ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «ΔΙΔΑΚΣΚΗ ΣΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ» ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ησάλλεο Παπαγηαλλνχιεο ΠΔΗΡΑΗΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2011

2 Δπραξηζηψ ηε ζχδπγφ κνπ Άλλα γηα ηελ ππνκνλή θαη ηελ θαηαλφεζή ηεο θαη ηα δχν κνπ αγγεινχδηα ηελ Νίθε θαη ηνλ Κσλζηαληίλν γηα ηα ρακφγειά ηνπο πνπ κνπ δίλνπλ δχλακε Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, Δπηβιέπσλ: Γξ. Η. Παξαβάληεο Γξ. Α. Καλάηαο Μέινο Δπηηξνπήο: Γξ. Β. Α. ηαπξνπιάθε 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ - (Intelligent Transportation Systems) Δηζαγσγή ζηα ITS Δμέηαζε πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ITS θαη Βαζηθψλ Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ITS ζηελ Κνξέα Ζ ρξήζε ησλ ΗΣS ζηελ πνιηηηθή κεηαθνξψλ ηνπ Κνλέθηηθαη Αλάιπζε ζηνηρείσλ θφζηνπο ησλ ζπζηεκάησλ ITS Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ITS Βαζηθέο έλλνηεο πιινγή Γεδνκέλσλ Καηεγνξηνπνίεζε Γεδνκέλσλ Απαηηήζεηο θαη Δπζχλεο Σερλνινγία Υξφλνο ηαμηδίνπ Φεθηαθνί Οδηθνί Υάξηεο Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Πξνζδηνξηζκφο Θέζεο Καηάζηαζε Οδηθψλ Γηθηχσλ Καζνδφλ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Απνθσδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο Σερλνινγία Τπνινγηζηήο κέζα ζην φρεκα Γηαδίθηπν Δπίδξαζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 3

4 2.18. Σξέρνπζεο Δθαξκνγέο ITS Απηφκαηα δηφδηα Πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε ην ρξφλν δηαδξνκήο Εεηήκαηα αμηνιφγεζεο Υξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα Πνιηηηθή απνδνρή Αληαγσληζηηθή Οπδεηεξφηεηα Οξηδφληηα πκβαηφηεηα Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα Υξήζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην νδηθφ δίθηπν, ηελ θπθινθνξία θαη ηηο κεηαθηλήζεηο Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θπθινθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Τπεξεζίεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθηλήζεηο Παξνρή ππεξεζηψλ ITS γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ Σξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ ITS γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ Διιάδα Δθαξκνγέο ITS ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία Παξνρή ελφο δηαιεηηνπξγηθνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ecall Αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ Δλζσκάησζε πξνεγκέλσλ ζπζηεκάησλ ππνβνεζνχκελεο νδήγεζεο ζηα νρήκαηα θαη ηηο νδηθέο ππνδνκέο χζηεκα Σειεκαηηθήο εληνπηζκνχ ιεσθνξείσλ, δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ ΟΑΘ Γηαρείξηζε πγθνηλσληαθνχ Έξγνπ (Δληνπηζκφο ιεσθνξείσλ θαη δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

5 3.4.2 πζηήκαηα εληφο ηνπ νρήκαηνο: «Έμππλν Λεσθνξείν» πζηήκαηα ΟΑΘ γηα Πιεξνθφξεζε ησλ Δπηβαηψλ Δληαίν απηφκαην ζχζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ ΟΑΑ ηνηρεία Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνηχπσλ Αλακελφκελα απνηειέζκαηα Τπεξεζίεο Σειεκαηηθήο γηα Δμππεξέηεζε θαη Δλεκέξσζε ρξεζηψλ Οδηθνχ Γηθηχνπ "ΔΞΤΠΝΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ" Δθαξκνγέο Δπθπψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ ζηελ Αεξνκεηαθνξέο Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο Γηαρείξηζε Δλαέξηνπ Υψξνπ Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Υσξεηηθφηεηαο θαη Ρνήο Κπθινθνξίαο (ATFCM) Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (ATC) Μειινληηθή Δμέιημε ζηελ Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ζηελ Δπξψπε Δληαίνο Δπξσπατθφο Οπξαλφο Λεηηνπξγηθά Σκήκαηα Δλαέξηνπ Υψξνπ (FAB) SESAR, Δπξσπατθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Οπξαλνχ ζηε Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο πζηήκαηα Παξαθνινχζεζεο Κηλήζεσλ Δδάθνπο ζε Αεξνδξφκηα Ραληάξ Δπηθάλεηαο Υξήζε Βηληενθάκεξαο θαη Δπεμεξγαζίαο Δηθφλαο Δληνπηζκφο θαη αλαγλψξηζε κέζσ Βίληεν Θέκαηα Οπηηθψλ Αληρλεπηψλ πκπεξάζκαηα θαη Αμηνιφγεζε ησλ ΗΣS πζηεκάησλ ζε Αεξνδξφκηα πκπεξάζκαηα Αλαζθφπεζε πκπεξάζκαηα ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 5

6 5.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξώλ - (Intelligent Transportation Systems) 1. Δηζαγωγή ζηα ITS Σα Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (Intelligent Transport Systems-ITS) είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ εθαξκνζκέλσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε θπθινθνξία ησλ αηφκσλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, επηηξέπνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία. Σα ITS έρνπλ εθαξκνγή ζε νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, ζαιάζζηα θαη ελαέξηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν ηεο κεηαθνξάο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε πξνζήισζε ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ζηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπο θαη θπζηθά ζηνλ αιιεινζρεηηδφκελν ξφιν πνπ έρνπλ θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπο. Με δεδνκέλε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο (δειαδή ην πεξηνξηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, θεθάιαην, πξψηεο χιεο θαη θαχζηκα), ν ξφινο ηνλ ζπζηεκάησλ απηψλ έρεη θαηαζηεί θξίζηκνο γηα λα επηηεπρζεί πνηνηηθή θαη απνδνηηθή κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά (είηε βηνκεραληθή κεηαθνξά, είηε ηδησηηθή, είηε κεηαθίλεζε θνηλνχ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο), Καηά ηνλ Abdulhai θαη Katann (2003: 981) ε πξαγκαηηθή νπζία ησλ έμππλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ κε έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Καηά ζπλέπεηα ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινχζεζε, δηάγλσζε, ζρεκαηηζκφο θαη απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ πινπνίεζε ITS. ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 7

8 Καηά ηνπο Abdulhai θαη Katann (2003) ηα πξνβιήκαηα ηεο εθηέιεζεο ηεο κε βέιηηζηεο δηαδξνκήο (πρ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αλακελφκελν) κπνξνχλ λα ιπζνχλ αλ ιεθζεί κία ζεηξά κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη ηαρχηεξν έιεγρν ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θάλνληαο ειέγρνπο ζε ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζην φιν ηνπ. Σα ζπζηήκαηα ITS ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ κία ζεηξά απφ ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα φπσο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ην GPS. Οη βηνκεραληθνί ρξήζηεο ησλ ITS, φπσο εηδηθά νη αεξνκεηαθνξείο, πξνζδνθνχλ νθέιε, κηαο θαη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε αεξνδηαδξφκσλ θαη αεξνδξνκίσλ, ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ είλαη πςειφ θαη νη απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ/επηβαηηθνχ θνηλνχ απμάλνληα ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησ πξαγκαηνπνηνχκελσλ αεξνκεηαθνξψλ. ηα ITS κπνξεί λα δνζεί επίζεο θαη ν αθφινπζνο νξηζκφο: «ηα ITS είλαη έλα αλεξρφκελν παγθφζκην θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη κηα καθξά ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο εθαξκνζκέλεο έηζη ψζηε νη κεηαθηλήζεηο λα ζψδνπλ δσέο, ρξήκαηα θαη ρξφλν» (Vahid θαη Sayed 2003:970). Δίλαη πξνθαλέο πσο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ITS είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά ε αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ αγαζψλ θαη ε αλάγθε γηα κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθά ζην ξφιν θαη ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη Nelson, Blundell, Pettitt θαη Thomson (2001) φξηζαλ ηα ζπζηήκαηα ITS σο απιά ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηθνηλσληψλ (ζπρλά αλαθεξφκελεο σο ηειεκαηηθή) ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θίλεζεο θαη κεηαθνξψλ. πζηήκαηα ITS κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε κέζν κεηαθνξάο θαη ζε εθαξκνγέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηξφπσλ ή κέζσλ κεηαθνξάο θαη ζπγθνηλσλίαο (πρ. Μέζα ηηκνιφγεζεο θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, ηηκνιφγεζε αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ δξφκνπ, θαζνδήγεζε δηαδξνκψλ θαη κέηξα εθαξκνγήο). 8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

9 Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ησλ επηβαηψλ αιιά θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ αγαζψλ πνπ νη επηρεηξήζεηο παξαγάγνπλ. Γηαηί γηα παξάδεηγκα λα αθνινπζεζεί κία κεηαθίλεζε κε ην πινίν θαη φρη κε ην αεξνπιάλν γηα ηνλ ίδην ηφπν αλαρψξεζεο θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ; Σα βαζηθά ζηνηρεία θαη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο είλαη νη εμήο: ρξνληθφ δηάζηεκα ηέιεζεο ηεο δηαδξνκήο, θφζηνο ζπλνιηθήο κεηαθίλεζεο, άλεζε επηβαηψλ θαηά ηελ δηαδξνκή θαη ε γεσγξαθηθή εγγχηεηα απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ επηβάηε. ε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά αγαζψλ (σο εκπνξεπκάησλ) ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο αιιά θαη πεξηνξηζκνί (φγθνο, βάξνο, θφζηνο) γηα ηελ επηινγή ελφο κεηαθνξηθνχ κέζνπ αληί ελφο άιινπ (κε ηελ εμαίξεζε βέβαηα αλαγθψλ ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο). Αλαιπηηθφηεξα, ηα ηππηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο αγαζψλ είλαη ηα εμήο: εππάζεηα ηνπ πξντφληνο, θφζηνο κεηαθίλεζεο (θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθχιηζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή), ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. Σέινο αθφκα θαη ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη ζπλήζεηεο, πξνζθνιιεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κεηαθνξψλ επεξεάδνπλ επίζεο κηα ηέηνηα απφθαζε. Οη εκπνξηθέο ζπκκαρίεο είλαη άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο φπσο θπζηθά θαη ην λνκηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην κεηαθνξψλ θάζε ρψξαο θαη νη δηεζλείο φξνη κεηαθνξψλ αλζξψπσλ θαη αγαζψλ (πρ Cost Insurance Freight θαη Free On Board σο δηεζλείο φξνη κεηαθνξψλ). χκθσλα κε ηνπο Vahidi θαη Sayed (2003) ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επίγεηαο κεηαθίλεζεο απμάλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα θαη βειηηψλνληαο ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο θαη αζθάιεηαο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ην αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. Απηά ηα ζπζηήκαηα βειηηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα κεηαθηλνχλ αλζξψπνπο, αγαζά θαη πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά θαη κε αζθάιεηα. ήκεξα νη εθαξκνγέο ζηηο κεηαθνξέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ έμππλσλ ζπζηεκάησλ είλαη πεξηζζφηεξν επξείεο θαη πνιχ πην ζχλζεηεο, πεξηιακβάλνληαο ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηεο θίλεζεο, ειέγρνπ ησλ δηαδξνκψλ, ελζσκαηψλνληαο πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη πιεξνθνξίεο επηβάηε ή ρεηξηζηή πνπ βνεζνχλ ζηελ βέιηηζηε ξνή πάλσ ζε κία επξεία ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 9

10 πεξηνρή, επηηξέπνληαο ηελ εθηξνπή ζε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ (πρ. ζε πεξηπηψζεηο δπζηπρεκάησλ). Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη χπαξμε επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο κε πεληρξά ηερλνινγηθά κέζα. Σέηνην παξάδεηγκα πξψηκσλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη πξψηνη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, ηα ζπζηήκαηα αεξνλαπηηιίαο θαηά ηνλ Β παγθφζκην πφιεκν θαζψο θαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο κεηέπεηηα ζηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ. Σφηε, φπσο αθξηβψο θαη ηψξα, θπξίαξρνο ζηφρνο ησλ έμππλσλ απηψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ε αζθαιήο, άλεηε θαη ηθαλή ζε φγθν επηβαηψλ κεηαθίλεζε κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηα πιαίζηα κηαο επηζηεκνληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ κεηαθίλεζεο. Σα ζπζηήκαηα επθπνχο κεηαθίλεζεο είλαη κία έλλνηα θπζηθά πνπ ζηελ ζχλζεζε ηεο έρεη πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία θαη κεηαβιεηέο αιιά θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο. Έλα παξάδεηγκα ζπζηεκάησλ κεηαθίλεζεο (πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ITS) είλαη ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ππνβνεζνχκελεο νδήγεζεο ζε ελαιιαζζφκελα πεξηβάιινληα κεηαθνξψλ. πγθεθξηκέλα θαηά ηνπο Schulze, Behling θαη Buhr (2008) ην θχξην έξγν ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ είλαη λα πξνκεζεχεη θαη λα δηαλέκεη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, φπσο κεραλέο, εξγνζηάζηα θαη λα ειέγρεη πεξηνρέο εξγαζίαο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Μηα απνηπρία ζηελ ξνή πιηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πάγσκα ηεο παξαγσγήο ή ζε θαηψηεξε πνηφηεηα πξντφληνο. Απηφ ηνλίδεη ηελ ζεκαζία κίαο απνηειεζκαηηθήο ξνήο πιηθψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε κνλάδεο παξαγσγήο. Οη Schulze, Behling θαη Buhr (2008) ηφληζαλ φηη ε ξνή πιηθψλ είλαη κηα δηαδηθαζία κέζα ζην εξγνζηάζην, πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία. Μνιαηαχηα, εγγπάηαη φηη νη δηαδηθαζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε απνηειεζκαηηθά. ε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη ην δνκηθφ πιενλέθηεκα ησλ απηφκαηα θαηεπζπλφκελσλ ζπζηεκάησλ νδήγεζεο κε έκθαζε ζηελ πςειή ηνπο επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα φηη νη κνλάδεο κεηαθνξάο είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ππνινγηζκέλεο ζχκθσλα κε πξνζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο. Ζ απηνκαηνπνίεζε έρεη επίζεο ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη παγθνζκίσο. 10 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

11 ε έλαλ άιιν ηνκέα εθαξκνγήο ITS, ηα νδηθά ζπζηήκαηα απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ, ππάξρεη ζπλήζσο πςειή απηνλνκία θαζψο αλαπηχζζνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο κία ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαη γηα απηφ είλαη ζπλήζσο κνλαδηθά. Δμαηηίαο φκσο απηήο ηεο κνλαδηθφηεηαο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα είλαη ε επξεία πνηθηιία ησλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κνλάδσλ. Απαηηείηαη πξνηππνπνίεζε ψζηε λα επηηεπρζεί επηπιένλ απηνκαηνπνίεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ πξνηππνπνίεζε κεηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ. Κάζε λέν ζχζηεκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηεί πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηδηαίηεξε εμνηθείσζε αιιά θαη κία πξνζεθηηθή ζεψξεζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο κεηαθνξάο θαη φρη κφλν ζηελ ειεθηξνληθή πξνζνκνίσζε ηεο φιεο ιχζεο. ε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ITS, o Lansdow (2000) έθαλε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε γηα ηελ νπηηθή αθνζίσζε ησλ νδεγψλ ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ, ηελ βνήζεηα πνπ ηα ITS παξάζρνπλ ζηνλ νδεγφ αιιά θαη ηελ πηζαλή εθηξνπή ηεο πξνζνρήο ηνπ φηαλ απηφο πξέπεη λα θνηηάδεη πίλαθεο νξγάλσλ, θσηεηλέο ελδείμεηο θαη λα ιακβάλεη ερεηηθέο νδεγίεο. Οη ζπκβαηηθέο ελδείμεηο ησλ νρεκάησλ πξνζθέξνπλ ζηνλ νδεγφ ηελ πιεξνθνξία γηα ην επίπεδν ηνπ εχξνπο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ. Απιέο ελδείμεηο δείρλνπλ ηελ πνζφηεηα θαπζίκνπ, ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο κεραλήο. Βέβαηα, δελ απαηηείηαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ ελδείμεσλ απφ ηνλ νδεγφ γηα αζθαιή έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Έηζη, θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ελδείμεσλ ζε νρήκαηα (πρ ζεξκνθξαζία), έρνπλ ζπλήζσο επηπξφζζεηεο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ κία κε αλακελφκελε ή επηθίλδπλε θαηάζηαζε. Ο Lansdow (2000) ηνλίδεη πσο νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ θάλνπλ δπλαηή ηελ εηζαγσγή κέζα ζην φρεκα πιεξνθνξηαθψλ ελδείμεσλ πνιχ πην πνιχπινθεο θχζεο, φπσο ε θαζνδήγεζε πνξείαο κέζσ ηεο ρξήζεο πνιιψλ πξσηφηππσλ ζπζηεκάησλ πνπ παξήρζεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηά ηα ζπζηήκαηα αληαλαθινχλ κία επξεία γθάκα πξνζεγγίζεσλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Κάπνηα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθά απιέο, ζπκβνιηθέο ζηαηηθέο απεηθνλίζεηο πιεξνθνξηψλ ελψ άιια έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιχρξσκνπο θηλνχκελνπο ράξηεο. Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ εγείξεηαη είλαη θαηά πφζν κπνξεί ε εηζαγσγή ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 11

12 απεηθνλίζεσλ λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ απφ ηα πξσηαξρηθά ηνπ θαζήθνληα (π.ρ. λα δηαηεξήζεη αζθαιή έιεγρν ηνπ νρήκαηνο). Ζ έξεπλα πάλσ ζην αληίθηππν ησλ λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε πξαγκαηηθά θαη πξνζνκνησκέλα πεξηβάιινληα παξακέλεη ζέκα ζεκαληηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε φηη αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ITS ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζε πνιιέο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο φπσο ε Ηλδία, ε Κίλα θαη ε Ν. Κνξέα, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αλεμάληιεηνη πιηθνηερληθνί πφξνη αιιά ππάξρνπλ νηθνλνκίεο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ αλεμάληιεησλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο αιιά επίζεο θαη ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ ηειηθά παξαγφκελσλ αγαζψλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ αγνξέο κε δήηεζε. Οη Nelson et al (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη ε κηα πηζαλή ιχζε ζε πξνβιήκαηα κεηαβαηηθψλ νηθνλνκηψλ φπσο ε Κνξέα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο ηζρπξέο θαη ζπρλά δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ιχζεσλ ησλ επθπψλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. ε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη ρψξεο, ζα θαηλφηαλ ζε θάζε πεξίπησζε ζεκαληηθφ λα ηζρπξνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ ITS. 12 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 2. Δμέηαζε πεξηπηώζεωλ εθαξκνγήο ITS θαη Βαζηθώλ Παξακέηξωλ ρεδηαζκνύ ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, ησλ παξακέηξσλ ηνπο (ζρεδηαζκφο, ηερλνινγία) θαζψο θαη ησλ δεηεκάησλ ηερλνινγίαο θαη απφδνζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζψο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα. 2.1 Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάηωλ ITS ζηελ Κνξέα Ζ Κνξέα ήηαλ κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ITS (Nelson et al (2001: 59), έρνληαο ζηφρν ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθά κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε γηα ηνλ φγθν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο θάπνηεο θνξέο πεπαιαησκέλεο ππνδνκέο θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (ηδησηηθήο ή/θαη δεκφζηαο). Σν ζρέδην γηα ηελ εθαξκνγή ITS ζηελ Κνξέα πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζεκεία: Ρχζκηζε νδεγηψλ ITS ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εζληθέο αλάγθεο πζηεκαηηθή εθαξκνγή έξγσλ ITS Παξνρή θαζαξψλ ζηφρσλ θαη κέηξσλ γηα εθαξκνγή ITS Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ ITS Σν ζρέδην εθαξκνγήο ζηελ Κνξέα ρξεζηκνπνίεζε 5 βαζηθά ζπζηήκαηα ITS φπσο ATMS, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνρσξεκέλνπ επηβάηε (ATIS), APTS, CVO θαη ζπζηήκαηα πξνρσξεκέλνπ ειέγρνπ νρήκαηνο θαη δηαρείξηζεο απηνθηλεηφδξνκσλ (AVHS). Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, βξήθε εκπφδην ζηελ έιιεηςε ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ κεηαθξάζηεθε ζε δπζθνιία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ απφ ην Τπνπξγείν Καηαζθεπψλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. Μηα πεξαηηέξσ δπζθνιία ήηαλ ε έιιεηςε απηνκαηνπνίεζεο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 13

14 ζπζηήκαηνο. Έλα ζρέδην γηα ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ ITS αλεπηχρζε ζε δηαδνρηθέο θάζεηο κε ζηφρνπο ζε θάζε θάζε. Ζ Φάζε 1 (ην βξαρπρξφλην ζρέδην) εθαξκφζηεθε κεηαμχ 1996 θαη ε απηή ηε θάζε εγθαηαζηάζεθε ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, εθαξκφζηεθαλ έξγα επίδεημεο θαη πινπνηήζεθαλ έξγα ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο ενχι. ηελ Φάζε 2 (ε κέζε πεξίνδνο ) νη ππεξεζίεο ITS επεθηάζεθαλ ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο, θαη ζηελ Φάζε 3 (ε καθξνρξφληα πεξίνδνο ) δίλεηαη έκθαζε ζε επέθηαζε ζε φιε ηελ ρψξα θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ λέαο γεληάο ηερλνινγηψλ ITS. 2.2 Ζ ρξήζε ηωλ ΗΣS ζηελ πνιηηηθή κεηαθνξώλ ηνπ Κνλέθηηθαη Δθαξκνγέο επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ δελ αθνξά κφλν ηηο ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ αιιά θαη βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε επαξθείο ππνδνκέο ζε δίθηπα δηαλνκήο θαη κεηαθνξψλ. Καηά ηνπο Annino θαη Cromley (2005), εμαηηίαο ησλ αλνδηθψλ ηάζεσλ ζηνλ φγθν ηεο θίλεζεο ζηηο εζληθέο νδνχο, ε δεκφζηα πξνζνρή έρεη επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ρξήζεο ησλ ITS. Σέηνηα ζπζηήκαηα, ζπγθεληξψλνπλ φρη κφλν πξνζνρή αιιά θαη επελδχζεηο απφ νκνζπνλδηαθά, θξαηηθά θαη ηνπηθά θπβεξλεηηθά ζρήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ αζθαιέζηεξνη, πην απνηειεζκαηηθνί απηνθηλεηφδξνκνη γηα έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ θαη νρεκάησλ. Σα ITS πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ζπλδπαδφκελεο ηερλνινγίεο φπσο ρξήζε βηληενθάκεξαο, πξνβνιέο πιεξνθνξηαθψλ κελπκάησλ, ςεθηαθέο αζχξκαηεο εθπνκπέο, θιεηζηά θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο επηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ ηεο θπθινθνξίαο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο επηβαηηθήο πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ εηδνπνίεζε γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ΗΣS έρεη κελ θφζηνο, αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηερλνινγίεο ITS. Τπάξρεη θάπνηα αλεζπρία θαηά πφζν νη νδεγνί 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

15 εθιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία παξερφκελε απφ ζπζηήκαηα ITS ζαλ έλα δπλακηθά κεηαβαιιφκελν κήλπκα θαη θαηά πφζν ζηελ πξάμε πξνζαξκφδνπλ ηελ θαλνληθή νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε απηά ηα κελχκαηα. Οη πιεξνθνξίεο δηαδξνκψλ δηαλέκνληαη κε κία πνηθηιία ηξφπσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ξαδηνθσληθέο αλαθνξέο, ηζηνζειίδεο ζηνλ δηαδίθηπν, ηειενπηηθέο πξνβνιέο θαη κεηάδνζε κελπκάησλ ζε πιεξνθνξηαθνχο πίλαθεο. Αλ νη νδεγνί ζηελ πξάμε αληαπνθξίλνληαη θαη απνθιίλνπλ απφ ηηο θαλνληθά ζπλεζηζκέλεο δηαδξνκέο ηνπο ζαλ έλα απνηέιεζκα ησλ ιακβαλφκελσλ κελπκάησλ κέζσ ITS, ζπκπεξαίλεηαη πσο απηή ε ηερλνινγία έρεη θάπνηα αμία ζηνπο ηαμηδηψηεο. Έηζη, ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ITS (φπσο ηα ζπζηήκαηα πξνρσξεκέλνπ επηβάηε ATIS), κπνξεί ή κπνξεί λα κελ επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απφθαζεο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή δηαδξνκήο. Γηα λα πθίζηαηαη επίδξαζε ηνπ ITS ζηηο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, απαηηείηαη λα ππάξρεη δεκφζηα απνδνρή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, καδί κε ηελ ζέιεζε ησλ νδεγψλ, εηδηθά θαηά ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ή ηα καθξηλά ηαμίδηα, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ νδεγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. 2.3 Αλάιπζε ζηνηρείωλ θόζηνπο ηωλ ζπζηεκάηωλ ITS Kαηά ηνπο Leviakangas θαη Lahesmaa (2002), νη ππεχζπλνη κεηαθνξψλ θαη νη δηαρεηξηζηέο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, επελδχνπλ απμαλφκελα ζε ζπζηήκαηα ITS. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ζπρλά ελαιιαζζφκελσλ θαη ζπζρεηηδφκελσλ ηάζεσλ. Αξρηθά, ε ηερλνινγία σξίκαζε ζην ζεκείν ψζηε λα επεθηείλεηαη δηαξθψο ζε άιια πεδία ηεο θνηλσλίαο φπσο ε κεηαθίλεζε θαη νη ππνδνκέο, πέξα απφ ηηο ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο θαη ηελ δηαλνκή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ νπνία πεξηνξηδφηαλ αξρηθά. Δπηπιένλ, φζν ε αγνξά γίλεηαη πην θνξεζκέλε, νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ηερλνινγηθψλ αγαζψλ πέθηνπλ. Ζ αζχξκαηε θηλεηή επηθνηλσλία είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 15

16 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ITS θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηηκψλ ρνλδξηθήο ηεο ηάμεο ηνπ 85% ζηα θηλεηά ηειέθσλα ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Σέινο, εμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο, πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο, νη ρξήζηεο είλαη απμαλφκελα ζπλεζηζκέλνη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ. Ζ απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη έηζη πην άκεζα εθηθηή απφ φηη κηα δεθαεηία πξηλ, ζε φηη αθνξά ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ηελ εμνηθείσζε. πλνςίδνληαο, ε αγνξά ησλ ITS κεγαιψλεη ξαγδαίσο θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη δήηεζε γηα ηελ ππεξεζία απφ ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο παξφρνπο. Παξά ην φηη νη επελδχζεηο ζε ΗΣS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλνληαη, ζπγθξηλφκελεο κε απηέο ησλ ζπκβαηηθψλ θπζηθψλ ππνδνκψλ κνηάδνπλ λα κεηψλνληαη. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο φπνπ ε πεπαιαησκέλε ππνδνκή ρξεηάδεηαη άκεζε αληηθαηάζηαζε. Σν Φηλιαλδηθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ εθηηκά φηη ε αλαβάζκηζε θαη αιιαγή ησλ ππαξρφλησλ νδηθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν θάζε 100 ρξφληα αλ νη πξνυπνινγηζκνί γηα θαηαζθεπή δξφκσλ παξακείλνπλ ζηα ησξηλά ηνπο επίπεδα. Απηή ε πεξίνδνο είλαη πνιχ καθξά γηα ηελ ππνδνκή ψζηε λα δηαηεξήζεη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σν Φηλιαλδηθφ Τπνπξγείν επίζεο, δελ βιέπεη θαζφινπ πηζαλφηεηεο γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζην άκεζν κέιινλ. Σαπηφρξνλα, ε βειηίσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαίλεηαη ζαλ αληηθξνπφκελνο ζηφρνο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο κεηαθίλεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ζπζηήκαηα ITS παξέρνπλ κία ινγηθή ιχζε γηα ηελ ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνδνκψλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνπ είλαη ηαπηφρξνλα απνδεθηφο ζηελ επίδξαζή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 16 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

17 2.4 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ITS Βαζηθέο έλλνηεο Σα ΗΣS πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, θάλνληαο «έμππλε ρξήζε ησλ πξνρσξεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ γηα λα ελψζνπλ αλζξψπνπο, νρήκαηα θαη δξφκνπο ζε ζπλδπαζκέλα, έμππλα ζπζηήκαηα» (Nissan, 1998). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφνδν ζηελ ηερλνινγία (ειεθηξνληθή θαη ηειεπηθνηλσληαθή) ηα ΗΣS έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα: i. λα κεηψζνπλ ηα θφζηε δηαλνκήο ησλ θνξηίσλ ii. λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ κεηαθνξηθψλ νρεκάησλ iii. λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ δηαδηθαζηψλ iv. λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα v. λα απμήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ αζηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ρσξίο λα πξνζθέξνπλ επηπξφζζεηε ππνδνκή θίλεζεο). Σα ITS δηαζέηνπλ δχν βαζηθά ζηνηρεία, ηελ εμππλάδα θαη ηελ ελζσκάησζε. Ζ εμππλάδα έγθεηηαη ζην λα απνθηάηαη γλψζε κέζα απφ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ελζσκάησζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζχλδεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ. Σα θέξδε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηακέζνπ ηεο κείσζεο ζηελ θαζπζηέξεζε θαη ηα θφζηε ηεο θίλεζεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αλαπηχζζνληαο ζπλδπαζκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηφ επίζεο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθίλεζε θνξηίσλ κέζα ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Σα ITS πξνζθέξνπλ κία επξεία γθάκα επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ δηαρείξηζεο ζε εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με πεξηνξηζκέλα ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 17

18 θεθάιαηα θαη ρψξν γηα λένπο δξφκνπο ζε πνιιέο πφιεηο, ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε γηα πην εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ Just-in-Time ππάξρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα απμεκέλε απφδνζε ζε ζπλδπαζκφ κε επειημία (OECD, 1992). Ζ δηαρείξηζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κε ρξήζε ITS, βαζίδεηαη θαηά θαλφλα ζηελ νξηδφληηα ελζσκάησζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο. Απηφ πξνυπνζέηεη έλαλ πςειφ βαζκφ ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκφξθσζεο, θαζψο ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο. Σα ITS γεληθά απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα ηξία ζηνηρεία: i. ζπιινγή δεδνκέλσλ, ii. επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, iii. απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πιινγή Γεδνκέλωλ Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ΗΣS πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ρεηξηζκψλ. Σππηθά απαηηείηαη κηα κεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ γηα εθαξκνγέο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε αζηηθά πεξηβάιινληα Καηεγνξηνπνίεζε Γεδνκέλωλ Σα ΗΣS ηππηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηελ ηδηαίηεξή ηνπο κεηαβιεηφηεηα, βεβαηφηεηα θαη πεγή, φπσο ηαμηλνκνχληαη παξαθάησ. 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

19 I. Μεηαβιεηφηεηα: i. ζηαηηθή (δηαξθήο), ii. δπλακηθή (αιιάδεη ζπρλά) II. Βεβαηφηεηα: i. απνθαζηζηηθή (ζίγνπξε), ii. πηζαλή (ηπραία), iii. ακθίβνιε (ππεξβνιηθά γεληθεπκέλε) III. Πεγή: i. Γεκφζηνο ηνκέαο (θξαηηθέο αξρέο), ii. Ηδησηηθφο ηνκέαο (δεδνκέλα δηαρείξηζεο πειαηψλ) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Μεηαβιεηόηεηα Βεβαηόηεηα Δμεηδίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γεσκεηξία κεηαθνξηθνχ ηαηηθή Απνθαζηζηηθή ζπζηήκαηνο θαη θαλνληζκνί Γηαθηψκαηα ρξήζεο γεο ηαηηθή Απνθαζηζηηθή Απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Όγθνο ηζηνξηθήο θίλεζεο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ ηαηηθή Απνθαζηζηηθή Απφδνζε ζπζηήκαηνο Υξφλνη ηαμηδίνπ-ηζηνξηθνί ηαηηθνί Πηζαλή Υξφλνη ηαμηδίνπ-πξαγκαηηθνί Γπλακηθή Πηζαλή Αηπρήκαηα Γπλακηθή Απνθαζηζηηθή (Πίνακας 2.1. Εύρος ζσλλογής πληροθοριών ζσζηημάηων) Μεηαβιεηόηεηα ηφινο Ορήκαηα (πεξηιακβαλφκελεο ηαηηθή ρσξεηηθφηεηαο) Σνπνζεζία νρεκάησλ Γπλακηθή Πειάηεο Σνπνζεζία - Ηζηνξηθή ηαηηθή - Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Γπλακηθή Υξνληθά παξάζπξα - Ηζηνξηθά ηαηηθή - Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Γπλακηθή Εήηεζε - Ηζηνξηθή ηαηηθή - Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ Γπλακηθή (Πίνακας 2.2. Δεδομένα ζε ζύζηημα διοίκηζης διανομής) Βεβαηόηεηα Απνθαζηζηηθή Απνθαζηζηηθή /Ακθίβνιε Πηζαλή Απνθαζηζηηθή Απνθαζηζηηθή Απνθαζηζηηθή Απνθαζηζηηθή Απνθαζηζηηθή ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 19

20 Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο ρξήζεηο γεο, ζπλήζσο ζπιιέγνληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα (αξρέο δηαρείξηζεο ή ζρεδηαζκνχ νδψλ). Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε ησλ πειαηψλ, παξαγγειηψλ θαη δηεπζχλζεσλ παξάδνζεο ζπλήζσο ζπιιέγνληαη απφ εηαηξίεο θαη παξέρνληαη ζηα κεηαθνξηθά κέζα. Σα δεδνκέλα ζρεηηδφκελα κε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ νρεκάησλ κπνξεί λα είλαη απνθαζηζηηθά (αλ είλαη ζε παξάδνζε ή αλ ζε πειάηε ή πξνζδηνξηδφκελα κε ρξήζε GPS) ή ηπραία (ζε κεηαθνξά). Σα δεδνκέλα πειαηψλ πνπ ιακβάλνληαη πξνηνχ ηα νρήκαηα μεθηλήζνπλ είλαη ζηαηηθά θαη απνθαζηζηηθά απφ ηελ θχζε ηνπο. Μφια ηαχηα αλ απηά αλαλεψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο ιακβάλεηαη ε πιεξνθνξία, ζεσξνχληαη δπλακηθά. Ζ πιεξνθνξία ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ γηα νρήκαηα κεηαθνξψλ πεξηιακβάλεη ην επηηξεπφκελν βάξνο, ην χςνο, δπλαηφηεηεο ζηάζκεπζεο, ην ρξφλν θαη ηα πεξηζψξηα ζηξνθψλ. Οη δπλακηθέο ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δηαξθψο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία ζηνρεπφκελε ζηνλ εληνπηζκφ: i. θίλεζεο (ρξφλνο ηαμηδίνπ, φγθνπ ηαμηδίνπ θαη αηπρεκάησλ), ii. ηνπ θαηξνχ, iii. ηεο ηνπνζεζίαο νρεκάησλ (πρ GPS) Ζ ζηαηηθή πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεη ζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πρ φξηα ηαρχηεηαο) Απαηηήζεηο θαη Δπζύλεο Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ITS, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη επζπλψλ γηα φζνπο εκπιέθνληαη. 20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

21 Αξθεηά είλαη ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ: I. Καηαγξαθή: i. πρλφηεηα, ii. Απνζήθεπζε, iii. Αλάθηεζε δεδνκέλσλ II. Ηδηνθηεζία: i. Σηκνιφγεζε, ii. Έιεγρνο πνηφηεηνο ησλ δεδνκέλσλ III. Πξνζσπηθά δεδνκέλα: i. Δκπηζηεπηηθφηεηα, ii. Αζθάιεηα (πιεξνθνξίεο εηδηθά γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ νρεκάησλ). 2.5 Σερλνινγία πλήζσο, γηα ηελ επηθνηλσλία νδεγψλ θαη θέληξσλ ειέγρνπ εθνδηαζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηά ηειέθσλα ή ξαδηνηειέθσλα (αλαινγηθά ή ςεθηαθά). Γηα ηελ επηθνηλσλία κε πειάηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ηα θηλεηά ηειέθσλα. Παξφια απηά ππάξρεη κία επξχηεξε πνηθηιία πξνρσξεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ (πρ. ρξήζε δηαδηθηχνπ κέζσ smartphones). Τπάξρνπλ επίζεο δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απηφκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα νρήκαηα. Δμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο κέηξεζεο κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ έλα εχξνο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νρεκάησλ, πεξηιακβάλνληαο κήθνο, βάξνο (Bergan et al, 1995; Karuo and Koyasu, 1995) θαη ηαρχηεηα. Απηά ηα επξήκαηα κπνξεί λα παξαζρεζνχλ ζην θέληξν δηαρείξηζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο ηνπ ζηφινπ. ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 21

22 2.6. Υξόλνο ηαμηδίνπ Σα ΗΣS έρνπλ ήδε εμειηρζεί ψζηε λα ζπιιέγνπλ απηφκαηα ρξφλνπο ηαμηδίνπ νρεκάησλ (Kurosaki et al, 1993). Δπίζεο έρεη ήδε αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο γηα λα ζπιιέγνπλ θαη λα πξνβιέπεη ρξφλνπο ηαμηδίνπ νρεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Takahashi et al, 1996). Πνιιαπινί θχθινη απφ ειεθηξνκαγλεηηθνχο αηζζεηήξεο εγθαηεζηεκέλνη ζηα πεδνδξφκηα ησλ δξφκσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληάζζνπλ απηφκαηα ηα θνξηεγά ζε απηνκαηνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κήθνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αμφλσλ (Vincent, 1986). ηελ Ηαπσλία ρξεζηκνπνηνχληαη νη αηζζεηήξεο ησλ ξαληάξ νρεκάησλ γηα λα δηαθξίλνπλ ηχπνπο νρεκάησλ θαη θάκεξεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πηλαθίδεο. Σα δεδνκέλα απηά ζπζρεηίδνληαη κε επεμεξγαζία εηθφλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο ηαμηδίνπ (Traffic Bureau, National Police Agency, 1998). Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξπζξεο αθηίλεο εληνπηζκνχ γηα λα εληνπίζνπλ νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ππέξπζξεο αθηίλεο θσηφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ακθίδξνκεο νπηηθήο επηθνηλσλίαο Φεθηαθνί Οδηθνί Υάξηεο Έλαο ςεθηαθφο ράξηεο ηεο πφιεο ηνπ Bremen πνπ πεξηιακβάλεη δίθηπα θαζνδήγεζεο νρεκάησλ θαη πιεξνθνξίεο θνξηεγψλ (πρ θαλνληζκνχο) κνηξάζηεθε ζηηο εηαηξίεο θνξηεγψλ δσξεάλ (Just and Krug 1999). Απηφ νδήγεζε ζε έλαλ απμεκέλν αξηζκφ θνξηεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο δηαδξνκέο θνξηεγψλ νρεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ζε κηα κείσζε ηεο θίλεζεο ζηε ρξήζε άιισλ (κηθξφηεξσλ) δξφκσλ απφ ηα ίδηα νρήκαηα. 22 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

23 2.8. Γεωγξαθηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα είλαη δηαδηθαζίεο βαζηζκέλεο ζε ειεθξνληθφ ππνινγηζηή γηα απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη ρσξηθή ηνπνζέηεζε δεδνκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά γεσγξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ (πρ δξφκνη) κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζε κηα θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ έλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ απφδνζεο απηψλ θαη πξνζθέξνπλ κία ξεαιηζηηθή αληηπξνζψπεπζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. Σα ππάξρνληα δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ δελ επηηξέπνπλ ηελ ξεαιηζηηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ δηθηχσλ θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρηνχλ (Eibl, 1996). Όιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ (πρ πεξηνξηζκνί ησλ ζηξνθψλ, αλνηθηνί δξφκνη, παξθηλγθ, φξηα ηαρχηεηαο, θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο, αξηζκφο ισξίδσλ θαη θιίζεηο) κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη λα ελζσκαησζνχλ ζε κνληέια. Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ έλα ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα γεσγξαθηθήο αλαθνξάο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί πνιιά απφ ηα θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα ππνινγηζηηθήο θαζνδήγεζεο νρήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκνχ (Computerized Vehicle Routing and Scheduling) (Calogero, 1994; Keenan, 1998). Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ νδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (γεσκεηξία θαη ρξφλνο ηαμηδηνχ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο δηαδξνκήο αλάκεζα ζε πειάηεο ζε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Ο εληνπηζκφο ζην ράξηε, νη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη δηνίθεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνχ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη άιια ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπζρέηηζε δηεπζχλζεσλ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ηαπηνπνίεζε ηεο ηνπνζεζίαο (ηνπ νρήκαηνο, πειάηε θηι) ζε έλαλ ράξηε ζηνλ ππνινγηζηή, δεδνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 23

24 Οη δηαδξνκέο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηελ ζχλδεζε ησλ δξφκσλ, ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηελ ππφδεημε ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξφκσλ. Τπάξρεη έλαο αξηζκφο γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα κε πνξείεο νρεκάησλ θαη ζπζηήκαηα ζρεδηαζκψλ. Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ πνξεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ. Γηάθνξα δεδνκέλα κπνξεί λα εηζαρζνχλ θαη λα εμαρζνχλ αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο πνξείαο θαη ζρεδηαζκνχ. θαη ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πξνζδηνξηζκφο βέιηηζησλ κνληέισλ εθηειείηαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ δηθηχσλ θαη λα δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ γηα ηελ δπλακηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε επηθνηλσλίαο θαη δηαδηθαζηψλ ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη ην πξφγξακκα RouteSmart Software κε ARC/INFO θαη εξγαιεία πνξείαο νρήκαηνο OPCOM s κε MapInfo. Μνληέια πνξείαο θαη ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κέζα ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ελζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο ή θαηεπζχλζεηο πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε. Πνιινί ππνινγηζηέο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ έλα ζχλνιν απφ πνξείεο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο εθνδηαζκνχ φπσο ηα θνκκάηηα δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαηάηκεζε δηθηχσλ θαη ηελ πνξεία ησλ νρεκάησλ κε ρξνληθφ παξάζπξν. Σα πεξηζζφηεξα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα (πρ MapInfo θαη TransCAD) επηηξέπνπλ ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ είλαη νξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε, λα αλαπηχμεη άιια πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα γηα λα εθηειεζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη ελζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. Όηαλ εθαξκφδνληαη ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαλνκήο αγαζψλ ησλ δηθηχσλ θίλεζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ επίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ην δίθηπν δηαλνκήο. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλεζεί κηα αληηπξνζψπεπζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θχξησλ δξφκσλ. Άιιεο θπζηθέο γεσκεηξηθέο πεξηνρέο πξέπεη επίζεο λα 24 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

25 ελζσκαησζνχλ. Οη ρξφλνη ηαμηδίνπ γηα ζπλδέζεηο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ή λα ππνινγηζηνχλ απφ ηηο απνζηάζεηο. Ζ ηνπνζεζία ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ζεκείσλ κεηαθνξάο/παξαιαβήο πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί. Οη βηβιηνζήθεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί επίζεο λα είλαη πξνζβάζηκεο απφ απηφλνκα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλεο βειηηζηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα αλαπηπρηνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε δηθηχσλ δηαλνκήο κέζα ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα επίδεημε θαη ηξνπνπνίεζε, ελαιιάζζνληαο ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ζε κία θαηάιιειε δνκή γηα ηα κνληέια βειηηζηνπνίεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ βέιηηζησλ δηαδξνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζε έλα γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Έλα πξψην παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπηχρηεθε γηα ηελ Μειβνχξλε ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξακκαηηζκφ DELPHI θαη εξγαιείν MapObject (Thomson et al, 1999). Λεπηνκέξεηεο ηεο ηνπνζεζίαο, δήηεζεο αγαζψλ θαη ρξνληθψλ παξαζχξσλ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο δηνηθνχληαλ κε ινγηζκηθφ ζπλδπαζκέλνπ πεξηβάιινληνο. Οη αξρηθέο εθαξκνγέο ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε αζηηθά θνξηία έραλ γίλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ επηθίλδπλσλ δηαδξνκψλ (Kim, 1998; Kim et al, 1998) θαη δηνίθεζε ζηφινπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Wang, 1998; Wang et al, 1999). 2.9 Πξνζδηνξηζκόο Θέζεο Ο εληνπηζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νρεκάησλ θαη ηα δεδνκέλα ζέζεσο επηηξέπνπλ ηελ δπλακηθή αλάζεζε εξγαζηψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πειάηεο λα γλσξίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ησλ αγαζψλ ηνπο θαη ηνλ αλακελφκελν ρξφλν άθημεο. Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απηφκαηε ζπιινγή ρξφλσλ ηαμηδηψλ ησλ νρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζπζθεπψλ κέζα ζηα νρήκαηα, φπσο GPS ή ειεθηξνληθέο εηηθέηεο. Σν GPS (Global Positioning System Παγθφζκην χζηεκα Θεζηζεζίαο) είλαη έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πιέγκα δνξπθφξσλ ηεο γεο, είλαη ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 25

26 δηαζέζηκν παγθνζκίσο, φιεο ηηο ψξεο θαη ρσξίο θφζηνο. Αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΠΑ θαη νλνκάζηεθε NAVSTAR GPS (Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System). Οη δέθηεο GPS, παξέρνπλ πιεξνθνξία γηα ηε ζέζε, ην πςφκεηξν, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ελφο νρήκαηνο. ε ζπλδπαζκφ κε εηδηθφ ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο, νη δέθηεο κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ γξαθηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο λαπηηιίαο. Σν GPS επηηξέπεη ηελ δπλακηθή αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ελφο νρήκαηνο λα θαζψο νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ παξέρνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα GPS κπνξεί λα επηηχρνπλ αθξίβεηα ζέζεο θνληχηεξα ησλ 10 κέηξσλ απφ ηελ πξαγκαηηθή, πνπ είλαη απνιχησο επαξθήο γηα ζθνπνχο κεηαθνξψλ. Σα Γεσγξαθηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα (GIS) πξνζθέξνπλ ρσξνηαμηθφ ζπληνληζκφ δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ηεο απηφκαηεο εχξεζεο νρεκάησλ πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο δίπια ζηνπο δξφκνπο, ρξήζε πχξγσλ θνξεηψλ ξαδηνθάξσλ θ.α. Παξφια απηά, ε αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο κέζσ απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ππνδεέζηεξε (θαη αθξηβφηεξε) ηνπ GPS. Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ κεραλήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ζηφιν ηνπο λα παξαθνινπζείηαη αλά πάζα ζηηγκή Καηάζηαζε Οδηθώλ Γηθηύωλ Μηα πνηθηιία δεδνκέλσλ θαηάζηαζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ απφδνζε ησλ αζηηθψλ δηθηχσλ θίλεζεο: i. θπθινθνξηθή ζπκθφξεζε (πρ κέζε ηαρχηεηα θαη ρξφλνο ηαμηδηνχ), ii. αηπρήκαηα / ζπκβάληα, iii. ζπληήξεζε δξφκσλ Ζιεθηξνληθέο εηηθέηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηα νρήκαηα γηα λα εληνπίζνπλ θχθινπο θίλεζεο ελψ ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ζάξσζεο θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα θαζψο 26 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

27 ηα νρήκαηα πεξλνχλ απφ ηνπο αληρλεπηέο. Έηζη, νη ρξφλνη ηαμηδηνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθξίλνληαο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ ηδίνπ νρήκαηνο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κέζα ζην δίθηπν. Πνιιέο πφιεηο έρνπλ θάπνηα κνξθή απηφκαηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξφλνπ ηαμηδηνχ γηα δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο ή γηα ζθνπνχο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ Μειβνχξλε πξνηείλεη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ρξφλνπ ηαμηδηνχ ζην πεξηθεξεηαθφ νδηθφ ηεο δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθέο εηηθέηεο νρεκάησλ θαη αλαγλψζηεο ηνπνζεηεκέλνπο ζε δηαζηαπξψζεηο (Kloot, 1999). Αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απηνθηλεηηζηέο έρνπλ ήδε αγνξάζεη ειεθηξνληθέο εηηθέηεο (etags) γηα ρξήζε ζηνλ ηδησηηθά ρξεκαηνδνηεκέλν δξφκν κε δηφδηα City Link. Ζ θεξαίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξφηππν CEN ζηα 5.8 GHz, πξνζαξκφδεηαη ζε νδηθά ζήκαηα θίλεζεο ζε πεξίπνπ 200 δηαζηαπξψζεηο. Οη αλαγλψζηεο εηηθεηψλ θαηαγξάθνπλ ην ζήκα απφ ηνπο πνκπνχο θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζηέιλνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή γηα δηαζηαχξσζε ρξεζηκνπνηψληαο ην επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα κελπκάησλ θίλεζεο SCATS Καζνδόλ Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν πξνζδηνξηζκφο ηαρχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο είλαη πηα δηαζέζηκνο κέζα ζην φρεκα, επηηξέπνληαο ηελ δπλακηθή παξαθνινχζεζε ελφο εχξνπο επηρεηξεζηαθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε θαη πξφνδν ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο (πρ μαθληθά αηπρήκαηα θαη πιεξνθνξίεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο). Απηφ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ νρεκάησλ φπσο επίζεο ηελ βειηησκέλε απφδνζε αζθαιείαο. Ζιεθηξνληθά βηβιία θαηαγξαθήο (εκεξνιφγηα) επί ησλ νρεκάησλ κπνξνχλ απηφκαηα λα θαηαγξάθνπλ ηελ απφδνζε νρεκάησλ φπσο επίζεο λα ελζσκαηψλνπλ ηηο ηπρφλ ζεκεηψζεηο ηνπ νδεγνχ (Laakso and Rauhamaki, 1999). ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 27

28 2.12. Δπεμεξγαζία Γεδνκέλωλ Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ITS. Σα δεδνκέλα πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία γίλεηαη πιεξνθνξία κφλν φηαλ επηθνηλσλείηαη ζε κνξθέο θαη ζε ρξφλνπο θαηάιιεινπο γηα ρξήζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε (Bowyer and Taylor, 1985). Έηζη, ε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη λα παξέρεηαη ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ζε αληηιεπηή κνξθή. Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ είλαη: α) επεμεξγαζκέλα, β) δνκεκέλα, γ) πξνζβάζηκα, δ) θαηαλνεηά, ε) ζπγθξίζηκα, ζη) ρξήζηκα, ε) ζρεηηθά, Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γεληθά πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: α) επηβεβαίσζε, β) πεξίιεςε, γ) ελζσκάησζε, δ) πξφβιεςε πρλά ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρηνχλ εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα εθηειέζνπλ ηέηνηα θαζήθνληα. Ζ θχζε ηνπο ζα εμαξηάηαη απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 28 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

29 Ο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ γηα νπνηνδήπνηε πξνθαλέο ιάζνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειιηπψλ ή άθπξσλ δεδνκέλσλ) είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν επηβεβαίσζεο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπο πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Υξεηάδεηαη επίζεο λα αλαπηπρηνχλ δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ απνδεθηνί ξπζκνί ιαζψλ θαη επίπεδα αθξίβεηαο δεδνκέλσλ. Ζ πεξίιεςε αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε δεδνκέλσλ, ζπλήζσο κέζα ζε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην ή κία δηάζηαζε ρξφλνπ. Ζ ελζσκάησζε πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ απφ κία πνηθηιία πεγψλ. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δνκέο ησλ ζρέζεσλ. Ζ πξφβιεςε απαηηεί ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Οη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα έλα ITS ζε εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απαηηνχλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ δηνίθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σέινο, ρξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο δνκέο αξρείσλ θαη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ θνξκψλ εηζαγσγήο. Πξέπεη επίζεο λα ζρεδηαζηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη ππάξρεη επαξθήο ρψξνο θπζηθήο απνζήθεπζεο γηα δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Οη δνκέο ζρέζεσλ επηηξέπνπλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ λα ελζσκαησζνχλ ζσζηά. Σα κνληέια πνπ απαηηνχληαη λα αλαπηπρηνχλ γηα ηελ πξφβιεςε απφδνζεο θαη κειινληηθψλ ζπλζεθψλ είλαη: i. θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ii. επίπεδν ππεξεζηψλ, iii. ρξφλνο ηαμηδίνπ. Απηή ε πιεξνθνξία ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο πνξείαο Απνθωδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο Ζ απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε απνηειεζκαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ αγαζψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκάησλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βαζηζκέλσλ ζε ITS. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο πιεξνθνξίαο. ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 29

30 Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ζα επεξεάζεη ηελ κνξθή θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηαιιειφηεξε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. Τπάξρεη κία πνηθηιία κεζφδσλ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ιήπηεο ηεο απφθαζεο. Έλαο αξηζκφο δεηεκάησλ ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί: I. Πνηνη είλαη νη ιήπηεο ηεο απφθαζεο (ή ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο); i. νδεγνί ii. δηάζεζε πιηθψλ iii. δηαρεηζξηζηέο ζηφισλ II. Γηαηί απαηηείηαη απηή ε πιεξνθνξία (θαη εθαξκνγή ηεο); i. δηνίθεζε ζηφινπ 1. πνξεία νρεκάησλ θαη ζρεδηαζκφο 2. εληνπηζκφο νρεκάησλ 3. επηθνηλσλία κε νδεγφ ii. δηνίθεζε νρεκάησλ 1. θαηεχζπλζε πνξείαο 2. δηνίθεζε νρήκαηνο 3. πιεξνθνξίεο αλάγθεο III. Πψο κπνξεί απηή ε πιεξνθνξία λα παξνπζηαζηεί (πρ κε πνην κέζν); i. δηαδίθηπν ii. ηειέθσλν iii. θαμ iv. ζηάζεηο νρεκάησλ v. ηειεφξαζε vi. ξαδηφθσλν Σερλνινγία Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ζπρλά ππαγνξεχνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Με δεδνκέλεο ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, ππάξρεη έλα πιήζνο κεζφδσλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξίαο ζε ρεηξηζηέο εκπνξηθψλ νρεκάησλ, φπσο ξαδηνεπηθνηλσλία, θηλεηά ηειέθσλα ή δηαδίθηπν. 30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

31 Οη δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, πεξηιακβάλνπλ δέθηεο νρεκάησλ, FM ξαδηφθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν, κε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ακθίδξνκεο πιεξνθνξίαο αλάκεζα ζε ζηφινπο νρεκάησλ, θέληξα ειέγρνπ θαη ζε ζεκεία ελαπφζεζεο. Γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε θνξείο, φπσο αξρέο απηνθηλεηνδξφκσλ ή πειάηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνηθηιία εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην ζπλεζηζκέλν ηειέθσλν, κηζζσκέλα θπθιψκαηα ή ην δηαδίθηπν. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ λα ιακβάλνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζπρλά ζα πεξηνξίδεηαη θαη ζα δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ ηνπνζεζία. I. Υξήζηεο i. απνζηνιείο ii. νδεγνί iii. δηαρεηξηζηέο II. Σνπνζεζία i. θέληξν ειέγρνπ ii. πηλαθίδεο δξφκσλ iii. κέζα ζην φρεκα Τπνινγηζηήο κέζα ζην όρεκα Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κέζα ζην φρεκα έρνπλ έλαλ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο νδεγνχο εκπνξηθψλ νρεκάησλ θαη έρνπλ θαιή δπλακηθή γηα λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Hellaker, 1996; Suzuki,1999). Μπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ πνιιά απφ ηα δηαδηθαζηηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχλ νη νδεγνί, νδεγψληαο ζε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κέζα ζην φρεκα κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ θφκηζηξα, λα παξαθνινπζήζνπλ απφδνζε θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο. Παξέρνπλ επίζεο δπλαηφηεηεο έθδνζεο παξαζηαηηθψλ (ηηκνινγίσλ θιπ). Ζ επηθνηλσλία κε ηα θέληξα ειέγρνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη αηηήκαηα πειαηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν επηηξέπνληαο ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ θηλήζεσλ. Ζ ηνπνζεζία ησλ νρεκάησλ, ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 31

32 απνζηαινχλ ζην θέληξν ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο επηθνηλσλία δεδνκέλσλ απφ θηλεηά ηειέθσλα. Σα ζπζηήκαηα πινήγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιεθζνχλ νη ρξφλνη αλαρψξεζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο απμάλνπλ ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο κεγηζηνπνηψληαο ηε θφξησζε θαη κεηψλνληαο ην ρξφλν δηαδξνκψλ θαηά ζπλέπεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ απαηηνχληαη. Τπάξρεη επίζεο έλαο αξηζκφο πιενλεθηεκάησλ αζθαιείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κέζα ζην φρεκα. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ιάβεη επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ν νδεγφο λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηειέθσλν. Πξνεηδνπνηήζεηο κπνξεί λα δνζνχλ ζηνπο νδεγνχο γηα επηθίλδπλε νδήγεζε, ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, μαθληθφ θξελάξηζκα ή ηαρεία επηηάρπλζε. Ζ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νδεγψλ. ηνπο ππνινγηζηέο νρεκάησλ κπνξεί θάπνηνο λα θνξηψζεη απηφκαηα πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ απφδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ηαρχηεηαο νρεκάησλ, ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ νδεγψλ, κε άκεζε ηξνθνδφηεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζε ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Σέινο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ παξαθνινπζψληαο ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο απνζηνιείο γηα θφξησζε/εθθφξησζε αγαζψλ. Οη κνλάδεο νρεκάησλ είλαη ηθαλέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ζέζε ησλ νρεκάησλ θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ζην δξφκν. ρεηηθέο δνθηκέο έρνπλ δηεμαρζεί ζην Υνλγθ-Κνλγθ ζε κία είζνδν δψλεο θαη έμνδν δξφκνπ κε ζπζηήκαηα ηηκνιφγεζεο (Kakihara 1999). H πεξηήγεζε ηψξα, βαζίδεηαη θπξίσο, ζηνπο ράξηεο ησλ δξφκσλ θαη ζηελ ηνπηθή γλψζε ησλ νδεγψλ. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί λα απνθηάηαη απφ δειηία θίλεζεο ζε αζχξκαην δέθηε, ξαδηφθσλν ή θηλεηφ ηειέθσλν. Όκσο, ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο κέζα ζην απηνθίλεην έρνπλ έλαλ απμεκέλν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη εμνηθνλφκεζε ζην ρξφλν θαη ην θφζηνο, κείσζε ζην θνξηίν εξγαζίαο ηνπ νδεγνχ, πην αμηφπηζην πξνγξακκαηηζκφ θαη απινχζηεξε ζπλεξγαζία. 32 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

33 Μηα εζληθή έξεπλα ζε ρεηξηζηέο ζηφινπ νρεκάησλ ζηελ Γεξκαλία είρε ζηφρν λα εληνπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα ζπζηήκαηα θαηεχζπλζεο νρεκάησλ. Ζ πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θίλεζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θαηξνχ βαζκνινγήζεθε απφ ρακειή σο πνιχ πςειή. Αμηνινγνχληαη ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, ην θφζηνο ησλ κνλάδσλ, ε αμηνπηζηία, ε επαηζζεζία ζε πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ νδεγψλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη. Ζ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα νρήκαηα, ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζην θέληξν ειέγρνπ κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο: I. απφ νρήκαηα i. δεδνκέλα ζέζεο ii. θαηάζηαζε νδήγεζεο (παξάγνληαο θφξησζεο) iii. θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ II. πξνο νρήκαηα i. δηαηαγέο ii. αλαθνηλψζεηο (πρ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο) iii. πιεξνθνξίεο θίλεζεο θαη θαηξνχ III. ζε πειάηεο i. ηνπνζεζία αγαζψλ ii. αλακελφκελνο ρξφλνο άθημεο Ζ θαζνδήγεζε πνξείαο παξέρεη θαηεπζχλζεηο νδήγεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηέο κέζα ζην φρεκα θαη κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε έλαλ αξηζκφ θξηηεξίσλ: I. Απφζηαζε II. III. IV. Υξφλνο ηαμηδίνπ, πξαγκαηηθφο ρξφλνο (πεξηιακβάλνληαο αηπρήκαηα θαη ζπληήξεζε δξφκνπ) Πεξηνξηζκνχο- ζπλδέζκνπο θαη θηλήζεηο βαξδηψλ (χςνο, βάξνο θαη ρξφλνο) Γηφδηα V. Αξηζκφο βαξδηψλ Σα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο ηεο πνξείαο έρνπλ έλαλ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη: ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 33

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS

σζηέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ηνπ GPS θαη ηνπ HEPOS Μηράιεο Γηαλλίνπ Ιθηγέλεηα ηαπξνπνχινπ Σκήκα Γεσδαηηηθψλ Γεδνκέλσλ Γηεχζπλζε Φεθηαθψλ πζηεκάησλ, Τπεξεζηψλ & Πξνψζεζεο Πξντφλησλ Tel. +30-210-6505832, 6505677 E-mail: mgianniu@ktimatologio.gr, istavrop@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing)

Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) Κεθάιαην 3 Η επνρή ηνπ Υπνινγηζηηθνύ Νέθνπο (Cloud Computing) 3.1 Εηζαγσγή Θα ππάξμνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ην Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) ζα αιιάμεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα