Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών «Πποηγμένα Σςζηήμαηα Πληποθοπικήρ» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηλορ Διαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Επιβλέπων Διαδικτυακή Εφαρμογή Άντλησης Δεδομένων Εκδοτικού Οίκου Elsevier και Απεικόνισης αυτών σε Διαδραστικό Χάρτη Ταμπάκης Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΜΠΣΠ/ Δ. Δεσπότης, Καθηγητής Ημεπομηνία Παπάδοζηρ Ιούνιος 2011

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) Δ. Δεζπόηηρ Καθηγηηήρ Ν. Αλεξανδπήρ Καθηγηηήρ Δ. Αποζηόλος Επικ. Καθηγηηήρ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη ii

3 Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη iii

4 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια όκσο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπο, ηνλ επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεζπόηε Γεκήηξην ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Επγνκήηξν Αζαλάζην γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνκνλή ηνπο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη iv

5 Πεξίιεςε Κε ηελ νινέλα θαη κεγαιύηεξε εμάπισζε θαη δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαζώο θαη κε ηελ ζπλερόκελε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη απηό έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο Γηαδηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ ε νπνίεο δεκηνπξγνύλ πξνζηηζέκελε αμία. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάγθε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο γηα νπηηθνπνίεζε θάπνησλ κεγεζώλ θαη κέηξσλ απόδνζεο πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα, νδήγεζαλ ζηελ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ε απηή δεκηνπξγήζεθε κηα Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη άληιεζε δεδνκέλσλ γηα όια ηα papers θάπνησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη απεηθόληζε ηνπο ζε έλα δηαδξαζηηθό ράξηε. Abstract With the increasing expansion and spread of the Internet and the continuing development of technologies on which it depends on, have led to the need to develop Web applications which create added value. This combined with the need of the academic community for visualization of some data and performance measures relating to research, led to this thesis. In this was created a web application with which we will be obtaining data on all papers of some scientific journals of the Publishing House, processing of these data, conversion into useful information and representation in an interactive map. Keywords: Web Applications, Web Crawling, Web Harvesting, Data Visualization, Interactive Maps, Elsevier Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο, Web Crawling, Web Harvesting, Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ, Γηαδξαζηηθνί Υάξηεο, Elsevier Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη v

6 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΤΦΤΗ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΣΔΥΛΗΘΔ HARVESTING ΔΡΓΑΙΔΗΑ ΚΟΡΦΖ ΠΑΡΑΓΟΚΔΛΩΛ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΔΙΑΓΩΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΗΝ ΒΑΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΛΛΟΗΟΙΟΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ ΣΖ ΒΑΖ ΙΟΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ ΣΖ ΒΑΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΗΑΘΟΤ ΥΖΚΑΣΟ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΠΤΡΟΓΟΣΖΣΔ (TRIGGERS) ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΥΑΡΣΗ AMMAP LIVE ΤΛΓΔΖ AMMAP ΚΔ ΣΖΛ ΒΑΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΠΑΡΟΤΗΑΖ WEB ΔΦΑΡΚΟΓΖ Αξηζκόο Paper αλά Υώξα Αξηζκό Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα Θαηά Θεθαιήλ Αξηζκόο Papers Θνξπθαίεο Υώξεο Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ Αξηζκόο Paper αλά Ιέμε Θιεηδί θαη Υώξα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ WEB-HARVEST CONFIGURATION FILE SQL SERVER DATABASE CREATION SCRIPT WEB PAGE SOURCE CODE connect2db.php main.html list.html underlist1.html underlist2.html NumberOfArticles.php form_journals.php Journals.php ArticlesPerCapita.php form_cooperations.php Cooperations.php Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη vi

7 form_keywords.html keywords.php ammap_settings.xml Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη vii

8 Λίζηα Δηθόλσλ Δηθόλα 1: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Δθαξκνγήο... 2 Δηθόλα 2: Γνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα Δηθόλα 3: Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Δηθόλα 4: Αξηζκόο Paper αλά Υώξα Δηθόλα 5: Αξηζκόο Paper Διιάδαο Δηθόλα 6: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα - Δπηινγή Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Δηθόλα 7: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα Δηθόλα 8 Καηά Κεθαιήλ Αξηζκόο Paper Κνξπθαίεο Υώξεο Δηθόλα 9: Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ - Δπηινγή Υώξαο Δηθόλα 10: Γίθηπν Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ Δηθόλα 11: Αξηζκόο Paper αλά Λέμε Κιεηδί θαη Υώξα Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη viii

9 1. Εισαγωγή 1.1. Αντικείμενο της Διπλωματικής Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο web εθαξκνγήο κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη άληιεζε δεδνκέλσλ γηα όια ηα papers θάπνησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Elsevier, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη απεηθόληζε ηνπο ζε έλα δηαδξαζηηθό ράξηε. Βαζηθό πξόβιεκα θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απηήο ήηαλ όηη ν εθδνηηθόο νίθνο Elsevier δελ παξέρεη θάπνην API γηα απεπζείαο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. Δπνκέλσο, αλαγθαζηήθακε λα θαηαθύγνπκε ζηελ ιύζε ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνην web crawler ή web harvester ή web spider. Ζ ηειηθή επηινγή ήηαλ έλα open source εξγαιείν, ην Web-Harvest, ην νπνίν ζα αλαιπζεί ελδειερώο ζε επόκελε ελόηεηα. Έλα αθόκε πξόβιεκα, πνπ πξνέθπςε από ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο ελόο επθπνύο πξάθηνξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Web-Harvest, ήηαλ ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε δηάηξεμε ησλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, ην πώο πεξηεγνύκαζηε από paper ζε paper θαζώο δελ ππήξρε εκθαλήο ηξόπνο νύηε κέζα από ην url ηνπ θάζε άξζξνπ νύηε κέζα από ην πεξηερόκελν ηνπ. Σε ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα ήξζε λα δώζεη ην ζύζηεκα Digital Object Identifier (DOI). Απηό ην ζύζηεκα παξέρεη θάζε ςεθηαθό αληηθείκελν κε έλα κνλαδηθό θσδηθό πνπ ην πξνζδηνξίδεη θαη κε βάζε ην νπνίν κπνξείο αλαηξέμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ε url ελόο paper ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Elsevier είλαη: ην αληίζηνηρν doi ηνπ είλαη: doi: /j.ejor Θαη κπνξείο λα αλαηξέμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν paper κε ηελ url: εκαζηνινγηθά ην doi ρσξίδεηαη ζε θάπνηα ηκήκαηα: 1. Σν πξώην ηκήκα είλαη ην πνπ είλαη έλαο θσδηθόο πνπ καο παξέρεη ηνλ εθδνηηθό νίθν. 2. Σν δεύηεξν ηκήκα είλαη ην j.ejor. είλαη έλαο θσδηθόο πνπ καο παξέρεη ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην European Journal of Operational Research). 3. Σν ηξίην ηκήκα είλαη ην έηνο. 4. Σν ηέηαξην ηκήκα είλαη ν κήλαο. 5. Θαη ηέινο είλαη έλαο αύμσλ αξηζκόο από ην 001 έσο ην 999. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 1

10 Αθνύ νινθιεξσζεί ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απηά ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ ζε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ ζα ππνζηνύλ θαη θάπνηα επεμεξγαζία έηζη ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ηα πξσηνγελή απηά δεδνκέλα ζε θάπνηα ρξήζηκε πιεξνθνξία. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη ε πιεξνθνξία απηή λα νπηηθνπνηεζεί θαη απεηθνληζηεί ζε έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Σέινο, ζα πξέπεη όιε απηή ε ξνή εξγαζίαο θαη δεδνκέλσλ λα απηνκαηνπνηεζεί έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη αλζξώπηλε παξέκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Κία ρνλδξνεηδήο δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο εθαξκνγήο καο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε εμήο. Δηθόλα 1: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Δθαξκνγήο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 2

11 2. Ευφυής Πράκτορες Απνηειώληαο ίζσο ην όλεηξν θάζε κεραληθνύ κηζό αηώλα λσξίηεξα, ην δηαδίθηπν, απηό ην ζύλνιν από ζπλδεδεκέλα δίθηπα ππνινγηζηώλ ζε όιν ηνλ Πιαλήηε, πξνζθέξεη ηελ ππνδνκή θαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ζε ππνινγηζηή, κεηαθνξά αξρείσλ, θαλάιηα ηαπηόρξνλεο επηθνηλσλίαο, παγθόζκηνο ηζηόο) κε ζεκαληηθόηεξε ίζσο θαη ζίγνπξα ηαρύηεξα εμειηζζόκελε από απηέο απηή ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ. Ζ ύπαξμε θαη ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ είλαη θάηη πνπ δύζθνια ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί θάπνηνο κεξηθέο κόλν δεθαεηίεο λσξίηεξα. Ζ επαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξίαο, ζηελ επνρή ηεο νπνίαο δνύκε θαη ε αλζξσπόηεηα πέξαζε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο, αλ όρη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Απηέο νη αιιαγέο δελ ήηαλ αξρηθά εκθαλείο ζην επξύ θνηλό κέρξη ηελ επνρή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγαδόκαζηε θαη ελεκεξσλόκαζηε κέρξη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ εθθξαδόκαζηε θαη επηθνηλσλνύκε νη αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε όηη ζπλέβαηλε ζηηο αξρέο π.ρ. ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είλαη ηεξάζηηεο. Κέζα ζε απηή ηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, όπσο εύζηνρα νλνκάδεηαη, ν θαζέλαο κπνξεί λα πεξηεγεζεί, πεξηπιαλεζεί, αλαδεηήζεη άιια θαη ηαπηόρξνλα λα πξνζζέζεη θάηη ζηνλ ήδε ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξίαο πνπ είλαη δηαζέζηκνο κε πνιύ κεγάιε επθνιία θαη δηακέζνπ κόλν ηνπ ππνινγηζηή καο. Δηδηθόηεξα δε, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν πινύηνο ηεο πξνζθεξόκελεο γλώζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ηόζν ζηνλ εθπαηδεπηή όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν είλαη αλεθηίκεηνο. Σόζν γηαηί ππάξρεη πξόζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα όζν θαη γηαηί ππάξρεη πξόζβαζε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ζηηο πην «ελεκεξσκέλεο εθδόζεηο» απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ όκσο δπν δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ: Πξώηνλ, πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα ην ηη ππάξρεη δηαζέζηκν ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ ηεξάζηην θαη ηαρύηαηα εμειηζζόκελν Παγθόζκην Ηζηό θαη δεύηεξνλ, πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ; Ζ αλαθνίλσζε απηή αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ζην πξώην δήηεκα. Θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90, κε ηελ απμαλόκελε ζεκαζία ηνπ Internet, αλάπηπμε γλώξηζαλ νη επθπείο πξάθηνξεο, απηόλνκν ινγηζκηθό ΣΛ ηνπνζεηεκέλν ζε θάπνην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξά, νη νπνίνη βξήθαλ κεγάιν πεδίν εθαξκνγώλ ιόγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Οη πξάθηνξεο ζηνρεύνπλ ζπλήζσο ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, ζηε ζπιινγή ή αλάιπζε γηγάληησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ ή ζηελ απηνκαηνπνίεζε επαλαιακβαλόκελσλ εξγαζηώλ (π.ρ. βιέπε δηαδηθηπαθό ξνκπόη), ελώ ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπλνςίδνπλ όιεο ηηο γλσζηέο κεζνδνινγίεο ΣΛ πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Οη επθπείο Πξάθηνξεο Ινγηζκηθνύ (ΠΙ) κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο νληόηεηεο ινγηζκηθνύ, νη νπνίεο επηδεηθλύνπλ έλα ζύλνιν από ραξαθηεξηζηηθά, όπσο απηνλνκία, επηθνηλσλία, θηλεηηθόηεηα θαη πξνλνεηηθόηεηα. Οη ΠΙ είλαη επίζεο ζε ηθαλνί λα επηδεηθλύνπλ επθπείο ζπκπεξηθνξέο, κέζα ζην πιαίζην θνηλσληώλ πξαθηόξσλ. Σα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (ΠΠ - multi-agent systems) είλαη επνκέλσο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επθπείο, απηόλνκνη ΠΙ αιιειεπηδξνύλ γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθώλ (αληαγσληζηηθά ΠΠ) ή ζπιινγηθώλ (ζπλεξγαηηθά ΠΠ) ζηόρσλ. Κηα θαιύηεξε ιύζε, εηδηθά όηαλ καο ελδηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηνύκε κηα επξεία γθάκα ζηνηρείσλ, ελαπόθεηηαη ζηα screen/web scraping ή Web extraction - mining Web ή Web harvesting εξγαιεία. Σν scraping είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ γηα ηελ αλάιπζε πεξηερόκελνπ πνπ γξάθηεθε αξρηθά γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο κε ζθνπό ηελ εμαγσγή ζεκαζηνινγηθώλ δνκώλ δεδνκέλσλ αληηπξνζσπεπηηθώλ απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε πξνγξακκαηηζηηθά. Σν ινγηζκηθό απηό απηόκαηα εμάγεη ηηο πιεξνθνξίεο από ηνλ Ηζηό θαη ζπλερίδεη από εθεί πνπ ζηακαηνύλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο, θάλνληαο ηελ εξγαζία πνπ απηέο δελ κπνξνύλ. Θάζε Web site θαη θάζε ηζηνζειίδα είλαη δνκεκέλε ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα ινγηθή. Απαηηείηαη επνκέλσο λα πεξηγξαθεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία - πώο λα πξνζθνκηζηνύλ ηα επηζπκεηά ζηνηρεία από ην Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 3

12 κηθηό πεξηερόκελν. Σν Web harvesting αλαθέξεηαη ζηελ αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιέγεη από πόξνπο Ηζηνύ. Σα εξγαιεία ινγηζκηθνύ γηα Web harvesting βξίζθνπλ, αλαθηνύλ, θαη έμππλα επεμεξγάδνληαη κε δνκεκέλα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ web. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ν ζηόρνο είλαη αθόκα πην ζύλζεηνο από απηόλ: Σα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πεξηζζόηεξεο ζειίδεο, λα ρξεηάδεηαη ππξνδόηεζε ελόο GET/POST request γηα ηε ιήςε ηεο ζειίδαο εηζόδνπ ή λα απαηηείηαη ε έγθξηζε γηα πινήγεζε ζηε ζειίδα ελδηαθέξνληνο Τεχνικές Harvesting Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο από ηνλ Ηζηό. Ζ πξώηε ηερληθή, ην harvesting web πεξηερνκέλνπ, ελδηαθέξεηαη άκεζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ησλ εγγξάθσλ ή ησλ πεξηγξαθώλ ηνπο, όπσο HTML αξρεία, εηθόλεο ή κελύκαηα. Γεδνκέλνπ όηη ηα πεξηζζόηεξα έγγξαθα θεηκέλσλ είλαη ζρεηηθά κε δνκεκέλα (ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία από κεραλέο), κηα θνηλή πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί όηη είλαη ήδε γλσζηό γηα ηε γεληθή δνκή ησλ εγγξάθσλ θαη λα αληηζηνηρηζηεί ζε θάπνην κνληέιν δεδνκέλσλ. Κηα άιιε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ζηηο αλαδεηήζεηο πεξηερνκέλνπ πνπ εθηεινύλ εξγαιεία όπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηόο ν ηύπνο content harvesting ππεξβαίλεη ηελ εμαγσγή ιέμεσλ θιεηδηώλ θαη ηελ παξαγσγή απιώλ ζηαηηζηηθώλ ζρεηηθά κε ιέμεηο θαη θξάζεηο ζηα έγγξαθα. Κηα άιιε ηερληθή, ην harvesting Web δνκήο, εθκεηαιιεύεηαη ην γεγνλόο όηη νη ηζηνζειίδεο κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από όηη κόλν ην πξνθαλέο πεξηερόκελό ηνπο. Οη ζύλδεζκνη από άιιεο πεγέο πνπ δείρλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα δείρλνπλ ηε δεκνηηθόηεηα ηεο ζειίδαο απηήο, ελώ ζύλδεζκνη κέζα ζηε ζειίδα πνπ δείρλνπλ ζε άιινπο πόξνπο κπνξεί λα ππνδεηθλύνπλ ηελ αθζνλία ή ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ θαιύπηνληαη ζε εθείλε ηελ ζειίδα. Ζ ηξίηε ηερληθή, ην harvesting Web ρξήζεο, ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη από Web servers γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηώλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Web δνκήο. Ζ θαηαγξαθή κνηίβσλ γεληθήο πξόζβαζεο αλαιύεη ηα Web logs γηα ηελ θαηαλόεζε κνηίβσλ πξόζβαζεο θαη ηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνύλ δνκηθά δεηήκαηα θαη νκαδνπνίεζε πόξσλ. Ζ θαηαγξαθή πξνζαξκνζκέλεο ρξήζεο αλαιύεη κεκνλσκέλεο ηάζεηο έηζη ώζηε νη ηζηνρώξνη λα κπνξνύλ λα πξνζσπνπνηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, βαζηζκέλνπ ζηα κνηίβα πξόζβαζεο, έλαο ηζηόηνπνο κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη δπλακηθά γηα έλαλ ρξήζηε από ηελ άπνςε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ επηδεηθλύνληαη, ηνπ βάζνπο ηεο δνκήο ηνπ site θαη ηεο κνξθήο ησλ πόξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη Εργαλεία Θα παξνπζηάζνπκε έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θάλνπκε scraping ζην πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηα εξγαιεία θάζε θαηεγνξίαο όπσο ηα έρνπκε θαζνξίζεη. Σν Web-Harvest είλαη έλα αλνηρηνύ θώδηθα εμαγσγήο δεδνκέλσλ Ηζηνύ εξγαιείν γξακκέλν ζε Java. Πξνζθέξεη έλαλ ηξόπν λα ζπιιέμνπκε επηζπκεηέο ηζηνζειίδεο θαη λα εμάγνπκε ρξήζηκα δεδνκέλα από απηέο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό, ρξεζηκνπνηεί θαζηεξσκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο γηα δηαρείξηζε θεηκέλνπ/xml όπσο XSLT, XQuery θαη Regular Expressions. Σν Web- Harvest θπξίσο εζηηάδεη ζε HTML/XML βαζηζκέλα web sites, ηα νπνία απνηεινύλ αθόκα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πεξηερνκέλνπ Ηζηνύ. Αθ' εηέξνπ, ζα κπνξνύζε λα ζπκπιεξσζεί εύθνια από ζπλήζεηο Java βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνύλ νη ηθαλόηεηεο εμαγσγήο ηνπ. Ο θύξηνο ζηόρνο πίζσ από ην εξγαιείν δελ είλαη λα πξνηείλεη κηα λέα κέζνδν, αιιά λα παξέρεη έλα ηξόπν γηα εύθνιε ρξήζε θαη ζπλδπαζκό ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ εμαγσγήο. Θάζε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζην Web-Harvest θαζνξίδεηαη από ην ρξήζηε κέζσ XML-based configuration αξρείσλ. Θάζε αξρείν δηακόξθσζεο πεξηγξάθεη κηα αθνινπζία επεμεξγαζηώλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 4

13 εθηειώληαο θάπνηνπο θνηλέο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν ηειηθόο ζηόρνο. Οη επεμεξγαζηέο εθηεινύληαη ππό κνξθή pipeline. Θαηά ζπλέπεηα, ε έμνδνο κηαο εθηέιεζεο επεμεξγαζηή εηζάγεηαη ζε έλαλ άιιν. Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί θαιύηεξα ρξεζηκνπνηώληαο ην απιό θνκκάηη δηακόξθσζεο: <xpath <html-to-xml> <http url="http://www.somesite.com/"/> </html-to-xml> </xpath> Όηαλ ην Web-Harvest εθηειεί απηό ην θνκκάηη, γίλνληαη ηα αθόινπζα βήκαηα: 1. Ο http επεμεξγαζηήο θαηεβάδεη πεξηερόκελν από ην θαζνξηζκέλν URL. 2. Ο html-to-xml επεμεξγαζηήο «θαζαξίδεη» απηήλ ηελ HTML παξάγνληαο XHTML πεξηερόκελν. 3. Ο xpath επεμεξγαζηήο αλαδεηά ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδέζκνπο ζην XHTML από ην πξνεγνύκελν βήκα δίλνληαο ηε URL αθνινπζία ζαλ απνηέιεζκα. Σν Web-Harvest ππνζηεξίδεη έλα ζύλνιν ρξήζηκσλ επεμεξγαζηώλ γηα ην ρεηξηζκό κεηαβιεηώλ, ππό όξνπο δηαθιαδώζεηο, ζπλαξηήζεηο, HTML θαη XML επεμεξγαζία θ.α. Σν Web- Harvest ιεηηνπξγεί κε ηε δηακόξθσζε θάζε ηζηνηόπνπ ζε έλα XML αξρείν πνπ πεξηγξάθεη κηα αθνινπζία επεμεξγαζηώλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο HTML ζε ρξήζηκε XML. Σν απνηέιεζκα ηεο εμαγσγήο ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαζέζηκν ζε αξρεία πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εμαγσγή ή από από ην πιαίζην κεηαβιεηώλ αλ ην Web-Harvest ρξεζηκνπνηείηαη πξνγξακκαηηζηηθά. Όια ηα ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη θαη πνπ θαηαλαιώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο ζην Web-Harvest έρνπλ ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο: θείκελν, δπαδηθό θαη ιίζηεο. Πνηα κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη - εμαξηάηαη από ηνλ επεμεξγαζηή πνπ θαηαλαιώλεη ηα δεδνκέλα. Ο html-to-xml επεμεξγαζηήο ρξεζηκνπνηεί ην downloaded πεξηερόκελν ζαλ θείκελν πξνθεηκέλνπ λα ην κεηαζρεκαηίζεη ζε HTML, ν loop επεμεξγαζηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαβιεηή urllist ζαλ ιίζηα γηα ηηο επαλαιήςεηο θ.α.. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε επηιέγεηαη από ην Web-Harvest. Δθηόο από ην ζύλνιν ηζρπξώλ επεμεξγαζηώλ θεηκέλσλ θαη ρεηξηζκνύ XML, ην Web-Harvest ππνζηεξίδεη πξαγκαηηθέο scripting γιώζζεο ησλ νπνίσλ ν θώδηθαο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηηο scraper configurations. ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην configuration αξρείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή καο έηζη ώζηε λα ζπιιέγνπκε κηα θνξά ην κήλα ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό. ηελ παξνύζα θάζε ζα ήηαλ θαιύηεξν λα βιέπακε θνκκάηηα ηνπ θώδηθα ηνπ configuration αξρείνπ καδί κε ηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ωο παξάδεηγκα ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό European Journal of Operational Research : <var-def name="starturl">http://dx.doi.org/ /</var-def> <var-def name="midurl">j.ejor.</var-def> <var-def name="yyyyurl"> <script return=" thisyear"> thisyear = Integer.parseInt(sys.datetime("yyyy")); </script> </var-def> <var-def name="mm.url"><template>${sys.datetime(".mm.")}</template></var-def> <var-def name="i"> <var-def name="j"> <var-def name="k"> <file action="write" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <![CDATA[ <ROOT> ]]> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 5

14 </file> <while condition="true" index="i" maxloops="9"> <while condition="true" index="j" maxloops="9"> <while condition="true" index="k" maxloops="9"> ην θνκκάηη απηό νξίδνπκε ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ αξγόηεξα ζηελ ζπιινγή ησλ url πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαζώο θαη ζηελ πξόζβαζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή starturl καο πξνκεζεύεη κε ην πξώην θνκκάηη ηεο url πνπ ζα είλαη ίδην γηα όια ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθδνηηθό νίθν. ε κεηαβιεηή midurl καο πξνκεζεύεη κε ην κεζαίν θνκκάηη ηεο url πνπ καο νξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ε κεηαβιεηή YYYYUrl καο πξνκεζεύεη κε ηα 4 ςεθία ηνπ έηνπο πνπ δηαλύνπκε ε κεηαβιεηή MM.Url πξνκεζεύεη κε ηα 2 ςεθία ηνπ κήλα πνπ δηαλύνπκε νη 3 κεηαβιεηέο i, j θαη k πνπ καο πξνκεζεύνπλ κε ηνλ αύμσλ αξηζκό ηνπ paper γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, έηνο θαη κήλα ζηε ζπλέρεηα, κε ην <file action="write" path="${midurl}.xml" charset="utf- 8"> <![CDATA[ <ROOT> ]]> </file>, βιέπνπκε ηελ δεκηνπξγία θαη ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηέινο, κε ηα 3 loops πνπ δεκηνπξγνύληαη ζα αλαδεηήζνπκε όια ηα δπλαηά url γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, έηνο θαη κήλα file action="append" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <loop item="articleurl" index="l" maxloops="1"> <list> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> </list> ην θνκκάηη απηό ηνπ θώδηθα ζπιιέγνπκε όιεο ηηο url θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο πνπ καο ελδηαθέξνπλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 6

15 <xquery> <xq-param name="doc"> <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xq-param> <xq-expression><![cdata[ declare variable $doc as node() external; let $aff := let $aff7 := let $aff1 := let $aff2 := authorsnoent']) " "))}</id> return <article> <id>{data(substring-before((substring-after($aff, <scientific_field>{data(substring-before((substring-after($aff7, "Reprints")), $aff1))}</scientific_field> ")), ";"))}</received> ")), "."))}</accepted> <title>{data($aff1)}</title> <affiliation>{data($aff2)}</affiliation> <received>{data(substring-before((substring-after($aff, <accepted>{data(substring-before((substring-after($aff, "doi:")), "Received "accepted <abstract>{data(substring-before((substring-after($aff, "Abstract")), "Keywords"))}</abstract> <keywords>{data(replace((substring-before((substring-after($aff, "Keywords:")), "Article Outline")), ";", ","))}</keywords> </article> ]]></xq-expression> </xquery> </body> </loop> </file> </while> </while> </while> <file action="append" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <![CDATA[ </ROOT> ]]> Σέινο, ζην θνκκάηη απηό ηνπ θώδηθα ζπιιέγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη θιείλνπκε ην αξρείν κε ηα δεδνκέλα. Γεληθόηεξα ην scraping ζεσξείηαη ζπρλά άθνκςε ιύζε, θαη απηό γηαηί έρεη έλα βαζηθό κεηνλεθηήκαηα. Αληίζεηα από ηα APIs κε interfaces, ην scraping δελ έρεη θακία ζπγθεθξηκέλε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 7

16 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη scrapers πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηα εξγαιεία ηνπο γύξσ από έλα πξόηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ πεγήο θαη λα ειπίδνπλ όηη ν πάξνρνο εκκέλεη ζε απηό ην πξόηππν παξνπζίαζεο κε ζπλέπεηα. Οη ηζηόηνπνη ηείλνπλ λα εμεηάδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ ην look-and-feel ηνπο πεξηνδηθά γηα λα παξακέλνπλ αλαλεσκέλνη θαη θνκςνί, θάηη πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε από ηελ πιεπξά ησλ scrapers. Κε ηνλ ίδην ηξόπν νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο ηζηνηόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζα αιιάμεη θαη όιν ην ζρεδηαζκό καο γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο. Σαπηόρξνλα δηαθνξεηηθέο πεγέο ζεκαίλνπλ θαη πνηθηιία ζηε δνκή θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνπκε θάζε θνξά ην scraping ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνηόπνπ, θαζώο δελ ππάξρεη εληαίνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ Μορφή Παραγόμενων Δεδομένων Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πξνρσξάκε ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Απηά είλαη xml αξρεία ηεο κνξθήο: <article> <id> /j.ejor </id> <scientific_field>discrete Optimization</scientific_field> <title>knapsack problems with setups</title> <affiliation>aisel-lmah, UniversitΓ du Havre, Quai Frissard, BP 1137, Le Havre Cedex, FrancebOrange Labs, recherche and dγ veloppement, 38β 40 rue GΓ nγ ral Leclerc, Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, FrancecInstitut de MathΓ matiques de Bordeaux, UniversitΓ Bordeaux 1, 351 Cours de la Liberation, F Telence Cedex, France</affiliation> <received>30 April 2007</received> <accepted>1 May 2008</accepted> <abstract>knapsack problems with setups find their application in many concrete industrial and financial problems. Moreover, they also arise as subproblems in a Dantzigβ Wolfe decomposition approach to more complex combinatorial optimization problems, where they need to be solved repeatedly and therefore efficiently. Here, we consider the multiple-class integer knapsack problem with setups. Items are partitioned into classes whose use implies a setup cost and associated capacity consumption. Item weights are assumed to be a multiple of their class weight. The total weight of selected items and setups is bounded. The objective is to maximize the difference between the profits of selected items and the fixed costs incurred for setting-up classes. A special case is the bounded integer knapsack problem with setups where each class holds a single item and its continuous version where a fraction of an item can be selected while incurring a full setup. The paper shows the extent to which classical results for the knapsack problem can be generalized to these variants with setups. In particular, an extension of the branch-and-bound algorithm of Horowitz and Sahni is developed for problems with positive setup costs. Our direct approach is compared experimentally with the approach proposed in the literature consisting in converting the problem into a multiple choice knapsack with pseudo-polynomial size.</abstract> <keywords>knapsack problem, Fixed cost, Setup, Variable upper bound, Branch-andbound</keywords> </article> Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε: Σν tag <article>, ην νπνίν νξίδεη θάζε paper. Έλα ηέηνην xml αξρείν κπνξεί λα έρεη από θαλέλα έσο 999 papers. Κέζα ζην θάζε tag <article> έρνπκε 8 attributes: Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 8

17 Σν <id>, νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ην θάζε paper θαη είλαη ν θσδηθόο doi Σν <scientific_field>, ην νπνίν είλαη ην επηζηεκνληθό πεδίν ζην νπνίν αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν paper. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, πάλησο, όηη ζηα πεξηζζόηεξα από ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύκε δελ καο δίλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Σν <title>, ην νπνίν είλαη ν ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ paper Σν <affiliation>, ην νπνίν είλαη ε επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ησλ ζπγγξαθέσλ. Σν πεδίν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο ζα καο πξνκεζεύζεη κε ηελ ρώξα ή ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ papers Σν <received>, ην νπνίν είλαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ paper από ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Σν <accepted>, ην νπνίν είλαη ε εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ paper από ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Σν <abstract>, ην νπνίν είλαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ paper Σν <keywords>, ην νπνίν είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ paper. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 9

18 3. Εισαγωγή δεδομένων στην Βάση Όπσο πξναλαθέξακε, ηα δεδνκέλα ηα νπνία παίξλνπκε από ηελ δηαδηθαζία ηνπ crawling είλαη xml αξρεία θαη δελ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα από ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο απεπζείαο ζηελ Βάζε καο κέζσ θάπνηνπ JDBC Driver. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα βξνύκε θάπνην ηξόπν έηζη ώζηε λα ηα εηζάγνπκε κε «έκκεζν» ηξόπν. Σε ιύζε έξρεηαη λα καο δώζεη έλα απηόλνκν COM αληηθείκελν ην νπνίν καο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή xml δεδνκέλσλ ζε πηλάθεο ηνπ SQL Server. Σν αληηθείκελν απηό είλαη ην XML Bulk Load. Θα κπνξνύζακε λα εηζάγνπκε xml δεδνκέλα ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ SQL Server ρξεζηκνπνηώληαο έλα INSERT statement θαη ηελ ζπλάξηεζε OPENXML. Παξόιαπηα, ην αληηθείκελν XML Bulk Load καδηθήο εηζαγσγήο xml δεδνκέλσλ καο παξέρεη θαιύηεξε απόδνζε ζηελ εηζαγσγή κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. Γηα λα εθηειεζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ XML Bulk Load ρξεηάδεηαη, 1. όπσο είλαη πξνθαλέο, έλα αξρείν κε ηα xml δεδνκέλα ή έλα stream δεδνκέλσλ 2. θαη έλα αξρείν, ηεο κνξθήο XSD (XML Schema Definition) ή ηεο κνξθήο (XDR) XML-Data Reduced schema, ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Έρνπκε ήδε δεη ηελ δνκή ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα, επνκέλσο αο δνύκε θαη ηελ δνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα απηά. Δηθόλα 2: Γνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα Ιεπηνκέξεηεο, πάλησο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Βάζεο ζα δνύκε αξγόηεξα. Δθόζνλ, έρνπκε δεη θαη ηελ δνκή ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα θαη ηελ δνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα απηά, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζην XSD αξρείν ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Έηζη έρνπκε ην αξρείν xmlmapping.xml: <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"> <xsd:element name="article" sql:relation="article" > <xsd:complextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="id" type="xsd:string" /> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 10

19 <xsd:element name="scientific_field" type="xsd:string" /> <xsd:element name="title" type="xsd:string" /> <xsd:element name="affiliation" type="xsd:string" /> <xsd:element name="received" type="xsd:string" /> <xsd:element name="accepted" type="xsd:string" /> <xsd:element name="abstract" type="xsd:string" /> <xsd:element name="keywords" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:element> </xsd:schema> Σέινο, κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ θώδηθα ηνπ αληηθεηκέλνπ XML Bulk Load: set objbl = CreateObject("SQLXMLBulkLoad.SQLXMLBulkload.4.0") objbl.connectionstring = "Provider=SQLNCLI.1;Data Source=PANOSBP;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=webharvest" objbl.errorlogfile = "C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\Master Thesis\error.log" objbl.firetriggers = True objbl.execute "C:\webharvest1-project\xmlmapping.xml", "C:\webharvest1- project\j.cie\ xml" Όπνπ, ζηελ αξρή δεκηνπξγνύκε ην αληηθείκελν XML Bulk Load έπεηηα νξίδνπκε ην Connection String πξνο ηελ Βάζε καο δεκηνπξγνύκε έλα error file γηα λα καο βνεζήζεη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζέηνπκε ην FireTriggers = True έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε on insert triggers ζηελ βάζε καο. Ιεπηνκέξεηεο γη απηό ζα δώζνπκε αξγόηεξα. Θαη ηέινο, νξίδνπκε ηελ ζέζε ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα θαη ηελ ζέζε ηνπ XSD αξρείνπ ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 11

20 4. Βάση Δεδομένων 4.1. Εννοιολογικός Σχεδιασμός της βάσης Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςε Δηθόλα 3: Γηάγξακκα Οληνηήηωλ Σπζρεηίζεωλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλωλ

21 4.2. Λογικός Σχεδιασμός της βάσης Σν ρεζηαθό Κνληέιν πνπ πξνθύπηεη από ην παξαπάλσ E-R δηάγξακκα έρεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: Πίλαθαο Article (id, scientific_field, title, affiliation, received, accepted, abstract, keywords, JournalID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην id Σν πεδίν JournalID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Journal Σν πεδίν scientific_field είλαη foreign Key ζην πίλαθα Scientific_Field Πίλαθαο Journal (JournalID, JournalName, PublisherID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην JournalID Σν πεδίν PublisherID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Publisher Πίλαθαο Publisher (PublisherID, PublisherName) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην PublisherID Πίλαθαο Scientific_Field (Scientific_Field_Code, Scientific_Field) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην Scientific_Field_Code Πίλαθαο CensusData (Country / Territory, ISO Alpha-2, ISO Alpha-3, Population, Latitude, Longitude, ISO 3166 Country Name, Alternative name 0, Alternative name 1, Alternative name 2, Alternative name 3, Alternative name 4, Alternative name 5, Alternative name 6, Alternative name 7, Alternative name 8, Alternative name 9, Alternative name 10, Alternative name 11, Alternative name 12, IncomePerCapita) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην ISO Alpha-2 Πίλαθαο ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην CountryID, ArticleID Σν πεδίν CountryID είλαη foreign Key ζην πίλαθα CensusData Σν πεδίν ArticleID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Article

22 4.3. Υλοποιήση του Σχεσιακού Σχήματος της Βάσης Δεδομένων Ζ πινπνίεζε ρεζηαθνύ ρήκαηνο ηεο Β.Γ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ SQL Server 2005 κε ην παξαθάησ script: SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[article]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[article]( ( [id] [varchar](50) NOT NULL, [scientific_field] [varchar](max) NULL, [title] [varchar](max) NULL, [affiliation] [varchar](max) NULL, [received] [varchar](max) NULL, [accepted] [varchar](max) NULL, [abstract] [varchar](max) NULL, [keywords] [varchar](max) NULL, [JournalID] [nvarchar](50) NULL, CONSTRAINT [PK_article] PRIMARY KEY CLUSTERED [id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DeletefromArticleCountry]')) EXEC = N'CREATE TRIGGER [dbo].[deletefromarticlecountry] ON [dbo].[article] AFTER DELETE AS DELETE FROM ArticleCountry FROM DELETED INNER JOIN ArticleCountry ON DELETED.id = ArticleCountry.ArticleID Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 14

23 ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[InsertIntoArticleCountry]')) EXEC = N' -- ============================================= -- Author: <Author,,Name> -- Create date: <Create Date,,> -- Description: <Description,,> -- ============================================= CREATE TRIGGER [dbo].[insertintoarticlecountry] AS ON [dbo].[article] AFTER INSERT INSERT INTO ArticleCountry SELECT CensusData.[Country / Territory ], CensusData.[ISO Alpha-2], INSERTED.id FROM INSERTED INNER JOIN CensusData ON (INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Country / Territory]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[ISO 3166 Country Name]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 0]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 1]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 2]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 3]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 4]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 5]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 6]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 7]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 8]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 9]) }, ''%'') } + ''%'' Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 15

24 OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 10]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 11]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 12]) }, ''%'') } + ''%'') INSERT INTO ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) VALUES ('''','''','''') DELETE FROM ArticleCountry WHERE (CountryName = '''') AND (CountryID = '''') AND (ArticleID = '''') ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[UpdateJournaID]')) EXEC = N' -- ============================================= -- Author: <Author,,Name> -- Create date: <Create Date,,> -- Description: <Description,,> -- ============================================= CREATE TRIGGER [dbo].[updatejournaid] AS ON [dbo].[article] AFTER INSERT UPDATE article SET JournalID = substring(article.id, PATINDEX( ''%/%'', article.id)+1, len(article.id)- len(right(article.id, PATINDEX( ''%/%'', article.id)))-12) ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 16

25 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[UpdateScientificField]')) EXEC = N'CREATE TRIGGER [dbo].[updatescientificfield] on [dbo].[article] AFTER INSERT AS UPDATE SET FROM article scientific_field = Scientific_Field.Scientific_Field article INNER JOIN Scientific_Field ON (Scientific_Field.Scientific_Field LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', article.scientific_field) }, ''%'') } + ''%'')' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Publisher]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[publisher]( ( [PublisherID] [nvarchar](50) NOT NULL, [PublisherName] [nvarchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Table_1] PRIMARY KEY CLUSTERED [PublisherID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[CensusData]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[censusdata]( [Country / Territory ] [varchar](50) NULL, [ISO Alpha-2] [varchar](50) NOT NULL, [ISO Alpha-3] [varchar](50) NOT NULL, [Population ] [numeric](18, 4) NULL, [Latitude] [float] NULL, [Longitude] [float] NULL, [ISO 3166 Country Name] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 0] [nvarchar](255) NULL, Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 17

26 ( [Alternative name 1] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 2] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 3] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 4] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 5] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 6] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 7] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 8] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 9] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 10] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 11] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 12] [nvarchar](255) NULL, [IncomePerCapita] [money] NULL, CONSTRAINT [PK_CensusData_1] PRIMARY KEY CLUSTERED [ISO Alpha-2] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Scientific_Field]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[scientific_field]( ( [Scientific_Field_Code] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Scientific_Field] [varchar](max) NULL, CONSTRAINT [PK_Scientific_Field] PRIMARY KEY CLUSTERED [Scientific_Field_Code] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ArticleCountry]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[articlecountry]( Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 18

27 ( [CountryName] [nvarchar](50) NOT NULL, [CountryID] [nchar](10) NOT NULL, [ArticleID] [nchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_ArticleCountry] PRIMARY KEY CLUSTERED [CountryID] ASC, [ArticleID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Journal]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[journal]( ( [JournalID] [nvarchar](50) NOT NULL, [JournalName] [nvarchar](50) NOT NULL, [PublisherID] [nvarchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Journal] PRIMARY KEY CLUSTERED [JournalID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Journal_Journal]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Journal]')) ALTER TABLE [dbo].[journal] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Journal_Journal] FOREIGN KEY([PublisherID]) REFERENCES [dbo].[publisher] ([PublisherID]) ALTER TABLE [dbo].[journal] CHECK CONSTRAINT [FK_Journal_Journal] 4.4. Πυροδοτητές (Triggers) Όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη από ην script δεκηνπξγίαο ηεο Βάζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηνη triggers. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 6 triggers έηζη ώζηε λα απηνκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ζηελ ππό κειέηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Αο δνύκε ελδεηθηηθά ηνπο 2 ζεκαληηθόηεξνπο. InsertIntoArticleCountry CREATE TRIGGER InsertIntoArticleCountry ON article Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 19

28 AFTER INSERT AS INSERT INTO ArticleCountry SELECT FROM CensusData.[Country / Territory ], CensusData.[ISO Alpha-2], article.id article INNER JOIN CensusData ON (article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Country / Territory]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[ISO 3166 Country Name]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 0]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 1]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 2]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 3]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 4]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 5]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 6]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 7]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 8]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 9]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 10]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 11]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 12]) }, '%') } + '%') INSERT INTO ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) VALUES ('','','') DELETE FROM ArticleCountry WHERE (CountryName = '') AND (CountryID = '') AND (ArticleID = '') Απηόο ίζσο λα είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο trigger, θαζώο είλαη απηόο ν νπνίνο «γεκίδεη» ηνλ πίλαθα ArticleCountry ςάρλνληαο κέζα ζην πεδίν affiliation ηνπ πίλαθα Article θαη ζπζρεηίδεη ην θάζε paper μερσξηζηά κε ην CountryID. Παξάιιεια πξνβιέπεη θαη ηελ ρξήζε ελαιιαθηηθώλ νλνκάησλ κέζα ζην πεδίν affiliation γηα ηελ νλνκαζία ηεο θάζε ρώξαο. DeletefromArticleCountry CREATE TRIGGER DeletefromArticleCountry ON article Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 20

29 AFTER DELETE AS DELETE FROM ArticleCountry FROM DELETED INNER JOIN ArticleCountry ON DELETED.id = ArticleCountry.ArticleID Απηόο ν trigger αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή αλ θάπνην paper δηαγξαθεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν από ηνλ πίλαθα Article ηόηε δηαγξάθεη θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο από ηνλ πίλαθα ArticleCountry. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 21

30 5. Αυτοματοποίηση Διαδικασίας Συλλογής των Δεδομένων και Εισαγωγής τους στην Βάση Δεδομένων Έρνπκε ήδε δεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο καο αλαιπηηθά θαη βήκα πξνο βήκα. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ηώξα είλαη λα απηνκαηνπνηήζνπκε ηελ όιε απηή δηαδηθαζία έηζη ώζηε λα ελεκεξώλεηαη ε βάζε καο ρσξίο λα παξεκβαίλεη «αλζξώπηλν ρέξη». Απηό ζα ην θαηαθέξνπκε κε ηελ βνήζεηα ελόο batch file ην νπνίν ζα εθηειεί ην Web Harvest παίξλνληαο ζαλ παξάκεηξν ην configuration file πνπ επηζπκνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ έρεη εθηειεζζεί θαη έρεη παξαρζεί ην xml αξρείν κε ηα δεδνκέλα καο, εθηειείηαη ην vbs script κε ην νπνίν θάλνπκε καδηθή είζνδν ησλ παξαγόκελσλ δεδνκέλσλ. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ βάζε, εθεί αλαιακβάλνπλ νη triggers νη νπνίνη ππξνδνηνύληαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα αο δνύκε ηνλ θώδηθα ηνπ batch off cd C:\webharvest1-project java -jar webharvest_all_1.jar config=c:\webharvest1-project\test.xml workdir=c:\webharvest1- project cd C:\webharvest1-project cscript Insertarticles.vbs Σέινο γηα λα απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο ε όιε απηή δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία, ε νπνία ζα ηξέρεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηα εμήο βήκαηα, 1. Start Settings Control Panel 2. Scheduled Tasks 3. Add Scheduled Task 4. Παηάκε Next Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 22

31 5. Παηάκε Browse 6. Βξίζθνπκε ην batch file πνπ πξναλαθέξακε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 23

32 7. Γίλνπκε έλα όλνκα ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία θαη επηιέγνπκε θάζε πόηε ζέινπκε λα εθηειείηε 8. Δπηιέγνπκε ηελ ώξα πνπ ζέινπκε λα αξρίζεη ε εθηέιεζε, ηελ κέξα θαη ηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζέινπκε λα εθηειεζηεί Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 24

33 9. Δηζάγνπκε Username θαη Password ηνπ ρξήζηε πνπ ζα ηξέρεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία 10. Θαη ηέινο παηάκε Finish Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 25

34 6. Απεικόνιση των Δεδομένων σε Χάρτη Έρνληαο ήδε αλαιύζεη ηνλ ηξόπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ καο, ηελ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο ζε κηα Βάζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε αλαπηύμεη ην νπνίν είλαη ε απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζε έλα ράξηε θαη ε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Σν θνκκάηη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θπξίσο γηα δύν ιόγνπο: 1. είλαη απηό πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθαξκνγή καο, θαζώο όρη κόλν έρνπλ κεηαηξαπεί ηα δεδνκέλα καο ζε πιεξνθνξία αιιά έρνπκε θαη κηα νπηηθή απεηθόληζε απηώλ 2. είλαη ην κόλν ζεκείν ηεο εθαξκνγήο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, επνκέλσο, όζνλ αθνξά ηνλ ρξήζηε, όιε εθαξκνγή είλαη απηό ην θνκκάηη Δπνκέλσο, έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ εκθάληζε θαη ηελ δηεπαθή κε ηνλ ρξεζηή ammap Κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο ήηαλ ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία επηιέρζεθε ε ρξήζε ελόο Flash map. Οη θύξηνη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή είλαη: 1. ην εληππσζηαθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα πνπ δίλνπλ νη Flash Maps 2. θαη ε πνιύ θαιή δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε Αλαθνξηθά ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε, θαηαιήμακε ζηνλ ammap. Σν ammap είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ Flash maps ην νπνίν ζνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο πνιιέο ιεηηνπξγίεο, όπσο: 1. Drill down 2. Zoomifyer 3. Timeline map 4. Charts 5. Areas (countries, regions) 6. Movies (cities, icons, images) 7. Labels (text) 8. Lines 9. Snap points Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ Flash maps θαη παξεκπηπηόλησο θαη ηνπ ammap είλαη ε αδπλακία πνπ ππάξρεη ζηελ απεπζείαο ζύλδεζε ηνπο κε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη ε παξνρή ησλ δεδνκέλσλ από θάπνην εμσηεξηθό αξρείν. Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ammap. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από θάπνην xml αξρείν πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. ηελ πην απιή πεξίπησζε απηό ην xml αξρείν είλαη ηεο παξαθάησ κνξθήο <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas> <area title="argentina" mc_name="ar" value="64"/> <area title="austria" mc_name="at" value="184"/> <area title="barbados" mc_name="bb" value="1"/> <area title="brunei" mc_name="bn" value="4"/> <area title="bahrain" mc_name="bh" value="3"/> <area title="algeria" mc_name="dz" value="19"/> <area title="cameroon" mc_name="cm" value="4"/> <area title="belarus" mc_name="by" value="38"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 26

35 <area title="australia" mc_name="au" value="491"/> <area title="chad" mc_name="td" value="1"/> <area title="croatia" mc_name="hr" value="14"/> <area title="cyprus" mc_name="cy" value="20"/> <area title="belize" mc_name="bz" value="1"/> <area title="armenia" mc_name="am" value="1"/> <area title="czech Republic" mc_name="cz" value="127"/> <area title="denmark" mc_name="dk" value="128"/> <area title="finland" mc_name="fi" value="161"/> <area title="benin" mc_name="bj" value="2"/> <area title="bosnia and Herzegovina" mc_name="ba" value="1"/> <area title="botswana" mc_name="bw" value="2"/> <area title="china" mc_name="cn" value="2297"/> <area title="colombia" mc_name="co" value="16"/> <area title="costa Rica" mc_name="cr" value="3"/> <area title="france" mc_name="fr" value="955"/> <area title="guinea-bissau" mc_name="gw" value="1"/> <area title="jordan" mc_name="jo" value="34"/> <area title="luxembourg" mc_name="lu" value="7"/> <area title="macau" mc_name="mo" value="15"/> <area title="mali" mc_name="ml" value="1"/> <area title="new Zealand" mc_name="nz" value="94"/> <area title="norway" mc_name="no" value="119"/> <area title="oman" mc_name="om" value="15"/> <area title="portugal" mc_name="pt" value="185"/> <area title="puerto Rico" mc_name="pr" value="6"/> <area title="qatar" mc_name="qa" value="13"/> <area title="singapore" mc_name="sg" value="281"/> <area title="spain" mc_name="es" value="1217"/> <area title="sweden" mc_name="se" value="159"/> <area title="cuba" mc_name="cu" value="9"/> <area title="syria" mc_name="sy" value="1"/> <area title="turkey" mc_name="tr" value="831"/> <area title="uruguay" mc_name="uy" value="10"/> <area title="egypt" mc_name="eg" value="108"/> <area title="guam" mc_name="gu" value="2"/> <area title="zimbabwe" mc_name="zw" value="4"/> <area title="iceland" mc_name="is" value="10"/> <area title="brazil" mc_name="br" value="328"/> <area title="bulgaria" mc_name="bg" value="13"/> <area title="india" mc_name="in" value="584"/> <area title="italy" mc_name="it" value="811"/> <area title="jamaica" mc_name="jm" value="4"/> <area title="kuwait" mc_name="kw" value="32"/> <area title="canada" mc_name="ca" value="1159"/> <area title="germany" mc_name="de" value="738"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 27

36 <area title="lithuania" mc_name="lt" value="11"/> <area title="guinea" mc_name="gn" value="1"/> <area title="malaysia" mc_name="my" value="72"/> <area title="hong Kong" mc_name="hk" value="698"/> <area title="indonesia" mc_name="id" value="17"/> <area title="iran" mc_name="ir" value="361"/> <area title="ireland" mc_name="ie" value="68"/> <area title="latvia" mc_name="lv" value="9"/> <area title="montenegro" mc_name="me" value="33"/> <area title="lebanon" mc_name="lb" value="20"/> <area title="nigeria" mc_name="ng" value="6"/> <area title="lesotho" mc_name="ls" value="1"/> <area title="pakistan" mc_name="pk" value="25"/> <area title="papua New Guinea" mc_name="pg" value="1"/> <area title="mexico" mc_name="mx" value="170"/> <area title="poland" mc_name="pl" value="256"/> <area title="romania" mc_name="ro" value="76"/> <area title="moldova" mc_name="md" value="1"/> <area title="russia" mc_name="ru" value="86"/> <area title="morocco" mc_name="ma" value="15"/> <area title="saudi Arabia" mc_name="sa" value="67"/> <area title="slovakia" mc_name="sk" value="57"/> <area title="netherlands" mc_name="nl" value="514"/> <area title="slovenia" mc_name="si" value="28"/> <area title="serbia" mc_name="rs" value="68"/> <area title="south Korea" mc_name="kr" value="306"/> <area title="switzerland" mc_name="ch" value="160"/> <area title="trinidad and Tobago" mc_name="tt" value="1"/> <area title="tunisia" mc_name="tn" value="56"/> <area title="united Kingdom" mc_name="gb" value="269"/> <area title="taiwan" mc_name="tw" value="2344"/> <area title="tanzania" mc_name="tz" value="1"/> <area title="vietnam" mc_name="vn" value="56"/> <area title="thailand" mc_name="th" value="62"/> <area title="ukraine" mc_name="ua" value="15"/> <area title="azerbaijan" mc_name="az" value="6"/> <area title="bangladesh" mc_name="bd" value="2"/> <area title="belgium" mc_name="be" value="451"/> <area title="chile" mc_name="cl" value="97"/> <area title="ecuador" mc_name="ec" value="4"/> <area title="estonia" mc_name="ee" value="3"/> <area title="fiji" mc_name="fj" value="1"/> <area title="georgia" mc_name="ge" value="187"/> <area title="greece" mc_name="gr" value="355"/> <area title="hungary" mc_name="hu" value="94"/> <area title="israel" mc_name="il" value="232"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 28

37 <area title="japan" mc_name="jp" value="535"/> <area title="jersey" mc_name="je" value="65"/> <area title="kazakhstan" mc_name="kz" value="4"/> <area title="malawi" mc_name="mw" value="1"/> <area title="malta" mc_name="mt" value="2"/> <area title="mongolia" mc_name="mn" value="3"/> <area title="niger" mc_name="ne" value="6"/> <area title="palestine" mc_name="ps" value="1"/> <area title="peru" mc_name="pe" value="19"/> <area title="philippines" mc_name="ph" value="3"/> <area title="senegal" mc_name="sn" value="1"/> <area title="south Africa" mc_name="za" value="82"/> <area title="united Arab Emirates" mc_name="ae" value="32"/> <area title="united States" mc_name="us" value="4421"/> <area title="uzbekistan" mc_name="uz" value="1"/> <area title="venezuela" mc_name="ve" value="13"/> <area title="yemen" mc_name="ye" value="1"/> <area title="zambia" mc_name="zm" value="1"/> </areas> </map> Απηόο ν ηξόπνο παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, θαζώο θάζε θνξά πνπ ζα ελεκεξώλεηαη ε βάζε ζα πξέπεη λα παξάγεηαη έλα ηέηνην αξρείν. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζέιακε λα θάλνπκε κία αλαδήηεζε πάλσ ζηελ Βάζε κε θάπνην open text πεδίν απηό ζα ήηαλ αδύλαην. Από ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό αλ κπνξνύζακε κε θάπνην ηξόπν λα θάλνπκε ην ammap λα ζπλδεζεί live κε ηελ Βάζε καο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 29

38 6.2. Live Σύνδεση ammap με την Βάση Δεδομένων Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε εθηθηή ε ζύλδεζε ηνπ ammap κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κε ηελ βνήζεηα ηεο php. Υξεζηκνπνηώληαο php έγηλε εθηθηή ε δπλακηθή δεκηνπξγία, από ηελ Βάζε καο, δεδνκέλσλ ηεο κνξθήο πνπ δέρεηαη ην ammap. Πην ζπγθεθξηκέλα, αο ην δνύκε απηό ζηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, κε ηνλ πλνιηθό Αξηζκό Papers αλά Υώξα. Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κνξθή πνπ έρνπκε ήδε δεη κόλν πνπ ζην πεδίν value ζα έρνπκε ηνλ πλνιηθό Αξηζκό Papers αλά Υώξα. Δπνκέλσο, εκείο ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε δεδνκέλα ηεο κνξθήο απηήο δπλακηθά από ηελ Βάζε καο. Έηζη έρνπκε, <?php include('connect2db.php'); if (!$conn) {exit("connection Failed: ". $conn);} $sql="select CountryName, CountryID, COUNT(ArticleID) AS NumberOfArticles FROM ArticleCountry GROUP BY CountryName, CountryID"; $rs=odbc_exec($conn,$sql); if (!$rs) {exit("error in SQL");} $mystring1 ='<map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas>'; echo $mystring1; while (odbc_fetch_row($rs)) { $mystring2 = '<area title="'; $mystring3 = 'mc_name="'; $mystring4 = 'value="'; $mystring5 = '" '; $mystring6 = '"/>'; $CountryName=odbc_result($rs,"CountryName"); $CountryID=odbc_result($rs,"CountryID"); $NumberOfArticles=odbc_result($rs,"NumberOfArticles"); echo $mystring2.trim($countryname).$mystring5; echo $mystring3.trim($countryid).$mystring5; echo $mystring4.$numberofarticles.$mystring6; } $mystring7='</areas> </map>'; echo $mystring7; odbc_close($conn);?> Όπνπ, 1. πλδεόκαζηε κε ηελ Βάζε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 30

39 2. Γεκηνπξγνύκε, εθηεινύκε θαη απνζεθεύνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ sql εξσηήκαηνο πνπ ζέινπκε 3. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε ην θνκκάηη πνπ εκθαλίδεηαη κόλν κία θνξά ζην αξρείν δεδνκέλσλ, ην <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas> 4. Κε έλα while loop δεκηνπξγνύκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε γηα θάζε εγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ sql εξσηήκαηνο. 5. Αθνύ ηειεηώζεη ην loop δεκηνπξγνύκε θαη ηα closing tags </areas> </map> 6. Σέινο, ηεξκαηίδνπκε ηε ζύλδεζε κε ηε Βάζε Ο θώδηθαο απηόο ζα καο δώζεη ην παξαθάησ απνηέιεζκα, πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν καο: <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas><area title="malaysia" mc_name="my" value="79"/><area title="malta" mc_name="mt" value="2"/><area title="norway" mc_name="no" value="132"/><area title="barbados" mc_name="bb" value="1"/><area title="nigeria" mc_name="ng" value="6"/><area title="puerto Rico" mc_name="pr" value="6"/><area title="australia" mc_name="au" value="560"/><area title="moldova" mc_name="md" value="1"/><area title="hungary" mc_name="hu" value="107"/><area title="oman" mc_name="om" value="15"/><area title="italy" mc_name="it" value="899"/><area title="ireland" mc_name="ie" value="76"/><area title="chile" mc_name="cl" value="106"/><area title="egypt" mc_name="eg" value="116"/><area title="pakistan" mc_name="pk" value="27"/><area title="singapore" mc_name="sg" value="318"/><area title="united Arab Emirates" mc_name="ae" value="37"/><area title="new Zealand" mc_name="nz" value="106"/><area title="guam" mc_name="gu" value="2"/><area title="lebanon" mc_name="lb" value="24"/><area title="vietnam" mc_name="vn" value="65"/><area title="jordan" mc_name="jo" value="35"/><area title="austria" mc_name="at" value="207"/><area title="ukraine" mc_name="ua" value="15"/><area title="switzerland" mc_name="ch" value="183"/><area title="iran" mc_name="ir" value="417"/><area title="mauritius" mc_name="mu" value="1"/><area title="bahrain" mc_name="bh" value="5"/><area title="tanzania" mc_name="tz" value="1"/><area title="georgia" mc_name="ge" value="225"/><area title="guinea" mc_name="gn" value="1"/><area title="thailand" mc_name="th" value="68"/><area title="germany" mc_name="de" value="829"/><area title="russia" mc_name="ru" value="92"/><area title="united Kingdom" mc_name="gb" value="291"/><area title="serbia" mc_name="rs" value="72"/><area title="zambia" mc_name="zm" value="1"/><area title="luxembourg" mc_name="lu" value="10"/><area title="tunisia" mc_name="tn" value="68"/><area title="belgium" mc_name="be" value="502"/><area title="netherlands" mc_name="nl" value="599"/><area title="turkey" mc_name="tr" value="910"/><area title="senegal" mc_name="sn" value="1"/><area title="japan" mc_name="jp" value="574"/><area title="greece" mc_name="gr" value="379"/><area title="sweden" mc_name="se" value="173"/><area title="romania" mc_name="ro" value="83"/><area title="botswana" mc_name="bw" value="2"/><area title="uzbekistan" mc_name="uz" value="1"/><area title="guinea-bissau" mc_name="gw" value="1"/><area title="malawi" mc_name="mw" value="1"/><area title="portugal" mc_name="pt" value="211"/><area title="cyprus" mc_name="cy" value="25"/><area title="indonesia" mc_name="id" value="19"/><area title="trinidad and Tobago" mc_name="tt" value="1"/><area title="zimbabwe" mc_name="zw" value="4"/><area title="france" mc_name="fr" value="1055"/><area title="bosnia and Herzegovina" mc_name="ba" value="1"/><area title="brunei" mc_name="bn" value="5"/><area title="fiji" mc_name="fj" value="2"/><area title="czech Republic" mc_name="cz" value="135"/><area title="peru" mc_name="pe" value="21"/><area title="kuwait" mc_name="kw" value="37"/><area title="mexico" mc_name="mx" value="194"/><area title="saudi Arabia" mc_name="sa" value="75"/><area title="south Korea" mc_name="kr" value="333"/><area title="costa Rica" mc_name="cr" value="3"/><area title="slovakia" mc_name="sk" value="62"/><area title="denmark" mc_name="dk" value="142"/><area title="lithuania" mc_name="lt" value="14"/><area title="brazil" mc_name="br" value="376"/><area title="yemen" mc_name="ye" value="1"/><area title="united States" mc_name="us" value="5015"/><area title="belarus" mc_name="by" value="44"/><area title="india" mc_name="in" value="639"/><area title="jamaica" mc_name="jm" value="4"/><area title="estonia" mc_name="ee" value="4"/><area Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 31

40 title="canada" mc_name="ca" value="1275"/><area title="niger" mc_name="ne" value="6"/><area title="sri Lanka" mc_name="lk" value="1"/><area title="montenegro" mc_name="me" value="33"/><area title="finland" mc_name="fi" value="183"/><area title="hong Kong" mc_name="hk" value="793"/><area title="qatar" mc_name="qa" value="13"/><area title="croatia" mc_name="hr" value="16"/><area title="latvia" mc_name="lv" value="10"/><area title="papua New Guinea" mc_name="pg" value="1"/><area title="morocco" mc_name="ma" value="15"/><area title="mongolia" mc_name="mn" value="3"/><area title="benin" mc_name="bj" value="2"/><area title="iceland" mc_name="is" value="12"/><area title="kazakhstan" mc_name="kz" value="4"/><area title="israel" mc_name="il" value="252"/><area title="spain" mc_name="es" value="1379"/><area title="uruguay" mc_name="uy" value="12"/><area title="syria" mc_name="sy" value="1"/><area title="ecuador" mc_name="ec" value="5"/><area title="philippines" mc_name="ph" value="3"/><area title="cuba" mc_name="cu" value="13"/><area title="belize" mc_name="bz" value="1"/><area title="armenia" mc_name="am" value="1"/><area title="colombia" mc_name="co" value="18"/><area title="palestine" mc_name="ps" value="1"/><area title="jersey" mc_name="je" value="74"/><area title="bulgaria" mc_name="bg" value="14"/><area title="poland" mc_name="pl" value="282"/><area title="mali" mc_name="ml" value="1"/><area title="macau" mc_name="mo" value="16"/><area title="south Africa" mc_name="za" value="87"/><area title="chad" mc_name="td" value="1"/><area title="algeria" mc_name="dz" value="24"/><area title="china" mc_name="cn" value="2506"/><area title="venezuela" mc_name="ve" value="14"/><area title="slovenia" mc_name="si" value="34"/><area title="lesotho" mc_name="ls" value="1"/><area title="bangladesh" mc_name="bd" value="4"/><area title="argentina" mc_name="ar" value="71"/><area title="cameroon" mc_name="cm" value="4"/><area title="taiwan" mc_name="tw" value="2579"/><area title="azerbaijan" mc_name="az" value="6"/></areas></map> 6.3. Παρουσίαση Web Εφαρμογής Έρνληαο αλαιύζεη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο web εθαξκνγήο. ε απηή καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηελ νπηηθνπνίεζε 5 κεγεζώλ: 1. Αξηζκό Paper αλά Υώξα 2. Αξηζκό Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα 3. αηά Θεθαιήλ Αξηζκόο Papers Θνξπθαίεο 20 Υώξεο 4. Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ 5. Αξηζκό Paper αλά Ιέμε Θιεηδί θαη Υώξα Παξαθάησ ζα αλαιύζνπκε ην θαζέλα μερσξηζηά. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 32

41 Αριθμός Paper ανά Χώρα Πξόθεηηαη γηα ην βαζηθό κέγεζνο γη απηό θαη εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αο ξίμνπκε όκσο κηα καηηά. Δηθόλα 4: Αξηζκόο Paper αλά Χώξα Παξαηεξνύκε ηελ ρξσκαηηθή δηαξξύζκηζε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ papers (όζν πεξηζζόηεξα ηόζν πην ζθνύξν ην ρξώκα). Δπίζεο έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα zoom θαη πεξλώληαο κε ηνλ θέξζνξα πάλσ από θάπνηα ρώξα καο εκθαλίδεηαη κία εηηθέηα κε ηνλ αξηζκό ησλ paper από ηελ ρώξα απηή. Δηθόλα 5: Αξηζκόο Paper Διιάδαο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 33

42 Αριθμό Paper ανά Επιστημονικό Περιοδικό και Χώρα Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ελδηαθέξνλ κέγεζνο ην νπνίν έρεη νπηηθνπνηεζεί. Δδώ επηιέγνπκε ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό πνπ καο ελδηαθέξεη από κία drop down list. Ζ ιίζηα απηή δεκηνπξγείηαη δπλακηθά από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ αιιά δελ ζα παξαζέζνπκε ζε απηό ην ζεκείν ηνλ θώδηθα. Αλ ελδηαθέξεη πάλησο νπνηνλδήπνηε ν πιήξεο θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα. Δηθόλα 6: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Χώξα - Δπηινγή Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 34

43 Αθνύ επηιέμνπκε ην πεξηνδηθό πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηήζνπκε submit έρνπκε Δηθόλα 7: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Χώξα Κατά Κεφαλήν Αριθμός Paper Κορυφαίες Χώρες Πξόθεηηαη γηα έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ κέγεζνο ην νπνίν έρεη νπηηθνπνηεζεί θαη ην νπνίν καο δίλεη ησλ αξηζκό ησλ paper αλά έλα εθαηνκκύξην θαηνίθνπο. Δηθόλα 8 Καηά Κεθαιήλ Αξηζκόο Paper Κνξπθαίεο Χώξεο Δίκτυα Διεθνών Συνεργασιών Ίζσο ην πην ελδηαθέξσλ κέγεζνο θαη από ηελ πιεπξά ηεο πιεξνθνξίαο πνπ καο δίλεη αιιά θαη από ηελ πιεπξά ηεο νπηηθνπνίεζεο απηήο θαζεαπηήο. Απηό ην κέγεζνο καο παξέρεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ αξηζκνύ ησλ papers, κηαο ρώξαο πνπ ζα επηιέμνπκε, πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρώξεο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 35

44 Θαη εδώ επηιέγνπκε ηελ ρώξα πνπ καο ελδηαθέξεη από κία drop down list ε νπνία δεκηνπξγείηαη δπλακηθά από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. Δηθόλα 9: Γίθηπα Γηεζλώλ Σπλεξγαζηώλ - Δπηινγή Χώξαο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 36

45 Αθνύ επηιέμνπκε ηελ ρώξα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηήζνπκε submit έρνπκε Δηθόλα 10: Γίθηπν Γηεζλώλ Σπλεξγαζηώλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 37

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία.

-1- 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία. -1- ΜΙΚΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθανασίου Ανδρέας 2010-2011 Δομή εργαςίασ: Α. Εξώφυλλο 1. Σρνιείν 2. Όλνκα 3. Θέκα εξγαζίαο 4. Ηκεξνκελία 5. Όλνκα θαζεγεηή, ππεύζπλνπ γηα ηελ εξγαζία..........

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικές Δνόηηηες VHDL

Βαζικές Δνόηηηες VHDL Βαζικές Δνόηηηες VHDL Έλα απηόλνκν κέξνο θώδηθα VHDL πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθέο ελόηεηεο: Δνόηηηα δήλωζης βιβλιοθηκών: Δήιωζε ηωλ βηβιηνζεθώλ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζρεδηαζκό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Triggers Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Triggers Triggers: Βασικές Έννοιες Ένας trigger είναι ένα κομμάτι κώδικα, μια ρουτίνα Συνδέεται με ένα συγκεκριμένο πίνακα Καλείται όταν συμβεί ένα γεγονός στον πίνακα Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα