ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ Ταχ. Δ/νςθ: Aνδρζα ΜΕΡΙΜΝΑ Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Ρλθρ:Κ. Μαντζλλου- Ά. ουςουλιϊτθ Τθλζφωνο: FAX: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτερ. ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ - ΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαροφςι, Αρικ. Ρρωτ. Φ3/ 3283 /Β3 ΑΡΟΦΑΣΘ ΚΟΙΝ : Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν ΘΕΜΑ: Υποτροφίεσ ξζνων κυβερνιςεων ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ α) Θερινά ςεμινάρια γλϊςςασ για το κζροσ του 2011 β) Ρροπτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και ζρευνα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ Ζχοντασ υπόψθ: Α) Τισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ Συμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: 1. Αιγφπτου Ν. 3705/57 (ΦΕΚ 103 τ.αϋ/57) 2. Αικιοπίασ, N. 3164/55 (ΦΕΚ 75 τ.αϋ/55) 3. Αλβανίασ Ν. 2829/00 (ΦΕΚ 95 τ.αϋ/00) 4. Βελγίου Ν. 3569/56 (ΦΕΚ 223 τ.αϋ/56) 5. Βουλγαρίασ Ν.474/76 (ΦΕΚ 306 τ.αϋ/76) 6. Εςκονίασ Ν. 2988/02 (ΦΕΚ 28 τ.αϋ/02) 7. Ινδίασ Ν. 4271/62 (ΦΕΚ 188 τ.αϋ/62) 8. Ιορδανίασ Ν. 883/79 (ΦΕΚ. 61 τ.αϋ/79) 9. Ιράν Α.Ν. 323/68 (ΦΕΚ 72 τ.αϋ/68) 10. Ιςραιλ Ν. 2226/94 (ΦΕΚ 227 τ.αϋ/94) 11. Κίνασ Ν. 931/79 (ΦΕΚ 148 τ. Αϋ/79) 12. Κροατίασ Ν. 2493/97 (ΦΕΚ 84 τ.αϋ/97) 13. Κφπρου Κ.Υ.Α. Φ.0544/ΑΣ 510/Μ 5719 (Α 301/ ) 14. Λεττονίασ Ν. 2930/01 (ΦΕΚ 143 τ. Αϋ/01) 1

2 15. Λουξεμβοφργου Ν. 2099/92 (ΦΕΚ 191.τ. Α /92) 16. Μεξικοφ Ν. 1492/84 (ΦΕΚ 177 τ.αϋ/84) 17. Νοτίου Κορζασ Ν.Δ. 502/70 (ΦΕΚ 26 τ.αϋ/70) 18. Ουγγαρίασ, Ν. 898/79 (ΦΕΚ 93 τ.αϋ/79) 19. Ρεροφ Ν. 2141/93 (ΦΕΚ 86 τ.αϋ/93) 20. Ρολωνίασ Ν. 594/77 (ΦΕΚ 157 τ.αϋ/77) 21. ουμανίασ Ν. 2500/97 (ΦΕΚ 101 τ.αϋ/97) 22. Σερβίασ Ν. 558/77 (ΦΕΚ. 77 τ.αϋ/77) 23. Σλοβακίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.αϋ/77) 24. Σλοβενίασ Ν. 2365/95 (ΦΕΚ 255 τ.αϋ/95) 25. Συρίασ Ν. 885/79 (ΦΕΚ 61 τ.αϋ/79) 26. Τουρκίασ Ν (ΦΕΚ 103 τ.αϋ/52) 27. Τςεχίασ Ν. 557/77 (ΦΕΚ 76 τ.αϋ/77) Β) Τα Μορφωτικά Εκτελεςτικά Ρρογράμματα που ζχουν υπογραφεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παραπάνω αναφερομζνων χωρϊν. Γ) Τα άρκρα 1, 24 και 25 του Ν.Δ. 402/74 (ΦΕΚ 141 τ.αϋ/74) "Ρερί κυρϊςεωσ τθσ από ςυμβάςεωσ τθσ Βιζννθσ". ΣΘΜΑΝΤΙΚΘ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ Θ παροφςα Ρροκιρυξθ εκδίδεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ Μορφωτικζ Συμφωνίεσ τθσ Ελλάδασ με τισ αναφερόμενεσ χϊρεσ και με τισ πλθροφορίεσ που ζχουν περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςισ τθσ. Θ υπθρεςία μασ προτείνει τουσ υποψιφιουσ ςτισ διάφορεσ χϊρεσ με βάςθ τα ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα και κοινωνικά κριτιρια αλλά θ τελικι απόφαςθ χοριγθςθσ τθσ υποτροφίασ λαμβάνεται από τθν ξζνθ χϊρα, θ οποία επιβαρφνεται οικονομικά για τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ εκάςτοτε οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ για τθν οποία κάνουν αίτθςθ. Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε Ρροκθρφςςουμε για το κζροσ 2011 και για το ακαδθμαϊκό ζτοσ τισ υποτροφίεσ, που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςε Ζλλθνεσ υπθκόουσ, ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν τθσ χϊρασ μασ με τισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ και ορίηουμε τισ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςι τουσ ωσ ακολοφκωσ: 2

3 1. ΑΙΓΥΡΤΟΣ Α. ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΡΟΤΟΦΙΕΣ Δφο (2) υποτροφίεσ κατ ζτοσ για ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν εκάςτθ, ςε οποιοδιποτε κλάδο ςπουδϊν διακζτουν τα Αιγυπτιακά Ρανεπιςτιμια. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν και να διακζτουν οπωςδιποτε βεβαίωςθ αποδοχισ από το Ρανεπιςτιμιο υποδοχισ πριν από τθν ζναρξθ των ςπουδϊν τουσ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ υπότροφοσ ςτθν εν λόγω χϊρα γίνεται δεκτόσ κατ' αρχάσ ωσ ακροατισ, ζωσ ότου γίνει θ ιςοτιμία του πτυχίου του με αυτά των Αιγυπτιακϊν Ρανεπιςτθμίων, διαδικαςία θ οποία απαιτεί μεγάλο χρονικό διάςτθμα και καταβολι χρθματικοφ ποςοφ, που δεν καλφπτεται από τθν υποτροφία. Εναλλακτικά οι υποψιφιοι μποροφν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τθν προκαταβολικι αναγνϊριςθ τθσ ιςοτιμίασ του πτυχίου τουσ μζςω των αρμόδιων αιγυπτιακϊν αρχϊν ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να κάνουν κανονικι χριςθ τθσ υποτροφίασ ςε περίπτωςθ που γίνουν αποδεκτοί. Θ εν λόγω αναγνϊριςθ του πτυχίου τουσ δεν αποτελεί δζςμευςθ για τθ χοριγθςθ υποτροφίασ και τα ζξοδα αναγνϊριςθσ επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον υποψιφιο. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για τθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα εξισ: Απολυτιριο Λυκείου Ριςτοποιθτικό Γζννθςθσ Πλα τα ζγγραφα πρζπει να είναι γραμμζνα ι επιςιμωσ μεταφραςμζνα ςτα Αραβικά ι ςτα Αγγλικά και να είναι επικυρωμζνα από τισ Αιγυπτιακζσ Ρροξενικζσ Αρχζσ. 2. ΑΙΘΙΟΡΙΑ Μία (1) υποτροφία κατ ζτοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτον τομζα τθσ αικιοπικισ γλϊςςασ και ιςτορίασ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικά. Τα μεταφραςμζνα αντίγραφα πτυχίων πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ. 3. ΑΛΒΑΝΙΑ α) Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν εκάςτθ. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν εκάςτθ. γ) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Αλβανικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται:- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. - Ρροκειμζνου για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. 3

4 4. ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ α)μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γαλλικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτο Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν. Διάρκεια :16 Ιουλίου με 5 Αυγοφςτου 2011.Απευκφνεται ςε υποψιφιουσ με μζτρια γνϊςθ τθσ γαλλικισ,επιπζδου Α1 του Κοινοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσςτοιχειϊδθσ γνϊςθ ςτθν κλίμακα αυτό-αξιολόγθςθσ(cfcr) β)μία (1) υποτροφία για τελειοποίθςθ γαλλικισ γλϊςςασ με ςκοπό τθν εξοικείωςθ με πολιτικοφσ, διοικθτικοφσ και οικονομικοφσ όρουσ διεκνϊν ςχζςεων, ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Βαλονίασ-Βρυξελλϊν ςτθν πόλθ Μονσ. Διάρκεια :4 Ιουλίου με 16 Ιουλίου 2011.Απευκφνεται ςε ςτελζχθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και μζλθ του Ελλθνικοφ Διπλωματικοφ Σϊματοσ που μζροσ των κακθκόντων τουσ αναφζρεται ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. Απαιτείται καλι γνϊςθ τθσ Γαλλικισ, με άνεςθ ςτον γραπτό και προφορικό λόγο Οι Ζλλθνεσ υπότροφοι οφείλουν να ζχουν εφοδιαςτεί με τθν Ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ-αςκενείασ (CEAM) από τον οικείο αςφαλιςτικό τουσ Ελλθνικό φορζα. Με το πζρασ των ςεμιναρίων, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν Βεβαίωςθ Ραρακολοφκθςισ του. Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ 1. Université Libre de Bruxelles (Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο των Βρυξελλϊν): Web. 2. Wallonie-Bruxelles International (WBI) (Ρανεπιςτιμιο Βαλονίασ-Βρυξελλϊν): και Web. 3.Mons: - ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΘ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Τρεισ (3) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (ειδίκευςθ) χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν θ κάκε υποτροφία. Μία (1) από αυτζσ τισ υποτροφίεσ μπορεί να χορθγθκεί για ςπουδζσ ςτο Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES. Ο υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει αίτθςθ χοριγθςθσ υποτροφίασ ι για το Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθ BRUGES ι για τισ δφο άλλεσ κζςεισ υποτροφιϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: Ολλανδικι ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι οφείλουν να βεβαιωκοφν ότι το Ρανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ ανικει ςτθν Φλαμανδικι Κοινότθτα και να γνωρίηουν τθ γλϊςςα εργαςίασ. 4

5 Οι υποψιφιοι υπότροφοι για τθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν ςε δφο (2) ςειρζσ εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα εξισ: Επικυρωμζνο αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ Ρερίλθψθ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ι μεταπτυχιακισ εργαςίασ Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ι/και Τόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλεσ παροχζσ προςφζρονται από το Βζλγιο. Διευκρινίηουμε ότι, οι παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται είτε με τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ ι κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ και ςτθν περίπτωςθ τθσ φλαμανδικισ κοινότθτασ του Βελγίου δεν ζχει ακόμθ περιζλκει ςτθν υπθρεςία μασ θ ςχετικι θματικι Διακοίνωςθ. Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ χορθγικθκαν: α. Μθνιαία τροφεία 840 ευρϊ β. Ζξοδα εγγραφισ μζχρι 570 ευρϊ. 5. ΒΟΥΛΓΑΙΑ α) Τρεισ (3) νζεσ υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν κατ ζτοσ. β) Ρζντε (5) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν εκάςτθ κατ ζτοσ. γ) Ζξι (6) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται:- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ.- Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ:www.slav.uni-sofia.bg/pages/summerseminar 6. ΕΣΘΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία ςυνολικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: β) Δφο (2) υποτροφίεσ για κερινό ςεμινάριο γλϊςςασ και πολιτιςμοφ.γλϊςςεσ που απαιτοφνται: - προκειμζνου για κερινό ςεμινάριο ι ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικά.- προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: καλι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ:www.ut.ee ι/και ι/και 7. ΙΝΔΙΑ Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. 5

6 8. ΙΟΔΑΝΙΑ Τρεισ (3) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/και για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ προπτυχιακϊν ςπουδϊν είναι διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν ετθςίωσ ςε οποιοδιποτε επιςτθμονικό πεδίο προςφζρεται από τα πανεπιςτιμια τθσ Ιορδανίασ. Κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ είναι διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν ςτον τομζα τθσ Αραβικισ γλϊςςασ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 9. ΙΑΝ Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα για μζγιςτθ περίοδο δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: - Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. - Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 10. ΙΣΑΘΛ α) Μζχρι δφο (2) υποτροφίεσ για ςπουδζσ Εβραϊκισ γλϊςςασ ι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν θ κάκε υποτροφία.ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα προτεραιότθτα κα δοκεί ςε υποψθφίουσ, οι οποίοι επικυμοφν να διεξάγουν ςπουδζσ ςε κζματα που αφοροφν το Ιςραιλ ι Εβραϊκζσ ςπουδζσ. Υποτροφίεσ δεν κα χορθγθκοφν για ςπουδζσ ςτουσ τομείσ τθσ Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ. Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι Ρανεπιςτθμιακοφ διπλϊματοσ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν. Οι υποψιφιοι για ςπουδζσ Εβραϊκισ γλϊςςασ διάρκειασ οκτϊ (8) μθνϊν πρζπει να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά, που απαιτοφνται για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου και δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ γραμμζνεσ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι ςτθν Αγγλικι και μεταφραςμζνεσ επίςθμα ςτθν Ελλθνικι. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ. Γλϊςςα που απαιτείται για όλεσ τισ περιπτϊςεισ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε τρεισ (3) ςειρζσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 11. ΚΙΝΑ α) Τζςςερισ (4) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν ι/ και για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι/και για ζρευνα. Επιςθμαίνεται ότι οι 3 επιπλζον υποτροφίεσ του Διμεροφσ Ρρογράμματοσ είναι ιδθ καλυμμζνεσ από ανανεϊςεισ υποτρόφων. β)θερινό ςεμινάριο κινεηικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ των οποίων ο αρικμόσ για το κζροσ 2011 κα προςδιοριςτεί μζςω διπλωματικισ οδοφ από τθν κινεηικι πλευρά. 1. Η χρονικι διάρκεια κάκε υποτροφίασ είναι: 6

7 - Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: το κινζηικο ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο κα δεχκεί τον υπότροφο, κα κακορίςει τθν ετιςια και ςυνολικι διάρκεια τθσ υποτροφίασ. - Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ μικρότερθ διάρκεια υποτροφίασ ζξι (6) μινεσ και θ μεγαλφτερθ ζωσ δφο (2) ακαδθμαϊκά ζτθ. 2. Γλϊςςα που απαιτείται: Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ: βαςικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ. Οι υποψιφιοι, που κα γίνουν τελικά δεκτοί από τθν Κίνα ωσ υπότροφοι τόςο για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα όςο και για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, κα πρζπει να προςκομίςουν επιπλζον μια (1) ςειρά ξενόγλωςςων πιςτοποιθτικϊν υγείασ ςτθν Ρρεςβεία τθσ Κίνασ ςτθν Ακινα, προκειμζνου να εξαςφαλίςουν visa. Το ιατρικό ζντυπο χορθγείται από τθν Υπθρεςία μασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ΚΟΑΤΙΑ α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι μζχρι δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για ζρευνα. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Κροατικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται:ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν επαρκϊσ τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ αν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα ςπουδϊν. Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Ρροκειμζνου για κερινό ςεμινάριο: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν υποψιφιοι με γνϊςθ κροατικϊν είναι δυνατό να προτακοφν γνϊςτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αλλά α) θ κροατικι πλευρά ζχει το δικαίωμα μθ αποδοχισ των υποψθφίων και β) ςε περίπτωςθ που αυτοί γίνουν αποδεκτοί κα ενςωματωκοφν ςε τμιματα όπου οι υπόλοιποι διδαςκόμενοι κα γνωρίηουν ιδθ κροατικά. 13. ΚΥΡΟΣ α)δφο (2) υποτροφίεσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςε τομείσ προτεραιότθτασ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν θ κάκε μία. β)μία(1) υποτροφία διάρκειασ μζχρι δζκα μινεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε μόνιμο εκπαιδευτικό από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. γ) Μία(1) υποτροφία διάρκειασ μζχρι δζκα μινεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε μόνιμο εκπαιδευτικό από τθν δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 14. ΛΕΤΟΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. 7

8 β) Μέτρι δύο (2) σποηροθίες για παρακολούθηζη θερινού ζεμιναρίοσ ζε 3 ηομείς α. Learn and experience Baltics:Nature,culture and spa tourism,β. «Entering the void γ. «Innovations in Baltic logistics.πληροθορίες: Γλώζζα ποσ απαιηείηαι: γλώζζα ηης τώρας ή Αγγλική. 15. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΓΟ α) Δφο (2) υποτροφίεσ για πραγματοποίθςθ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν (Master) ςτον τομζα Ρλθροφορικισ και Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Λουξεμβοφργου. β) Μία (1) υποτροφία για διδακτορικό ςτο Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Δικαίου (Centre de Droit Européen) γ) Τρεισ (3) υποτροφίεσ ςε επαγγελματίεσ ςτον τομζα των Οικονομικϊν για επιμόρφωςθ ςτο Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ ςτον τραπεηικό τομζα του Λουξεμβοφργου.(IFBL) Ρροβλζπονται επίςθσ μζχρι τρεισ (3)υποτροφίεσ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν για τελειοποίθςθ τθσ Γαλλικισ ςτο Κζντρο Γλωςςϊν του Λουξεμβοφργου (Centre de Langues à Luxembourg) για φοιτθτζσ, διδάκτορεσ ι/και ερευνθτζσ. Επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προαναφερκείςεσ υποτροφίεσ κα δοκοφν μζςω διπλωματικισ οδοφ από τθν πλευρά του Λουξεμβοφργου.Οι υποψιφιοι κα πρζπει να γνωρίηουν ικανοποιθτικά τθ γαλλικι γλϊςςα.για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 16. ΜΕΞΙΚΟ Δφο (2) υποτροφίεσ χρονικισ διάρκειασ μζχρι δϊδεκα (12) μθνϊν θ κάκε υποτροφία για πραγματοποίθςθ ςπουδϊν ι ζρευνασ, ςε επίπεδο Master ι διδακτορικό ι για ειδίκευςθ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι ζξι (6) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ δϊδεκα (12) μινεσ. Επιςθμαίνουμε ότι οι ανωτζρω υποτροφίεσ ιςχφουν για το θμερολογιακό ζτοσ 2012 και οι διαδικαςίεσ υποβολισ αίτθςθσ,οι προκεςμίεσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ κα ανακοινωκοφν μεταγενζςτερα τθσ παροφςασ προκιρυξθσ και μετά τθν ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ μασ μζςω ρθματικισ διακοίνωςθσ από τθν πλευρά του Μεξικοφ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ περυςινι προκεςμία που αναφερόταν ςτθν εν λόγω ρθματικι διακοίνωςθ για τισ υποτροφίεσ του 2011 ιταν από τισ 22 Ιουνίου 2010 μζχρι και τισ 15 Οκτωβρίου Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 17. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΕΑ Μία (1) υποτροφία για παρακολοφκθςθ τμιματοσ Master ι διδακτορικοφ για χρονικι περίοδο τουλάχιςτον δφο (2) ακαδθμαϊκϊν ετϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο (2) ςειρζσ. 8

9 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 18. ΟΥΓΓΑΙΑ α) Δφο (2) υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ μζχρι δζκα (10) μινεσ εκάςτθ. Επιςθμαίνεται ότι ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μόνο για δζκα (10) μινεσ δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ τθσ υποτροφίασ. Πρια θλικίασ: 40 ετϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ,35 ετϊν για διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν,45 ετϊν για μετα-διδακτορικό κφκλο ςπουδϊν β) Τρεισ (3) υποτροφίεσ ςυνολικισ διάρκειασ (1) ενόσ μθνόσ εκάςτθ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Δεν υπάρχει όριο θλικίασ.η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γερμανικι. Πλα τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά πρζπει να υποβλθκοφν ςε τρεισ (3) ςειρζσ. Οι υποψιφιοι οφείλουν επίςθσ να κάνουν διαδικτυακι αίτθςθ μζχρι τισ 15 Απριλίου ςτο Για αιτιςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 19. ΡΕΟΥ Μία (1) υποτροφία για επιςτθμονικι ζρευνα ι μεταπτυχιακά χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Το ακαδθμαϊκό ζτοσ ςτο Ρεροφ διαρκεί από το Μάρτιο ωσ τον Δεκζμβριο. 20. ΡΟΛΩΝΙΑ α) Τριάντα (30) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μεγαλφτερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. β) Δφο (2) υποτροφίεσ χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ εκάςτθ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Ρολωνικισ γλϊςςασ και λογοτεχνίασ, το οποίο διοργανϊνεται από το Ρανεπιςτιμιο Βαρςοβίασ (POLONICUM). Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 21. ΟΥΜΑΝΙΑ α) Τρεισ (3) υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν κατ ζτοσ θ κάκε μία για όλουσ τουσ κλάδουσ, που προςφζρονται από τα ουμανικά Ρανεπιςτιμια. β) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. γ) Η χοριγθςθ κακϊσ και ο ακριβισ αρικμόσ υποτροφιϊν για τθν παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου ουμανικισ γλϊςςασ, ιςτορίασ και πολιτιςμοφ 9

10 για το κζροσ 2011 κα προςδιοριςτεί μζςω διπλωματικισ οδοφ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται όπωσ ζρχονται ςε επαφι με τθν υπθρεςία μασ. Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ τρεισ περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Γαλλικι ι Αγγλικι. Για τθν αποδοχι Ελλινων φοιτθτϊν από τα ουμανικά Ρανεπιςτιμια απαιτείται θ υποβολι των πρωτότυπων μεταφράςεων των δικαιολογθτικϊν τουσ, επικυρωμζνων από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ ουμανίασ (Ρρεςβεία τθσ ουμανίασ ςτθν Ελλάδα). Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ι/και 22. ΣΕΒΙΑ α) Είκοςι (20) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι μποροφν να κατανεμθκοφν ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ δζκα (10) μινεσ. Γλϊςςα που απαιτείται: - Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ. - Ρροκειμζνου για ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. β) Ρζντε (5) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Γλϊςςα που απαιτείται: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. 23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ α) Δεκαπζντε (15) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, οι οποίοι κατανζμονται ανάλογα ςτουσ υποψθφίουσ. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. β) Υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ςε Σλοβακικά Ρανεπιςτιμια. Ρροτεραιότθτα κα δίνεται ςε πτυχιοφχουσ Σλοβακικϊν Ρανεπιςτθμίων. Ο αρικμόσ των υποτροφιϊν αυτϊν κα κακοριςτεί από τθν Κυβζρνθςθ τθσ Σλοβακίασ. γ) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτθ Μπρατιςλάβα (STUDIA ACADEMICA SLOVACA). Γλϊςςα που απαιτείται :- Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα: θ γλϊςςα τθσ χϊρασ.- Ρροκειμζνου για κερινά ςεμινάρια : βαςικι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ. Οι υποψιφιοι υπότροφοι ςτθ χϊρα αυτι πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα εξισ:αντίγραφο Ροινικοφ Μθτρϊου, Ειδικό Ιατρικό ζντυπο. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτισ εξισ ιςτοςελίδεσ: ι/και 24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα χρονικισ διάρκειασ δζκα (10) μθνϊν. 10

11 β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Σλοβζνικθσ γλϊςςασ, λογοτεχνίασ και πολιτιςμοφ ςτθ Λιουμπλιάνα. Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι τρεισ (3) μινεσ ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μινεσ. Πριο θλικίασ: 35 ζτθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα : 25. ΣΥΙΑ α) Τρεισ (3) νζεσ υποτροφίεσ για πλιρθ κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν χρονικισ διάρκειασ δϊδεκα (12) μθνϊν θ κάκε υποτροφία κατ ζτοσ. Οι υποτροφίεσ αυτζσ κα ανανεϊνονται ετθςίωσ ανάλογα με τα προβλεπόμενα για το ςυγκεκριμζνο κλάδο φοίτθςθσ. Ρροτεραιότθτα κα δοκεί ςτουσ υποψθφίουσ οι οποίοι επικυμοφν να πραγματοποιιςουν ςπουδζσ ςτουσ τομείσ τθσ Αραβικισ γλϊςςασ και Φιλολογίασ κακϊσ και τθσ αραβοϊςλαμικισ κλθρονομιάσ. Οι υποψιφιοι υπότροφοι τθσ κατθγορίασ αυτισ πρζπει να πλθροφν τισ εξισ προχποκζςεισ:1) Να μθν ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ.2) Να μθν ζχουν αποκτιςει απολυτιριο Λυκείου πάνω από δφο χρόνια από το ζτοσ για το οποίο ηθτοφν τθ χοριγθςθ τθσ υποτροφίασ. β) Δφο (2) νζεσ υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ χρονικισ διάρκεια δζκα (10) μθνϊν θ κάκε υποτροφία κατ ζτοσ. Οι υποτροφίεσ αυτζσ κα ανανεϊνονται ετθςίωσ ανάλογα με τον αρικμό των ετϊν ςπουδϊν. Οι υποτροφίεσ αυτζσ χορθγοφνται για απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ και επομζνωσ μποροφν να ανανεωκοφν για δφο (2) ακόμθ ζτθ. - Ρροκειμζνου για προπτυχιακζσ ςπουδζσ θ μετάφραςθ του απολυτθρίου Λυκείου πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Αραβικι γλϊςςα. - Ρροκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ θ μετάφραςθ του αντίγραφου πτυχίου πρζπει να υποβλθκεί ςε δφο (2) αντίγραφα. γ) Δφο (2) υποτροφίεσ κάκε χρόνο διάρκειασ δφο (2) μθνϊν για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου αραβικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Η γλϊςςα που απαιτείται για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι θ Αραβικι. Η γλϊςςα που απαιτείται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ είναι θ Αραβικι ι Γαλλικι ι Αγγλικι. Επιςθμαίνεται ότι ςυγκεκριμζνα ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Δαμαςκοφ δεν παραδίδονται μακιματα ςτθν Αγγλικι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ προτείνεται οι υποψιφιοι να ζρχονται ςε επαφι με τθν Ρρεςβεία τθσ Συρίασ ςτθν Ακινα ι με τθν Ρρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτθ Δαμαςκό. 26. ΤΟΥΚΙΑ α) Δζκα (10) υποτροφίεσ για ζρευνα χρονικισ διάρκειασ μζχρι οκτϊ (8) μινεσ θ κάκε υποτροφία. β) Δζκα (10) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου Τουρκικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ από τθν 1 θ Ιουλίου ωσ και τθν 31 θ Αυγοφςτου

12 Μθνιαία τροφεία :325TL Γλϊςςα που απαιτείται: - Ρροκειμζνου για ζρευνα θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.- Ρροκειμζνου για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου: ςτοιχειϊδθσ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Και για τισ δφο περιπτϊςεισ τόςο το Ελλθνικό φωτοαντίγραφο πτυχίου όςο και θ μετάφραςι του πρζπει να υποβλθκοφν ςε δφο αντίγραφα επικυρωμζνα από τθν Ρρεςβεία τθσ Τουρκίασ ςτθν Ακινα. (Οι υποψιφιοι που κα γίνουν αποδεκτοί ωσ υπότροφοι από τθν Τουρκία κα πρζπει να προςκομίςουν το πρωτότυπο δίπλωμά τουσ ςτθν εν λόγω χϊρα).για αιτιςεισ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: 27. ΤΣΕΧΙΑ α) Δζκα (10) μινεσ υποτροφίασ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα. Η μικρότερθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ μπορεί να είναι πζντε (5) μθνϊν ενϊ θ μεγαλφτερθ μπορεί να είναι δζκα (10) μθνϊν. β) Δφο (2) υποτροφίεσ για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου γλϊςςασ και πολιτιςμοφ ςτθν Ρράγα(29 Ιουλίου-26 Αυγοφςτου) ι ςτο Olomouc(23 Ιουλίου-20 Αυγοφςτου 2011) Η γλϊςςα που απαιτείται και για τισ δφο περιπτϊςεισ είναι θ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Εφ όςον επιλεγοφν από τθν υπθρεςία μασ οι υποψιφιοι υπότροφοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ που βρίςκεται ςτθν προαναφερκείςα ιςτοςελίδα. ΓΕΝΙΚΘ ΥΡΕΝΘΥΜΙΣΘ 1. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για ζρευνα πρζπει να υποβάλουν εκτόσ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ και τα εξισ: Επιςτολι ενδιαφζροντοσ. Κατάλογοσ δθμοςιεφςεων. 2. Ο φάκελοσ του υποψθφίου για ςπουδζσ ςτον τομζα Μουςικϊν Σπουδϊν πρζπει να ςυνοδεφεται από θχθτικό υλικό των ατομικϊν του εργαςιϊν. 3. Ο φάκελοσ του υποψθφίου για ςπουδζσ ςτον τομζα Καλϊν Τεχνϊν και Αρχιτεκτονικισ πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτογραφικό υλικό (πορτφόλιο) των ατομικϊν του εργαςιϊν. 4. Οι υποψιφιοι υπότροφοι οφείλουν να βεβαιωκοφν ότι γνωρίηουν τθ γλϊςςα εργαςίασ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται τα μακιματα ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ. 12

13 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΟΧΕΣ 1. Δεν χορθγείται ειςιτιριο μετάβαςθσ και επιςτροφισ, ςε όςουσ γίνουν αποδεκτοί ωσ υπότροφοι των ξζνων κυβερνιςεων, τθ δαπάνθ του οποίου πρζπει να καλφψουν οι ίδιοι οι υπότροφοι. 2. Τόςο οι οικονομικζσ όςο και άλλεσ παροχζσ προςφζρονται από τθ χϊρα, θ οποία χορθγεί τθν υποτροφία, βάςει του μορφωτικοφ προγράμματοσ που ζχει υπογραφεί μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ. Διευκρινίηουμε ότι, οι παροχζσ αυτζσ αναπροςαρμόηονται είτε με τθν ανανζωςθ του προγράμματοσ ι κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ - ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ ςε μορφι υπεφκυνθσ διλωςθσ για τισ παραπάνω υποτροφίεσ υποβάλλονται θλεκτρονικά από ζωσ και ςε ειδικά διαμορφωμζνθ πλατφόρμα ςτθν ιςτοςελίδα του Υπ.Ρ.Δ.Μ.Θ ςτο https://apps.gov.gr/minedu/scholarships Στθ ςυνζχεια, αφοφ γίνει θ αρχικι επιλογι και προτακοφν οι καταλλθλότεροι υποψιφιοι για χοριγθςθ υποτροφίασ, κα τουσ αποςταλεί το ζντυπο αίτθςθσ τθσ χϊρασ του ενδιαφζροντόσ τουσ, το οποίο κα πρζπει να ςταλεί ςυμπλθρωμζνο ςτθν Υπθρεςία μασ εντόσ 5 (πζντε ) θμερϊν μαηί με τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά. Υπενκυμίηεται ότι οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτοφν τθν παροφςα προκιρυξθ ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου: /Υποτροφίεσ. Τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά είναι: 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ α) Θλεκτρονικι αίτθςθ και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ. δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο απολυτθρίου Λυκείου με μζςο γενικό βακμό τουλάχιςτον 17. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Σε περιπτϊςεισ μειωμζνθσ ηιτθςθσ τθσ υποτροφίασ είναι δυνατό να εξεταςτοφν και αιτιςεισ με μικρότερο βακμό απολυτθρίου. ε) «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» (τθσ παρ. 13 του άρκρου 1 του Ν. 2525/97, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Ν. 2909/01), με το γενικό βακμό πρόςβαςθσ, που ςυγκζντρωςε ο υποψιφιοσ για τθν ειςαγωγι του ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ςτ) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα ιδρφματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που 13

14 κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. η) Ριςτοποιθτικό από το ξζνο Κδρυμα, ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ιδθ φοιτά ςτο εξωτερικό, ςχετικά με τθ φοιτθτικι του κατάςταςθ (ςχολι, ζτοσ ςπουδϊν, βακμολογία του προθγουμζνου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ). Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. θ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ). Το παραπάνω αναφερόμενο πιςτοποιθτικό υγείασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει υποτροφία από άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγοφνται οι υποτροφίεσ από τθν υπθρεςία μασ 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ι) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ια) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ του ετθςίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (των γονζων) (οικ. ζτουσ 2010). Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ιβ) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ του ετιςιου ατομικοφ ειςοδιματοσ (οικ. ζτουσ 2010) Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). (Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα αρκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του). Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΡΟΥΔΕΣ ϋθ ΕΕΥΝΑ α) α) Θλεκτρονικι αίτθςθ και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ. 14

15 δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν, που κατζχει ο υποψιφιοσ. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Ρανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ ι τίτλου ςπουδϊν Τ.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Επίςθσ μαηί με τθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν Ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. Τθ βεβαίωςθ αυτι οι υποψιφιοι μποροφν να πάρουν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ , Ακινα, τθλ.: ). Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται τελικόσ βακμόσ, τότε ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου.το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ε) Βιογραφικό ςθμείωμα γραμμζνο από τον υποψιφιο τόςο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ςτ) Ρρόγραμμα ςπουδϊν, ςτο οποίο κα παρουςιάηεται ςυνοπτικά το είδοσ και το περιεχόμενο των ςπουδϊν που επικυμεί να ακολουκιςει ο υποψιφιοσ γραμμζνο από τον ίδιο τόςο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. η) Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ γραμμζνεσ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι και μεταφραςμζνεσ επίςθμα ςτθν Ελλθνικι. Σε περίπτωςθ που οι δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ είναι γραμμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε κα πρζπει να μεταφραςτοφν επίςθμα ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. θ) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα τμιματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. κ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο υγείασ (απλι κλινικι εξζταςθ). Πςοι από τουσ υποψθφίουσ υποτρόφουσ υποβάλουν τα δικαιολογθτικά τουσ για τθν Ινδία κα πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό για A.I.D.S. και πιςτοποιθτικό υγείασ. Πλα τα παραπάνω αναφερόμενα πιςτοποιθτικά υγείασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ι) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, με τθν οποία κα δθλϊνεται 1) ότι ο υποψιφιοσ δεν κα ζχει υποτροφία από άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγοφνται οι υποτροφίεσ από τθν υπθρεςία μασ 2) ότι ο υποψιφιοσ δεν ζτυχε υποτροφίασ ςτο παρελκόν (για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι 15

16 ζρευνα) με βάςθ τα προγράμματα των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ια) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ιβ) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ: α) ατομικοφ ειςοδιματοσ και β) του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (γονζων). Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα αρκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του. Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. ιγ) Ζγγραφο αποδοχισ του υποψθφίου από το Ρανεπιςτιμιο για το ακαδθμαϊκό ζτοσ : Ειδικά για τισ χϊρεσ: 1. Αίγυπτο, 2. Αικιοπία 3. Βζλγιο (Φλαμανδικι Κοινότθτα), 4. Βουλγαρία, 5. Εςκονία, 6. Ινδία, 7. Ιράν, 8. Ιςραιλ, 9. Κίνα, 10. Κροατία, 11. Λετονία, 12. Μεξικό, 13. Ν. Κορζα, Ουγγαρία, 15. Ρεροφ, 16. Ρολωνία, 17. Σερβία, 18. Σλοβενία, 19. Συρία οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν ζγγραφο αποδοχισ τουσ από το ξζνο Ρανεπιςτιμιο. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. - Ρροκειμζνου για τθν Τουρκία, οι υποψιφιοι κα πρζπει να αναφζρουν ςτθν ξενόγλωςςθ αίτθςθ με ςειρά προτίμθςθσ τα ονόματα Τουρκικϊν Ρανεπιςτθμίων, ςτα οποία κζλουν να διεξάγουν τισ ςπουδζσ τουσ. - Ρροκειμζνου για το Ρεροφ, απαιτείται βεβαίωςθ αποδοχισ του υποψθφίου από τοπικό πανεπιςτιμιο θ οποία κα ιςχφει τόςο για το τρζχον όςο και για το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΘΕΙΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΙΟΥ α) α) Θλεκτρονικι αίτθςθ και ςε περίπτωςθ επιλογισ του υποψθφίου: β) Τρεισ (3) μικρζσ φωτογραφίεσ. γ) Επικυρωμζνθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει τθν Ελλθνικι υπθκοότθτα (δεν απαιτείται μετάφραςθ).

17 Ειδικά για τισ χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρζπει να προςκομίςουν επικυρωμζνη φωτοτυπία του διαβατηρίου τουσ. δ) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου ι πτυχίων Ρανεπιςτθμίου ι ΤΕΙ ι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν που κατζχει ο υποψιφιοσ. Το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι κάτοχοσ Ρανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ ι κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν Τ.Ε.Ι τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να υποβάλει οπωςδιποτε και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (πρϊθν ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). Επίςθσ μαηί με τθν ανωτζρω βεβαίωςθ πρζπει να υποβλθκεί και βεβαίωςθ από τθν οποία να προκφπτει θ αντιςτοιχία του τελικοφ βακμοφ του τίτλου ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ με τθν Ελλθνικι βακμολογικι κλίμακα. Τθ βεβαίωςθ αυτι οι υποψιφιοι μποροφν να πάρουν από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. (Αγ. Κωνςταντίνου 54, ΤΚ , Ακινα, τθλ.: ). Επιςθμαίνουμε ότι, αν ςτο αντίγραφο πτυχίου του υποψθφίου δεν αναφζρεται τελικόσ βακμόσ, τότε κα πρζπει να προςκομίςει και πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ κατϋ ζτοσ με τον τελικό βακμό πτυχίου.το δικαιολογθτικό αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ε) Ριςτοποιθτικό γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ ι των ξζνων γλωςςϊν (επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από τα αντίςτοιχα ιδρφματα που το χορθγοφν π.χ. Βρετανικό Συμβοφλιο, Γαλλικό Ινςτιτοφτο, Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ), που κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Στθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό αυτό είναι γραμμζνο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, τότε πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. ςτ) Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό υγείασ από κρατικό νοςοκομείο ι από κζντρο Υγείασ, το οποίο πρζπει να ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι.(απλι κλινικι εξζταςθ). η) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86, ότι ο υποψιφιοσ δεν ζχει παρακολουκιςει ςτο παρελκόν προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα ι κερινό ςεμινάριο ωσ υπότροφοσ με βάςθ τα προγράμματα μορφωτικϊν ανταλλαγϊν (δεν απαιτείται μετάφραςθ). θ) Βιογραφικό ςθμείωμα γραμμζνο από τον υποψιφιο τόςο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα όςο και ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι Αγγλικι ι Γαλλικι. κ) Ριςτοποιθτικό ςτρατοφ (προκειμζνου για άρρενεσ), από το οποίο να προκφπτει θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων ι θ αναβολι λόγω ςπουδϊν ι θ νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). ι) Εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικείασ Εφορίασ για το φψοσ: α) ατομικοφ ειςοδιματοσ και β) του ετιςιου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ (γονζων). Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ λόγω χαμθλοφ ειςοδιματοσ, πρζπει να υποβλθκεί ςχετικι βεβαίωςθ τθσ Εφορίασ (δεν απαιτείται μετάφραςθ). Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι ζγγαμοσ και ζχει οικογενειακι μερίδα αρκεί το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ οικογζνειάσ του. 17

18 Σε περίπτωςθ που δεν υποβάλλονται και τα δφο εκκακαριςτικά ςθμειϊματα, ο υποψιφιοσ κα αποκλείεται από τθ διαδικαςία. Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ 1. Οι υποψιφιοι ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςε ζνα μόνο πρόγραμμα υποτροφιϊν μίασ και μόνο χϊρασ, δθλαδι για προπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα ι για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου. 2. Αιτιςεισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά εντόσ των προβλεπόμενων προκεςμιϊν.η αίτθςθ επζχει μορφι υπεφκυνθσ διλωςθσ και πρζπει να ςυμπίπτει με τα υποβαλλόμενα εκ των υςτζρων δικαιολογθτικά. Οι ψευδείσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ του υποψθφίου. Τα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν υπθρεςία μασ μετά από τθν εξζταςθ των αιτιςεων κατά χϊρα και φςτερα από τθλεφωνικι ι μζςω ενθμζρωςθ των προτεινόμενων υποτρόφων, εντόσ 5 θμερϊν. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά του υποψθφίου δεν είναι πλιρθ, θ αίτθςι του απορρίπτεται και αποκλείεται από τθ διαδικαςία επιλογισ. Μόνο τα ζγγραφα αποδοχισ από τα ξζνα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, τα οποία απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ προκειμζνου για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, είναι δυνατόν να υποβλθκοφν μεταγενζςτερα 3. Πλα τα δικαιολογθτικά, εκτόσ από τθ φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ,,τθ «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» για τθν ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα Απολυτθρίου του Ενιαίου Λυκείου, το πιςτοποιθτικό ςτρατοφ, τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 και το εκκακαριςτικό ςθμείωμα τθσ Εφορίασ υποβάλλονται εκτόσ από τθν Ελλθνικι γλϊςςα και ςε μία ςειρά, ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ ι τθν Αγγλικι ι τθ Γαλλικι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 4. Τα δικαιολογθτικά των υποψθφίων τόςο τα ελλθνόγλωςςα όςο και τα ξενόγλωςςα πρζπει να είναι επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα. 5. Οι υποτροφίεσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν χορθγοφνται μόνο για επίπεδο Master - ειδίκευςθ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Ε. ΟΟΙ ΤΘΣ ΥΡΟΤΟΦΙΑΣ 1. Οι υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα, που χορθγοφνται από τισ ξζνεσ κυβερνιςεισ ςτα πλαίςια των μορφωτικϊν ανταλλαγϊν, ιςχφουν μόνο για ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ και για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ, για το οποίο ζχουν επιλεγεί οι υποψιφιοι. Δεν ανανεϊνονται, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. Υποψιφιοσ, ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί υποτροφία μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ από τθν υπθρεςία μασ ςε προθγοφμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ για τθν ίδια ι άλλθ χϊρα, αποκλείεται τθσ επιλογισ. Διευκρινίηεται ότι, το χρονικό διάςτθμα, που χορθγείται από τθν κάκε χϊρα για υποτροφία, δεν επαρκεί πάντα για τθν απόκτθςθ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι οι υπότροφοι μποροφν, εφόςον κζλουν, να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ με δικά τουσ ζξοδα. 2. α) Οι υποτροφίεσ, που χορθγοφνται για προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ανανεϊνονται για τόςα χρόνια, όςα απαιτοφνται από το Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ χϊρασ ωσ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθ λιψθ του πτυχίου. Η ανανζωςθ αυτι 18

19 γίνεται, εφόςον οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ χϊρασ, που προςφζρει τθν υποτροφία, αποδζχονται τθν ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ. β) Οι υπότροφοι προπτυχιακϊν ςπουδϊν, που ενδιαφζρονται να ανανεϊςουν τθν υποτροφία τουσ, κα πρζπει να υποβάλουν αίτθςθ για ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ τουσ εντόσ τθσ προκεςμίασ, που ορίηεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ. Οι αιτιςεισ αυτζσ πρζπει να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από επίςθμο πιςτοποιθτικό προόδου των ςπουδϊν τουσ, το οποίο κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από το οικείο Εκπαιδευτικό Κδρυμα, ςτο οποίο φοιτά ο υποψιφιοσ κακϊσ και από επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ ςτα Ελλθνικά. Ειδικά για τθν κατθγορία αυτι των υποτρόφων απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ τουσ είναι θ επιτυχισ εξζταςθ ςτα μακιματα του ζτουσ τουσ και θ υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ για ανανζωςθ μζςα ςτθν προκεςμία, που αναφζρεται ανωτζρω. Στθν περίπτωςθ που δεν κα υποβλθκοφν τα προαναφερόμενα δικαιολογθτικά, κα ηθτείται διακοπι τθσ υποτροφίασ. 3. Οι υποψιφιοι για παρακολοφκθςθ κερινοφ ςεμιναρίου δεν πρζπει να ζχουν παρακολουκιςει ςτο παρελκόν κερινό ςεμινάριο ςε οποιαδιποτε χϊρα με βάςθ τα προγράμματα μορφωτικϊν ανταλλαγϊν. 4. Οι υποψιφιοι προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ ι κερινϊν ςεμιναρίων που υποβάλουν ψευδι διλωςθ του ν. 1599/86, ότι δεν ζτυχαν υποτροφίασ κατά το παρελκόν από τθν υπθρεςία μασ με βάςθ τα μορφωτικά προγράμματα ι αποκρφπτουν εάν ζχουν υποτροφία από οποιοδιποτε άλλο φορζα κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα για το οποίο χορθγείται θ ςυγκεκριμζνθ υποτροφία από τθν υπθρεςία μασ, κα υφίςτανται τισ κυρϊςεισ, που προβλζπονται από τον νόμο αυτό και κα ςτεροφνται τθσ υποτροφίασ. 5. Οι υποψιφιοι υπότροφοι για προπτυχιακζσ ι μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα γίνονται αποδεκτοί από τθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, εφόςον το αντικείμενο ςπουδϊν που ζχουν επιλζξει διδάςκεται ςε Εκπαιδευτικό Κδρυμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και εφόςον το αντικείμενο αυτό διδάςκεται ςτθ γλϊςςα τθν οποία γνωρίηουν. Οι υποψιφιοι μποροφν να αντλιςουν πλθροφορίεσ, ςχετικά με τουσ κλάδουσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, που διακζτουν τα Ρανεπιςτιμια των ξζνων χωρϊν, από τισ Ρρεςβείεσ των οικείων χωρϊν ςτθν Ελλάδα ι από το Διαδίκτυο. 6. Στθν περίπτωςθ που υποψιφιοσ, ο οποίοσ ζχει επιλεγεί, αδυνατεί για ςοβαροφσ λόγουσ να κάνει χριςθ τθσ υποτροφίασ του, οφείλει να ειδοποιιςει εγκαίρωσ και εγγράφωσ τθ Διεφκυνςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Υπουργείου Ραιδείασ, ϊςτε να ειδοποιθκεί αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ και να μθν χακεί θ υποτροφία. Ο επιλεγείσ υπότροφοσ, που δεν κα ενθμερϊςει εγκαίρωσ τθν υπθρεςία μασ, ςχετικά με το αν δζχεται τθν υποτροφία του, κα αποκλείεται και τθν κζςθ του κα καταλαμβάνει αναπλθρωματικόσ υποψιφιοσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο υποψιφιοσ οφείλει να αποςτείλει το ζντυπο αποδοχισ ι όχι τθσ υποτροφίασ, το οποίο κα του δοκεί ϊςτε θ Υπθρεςία μασ να ζχει πλιρθ εικόνα τθσ απορρόφθςθσ των υποτροφιϊν. 19

20 7. Οι υποψιφιοι υπότροφοι υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τθν υπθρεςία μασ ςτθν περίπτωςθ που λάβουν απευκείασ πλθροφόρθςθ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ ξζνθσ χϊρασ ςχετικά με τθν αποδοχι τουσ. 8. Η ακριβισ θμερομθνία ζναρξθσ των υποτροφιϊν όλων των κατθγοριϊν κακϊσ και άλλεσ λεπτομζρειεσ κακορίηονται από τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 9. Ο υπότροφοσ προπτυχιακϊν ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι ζρευνασ, κατά τθν άφιξι του ςτθ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία, οφείλει να γνωςτοποιιςει ςτθ Δ/νςθ Σπουδϊν και Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Υπουργείου Ραιδείασ τθν ακριβι διεφκυνςι του ςτο εξωτερικό και να ςτείλει επίςθμο πιςτοποιθτικό εγγραφισ του ςτο Ρανεπιςτιμιο ι επίςθμθ βεβαίωςθ του επιβλζποντα κακθγθτι του. 10. Οι υπότροφοι για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για ζρευνα ι για κερινό ςεμινάριο ι για προπτυχιακζσ ςπουδζσ πρζπει να ςτείλουν ςτθν υπθρεςία μασ, μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ, επίςθμο πιςτοποιθτικό ςχετικά με το πρόγραμμα που παρακολοφκθςαν κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ τουσ, κακϊσ και αναλυτικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ ςπουδζσ ι ζρευνα, που πραγματοποίθςαν προκειμζνου θ υπθρεςία μασ να είναι ενιμερθ για τθν πορεία του Ρρογράμματοσ. 11. Ο υπότροφοσ οφείλει, όςο διαρκεί θ υποτροφία του, να παρακολουκεί κανονικά τισ ςπουδζσ του και να τθρεί τουσ κανονιςμοφσ ςπουδϊν, τουσ οποίουσ ορίηει θ χϊρα, που χορθγεί τθν υποτροφία. 12. Η υπθρεςία μασ ζχει το δικαίωμα να προτείνει τθ διακοπι ι τθ μθ ανανζωςθ τθσ υποτροφίασ, όταν ο υποψιφιοσ δεν τθρεί τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ. 13. Οι υποψιφιοι, που ζχουν τθ δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα ι είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ ι ζχουν τθν ιδιότθτα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Τ.Ε.Ι. ι είναι μζλθ Δ.Ε.Ρ. των Ρανεπιςτθμίων, ωσ προσ τθ χοριγθςθ εκπαιδευτικισ άδειασ υπάγονται ςτισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 14. Θ τελικι χοριγθςθ ι μθ τθσ υποτροφίασ ανικει ςτθ δικαιοδοςία τθσ ςυγκεκριμζνθσ χϊρασ και επομζνωσ θ Ελλθνικι πλευρά δεν φζρει ευκφνθ ςε περίπτωςθ που κάποια χϊρα δεν αποδεχκεί τθν πρόταςι τθσ για χοριγθςθ υποτροφίασ. ΣΤ. ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ 1.α) Για τισ υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι ζρευνα και τισ υποτροφίεσ για τα κερινά ςεμινάρια μποροφν να υποβάλουν δικαιολογθτικά πτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίων και πτυχιοφχοι Τ.Ε.Ι. ι κάτοχοι άλλων ιςοτίμων τίτλων ςπουδϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά για τθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. β) Για τισ υποτροφίεσ για προπτυχιακζσ ςπουδζσ μποροφν να υποβάλουν δικαιολογθτικά απόφοιτοι Λυκείου, που επικυμοφν να ξεκινιςουν προπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα με μζςο γενικό βακμό απόλυςθσ τουλάχιςτον δεκαεπτά (17) ςτθν εικοςάβακμθ κλίμακα και εφόςον ζχουν αποκτιςει τθ «Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ» για ειςαγωγι ςτθν Γ/βάκμια Εκπαίδευςθ με το ςφςτθμα 20

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ 2015-2016 Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 1 ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ χολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΑΙΣΘΘ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΜ) ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΘ Α. Προςωπικά τοιχεία Παρακαλοφμε, να ςυμπλθρωκοφν όλα τα πεδία με ευανάγνωςτα κεφαλαία γράμματα. Επϊνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΔΤΝΗΣΙΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΟΤ Θεςςαλονίκθ, 28-02-2013 Α.Ρ.: 14 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΗΝ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ» ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 26 θσ Οκτωβρίου 43, 54627, Θεςςαλονίκθ LIMANI CENTER, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ

Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ ΣΜΗ Μ Α Λ Ο Γ Κ Σ Κ Κ Η Σ. Ε. Κ. Μ Ε Ο Λ Ο Γ Γ Κ Ο Τ Ο Δ Η Γ Ο Π Ρ Α Κ Σ Κ Κ Η Α Κ Η Η Ε Π Α - Ο Α Ε Δ Επικαιροποίθςθ Φεβρουάριοσ 2013 ΠΚΝΑΚΑ ΠΕΡΚΕΧΟΜΕΝΩΝ (κλικ για μετάβαςθ) 1 ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΕΠΛΣΡΟΠΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005)

FAX: 210-344 23 65 (Γρ. 2005) Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 12 11-2008 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. ΤΜΗΜΑ Β Φ3/ 146583 /Β3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Εθνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθηνϊν χολή Επιςτημϊν τησ Αγωγήσ Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6

----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ----- Φ.151/17264/Β6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Μαροφςι, 07-02 - 2014 ΣΜΗΜΑ Αϋ Αρ.Πρωτ.: ----- Φ.151/17264/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα