Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο»"

Transcript

1 Πνξίζκαηα εκηλαξίνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 «Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο εξγαζηαθό άγρνο» ΤΜΦΧΝΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΑΚΟ ΑΓΥΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Τν εξγαζηαθό άγρνο έρεη αλαγλσξηζηεί ζε Δηεζλέο, Επξσπατθό θαη Εζληθό επίπεδν σο ζέκα πνπ αθνξά ηόζν ηνπο εξγνδόηεο όζν θαη ηνπο εξγνδνηνύκελνπο. Έρνληαο αλαγλσξίζεη ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλε από θνηλνύ δξάζε επί ηνπ ζέκαηνο ηνύηνπ, θαη αλακέλνληαο δηαβνπιεύζεηο κε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή γηα ην άγρνο νη Επξσπαίνπ Κνηλσληθνί Εηαίξνη ζπκπεξηέιαβαλ ην ζέκα απηό ζην πξόγξακκα εξγαζίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Δηαιόγνπ γηα ηελ πεξίνδν Τν άγρνο κπνξεί δπλεηηθά λα επεξεάζεη νπνηνδήπνηε ρώξν εξγαζίαο θαη νπνηνλδήπνηε εξγνδνηνύκελν, αλεμαξηήησο κεγέζνπο επηρείξεζεο, ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ή κνξθήο ζπκβάζεσο ή ζρέζεσο εξγαζίαο. Σηελ πξάμε δελ επεξεάδνληαη απαξαηηήησο όινη νη ρώξνη εξγαζίαο ή όινη νη εξγνδνηνύκελνη. Η αληηκεηώπηζε ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεγαιύηεξε απνδνηηθόηεηα θαη βειηησκέλε αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ εξγαζίαο, κε ζπλεπαθόινπζα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγνδνηνύκελνπο θαη ηελ θνηλσλία σο ζύλνιν. Η πνιπκνξθία ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ είλαη κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ζηελ θαηαπνιέκεζε πξνβιεκάησλ εξγαζηαθνύ άγρνπο. 2. ΚΟΠΟ Σθνπόο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο είλαη λα απμεζεί ε επίγλσζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ εξγνδνηώλ, ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο γηα ην εξγαζηαθό άγρνο θαη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ελδείμεηο πνπ ππνδεινύλ πξνβιήκαηα ιόγσ εξγαζηαθνύ άγρνπο.

2 2 Σηόρνο ηεο ζπκθσλίαο απηήο είλαη λα εθνδηάζεη εξγνδόηεο θαη εξγνδνηνύκελνπο κε έλα πιαίζην γηα λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνηξέπνπλ ή λα δηαρεηξίδνληαη πξνβιήκαηα εξγαζηαθνύ άγρνπο. Δελ επηδηώθεη ηελ απόδνζε αηνκηθώλ επζπλώλ γηα ην άγρνο. Αλαγλσξίδνληαο όηη ε παξελόριεζε θαη ε βία ζην ρώξν εξγαζίαο είλαη δπλεηηθά παξάγνληεο εξγαζηαθνύ άγρνπο αιιά θαη όηη νη Κνηλσληθνί Εηαίξνη ηεο Ε.Ε., ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ , ζα δηεξεπλήζνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο Σπκθσλίαο γηα ηα δεηήκαηα απηά, ε παξνύζα Σπκθσλία δελ αζρνιείηαη κε ηε βία, ηελ παξελόριεζε θαη ην κεηα-ηξαπκαηηθό άγρνο. 3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΑΓΥΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΑΓΥΟΤ Τν άγρνο είλαη κία θαηάζηαζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από θπζηθέο, ςπρνινγηθέο ή θνηλσληθέο επηπηώζεηο ή δπζιεηηνπξγίεο ή νπνία πξνθύπηεη ζε άηνκα πνπ αηζζάλνληαη αλίθαλα λα γεθπξώζνπλ ην θελό αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ή ηηο πξνζδνθίεο πνπ ηίζεηαη επ απηώλ. Κάζε άηνκν είλαη θαιά εθνδηαζκέλν γηα λα αληεπεμέξρεηαη ζε βξαρπρξόληα έθζεζε ζε πίεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζεηηθό, αιιά έρεη κεγαιύηεξε δπζθνιία ζηελ αληηκεηώπηζε παξαηεηακέλεο έθζεζεο ζε εληαηηθή πίεζε. Πεξαηηέξσ, δηαθνξεηηθά άηνκα κπνξνύλ λα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά ζε παξόκνηεο θαηαζηάζεηο, ελώ ην ίδην άηνκν κπνξεί λα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά ζε παξόκνηεο θαηαζηάζεηο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο ηεο δσήο ηνπ. Τν άγρνο δελ είλαη αζζέλεηα, παξαηεηακέλε όκσο έθζεζε ζε απηό κπνξεί λα κεηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ ζηελ εξγαζία θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πγεία ηνπ. Τν άγρνο πνπ πξνέξρεηαη εθηόο ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζε κεησκέλε απνδνηηθόηεηα ζηελ εξγαζία. Όιεο νη εθδειώζεηο άγρνπο ζηελ εξγαζία δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ εξγαζηαθό άγρνο. Τν εξγαζηαθό άγρνο κπνξεί λα πξνθιεζεί από δηαθνξεηηθνύο παξάγνληεο όπσο ην αληηθείκελν εξγαζίαο, ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε θησρή επηθνηλσλία θιπ.

3 3 4. ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΑΓΥΟΤ Δεδνκέλεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ άγρνπο, ε Σπκθσλία απηή δελ ζθνπεύεη λα πξνζθέξεη έλα εμαληιεηηθό θαηάινγν δπλεηηθώλ ελδείμεσλ άγρνπο. Εληνύηνηο ην πςειό πνζνζηό απνπζηώλ από ηελ εξγαζία ή παξαηηήζεσλ εξγνδνηνπκέλσλ, νη ζπρλέο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνύζεηο ή παξάπνλα από ηνπο εξγνδνηνύκελνπο, είλαη κεξηθά από ηα ζεκάδηα πνπ κπνξεί λα ππνδεινύλ πξόβιεκα εξγαζηαθνύ άγρνπο. Η πξνζπάζεηα δηαπίζησζεο ύπαξμεο πξνβιήκαηνο εξγαζηαθνύ άγρνπο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε παξαγόλησλ όπσο: ε νξγάλσζε θαη νη δηαδηθαζίεο εξγαζίαο (δηεπζεηήζεηο σξαξίνπ εξγαζίαο, βαζκόο απηνλνκίαο, ζύλδεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο, θόξηνο εξγαζίαο, θιπ.) νη ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο (έθζεζε ζε πξνζβιεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζόξπβν, ζεξκόηεηα, επηθίλδπλεο νπζίεο θιπ). ε επηθνηλσλία (αβεβαηόηεηα γη απηό πνπ απαηηείηαη ζηελ εξγαζία, πξννπηηθέο απαζρόιεζεο, επηθείκελεο αιιαγέο θιπ.) θαη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο (ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο πηέζεηο, αίζζεζε αδπλακίαο αληηκεηώπηζεο ησλ απαηηήζεσλ, αίζζεζε απνπζίαο ππνζηήξημεο θιπ.). Εάλ εληνπηζηεί πξόβιεκα εξγαζηαθνύ άγρνπο, πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε γηα ηελ απνηξνπή, εμάιεηςε ή κείσζε ηνπ. Η επζύλε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θείηαη επί ηνπ εξγνδόηε. Τα κέηξα απηά ζα δηεθπεξαησζνύλ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ή/θαη ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπο. 5. ΔΤΘΤΝΔ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ Σύκθσλα κε ηελ Οδεγία-Πιαίζην 89/391, όινη νη εξγνδόηεο έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγνδνηνπκέλσλ. Τν θαζήθνλ απηό ηζρύεη επίζεο γηα ηα πξνβιήκαηα εξγαζηαθνύ άγρνπο ζην βαζκό πνπ εκπεξηέρνπλ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία. Όινη νη εξγνδνηνύκελνη έρνπλ γεληθό θαζήθνλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εξγνδόηε.

4 4 Η πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ εξγαζηαθνύ άγρνπο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε κηα θαζνιηθή δηαδηθαζία εθηίκεζεο επηθηλδπλόηεηαο, κέζσ κηαο μερσξηζηήο πνιηηηθήο γηα ην άγρνο ή/θαη κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηνπο παξάγνληεο πξόθιεζεο άγρνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. 6. ΠΡΟΛΖΦΖ, ΔΞΑΛΔΗΦΖ Ή ΜΔΗΧΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΗΑΚΟΤ ΑΓΥΟΤ Η πξόζιεςε, ε εμάιεηςε ή ε κείσζε πξνβιεκάησλ εξγαζηαθνύ άγρνπο κπνξεί λα πεξηιάβεη πνηθίια Μέηξα. Τα κέηξα απηά κπνξεί λα είλαη ζπιινγηθά, αηνκηθά ή θαη ηα δύν. Μπνξνύλ λα εηζαρζνύλ ππό κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζε παξάγνληεο πξόθιεζεο άγρνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ή σο κέξνο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο γηα ην άγρνο πνπ θαιύπηεη κέηξα πξόιεςεο θαη αληίδξαζεο. Όπνπ ε απαηηνύκελε ηερλνγλσζία κέζα ζην ρώξν εξγαζίαο είλαη αλεπαξθήο, ηθαλνί εμσηεξηθνί εκπεηξνγλώκνλεο κπνξνύλ λα θιεζνύλ, ζύκθσλα κε ηελ Επξσπατθή θαη Εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ηελ πξαθηηθή. Εθόζνλ εθαξκνζηνύλ κέηξα θαηά ηνπ άγρνπο πξέπεη λα αλαζεσξνύληαη ηαθηηθά γηα λα αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο, εάλ θάλνπλ βέιηηζηε ρξήζε ησλ πόξσλ θαη εάλ είλαη αθόκα θαηάιιεια ή απαξαίηεηα. Τέηνηα κέηξα ζα κπνξνύζαλ λα πεξηιάβνπλ, γηα παξάδεηγκα: κέηξα δηνίθεζεο θαη επηθνηλσλίαο όπσο ε δηεπθξίληζε ησλ ζηόρσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ θάζε εξγνδνηνύκελνπ, ε δηαζθάιηζε επαξθνύο ππνζηήξημεο από ηε δηνίθεζε ζε άηνκα θαη νκάδεο, ε ζύλδεζε ησλ επζπλώλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηελ εξγαζία, ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο εθπαίδεπζε δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη εξγνδνηνπκέλσλ γηα λα βειηησζεί ε επίγλσζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ άγρνπο, ησλ πηζαλώλ αίηησλ ηνπ θαη ησλ ηξόπσλ αληηκεηώπηζήο ηνπ, θαζώο θαη εθπαίδεπζε γηα πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή. παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη δηαβνπιεύζεηο κε ηνπο εξγνδνηνύκελνπο ή/θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Εζληθή λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ηελ πξαθηηθή.

5 5 7. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 139 ηεο Σπλζήθεο, απηή ε εζεινληηθή Επξσπατθή Σπκθσλία-Πιαίζην δεζκεύεη ηα κέιε ησλ UNICE/UEAPME, CEEP θαη ηελ ETUC (θαη ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο EUROCADRES/CEC) γηα λα ηελ εθαξκόζνπλ ζύκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πξαθηηθέο, ηηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε θαη ζηηο Χώξεο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ. Τα ζπκβαιιόκελα κέξε θαινύλ επίζεο ηηο Οξγαλώζεηο κέιε ηνπο ζηηο ππόινηπεο ρώξεο λα εθαξκόζνπλ ηελ παξνύζα Σπκθσλία. Η εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο απηήο ζα πινπνηεζεί εληόο ηξηώλ ρξόλσλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Οη Οξγαλώζεηο-κέιε ζα ππνβάινπλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο Σπκθσλίαο ζηελ Επηηξνπή Κνηλσληθνύ Δηαιόγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ ηξηώλ εηώλ κεηά από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σπκθσλίαο, ε Επηηξνπή Κνηλσληθνύ Δηαιόγνπ ζα εηνηκάδεη εηήζην πίλαθα πνπ ζα ζπλνςίδεη ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηεο Σπκθσλίαο. Πιήξεο έθζεζε κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο, ζα εηνηκαζηεί από ηελ Επηηξνπή Κνηλσληθνύ Δηαιόγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο. Τα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα αμηνινγήζνπλ θαη ζα αλαζεσξήζνπλ ηε Σπκθσλία νπνηεδήπνηε κεηά από ηελ πάξνδν πέληε εηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο, εάλ απηό δεηεζεί από έλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. Σε πεξίπησζε εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηεο Σπκθσλίαο απηήο, νη εκπιεθόκελεο Οξγαλώζεηο-κέιε κπνξνύλ από θνηλνύ ή ρσξηζηά λα αλαθεξζνύλ ζηα ζπκβαιιόκελα κέξε, ηα νπνία από θνηλνύ ή ρσξηζηά ζα απαληήζνπλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο απηήο, ηα κέιε ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ απνθεύγνπλ ηελ επηβνιή αρξείαζηνπ βάξνπο ζηηο Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο. Η εθαξκνγή ηεο Σπκθσλίαο απηήο δελ απνηειεί έγθπξν ιόγν γηα κείσζε ηνπ γεληθνύ επηπέδνπ πξνζηαζίαο πνπ απνιακβάλνπλ νη εξγνδνηνύκελνη ζην πεδίν πνπ θαιύπηεη ε παξνύζα Σπκθσλία.

6 6 Η Σπκθσλία απηή δελ πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ησλ Κνηλσληθώλ Εηαίξσλ λα ζπλνκνινγνύλ, ζην θαηάιιειν επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Επξσπατθνύ επηπέδνπ, ζπκθσλίεο πνπ πξνζαξκόδνπλ ή ζπκπιεξώλνπλ ηελ παξνύζα Σπκθσλία κε ηξόπν πνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ επεξεαδόκελσλ Κνηλσληθώλ Εηαίξσλ. 8. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΤΝΓΗΚΑΛΗΣΧΝ ΣΖΝ ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΒΛΑΠΣΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ. 1. Σεκαζία ηεο εθηίκεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ: Η εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ, σο κηα δπλακηθή θαη νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο απνηειεί ην βαζηθόηεξν πιεξνθνξηαθό κέζν ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ νξγάλσζε ηεο νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Αληίζεηα ή κε παξαδνρή ή απνηύπσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο εληζρύεη ηνλ θαηαγγειηηθό ιόγν, δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο πξόιεςεο θαη νμύλεη θαη δηαησλίδεη ηελ ύπαξμε πξνβιεκάησλ. 2. ηάδηα εθηίκεζεο θαη πξόιεςεο ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ: 1. Εληνπηζκόο ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ 2. Πνζνηηθόο θαη πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπο 3. Εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 4. Σρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ πξόιεςεο 5. Επαλεθηίκεζε 3. Πξνζνρή εκαληηθό Η εθηίκεζε θαη πξόιεςε ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ δελ πξέπεη: 1. λα εθθπιηζηεί ζε κηα γξαθεηνθξαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηππηθήο θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο. 2. λα απνηειέζεη κηα έθζεζε ηδεώλ ηεο δηαηύπσζεο κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη ζα απνδερζνύλ αλεθάξκνζηεο θαη λα εγθαηαιεηθζνύλ γξήγνξα. 3. Τα κέηξα θαη νη παξεκβάζεηο, ελώ κεηώλνπλ ή θαη εμαιείθνπλ έλα θίλδπλν, δεκηνπξγνύλ άιινπο.

7 7 4. ηόρνο ηεο εθηίκεζεο ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο 1. Η δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο ζσκαηηθήο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 2. Να εζηηάδνπλ ην ζύλνιν ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, δηαζθαιίδνληαο ηελ επξύηεξε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο. 3. Να κελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο, αιιά λα είλαη ηθαλέο λα αλαηξέςνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ. 4. Να επηθεληξώλνληαη ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ (νξγάλσζε θαη πεξηερόκελν εξγαζίαο) θαη όρη ζην «άηνκν κε ην πξόβιεκα». 5. Να μεδηπιώλεηαη ζε όιν ην θάζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 6. Να εμαζθαιίδεη ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. 5. Ζ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ θαη ε αμηνιόγεζε ηεο επαγγεικαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ πγείαο βαζίδνληαη θαη εμνρήλ ζηελ εθηίκεζε: 1. Τεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο βιαπηηθνύο παξάγνληεο (εξγαζηαθό πεξηβάιινλ). 2. Τεο επίδξαζεο ησλ βιαπηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ (ηαηξηθή παξαθνινύζεζε). 6. Αιγόξηζκνο εθηίκεζεο ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ ζηελ επηρείξεζε 1 ε Φάζε: Δεκηνπξγία Οκάδαο Εξγαζίαο - Γηαηξόο εξγαζίαο - Εξγνδόηεο ή εθπξόζσπνο - Εθπξόζσπνο εξγαδνκέλσλ - Λεηηνπξγόο Αζθάιεηαο 2 ε Φάζε: Σπιινγή πιεξνθνξηώλ& θαζνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο - ζπρλόηεηα απνπζηώλ - αηπρήκαηα - αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο

8 8 - αζζέλεηεο θαη επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο 3 ε Φάζε: Δηεξεύλεζε θαη πξνζδηνξηζκόο πηζαλώλ δεηθηώλ εξγαζηαθήο λνζεξόηεηαο κέζσ αλώλπκνπ εξσηεκαηνινγίνπ - επηινγή πξνζαξκνγή θαη έιεγρνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηελ νκάδα εξγαζίαο - εηζαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ - επεμεξγαζία θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε - Σρεδηαζκόο δξάζεσλ κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο 4 ε Φάζε: Δξάζε - Ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηόρνπο - Εθπαίδεπζε κε ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί - Παξεκβάζεηο ζην πεξηερόκελν (θαζήθνληα ξπζκνί θαη κέζα) 5 ε Φάζε: Έιεγρνο θαη επαλεθηίκεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ παξαγόλησλ 7. πκπεξάζκαηα: - H νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ππέξ ηεο πγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, κπνξεί λα εγγπεζεί κηα καθξνπξόζεζκε θαη ζπζηεκαηηθή πξνιεπηηθή δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο - δεκηνπξγία ππνδνκώλ εθηίκεζεο θαη πξόιεςεο ησλ επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ - Η θαηνρύξσζε ηεο εηζθνξάο γηα ηελ «Αζθαιηζηηθή Κάιπςε ηνπ Επαγγεικαηηθνύ Κηλδύλνπ» - Απηή ε πξνιεπηηθή δξάζε ζα απνβιέπεη κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ θηλδύλσλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζνλ ηελ ηαηξηθή, ηελ εζηθή όζν θαη ηε λνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο

9 9

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Γιασείπιζη κπίζευν ζηον ηοςπιζμό: η πεπίπηυζη ηυν ηαξιδιυηικών οδηγιών Δπιβλέποςζα: Γπ. Πολςξένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III

AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Βιβλίο Περιλήψεων AA1 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ HELLAS HEALTH III Φίλιππος Φιλιππίδης 1, Κωνζηανηίνος Βαρδαβάς 2, Monique Bertic 2, Παναγιώηης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή

Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Καθηκονηολόγιο: Τπέρ ή καηά; Φαζόη Γεωργία, Γκοβίνα Οσρανία, Βαρδάκη Εαμπία. Διζαγωγή Η Ννζειεπηηθή είλαη επηζηήκε θαη ηέρλε. πκκεηέρεη ζηελ δηαηήξεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο, ζηελ πξόιεςε ηεο αζζέλεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΝΔΟΗ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα