Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84"

Transcript

1 0 χριστός annointed ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen βλέπω I see, look at, watch διδάσκω I teach 95 2 γινώσκω I know γράφω I write καί and, also, even 8,947 2 λέγω I speak, say 1,318 2 ὅτι because; that (w. ind. disc.) 1,285 2 οὐ, οὐκ, οὐχ not 1,619 2 πιστεύω I believe θέλω I wish, want ἀλήθεια, ἡ truth βασιλεία, ἡ kingdom δόξα, ἡ glory, splendor, fame ἔχω I have ἐκκλησία, ἡ church, assembly φωνή, ἡ voice, sound γῆ, ἡ land, earth, ground ἡμέρα, ἡ day καρδία, ἡ heart θάλασσα, ἡ lake, sea 91 3 ὥρα, ἡ hour, time ζωή, ἡ life ἄνθρωπος, ὁ human being, man ἀδελφός, ὁ brother ἀλλά but, yet, nevertheless δέ but, and 2,771 4 δοῦλος, ὁ slave ἔργον, τό work, deed κύριος, ὁ lord, master λόγος, ὁ word; matter; reason νόμος, ὁ law οἶκος, ὁ house οὐρανός, ὁ heaven θάνατος, ὁ death θεός, ὁ God, god 1,314 4 τέκνον, τό child 99 4 υἱός, ὁ son ἅγιος holy, sacred ἀγαθός good δίκαιος righteous, just 79 5 ἔσχατος last 52 5 γάρ for; certainly, so then 1,036

2 5 κακός bad 50 5 καλός good, beautiful 99 5 λαμβάνω I receive, take νεκρός dead ὁ, ἡ, τό the 19,734 5 πιστός faithful 67 5 πονηρός evil, wicked 78 5 πρῶτος first (adj.) 92 5 πρῶτου first (adv.) 60 6 ἄγγελος, ὁ messenger, angel ἀπό from βάλλω I throw; put, place διά gen. through; acc. because of εἰς into, to 1,753 6 ἐκ, ἐξ out of, from ἐν in, among 2,713 6 κόσμος, ὁ world; adornment λίθος, ὁ stone 58 6 μαθητής, ὁ disciple, pupil μένω I remain, stay μετά acc. after; gen. with ὁδός, ἡ road, way πέμπω I send 79 6 περί gen. about, concerning; acc. around πρός acc. to, toward; gen. dat. to, near προφήτης, ὁ prophet ψυχή, ἡ life, soul ἄρτος, ὁ bread 97 7 αὐτός he, she, it; same; self 5,534 7 ἀγάπη, ἡ love εἰμί I am 2,450 7 ἐγώ I 1,713 7 ἐσθίω I eat ἡμεῖς we κατά gen. against, down; acc. according to ὄχλος, ὁ crowd πλοῖον, τό boat 66 7 σύ you (sing.) 1,057 7 σῴζω I save ὑμεῖς you (pl.) 1,830 8 ἄλλος other ἀποστέλλω I send βαπτίζω I baptize 77 8 εἰρήνη, ἡ peace 91 8 ἐγείρω I raise, wake ἐκεῖνος that (demonstrative) ἐξουσία, ἡ authority κρίνω I judge 114

3 8 λαός, ὁ people οὕτως thus, so, in this way οὖν therefore, then οὗτος this 1,388 8 πρόσωπον, τό face 74 9 ἄρχω I rule; mid. begin 85 9 ἀποκρίνομαι I answer δύναμαι I am able, can ἔρχομαι I come, go εἰσέρχομαι I enter, come in, go in ἐξέρχομαι I go out, come out γίνομαι I become, come to be, happen οὐδέ and not, but not, not even πορεύομαι I go, come σύν with ὑπό gen. by; acc. under, below ἄγω I lead, bring αἴρω I lift up, take up, remove ἀναβαίνω I go up, ascend ἀπέρχομαι I depart, go away ἀπόστολος, ὁ apostle, messenger ἀποκτείνω I kill ἀποθνήσκω I die ἱερόν, τό temple καταβαίνω I go down, come down μέλλω I am about to, I am going to παρά dat. beside, near ; gen. from; acc. alongside συνάγω I gather ὑπέρ gen. on behalf of; acc. over, above ἀμήν truly, so let it be, amen δαιμόνιον, τό demon; divinity δέχομαι I receive, take ἔτι yet, still ἐπί gen. on; dat. at, on; acc. to, against ἰδού behold! Look! μέν on the one hand, but; often untranslated οὔτε neither, nor ὀφθαλμός, ὁ eye πάλιν again τέ and τόπος, ὁ place τότε then, at that time ἀνοίγω I open διδάσκαλος, ὁ teacher δοξάζω I glorify, praise εἰ if φέρω I carry, bear, bring κηρύσσω I proclaim, announce, preach 61

4 12 νῦν now προσεύχομαι I pray ἀπολύω I release; dismiss, send away δεῖ It is necessary δικαιοσύνη, ἡ righteousness ἐκεῖ there ἤδη already ἴδιος one's own ἱμάτιον, τό coat, garment κεφαλή, ἡ head κράζω I cry out, scream ὅλος whole, entire, complete πείθω I persuade; trust; mid. obey θρόνος, ὁ throne εἷδον 2nd aorist of see, preceive εἷπον 2nd aorist of say, speak πίνω I drink πίπτω I fall προσέρχομαι I approach, I come or go to σημεῖον, τό sign, miracle ἕτερος other εὑρίσκω I find ἐκβάλλω I cast out, send out, remove πῶς how?, in what way? αἷμα, τό blood αἰών, ὁ age, world ἀνήρ, ὁ man, husband ἕως until γυνή, ἡ woman, wife νύξ, ἡ night ὄνομα, τό name πνεῦμα, τό spirit, wind θέλημα, τό will ῥῆμα, τό word; thing σάρξ, ἡ flesh στόμα, τό mouth σῶμα, τό body ἁμαρτία, ἡ sin εὐαγγελίζω I bring good news, proclaim κάθημαι I sit μή not (moods other than indic.) 1, ὑπάρχω I exist, am ἀσπάζομαι I greet χείρ, ἡ hand μήτηρ, ἡ mother πατήρ, ὁ father πούς, ὁ foot σάββατον, τό Sabbath 68

5 19 συναγωγή, ἡ synagogue, assembly χάρις, ἡ grace, favor εὐαγγέλιον, τό good news, gospel τυφλός blind αἰτέω I ask, demand ἀγαπάω I love ἀκολουθέω I follow ἑαυτοῦ oneself φοβέομαι I fear γεννάω I beget, bear, produce καλέω I call λαλέω I speak ὁράω I see πᾶς, πᾶσα, πᾶν all, every 1, παρακαλέω I comfort; exhort; request περιπατέω I walk πληρόω I fulfill, fill ποιέω I do; make ζάω I live ζητέω I seek ἀλλήλων one another δοκέω I think, believe; seem ἕκαστος each ἐμός my ἐντολή, ἡ commandment φῶς, τό light ὅπου where προσκυνὲω I worship, fall down before πῦρ, τό fire σπείρω I sow τηρέω I keep, observe ὕδωρ, τό water ἄν conditional particle, not translated ἐάν if γραφή, ἡ Scripture, writing ἵνα in order that; so that μηδέ and not, but not; not even ὅπως in order to; how, in what way ὅταν whenever, when ὅτε when, while ὡς as, like; when, while; about ἀγαπητός beloved ἀρχή, ἡ beginning; rule, authority γλῶσσα, ἡ tongue, language μαρτυρέω I bear witness, testify παιδίον, τό child, little child παραβολή, ἡ parable θεωρέω I behold, see 58

6 24 σοφία, ή wisdom ὥστε so that (result); therefore ἀρχιερεύς, ὁ high priest βασιλεύς, ὁ king δύναμις, ἡ power, ability, miracle ἔθνος, τό nation; pl. Gentiles γραμματεύς, ὁ scribe, expert in law ὄρος, τό mountain πίστις, ἡ faith πόλις, ἡ city αἰώνιος eternal χαίρω I rejoice ἐπερωτάω I ask ἐρωτάω I ask καρπός, ὁ fruit ὑπάγω I depart, go away, withdraw ὧδε here ἔξω outside ἐλπίς, ἡ hope καθώς just as ὅς, ἥ, ὅ who, which, that 1, ὅσος as great, as much, as far ὅστις, ἥτις, ὅτι whoever, who οἶδα I know τίς, τί who? what? τις, τι someone, anyone (indef.) χαρά, ἡ joy χρόνος, ὁ time δίδωμι I give εὐθύς immediately, at once μέγας great, large παραδίδωμι I hand over, commit, pass on πολύς many, much πρεσβύτερος elder, older ἀφίημι I forgive; let go, send away; leave ἀπόλλυμι I destroy, ruin, mid. perish, die εἷς, μία, ἕν one λοιπός the rest; finally μηδείς no one οὐδείς, μία, έν no one τίθημι I put, place ἀνίστημι I raise; arise, rise δύο two δώδεκα twelve ἑπτά seven φημί I say ἳστημι I stand, stop; place, set τρεῖς, τρία three 67

7 31 διό therefore ἐνώπιον before, in the presence of ἐπαγγελία, ἡ promise, pledge ἤ or; than μᾶλλον more, rather μακάριος blessed, fortunate, happy μόνος alone, only οὐχί not, no πλείων more δεξιός right, right hand καιρός, ὁ season, time μέσος middle, in the middle of τοιοῦτος such a kind, such as this 56

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Part 4: Visual Dictionary

Part 4: Visual Dictionary Yes! A way for visual learners to learn how to read and enjoy the Bible in Greek! Devour these cartoons and you will be equipped to read and understand 4 out of 5 words in the Greek New Testament! That

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by frequency)

Crito vocabulary (by frequency) Crito vocabulary (by frequency) Greek word part of speech frequency English meaning ὁ def. art. 348 the καί conj. 252 and εἰμί verb 138 to be ἐγώ pron. 136 I οὗτος pron. 96 this σύ pron. 94 you ὅς pron.

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1-9

Vocabulary in Lessons 1-9 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabularies for J. W. Roberts

Vocabularies for J. W. Roberts Vocabularies for J. W. Roberts A Grammar of the Greek New Testament for Beginners Lesson 1, Section 9. Conjugation of ω-verbs: Present Active Indicative ἄγω, I lead, bring γράφω, I write (graphic; i.e.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-7

English to Greek vocabulary in lessons 1-7 English to Greek vocabulary in lessons 1-7 E to Greek vocabulary, lessons 1-7, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 59. The Subjunctive ( part 2 )

Chapter 59. The Subjunctive ( part 2 ) Chapter 59 The Subjunctive ( part 2 ) 59.1 The Subjunctive is one of the Moods of the verb, used for exhortations or when there is an element of doubt in a statement.. The other moods are the Indicative

Διαβάστε περισσότερα

You will know a word by its changes in company! : Using Collocation Analysis to Track Semantic Drift in Biblical Greek

You will know a word by its changes in company! : Using Collocation Analysis to Track Semantic Drift in Biblical Greek You will know a word by its changes in company! : Using Collocation Analysis to Track Semantic Drift in Biblical Greek by Matthew Munson mmunson@gcdh.de Twitter: @sonofmun Background Hypothesis One can

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-5

English to Greek vocabulary in lessons 1-5 English to Greek vocabulary in lessons 1-5 E to Greek vocabulary, lessons 1-5, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι

Chapter 47. The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι Chapter 47 The Dinosaur Verbs - the µι Verbs διδωµι, τιθηµι, ἱστηµι, ἀφιηµι, φηµι and Verbs ending in -νυµι 47.1 The -µι verbs are related to εἰµι and are very old verb forms in Greek. They were in use

Διαβάστε περισσότερα

~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + : Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π { } Q W E R T Y U I O P { } Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ» A S D F G H J K L :»

~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + : Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π { } Q W E R T Y U I O P { } Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ» A S D F G H J K L :» This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The Composite Bible. Gary D. Rose

The Composite Bible. Gary D. Rose By Gary D. Rose Volume VII This edition uses three modified Bibles (Webster, Darby and Young's) arranged in the order that would have been used in the first century. The three Bibles are placed in ascending

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58

Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58 Notes on the Greek New Testament Week 158 Matthew 26:26-58 Day 786: Matthew 26:26-35 Verses 26-30 Cf. Mark 14:22-25; Luke 22:15-20; also 1 Cor 11:23-26 and John 6:51-59. Verse 26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβων

Διαβάστε περισσότερα

CONCORDANCE OF EON, EONS, EONIAN THE GREAT BIBLE ROBBERY BY THE CHURCH

CONCORDANCE OF EON, EONS, EONIAN THE GREAT BIBLE ROBBERY BY THE CHURCH CONCORDANCE OF EON, EONS, EONIAN THE GREAT BIBLE ROBBERY BY THE CHURCH This is a Bible word study to show that the King James Version (KJV) departs from the very old manuscripts in Koine Greek that we

Διαβάστε περισσότερα

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

I John. τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν υμιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΙΑΚΩΒΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ CHAPTER Ιακωβος Θεου και Κυριου Ιησου Χριστου δουλος ταις James of God 3 and 4 of 5 [the] 6 Lord 7 Jesus 8 Christ 9 bondman, to the Ἰάκωβος θεός καί κύριος Ἰησοῦς Χριστός δοῦλον

Διαβάστε περισσότερα

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν in 2 αρχη 3 ν 4, τ ν, τ, τ ν,, το, τ, beginning was the, this, that, these ο, το ς, τ ν, τ, τ, τ ς, το ς 5 λόγος 6 κα 7 πρ ς 8 Θεόν, Θε ς, Θεο 9 ο τος, α

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Handouts for Students using Chase & Phillips

Handouts for Students using Chase & Phillips 1 Handouts for Students using Chase & Phillips p. 2 Chase & Phillips Greek Vocabulary by Lesson 3 Additions to C & P English-to-Greek Vocabulary 7 Tenses in Indirect Speech. 8 Possessive Pronouns & Adjectives

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 12 Luke 9:1-36

Notes on the Greek New Testament Week 12 Luke 9:1-36 Notes on the Greek New Testament Week 12 Luke 9:1-36 Day 56: Luke 9:1-9 Verse 1 Συγκαλεσάµενος δὲ τοὺς δωδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναµιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιµόνια καὶ νόσους θεραπεύειν, συγκαλεω call

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from

Διαβάστε περισσότερα