σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:"

Transcript

1 Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΦΠΑ: ΤΝΟΛΟ: 3.655,00 840, ,65

2 Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηηο ζπληεξήζεηο ππξαζθάιεηαο Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ Γηνηθεζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζε δσδεθάκελε βάζε γηα ην έηνο 2015 ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε. Οη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά είλαη ηα θάησζη: Η εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα ησλ λέσλ ππξνζβεζηήξσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε ησλ παιαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα θαηαζθεπή θαη αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ θέληξν επαλειέγρνπ ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο κε πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 γηα ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δηαζέηεη, πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο αλαγλσξηζκέλεο εηαηξίαο πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, ζπληήξεζεο θαη αλαγφκσζεο ππξνζβεζηήξσλ ρακειήο θαη πςειήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο Τ.Π. Αξηζκ. 618/43/ θαη 17230/671/ , πηζηνπνηεηηθφ γηα έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θέληξνπ επαλειέγρνπ θηαιψλ ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Π. Αξηζκ /Φ.17.4/ 373/ , πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο αξκνδίνπ αηφκνπ γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Τ.Α. 618/43 -ΦΔΚ 52/Β/2005- θαη 17230/671 -ΦΔΚ 1218/Β/2005). Καηά ηελ παξάδνζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην Γήκν (απφ κέξνπο ηεο εηαηξείαο) φια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ζρεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θαηλνχξγηνη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζεκάλζεηο (αλάγιπθεο θαη εθηππσκέλεο). Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζην ζψκα ηνπο: 1) αλάγιπθε ζήκαλζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 7 ηνπ ΔΝ3 θαη ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ην φλνκα (ή ην ζήκα) ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο, ν αξηζκφο ζεηξάο, ην έηνο θαηαζθεπήο θαη ε πίεζε δνθηκήο ηεο θηάιεο 2) ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ ΔΝ3-7 ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο, ν ηχπνο, ε πνζφηεηα θαη ε θαηαζβεζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πεξηερφκελνπ πιηθνχ, θαη νη θαηεγνξίεο ππξθαγηψλ γηα ηελ θαηάζβεζε ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη θαηάιιεινο 3) πηλαθίδα ειέγρνπ ηνπ ππξνζβεζηήξα ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ618/43/05, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη αξηζκνί πηζηνπνίεζεο ηεο επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπ αξκφδηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηχπν ηεο επφκελεο δηαδηθαζίαο ζπληήξεζεο 4) δαθηχιην ειέγρνπ κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ην έηνο θαηαζθεπήο ή επαλειέγρνπ φπνπ θάζε ρξφλν αιιάδεη ν ρξσκαηηζκφο ηνπ. Απαηηείηαη ζπκπαγήο πνηφηεηα δαθηπιίνπ ειέγρνπ θαη φρη ειαζηηθφο δαθηχιηνο. Όινη νη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο ζα θέξνπλ κεηαιιηθά καλφκεηξα, εχθακπην ειαζηηθφ ζσιήλα εθηφμεπζεο ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ, ηκάληα ζηήξημεο ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα, βάζε ζηήξημεο (αλάξηεζε) γηα ηνλ ηνίρν. Οη απηφκαηνη ππξνζβεζηήξεο νξνθήο ζα θέξνπλ επίζεο κεηαιιηθφ καλφκεηξν θαη ζα παξαδνζνχλ πιήξεηο κε βάζεηο ζηήξημεο γηα ηελ νξνθή νη νπνίεο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη κεηαβιεηνχ χςνπο πιήξσο ηνπνζοηεκέλνη ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία. Ππξνζβεζηήξεο νη νπνίνη ζα δηαπηζησζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπληήξεζεο - αλαγφκσζεο φηη είλαη αθαηάιιεινη πξνο ρξήζε, κε επζχλε ηνπ ζπληεξεηή δε ζα αλαγνκψλνληαη, αιιά ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαγξαθνχλ. Θα θαηαγξάθνληαη νη ειιείςεηο ησλ ππξνζβεζηήξσλ θαη φζεο εμ απηψλ κπνξνχλ λα αξζνχλ, ψζηε νη ππξνζβεζηήξεο λα γίλνπλ ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ζα ζπληεξνχληαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην γξαθείν πξνκεζεηψλ. Όζνη απφ ηνπο ππξνζβεζηήξεο θξίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν φηη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε θαηλνχξγηνπο, ζα αληηθαζίζηαληαη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ππάξμεη ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκν. Γεληθφηεξα ηφζν ε πξνκήζεηα φζν θαη ε ζπληήξεζε, ε αλαγφκσζε θαη ε πδξαπιηθή δνθηκή ησλ ππξνζβεζηήξσλ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Τ.Α. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005) θαη ζηελ ππ. αξηζκ /671/05 (ΦΔΚ 1218/Β/2005) ηξνπνπνίεζε. Οη ππξνζβεζηήξεο ζα πξέπεη λα ζχκθσλα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ3 «θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο» θαη ΔΛΟΣ ΔΝ615 «Ππξνπξνζηαζία - κέζα ππξφζβεζεο πξνδηαγξαθέο θφλεσλ, ΔΝ 1866/98 «Σξνρήιαηνη ππξνζβεζηήξεο», ΔΝ «Ππξνζβεζηήξεο ηχπνπ αεξνδφι». Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα παξαδνζεί ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ησλ ζπλαθψλ εξγαζηψλ, ην νπνίν απνηειεί δέζκεπζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ θαη ζα αμηνινγεζεί. Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, αλαγφκσζεο, ζπληήξεζεο, ηνπνζέηεζεο ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, έηζη ψζηε θαλέλα θηήξην θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, λα παξακείλεη ρσξίο ελεξγνχο ππξνζβεζηήξεο.

3 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη φινπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο ζηηο βάζεηο ζηήξημήο ηνπο θαη φπνπ απηέο δελ ππάξρνπλ ππνρξενχηαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη θαη λα ηηο θαηαγξάςεη. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηνπο θαηλνχξγηνπο ππξνζβεζηήξεο ζε ρψξνπο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ. ηελ ζπληήξεζε αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο βάζεηο ζηήξημεο ηνπο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ ππξνζβεζηήξσλ αλά είδνο θαη αλά θηίξην - φξνθν - δσκάηην. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ ππξνζβεζηήξσλ πνπ ζπληεξήζεθαλ, αλαγνκψζεθαλ, έγηλε πδξαπιηθή δνθηκή Ο αξηζκφο ησλ ππξνζβεζηήξσλ πξνο ζπληήξεζε αλαγφκσζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εμαξηεκάησλ πξνο αγνξά, είλαη δπλεηηθφο γηα ηνλ Γήκν. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θνζηνινγήζεη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο ζηελ πξνζθνξά ηνπ, αζρέησο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ πνζνηήησλ πνπ πηζαλψο πξνθχςνπλ. Ο αλάδνρνο ζα παξαιάβεη απφ ηελ ππεξεζία καο ιίζηα ησλ θηηξίσλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αλαγνκσζνχλ - ζπληεξεζνχλ νη ππξνζβεζηήξεο, κε ηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζή ηνπο θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη απφ ηελ ππεξεζία καο ηα πξσηφθνιια παξάδνζεο παξαιαβήο θαη λα καο ηα παξαδψζεη ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα γηα φια ηα θηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ε ππεξεζία καο λα βεβαηψζεη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο εξγαζίαο, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πιεξσκή ηνπ. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη θαη ε παξάδνζε ησλ αληηγξάθσλ ησλ κεηξψσλ ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α. 618/43/05 (ΦΔΚ 52/Β/2005). Η ζπληήξεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ ζα γίλεηαη βάζε ηνπ πεξηνδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα ΙΙΙ ηεο Κ.Τ.Α. 618/43/ (φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Κ.Τ.Α /671/ ) κε ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο αθνινπζψληαο ηηο ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο IV, V, VI ηεο Κ.Τ.Α. 618/43/ αλαιφγσο ηεο "ειηθίαο" ηνπ θάζε ππξνζβεζηήξα. Μεηά ην ηέινο θάζε ζπληήξεζεο, ν αλάδνρνο ζα παξαδίδεη ππεχζπλε δήισζε μερσξηζηά γηα θάζε ρψξν φπνπ ζα θαίλνληαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο αλά ηχπν ησλ ππξνζβεζηήξσλ πνπ ζπληεξήζεθαλ θαη αλαγνκφζεθαλ. ηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηπρφλ ειαηησκαηηθψλ ή θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ ησλ ππαξρφλησλ ππξνζβεζηήξσλ θαζψο θαη ε γφκσζε λένπ πιηθνχ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη ππξνζβεζηήξεο ρξεζηκνπνηεζνχλ ή ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 5, 10 θαη 15 εηψλ γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο μεξάο ζθφλεο θαη 10 εηψλ γηα ηνπο ππξνζβεζηήξεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γηα φινπο ηνπο ππξνζβεζηήξεο ρξεηάδεηαη επίζεο πδξαπιηθή δνθηκή ζηα 10 έηε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ Σςνηήπηζη πςποζβεζηήπα ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 25Kg ή CO2 μέσπι και 5Kg με πλήπη ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών. Αναγόμωζη πςποζβεζηήπα ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 25Kg ή CO2 μέσπι και 5Kg με πλήπη ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών Υδπαςλική δοκιμή πςποζβεζηήπα κάθε είδοςρ με πλήπη ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών Σςνηήπηζη - πλήπηρ έλεγσορ πςποζβεζηικού ζςγκποηήμαηορ με ηην αλλαγή θίληπων, μπαηαπιών, πιεζοζηαηών, λαδιών, πποζθήκη πεηπελαίος, μικποπποζαπμογέρ κηλ.. Σςνηήπηζη-πλήπηρ έλεγσορ εγκαηάζηαζηρ πςπανίσνεςζηρ κηιπίων (Γημαπσείος, Υπηπεζίαρ Γόμηζηρ, ΚΑΠΗ Α' & Β', 2 Γημοηικών Ιαηπείων) με ηςσόν αλλαγή μπαηαπιών Πςποζβεζηήπαρ 5Kg CO2 ή ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 12 Kg κάθε είδοςρ πλήπωρ ηοποθεηημένορ Δπιζκεςή εγκαηάζηαζηρ ζωλήνωζηρ springler ζηο 2ο ςπόγειο ηος Γημαπσείος και ηοποθέηηζη δύο πλαιζίων-καπακιών θπεαηίων διαζηάζεων μέσπι και 1m2 ηο καθένα. Υλικά και επγαζία για ηα παπαπάνω πλήπωρ και ενηέσνωρ Η ζπλνιηθά απαηηνχκελε πίζησζε πνπ αθνξά ηα αλσηέξσ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελλελήληα πέληε θαη εμήληα πέληε ιεπηά (4.495,65 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%. Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη ζπγθεγθξηκέλα ηνλ Κ.Α πνζνχ 4.500,00. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 25/02/2015 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΠΤΡΙΓΩΝ ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΜΔ ΒΑΘΜΟ Γ

4 Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Α/Α ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ CPV ΠΟΟΣΗ ΣΑ Μ.Μ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΝΟΛΟ 1 1ο 2 2ο Σςνηήπηζη πςποζβεζηήπα ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 25Kg ή CO2 μέσπι και 5Kg με πλήπη ΤΔΜ. 6,00 660,00 ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών. Αναγόμωζη πςποζβεζηήπα ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 25Kg ή CO2 μέσπι και 5Kg με πλήπη ΤΔΜ. 8,00 320,00 ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών. 3 3ο Υδπαςλική δοκιμή πςποζβεζηήπα κάθε είδοςρ με πλήπη ανηικαηάζηαζη ηων θθαπμένων μεπών ΤΔΜ. 7,00 280,00 4 4ο Σςνηήπηζη - πλήπηρ έλεγσορ πςποζβεζηικού ζςγκποηήμαηορ με ηην αλλαγή θίληπων, μπαηαπιών, πιεζοζηαηών, λαδιών, πποζθήκη πεηπελαίος, μικποπποζαπμογέρ κηλ ΤΔΜ. 425,00 850,00 5 5ο 6 6ο 7 7ο Σςνηήπηζη-πλήπηρ έλεγσορ εγκαηάζηαζηρ πςπανίσνεςζηρ κηιπίων (Γημαπσείος, Υπηπεζίαρ Γόμηζηρ, ΚΑΠΗ Α' & Β', 2 Γημοηικών Ιαηπείων) με ηςσόν αλλαγή μπαηαπιών Πςποζβεζηήπαρ 5Kg CO2 ή ξηπάρ κόνεωρ μέσπι και 12 Kg κάθε είδοςρ πλήπωρ ηοποθεηημένορ. Δπιζκεςή εγκαηάζηαζηρ ζωλήνωζηρ springler ζηο 2ο ςπόγειο ηος Γημαπσείος και ηοποθέηηζη δύο πλαιζίων-καπακιών θπεαηίων διαζηάζεων μέσπι και 1m2 ηο καθένα. Υλικά και επγαζία για ηα παπαπάνω πλήπωρ και ενηέσνωρ ΤΔΜ. 500,00 500, TEM. 49,00 245, TEM. 800,00 800,00 ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23% 3.655,00 840,65 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 4.495,65 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25/02/2015 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΥΩΣΕΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

5 Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 ΑΡΘΡΟ 1ο πληήξεζε ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο κέρξη θαη 25Kg ή CO2 κέρξη θαη 5Kg κε πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ κεξψλ. Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : έμη (6,00 ) ΑΡΘΡΟ 2ο Αλαγφκσζε ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο κέρξη θαη 25Kg ή CO2 κέρξη θαη 5Kg κε πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ κεξψλ. Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : νρηψ (8,00 ) ΑΡΘΡΟ 3ο Τδξαπιηθή δνθηκή ππξνζβεζηήξα θάζε είδνπο κε πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ κεξψλ. Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : επηά (7,00 ) ΑΡΘΡΟ 4ο πληήξεζε - πιήξεο έιεγρνο ππξνζβεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηελ αιιαγή θίιηξσλ, Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : ηεηξαθφζηα είθνζη πέληε (425,00 ) ΑΡΘΡΟ 5ο πληήξεζε-πιήξεο έιεγρνο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο θηηξίσλ (Γεκαξρείνπ, Τπεξεζίαο Γφκεζεο, ΚΑΠΗ Α' & Β', 2 Γεκνηηθψλ Ιαηξείσλ) κε ηπρφλ αιιαγή κπαηαξηψλ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : πεληαθφζηα (500,00 )

6 ΑΡΘΡΟ 6ο Ππξνζβεζηήξαο 5Kg CO2 ή μεξάο θφλεσο κέρξη θαη 12 Kg θάζε είδνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. Με άπαληα ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία πνπ απαηηείηαη. Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : ζαξάληα ελλέα (49,00) ΑΡΘΡΟ 7ο Δπηζθεπή εγθαηάζηαζεο ζσιήλσζεο springler ζην 2ν ππφγεην ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ηνπνζέηεζε δχν πιαηζίσλ-θαπαθηψλ θξεαηίσλ δηαζηάζεσλ κέρξη θαη 1m2 ην θαζέλα. Τιηθά θαη εξγαζία γηα ηα παξαπάλσ πιήξσο θαη εληέρλσο. Σηκή κνλάδνο αλά ηεκ ζε επξψ : νρηαθφζηα (800,00 ) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25/02/2015 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΥΩΣΕΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

7 Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο: Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο: Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ζπληήξεζε, αλαγφκσζε, επηζθεπή θαη πξνκήζεηα Ππξνζβεζηήξσλ, Ππξαλίρλεπζεο θαη Ππξφζβεζεο θαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ησλ θηηξίσλ Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο γηα ην έηνο 2015 Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.», πνπ εθαξκφδνληαη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 273 παξ.1 θαη 209 παξ. 2 ηνπ Ν.3463/ Σν Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α 19/1995) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 3. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/95), «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3263/ Σνλ N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α / ), «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη. 5. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α / ) Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 6. Σν θαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 2286/1995- Π.Γ. 118/2007, ζην βαζκφ πνπ απηφ δελ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζηα αλσηέξσ. 7. Σν Π.Γ. 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Α βαζκνχ». 8. Σν Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 9. Σνλ Ν. 3731/2008 θαη ηνλ N. 3661/ Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α / ), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 11. Σν Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο». 12. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 13. Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ: 194/Α/2010). 14. Σνλ Ν. 3844/2010 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2006/123 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά» (Α 63). 15. Σνλ Ν 3982/2011 «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ.θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 143), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 86). 16. Ο Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 17. Ο Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143/14 Α) 18. Σελ εγθεθξηκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε πίζησζε πνζνχ 4.500,00 ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ γηα ην έηνο 2015 ζηνλ ΚΑ: Σελ απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ εγθξίζεθε ε παξνχζα Μειέηε θαη θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο δηελέξγεηαο. ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ έρνπλ ηζρχ νη πξνδηαγξαθέο θαη ινηπέο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ΤΠΟΜΔΓΙ θαη ΤΠΔΚΑ θηι..

8 Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο: Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο: ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Οη πξνζθνξέο ηνπ ζα ππνβάιινληαη πξέπεη λα νξίδνπλ ηελ πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο. Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΙΜΩΝ ηελ ζπλνιηθή ηηκή θάζε πξνζθνξάο ελλνείηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο γεληθά νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο. Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ηφζν ζηε ζπιινγή φισλ ησλ ππξνζβεζηήξσλ γηα αλαγφκσζε φζν θαη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζηηο ζέζεηο παξαιαβήο ηνπο, κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη πξνζσπηθφ. Οη ππάξρνληεο ππξνζβεζηήξεο ζα θαηακεηξεζνχλ, θαηαγξαθνχλ αλά θηίξην) θαη αξηζκεζνχλ (ζέζε θαη ππξνζβεζηήξαο). Ο αλάδνρνο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη αθνχ έρεη απνθηήζεη ζαθή εηθφλα ησλ θηηξίσλ ζα πξέπεη: Να παξαδψζεη εθηφο ησλ εηδψλ ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο, ηελ πξφηαζε ηνπ γηα ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο επηπιένλ ππξνζβεζηήξσλ (αξηζκνχ θαη είδνπο) ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη ειιείςεηο απφ ππξνζβεζηήξεο. Η πξφηαζε πνπ ζα παξαδψζεη εγγξάθσο, ζα πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα ζρεηηθά είδε θαη αξηζκφ ππξνζβεζηήξσλ. Η ζπιινγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ ππξνζβεζηήξσλ αλά εγθαηάζηαζε, ζα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο: ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Η παξαιαβή ηεο θαιήο εθηέιεζεο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα θαηά λφκν Δπηηξνπή. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία θαη ππφδεημε ηεο Τπεξεζίαο. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : α) Η Γενική και Διδική Σςγγπαθή ςποσπεώζεων, β) Το Τιμολόγιο πποζθοπάρ ηος Αναδόσος, γ) Ο Πποϋπολογιζμόρ πποζθοπάρ ηος Αναδόσος, δ) Η Τεσνική Πποζθοπά ηος αναδόσος, ε) Η Τεσνική Πεπιγπαθή και οι Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ ηηρ παπούζηρ μελέηηρ. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 25/02/2015 Ο ΤΝΣΑΞΑ ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ / /2015 ΠΤΡΙΔΩΝ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΥΩΣΕΙΝΗ ΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΤ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΑ ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ CPV:09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, 09210000-4, 09211600-7,24951310-1, 24957000-7,09211000-1,09211630-6,24951000-5

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νζη : Διοικηηικού Oικονομικού Υποδ/ζη : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροθορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λεωθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 29-9-2014 Σηλ:. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟ ΣΖ Τ.Γ. ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Άξζξν 1 ΟΡΗΜΟΗ α) Φνξεηφο ππξνζβεζηήξαο: πζθεπή πνπ πεξηέρεη θαηαζβεζηηθφ κέζν, ην νπνίν, ππφ ηε δξάζε εζσηεξηθήο πίεζεο, κπνξεί, λα εμαρζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε θσηηά. Ζ πίεζε απηή κπνξεί λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα