Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ"

Transcript

1 Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών «Πποηγμένα Σςζηήμαηα Πληποθοπικήρ» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηλορ Διαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Επιβλέπων Διαδικτυακή Εφαρμογή Άντλησης Δεδομένων Εκδοτικού Οίκου Elsevier και Απεικόνισης αυτών σε Διαδραστικό Χάρτη Ταμπάκης Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΜΠΣΠ/ Δ. Δεσπότης, Καθηγητής Ημεπομηνία Παπάδοζηρ Ιούνιος 2011

2 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) (ςπογπαθή) Δ. Δεζπόηηρ Καθηγηηήρ Ν. Αλεξανδπήρ Καθηγηηήρ Δ. Αποζηόλος Επικ. Καθηγηηήρ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη ii

3 Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη iii

4 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια όκσο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπο, ηνλ επηβιέπνληα ηνλ θαζεγεηή θ. Γεζπόηε Γεκήηξην ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα θ. Επγνκήηξν Αζαλάζην γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ππνκνλή ηνπο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη iv

5 Πεξίιεςε Κε ηελ νινέλα θαη κεγαιύηεξε εμάπισζε θαη δηάδνζε ηνπ Γηαδηθηύνπ θαζώο θαη κε ηελ ζπλερόκελε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη απηό έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο Γηαδηθηπαθώλ Δθαξκνγώλ ε νπνίεο δεκηνπξγνύλ πξνζηηζέκελε αμία. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλάγθε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο γηα νπηηθνπνίεζε θάπνησλ κεγεζώλ θαη κέηξσλ απόδνζεο πνπ αθνξνύλ ηελ έξεπλα, νδήγεζαλ ζηελ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ε απηή δεκηνπξγήζεθε κηα Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη άληιεζε δεδνκέλσλ γηα όια ηα papers θάπνησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη απεηθόληζε ηνπο ζε έλα δηαδξαζηηθό ράξηε. Abstract With the increasing expansion and spread of the Internet and the continuing development of technologies on which it depends on, have led to the need to develop Web applications which create added value. This combined with the need of the academic community for visualization of some data and performance measures relating to research, led to this thesis. In this was created a web application with which we will be obtaining data on all papers of some scientific journals of the Publishing House, processing of these data, conversion into useful information and representation in an interactive map. Keywords: Web Applications, Web Crawling, Web Harvesting, Data Visualization, Interactive Maps, Elsevier Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο, Web Crawling, Web Harvesting, Οπηηθνπνίεζε Γεδνκέλσλ, Γηαδξαζηηθνί Υάξηεο, Elsevier Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη v

6 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΓΗΠΙΩΚΑΣΗΘΖ ΔΤΦΤΗ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΣΔΥΛΗΘΔ HARVESTING ΔΡΓΑΙΔΗΑ ΚΟΡΦΖ ΠΑΡΑΓΟΚΔΛΩΛ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΔΙΑΓΩΓΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΗΝ ΒΑΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΔΛΛΟΗΟΙΟΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ ΣΖ ΒΑΖ ΙΟΓΗΘΟ ΥΔΓΗΑΚΟ ΣΖ ΒΑΖ ΤΙΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΗΑΘΟΤ ΥΖΚΑΣΟ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΠΤΡΟΓΟΣΖΣΔ (TRIGGERS) ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΔΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΥΑΡΣΗ AMMAP LIVE ΤΛΓΔΖ AMMAP ΚΔ ΣΖΛ ΒΑΖ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΠΑΡΟΤΗΑΖ WEB ΔΦΑΡΚΟΓΖ Αξηζκόο Paper αλά Υώξα Αξηζκό Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα Θαηά Θεθαιήλ Αξηζκόο Papers Θνξπθαίεο Υώξεο Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ Αξηζκόο Paper αλά Ιέμε Θιεηδί θαη Υώξα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ WEB-HARVEST CONFIGURATION FILE SQL SERVER DATABASE CREATION SCRIPT WEB PAGE SOURCE CODE connect2db.php main.html list.html underlist1.html underlist2.html NumberOfArticles.php form_journals.php Journals.php ArticlesPerCapita.php form_cooperations.php Cooperations.php Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη vi

7 form_keywords.html keywords.php ammap_settings.xml Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη vii

8 Λίζηα Δηθόλσλ Δηθόλα 1: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Δθαξκνγήο... 2 Δηθόλα 2: Γνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα Δηθόλα 3: Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ Δηθόλα 4: Αξηζκόο Paper αλά Υώξα Δηθόλα 5: Αξηζκόο Paper Διιάδαο Δηθόλα 6: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα - Δπηινγή Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Δηθόλα 7: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα Δηθόλα 8 Καηά Κεθαιήλ Αξηζκόο Paper Κνξπθαίεο Υώξεο Δηθόλα 9: Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ - Δπηινγή Υώξαο Δηθόλα 10: Γίθηπν Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ Δηθόλα 11: Αξηζκόο Paper αλά Λέμε Κιεηδί θαη Υώξα Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη viii

9 1. Εισαγωγή 1.1. Αντικείμενο της Διπλωματικής Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο web εθαξκνγήο κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη άληιεζε δεδνκέλσλ γηα όια ηα papers θάπνησλ επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Elsevier, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ, κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξήζηκε πιεξνθνξία θαη απεηθόληζε ηνπο ζε έλα δηαδξαζηηθό ράξηε. Βαζηθό πξόβιεκα θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο απηήο ήηαλ όηη ν εθδνηηθόο νίθνο Elsevier δελ παξέρεη θάπνην API γηα απεπζείαο πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ. Δπνκέλσο, αλαγθαζηήθακε λα θαηαθύγνπκε ζηελ ιύζε ησλ επθπώλ πξαθηόξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε θάπνην web crawler ή web harvester ή web spider. Ζ ηειηθή επηινγή ήηαλ έλα open source εξγαιείν, ην Web-Harvest, ην νπνίν ζα αλαιπζεί ελδειερώο ζε επόκελε ελόηεηα. Έλα αθόκε πξόβιεκα, πνπ πξνέθπςε από ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο ελόο επθπνύο πξάθηνξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Web-Harvest, ήηαλ ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε δηάηξεμε ησλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, ην πώο πεξηεγνύκαζηε από paper ζε paper θαζώο δελ ππήξρε εκθαλήο ηξόπνο νύηε κέζα από ην url ηνπ θάζε άξζξνπ νύηε κέζα από ην πεξηερόκελν ηνπ. Σε ιύζε ζε απηό ην πξόβιεκα ήξζε λα δώζεη ην ζύζηεκα Digital Object Identifier (DOI). Απηό ην ζύζηεκα παξέρεη θάζε ςεθηαθό αληηθείκελν κε έλα κνλαδηθό θσδηθό πνπ ην πξνζδηνξίδεη θαη κε βάζε ην νπνίν κπνξείο αλαηξέμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ε url ελόο paper ηνπ εθδνηηθνύ νίθνπ Elsevier είλαη: ην αληίζηνηρν doi ηνπ είλαη: doi: /j.ejor Θαη κπνξείο λα αλαηξέμεηο ζην ζπγθεθξηκέλν paper κε ηελ url: εκαζηνινγηθά ην doi ρσξίδεηαη ζε θάπνηα ηκήκαηα: 1. Σν πξώην ηκήκα είλαη ην πνπ είλαη έλαο θσδηθόο πνπ καο παξέρεη ηνλ εθδνηηθό νίθν. 2. Σν δεύηεξν ηκήκα είλαη ην j.ejor. είλαη έλαο θσδηθόο πνπ καο παξέρεη ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην European Journal of Operational Research). 3. Σν ηξίην ηκήκα είλαη ην έηνο. 4. Σν ηέηαξην ηκήκα είλαη ν κήλαο. 5. Θαη ηέινο είλαη έλαο αύμσλ αξηζκόο από ην 001 έσο ην 999. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 1

10 Αθνύ νινθιεξσζεί ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ απηά ζα πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ ζε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ όπνπ ζα ππνζηνύλ θαη θάπνηα επεμεξγαζία έηζη ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ηα πξσηνγελή απηά δεδνκέλα ζε θάπνηα ρξήζηκε πιεξνθνξία. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη ε πιεξνθνξία απηή λα νπηηθνπνηεζεί θαη απεηθνληζηεί ζε έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Σέινο, ζα πξέπεη όιε απηή ε ξνή εξγαζίαο θαη δεδνκέλσλ λα απηνκαηνπνηεζεί έηζη ώζηε λα κελ ρξεηάδεηαη αλζξώπηλε παξέκβαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Κία ρνλδξνεηδήο δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο εθαξκνγήο καο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε εμήο. Δηθόλα 1: Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ηεο Δθαξκνγήο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 2

11 2. Ευφυής Πράκτορες Απνηειώληαο ίζσο ην όλεηξν θάζε κεραληθνύ κηζό αηώλα λσξίηεξα, ην δηαδίθηπν, απηό ην ζύλνιν από ζπλδεδεκέλα δίθηπα ππνινγηζηώλ ζε όιν ηνλ Πιαλήηε, πξνζθέξεη ηελ ππνδνκή θαη ην πιαίζην πάλσ ζην νπνίν ιεηηνπξγνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ (ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, απνκαθξπζκέλε ζύλδεζε ζε ππνινγηζηή, κεηαθνξά αξρείσλ, θαλάιηα ηαπηόρξνλεο επηθνηλσλίαο, παγθόζκηνο ηζηόο) κε ζεκαληηθόηεξε ίζσο θαη ζίγνπξα ηαρύηεξα εμειηζζόκελε από απηέο απηή ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ. Ζ ύπαξμε θαη ε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνύ είλαη θάηη πνπ δύζθνια ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί θάπνηνο κεξηθέο κόλν δεθαεηίεο λσξίηεξα. Ζ επαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξίαο, ζηελ επνρή ηεο νπνίαο δνύκε θαη ε αλζξσπόηεηα πέξαζε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, έρεη επηθέξεη ηεξάζηηεο αιιαγέο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο, αλ όρη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο καο. Απηέο νη αιιαγέο δελ ήηαλ αξρηθά εκθαλείο ζην επξύ θνηλό κέρξη ηελ επνρή πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ. Από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εξγαδόκαζηε θαη ελεκεξσλόκαζηε κέρξη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ εθθξαδόκαζηε θαη επηθνηλσλνύκε νη αιιαγέο πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε όηη ζπλέβαηλε ζηηο αξρέο π.ρ. ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είλαη ηεξάζηηεο. Κέζα ζε απηή ηελ θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, όπσο εύζηνρα νλνκάδεηαη, ν θαζέλαο κπνξεί λα πεξηεγεζεί, πεξηπιαλεζεί, αλαδεηήζεη άιια θαη ηαπηόρξνλα λα πξνζζέζεη θάηη ζηνλ ήδε ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξίαο πνπ είλαη δηαζέζηκνο κε πνιύ κεγάιε επθνιία θαη δηακέζνπ κόλν ηνπ ππνινγηζηή καο. Δηδηθόηεξα δε, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ν πινύηνο ηεο πξνζθεξόκελεο γλώζεο πνπ είλαη δηαζέζηκε ηόζν ζηνλ εθπαηδεπηή όζν θαη ζηνλ εθπαηδεπόκελν είλαη αλεθηίκεηνο. Σόζν γηαηί ππάξρεη πξόζβαζε ζε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζέκα όζν θαη γηαηί ππάξρεη πξόζβαζε ζηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο θαη ζηηο πην «ελεκεξσκέλεο εθδόζεηο» απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. Τπάξρνπλ όκσο δπν δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ: Πξώηνλ, πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ελεκεξσκέλνη γηα ην ηη ππάξρεη δηαζέζηκν ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ ηεξάζηην θαη ηαρύηαηα εμειηζζόκελν Παγθόζκην Ηζηό θαη δεύηεξνλ, πσο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ; Ζ αλαθνίλσζε απηή αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ζην πξώην δήηεκα. Θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '90, κε ηελ απμαλόκελε ζεκαζία ηνπ Internet, αλάπηπμε γλώξηζαλ νη επθπείο πξάθηνξεο, απηόλνκν ινγηζκηθό ΣΛ ηνπνζεηεκέλν ζε θάπνην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξά, νη νπνίνη βξήθαλ κεγάιν πεδίν εθαξκνγώλ ιόγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ. Οη πξάθηνξεο ζηνρεύνπλ ζπλήζσο ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, ζηε ζπιινγή ή αλάιπζε γηγάληησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ ή ζηελ απηνκαηνπνίεζε επαλαιακβαλόκελσλ εξγαζηώλ (π.ρ. βιέπε δηαδηθηπαθό ξνκπόη), ελώ ζηνπο ηξόπνπο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπλνςίδνπλ όιεο ηηο γλσζηέο κεζνδνινγίεο ΣΛ πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Οη επθπείο Πξάθηνξεο Ινγηζκηθνύ (ΠΙ) κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο νληόηεηεο ινγηζκηθνύ, νη νπνίεο επηδεηθλύνπλ έλα ζύλνιν από ραξαθηεξηζηηθά, όπσο απηνλνκία, επηθνηλσλία, θηλεηηθόηεηα θαη πξνλνεηηθόηεηα. Οη ΠΙ είλαη επίζεο ζε ηθαλνί λα επηδεηθλύνπλ επθπείο ζπκπεξηθνξέο, κέζα ζην πιαίζην θνηλσληώλ πξαθηόξσλ. Σα ζπζηήκαηα πνιιαπιώλ πξαθηόξσλ (ΠΠ - multi-agent systems) είλαη επνκέλσο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επθπείο, απηόλνκνη ΠΙ αιιειεπηδξνύλ γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθώλ (αληαγσληζηηθά ΠΠ) ή ζπιινγηθώλ (ζπλεξγαηηθά ΠΠ) ζηόρσλ. Κηα θαιύηεξε ιύζε, εηδηθά όηαλ καο ελδηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηνύκε κηα επξεία γθάκα ζηνηρείσλ, ελαπόθεηηαη ζηα screen/web scraping ή Web extraction - mining Web ή Web harvesting εξγαιεία. Σν scraping είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ γηα ηελ αλάιπζε πεξηερόκελνπ πνπ γξάθηεθε αξρηθά γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο κε ζθνπό ηελ εμαγσγή ζεκαζηνινγηθώλ δνκώλ δεδνκέλσλ αληηπξνζσπεπηηθώλ απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνύκε πξνγξακκαηηζηηθά. Σν ινγηζκηθό απηό απηόκαηα εμάγεη ηηο πιεξνθνξίεο από ηνλ Ηζηό θαη ζπλερίδεη από εθεί πνπ ζηακαηνύλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο, θάλνληαο ηελ εξγαζία πνπ απηέο δελ κπνξνύλ. Θάζε Web site θαη θάζε ηζηνζειίδα είλαη δνκεκέλε ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα ινγηθή. Απαηηείηαη επνκέλσο λα πεξηγξαθεί ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία - πώο λα πξνζθνκηζηνύλ ηα επηζπκεηά ζηνηρεία από ην Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 3

12 κηθηό πεξηερόκελν. Σν Web harvesting αλαθέξεηαη ζηελ αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιέγεη από πόξνπο Ηζηνύ. Σα εξγαιεία ινγηζκηθνύ γηα Web harvesting βξίζθνπλ, αλαθηνύλ, θαη έμππλα επεμεξγάδνληαη κε δνκεκέλα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ web. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ν ζηόρνο είλαη αθόκα πην ζύλζεηνο από απηόλ: Σα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πεξηζζόηεξεο ζειίδεο, λα ρξεηάδεηαη ππξνδόηεζε ελόο GET/POST request γηα ηε ιήςε ηεο ζειίδαο εηζόδνπ ή λα απαηηείηαη ε έγθξηζε γηα πινήγεζε ζηε ζειίδα ελδηαθέξνληνο Τεχνικές Harvesting Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη πνπ κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο από ηνλ Ηζηό. Ζ πξώηε ηερληθή, ην harvesting web πεξηερνκέλνπ, ελδηαθέξεηαη άκεζα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν ησλ εγγξάθσλ ή ησλ πεξηγξαθώλ ηνπο, όπσο HTML αξρεία, εηθόλεο ή κελύκαηα. Γεδνκέλνπ όηη ηα πεξηζζόηεξα έγγξαθα θεηκέλσλ είλαη ζρεηηθά κε δνκεκέλα (ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία από κεραλέο), κηα θνηλή πξνζέγγηζε είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί όηη είλαη ήδε γλσζηό γηα ηε γεληθή δνκή ησλ εγγξάθσλ θαη λα αληηζηνηρηζηεί ζε θάπνην κνληέιν δεδνκέλσλ. Κηα άιιε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ζηηο αλαδεηήζεηο πεξηερνκέλνπ πνπ εθηεινύλ εξγαιεία όπσο νη κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηόο ν ηύπνο content harvesting ππεξβαίλεη ηελ εμαγσγή ιέμεσλ θιεηδηώλ θαη ηελ παξαγσγή απιώλ ζηαηηζηηθώλ ζρεηηθά κε ιέμεηο θαη θξάζεηο ζηα έγγξαθα. Κηα άιιε ηερληθή, ην harvesting Web δνκήο, εθκεηαιιεύεηαη ην γεγνλόο όηη νη ηζηνζειίδεο κπνξνύλ λα απνθαιύςνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο από όηη κόλν ην πξνθαλέο πεξηερόκελό ηνπο. Οη ζύλδεζκνη από άιιεο πεγέο πνπ δείρλνπλ ζηελ ηζηνζειίδα δείρλνπλ ηε δεκνηηθόηεηα ηεο ζειίδαο απηήο, ελώ ζύλδεζκνη κέζα ζηε ζειίδα πνπ δείρλνπλ ζε άιινπο πόξνπο κπνξεί λα ππνδεηθλύνπλ ηελ αθζνλία ή ηελ πνηθηιία ησλ ζεκάησλ πνπ θαιύπηνληαη ζε εθείλε ηελ ζειίδα. Ζ ηξίηε ηερληθή, ην harvesting Web ρξήζεο, ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη από Web servers γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο ρξεζηώλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηώλ θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο Web δνκήο. Ζ θαηαγξαθή κνηίβσλ γεληθήο πξόζβαζεο αλαιύεη ηα Web logs γηα ηελ θαηαλόεζε κνηίβσλ πξόζβαζεο θαη ηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνύλ δνκηθά δεηήκαηα θαη νκαδνπνίεζε πόξσλ. Ζ θαηαγξαθή πξνζαξκνζκέλεο ρξήζεο αλαιύεη κεκνλσκέλεο ηάζεηο έηζη ώζηε νη ηζηνρώξνη λα κπνξνύλ λα πξνζσπνπνηεζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, βαζηζκέλνπ ζηα κνηίβα πξόζβαζεο, έλαο ηζηόηνπνο κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη δπλακηθά γηα έλαλ ρξήζηε από ηελ άπνςε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ επηδεηθλύνληαη, ηνπ βάζνπο ηεο δνκήο ηνπ site θαη ηεο κνξθήο ησλ πόξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη Εργαλεία Θα παξνπζηάζνπκε έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θάλνπκε scraping ζην πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπκε ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηα εξγαιεία θάζε θαηεγνξίαο όπσο ηα έρνπκε θαζνξίζεη. Σν Web-Harvest είλαη έλα αλνηρηνύ θώδηθα εμαγσγήο δεδνκέλσλ Ηζηνύ εξγαιείν γξακκέλν ζε Java. Πξνζθέξεη έλαλ ηξόπν λα ζπιιέμνπκε επηζπκεηέο ηζηνζειίδεο θαη λα εμάγνπκε ρξήζηκα δεδνκέλα από απηέο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό, ρξεζηκνπνηεί θαζηεξσκέλεο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο γηα δηαρείξηζε θεηκέλνπ/xml όπσο XSLT, XQuery θαη Regular Expressions. Σν Web- Harvest θπξίσο εζηηάδεη ζε HTML/XML βαζηζκέλα web sites, ηα νπνία απνηεινύλ αθόκα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ πεξηερνκέλνπ Ηζηνύ. Αθ' εηέξνπ, ζα κπνξνύζε λα ζπκπιεξσζεί εύθνια από ζπλήζεηο Java βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζνύλ νη ηθαλόηεηεο εμαγσγήο ηνπ. Ο θύξηνο ζηόρνο πίζσ από ην εξγαιείν δελ είλαη λα πξνηείλεη κηα λέα κέζνδν, αιιά λα παξέρεη έλα ηξόπν γηα εύθνιε ρξήζε θαη ζπλδπαζκό ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηώλ εμαγσγήο. Θάζε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζην Web-Harvest θαζνξίδεηαη από ην ρξήζηε κέζσ XML-based configuration αξρείσλ. Θάζε αξρείν δηακόξθσζεο πεξηγξάθεη κηα αθνινπζία επεμεξγαζηώλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 4

13 εθηειώληαο θάπνηνπο θνηλέο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ν ηειηθόο ζηόρνο. Οη επεμεξγαζηέο εθηεινύληαη ππό κνξθή pipeline. Θαηά ζπλέπεηα, ε έμνδνο κηαο εθηέιεζεο επεμεξγαζηή εηζάγεηαη ζε έλαλ άιιν. Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί θαιύηεξα ρξεζηκνπνηώληαο ην απιό θνκκάηη δηακόξθσζεο: <xpath <html-to-xml> <http url="http://www.somesite.com/"/> </html-to-xml> </xpath> Όηαλ ην Web-Harvest εθηειεί απηό ην θνκκάηη, γίλνληαη ηα αθόινπζα βήκαηα: 1. Ο http επεμεξγαζηήο θαηεβάδεη πεξηερόκελν από ην θαζνξηζκέλν URL. 2. Ο html-to-xml επεμεξγαζηήο «θαζαξίδεη» απηήλ ηελ HTML παξάγνληαο XHTML πεξηερόκελν. 3. Ο xpath επεμεξγαζηήο αλαδεηά ζπγθεθξηκέλνπο ζπλδέζκνπο ζην XHTML από ην πξνεγνύκελν βήκα δίλνληαο ηε URL αθνινπζία ζαλ απνηέιεζκα. Σν Web-Harvest ππνζηεξίδεη έλα ζύλνιν ρξήζηκσλ επεμεξγαζηώλ γηα ην ρεηξηζκό κεηαβιεηώλ, ππό όξνπο δηαθιαδώζεηο, ζπλαξηήζεηο, HTML θαη XML επεμεξγαζία θ.α. Σν Web- Harvest ιεηηνπξγεί κε ηε δηακόξθσζε θάζε ηζηνηόπνπ ζε έλα XML αξρείν πνπ πεξηγξάθεη κηα αθνινπζία επεμεξγαζηώλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο HTML ζε ρξήζηκε XML. Σν απνηέιεζκα ηεο εμαγσγήο ζα κπνξνύζε λα είλαη δηαζέζηκν ζε αξρεία πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ εμαγσγή ή από από ην πιαίζην κεηαβιεηώλ αλ ην Web-Harvest ρξεζηκνπνηείηαη πξνγξακκαηηζηηθά. Όια ηα ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη θαη πνπ θαηαλαιώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμαγσγήο ζην Web-Harvest έρνπλ ηξεηο αλαπαξαζηάζεηο: θείκελν, δπαδηθό θαη ιίζηεο. Πνηα κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη - εμαξηάηαη από ηνλ επεμεξγαζηή πνπ θαηαλαιώλεη ηα δεδνκέλα. Ο html-to-xml επεμεξγαζηήο ρξεζηκνπνηεί ην downloaded πεξηερόκελν ζαλ θείκελν πξνθεηκέλνπ λα ην κεηαζρεκαηίζεη ζε HTML, ν loop επεμεξγαζηήο ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαβιεηή urllist ζαλ ιίζηα γηα ηηο επαλαιήςεηο θ.α.. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε επηιέγεηαη από ην Web-Harvest. Δθηόο από ην ζύλνιν ηζρπξώλ επεμεξγαζηώλ θεηκέλσλ θαη ρεηξηζκνύ XML, ην Web-Harvest ππνζηεξίδεη πξαγκαηηθέο scripting γιώζζεο ησλ νπνίσλ ν θώδηθαο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηηο scraper configurations. ην Παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην configuration αξρείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθαξκνγή καο έηζη ώζηε λα ζπιιέγνπκε κηα θνξά ην κήλα ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό. ηελ παξνύζα θάζε ζα ήηαλ θαιύηεξν λα βιέπακε θνκκάηηα ηνπ θώδηθα ηνπ configuration αξρείνπ καδί κε ηελ επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ωο παξάδεηγκα ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό European Journal of Operational Research : <var-def name="starturl">http://dx.doi.org/ /</var-def> <var-def name="midurl">j.ejor.</var-def> <var-def name="yyyyurl"> <script return=" thisyear"> thisyear = Integer.parseInt(sys.datetime("yyyy")); </script> </var-def> <var-def name="mm.url"><template>${sys.datetime(".mm.")}</template></var-def> <var-def name="i"> <var-def name="j"> <var-def name="k"> <file action="write" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <![CDATA[ <ROOT> ]]> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 5

14 </file> <while condition="true" index="i" maxloops="9"> <while condition="true" index="j" maxloops="9"> <while condition="true" index="k" maxloops="9"> ην θνκκάηη απηό νξίδνπκε ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ αξγόηεξα ζηελ ζπιινγή ησλ url πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαζώο θαη ζηελ πξόζβαζε θαη αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηαβιεηή starturl καο πξνκεζεύεη κε ην πξώην θνκκάηη ηεο url πνπ ζα είλαη ίδην γηα όια ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν εθδνηηθό νίθν. ε κεηαβιεηή midurl καο πξνκεζεύεη κε ην κεζαίν θνκκάηη ηεο url πνπ καο νξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ε κεηαβιεηή YYYYUrl καο πξνκεζεύεη κε ηα 4 ςεθία ηνπ έηνπο πνπ δηαλύνπκε ε κεηαβιεηή MM.Url πξνκεζεύεη κε ηα 2 ςεθία ηνπ κήλα πνπ δηαλύνπκε νη 3 κεηαβιεηέο i, j θαη k πνπ καο πξνκεζεύνπλ κε ηνλ αύμσλ αξηζκό ηνπ paper γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, έηνο θαη κήλα ζηε ζπλέρεηα, κε ην <file action="write" path="${midurl}.xml" charset="utf- 8"> <![CDATA[ <ROOT> ]]> </file>, βιέπνπκε ηελ δεκηνπξγία θαη ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηέινο, κε ηα 3 loops πνπ δεκηνπξγνύληαη ζα αλαδεηήζνπκε όια ηα δπλαηά url γηα ην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, έηνο θαη κήλα file action="append" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <loop item="articleurl" index="l" maxloops="1"> <list> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> <xpath <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xpath> </list> ην θνκκάηη απηό ηνπ θώδηθα ζπιιέγνπκε όιεο ηηο url θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο πνπ καο ελδηαθέξνπλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 6

15 <xquery> <xq-param name="doc"> <html-to-xml> <http url="${starturl}${midurl}${yyyyurl}${mm.url}${i}${j}${k}"/> </html-to-xml> </xq-param> <xq-expression><![cdata[ declare variable $doc as node() external; let $aff := let $aff7 := let $aff1 := let $aff2 := authorsnoent']) " "))}</id> return <article> <id>{data(substring-before((substring-after($aff, <scientific_field>{data(substring-before((substring-after($aff7, "Reprints")), $aff1))}</scientific_field> ")), ";"))}</received> ")), "."))}</accepted> <title>{data($aff1)}</title> <affiliation>{data($aff2)}</affiliation> <received>{data(substring-before((substring-after($aff, <accepted>{data(substring-before((substring-after($aff, "doi:")), "Received "accepted <abstract>{data(substring-before((substring-after($aff, "Abstract")), "Keywords"))}</abstract> <keywords>{data(replace((substring-before((substring-after($aff, "Keywords:")), "Article Outline")), ";", ","))}</keywords> </article> ]]></xq-expression> </xquery> </body> </loop> </file> </while> </while> </while> <file action="append" path="${midurl}.xml" charset="utf-8"> <![CDATA[ </ROOT> ]]> Σέινο, ζην θνκκάηη απηό ηνπ θώδηθα ζπιιέγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ καο ελδηαθέξνπλ θαη θιείλνπκε ην αξρείν κε ηα δεδνκέλα. Γεληθόηεξα ην scraping ζεσξείηαη ζπρλά άθνκςε ιύζε, θαη απηό γηαηί έρεη έλα βαζηθό κεηνλεθηήκαηα. Αληίζεηα από ηα APIs κε interfaces, ην scraping δελ έρεη θακία ζπγθεθξηκέλε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 7

16 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Οη scrapers πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηα εξγαιεία ηνπο γύξσ από έλα πξόηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ πεγήο θαη λα ειπίδνπλ όηη ν πάξνρνο εκκέλεη ζε απηό ην πξόηππν παξνπζίαζεο κε ζπλέπεηα. Οη ηζηόηνπνη ηείλνπλ λα εμεηάδνπλ θαη λα ηξνπνπνηνύλ ην look-and-feel ηνπο πεξηνδηθά γηα λα παξακέλνπλ αλαλεσκέλνη θαη θνκςνί, θάηη πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηελ ζπληήξεζε από ηελ πιεπξά ησλ scrapers. Κε ηνλ ίδην ηξόπν νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο ηζηνηόπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζα αιιάμεη θαη όιν ην ζρεδηαζκό καο γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο. Σαπηόρξνλα δηαθνξεηηθέο πεγέο ζεκαίλνπλ θαη πνηθηιία ζηε δνκή θαη παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνπκε θάζε θνξά ην scraping ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνηόπνπ, θαζώο δελ ππάξρεη εληαίνο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ πεξηπηώζεσλ Μορφή Παραγόμενων Δεδομένων Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, πξνρσξάκε ζηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηώλ. Απηά είλαη xml αξρεία ηεο κνξθήο: <article> <id> /j.ejor </id> <scientific_field>discrete Optimization</scientific_field> <title>knapsack problems with setups</title> <affiliation>aisel-lmah, UniversitΓ du Havre, Quai Frissard, BP 1137, Le Havre Cedex, FrancebOrange Labs, recherche and dγ veloppement, 38β 40 rue GΓ nγ ral Leclerc, Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, FrancecInstitut de MathΓ matiques de Bordeaux, UniversitΓ Bordeaux 1, 351 Cours de la Liberation, F Telence Cedex, France</affiliation> <received>30 April 2007</received> <accepted>1 May 2008</accepted> <abstract>knapsack problems with setups find their application in many concrete industrial and financial problems. Moreover, they also arise as subproblems in a Dantzigβ Wolfe decomposition approach to more complex combinatorial optimization problems, where they need to be solved repeatedly and therefore efficiently. Here, we consider the multiple-class integer knapsack problem with setups. Items are partitioned into classes whose use implies a setup cost and associated capacity consumption. Item weights are assumed to be a multiple of their class weight. The total weight of selected items and setups is bounded. The objective is to maximize the difference between the profits of selected items and the fixed costs incurred for setting-up classes. A special case is the bounded integer knapsack problem with setups where each class holds a single item and its continuous version where a fraction of an item can be selected while incurring a full setup. The paper shows the extent to which classical results for the knapsack problem can be generalized to these variants with setups. In particular, an extension of the branch-and-bound algorithm of Horowitz and Sahni is developed for problems with positive setup costs. Our direct approach is compared experimentally with the approach proposed in the literature consisting in converting the problem into a multiple choice knapsack with pseudo-polynomial size.</abstract> <keywords>knapsack problem, Fixed cost, Setup, Variable upper bound, Branch-andbound</keywords> </article> Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπκε: Σν tag <article>, ην νπνίν νξίδεη θάζε paper. Έλα ηέηνην xml αξρείν κπνξεί λα έρεη από θαλέλα έσο 999 papers. Κέζα ζην θάζε tag <article> έρνπκε 8 attributes: Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 8

17 Σν <id>, νπνίν πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ην θάζε paper θαη είλαη ν θσδηθόο doi Σν <scientific_field>, ην νπνίν είλαη ην επηζηεκνληθό πεδίν ζην νπνίν αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν paper. Δδώ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, πάλησο, όηη ζηα πεξηζζόηεξα από ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνύκε δελ καο δίλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Σν <title>, ην νπνίν είλαη ν ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ paper Σν <affiliation>, ην νπνίν είλαη ε επαγγεικαηηθή δηεύζπλζε ηνπ ζπγγξαθέα ή ησλ ζπγγξαθέσλ. Σν πεδίν απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαζώο ζα καο πξνκεζεύζεη κε ηελ ρώξα ή ηηο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ papers Σν <received>, ην νπνίν είλαη ε εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ paper από ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Σν <accepted>, ην νπνίν είλαη ε εκεξνκελία απνδνρήο ηνπ paper από ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Σν <abstract>, ην νπνίν είλαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ paper Σν <keywords>, ην νπνίν είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ paper. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 9

18 3. Εισαγωγή δεδομένων στην Βάση Όπσο πξναλαθέξακε, ηα δεδνκέλα ηα νπνία παίξλνπκε από ηελ δηαδηθαζία ηνπ crawling είλαη xml αξρεία θαη δελ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα από ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο απεπζείαο ζηελ Βάζε καο κέζσ θάπνηνπ JDBC Driver. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα βξνύκε θάπνην ηξόπν έηζη ώζηε λα ηα εηζάγνπκε κε «έκκεζν» ηξόπν. Σε ιύζε έξρεηαη λα καο δώζεη έλα απηόλνκν COM αληηθείκελν ην νπνίν καο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή xml δεδνκέλσλ ζε πηλάθεο ηνπ SQL Server. Σν αληηθείκελν απηό είλαη ην XML Bulk Load. Θα κπνξνύζακε λα εηζάγνπκε xml δεδνκέλα ζε κία Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ SQL Server ρξεζηκνπνηώληαο έλα INSERT statement θαη ηελ ζπλάξηεζε OPENXML. Παξόιαπηα, ην αληηθείκελν XML Bulk Load καδηθήο εηζαγσγήο xml δεδνκέλσλ καο παξέρεη θαιύηεξε απόδνζε ζηελ εηζαγσγή κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ. Γηα λα εθηειεζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ XML Bulk Load ρξεηάδεηαη, 1. όπσο είλαη πξνθαλέο, έλα αξρείν κε ηα xml δεδνκέλα ή έλα stream δεδνκέλσλ 2. θαη έλα αξρείν, ηεο κνξθήο XSD (XML Schema Definition) ή ηεο κνξθήο (XDR) XML-Data Reduced schema, ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Έρνπκε ήδε δεη ηελ δνκή ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα, επνκέλσο αο δνύκε θαη ηελ δνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα απηά. Δηθόλα 2: Γνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα Ιεπηνκέξεηεο, πάλησο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Βάζεο ζα δνύκε αξγόηεξα. Δθόζνλ, έρνπκε δεη θαη ηελ δνκή ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα θαη ηελ δνκή ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα απηά, κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζην XSD αξρείν ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα καο. Έηζη έρνπκε ην αξρείν xmlmapping.xml: <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"> <xsd:element name="article" sql:relation="article" > <xsd:complextype> <xsd:sequence> <xsd:element name="id" type="xsd:string" /> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 10

19 <xsd:element name="scientific_field" type="xsd:string" /> <xsd:element name="title" type="xsd:string" /> <xsd:element name="affiliation" type="xsd:string" /> <xsd:element name="received" type="xsd:string" /> <xsd:element name="accepted" type="xsd:string" /> <xsd:element name="abstract" type="xsd:string" /> <xsd:element name="keywords" type="xsd:string" /> </xsd:sequence> </xsd:complextype> </xsd:element> </xsd:schema> Σέινο, κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ θώδηθα ηνπ αληηθεηκέλνπ XML Bulk Load: set objbl = CreateObject("SQLXMLBulkLoad.SQLXMLBulkload.4.0") objbl.connectionstring = "Provider=SQLNCLI.1;Data Source=PANOSBP;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=webharvest" objbl.errorlogfile = "C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\Master Thesis\error.log" objbl.firetriggers = True objbl.execute "C:\webharvest1-project\xmlmapping.xml", "C:\webharvest1- project\j.cie\ xml" Όπνπ, ζηελ αξρή δεκηνπξγνύκε ην αληηθείκελν XML Bulk Load έπεηηα νξίδνπκε ην Connection String πξνο ηελ Βάζε καο δεκηνπξγνύκε έλα error file γηα λα καο βνεζήζεη ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ζέηνπκε ην FireTriggers = True έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε on insert triggers ζηελ βάζε καο. Ιεπηνκέξεηεο γη απηό ζα δώζνπκε αξγόηεξα. Θαη ηέινο, νξίδνπκε ηελ ζέζε ηνπ αξρείνπ κε ηα xml δεδνκέλα θαη ηελ ζέζε ηνπ XSD αξρείνπ ην νπνίν ζα θάλεη νπζηαζηηθά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ attributes ησλ xml δεδνκέλσλ κε ηα attributes ηνπ πίλαθα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 11

20 4. Βάση Δεδομένων 4.1. Εννοιολογικός Σχεδιασμός της βάσης Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ πνπ πξνέθπςε Δηθόλα 3: Γηάγξακκα Οληνηήηωλ Σπζρεηίζεωλ ηεο Βάζεο Γεδνκέλωλ

21 4.2. Λογικός Σχεδιασμός της βάσης Σν ρεζηαθό Κνληέιν πνπ πξνθύπηεη από ην παξαπάλσ E-R δηάγξακκα έρεη ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: Πίλαθαο Article (id, scientific_field, title, affiliation, received, accepted, abstract, keywords, JournalID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην id Σν πεδίν JournalID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Journal Σν πεδίν scientific_field είλαη foreign Key ζην πίλαθα Scientific_Field Πίλαθαο Journal (JournalID, JournalName, PublisherID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην JournalID Σν πεδίν PublisherID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Publisher Πίλαθαο Publisher (PublisherID, PublisherName) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην PublisherID Πίλαθαο Scientific_Field (Scientific_Field_Code, Scientific_Field) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην Scientific_Field_Code Πίλαθαο CensusData (Country / Territory, ISO Alpha-2, ISO Alpha-3, Population, Latitude, Longitude, ISO 3166 Country Name, Alternative name 0, Alternative name 1, Alternative name 2, Alternative name 3, Alternative name 4, Alternative name 5, Alternative name 6, Alternative name 7, Alternative name 8, Alternative name 9, Alternative name 10, Alternative name 11, Alternative name 12, IncomePerCapita) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην ISO Alpha-2 Πίλαθαο ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) Πξσηεύσλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα απηόλ είλαη ην CountryID, ArticleID Σν πεδίν CountryID είλαη foreign Key ζην πίλαθα CensusData Σν πεδίν ArticleID είλαη foreign Key ζην πίλαθα Article

22 4.3. Υλοποιήση του Σχεσιακού Σχήματος της Βάσης Δεδομένων Ζ πινπνίεζε ρεζηαθνύ ρήκαηνο ηεο Β.Γ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ SQL Server 2005 κε ην παξαθάησ script: SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[article]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[article]( ( [id] [varchar](50) NOT NULL, [scientific_field] [varchar](max) NULL, [title] [varchar](max) NULL, [affiliation] [varchar](max) NULL, [received] [varchar](max) NULL, [accepted] [varchar](max) NULL, [abstract] [varchar](max) NULL, [keywords] [varchar](max) NULL, [JournalID] [nvarchar](50) NULL, CONSTRAINT [PK_article] PRIMARY KEY CLUSTERED [id] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[DeletefromArticleCountry]')) EXEC = N'CREATE TRIGGER [dbo].[deletefromarticlecountry] ON [dbo].[article] AFTER DELETE AS DELETE FROM ArticleCountry FROM DELETED INNER JOIN ArticleCountry ON DELETED.id = ArticleCountry.ArticleID Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 14

23 ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[InsertIntoArticleCountry]')) EXEC = N' -- ============================================= -- Author: <Author,,Name> -- Create date: <Create Date,,> -- Description: <Description,,> -- ============================================= CREATE TRIGGER [dbo].[insertintoarticlecountry] AS ON [dbo].[article] AFTER INSERT INSERT INTO ArticleCountry SELECT CensusData.[Country / Territory ], CensusData.[ISO Alpha-2], INSERTED.id FROM INSERTED INNER JOIN CensusData ON (INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Country / Territory]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[ISO 3166 Country Name]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 0]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 1]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 2]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 3]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 4]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 5]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 6]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 7]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 8]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 9]) }, ''%'') } + ''%'' Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 15

24 OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 10]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 11]) }, ''%'') } + ''%'' OR INSERTED.affiliation LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', CensusData.[Alternative name 12]) }, ''%'') } + ''%'') INSERT INTO ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) VALUES ('''','''','''') DELETE FROM ArticleCountry WHERE (CountryName = '''') AND (CountryID = '''') AND (ArticleID = '''') ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[UpdateJournaID]')) EXEC = N' -- ============================================= -- Author: <Author,,Name> -- Create date: <Create Date,,> -- Description: <Description,,> -- ============================================= CREATE TRIGGER [dbo].[updatejournaid] AS ON [dbo].[article] AFTER INSERT UPDATE article SET JournalID = substring(article.id, PATINDEX( ''%/%'', article.id)+1, len(article.id)- len(right(article.id, PATINDEX( ''%/%'', article.id)))-12) ' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 16

25 IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.triggers WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[UpdateScientificField]')) EXEC = N'CREATE TRIGGER [dbo].[updatescientificfield] on [dbo].[article] AFTER INSERT AS UPDATE SET FROM article scientific_field = Scientific_Field.Scientific_Field article INNER JOIN Scientific_Field ON (Scientific_Field.Scientific_Field LIKE ''%'' + { fn CONCAT({ fn CONCAT(''%'', article.scientific_field) }, ''%'') } + ''%'')' SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Publisher]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[publisher]( ( [PublisherID] [nvarchar](50) NOT NULL, [PublisherName] [nvarchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Table_1] PRIMARY KEY CLUSTERED [PublisherID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[CensusData]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[censusdata]( [Country / Territory ] [varchar](50) NULL, [ISO Alpha-2] [varchar](50) NOT NULL, [ISO Alpha-3] [varchar](50) NOT NULL, [Population ] [numeric](18, 4) NULL, [Latitude] [float] NULL, [Longitude] [float] NULL, [ISO 3166 Country Name] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 0] [nvarchar](255) NULL, Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 17

26 ( [Alternative name 1] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 2] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 3] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 4] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 5] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 6] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 7] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 8] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 9] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 10] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 11] [nvarchar](255) NULL, [Alternative name 12] [nvarchar](255) NULL, [IncomePerCapita] [money] NULL, CONSTRAINT [PK_CensusData_1] PRIMARY KEY CLUSTERED [ISO Alpha-2] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Scientific_Field]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[scientific_field]( ( [Scientific_Field_Code] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [Scientific_Field] [varchar](max) NULL, CONSTRAINT [PK_Scientific_Field] PRIMARY KEY CLUSTERED [Scientific_Field_Code] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ArticleCountry]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[articlecountry]( Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 18

27 ( [CountryName] [nvarchar](50) NOT NULL, [CountryID] [nchar](10) NOT NULL, [ArticleID] [nchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_ArticleCountry] PRIMARY KEY CLUSTERED [CountryID] ASC, [ArticleID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Journal]') AND type in (N'U')) BEGIN CREATE TABLE [dbo].[journal]( ( [JournalID] [nvarchar](50) NOT NULL, [JournalName] [nvarchar](50) NOT NULL, [PublisherID] [nvarchar](50) NOT NULL, CONSTRAINT [PK_Journal] PRIMARY KEY CLUSTERED [JournalID] ASC )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] END IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Journal_Journal]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Journal]')) ALTER TABLE [dbo].[journal] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Journal_Journal] FOREIGN KEY([PublisherID]) REFERENCES [dbo].[publisher] ([PublisherID]) ALTER TABLE [dbo].[journal] CHECK CONSTRAINT [FK_Journal_Journal] 4.4. Πυροδοτητές (Triggers) Όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη από ην script δεκηνπξγίαο ηεο Βάζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηνη triggers. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 6 triggers έηζη ώζηε λα απηνκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ζηελ ππό κειέηε Βάζε Γεδνκέλσλ. Αο δνύκε ελδεηθηηθά ηνπο 2 ζεκαληηθόηεξνπο. InsertIntoArticleCountry CREATE TRIGGER InsertIntoArticleCountry ON article Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 19

28 AFTER INSERT AS INSERT INTO ArticleCountry SELECT FROM CensusData.[Country / Territory ], CensusData.[ISO Alpha-2], article.id article INNER JOIN CensusData ON (article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Country / Territory]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[ISO 3166 Country Name]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 0]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 1]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 2]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 3]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 4]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 5]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 6]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 7]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 8]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 9]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 10]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 11]) }, '%') } + '%' OR article.affiliation LIKE '%' + { fn CONCAT({ fn CONCAT('%', CensusData.[Alternative name 12]) }, '%') } + '%') INSERT INTO ArticleCountry (CountryName, CountryID, ArticleID) VALUES ('','','') DELETE FROM ArticleCountry WHERE (CountryName = '') AND (CountryID = '') AND (ArticleID = '') Απηόο ίζσο λα είλαη θαη ν ζεκαληηθόηεξνο trigger, θαζώο είλαη απηόο ν νπνίνο «γεκίδεη» ηνλ πίλαθα ArticleCountry ςάρλνληαο κέζα ζην πεδίν affiliation ηνπ πίλαθα Article θαη ζπζρεηίδεη ην θάζε paper μερσξηζηά κε ην CountryID. Παξάιιεια πξνβιέπεη θαη ηελ ρξήζε ελαιιαθηηθώλ νλνκάησλ κέζα ζην πεδίν affiliation γηα ηελ νλνκαζία ηεο θάζε ρώξαο. DeletefromArticleCountry CREATE TRIGGER DeletefromArticleCountry ON article Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 20

29 AFTER DELETE AS DELETE FROM ArticleCountry FROM DELETED INNER JOIN ArticleCountry ON DELETED.id = ArticleCountry.ArticleID Απηόο ν trigger αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή αλ θάπνην paper δηαγξαθεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν από ηνλ πίλαθα Article ηόηε δηαγξάθεη θαη ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο από ηνλ πίλαθα ArticleCountry. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 21

30 5. Αυτοματοποίηση Διαδικασίας Συλλογής των Δεδομένων και Εισαγωγής τους στην Βάση Δεδομένων Έρνπκε ήδε δεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο καο αλαιπηηθά θαη βήκα πξνο βήκα. Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ηώξα είλαη λα απηνκαηνπνηήζνπκε ηελ όιε απηή δηαδηθαζία έηζη ώζηε λα ελεκεξώλεηαη ε βάζε καο ρσξίο λα παξεκβαίλεη «αλζξώπηλν ρέξη». Απηό ζα ην θαηαθέξνπκε κε ηελ βνήζεηα ελόο batch file ην νπνίν ζα εθηειεί ην Web Harvest παίξλνληαο ζαλ παξάκεηξν ην configuration file πνπ επηζπκνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνύ έρεη εθηειεζζεί θαη έρεη παξαρζεί ην xml αξρείν κε ηα δεδνκέλα καο, εθηειείηαη ην vbs script κε ην νπνίν θάλνπκε καδηθή είζνδν ησλ παξαγόκελσλ δεδνκέλσλ. Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ βάζε, εθεί αλαιακβάλνπλ νη triggers νη νπνίνη ππξνδνηνύληαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα αο δνύκε ηνλ θώδηθα ηνπ batch off cd C:\webharvest1-project java -jar webharvest_all_1.jar config=c:\webharvest1-project\test.xml workdir=c:\webharvest1- project cd C:\webharvest1-project cscript Insertarticles.vbs Σέινο γηα λα απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο ε όιε απηή δηαδηθαζία ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία, ε νπνία ζα ηξέρεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηα εμήο βήκαηα, 1. Start Settings Control Panel 2. Scheduled Tasks 3. Add Scheduled Task 4. Παηάκε Next Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 22

31 5. Παηάκε Browse 6. Βξίζθνπκε ην batch file πνπ πξναλαθέξακε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 23

32 7. Γίλνπκε έλα όλνκα ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία θαη επηιέγνπκε θάζε πόηε ζέινπκε λα εθηειείηε 8. Δπηιέγνπκε ηελ ώξα πνπ ζέινπκε λα αξρίζεη ε εθηέιεζε, ηελ κέξα θαη ηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζέινπκε λα εθηειεζηεί Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 24

33 9. Δηζάγνπκε Username θαη Password ηνπ ρξήζηε πνπ ζα ηξέρεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία 10. Θαη ηέινο παηάκε Finish Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 25

34 6. Απεικόνιση των Δεδομένων σε Χάρτη Έρνληαο ήδε αλαιύζεη ηνλ ηξόπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ καο, ηελ απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ηνπο ζε κηα Βάζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πεξάζνπκε θαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε αλαπηύμεη ην νπνίν είλαη ε απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ καο ζε έλα ράξηε θαη ε δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε. Σν θνκκάηη απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό θπξίσο γηα δύν ιόγνπο: 1. είλαη απηό πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθαξκνγή καο, θαζώο όρη κόλν έρνπλ κεηαηξαπεί ηα δεδνκέλα καο ζε πιεξνθνξία αιιά έρνπκε θαη κηα νπηηθή απεηθόληζε απηώλ 2. είλαη ην κόλν ζεκείν ηεο εθαξκνγήο πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, επνκέλσο, όζνλ αθνξά ηνλ ρξήζηε, όιε εθαξκνγή είλαη απηό ην θνκκάηη Δπνκέλσο, έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή όζνλ αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ εκθάληζε θαη ηελ δηεπαθή κε ηνλ ρξεζηή ammap Κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο απνθάζεηο ήηαλ ε επηινγή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία επηιέρζεθε ε ρξήζε ελόο Flash map. Οη θύξηνη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή είλαη: 1. ην εληππσζηαθό αηζζεηηθό απνηέιεζκα πνπ δίλνπλ νη Flash Maps 2. θαη ε πνιύ θαιή δηεπαθή κε ηνλ ρξήζηε Αλαθνξηθά ηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύζακε, θαηαιήμακε ζηνλ ammap. Σν ammap είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ Flash maps ην νπνίν ζνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο πνιιέο ιεηηνπξγίεο, όπσο: 1. Drill down 2. Zoomifyer 3. Timeline map 4. Charts 5. Areas (countries, regions) 6. Movies (cities, icons, images) 7. Labels (text) 8. Lines 9. Snap points Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ησλ Flash maps θαη παξεκπηπηόλησο θαη ηνπ ammap είλαη ε αδπλακία πνπ ππάξρεη ζηελ απεπζείαο ζύλδεζε ηνπο κε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη ε παξνρή ησλ δεδνκέλσλ από θάπνην εμσηεξηθό αξρείν. Απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ammap. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη από θάπνην xml αξρείν πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή. ηελ πην απιή πεξίπησζε απηό ην xml αξρείν είλαη ηεο παξαθάησ κνξθήο <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas> <area title="argentina" mc_name="ar" value="64"/> <area title="austria" mc_name="at" value="184"/> <area title="barbados" mc_name="bb" value="1"/> <area title="brunei" mc_name="bn" value="4"/> <area title="bahrain" mc_name="bh" value="3"/> <area title="algeria" mc_name="dz" value="19"/> <area title="cameroon" mc_name="cm" value="4"/> <area title="belarus" mc_name="by" value="38"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 26

35 <area title="australia" mc_name="au" value="491"/> <area title="chad" mc_name="td" value="1"/> <area title="croatia" mc_name="hr" value="14"/> <area title="cyprus" mc_name="cy" value="20"/> <area title="belize" mc_name="bz" value="1"/> <area title="armenia" mc_name="am" value="1"/> <area title="czech Republic" mc_name="cz" value="127"/> <area title="denmark" mc_name="dk" value="128"/> <area title="finland" mc_name="fi" value="161"/> <area title="benin" mc_name="bj" value="2"/> <area title="bosnia and Herzegovina" mc_name="ba" value="1"/> <area title="botswana" mc_name="bw" value="2"/> <area title="china" mc_name="cn" value="2297"/> <area title="colombia" mc_name="co" value="16"/> <area title="costa Rica" mc_name="cr" value="3"/> <area title="france" mc_name="fr" value="955"/> <area title="guinea-bissau" mc_name="gw" value="1"/> <area title="jordan" mc_name="jo" value="34"/> <area title="luxembourg" mc_name="lu" value="7"/> <area title="macau" mc_name="mo" value="15"/> <area title="mali" mc_name="ml" value="1"/> <area title="new Zealand" mc_name="nz" value="94"/> <area title="norway" mc_name="no" value="119"/> <area title="oman" mc_name="om" value="15"/> <area title="portugal" mc_name="pt" value="185"/> <area title="puerto Rico" mc_name="pr" value="6"/> <area title="qatar" mc_name="qa" value="13"/> <area title="singapore" mc_name="sg" value="281"/> <area title="spain" mc_name="es" value="1217"/> <area title="sweden" mc_name="se" value="159"/> <area title="cuba" mc_name="cu" value="9"/> <area title="syria" mc_name="sy" value="1"/> <area title="turkey" mc_name="tr" value="831"/> <area title="uruguay" mc_name="uy" value="10"/> <area title="egypt" mc_name="eg" value="108"/> <area title="guam" mc_name="gu" value="2"/> <area title="zimbabwe" mc_name="zw" value="4"/> <area title="iceland" mc_name="is" value="10"/> <area title="brazil" mc_name="br" value="328"/> <area title="bulgaria" mc_name="bg" value="13"/> <area title="india" mc_name="in" value="584"/> <area title="italy" mc_name="it" value="811"/> <area title="jamaica" mc_name="jm" value="4"/> <area title="kuwait" mc_name="kw" value="32"/> <area title="canada" mc_name="ca" value="1159"/> <area title="germany" mc_name="de" value="738"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 27

36 <area title="lithuania" mc_name="lt" value="11"/> <area title="guinea" mc_name="gn" value="1"/> <area title="malaysia" mc_name="my" value="72"/> <area title="hong Kong" mc_name="hk" value="698"/> <area title="indonesia" mc_name="id" value="17"/> <area title="iran" mc_name="ir" value="361"/> <area title="ireland" mc_name="ie" value="68"/> <area title="latvia" mc_name="lv" value="9"/> <area title="montenegro" mc_name="me" value="33"/> <area title="lebanon" mc_name="lb" value="20"/> <area title="nigeria" mc_name="ng" value="6"/> <area title="lesotho" mc_name="ls" value="1"/> <area title="pakistan" mc_name="pk" value="25"/> <area title="papua New Guinea" mc_name="pg" value="1"/> <area title="mexico" mc_name="mx" value="170"/> <area title="poland" mc_name="pl" value="256"/> <area title="romania" mc_name="ro" value="76"/> <area title="moldova" mc_name="md" value="1"/> <area title="russia" mc_name="ru" value="86"/> <area title="morocco" mc_name="ma" value="15"/> <area title="saudi Arabia" mc_name="sa" value="67"/> <area title="slovakia" mc_name="sk" value="57"/> <area title="netherlands" mc_name="nl" value="514"/> <area title="slovenia" mc_name="si" value="28"/> <area title="serbia" mc_name="rs" value="68"/> <area title="south Korea" mc_name="kr" value="306"/> <area title="switzerland" mc_name="ch" value="160"/> <area title="trinidad and Tobago" mc_name="tt" value="1"/> <area title="tunisia" mc_name="tn" value="56"/> <area title="united Kingdom" mc_name="gb" value="269"/> <area title="taiwan" mc_name="tw" value="2344"/> <area title="tanzania" mc_name="tz" value="1"/> <area title="vietnam" mc_name="vn" value="56"/> <area title="thailand" mc_name="th" value="62"/> <area title="ukraine" mc_name="ua" value="15"/> <area title="azerbaijan" mc_name="az" value="6"/> <area title="bangladesh" mc_name="bd" value="2"/> <area title="belgium" mc_name="be" value="451"/> <area title="chile" mc_name="cl" value="97"/> <area title="ecuador" mc_name="ec" value="4"/> <area title="estonia" mc_name="ee" value="3"/> <area title="fiji" mc_name="fj" value="1"/> <area title="georgia" mc_name="ge" value="187"/> <area title="greece" mc_name="gr" value="355"/> <area title="hungary" mc_name="hu" value="94"/> <area title="israel" mc_name="il" value="232"/> Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 28

37 <area title="japan" mc_name="jp" value="535"/> <area title="jersey" mc_name="je" value="65"/> <area title="kazakhstan" mc_name="kz" value="4"/> <area title="malawi" mc_name="mw" value="1"/> <area title="malta" mc_name="mt" value="2"/> <area title="mongolia" mc_name="mn" value="3"/> <area title="niger" mc_name="ne" value="6"/> <area title="palestine" mc_name="ps" value="1"/> <area title="peru" mc_name="pe" value="19"/> <area title="philippines" mc_name="ph" value="3"/> <area title="senegal" mc_name="sn" value="1"/> <area title="south Africa" mc_name="za" value="82"/> <area title="united Arab Emirates" mc_name="ae" value="32"/> <area title="united States" mc_name="us" value="4421"/> <area title="uzbekistan" mc_name="uz" value="1"/> <area title="venezuela" mc_name="ve" value="13"/> <area title="yemen" mc_name="ye" value="1"/> <area title="zambia" mc_name="zm" value="1"/> </areas> </map> Απηόο ν ηξόπνο παξνρήο ησλ δεδνκέλσλ έρεη πνιιά πξνβιήκαηα, θαζώο θάζε θνξά πνπ ζα ελεκεξώλεηαη ε βάζε ζα πξέπεη λα παξάγεηαη έλα ηέηνην αξρείν. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζέιακε λα θάλνπκε κία αλαδήηεζε πάλσ ζηελ Βάζε κε θάπνην open text πεδίν απηό ζα ήηαλ αδύλαην. Από ηα παξαπάλσ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ζα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό αλ κπνξνύζακε κε θάπνην ηξόπν λα θάλνπκε ην ammap λα ζπλδεζεί live κε ηελ Βάζε καο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 29

38 6.2. Live Σύνδεση ammap με την Βάση Δεδομένων Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν έγηλε εθηθηή ε ζύλδεζε ηνπ ammap κε ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κε ηελ βνήζεηα ηεο php. Υξεζηκνπνηώληαο php έγηλε εθηθηή ε δπλακηθή δεκηνπξγία, από ηελ Βάζε καο, δεδνκέλσλ ηεο κνξθήο πνπ δέρεηαη ην ammap. Πην ζπγθεθξηκέλα, αο ην δνύκε απηό ζηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, κε ηνλ πλνιηθό Αξηζκό Papers αλά Υώξα. Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κνξθή πνπ έρνπκε ήδε δεη κόλν πνπ ζην πεδίν value ζα έρνπκε ηνλ πλνιηθό Αξηζκό Papers αλά Υώξα. Δπνκέλσο, εκείο ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε δεδνκέλα ηεο κνξθήο απηήο δπλακηθά από ηελ Βάζε καο. Έηζη έρνπκε, <?php include('connect2db.php'); if (!$conn) {exit("connection Failed: ". $conn);} $sql="select CountryName, CountryID, COUNT(ArticleID) AS NumberOfArticles FROM ArticleCountry GROUP BY CountryName, CountryID"; $rs=odbc_exec($conn,$sql); if (!$rs) {exit("error in SQL");} $mystring1 ='<map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas>'; echo $mystring1; while (odbc_fetch_row($rs)) { $mystring2 = '<area title="'; $mystring3 = 'mc_name="'; $mystring4 = 'value="'; $mystring5 = '" '; $mystring6 = '"/>'; $CountryName=odbc_result($rs,"CountryName"); $CountryID=odbc_result($rs,"CountryID"); $NumberOfArticles=odbc_result($rs,"NumberOfArticles"); echo $mystring2.trim($countryname).$mystring5; echo $mystring3.trim($countryid).$mystring5; echo $mystring4.$numberofarticles.$mystring6; } $mystring7='</areas> </map>'; echo $mystring7; odbc_close($conn);?> Όπνπ, 1. πλδεόκαζηε κε ηελ Βάζε Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 30

39 2. Γεκηνπξγνύκε, εθηεινύκε θαη απνζεθεύνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ sql εξσηήκαηνο πνπ ζέινπκε 3. ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγνύκε ην θνκκάηη πνπ εκθαλίδεηαη κόλν κία θνξά ζην αξρείν δεδνκέλσλ, ην <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas> 4. Κε έλα while loop δεκηνπξγνύκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε γηα θάζε εγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ sql εξσηήκαηνο. 5. Αθνύ ηειεηώζεη ην loop δεκηνπξγνύκε θαη ηα closing tags </areas> </map> 6. Σέινο, ηεξκαηίδνπκε ηε ζύλδεζε κε ηε Βάζε Ο θώδηθαο απηόο ζα καο δώζεη ην παξαθάησ απνηέιεζκα, πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν καο: <map map_file="maps/world.swf" zoom="100"> <areas><area title="malaysia" mc_name="my" value="79"/><area title="malta" mc_name="mt" value="2"/><area title="norway" mc_name="no" value="132"/><area title="barbados" mc_name="bb" value="1"/><area title="nigeria" mc_name="ng" value="6"/><area title="puerto Rico" mc_name="pr" value="6"/><area title="australia" mc_name="au" value="560"/><area title="moldova" mc_name="md" value="1"/><area title="hungary" mc_name="hu" value="107"/><area title="oman" mc_name="om" value="15"/><area title="italy" mc_name="it" value="899"/><area title="ireland" mc_name="ie" value="76"/><area title="chile" mc_name="cl" value="106"/><area title="egypt" mc_name="eg" value="116"/><area title="pakistan" mc_name="pk" value="27"/><area title="singapore" mc_name="sg" value="318"/><area title="united Arab Emirates" mc_name="ae" value="37"/><area title="new Zealand" mc_name="nz" value="106"/><area title="guam" mc_name="gu" value="2"/><area title="lebanon" mc_name="lb" value="24"/><area title="vietnam" mc_name="vn" value="65"/><area title="jordan" mc_name="jo" value="35"/><area title="austria" mc_name="at" value="207"/><area title="ukraine" mc_name="ua" value="15"/><area title="switzerland" mc_name="ch" value="183"/><area title="iran" mc_name="ir" value="417"/><area title="mauritius" mc_name="mu" value="1"/><area title="bahrain" mc_name="bh" value="5"/><area title="tanzania" mc_name="tz" value="1"/><area title="georgia" mc_name="ge" value="225"/><area title="guinea" mc_name="gn" value="1"/><area title="thailand" mc_name="th" value="68"/><area title="germany" mc_name="de" value="829"/><area title="russia" mc_name="ru" value="92"/><area title="united Kingdom" mc_name="gb" value="291"/><area title="serbia" mc_name="rs" value="72"/><area title="zambia" mc_name="zm" value="1"/><area title="luxembourg" mc_name="lu" value="10"/><area title="tunisia" mc_name="tn" value="68"/><area title="belgium" mc_name="be" value="502"/><area title="netherlands" mc_name="nl" value="599"/><area title="turkey" mc_name="tr" value="910"/><area title="senegal" mc_name="sn" value="1"/><area title="japan" mc_name="jp" value="574"/><area title="greece" mc_name="gr" value="379"/><area title="sweden" mc_name="se" value="173"/><area title="romania" mc_name="ro" value="83"/><area title="botswana" mc_name="bw" value="2"/><area title="uzbekistan" mc_name="uz" value="1"/><area title="guinea-bissau" mc_name="gw" value="1"/><area title="malawi" mc_name="mw" value="1"/><area title="portugal" mc_name="pt" value="211"/><area title="cyprus" mc_name="cy" value="25"/><area title="indonesia" mc_name="id" value="19"/><area title="trinidad and Tobago" mc_name="tt" value="1"/><area title="zimbabwe" mc_name="zw" value="4"/><area title="france" mc_name="fr" value="1055"/><area title="bosnia and Herzegovina" mc_name="ba" value="1"/><area title="brunei" mc_name="bn" value="5"/><area title="fiji" mc_name="fj" value="2"/><area title="czech Republic" mc_name="cz" value="135"/><area title="peru" mc_name="pe" value="21"/><area title="kuwait" mc_name="kw" value="37"/><area title="mexico" mc_name="mx" value="194"/><area title="saudi Arabia" mc_name="sa" value="75"/><area title="south Korea" mc_name="kr" value="333"/><area title="costa Rica" mc_name="cr" value="3"/><area title="slovakia" mc_name="sk" value="62"/><area title="denmark" mc_name="dk" value="142"/><area title="lithuania" mc_name="lt" value="14"/><area title="brazil" mc_name="br" value="376"/><area title="yemen" mc_name="ye" value="1"/><area title="united States" mc_name="us" value="5015"/><area title="belarus" mc_name="by" value="44"/><area title="india" mc_name="in" value="639"/><area title="jamaica" mc_name="jm" value="4"/><area title="estonia" mc_name="ee" value="4"/><area Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 31

40 title="canada" mc_name="ca" value="1275"/><area title="niger" mc_name="ne" value="6"/><area title="sri Lanka" mc_name="lk" value="1"/><area title="montenegro" mc_name="me" value="33"/><area title="finland" mc_name="fi" value="183"/><area title="hong Kong" mc_name="hk" value="793"/><area title="qatar" mc_name="qa" value="13"/><area title="croatia" mc_name="hr" value="16"/><area title="latvia" mc_name="lv" value="10"/><area title="papua New Guinea" mc_name="pg" value="1"/><area title="morocco" mc_name="ma" value="15"/><area title="mongolia" mc_name="mn" value="3"/><area title="benin" mc_name="bj" value="2"/><area title="iceland" mc_name="is" value="12"/><area title="kazakhstan" mc_name="kz" value="4"/><area title="israel" mc_name="il" value="252"/><area title="spain" mc_name="es" value="1379"/><area title="uruguay" mc_name="uy" value="12"/><area title="syria" mc_name="sy" value="1"/><area title="ecuador" mc_name="ec" value="5"/><area title="philippines" mc_name="ph" value="3"/><area title="cuba" mc_name="cu" value="13"/><area title="belize" mc_name="bz" value="1"/><area title="armenia" mc_name="am" value="1"/><area title="colombia" mc_name="co" value="18"/><area title="palestine" mc_name="ps" value="1"/><area title="jersey" mc_name="je" value="74"/><area title="bulgaria" mc_name="bg" value="14"/><area title="poland" mc_name="pl" value="282"/><area title="mali" mc_name="ml" value="1"/><area title="macau" mc_name="mo" value="16"/><area title="south Africa" mc_name="za" value="87"/><area title="chad" mc_name="td" value="1"/><area title="algeria" mc_name="dz" value="24"/><area title="china" mc_name="cn" value="2506"/><area title="venezuela" mc_name="ve" value="14"/><area title="slovenia" mc_name="si" value="34"/><area title="lesotho" mc_name="ls" value="1"/><area title="bangladesh" mc_name="bd" value="4"/><area title="argentina" mc_name="ar" value="71"/><area title="cameroon" mc_name="cm" value="4"/><area title="taiwan" mc_name="tw" value="2579"/><area title="azerbaijan" mc_name="az" value="6"/></areas></map> 6.3. Παρουσίαση Web Εφαρμογής Έρνληαο αλαιύζεη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο εθαξκνγήο κπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο web εθαξκνγήο. ε απηή καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα ηελ νπηηθνπνίεζε 5 κεγεζώλ: 1. Αξηζκό Paper αλά Υώξα 2. Αξηζκό Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Υώξα 3. αηά Θεθαιήλ Αξηζκόο Papers Θνξπθαίεο 20 Υώξεο 4. Γίθηπα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ 5. Αξηζκό Paper αλά Ιέμε Θιεηδί θαη Υώξα Παξαθάησ ζα αλαιύζνπκε ην θαζέλα μερσξηζηά. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 32

41 Αριθμός Paper ανά Χώρα Πξόθεηηαη γηα ην βαζηθό κέγεζνο γη απηό θαη εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή ζειίδα. Αο ξίμνπκε όκσο κηα καηηά. Δηθόλα 4: Αξηζκόο Paper αλά Χώξα Παξαηεξνύκε ηελ ρξσκαηηθή δηαξξύζκηζε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ papers (όζν πεξηζζόηεξα ηόζν πην ζθνύξν ην ρξώκα). Δπίζεο έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα zoom θαη πεξλώληαο κε ηνλ θέξζνξα πάλσ από θάπνηα ρώξα καο εκθαλίδεηαη κία εηηθέηα κε ηνλ αξηζκό ησλ paper από ηελ ρώξα απηή. Δηθόλα 5: Αξηζκόο Paper Διιάδαο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 33

42 Αριθμό Paper ανά Επιστημονικό Περιοδικό και Χώρα Πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ ελδηαθέξνλ κέγεζνο ην νπνίν έρεη νπηηθνπνηεζεί. Δδώ επηιέγνπκε ην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό πνπ καο ελδηαθέξεη από κία drop down list. Ζ ιίζηα απηή δεκηνπξγείηαη δπλακηθά από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ αιιά δελ ζα παξαζέζνπκε ζε απηό ην ζεκείν ηνλ θώδηθα. Αλ ελδηαθέξεη πάλησο νπνηνλδήπνηε ν πιήξεο θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα. Δηθόλα 6: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Χώξα - Δπηινγή Δπηζηεκνληθνύ Πεξηνδηθνύ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 34

43 Αθνύ επηιέμνπκε ην πεξηνδηθό πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηήζνπκε submit έρνπκε Δηθόλα 7: Αξηζκόο Paper αλά Δπηζηεκνληθό Πεξηνδηθό θαη Χώξα Κατά Κεφαλήν Αριθμός Paper Κορυφαίες Χώρες Πξόθεηηαη γηα έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ κέγεζνο ην νπνίν έρεη νπηηθνπνηεζεί θαη ην νπνίν καο δίλεη ησλ αξηζκό ησλ paper αλά έλα εθαηνκκύξην θαηνίθνπο. Δηθόλα 8 Καηά Κεθαιήλ Αξηζκόο Paper Κνξπθαίεο Χώξεο Δίκτυα Διεθνών Συνεργασιών Ίζσο ην πην ελδηαθέξσλ κέγεζνο θαη από ηελ πιεπξά ηεο πιεξνθνξίαο πνπ καο δίλεη αιιά θαη από ηελ πιεπξά ηεο νπηηθνπνίεζεο απηήο θαζεαπηήο. Απηό ην κέγεζνο καο παξέρεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ αξηζκνύ ησλ papers, κηαο ρώξαο πνπ ζα επηιέμνπκε, πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρώξεο. Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 35

44 Θαη εδώ επηιέγνπκε ηελ ρώξα πνπ καο ελδηαθέξεη από κία drop down list ε νπνία δεκηνπξγείηαη δπλακηθά από ηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. Δηθόλα 9: Γίθηπα Γηεζλώλ Σπλεξγαζηώλ - Δπηινγή Χώξαο Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 36

45 Αθνύ επηιέμνπκε ηελ ρώξα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη παηήζνπκε submit έρνπκε Δηθόλα 10: Γίθηπν Γηεζλώλ Σπλεξγαζηώλ Άνηληζη Δεδομένων Εκδοηικού Οίκος Elsevier και Απεικόνιζη αςηών ζε Διαδπαζηικό Χάπηη 37

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr

Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων. tapostolatos@aegean.gr Ειςαγωγή ςτην καταςκευή ιςτοςελίδων και ηλ. καταςτημάτων tapostolatos@aegean.gr Τι είναι ηο website Σύνολο από ιζηοζελίδες σπερκειμένοσ (hypertext)...πνπ θηινμελνύληαη ζε έλα web server Έρεη μοναδική διεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα