ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:"

Transcript

1 ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: , , ,90 ΙΔΙΟΤ ΠΟΡΟΤ 65/2015

2 ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΤΣ.ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:#31.278,90 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 65/15 ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε, ελεκέξσζε, ζπληήξεζε, ππνζηήξημε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ινγηζκηθψλ (εθαξκνγψλ), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ ππεξεζία παξνρήο αδεηψλ λέσλ ππνζπζηεκάησλ, γηα ην ινγηζκηθφ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζην Γήκν γηα ηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκνηνκνξθία απηψλ. Σα ινγηζκηθά γηα ηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηε παξνχζα κειέηε είλαη: 1. ππνεθαξκνγέο ηνπ ΟΠ Genesis 2. Παθέην αδεηψλ λέσλ ππνεθαξκνγψλ πνπ πεξηιακβάλεη : α) ΟΣΑ Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ΟΠΓ (ΣΟΥΟΘΔΙΑ) β) ΟΣΑ Γηαρείξηζε Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ ππέξ ηξίησλ γ) Γηαρείξηζε Πξνκεζεηψλ Η ππεξεζία ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ηκεκάησλ θαη ησλ άξζξσλ ηνπο. Πεξηιεπηηθά, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη λα παξαζρεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, πεξηγξάθνληαη σο εμήο: Με ηνλ φξν ζπληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ λνείηαη γεληθά ε παξνρή ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ: α) Παξνρή λέσλ εθδφζεσλ ησλ Δθαξκνγψλ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθδφζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεσο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο Δθαξκνγέο. β) Παξνρή αδεηψλ λέσλ ππνεθαξκνγψλ γ) Σειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ επαλεγθαηάζηαζε ησλ Δθαξκνγψλ θαη ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηέο, φπσο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ή βιάβεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, δ) Παξνρή νηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ Δθαξκνγψλ ηειεθσληθψο. ε) Τπεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ζην ρψξν ηνπ Γήκνπ ή κέζσ modem, ζη) Η αλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ ησλ Δθαξκνγψλ (Restore) απφ βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ νηνδήπνηε ιφγν. Πεξηζζφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην ηεο παξνχζαο Μειέηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 πιένλ Φ.Π.Α 23%, ήηνη ζπλνιηθά απαηηνχκελε πίζησζε ,90 θαη βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη εθφζνλ ρξεηαζηεί, ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ ππφ ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ Γήκνπ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο θσδηθνχο: 1. Κ.Α , κε πεξηγξαθή «πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 2015» θαη εγγεγξακκέλε πίζησζε , Κ.Α , κε πεξηγξαθή «Δγθαηάζηαζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην ινγηζκηθφ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015» θαη εγγεγξακκέλε πίζησζε 8.500, Κ.Α , κε πεξηγξαθή «Πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο» θαη εγγεγξακκέλε πίζησζε 5.000,00. O ΤΝΣΑΞΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΤΣ.ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:#31.278,90 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 65/15 CPV , ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ Α/Α Α.Σ. CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΓΑ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΡΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ Τπεξεζία Release ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ Genesis & ΒΙ ΣΔΜ , , ΣΜΗΜΑ 2 Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ππνεθαξκνγψλ ηνπ ινγηζκηθνχ Genesis ΟΜΑΓΑ Β ΩΡΔ , ,00 Μ.ΤΝΟΛΟ Α ,00 ΦΠΑ 23% 3.433,90 ΤΝΟΛΟ Α , Παθέην αδεηψλ λέσλ ππνεθαξκνγψλ Οηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ΣΔΜ , , Τπεξεζία εγθαηάζηαζεο- ππνζηήξημεο λέσλ ππνεθαξκνγψλ ΩΡΔ , ,00 Μ.ΤΝΟΛΟ Β ,00 ΦΠΑ 23% 2.415,00 ΤΝΟΛΟ Β ,00 ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΑ Μ.ΤΝΟΛΟ Α+Β ,00 ΦΠΑ 23% 5.848,90 ΤΝΟΛΟ Α+Β ,90 O ΤΝΣΑΞΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ O ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΤΣ.ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:#31.278,90 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 65/15 CPV , ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ ππεξεζηψλ, γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο, φπσο πξνδηαγξάθνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη ζηε Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο παξαδνηέαο ή νινθιεξσκέλεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, φπσο δεηνχληαη παξαθάησ. 1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο ππεξεζίαο, πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θάζε Άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ ηεο Μειέηεο. 1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ. 2. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΟΜΑΓΑ Α ΑΡΘΡΟ 1 Τπεξεζία Release ηωλ εθαξκνγώλ ηνπ ινγηζκηθνύ Genesis & ΒΙ Η ππεξεζία αθνξά ηε ζπληήξεζε ησλ ππνεθαξκνγψλ ηνπ ΟΠ GENESIS, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αλαβαζκίζεηο (release) ησλ ππνεθαξκνγψλ θαζψο θαη ησλ αδεηψλ ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Oracle. Οη ππνεθαξκνγέο ηνπ ΟΠ GENESIS είλαη : Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σιμή Release Ποσότητα ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 1 ΕΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ) 2.000, ,00 2 Κ.Ο.Κ. 200, ,00 3 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ 200, ,00 4 ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΑ 300, ,00 5 ΟΣΑ ΣΑΠ 300, ,00 6 ΟΣΑ ΕΙΦΟΡΑ ΓΗ Ε ΧΡΗΜΑ 178, ,00 7 ΟΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 200, ,00 8 ΟΣΑ ΣΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ, ΔΙΑΦΗΜΙΕΩΝ, ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 300, ,00 9 ΟΣΑ ΑΔΕΙΕ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 176, ,00 10 ΟΣΑ ΣΕΛΗ 0,5% & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ 300, ,00 11 ΟΣΑ WEB SERICES 500, ,00 12 BI ORACLE 900, ,00 13 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΕ ΧΡΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 25, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.: 5.930,00 Πην αλαιπηηθά πεξηιακβάλεη: - ηελ ππεξεζία release ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο παθέηνπ, ηηο ζπλερήο ελεκεξψζεηο απηψλ (φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. - Σηο εξγαζίεο επηδηφξζσζεο θαη άκεζεο απνθαηάζηαζεο ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ server θαη ησλ ππνεθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή αζηνρίαο ινγηζκηθνχ (Τπνζηήξημε 24/7).

5 - Σελ άδεηα ρξήζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Oracle, ζηελ νπνία απνζεθεχνπλ δεδνκέλα νη παξαπάλσ εθαξκνγέο. Η έλαξμε παξνρήο ηεο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίαο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο (δειαδή ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο). Η παξνχζα παξνρή ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Κ.Α κε ηίηιν «πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 2015», ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ, κε εγθεθξηκέλν πνζφ ,00 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο. ΣΙΜΗ ΔΝΟ ΣΔΜ ΔΤΡΩ: Πέληε ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα (5.930,00) ΑΡΘΡΟ 2 Τπεξεζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηωλ ππνεθαξκνγώλ ηνπ ινγηζκηθνύ Genesis Η ππεξεζία αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηνπ απινγξαθηθνχ θαη ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημή ησλ ππφινηπσλ εθαξκνγψλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηνπ πξσηνθφιινπ θαη γεληθά γηα ηηο ππνεθαξκνγέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 1 (φπσο, ηερληθή ππνζηήξημε ζην ρψξν ηνπ Γήκνπ, κέζσ modem, θιπ). Πεξηιακβάλεη αθφκε: - Σελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη επίιπζε απνξηψλ ρξήζεο ή πξνβιεκάησλ, θαζεκεξηλέο 09:00π.κ. 19:30κ.κ. ζε ζηαζεξφ ηειέθσλν - Σηο εξγαζίεο κεηαθνξάο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζε άιινλ server θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη θαιή ιεηηνπξγία απηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. - ηειεθσληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζε απνξίεο ρξήζεο θαη πξνβιήκαηα, θαζεκεξηλέο 9:00 17:00. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ζηηο ππνεθαξκνγέο θαζψο θαη ζε λέεο δπλαηφηεηεο απηψλ, ζην ρψξν ηνπ Γήκνπ. Η παξνχζα παξνρή ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Κ.Α κε ηίηιν: «πληήξεζε εθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ 2015», ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ, κε εγθεθξηκέλν πνζφ ,00 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο. Η έλαξμε παξνρήο ηεο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίαο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα έρεη δηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε ησλ σξψλ. ΣΙΜΗ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΤΡΩ: Εξήντα (60,00 ) ΟΜΑΓΑ Β ΑΡΘΡΟ 3 Παθέην αδεηώλ λέωλ ππνεθαξκνγώλ Οηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο Η ππεξεζία αθνξά ηελ παξνρή ηξηψλ (3) λέσλ ινγηζκηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο GENESIS ΟΣΑ ην νπνίν δηαζέηεη ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ ησλ Σκεκάησλ απηήο. Σα ππνζπζηήκαηα είλαη ηξία (3) θαη αθνξνχλ: α) Σν ππνζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζηνρνζεζίαο θαη ηνπ νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο (ΟΠΓ), β) Σν ππνζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη γ) Σν ππνζχζηεκα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ. Σα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ πξνκήζεηα Λνγηζκηθψλ Τπνζπζηεκάησλ είλαη ηα παξαθάησ : Α) ΟΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΡΑΗ ΟΠΓ (ΣΟΥΟΘΔΙΑ) Σν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην δξάζεο ΟΠΓ ηνπ θάζε ΟΣΑ ζπλνςίδεη : 1) Πίλαθεο 5εηνχο πξνγξακκαηηζκνχ, 2) Πίλαθαο εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, 3) Πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Β) ΟΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΩΦΔΙΛΩΝ ΤΠΔΡ ΣΡΙΣΩΝ Η εθαξκνγή Δλέξγεηεο Genesis Δίζπξαμεο Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ ΟΣΑ έρεη ζαλ ζηφρν ηε κεραλνγξαθηθή παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ Δίζπξαμε ησλ παξαπάλσ Δζφδσλ ελφο ΟΣΑ. Γειαδή: 1) Οκαδνπνίεζε Οθεηιψλ εζφδσλ ζε Πίλαθεο Υξεψλ, 2) Έθδνζε Δηδνπνηεηεξίσλ, 3) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε Αηηήζεσλ ηέξεζεο Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο, 4) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε Καηαζρέζεσλ εηο Υείξα Σξίηνπ, 5) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε Καηαζρέζεσλ Κηλεηψλ/Αθηλήησλ, 6) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε Πιεηζηεξηαζκψλ, 7) Γηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε Αλαγγειηψλ ζε Πιεηζηεξηαζκνχο Σξίησλ.

6 Γ) ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Η ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή έρεη ζα ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θάζεσλ ηεο εθηέιεζεο κηαο πξνκήζεηαο. Γειαδή: Αξρηθά, ζπγθεληξψλεη φια ηα ζηνηρεία κηαο πξνκήζεηαο (φξνη, πιηθά, πξνδηαγξαθέο πιηθψλ, ζηνηρεία δηαθήξπμεο, θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θ.ιπ.). ηε ζπλέρεηα, παξάγεη ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ. πγθεληξψλεη ηηο πξνζθνξέο, ηηο αμηνινγεί (βάζεη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο) θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηειηθφ αλάδνρν. Σέινο, παξαθνινπζεί ηελ πνξεία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε είδε ή πάγηα. Γηα θάζε πξνκήζεηα φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, έληππα θαη παξαζηαηηθά πεγάδνπλ απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν: Σελ εληαία θαξηέια ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, γηα φια ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεη ηε παξνρή ππεξεζίαο πιήξνπο Τπνζηήξημεο ζπληήξεζεο: α. Σελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνεθαξκνγψλ ζηνλ θεληξηθφ server. β. Σελ ελεκέξσζε θαη αλαβάζκηζε ζε φιεο ηηο αλαλεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο (updates), πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, γ. Σελ ηειεθσληθή ππνζηήξημε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 9:00 έσο 17:00, δ.. Σελ ζπληήξεζε ησλ ππνεθαξκνγψλ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ή απνθαηάζηαζε απηψλ. Η έλαξμε ηεο παξνρήο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί εληφο εμήληα (60) εκεξψλ. Η παξνχζα παξνρή ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Κ.Α κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πξνγξακκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο», ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ, κε εγθεθξηκέλν πνζφ 5.000,00 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο. ΣΙΜΗ ΔΝΟ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΤΡΩ: Σξείο ρηιηάδεο ελληαθφζηα ( ) ΑΡΘΡΟ 4 Τπεξεζία εγθαηάζηαζεο - ππνζηήξημεο λέωλ ππνεθαξκνγώλ Η ππεξεζία αθνξά ηε παξνρή πιήξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ ππνεθαξκνγψλ (server clients), ηηο παξακεηξνπνηήζεηο, ηε πιήξε ζχλδεζε απηψλ κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο, ηε ηερληθή/επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη θάζε ππεξεζία γηα ηελ εχξπζκε θαη θαηά ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία απηψλ. Η έλαξμε παξνρήο ηεο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίαο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηε ιήμε ησλ σξψλ. Η παξνχζα παξνρή ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ Κ.Α κε ηίηιν «Δγθαηάζηαζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη ζχλδεζε απηψλ κε ην ινγηζκηθφ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015»., ν νπνίνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ, κε εγθεθξηκέλν πνζφ 8.500,00 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο. ΣΙΜΗ ΜΙΑ ΩΡΑ ΔΤΡΩ: Δμήληα (60.00 ) O ΤΝΣΑΞΑ O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΑΤΣ.ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ-ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:#31.278,90 # (ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 65/15 CPV , ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Α Ρ Θ Ρ Ο 1ν: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΗ Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε, ελεκέξσζε, ζπληήξεζε, ππνζηήξημε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ινγηζκηθψλ (εθαξκνγψλ) θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηελ ππεξεζία παξνρήο λέσλ αδεηψλ ινγηζκηθνχ. Όπνπ ζηε παξνχζα αλαγξάθεηαη «ΔΡΓΟΓΟΣΗ» λνείηαη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, φπνπ δε «ΑΝΑΓΟΥΟ» απηφο πνπ ζα αλαθεξπρζεί Αλάδνρνο ηεο θάζε ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο. Α Ρ Θ Ρ Ο 2ν: ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Μειέηεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο: - ηνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» - ηα άξζξα 209, 273 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α ) - ηνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, θαηά πεξίπησζε, - ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα. - Σεο Π1 433/2003 ηνπ ΤΠ. ΑΝ. πεξί εμαηξέζεσλ πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Δληαίν Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (ΦΔΚ 221Β/ ). - Σελ ππ.αξηζκ.35130/739 ηεο 09/08/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ππ.αξηζκ.58289/ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3522/2006 άξζξν 27 παξ. 9 (ΦΔΚ 276 Α ) - ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. Α Ρ Θ Ρ Ο 3ν: ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Δθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα αλαθεξφκελα ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην ηεο παξνχζαο Μειέηεο. Α Ρ Θ Ρ Ο 4ν: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη : 1. Σν ζπκθσλεηηθφ 2. Η Γηαθήξπμε 3. Η Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 4. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 5. Ο πγθεληξσηηθφο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μειέηεο 6. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο 7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή Α Ρ Θ Ρ Ο 5ν: ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, β. Δλψζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, γ. πλεηαηξηζκνί, θαη σο νξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, κε αληίζηνηρν αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο.

8 Α Ρ Θ Ρ Ο 6ν: ΠΡΟΦΟΡΔ - ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, κε έλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 2015» θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθεξφκελνπ. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ηωλ δηαγωληδνκέλωλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 6.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλνο θαη πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε, κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζ απηή, αξηζκεκέλα αλά θχιιν, θαη επηπιένλ ηα αθφινπζα: - Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηεο έλσζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθπξνζψπεζεο, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 6.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, άλεπ νξίνπ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ άξζξνπ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηιέγεη ν δηαγσληδφκελνο λα πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980. Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Γελ πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, θαη φιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ.). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, παξαιακβάλεηαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο Πξνυπνινγηζκνχ Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη θαη ζε αληίγξαθν κε αλαγξαθή «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ». ε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν εληχπσλ ηζρχεη ην πξσηφηππν έληππν. Η θαηαθχξσζε θάζε ηκήκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή, ε νπνία πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πνζνζηνύ έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ηεο κειέηεο. ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ θάζε ηκήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη: α. απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην αθέξαην πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. β. ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. γ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά αλά νκάδα θαη φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη, κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη ηε δηφξζσζε απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Γ. ε. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ζη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. δ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, νη αληίζηνηρνη ππνςήθηνη θαινχληαη, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ν κεηνδφηεο πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ. Α Ρ Θ Ρ Ο 7ν: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΙΜΩΝ ηελ ζπλνιηθή ηηκή θάζε πξνζθνξάο ελλνείηαη φηη ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο γεληθά νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη παξάδνζεο απηήο. 7.1: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηελ παξνχζα ζχκβαζε.

9 Α Ρ Θ Ρ Ο 8ν: ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ ΣΙΜΩΝ Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν. Α Ρ Θ Ρ Ο 9ν: ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Οη ππεξεζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαγξαθφκελα ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην ηεο παξνχζαο Μειέηεο, ησλ νδεγηψλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο, ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ - Οξγάλσζεο, θαζψο θαη ησλ επηβιεπφλησλ φπνπ απηνί νξηζηνχλ, θαζψο θαη ζηελ παξνχζα Γεληθή θαη Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ζηε Γηαθήξπμε. ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο εξγαζίαο, επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Α Ρ Θ Ρ Ο 10ν: ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΔΩ Η πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο θάζε ππεξεζίαο-εξγαζίαο θαζνξίδεηαη ζην Αλαιπηηθφ Σηκνιφγην ηεο παξνχζαο Μειέηεο.. Η Τπεξεζία δχλαηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε (ε νπνία ζα αθνινπζείηαη απφ ζρεηηθφ έγγξαθν) ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα κελ πξνβεί ζηελ νινθιήξσζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ελ ιφγνπ κειέηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ππεξεζία πνπ έρεη απνκείλεη δελ ηηκνινγείηαη θαη ν αλάδνρνο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε, λα δεηήζεη ή λα αζθήζεη κε θάζε κέζν, λα θαηαβιεζεί ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο Μειέηεο ή ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο (ή ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ζα δνζεί), ή κε εθηέιεζεο ή παξνρή ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. Α Ρ Θ Ρ Ο 11ν: ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Σα δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχληαη ζηα ινγηζκηθά αλήθνπλ ζηνλ Γήκν θαη ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη θάζε ππεξεζία, ψζηε ηα δεδνκέλα λα παξέρνληαη ζην Γήκν κε ηε κνξθή ηελ νπνία δεηά, είηε εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, είηε πέξαλ απηνχ, ρσξίο πεξεηαίξσ ρξέσζε. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Γήκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ππνεθαξκνγψλ, ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο απηψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηθνηλσλεί κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο γηα ηερληθά ζέκαηα (φπσο εγθαηάζηαζε, κεηαθνξά εθαξκνγψλ, θιπ) θαη λα ην ελεκεξψλεη γηα ηελ πξφζεζε αλαβάζκηζεο - εγθαηάζηαζεο λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ, ψζηε λα πξνγξακκαηίδεηαη ν ρξφλνο ελεξγεηψλ. Ο Αλάδνρνο παξέρεη θάζε ππεξεζία ππνζηήξημεο ινγηζκηθψλ, ηα νπνία πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ, ή λα παξέρνπλ ή λα δέρνληαη δεδνκέλα απφ άιιν ινγηζκηθφ γηα ηε θαιή ιεηηνπξγία ή ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ ή ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ αλαδφρνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 πεξί έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Α Ρ Θ Ρ Ο 12ν: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΑ Η παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα θαηά λφκν Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ βεβαίσζε νινθιήξσζεο ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο ηνπ επηβιέπνληνο (αλ έρεη θαζνξηζηεί) ή ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε θζνξά πνπ έρεη πξνθαιέζεη, θαζψο θαη θάζε ππεξεζία - εξγαζία πνπ ζα απνδεηρζεί ειιηπήο. ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζπκκφξθσζε θαη απνθαηάζηαζε απηψλ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα πξνβεί απφ κφλνο ηνπ ζηηο απνθαηαζηάζεηο ή επηζθεπέο κε δαπάλε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ αλαδφρνπ. Α Ρ Θ Ρ Ο 13ν: ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή νπνηαδήπνηε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν, βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο ν αλάδνρνο. Α Ρ Θ Ρ Ο 14ν: ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ απηήο, θαηά ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014, ε νπνία θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρωξίο ΦΠΑ, γηα ην ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ή γηα ην κέξνο πνπ αθνξά ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο απφ ηνλ αλψηεξν ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηέιεζεο πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ. Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη εθφζνλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80.

10 Η εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ ζα θαηαζέζεη ν αλάδνρνο, ζα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, νπνηαδήπνηε αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή ηνπ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πνπ ζα αθνξά ηε θαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θαη ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε. Α Ρ Θ Ρ Ο 15ν: ΔΙΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ Σν απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο, θαζψο θαη θάζε θφζηνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Α Ρ Θ Ρ Ο 16ν: ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Όπσο νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. O ΤΝΣΑΞΑ O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ: ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΔΩ (ΔΚΣΤΠΩΣΔ ΦΑΞ - θιπ) 2015 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Aξ.Πξωη.:33838/12-10-2015 ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 61/15 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Απιθ. μελέηηρ: 07/2013 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΓΗΜΟ Ανηικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 71.979,60 ζπκπ. Φ.Π.Α. «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ: 58.520,00 σωπίρ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει.

ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. : 210-33 12 406 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

ΣΔΤΥΟ ΣΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 4/2011 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» ΠΡΑΞΗ: «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΦΔΣΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΝΑΟΤΑ 2010 2015» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 07 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη πνηφηεηα δσήο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΓΑ Σ.Ν. ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΔΘ (ΓΙΑΚ. Π 08/2014)

ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΝΑΓΑ Σ.Ν. ΚΑΙ ΣΗΝ ΜΔΘ (ΓΙΑΚ. Π 08/2014) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν A.Π. 26012 ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΛΙΑΠΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΗΛ.: 213 2068917-18 FAX : 213 2068259 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα