ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΜΑΣΟΤ (neo-adjuvant systemic therapy)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΜΑΣΟΤ (neo-adjuvant systemic therapy)"

Transcript

1 ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΜΑΣΟΤ (neo-adjuvant systemic therapy) ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΤΚΑΛΑ MD,MSc ΠΑΘΟΛΟΓΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ Γπλαίθα 37 εηώλ ςειάθεζε κηα κάδα ζηε δεμηά καζράιε ελώ δελ ςειάθεζε θάηη ύπνπην ζηνπο καζηνύο ηεο. πκβνπιεύηεθε ηαηξό ν νπνίνο ςειάθεζε ηε κάδα ζηε δεμηά καζράιε (~ 1,5 cm επθίλεηε) θαη κηα δεύηεξε κάδα ζην άλσ έμσ ¼ ηνπ δεμηνύ καζηνύ (~ 3 cm επθίλεηε). Λνηπή θιηληθή εμέηαζε ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα.

3 ΑΣΟΜΙΚΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Η αζζελήο είλαη παληξεκέλε θαη κεηέξα 2 παηδηώλ (ε πξώηε εγθπκνζύλε ζηα 26 θαη ε δεύηεξε ζηα 30 ρσξίο πξνβιήκαηα). Δκκελαξρή ζηα 13 θαη δελ αλαθέξεηαη ιήςε αληηζπιιεπηηθώλ. Διεύζεξν αηνκηθό ηζηνξηθό. Μηα ζεία ηεο είρε θαξθίλν καζηνύ ζηα 65 ελώ κηα μαδέιθε ηεο εκθάληζε ηε λόζν ζηα 24 ηεο.

4 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ: αλώκαιε κάδα ζην άλσ έμσ ¼ ηνπ δεμηνύ καζηνύ. ΤΠΔΡΗΥΟΓΡΑΦΗΜΑ: κάδα ζην άλσ έμσ ¼ ηνπ δεμηνύ καζηνύ ( 1,9 cm ) θαη κάδα ζηε δεμηά καζράιε ( 2,3 cm ). CT ΘΩΡΑΚΟ / ΑΚΚ: αξλεηηθή ΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΩΝ: αξλεηηθό

5

6 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ Έγηλε needle core biopsy από ηε κάδα ηνπ καζηνύ θαη ε ηζηνινγηθή εμέηαζε έδεημε : πνξνγελέο αδελνθαξθίλσκα δεμηνύ καζηνύ, grade III, κε ιεκθαγγεηαθή δηήζεζε θαη ER (-), PR(-), HER2 (-).

7 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ Λόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ηεο αζζελνύο αιιά θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ ηεο ζεσξήζεθε ζθόπηκν λα ππνβιεζεί ζε MRI καζηώλ γηα θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο λόζνπ αιιά θαη ηεο αληαπόθξηζεο ηεο ζηε ζεξαπεία πνπ ζα αθνινπζνύζε. Η MRI έδεημε ηε κάδα ζην καζηό αιιά θαη έλα δηνγθσκέλν έζσ καζηηθό ιεκθαδέλα.

8

9 ΑΡΦΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ε αζζελήο πάζρεη από: ηξηπιά αξλεηηθό (triple negative) θαξθίλν καζηνύ δεμηά θιηληθνύ ζηαδίνπ IIIC T2N3M0.

10 ΑΡΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ? Α) Υεηξνπξγείν Β) Υεκεηνζεξαπεία Γ) Υεκεηνζεξαπεία θαη κεηά ρεηξνπξγείν (neoadjuvant ΥΜΘ) Γ) Αθηηλνζεξαπεία

11 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Απνθαζίζηεθε ε ρνξήγεζε πξνεγρεηξεηηθήο (neo-adjuvant) ρεκεηνζεξαπείαο ιόγσ ηεο έθηαζεο ηεο λόζνπ ηνπηθά πξνρσξεκέλε (locally advanced disease) θαη κεηά αλάινγα κε ηελ αληαπόθξηζε ζα αθνινπζήζεη ε ηνπηθή ζεξαπεία (ρεηξνπξγείν θαη αθηηλνζεξαπεία).

12

13 LABC: locally advanced breast cancer The conversion of an initially inoperable breast cancer to an operable one or even more to conservatively operable is of crucial importance. Both the locoregional and systemic control represent major clinical problems in LABC. The risk of recurrence and death is extremely high, particularly in poorly responding to induction chemotherapy patients. J Thorac Dis 2010; 2:

14

15 Bernard Fisher Journal of ClinicalO ncology, Vol 16, No 8, 1998: pp

16 NSABP B-18 trial The breast conservation rates are higher after preoperative chemotherapy. Preoperative chemotherapy has no demonstrated disease specific survival advantage over postoperative adjuvant chemotherapy. Bernard Fisher Journal of ClinicalO ncology, Vol 16, No 8, 1998: pp

17

18 NSABP B-27 trial Higher rate of complete pathologic response at the time of local therapy in patients treated preoperatively with 4 cycles AC followed by 4 cycles of Docetaxel versus only 4 cycles of AC. However, DFS and OS have not been shown to be superior with the addition of Docetaxel. Bear HD et al J Clin Oncol May 1;24(13):

19

20 Neo-adjuvant systemic therapy: advantages early initiation of systemic treatment opportunity of drugs delivery through intact vessels in vivo assessment of response to therapy reduction of microscopic neoplastic dissemination during surgical procedures and a less extensive operation. J Thorac Dis 2010; 2:

21 Neo-adjuvant systemic therapy: disadvantages initial tumor size and number of involved nodes could not be accurately assessed much greater disease burden to treat uncertainty that neoadjuvant treatment will be beneficial with consequences of delay in curative local therapy suspicion that it could promote drug resistance and increased risks for surgical complications. J Thorac Dis 2010; 2:

22 ΠΟΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΦΗΜΑ? A) CMF B) AC C) sequential AC Paclitaxel D) sequential AC Docetaxel E) sequential FEC Docetaxel F) Άιιν

23 ΠΟΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΦΗΜΑ? ESMO clinical guidelines: preoperative chemotherapy should be chosen based on predictive factors similar to adjuvant treatment. NCCN guidelines: the regimens recommended in the adjuvant setting are appropriate to consider in the preoperative chemotherapy setting.

24 ΑΡΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΕΝΟΤ Πξνεγρεηξεηηθή ΥΜΘ κε ην ζρήκα: FEC: 5-FU 500 mg/m 2, Epirubicin 75mg/m 2 θαη Cyclophosphamide 500mg/m 2 γηα 4 θύθινπο θάζε 15 εκέξεο θαη ζηε ζπλέρεηα Docetaxel 75mg/m 2 θάζε 15 εκέξεο γηα άιινπο 4 θύθινπο. (ππνζηήξημε κε G-CSF)

25 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η αζζελήο είρε άξηζηε αλνρή θαη αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία. Η θιηληθή αληαπόθξηζε ήηαλ πιήξεο θαζώο νη κάδεο ήηαλ πιένλ αςειάθεηεο ηόζν ζην καζηό όζν θαη ζηε καζράιε. Σα θιηληθά απηά επξήκαηα επηβεβαηώζεθαλ θαη από ηελ MRI καζηώλ πνπ έγηλε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο neo-adjuvant ΥΜΘ.

26

27

28 ΣΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Με βάζε ηα θιηληθά θαη απεηθνληζηηθά επξήκαηα ηεο αζζελνύο απνθαζίζηεθε λα ππνβιεζεί ζε δεμηά καζηεθηνκή θαη ιεκθαδεληθό θαζαξηζκό ηεο καζράιεο. Η ηζηνινγηθή εμέηαζε αλέδεημε πιήξε παζνινγναλαηνκηθή αληαπόθξηζε pcr (ύθεζε) ηόζν ζην καζηό όζν θαη ζηνπο ιεκθαδέλεο.

29 Neo-adjuvant systemic therapy: the impact of pcr pcr defined as no invasive and no in situ residuals in breast and nodes can best discriminate between patients with favorable and unfavorable outcomes. pcr is a suitable surrogate end point for patients with: 1) luminal B/HER2-negative, 2) HER2-positive (nonluminal) and 3) triplenegative disease but not for those with luminal B/HER2-positive or luminal A tumors. von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:

30 Neo-adjuvant systemic therapy: the impact of pcr Luminal A like tumors. ER positive and/or PgR positive, HER2 negative, grade 1 or 2. Luminal B/HER2-negative like tumors. ER positive and/or PgR positive,her2 negative, grade 3. Luminal B/HER2-positive like tumors. ER positive and/or PgR positive,her2 positive, all grades. HER2-positive (nonluminal) like tumors. ER negative and PgR negative, HER2 positive, all grades. TN tumors. ER negative, PgR negative, HER2 negative, all grades. von Minckwitz G et al. JCO 2012;30:

31 Prognostic impact of pathologic complete response (pcr) on disease-free survival (DFS) in 4,193 patients according to breast cancer intrinsic subtype. von Minckwitz G et al. JCO 2012;30: by American Society of Clinical Oncology

32 Neo-adjuvant systemic therapy: the impact of pcr This meta-analysis of 30 studies provides evidence of a strong association between breast cancer subtype and the achieving pcr. The pcrs were estimated to be highest for the HER2positive/HR and the triple negative subtypes. Houssami N et al Eur J Cancer Jul 3.

33 Fig. 1 Forest plot of study-specific and modelled (pooled) estimates of pathologic complete response (pcr) for studies included in a meta-analysis of breast cancer subtype and pcr in the neoadjuvant setting. [Pooled estimate based on 30 studies p... Houssami N et al Eur J Cancer Jul 3.

34 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΝΕΦΕΙΑ? Α) Αθηηλνζεξαπεία Β) Υεκεηνζεξαπεία Γ) Αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία Γ) Σίπνηα

35 ΣΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Η ζεξαπεία ηεο αζζελνύο νινθιεξώζεθε κε αθηηλνζεξαπεία θαηά ηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη έζσ καζηηθνί ιεκθαδέλεο.

36 Neo-adjuvant systemic therapy: targeted therapies? Anti-HER2 (trastuzumab, lapaninib) Anti-VEGF (bevacizumab)

37 ΑΝ Ο ΟΓΚΟ ΗΣΑΝ HER2 (+) Θα πξνζζέηακε ζην ζεξαπεπηηθό καο ζρήκα ην κνλνθισληθό αληίζσκα trastuzumab θαη κεηά ην ρεηξνπξγείν ζα ζπλερίδακε ηε ρνξήγεζή ηνπ γηα έλα έηνο. Η ρνξήγεζε ηνπ trastuzumab είλαη δπλαηή θαη παξάιιεια κε ηελ αθηηλνζεξαπεία.

38 Neo-adjuvant systemic therapy: anti- HER2 therapies? This meta-analysis of 6 studies reveals a clear improvement of pcr by adding a dual HER2 blockade (trastuzumab and lapatinib) to neoadjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. Trastuzumab is superior to lapatinib in this setting with a better toxicity profile. Any survival benefit? (waiting for long-term outcome data from NeoALTTO and NSABP B-41 trials). Valachis A et al Breast Cancer Res Treat Oct;135(3):

39 Forest plot of pcr: trastuzumab versus lapatinib Valachis A et al Breast Cancer Res Treat Oct;135(3):

40 Forest plot of pcr: combination versus trastuzumab Valachis A et al Breast Cancer Res Treat Oct;135(3):

41 Neo-adjuvant systemic therapy: bevacizumab? 1948 patients randomly assigned to receive neoadjuvant AC followed by Docetaxel, with or without concomitant bevacizumab. Gunter von Minckwitz N Engl J Med 2012; 366:

42 Gunter von Minckwitz N Engl J Med 2012; 366:

43 Neo-adjuvant systemic therapy: bevacizumab? Adding bevacizumab to neoadjuvant chemotherapy significantly increased the rate of pcrs among patients with early-stage HER2-negative breast cancer, with the most notable and pronounced improvement seen in patients with triple-negative disease. Gunter von Minckwitz N Engl J Med 2012; 366:

44 NSABP B-40 trial Harry D. Bear N Engl J Med 2012; 366:

45 Neo-adjuvant systemic therapy: bevacizumab? NSABP B-40 The benefit of bevacizumab tended to be seen in patients with a high tumor grade. Harry D. Bear N Engl J Med 2012; 366:

46 ΑΝ Ο ΟΓΚΟ ΗΣΑΝ ER(+) PR(+) Θα πξνζζέηακε ζην ζεξαπεπηηθό καο ζρήκα κεηά ην ρεηξνπξγείν ηελ νξκνλνζεξαπεία αξρηθά tamoxifen θαη ζηε ζπλέρεηα έλα αλαζηνιέα αξσκαηάζεο. Η ρνξήγεζε ηεο νξκνλνζεξαπείαο είλαη δπλαηή θαη παξάιιεια κε ηελ αθηηλνζεξαπεία.

47 ΑΝ ΜΕΣΕΜΜΗΝΟΠΑΤΙΑΚΗ ΚΑΙ ER(+) PR(+) Δίλαη δπλαηό λα ρνξεγεζνύλ νη αλαζηνιείο αξσκαηάζεο anastarzole ή letrozole σο neoadjuvant ζεξαπεία ζε κεηεκκελνπαπζηαθέο αζζελείο κε θαξθίλν καζηνύ κε ζεηηθνύο νξκνληθνύο ππνδνρείο. Σα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ είλαη αλάινγα γηα ηε ρνξήγεζε tamoxifen σο neo-adjuvant ζεξαπεία. J Clin Oncol Aug 1;23(22): , J Clin Oncol Sep 15;19(18):

48 ΕΤΦΑΡΙΣΩ

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 3 December 2012 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Thoughts

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας

Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας Κάθε ασθενής με ορμονοευαίσθητο καρκίνο μαστού δικαιούται να ξεκινήσει με ορμονικό χειρισμό εκτος και αν πάσχει από επιθετική παρεγχυματική νόσο (VISCERAL CRISIS) Κλινικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο

Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ. Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο 1 Ανηαγυνιζηέρ ηυν ςποδοσέυν 1 ηηρ αγγειοηενζίνηρ ΙΙ και καπκίνορ Λνπθία Γακβξίιε, Κσλζηαληίλνο Κνπινύζηνο, Βαζηιηθή Γνύξιηνπ, Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital.

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 44, April - June - July 2011, pages 22-27 ORIGINAL ARTICLE Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Χειρουργική της παρωτίδας:

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 4 Vol. 4 December 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X How much

Διαβάστε περισσότερα

Επίπησζε GEP-NETs απμάλεηαη (Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors)

Επίπησζε GEP-NETs απμάλεηαη (Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors) Randomized, Phase III Trial of Everolimus + Octreotide LAR vs. Placebo + Octreotide LAR in Patients with Advanced Neuroendocrine Tumors (NET) (RADIANT-2) Marianne Pavel 1, John Hainsworth 2, Eric Baudin

Διαβάστε περισσότερα

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25

Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο θαη θαξθίλνο ηξαρήινπ ζε γπλαίθεο θάησ ησλ 25 Γεώξγηνο Κνιηόπνπινο MRCOG DFFP MD BSCCP diploma Επηκειεηήο ΕΣΥ Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ΠΓΝ Έιελα Βεληδέινπ Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο

Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο 13-01-2014 Αζζελήο 77 εηώλ, θαπληζηήο 50παθέηα/έηε Οηθνδόκνο Αηομικό αναμνηζηικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΒΡΟΓΥΙΚΟΤ ΑΘΜΑΣΟ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟ - ΔΝΣΑΣΙΚΟΛΟΓΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ν.Ν.Θ.Α «ΧΣΗΡΙΑ» ΑΝΑΣΡΔΦΙΜΟΣΗΣΑ (REVERSIBILITY) Ο όξνο

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού

Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού Συμπληρωματική Θεραπεία στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου και του Ορθού Καρκίνος π. εντέρου Prostate/ testis 5% Hemato logic 7% Female reprod 8% Head & neck 9% Bladder 3% Lung 13% Breast 10% Other 23% CRC

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ.

Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ. 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ. Πξσηκε Αληρλεπζε ηεο Πξσηκε Αληρλεπζε Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ Αζεξσκαηηθεο Ννζνπ 32 ν Παλειιελην Καξδηνινγηθν πλεδξην Θεζζαινληθε 20-10-2011 Φ.Γ.ΜΑΝΟΤΓΗ JACC 2007,50,2128 Με αλακελνκεκνο Αηθληδηνο Θαλαληνο

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 2 Vol. 4 June 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Cancer and

Διαβάστε περισσότερα

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012

Η PETCT με FDG στον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου. Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 Η PETCT με FDG Δρ. Ι.Ε.Δατσέρης υντονιστής Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα 2012 PETCT, Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ» τατιστικά τοιχεία 1/1/2012-31/10/2012 N=2398 Hodgkin 23,8% NHL 11,7%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού

Θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού Θεραπεία μεταστατικού καρκίνου του μαστού Ελενα Γκόγκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας-Ογκολογίας Α Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 1 Σταδιοποίηση κατά ΤΝΜ TX: Ο πρωτοπαθής

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη:

Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Βιοχημική υποτροπή σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη: Θα νικήσουμε τον καρκίνο, θα χάσουμε τον ασθενή! Διονύσης Μητρόπουλος Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Επιθετικοί θεραπευτικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή;

Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Τι ςυμβαίνει μετά από την οξεία πνευμονική εμβολή; Σταφροσ Β. Κωνςταντινίδησ, MD, PhD, FESC Καθηγητήσ Καρδιολογίασ Δημοκρίτειο Πανεπιςτήμιο Θράκησ skonst@med.duth.gr Professor, Clinical Trials in Antithrombotic

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ

13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ 13o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΜS.c, Ph.D ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ Α.Π.Θ ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΑ TBNA 19G TRUE CUT 13ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General

ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ. Δπεκβαηηθήο Νεπξναθηηλνινγίαο, Γεληθή Κιηληθή ΙΑΧ General ΤΝΓΤΑΜΔΝΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΟΞΔΟ ΑΘΖΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΚΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟΤ ΔΠΔΗΟΓΗΟΤ νθία Βαζηινπνύινπ 1, Υξήζηνο Γθόγθαο 2, Κώζηαο πέγγνο 1 1 1 ε Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, 2 Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία

Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Επιλογή αντιθρομβωτικής αγωγής σε επεμβάσεις στις καρωτίδες και τα περιφερικά αγγεία Μ. Ματσάγκας, MD, PhD, FEBVS Αναπλ. Καθηγητής Aθηροσκλήρωση και Αθηροθρόμβωση Αθηροθρόμβωσ η = αθηροσκλήρωσ η με επισυμβαίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε

Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ. Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε Καξδηνπάζεηεο ζε θιεξνλνκηθέο παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Φ. Λαδαξίδνπ ΔΒ Καξδηνιόγνο Ννζνθνκείν Αγηνο Παύινο, Θεζζαινλίθε Ννζήκαηα ζπλδεηηθνύ ηζηνύ Kιεξνλνκηθά: νθείινληαη ζε γνλίδηα πνπ θαζνξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας

Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(2):247-251 Ενδιαφέροντα Άρθρα βιβλιογραφίας Treatment of pulmonary fibrosis for twenty weeks with imatinib mesylate in a patient with mixed connective tissue disease. Distler

Διαβάστε περισσότερα

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology

FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology Issue 3 Vol. 4 September 2013 www.forumclinicaloncology.org (PRINTED VERSION) FORUM of CLINICAL ONCOLOGY Quarterly official publication of the Hellenic Society of Medical Oncology ISSN: 1792-345X Practicing

Διαβάστε περισσότερα