1. Das Prooimion. 2. η statt α nach ε, ι, ρ (Dialektgrammatik Herodot 1.2) 3. Dativ Plural auf οισι statt οις (Dialektgrammatik Herodot 2.1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Das Prooimion. 2. η statt α nach ε, ι, ρ (Dialektgrammatik Herodot 1.2) 3. Dativ Plural auf οισι statt οις (Dialektgrammatik Herodot 2.1."

Transcript

1 Das Prooimion a) γένηται: P. Sg. Konj. Aor. Med. von γίγνομαι: entstehen, geschehen, sich ereignen, (geboren) werden b) τὰ ἀποδειχθέντα: Part. Aor. Pass. Nom. / Akk. Pl. n. von ἀποδείκνυμι: zeigen, darlegen, beweisen, (m. dopp. Akk.) machen zu c) ἐπολέμησαν: P. Pl. Ind. Aor. Akt. von πολεμέω: Krieg führen η statt α nach ε, ι, ρ (Dialektgrammatik Herodot 2) Dativ Plural auf οισι statt οις (Dialektgrammatik Herodot 2) θωμαστά: θαυμαστός, ή, όν: erstaunlich, seltsam; bewundernswert 1

2 Der Ursprung der Feindschaft zwischen Persern und Griechen (1,1,1 4) Infinitiv: Partizip: ἐπιθέσθαι, von ἐπιτίθημι: darauf legen, (hin)zufügen; διατίθεσθαι von διατίθημι: ordnen, (in einen Zustand) versetzen; ἐλθεῖν von ἔρχομαι: kommen, gehen; ὁρμῆσαι von ὁρμάω: sich in Bewegung setzen, aufbrechen; ἀποφυγεῖν von ἀποφεύγω: fliehen, entkommen; ἁρπασθῆναι von ἁρπάζω: an sich reißen, rauben στάσας von ἵσταμαι: sich (hin)stellen, (hin)treten; διακελευόμενος von διακελεύομαι: zureden, ermuntern finite Verbform: φασί: P. Pl. Ind. Präs. Akt. von φημί, sagen, behaupten; προεῖχε: P. Sg. Imperf. Akt. von προέχω, übertreffen βασιλεύς: Genitiv Singular der Stämme auf ευς endet auf εος statt auf εως (Dialektgrammatik Herodot 3) ναῦς: Genitiv Singular νεός statt νεώς θάλαττα: σσ statt ττ (Dialektgrammatik Herodot 1) καλέω, οἰκέω; Kontraktion von Vokalen unterbleibt bei den verba contracta auf εω (Dialektgrammatik Herodot 2) οἱ hier: αὐτῇ (sonst auch: αὐτῷ) (Dialektgrammatik Herodot 1) τὠυτό: ταὐτό = τὸ αὐτό (zum Lautunterschied vgl. Dialektgrammatik Herodot 2) σφι hier: αὐτοῖς (sonst auch: αὐταῖς) (Dialektgrammatik Herodot 1) 5. μακρῇσιν: Dat. Pl. fem. (Dialektgrammatik Herodot 1). Passende Substantive sind: ἡμέραις, ναυσίν. 2

3 Die Geschichtsauffassung des Herodot (1,5,1 4) ἀγαγεῖν von ἄγω: führen, durchführen ἐγένετο von γίγνομαι: (geboren) werden; entstehen, geschehen, sich ereignen σημήνας von σημαίνω: (an)zeigen, ein Zeichen geben; befehlen βήσομαι von βαίνω: gehen ἄρξαντα von ἄρχω: beginnen; herrschen ἔμαθε von μανθάνω: lernen; erfahren; verstehen γέγονε von γίγνομαι: (geboren) werden; entstehen, geschehen, sich ereignen ἰών von εἶμι: gehen (werden) a) ὁμολογέω: übereinstimmen, zustimmen (vgl. Dialektgrammatik Herodot 2) b) πως: irgendwie; ungefähr (vgl. Dialektgrammatik Herodot 1) c) ἄστυ: die Stadt (vgl. Dialektgrammatik Herodot 2) d) εὐδαιμονία: Glück, Glückseligkeit, Wohlstand (vgl. Dialektgrammatik Herodot 2) e) εἶναι: sein (vgl. Dialektgrammatik Herodot 3) a) Οἱ Πέρσαι ἴσασι αὐτοῖς μεγάλην ἀρχήν ἐοῦσαν. Die Perser wissen, dass sie ein großes Reich haben. b) Οἱ Πέρσαι νομίζουσι αὐτοὺς τὴν μεγίστην ἀρχὴν ἔχειν. Die Perser glauben, dass sie das größte Reich haben. c) Ἴσμεν, ὅτι τὰ τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ μένει. Ἃ μὲν γὰρ νῦν μεγάλα ἐστι, μικρά ποτε γενήσεται, ἃ δὲ νῦν μικρά, μεγάλα. Wir wissen, dass die Dinge der Menschen nicht in demselben Zustand verharren. Denn das, was jetzt groß ist, wird einmal klein werden, und, was jetzt klein ist, wird einmal groß werden. 3

4 1 Gyges und Kandaules (1,8) a) Helena war die bei weitem schönste Frau von allen. b) Dieser Mann gefiel dem König/war dem König sympathisch. c) Man muss immer die wichtigeren Dinge mit Eifer betreiben. d) Nachdem viel Zeit vergangen war (nach langer Zeit), kamen die Griechen aus Troja nach Hause. e) Es ist notwendig, dass es allen schlechten Menschen irgendwann einmal schlecht ergeht. f) Jeder soll auf seine eigenen Angelegenheiten achten, nicht auf die der anderen. a) η statt α (Dialektgrammatik Herodot2); τὸ πρᾶγμα: die Tat, Sache; Pl.: die Verhältnisse, Angelegenheiten b) Kontraktion unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 3); τὸ εἶδος: die Gestalt, das Aussehen; die Idee c) κ statt π (Dialektgrammatik Herodot 1); ὅπως: damit d) η statt α (Dialektgrammatik Herodot 2); Kontraktion der Endungen in der P. Sg. Medium/Passiv unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 2); θεάομαι: anschauen, betrachten e) η statt α (Dialektgrammatik Herodot2); θεάομαι: anschauen, betrachten f) Kontraktion unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 1); σύ: du a) τοῖσι θεοῖσι statt τοῖς θεοῖς (Dialektgrammatik Herodot 2) Die Menschen müssen den Göttern gehorchen. b) οἱ statt αὐτῷ (Dialektgrammatik Herodot 1) Der König hatte eine schöne Frau. Er hatte eine schöne Frau. c) μιν statt αὐτήν (Dialektgrammatik Herodot 1) Der König liebt seine Frau. Der König liebt sie. d) ἐοῦσαν, ἐόντας statt οὖσαν, ὄντας (Dialektgrammatik Herodot 3) Der König weiß, dass seine Frau schön ist. Der König weiß, dass die Götter die mächtigsten sind. e) ἑωυτοῦ statt ἑαυτοῦ (Dialektgrammatik Herodot 2) Jeder muss auf seine eigenen Angelegenheiten achten. Für den Dativ Singular des Personalpronomens der Person verwendet Herodot die Form οἱ, für den Akkusativ Singular die Form μιν. 4

5 2 Gyges und Kandaules (1,9 10) a) P. Sg. Konj. Aor. Med. von γίγνομαι: (geboren) werden; entstehen, geschehen, sich ereignen b) Inf. Aor. Akt. von μανθάνω: lernen, erfahren; verstehen c) Part. Aor. Pass. Akk. Sg. f. von ὁράω: sehen d) P. Sg. Ind. Fut. Akt. von τίθημι: setzen, legen, stellen; (mit dopp. Akk.) machen zu e) P. Sg. Ind. Fut. Akt. von παρέχω: geben, gewähren f) P. Sg. Ind. Fut. Med. von ὁράω: sehen g) P. Sg. Imperf. Med. von δύναμαι: können, imstande sein, vermögen h) P. Sg. Ind. Aor. Akt. von ἄγω: führen, durchführen i) Part. Präs. Akt. Nom. Sg. f. von τίθημι: setzen, legen, stellen; (mit dopp. Akk.) machen zu j) Part. Aor. Pass. Nom./Akk. Sg. n. von ποιέω: tun, machen, verfertigen; dichten; (mit dopp. Akk.) machen zu k) Part. Aor. Pass. Nom. Sg. f. von αἰσχύνομαι: sich schämen l) Inf. Aor. Pass. von ὁράω: sehen a) Habe keine Angst, dass wir dich töten! Die Soldaten fürchteten, nicht gerettet zu werden. b) erster Satz: Konjunktiv zweiter Satz: Optativ (optativus obliquus zum Ausdruck der innerlichen Anhängigkeit: Es ist die Ansicht der Soldaten, die hier wiedergegeben wird.) a) B. Die finite Verbform als Prädikat des ὥστε-satzes zeigt die tatsächliche Folge an. b) A. Der Infinitiv als Prädikat des ὥστε-satzes zeigt eine mögliche Folge an. a) θύρης: η statt α, auch nach ε ι ρ (Dialektgrammatik Herodot 1) b) θυρέων: Genitiv Plural auf εων statt ων in der Deklination (Dialektgrammatik Herodot 1) c) ἡσυχίην: η statt α, auch nach ε ι ρ (Dialektgrammatik Herodot 1) d) ὥρη: η statt α, auch nach ε ι ρ (Dialektgrammatik Herodot 1) 5. φοβεῦ σεο σεῦ 5

6 3 Gyges und Kandaules (1,11 12) a) Inf. Präs. Akt. b) Inf. Präs. Med./Pass. c) Inf. Perf. Akt. (mit der Bedeutung des intransitiven Mediums: zugrunde gegangen/ vernichtet sein) 1) + f) sein 2) + e) rufen; nennen 3) + a) handeln, betreiben, tun; (mit Adv.) sich in einem Zustand befinden 4) + b) damit 5) + c) wollen 6) + d) ihn/sie a) ἀφικνέομαι = ankommen, gelangen b) ἐπιδείκνυμαι = vorzeigen, zur Schau stellen; schildern a) Die Frau des Kandaules versammelt diejenigen (diese) Diener, von denen sie sieht, dass sie treu sind. b) Gyges sieht (das), was er nicht sehen darf. 6

7 5.1 Solon und Kroisos (1,29 30) a) Solon gab den Athenern Gesetze. b) Solon machte alles so, wie es für ihn von Vorteil war / wie es ihm gefiel. c) Kroisos überkam das Verlangen, sich mit Solon zu unterhalten. 1) + e) Inf. Aor. Akt. von λύω: lösen, beseitigen, zerstören 2) + a) Inf. Fut. Med. von χρήομαι: ein Orakel befragen; gebrauchen; Umgang haben mit 3) + b) P. Sg. Ind. Perf. Med. von ἀφικνέομαι: ankommen, gelangen 4) + c) P. Sg. Ind. Perf. Akt. von ἐπέρχομαι: an etwas herangehen, angreifen 5) + d) Partizip Aor. Akt. Dat. Pl. m./n. von κελεύω: befehlen 1) + d) 2) + c) 3) + a) 4) + b) a) Psilose: Aspiration unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 1), Kontraktion unterbleibt bei den verba contracta auf εω (Dialektgrammatik Herodot 2); von ἀφικνέομαι: ankommen, gelangen b) η statt α (Dialektgrammatik Herodot 2); von θεάομαι: anschauen, betrachten c) Kontraktion unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 3); von τὸ ἔτος: das Jahr d) η statt α (Dialektgrammatik Herodot 2); von ἡ θεωρία: das Anschauen; die wissenschaftliche Betrachtung 5. a) Ὁ Σόλων τότε ἐτύγχανε εἷς τῶν σοφωτάτων ὤν. b) Οἱ Ἀθηναῖοι οὐδένα τῶν νόμων, οὓς ὁ Σόλων ἔθετο, ἔλυσαν. 7

8 5. Solon und Kroisos (1,31) b) von οἴομαι: glauben c) von κομίζω: bringen e) von ὁράω: sehen f) von ἀποθνῄσκω: sterben g) von περι-ίσταμαι: sich herum-stellen, umringen h) von ἵσταμαι: sich hinstellen i) von δίδωμι: geben a) Als Solon die Geschichte von Tellos erzählt hatte, fragte Kroisos, wer nach Tellos der Glücklichste sei. b) Die Bürger ehrten die jungen Männer, weil sie (ihrer Meinung nach) sehr tüchtige Männer waren. a) Als das Fest für Hera stattfand, musste die Priesterin sich im Heiligtum einfinden. b) Die Mutter betete zu der Göttin, ihren Kindern das zu geben, was zu erlangen für den Menschen am besten ist (= das Beste, was ein Mensch erlangen kann). Und ihnen wurde zuteil, worum (was) die Mutter gebeten hatte. 8

9 5.3 Solon und Kroisos (1,32 33) 1) + c) 2) + g) 3) + f) 4) + h) 5) + b) 6) + a) 7) + d) 8) + e) Die Präposition περί steht hinter den Nomina (ἀνθρωπείων πρηγμάτων), auf die sie sich bezieht. Das wird angezeigt durch die Veränderung des Akzents (πέρι!). Übersetzung: Kroisos stellt Solon Fragen über die menschlichen Angelegenheiten (das menschliche Schicksal). μᾶλλον verstärkt den Komparativ ὀλβιώτερος und wirkt redundant. Übersetzung: Der sehr Reiche ist (viel) glücklicher als derjenige, der nur für einen Tag genug zum Leben hat. Der eine kann die Übel leichter ertragen als der andere. Kroisos hat nicht alles. Manches nämlich hat er zwar, manches wiederum nicht. 5. a) Ἐν τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἔστι ἰδεῖν, τὰ μή τις ἐθέλει, πολλὰ δὲ καὶ παθεῖν. Im Laufe der Zeit muss man vieles sehen, was man nicht will, und vieles erdulden (, was man nicht will). b) Ἐκεῖνο, τὸ εἴρεό με, οὔ κώ σε ἐγὼ λέγω. Als jenes (nämlich: als glücklich), wonach du mich gefragt hast, bezeichne ich dich noch nicht. c) Τίς ἐστι ἐκεῖνος ὁ ὅλβιος, τὸν ὁ Κροῖσος ζητέει; Wer ist jener Glückliche, den Kroisos sucht? 9

10 6. Kroisos auf dem Scheiterhaufen (1,86) a) Als Kroisos in Gefahr war, fiel ihm der Ausspruch Solons ein, dass keiner der Lebenden glücklich sei. b) Kroisos schwieg zunächst, dann aber sagte er aus langem Schweigen heraus etwas Bemerkenswertes. c) Solon unterhielt sich mit Kroisos über das Glück. d) Solon sagte alles nach göttlichem Willen. e) Solon sagte, dass nichts für die Menschen sicher sei / Bestand habe. f) Für Kroisos ereignete sich / ging alles so aus, wie Solon es gesagt hatte. g) Kroisos glaubte, dass die übrigen Menschen ihm im Glück nachstünden / weniger glücklich seien als er. 1) + e) führen, durchführen 2) + g) wissen 3) + h) sich hinstellen 4) + i) herbeirufen; (m. Dat.) jmd. Vorwürfe machen, beschuldigen 5) + a) weggehen; sich ereignen 6) + d) geben 10

11 6.2 Kroisos auf dem Scheiterhaufen (1,87) a) Partizip; von μανθάνω: lernen, erfahren; verstehen b) Infinitiv; von καθίσταμαι: sich hinstellen, gelangen (nach/zu), geraten (in) c) Infinitiv; von καταλαμβάνω: ergreifen; antreffen, überraschen d) Infinitiv; von τρέχω: laufen e) finite Verbform (hier: schwacher Aorist statt Wurzelaorist; vgl. sub-linea-kommentar); von ἀναγιγνώσκω, hier: überreden a) Kroisos betet zu Apoll: Hilf mir, da du ja viele Geschenke von mir erhalten hast. b) Aus heiterem Himmel entstand plötzlich ein Gewitter. c) Da Kroisos gegen das Land der Perser in den Krieg gezogen war, wurde er dem Kyros anstatt zum Freund zum Feind. d) Kroisos zog Krieg dem Frieden vor. e) Kroisos sagte: Lass mich vom Scheiterhaufen hinabsteigen, Kyros! 11

12 7.1 Xerxes und Demaratos (7, ) a) κ statt π (Dialektgrammatik Herodot 1) b) η statt α, auch nach ε ι ρ (Dialektgrammatik Herodot 2) c) Kontraktion unterbleibt bei den verba contracta auf εω (Dialektgrammatik Herodot 2) d) Psilose (Aspiration unterbleibt) (Dialektgrammatik Herodot 1) a) Ξέρξης Δημαρήτῳ τάδε λέγει / Ξέρξης αὐτῷ τάδε λέγει Xerxes sagt zu Demaratos Folgendes: / Xerxes sagt zu ihm Folgendes: b) Πυνθάνομαι σοῦ περὶ τῶν Ἑλλήνων. Ich erkundige mich bei dir über die Griechen. c) Ἐρωτήσω σε, ἃ θέλω. Ich frage dich, was ich will. d) Δημάρητος δὲ αὐτὸν οὐ ἐψεύσατο, ἀλλὰ πάντα εἶπεν. Demaratos aber belog ihn nicht (= verheimlichte ihm nichts), sondern sagte ihm alles. a) Demaratos kommt mit Xerxes ins Gespräch. b) Demaratos stammt aus Sparta, einer großen Stadt. c) Die Perser sagen, dass die Griechen im Westen wohnen. d) Xerxes fragt Demaratos: Wie sind deiner Meinung nach die Griechen? Ich will deine Einschätzung bezüglich der Griechen erfahren. e) Ich will mich über die Griechen informieren. f) Aber belüge mich nicht! Denn man muss die Wahrheit sagen. g) Demaratos antwortet: Die Griechen werden dir unter keinen Umständen weichen. h) Sie werden nicht weichen, sei es dass sie mehr an der Zahl sind als die Perser oder dass sie weniger sind. Sie werden nicht weichen, auch wenn sie weniger an der Zahl als die Perser sind. 12

13 7.2 Xerxes und Demaratos (7,103) a) Partizip Aor. Akt. Nom. Sg. m. von ἀκούω: hören b) P. Sg. Imp. Aor. von ἀγορεύω: sagen, sprechen c) Inf. Aor. (intransitives) Med. von ἵσταμαι: sich hinstellen d) P. Pl. Opt. Präs von εἶμι: gehen (werden) a) P. Pl. Opt. Präs. Akt. b) P. Pl. Opt. Aor. Akt. c) P. Sg. Opt. Aor. Akt. d) P. Sg. Opt. Präs. Med./Pass. e) P. Sg. Opt. Aor. Med. a) σσ statt ττ (Dialektgrammatik Herodot 1): τάσσεσθαι = τάττεσθαι; ἐλάσσονες = ἐλάττονες b) beim Partizip von εἰμί vor gewohnter Form immer ἐ (Dialektgrammatik Herodot 3): ἐών = ὤν; ἐόντες = ὄντες; ἐόντων = ὄντων c) Kontraktion unterbleibt (Dialektgrammatik Herodot 2): δοκέω = δοκῶ; διαιρέεις = διαιρεῖς; ἐφθέγξαο = ἐφθέγξω δύναιντο, γένοιντο (Dialektgrammatik Herodot 2) Übersetzung: Welche Leute könnten die Perser besiegen? Welche Leute dürften wohl den Persern überlegen sein? 13

14 7.3 Xerxes und Demaratos (7,104) a) P. Sg. Imperf. Med. von ἐπίσταμαι: wissen b) P. Sg. Ind. Aor. Akt. von ἀναγκάζω: zwingen c) P. Sg. Ind. Aor. Akt. von δίδωμι: geben d) P. Pl. Ind. Perf. Akt. von ποιέω: tun, machen, verfertigen; dichten; (mit dopp. Akk.) machen zu a) Potentialis: Ich dürfte wohl sehr gern mit einem sehr tapferen Mann kämpfen. b) Wunsch: Hoffentlich geschieht alles nach deinem Willen, König! (Möge alles nach deinem Willen geschehen, König!) a) ε und ο kontrahieren zu εῦ (Dialektgrammatik Herodot 2) b) Kontraktion unterbleibt auch beim attischen Futur (Dialektgrammatik Herodot 2) c) Psilose (Aspiration unterbleibt) (Dialektgrammatik Herodot 1) d) Kontraktion von ε und ου zu ω (Dialektgrammatik Herodot 2) e) Kontraktion bei Krasis von ο und α-υ zu ω-υ (Dialektgrammatik Herodot 1) ἐῶν: Partizip Präs. Akt. Nom. Sg. m./n. von ἐάω 14

1. Lektion: Alphabet

1. Lektion: Alphabet Vorwort und Inhalt 3 Ergänzend zum Buch benötigen Sie eine Kurzgrammatik, z. B. Grammateion (oebv). Benützen Sie Kantharidion Interaktiv zur Festigung der Grammatik. Für die Durchnahme einer Lektion stehen

Διαβάστε περισσότερα

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis

Manfred Hänisch 2. korrigierte Auflage, Baseis Baseis In 16 Schritten zum Graecum Nach einem Konzept von Manfred Hänisch 2., korrigierte Auflage Vandenhoeck & Ruprecht Bearbeitet von Andrea Harbach, Burkhard Reis und Thomas Ihnken Illustrationen: Katrin

Διαβάστε περισσότερα

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45

5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 5. Fastensonntag (A): Joh 11,1-45 Analyse Stellenwert der Perikope im Kontext des Johannesevangeliums Die Perikope von der Auferweckung des Lazarus ist, abgesehen von der Passionsgeschichte, die längste

Διαβάστε περισσότερα

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44.

INHALT. Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3. Bibel was man wissen sollte 24. Gebote Spielregeln für die Freiheit 44. INHALT Die Bibel Gottes Geschichte mit den Menschen 3 Bibel was man wissen sollte 24! Jesus 32 Gebote Spielregeln für die Freiheit 44 Glauben 51 Taufe 58 Kurzgeschichte 68 Evangelisch von A bis Z 80 ("

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch

DIPLOMARBEIT. Titel der Diplomarbeit. Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser. Clemens Andreas Allesch DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Ein Ständchen für Amaryllis - Untersuchungen zu Theokrits Komos (Idyll 3) Verfasser Clemens Andreas Allesch angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.)

Διαβάστε περισσότερα

»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W.

»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W. Uni FR 1 Vorlesung»Schön ist es, für das Vaterland zu sterben«von der Kriegselegie über die Epigramme zum Epitaphios Logos Tyrtaios, eleg. 10, 1 2 W. τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα ἄνδρ ἀγαθὸν

Διαβάστε περισσότερα

Korrekturheft Griechisch

Korrekturheft Griechisch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung Korrekturheft Griechisch Haupttermin 2012/13 1 Hinweise zur Korrektur Allgemeine Hinweise Die Kandidat/innen wurden gebeten, ihre Übersetzungen

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο

Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο das griechische Alphabet Städte- und Inselnamen Vor- und Nachnamen Εισαγωγή: το ελληνικό αλφάβητο Καβάλα, Αθήνα, Ρόδος. Griechische Städte- und Inselnamen. a. Ordnen Sie die Nummern der zugehörigen Orte

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung Juli 2012 (77 S.), Ergänzungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt. INHALT Vorbemerkung,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v.

Φυλλάδιο. Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v. Φυλλάδιο 2002 2003 Jahresschrift der Gesellschaft griechischer Akademiker Nordrhein-Westfalen e.v. Φίλες και φίλοι, αγαπητά µέλη! Το έτος 2002 είναι αφιερωµένο από την ελληνική πολιτεία στην απόδηµη Ελληνίδα.

Διαβάστε περισσότερα

GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN. aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN. aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GREGOR STAAB ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN aus: Epigraphica Anatolica 43 (2010) 101 109 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn ΒEMERKUNGEN ZU NEUEN METRISCHEN INSCHRIFTEN AUS BITHYNIEN

Διαβάστε περισσότερα

Griechische Sprichwörter und Redensarten

Griechische Sprichwörter und Redensarten Griechische Sprichwörter und Redensarten Ελληνικές παροιμίες και ιδιωτισμοί Dr. Herbert Lehrke - Oktober 2009 - Version 0.9.5-725 Einträge Email: dr-hl@t-online.de Inhalt und Aufbau: In der ersten Zeile

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα

Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, κ. Ν. Πλεξίδα Σε ία επιτυχηένη εκδήλωση που πραγατοποιήθηκε στις 21.02.11 οι Έλληνες του Βούπερταλ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα για το

Διαβάστε περισσότερα

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ

S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου. SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ S.S. SAAL, der: der Gerichtssaal η αίθουσα (του) δικαστηρίου SAARLAND [deutsches Bundesland] το Κρατίδιο του Σάαρ SAATGUT, das ο σπόρος [bzw. auch:] οι σπόροι SACHE, die: 1) [is von Objekt, Gegenstand]:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ. Fünfter Sonntag der Großen Fastenzeit Fest der heiligen Büßerin Maria von Ägypten

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ. Fünfter Sonntag der Großen Fastenzeit Fest der heiligen Büßerin Maria von Ägypten ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ Fünfter Sonntag der Großen Fastenzeit Fest der heiligen Büßerin Maria von Ägypten Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Am Vorabend zur

Διαβάστε περισσότερα

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen

Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Philipp Oelschlegel Theologische Aufnahmeprüfung 2012/I Wissenschaftliche Hausarbeit im Fach Neues Testament Untersuchung von Apg 19,11 12 im Rahmen der antiken Parallelen Inhaltsverzeichnis Prolegomena

Διαβάστε περισσότερα

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die

W.W. WAAGRECHT: waagrecht und senkrecht [Adverbien] οριζοντίως και καθέτως. WABE, die: s. Bienenwabe, die W.W. WAAGE, die: 1) [Gerät zum Wiegen]: a) η ζυγαριά: ich stieg (ich stellte) mich [im Badezimmer] auf die Waage ανέβηκα στη ζυγαριά b) ο ζυγός: Die Energiebilanz des Organismus ist wie eine Waage, die

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Düsseldorf, 1 και 2 Νοεµβρίου 2002 BERICHT ÜBER DEN JAHRESKONGRESS DER DEUTSCH-HELLENISCHEN WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG Düsseldorf, 1. und 2. November

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/107104

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2

Teil 2. Griechisch Ελληνικά. Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Komm, Teil 2 lies mir vor! Έλα, διάβασέ μου! Μέρος 2 Griechisch Ελληνικά Ein Vorleseratgeber für Eltern mit Kindern ab drei Jahren Ενας οδηγός ανάγνωσης για γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας από 3 ετών Prominente

Διαβάστε περισσότερα

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE

EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE EINFÜHRUNG IN DIE GRIECHISCHE SPRACHE Von Günter Lachawitz 3. Teil: Kommentar Fassung September 2015 (78 S.), Ergänzungen und Änderungen nach der ersten Fassung (Juli 2010, 74 S.) sind grau unterlegt.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003 HYATT REGENCY HOTEL, Köln-Deutz 1993 2003 10 JAHRE DEUTSCH-HELLENISCHE WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Κολωνία, 8 Nοεµβρίου 2003

Διαβάστε περισσότερα

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben

E.E. 3) [Temporaladverb]: gerade eben (jetzt) / soeben [haben wir doch davon gesprochen] τώρα δα vgl. im Übrigen: gerade (I) und soeben E.E. EBBE, die = η άµπωτη [vgl.: die Flut η πληµµυρίδα] EBEN 1) [Adjektiv]: eben / flach [zb. eine Straße oder ein Weg] επίπεδος, -η, -ο 2) [Partikel]: Warum ist er krank geworden? [Antwort:] Ich weiß

Διαβάστε περισσότερα

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία

Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland Συμβουλές για γονείς: Εκπαίδευση στη Γερμανία Zugewanderte Eltern unterstützen ihre Kinder beim Einstieg ins Berufsleben Γονείς που μετανάστευσαν στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien

Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien Textauswahl griechische Kulturentstehungstheorien I. Mensch und Tier II. Kulturentstehung III. Ursprung von Recht und Gerechtigkeit IV. Ursprung der Religion V. Sprache als Kulturmerkmal I. Mensch und

Διαβάστε περισσότερα

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο

F.F. FABELHAFT vgl. großartig. FABELTIER, das = το µυθικό ζώο F.F. FABELHAFT vgl. großartig FABELTIER, das = το µυθικό ζώο FABRIK, die 1) το εργοστάσιο: Papa bekam Arbeit in einer Fabrik (nahm eine Arbeit in einer Fabrik an). Ο µπαµπάς έπιασε δουλειά σ ένα εργοστάσιο.

Διαβάστε περισσότερα

Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02. Eurogriechisch. Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas

Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02. Eurogriechisch. Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas Beilage zu Der Altsprachliche Unterricht 5/02 Michael Mader Eurogriechisch Ein Einführungskurs als Wegweiser zu den Ursprüngen Europas Teil I: Wörter und kurze Texte (Teil II: Anregungen, Aufgaben, Übungen

Διαβάστε περισσότερα