντη αυτού έχει εκσκαφεί η λεκάνη αποτονώσεως του υπερχειλιστού, από την οποίαν ο κατάντη πους του φράγµατος πρέπει να έχει µίαν απόστασιν ασφαλείας ένταντι διαβρώσεων και υποσκαφών υπό των εκφορτίσεων του υπερχειλιστού, εν όψει µάλιστα και της εκεί διαπιστωθείσης υπάρξεως των δύο λεπτοκόκκων στρώσεων (ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος) µικράς αντοχής και ευχερώς διαβρωσίµων (Εικόνες 8, 9, 10 και 11). Τα ανωτέρω σηµαίνουν ότι έκτοτε ( ) δεν υφίσταντο πλέον µεγάλα περιθώρια και δυνατότητες ανασχεδιασµού και αναπροσαρµογών του φράγµατος. 2.2 Σεισµικότης Εν όψει των καταστροφικών δια την περιοχήν σεισµών των ετών 1967 (Μ=6.5 της κλίµακος Richter) και 1969 (Μ=5.7) µε σεισµικά επίκεντρα εις απόστασιν 5 10 km από την θέσιν του φράγµατος, συνετάγη (δια λογαριασµόν του εργολάβου, Μάιος και Ιούλιος 1989) µελέτη σεισµικότητος, κατά την οποίαν εξετιµήθη ότι δια σεισµόν Μ = 6.5 R η επιτάχυνσις αιχµής της θεµελιώσεως εις 0.35g (g = 9.81 m 2 /sec επιτάχυνσις βαρύτητος) µε κυριαρχούσας περιόδους sec και ότι λόγω της στενότητος της κοιλάδος το φράγµα θα διεγείρεται εις ταλάντωσιν όχι µόνον από την βάσιν του (όπως εν φράγµα απείρου µήκους) αλλά και από τας πλευράς του. Ανεξαρτήτως των εκτιµήσεων της ως άνω µελέτης (δια τας οποίας ο γράφων υπέβαλλεν εις ΑΥΕ- ΕΗ τας απόψεις του δια της εκθέσεώς του υπ αρ. ΘΕΣ-2207/ ), το γεγονός παραµένει ότι η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας υπόκειται εις έκδηλον σεισµικότητα, η οποία οδηγεί εις ρευστοποίησιν οιωνδήποτε στρώσεων ιλύος (ως αι ανεφερθείσαι ανωτέρω, εφ όσον οιαδήποτε εξ αυτών ήθελεν παραµείνη υπό το φράγµα, ως θα αναφέρει ο γράφων και εις εποµένας παραγράφους). 3 ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.1 Φράγµα και συµπαροµαρτούντα έργα Περί το τέλος Σεπτεµβρίου του έτους 1990 είχεν αποπερατωθεί η σήραγξ εκτροπής (δεξιόν ακρόβαθρον) και η δι αυτής εκτροπή του ποταµού, ευρίσκετο υπό αποπεράτωσιν το ανάντη πρόφραγµα, διεξήγοντο εκσκαφαί (δεξιόν ακρόβαθρον) δια την διώρυγα προσαγωγής και το έργον θυροφραγµάτων του υπερχειλιστού, είχεν αποπερατωθή η εκσκαφή των σηράγγων σιµεντενέσεων αποστραγγίσεως εις το αριστερόν ακρόβαθρον (2 επίπεδα) και του ορύγµατος δια το φρέαρ θυροφραγµάτων και διεξήγοντο εκσκαφαί εις την κοίτην του ποταµού δια την θεµελίωσιν του

13 φράγµατος (υψόµετρον επιφανείας αλλουβίων κοίτης περίπου και υψόµετρον βραχώδους υποβάθρου +624). 3.2 Αποκατάστασις συγκοινωνίας µετά των επί της δεξιάς όχθης χωρίων α. Λόγω των επί του δεξιού ακροβάθρου διεξαγοµένων εργασιών (εκρηκτικά, εκσκαφαί, αγκυρώσεις κλπ) δεν ήτο δυνατή η χρησιµοποίησις υπό των κατοίκων της ανάντη του φράγµατος ευρισκοµένης οδικής γεφύρας επί του Αχελώου, λόγος δια τον οποίον ο Εργολάβος (σύµβασις ΜΕΗ-2D) είχεν αναλάβη την υποχρέωσιν (πέραν της αφαιρέσεως όλων των στρώσεων αλλουβιακών αποθέσεων, δηλ. τριών (3) στρώσεων αµµοχαλίκων και δύο ενδιαµέσων στρώσεων ιλύος Παρα. 2.2-β ανωτέρω, ανάντη του άξονος του φράγµατος: θεµελίωσις της πλίνθου επί του βραχώδους υποβάθρου) να αποκαταστήση την δυνατότητα συγκοινωνίας δια τους κατοίκους των επί της δεξιάς όχθης χωρίων (Αετός, Αρµατωλικόν κλπ). β. Ο Εργολάβος µετά την αφαίρεσιν των δύο υψηλοτέρων στρώσεων (αµµοχάλικα, ιλύς Παρα. 2.2-β ) κατάντη του άξονος του φράγµατος απέθεσεν και συνεπύκνωσεν την τελικήν λιθορριπήν του φράγµατος εν τη ουσία επί των τριών υποκειµένων στρώσεων δήλον ότι δύο (2) στρώσεων αµµοχαλίκου και της ενδιαµέσου µεταξύ αυτών στρώσεως ιλύος (Παρα. 2.2-β ανωτέρω). 3.3 Εξέτασις υπό του γράφοντος των προβληµάτων θεµελιώσεως α. Κατά την αφαίρεσιν των αλλουβιακών ιζηµάτων και ιδίως των πλέον λεπτοκόκκων ενδιαστρώσεων ανάντη του άξονος του φράγµατος συνέβησαν βυθίσεις εντός των ανωτέρω στρωµάτων (λόγω ασθενούς αντοχής) των µηχανηµάτων του Εργολάβου, ιδίως δε µηχανηµάτων ως οι προωθηταί (µπουλντόζερ) προκαλούντων κραδασµούς και την εξ αυτών επακολουθούσαν ρευστοποίησιν (liquefaction) του πλέον λεπτοκόκκου υλικού παρά την µεγάλην επιφάνειαν στηρίξεώς των (ερπύστριαι) και την αντίστοιχον µικροτέραν εξασκούµενην τάσιν επί του εδάφους, µε συνέπειαν την αδυναµίαν των εν λόγω µηχανηµάτων να εξέλθουν δι ιδίων δυνάµεων εκ των εν λόγω βυθίσεων. β. Ο γράφων, Σύµβουλος τότε της ΑΥΕ- ΕΗ, προσεκλήθη υπό της ΑΥΕ όπως µεταβή εις το εργοτάξιον (Τετ-Παρ: 26-28/9/1990) προς άµεσον εξέτασιν των προβληµάτων θεµελιώσεως του φράγµατος των παρουσιασθέντων κατά τας εκσκαφάς εις την κοίτην του ποταµού και όπως συµµετάσχη εις το Συµβούλιον Εµπειρογνωµόνων (8-16/9/1990), το οποίον εξήτασεν τα τότε προβλήµατα σχεδιασµού και κατασκευής των έργων (Σύµβασις ΜΕΗ-2D). Η άµεσος εξέτασις αφεώρα µεταξύ άλλων κυρίως την παρουσίαν δύο στρωµάτων εξ ιλυώδους άµµου ή αµµώδους ιλύος (βαθύχρουν γκρί χρώµα: περιεκτικότης οργανικών) πάχους έως 3.00 m (περίπου) έκαστον, παρεµβαλλοµένων µεταξύ αµµοχαλικωδών στρωµάτων υπό την θεµελίωσιν του φράγµατος (Παρα. 2.2-β ανωτέρω), την συµπεριφοράν της υπό της τελικής λιθορριπής του φράγµατος επικαλυφθείσης κατωτέρας στρώσεως ιλύος (Παρα. 4.2-β ανωτέρω) και τους εκ της ρευστοποιήσεως αυτής (στατική φόρτισις, δυναµική φόρτισις-σεισµική) δηµιουργουµένους κινδύνους καταρρεύσεως τόσον δια το φράγµα Μεσοχώρας όσον και δια τα κατάντη αυτού έργα (π.χ. Άγιος Γεώργιος, Συκιά, Κρεµαστά, Καστράκι, Στράτος). γ. Κατά την παραµονήν του εις το εργοτάξιον ο γράφων εξήτασεν το υλικόν της εκσκαφείσης λεπτοκόκκου στρώσεως (Παρα. 4.3-α ) δια µιας απλής γεωτεχνικής δοκιµής δονήσεως (shaking test) επαρκούς δια την διάκρισιν µεταξύ ιλύος και αργιλου (δόνησις ποσότητος υλικού κεκορεσµένου εντός της παλάµης: συστολική συµπεριφορά κατά την δόνησιν και διασταλτική συµπεριφορά κατά την επακολουθείσαν φάσιν διατµήσεως) και διεπίστωσεν ότι επρόκειτο περί ιλύος (όχι αργίλου, η οποία δεν ανταποκρίνεται εις το shaking test). Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιούται αφ ενός µεν εκ του οµοίου τρόπου αποθέσεως του υλικού των δύο στρώσεων ιλύος (Παρα. 2.2-β ), αφ ετέρου δε και εκ των αποτελεσµάτων δοκιµών διεξαχθεισών επί δειγµάτων του εν λόγω υλικού εκ γεωτρήσεων, τα οποία έδειξαν ότι τούτο έχει εσωτερικήν δοµήν (χαµηλόν ξηρόν φαινόµενον βάρος γ d = 1.49 t/m 3 ), η οποία είναι µετασταθής

14 και καταρρεύσιµος (αποτελέσµατα εργαστηρίου Γεωέρευνας καθώς και αποτελέσµατα εργαστηρίου Κ ΕΠ- ΕΗ: δοκιµαί συνιζήσεως και τριαξονικής θλίψεως). Εις την ύπαρξιν της ανωτέρω µετασταθούς καταρρεύσιµης δοµής του ως άνω υλικού οφείλονται και αι σηµειωθείσαι ρευστοποιήσεις και αι αντίστοιχοι βυθίσεις προωθητών (bulldozer) λόγω της υπ αυτών κραδασµικής καταπονήσεως της αντιστοίχου ως άνω στρώσεως. δ. Εκ των ανωτέρω καθίσταται φανερόν ότι ανέκυπτεν κίνδυνος καταρρεύσεως του φράγµατος Μεσοχώρας τόσον εκ φορτίσεως στατικής όσον και δυναµικής (σεισµός), εάν αφίνετο υπό το φράγµα υλικόν στρώσεως ιλύος (ρευστοποίησις) υπό οιονδήποτε πρόσχηµα, ως το πραγµατοποιηθέν συµφώνως προς την παράγραφον 4.2-β ανωτέρω (τοποθέτησις και συµπύκνωσις τελικής λιθορριπής φράγµατος). 3.4 Επόµεναι ενέργειαι του γράφοντος Λόγω του επείγοντος λήψεως αµέσου αποφάσεως ενώπιον της προϊούσης κατασκευής υπό του Εργολάβου του φράγµατος και προς άµεσον αναπροσαρµογήν του Προγράµµατος Κατασκευής δια την αντιµετώπισιν των σχετικών µε τα ανωτέρω σοβαρών προβληµάτων των επηρεαζόντων την ασφάλειαν του φράγµατος Μεσοχώρας αλλά και των υπολοίπων κατάντη αυτού υδροηλεκτρικών έργων και περιοχών, ο γράφων κατά την επιστροφήν τους εις Αθήνας υπέβαλλεν εις ΑΥΕ πρόδροµον επείγουσαν συνοπτικήν έκθεσιν ( ΑΥΕ: ΘΕΣ-1813/ ) προτείνων την καθολικήν αφαίρεσιν καθ όλην την έκτασιν εδράσεως του φράγµατος και των δύο στρώσεων αµµοϊλύος και εν συνεχεία υπέβαλλεν εκτεταµένην έκθεσιν, η οποία οµού µετά σχετικής εισηγήσεως υπεβλήθη υπό του τότε Γενικού ιευθυντού εις το ιοικητικόν Συµβούλιον της ΕΗ, το οποίον µε την υπ αρ. 355/ απόφασίν του ενέκρινε «την απόφαση της ΑΥΕ για αφαίρεση του τοποθετηθέντος υλικού αναχώµατος Φράγµατος Μεσοχώρας και την εν συνεχεία εκσκαφή του υποκειµένου στρώµατος αµµοϊλύος µέχρι το υψόµετρο 625 περίπου προς επίτευξη των ιδίων συνθηκών θεµελίωσης καθ όλη την επιφάνεια του φράγµατος, καθώς και τις σχετικές δαπάνες που συνεπάγεται η απόφαση αυτή της ΑΥΕ, οι οποίες θα ανακοινωθούν στο. Συµβούλιο». Τελική έκδοση της ανωτέρω εκτεταµένης εκθέσεως του γράφοντος είναι η υπ αρ. ΘΕΣ-2207/ Η ανωτέρω απόφασις του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ εφηρµόσθη δια τροποποιήσεως του Προγράµµατος Κατασκευής του έργου και δι αφαιρέσεως τόσον της µέχρι τότε τοποθετηθείσης λιθορριπής δια το φράγµα, όσον και όλων των ανωτέρω αλλουβιακών αποθέσεων µέχρι του υψοµέτρου +625, ώστε το φράγµα να θεµελιωθή καθ όλην την έκτασίν του επί του βραχώδους υποβάθρου. Σχετική µε την ανωτέρω απόφασιν του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΗ και την αντίστοιχον τροποποίησιν του προγράµµατος εκσκαφών και κατασκευής του φράγµατος Μεσοχώρας είναι και η αναφορά του τότε γεωλόγου της ΑΥΕ (αποθανόντος τώρα) ηµητρίου Λιάκουρη (κατόπιν ανεξαρτήτου υπ αυτού διερευνήσεως των σχετικών γεγονότων) εις το βιβλίον του «Η Γεωλογία και τα Φράγµατα της ΕΗ» (σελ ). 4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ 4.1 Πρόσθετα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία Παραλλήλως προς τα ανωτέρα εκτεθέντα ο γράφων προέτεινεν και εγένετο αποδεκτή η περαιτέρω γεωτεχνική έρευνα εις την περιοχήν θεµελιώσεως του φράγµατος εις την κοίτην αλλά και κατάντη αυτού αφ ενός µεν δια γεωτρήσεων και αντιστοίχων εργαστηριακών δοκιµών, αφ ετέρου δε δι αξιολογήσεως και αξιοποιήσεως µέχρι τότε υπαρχόντων σχετικών εργοταξιακών στοιχείων.

15 4.2 Γεωτρήσεις α. Η διάταξις των εις την περιοχήν της κοίτης του ποταµού διεξαχθεισών γεωτρήσεων εµφανίζεται εν κατόψει εις την Εικόνα 8, η οποία δεικνύει και το σύνολον του φράγµατος Μεσοχώρας µετά των συµπαροµαρτούντων έργων. β. Βάσει των αποτελεσµάτων όλων των σχετικών γεωτρήσεων κατηρτίσθη, καθ οδηγίας του γράφοντος, η µηκοτοµή (Εικών 9), η οποία δεικνύει την µηκοτοµήν της κοίτης του ποταµού µετά των σχετικών γεωτρήσεων και το αντίστοιχον περίγραµµα των παρειών του φράγµατος. 4.3 ιατοµαί της κατάντη του άξονος κοιλάδος Βάσει αξιολογήσεως των αποτελεσµάτων των γεωτρήσεων καθώς και των αντιστοίχων εργοταξιακών στοιχείων κατηρτίσθησαν τέσσερις διατοµαί της (κατάντη του άξονος του φράγµατος) κοιλάδος (της τελευταίας εις απόστασιν 160 m κατάντη του άξονος) δεικνύουσαν (Εικόνες 10 και 11) το περίγραµµα του βραχώδους υποβάθρου, την κατωτέραν στρώσιν ιλύος και την έκτασιν της ήδη τότε εχούσης τοποθετηθεί λιθορριπής του φράγµατος κατ αντιστοίχους ηµεροµηνίας ( και ). 4.4 Συµπέρασµα Η διεξαχθείσα πρόσθετος γεωτεχνική έρευνα και αι σχεδιασθείσαι µηκοτοµή και διατοµαί της κοιλάδος εις την περιοχήν του φράγµατος Μεσοχώρας επιβεβαιούν τόσον τον τρόπον και την σύστασιν και διάστρωσιν των εις την κοίτην εναποτεθεισών ιδίως δε των εξ αυτών λεπτοκόκκων (ιλύς) αποθέσεων, όσον και τους αναφερθέντας κινδύνους καταρρεύσεως του φράγµατος (ρευστοποίησις λόγω στατικής ή δυναµικής εξαιτήσεως) εις περίπτωσιν µη ολοκληρωτικής αφαιρέσεως των οιωνδήποτε υπό το φράγµα αλλουβιακών αποθέσεων, ιδίως δε των πλέον λεπτοκόκκων εξ αυτών (αµµώδης ιλύς ή ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος), αι οποίαι χαρακτηρίζονται (ως απέδειξαν και εργαστηριακαί δοκιµαί) από χαµηλόν ξηρόν φαινόµενον βάρος (γ d = 1.49 t/m 3 ), συστολικήν συµπεριφοράν ακόµη και υποβαλλόµεναι εις υψηλάς πιέσεις συνιζήσεως, υψηλήν φυσικήν υγρασίαν, µετασταθή εσωτερική δοµήν και καταρρεύσιµον ιστόν είτε υπό στατικήν ιδίως όµως κατά την διάρκειαν σεισµικής διεγέρσεως και φορτίσεως, ανεµπόδιστον εξάπλωσιν ιδίως του κατάντη τµήµατος και ποδός του φράγµατος (µεγίστη λοξότης της µεγίστης κυρίας τάσεως σ 1, µέγισται διατµητικαί τάσεις) εντός της λεκάνης ηρεµήσεως του υπερχειλιστού µε αντίστοιχον διάβρωσιν της εξαπλουµένης στοιβάδος του φράγµατος υπό των πληµµυρικών του εκφορτίσεων.

16 Εικών 8: Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, Κάτοψις: Γεωτρήσεις κοίτης & θέσεις διατοµών.

17 Εικών 9α Y.H.E. Μεσοχώρας: Θεµελίωσις Φράγµατος, Μηκοτοµή κοίτης: Γεωτρήσεις (συνέχεια στην Εικόνα 9β)

18 Εικών 9β Y.H.E. Μεσοχώρας: Θεµελίωσις Φράγµατος, Μηκοτοµή κοίτης: Γεωτρήσεις (συνέχεια στην Εικόνα 9α)

19 Εικών 10 ( ιατοµαί 10α και 10β): Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, ιατοµαί κοίτης: Λιθορριπή Φράγµατος & Κατωτέρα στρώσις ιλύος. Παρατηρήσεις: α) ια µελανού χρώµατος δεικνύεται η κάτω στρώσις γενικώς ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος ή αµµώδης ιλύς (περιπτωσιακώς ίχνη αργίλου), β) η άνω στρώσις έχει αφαιρεθή

20 Εικών 11 ( ιατοµαί 11α και 11β): Y.H.E. Μεσοχώρας: Φράγµα, ιατοµαί κοίτης: Λιθορριπή Φράγµατος & Κατωτέρα στρώσις ιλύος. Παρατηρήσεις: α) ια µελανού χρώµατος δεικνύεται η κάτω στρώσις γενικώς ιλυώδης λεπτόκοκκος άµµος ή αµµώδης ιλύς (περιπτωσιακώς ίχνη αργίλου), β) η άνω στρώσις έχει αφαιρεθή 5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ α. Αναφέρονται συνοπτικώς τα εκ των ανωτέρω εις προηγουµένας παραγράφους αναπτυχθέντα σχετικώς µε τα συµπεράσµατα και αντίστοιχα ανακύψαντα κριτήρια. Λεπτοµερέστερος σχολιασµός έχει παρατεθεί υπό του γράφοντος εις την έκθεσιν του υπ αρ. ΘΕΣ-2207/ την υποβληθείσαν εις ΑΥΕ. β. Τόσον η διεξαγωγή της εργοταξιακής δοκιµής «δονήσεως» (shaking test) υπό του γράφοντος (Παρα. 4.3-γ ) όσον και η πραγµατική συµπεριφορά επί τόπου (ρευστοποίησις Παρα. 4.3-α) του λεπτοκόκκου υλικού απέδειξαν ότι επρόκειτο περί ιλύος µε µετασταθή καταρρεύσιµον ιστόν (γ d = 1.49 t/m 3 µε ηυξηµένην φυσικήν υγρασίαν) και όχι περί αργίλου. Τούτο ήτο γνωστόν και εκ της εκθέσεως της SNC από του έτους 1972 (Παρα. 2.2-β ). Το λεπτόκοκκον υλικόν αυτό απετέθη εις δύο διακριτάς στρώσεις εντός δύο λιµνών σχηµατισθεισών εις το γεωλογικόν παρελθόν λόγω

21 εµφράξεως της κοιλάδος υπό κατάντη κατολισθήσεως (Παρα. 2.2-β ) και εκτείνεται και κατάντη του φράγµατος (Παρα. 5.4). Αι δύο τοιαύται στρώσεις όχι µόνον δεν εγκιβωτίζονται προς τα κατάντη αλλ απεναντίας απογυµνούνται και εκτίθενται εις διάβρωσιν και αστοχίαν λόγω των εκσκαφών δια την παρακείµενην λεκάνην αποτονώσεως του υπερχειλιστού (Παρα. 5). γ. Η θέσις του φράγµατος Μεσοχώρας υπόκειται εις έκδηλον σεισµικότητα (Παρα. 3.2). Η σεισµικότης αύτη οδηγεί εις ρευστοποίησιν στρώσεως ιλύος µε µετασταθή καταρρεύσιµον ιστόν, ως η ανωτέρω, εις περίπτωσιν µάλιστα εγκλεισµού της υπό την λιθορριπήν του φράγµατος, ως ο πραγµατοποιηθείς (Παρα. 4.2-β ανωτέρω). δ. Επίκλισις αψιδώσεως (arching) της λιθορριπής του φράγµατος είναι αδόκιµος, διότι δεν είναι θέµα ποσοστού αλλά συσχετισµού των απολύτων µεγεθών (πλάτος κοίτης προς ύψος λιθορριπής) και ως εκ τούτου δύναται να συµβή αστοχία του λεπτοκόκκου υλικού θεµελιώσεως προ της αναπτύξεως «αψιδώσεως», κατ εξοχήν δε πλησίον του κατάντη ποδός του φράγµατος, όπου επιβάλλονται η µεγίστη λοξότης της κυρίας τάσεως σ 1 και αι µέγισται διατµητικαί τάσεις, ενώ το αντίστοιχον ύψος λιθορριπής δεν ευνοεί την ανάπτυξιν αψιδώσεως. Το σηµαντικότερον όµως και το επισφαλέστερον είναι ότι η εν λόγω παραδοχή (µελέτης και σχεδιασµού) αγνοεί το γεγονός ότι τοιαύτη αψίς καταρρέει λόγω ερπυσµού της λιθορριπής και ότι εις περίπτωσιν σεισµικής φορτίσεως (κατακορύφου, οριζοντίας) οιαδήποτε τυχόν αναπτυχθείσα «αψίδωσις» καταρρέει λόγω χαλαρώσεως της δοµής της λιθορριπής υπό των κραδασµών (κατακορύφων και οριζοντίων) και αναδιατάξεως των κόκκων της, οπότε επέρχεται σχεδόν κρουστική πλέον αύξησις της φορτίσεως υπό το φράγµα εγκλεισθέντονς τµήµατος (Παρα. 4.2-β ) εξαιτίας µετασταθούς καταρρευσίµου ιστού των εν λόγω ιδίως δε των εξ αυτών λεπτοκόκκων στρώσεων (ιλύς) και ρευστοποιήσεώς των µε όλας τα καταστροφικάς συνεπείας τας αναφερθείσας εις προηγουµένας παραγράφους. ε. Η πρόσθέτος διεξαχθείσα, κατόπιν προτάσεως του γράφοντος, γεωτεχνική έρευνα (Παρα. 5: µηκοτοµή, διατοµαί) απέδειξεν την συνέχισιν των λεπτοκόκκων στρώσεων (ιλύς µετασταθούς δοµής) εις την κοιλάδα κατάντη του φράγµατος, την ανεµπόδιστον προς τα κατάντη εξάπλωσιν του υλικού του φράγµατος µετά την κατάρρευσίν του λόγω του µετασταθούς καταρρευσίµου ιστού της υπό το φράγµα εγκλεισθείσης (Παρα. 4.2-β ) κατωτέρας στρώσεως ιλύος (Εικόνες 8, 9, 10 και 11), την αναπόφευκτον διάβρωσιν του καταρρεύσαντος φράγµατος εντός της εκσκαφείσης και διαβρωθείσης δεξαµενής ηρεµήσεως υπό των πληµµυρικών εκφορτίσεων του υπερχειλιστού, και τας καταστροφικάς συνεπείας εκ της καταρρεύσεως του φράγµατος δια τα κατάντη αυτού έργα και αντιστοίχους περιοχάς. 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει το αναπόφευκτον και η ορθότης της ληφθείσης αποφάσεως αφαιρέσεως καθ όλην την έκτασιν του φράγµατος Μεσοχώρας τόσον της ήδη τότε (Σεπτέµβριος 1990) εχούσης τοποθετηθή και συµπυκνωθή λιθορριπής του φράγµατος όσον και όλων των αλλουβιακών και ιδίως των εξ αυτών λεπτοκόκκων αποθέσεων (δύο στρώσεις ιλύος µετασταθούς καταρρευσίµου δοµής), ώστε το φράγµα να θεµελιωθή καθ όλην την έκτασίν του επί του βραχώδους υποβάθρου. 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cooke, J.B. & Sherard, J.L. (1985), Editors, Concrete Face Rockfill Dams: Design, Construction and Performance, ASCE Convention, Detroit, October Zaruba, Q. & Mencl, V. (1976), Engineering Geology, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, Oxford, New York. 3. Μαρίνος, Π. (1995), Επιµέλεια, Γεωλογία και Φράγµατα, Εµπειρίες από τον Ελληνικό χώρο, Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας, Ελληνικής Επιτροπής Γεωλογικής Εταιρείας, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

22 4. Λιάκουρης,. (1995), Η Γεωλογία και τα Φράγµατα της ΕΗ, Έκδοσις της /σεως Εκπαιδεύσεως ΕΗ 5. Παπαγεωργίου, Ορ. (1990), Y.H.E. Μεσοχώρας, Φράγµα και Συναφή Έργα, Προβλήµατα Σχεδιασµού και Κατασκευής, ΕΗ- ΑΥΕ: Αρ. Πρωτ. ΘΕΣ-2207/ (Ανέκδοτος Έκθεσις). 6. Παπαγεωργίου, Ορ. (2008), Τύποι Φραγµάτων, Γεωτεχνικά Προβλήµατα και Συµπαροµαρτούντα Έργα, Πρακτικά, 1 ο Πανελλήνιον Συνέδριον Μεγάλων Φραγµάτων, ΤΕΕ Κεντρικής και υτικής Θεσσαλίας, Λάρισα, Νοεµβρίου 7. Terzaghi, K., Peck, R. B. & Mesri, G. (1996), Soil Mechanics in Engineering Practice, 3 rd Edition, John Wiley & Sons

23 Η. Ε. Project of Mesochora Dam, geotechnical conditions and foundation measures O.A.Papageorgiou Civil Engineering, Consultant Engineering, General Secretary of Greek Committee of Large Dams. (Member of International Committee of Large Dams ICOLD) ABSTRACT: A description is presented of the stratigraphy of the dam area, of the rock basement, of the alluvial deposits and their stratigraphy in the river bed, the necessity of placement of rock fill and the necessity of complete removal of said alluvial deposits before the final deposition of any dam rock fill.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου

Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Επίδραση των Τοπικών Γεωλογικών Συνθηκών στον Σχεδιασµό του Λιθορρίπτου Φράγµατος Μεσοβούνου Influence of the Local Geological Conditions on the Design of the Messovouno Rockfill Dam ΜΟΥΤΑΦΗΣ, Ν. Ι. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωλογικά και Γεωτεχνικά θέµατα κατά την κατασκευή του φράγµατος Γαδουρά Ρόδου Τεχνικά στοιχεία του έργου Π.Μαρίνος Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Γαδουρά

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων

Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Αστοχίες και Ατυχή Συµβάντα Ελληνικών Φραγµάτων Ν.Ι. Μουτάφης ρ. Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας ΕΜΠ. Λέξεις κλειδιά: φράγµα, αστοχία, θραύση, υπερπήδηση, κατάρρευση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα φράγµατα, όπως και άλλα µεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου

Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Γεωτεχνικά θέµατα του φράγµατος Αποσελέµη Κρήτης Τεχνικά στοιχεία του έργου Μ.Καββαδάς Αναπληρωτής Καθηγητής Τοµέα Γεωτεχνικής Σχολής Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π., Ειδικός Σύµβουλος Κ/Ξ Συµβούλων Αποσελέµη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων:

Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Τεχνική Γεωλογία 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Ταμιευτήρες Ταμιευτήρες Τύποι Φραγμάτων: Άκαμπτα φράγματα: βαρύτητας σκυροδέματος Μια μονολιθική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι.

Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 2012 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ Ν. Ι. Εσπερίδα ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Αθήνα 27 Σεπτεµβρίου 202 ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΑΚΣΕ: ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ Ν. Ι. ΜΟΥΤΑΦΗΣ Αρχαία φράγµατα - Χωµάτινα Sadd el-kafara

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας»

«Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» «Η πολλαπλή ωφελιμότητα και συμβολή των ΥΗΕ στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Παραμετρική αξιολόγηση υδροδυναμικών έργων της Θεσσαλίας» ΤΕΕ/ΚΔΘ Δεκέμβριος 2012 1 Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας 08 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου

Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Στεγανοποίηση θεμελίωσης Αναρρυθμιστικού Έργου Πουρναρίου Ν. Ι. Μουτάφης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Χ. Παπαχατζάκη Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Λέξεις κλειδιά: φράγμα, πλαστικό διάφραγμα, στεγανωτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Δυνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολιτικός μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας.

Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Γεωτεχνικά Προβλήματα κατά την Κατασκευή του Χωμάτινου Φράγματος Δόξα Φενεού Κορινθίας. Geotechnical Problems during the Construction of the Earthfill Doxa Feneos Dam in Korinthos Prefecture. ΦΕΛΕΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007.

Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Συνθήκες αστοχίας του φράγµατος Τριαδίου, ήµου Θέρµης, Νοµού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2007. Ν. Καζίλης, Τεχνικός Γεωλόγος, Πτ.Γεωλ, M.Sc., DIC, MBA.. ιευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήµατος GEODATA S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ :Αφαίρεση εδαφικού υλικού. Επέµβαση στη φύση, διαταραχή της ισορροπίας και µηχανισµοί για αποκατάσταση της ισορροπίας εναποµείναντος εδάφους. ηµιουργούνται δυνάµεις Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008

Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Αστοχίες και Αίτια Αστοχιών στο Φράγµα Zipingpu (Επαρχία Sichuan, Κίνα) από τον σεισµό των 7.9R της 12 ης Μαΐου 2008 Ε.Λ. Λέκκας Καθηγητής, Τοµέας υναµικής Τεκτονικής Εφαρµοσµένης Γεωλογίας ΕΚΠΑ Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στα πλαίσια του μαθήματος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αντικείμενα άσκησης υπαίθρου: Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων

Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Εμπειρίες από την κατασκευή των φραγμάτων Στενού Σερίφου και Ληθαίου Τρικάλων Σ.Γ. Φελέκος Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. Λέξεις κλειδιά: Αξονοσυμμετρικό Κυλινδρούμενο Σκληρό Επίχωμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου γεωτεχνικών πληροφοριών απαιτεί τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.1 - Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεωλογίας Σελίδα 2 από 52 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 5 1.2 Προσέγγιση 5 1.3 Υπάρχουσα Πληροφορία 5 Χ.Θ. 0 Χ.Θ. 359 6 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 6 2.1 Επισκόπηση 6 2.2 Βασικά Μορφολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη

Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηµεροµηνία: 15.09.2015 Ενηµέρωση σχετικά µε την υδροδότηση από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) του φράγµατος Αποσελέµη Ο Οργανισµός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών

Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Αποτίμηση της Υπάρχουσας Κατάστασης Παθολογία Ερμηνεία Βλαβών, Προηγούμενες Επεμβάσεις Επισκευές, Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Ε. Βιντζηλαίου, Χ. Γιαννέλος Προϋπόθεση για την κατανόηση του (πολύπλοκου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-01 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 01 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής

Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Χρήση εξειδικευµένου λογισµικού στη µελέτη γεωτεχνικών έργων. Τρισδιάστατο γεωλογικό µοντέλο Κατολίσθησης Κρυσταλλοπηγής Use of Integrated software in designing geotechnical projects. 3d geological model

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 -

ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-01-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 01 υναµική Συµπύκνωση 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Χαρακτηριστικά φραγµάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ " 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ" Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα