Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία"

Transcript

1 Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος (*), Χαρίτων Πολάτογλου 2 υ Ε. Λ. Νεάπολης Θεσ/νίκης, Αν. Καθηγητής Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ., Θεµατική Ενότητα: Αρχές Ανάπτυξης Εκπ/κού Λογισµικού, Εφαρµογές Πληροφορικής στην εκπ/ση Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο, Λύκειο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Στα πλαίσια της παροχής ευκαιριών και της ενθάρρυνσης του µαθητή για την αναδόµηση της γνώσης µέσα από την εξερεύνηση, τον πειραµατισµό, την κατασκευή υποθέσεων, την αιτιολόγηση και τη γενίκευση, η ιδακτική ιαδικασία πρέπει να εξελίσσεται και να εµπλουτίζεται, επικουρούµενη από τα σύγχρονα εργαλεία που της προσφέρει η τεχνολογία. Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό είναι ένα τέτοιο εργαλείο. Η εργασία µας ασχολήθηκε µε την διερεύνηση των αρχών που θα πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο λογισµικό και µε τον τρόπο ένταξης του Εκπαιδευτικού Λογισµικού στη ιδακτική ιαδικασία. Για τον σκοπό αυτό διερευνήσαµε τις αρχές και προσδιορίσαµε τις προδιαγραφές για ένα Εκπαιδευτικό Λογισµικό µε αντικείµενο την κινηµατική από την πλευρά της φυσικής σε συνδυασµό µε τις συναρτήσεις από την πλευρά των µαθηµατικών. Το δοκιµάσαµε στη Γ τάξη Γυµνασίου και Α τάξη Λυκείου επιδιώκοντας ένα µοντέλο διδασκαλίας µε χρήση εικονικού εργαστηρίου. Όπως διαπιστώθηκε η ένταξη του λογισµικού στη διδακτική διαδικασία, αύξησε το ενδιαφέρον των µαθητών και βελτίωσαν την επίδοσή τους στην κατανόηση του φαινοµένου της κίνησης, των γραφηµάτων που περιγράφουν αυτή και των αρχών που την διέπουν. Επί πλέον ανάπτυξαν συνεργατικές συµπεριφορές. Λέξεις Κλειδιά: διερεύνηση εννοιών, περιβάλλον πειραµατισµού, οικοδόµηση της γνώσης, εκπαιδευτικό λογισµικό, συνεργατικότητα Principles of developing an educational software and experimentation for integrating it into the educational process George Papadopoulos, 2 nd Lyceum of Neapoli Thessalonica, Hariton Polatoglou, department of Physics, Aristotelian University of Thessalonica, Confererence Theme: Development of Educational Software, Informatics Applications in Education Educational Level: Lower Secondary, Upper Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: The educational process has to be developed and enriched with the current technological tools in order to give students the possibility to gain knowledge and to encourage them to take actively part in the whole process through exploration, experimentation, hypothesis construction, explanation and generalization. Educational software can be considered as such a technological tool. In this presentation we have studied the principles which should underlie an educational software, defined its specifications and explored its integration into the educational process, using as a case study the subject kinematics from the Physics course in combination with the subject functions from Mathematics. It was tested in the 3 rd class of the Gymnasium and in the 1 st class of the Lykeio aiming to construct a teaching methodology which includes a virtual lab. It was observed that the incorporation of the software into the educational process enlarged the students interest and improved their performance in the perception of the phenomena of kinematics, the corresponding graphs and the principles which underlie these phenomena. In addition, a cooperative behavior among the students has been noticed. Keywords: exploration, experimentation environment, knowledge development, educational software, cooperative behavior Εισαγωγή Η επιτυχία των διδακτικών στόχων που θέτουµε είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ίσως ο δάσκαλος να είναι ο κυριότερος. Τα εργαλεία όµως που θα χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος στη διδακτική διαδικασία είναι δυνατόν να προσδιορίσουν τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει στην προσέγγιση των διδακτικών του στόχων. Ας µη ξεχνάµε πως ο άνθρωπος ξεχώρισε από το ζωικό βασίλειο εξ αιτίας της χρήσης εργαλείων. Το δε είδος και η ποιότητα των εργαλείων που χρησιµοποιεί καθορίζει κατά πολύ τη στάση του, αλλά και τη νοοτροπία ολόκληρης κοινωνίας. Τα εργαλεία και η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσει, έχουν σχέση µε το πώς ερµηνεύει κανείς το φαινόµενο της µάθησης. Αν δεχτούµε ότι η µάθηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόµενο που έχει να κάνει αφ ενός, µε την αλληλεπίδραση ερεθίσµατος και αντίδρασης, αλλά που κυρίως είναι µια διεργασία επανανακάληψης της γνώσης, µε την αποικοδόµηση των υπαρχουσών γνωστικών δοµών και την οικοδόµηση νέων. Επί πλέον ότι η λειτουργία των µαθητών µέσα σε οµάδες, τους βοηθά στον έλεγχο, απόρριψη, αναδιοργάνωση της υπάρχουσας 537

2 γνώσης και κατάκτηση της νέας, µέσα σε πνεύµα επικοινωνίας και συνεργασίας, τότε σε ένα τέτοιο κλίµα ενταγµένη, η διδακτική διαδικασία θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε σύγχρονα εργαλεία που να προσφέρουν στον µαθητή πολυσχιδείς δυνατότητες. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µε το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό. Το εκπαιδευτικό λογισµικό πρέπει να σχεδιαστεί µε την δέουσα προσοχή, ενταγµένο σε ένα γενικότερο φιλοσοφικό πλαίσιο γύρω από την ερµηνεία της µάθησης και να ικανοποιεί τους διδακτικούς στόχους τους οποίους θα κλιθεί να εξυπηρετήσει. Έτσι θα πρέπει να αποφεύγεται η απλή παράθεση δεδοµένων, νόµων και αρχών, αφού έτσι εκλαµβάνεται ο µαθητής σαν παθητικός δέκτης και συσσωρευτής γνώσεων. Αντίθετα, ο µαθητής θα πρέπει να θεωρείται αφενός µεν σαν υπεύθυνο και αυτόνοµο άτοµο, που συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της µάθησης, αφετέρου σαν ενεργή µονάδα µιας οµάδας που διερευνά, εποικοδοµεί και αναδοµεί τη γνώση µέσα από συνεργατικές διεργασίες. Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαµβάνεται υπ όψιν κατά την σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισµικού, είναι η ανάγκη να πραγµατεύεται το θέµα όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά. Η διεπιστηµονική προσέγγιση ενός θέµατος βοηθά τον µαθητή να το αντιλαµβάνεται σαν ένα µέρος του όλου και µέσω αυτού παράλληλα να χτίζεται προσεγγιστικά η κατανόηση του όλου. Η κατάτµηση και αποσπασµατική αντιµετώπιση των θεµάτων µπορεί να φαίνεται πως βοηθά στην κατανόηση του µέρους, όµως αυτό είναι πλασµατικό, αφού µόλις αυτό παρουσιαστεί σε άλλες συνθήκες φαντάζει άγνωστο. Η εργασία αυτή έχει στόχο την αναζήτηση των αρχών, µε βάση τις οποίες θα πρέπει να σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό λογισµικό, την εφαρµογή τους σε ένα συγκεκριµένο παράδειγµα και τη δοκιµή τους στη διδακτική πρακτική. Αρχές Το εκπαιδευτικό λογισµικό για να µπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προαναφέραµε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: Α. ιεπιστηµονικότητα Β. ιερευνητικότητα Γ. υνατότητα συσχέτισης εννοιών. Πολλαπλή αναπαράσταση της ίδιας έννοιας Ε. Ολοκληρωµένη παρουσίαση Αρχών και Νόµων Στ. Αυτοαξιολόγηση Ζ. Φιλικότητα Ακόµη θα ήταν χρήσιµο να διαθέτει Η. Φωνή / ήχο Και τέλος να Θ. Εντυπωσιάζει Εστίαση Ένας σηµαντικός τοµέας των Μαθηµατικών είναι αδιαµφισβήτητα εκείνος των Συναρτήσεων. Είτε στον τοµέα της έρευνας είτε στον τοµέα της διδασκαλίας αυτές καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό µέρος και από άποψη χρόνου αλλά και από άποψη ενδιαφέροντος. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ο µαθητής τις συναντά σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και του Λυκείου. Η αντιµετώπιση τους όµως, στο µάθηµα των Μαθηµατικών, είναι ως επί το πλείστον φορµαλιστική. Ο µαθητής χειρίζεται τα σύµβολα, τις µεταβλητές, τις παραµέτρους σαν αόριστα, κενά σύµβολα, σαν αφηρηµένες οντότητες, χωρίς να συνδέονται ή να ερµηνεύουν κάτι πραγµατικό. Στη Φυσική οι µαθητές µαθαίνουν αποσπασµατικά τύπους, δίχως να εµβαθύνουν στην Μαθηµατική τους υπόσταση. Τα γραφήµατα που καλούνται να αναγνώσουν δεν είναι για αυτούς µια µοντελοποιηµένη αναπαράσταση του φαινοµένου, αλλά απλώς µια καµπύλη που πρέπει να αποµνηµονεύσουν. Έτσι δεν αξιοποιούν την όποια µαθηµατική γνώση έχουν γύρω από τις συναρτήσεις, µη µπορώντας να τη µετατρέψουν σε εργαλείο για την ερµηνεία των φαινοµένων. Θέλοντας λοιπόν να εφαρµόσουµε τις αρχές για τη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισµικού που προαναφέραµε, επιλέξαµε το παράδειγµα της κινηµατικής, όπου γίνεται συγκερασµός των µαθηµατικών εννοιών της συνάρτησης και των γραφηµάτων µε την ερµηνεία του φαινοµένου της κίνησης. Οργάνωση των εργαλείων 538

3 Προς εξυπηρέτηση της εργασίας, δηµιουργήσαµε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό στο οποίο ο µαθητής έχει δυο βασικές επιλογές: Την διερεύνηση των συναρτήσεων Τον πειραµατισµό µε την κίνηση Κατά τη ιερεύνηση των συναρτήσεων Επιλέγει µεταξύ των συναρτήσεων y=ax y=ax+b y=ax 2 Οθόνη πειραµατισµού µε τις συναρτήσεις Η οθόνη διαιρείται σε δυο µέρη: α. τον αριθµητικό χώρο, όπου προσδιορίζει τις παραµέτρους και παίρνει αριθµητικές πληροφορίες. β. τον «πίνακα» όπου έχει τις γραφικές πληροφορίες Στην επιλογή της y=ax+b για παράδειγµα, µπορεί να προσδιορίσει τα a και b της συνάρτησης και πατώντας τον «διακόπτη» να δει το γράφηµα της συνάρτησης. Κατόπιν µε διαφοροποιήσεις των τιµών των παραµέτρων αυτών µπορεί να αντιληφθεί ο µαθητής διαισθητικά το ρόλο που παίζει η κάθε παράµετρος στη διαµόρφωση του γραφήµατος. «Ακουµπώντας» την ευθεία µπορεί να διαπιστώσει τις συντεταγµένες των σηµείων που αγγίζει δηµιουργώντας έναν πίνακα τιµών που επαληθεύει το γράφηµα αριθµητικά και τέλος να πάρει την κλίση της ευθείας. Ακόµη υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης ηχητικών µηνυµάτων ή κειµένου που εφιστούν τη προσοχή και τον βοηθούν να βγάζει συµπεράσµατα. Οθόνη πειραµατισµού κίνησης Κατά τον Πειραµατισµό µε την κίνηση Ο µαθητής πειραµατίζεται µε την κίνηση ενός φορτηγού, του οποίου µπορεί να προσδιορίσει την αρχική ταχύτητα και την επιτάχυνση. Καθώς λοιπόν κινείται το φορτηγάκι σύµφωνα µε τις παραπάνω παραµέτρους, ο µαθητής µπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη των γραφηµάτων των βασικών µεγεθών της κίνησης: του διαστήµατος, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται και η µεταβολή των διανυσµάτων της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. Τις διαπιστώσεις στις οποίες καταλήγει, µπορεί να τις εµπεδώσει επιλέγοντας την ολοκληρωµένη παρουσίαση των νόµων που διέπουν την κίνηση και τέλος, µε την ενασχόλησή του µε τις ερωτήσεις που υπάρχουν, οι οποίες είναι αντιστοίχησης και πολλαπλών επιλογών (φυσικά µπορεί να πάρει τις απαντήσεις µε κατάλληλη επιλογή). Έτσι στο εν λόγω λογισµικό µπορούµε να διακρίνουµε τις αρχές που προτείνουµε: ιεπιστηµονικότητα: Η πραγµάτευση καθαρά Μαθηµατικών εννοιών: των συναρτήσεων (εξίσωση, παράµετρος του x, γράφηµα, πίνακας τιµών, κλίση) και της αναπαράστασης ενός φυσικού φαινόµενου και της µεταβολής των παραµέτρων της (διάστηµα, ταχύτητα, επιτάχυνση) µε τη βοήθεια των συναρτήσεων. Έτσι οι αφηρηµένες έννοιες: συνάρτηση, µεταβλητή, γράφηµα να αποκτήσουν φυσική υπόσταση. ιερευνητικότητα Ο µαθητής µπορεί να προσδιορίσει τις συνθήκες του πειράµατος, είτε στο Μαθηµατικό πεδίο είτε στο πεδίο της Φυσικής. Να προσδιορίσει παραµέτρους, να κάνει µετρήσεις, προβλέψεις, επιβεβαιώσεις. Έτσι ο µαθητής ενεργοποιείται και προσεγγίζει τη διαδικασία της µοντελοποίησης φυσικών φαινοµένων. υνατότητα συσχέτισης εννοιών Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα συσχέτισης διαφόρων εννοιών, όπως συντεταγµένες των σηµείων του γραφήµατος µε την κλίση του στο Μαθηµατικό πεδίο, του διαστήµατος, της ταχύτητας, της επιτάχυνσης στο πεδίο της Φυσικής. Πολλαπλή αναπαράσταση της ίδιας έννοιας Η ταχύτητα για παράδειγµα αναπαρίσταται αριθµητικά, διανυσµατικά, σαν γράφηµα ενώ ταυτόχρονα ο µαθητής έχει την διαισθητική αντίληψη της αναπαράστασης της κίνησης. Ολοκληρωµένη παρουσίαση Αρχών και Νόµων 539

4 Με επιλογή κατάλληλου κουµπιού ο µαθητής µπορεί να πάρει την αυστηρή µορφή των νόµων, είτε σαν γραπτό κείµενο είτε σαν φωνητικό µήνυµα. Αυτοαξιολόγηση Με κατάλληλη επιλογή ο µαθητής, µεταφέρεται σε φύλλα αυτοαξιολόγησης, όπου µε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συσχέτισης διαπιστώνει τον βαθµό προσέγγισής του στο θέµα. Φιλικότητα Η απλότητα του χειρισµού και η παροχή on line βοήθειας, είναι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φιλικότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού. Μέθοδος ενσωµάτωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία Το εκπαιδευτικό λογισµικό, όπως και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό εργαλείο, θα πρέπει να ενταχθεί αρµονικά στη διδακτική διαδικασία. ιαφορετικά αποδυναµώνονται οι δυνατότητές του. Έτσι το µοντέλο διδασκαλίας στο οποίο δοκιµάσαµε το εκπαιδευτικό λογισµικό, ήταν στα εξής πλαίσια: Α. Περιγραφή του προβλήµατος Αρχικά γίνεται στους µαθητές η περιγραφή του προβλήµατος, ποιο είναι το αντικείµενο και ποιες είναι οι αναζητήσεις µας. Β. Πειραµατισµός µε το Εκπαιδευτι κό Λογισµικό Ακολουθεί ο πειραµατισµός, αρχικά και προς εξοικείωση µε το λογισµικό µε ελεύθερες επιλογές και κατόπιν µε την καθοδήγηση φύλλων εργασίας. Έτσι επιτυγχάνεται η ενεργή παρατήρηση, αφού πειραµατίζεται µε συγκεκριµένες παραµέτρους ικανές να οδηγήσουν στις κατάλληλες µετρήσεις και συµπεράσµατα. Στο στάδιο αυτό καλείται ο µαθητής να παρατηρήσει, να µετρήσει και να προβλέψει. Τέλος µε τη χρήση του χαρτιού στο οποίο καταγράφει τις παρατηρήσεις του επιτυγχάνεται κάποια αποστασιοποίηση από τον Η. Υ. και παράλληλα µια πιο άµεση δραστηριοποίηση. Μετά τον πειραµατισµό ακολουθεί η αναζήτηση των νόµων που διέπουν την κίνηση είτε µέσω της περιγραφής, είτε µε τις ερωτήσεις που διατίθενται στο λογισµικό. Το στάδιο του πειραµατισµού γίνεται σε οµάδες των δυο ή τριών µαθητών. Έτσι αναπτύσσεται ένα πνεύµα συνεργασίας µε τη βοήθεια του οποίου πετυχαίνεται η επανοικοδόµηση της γνώσης. Γ. Θεωρητική ολοκλήρωση Τέλος ο καθηγητής ολοκληρώνει την οικοδόµηση αρχών / νόµων µε θεωρητική θεµελίωση. Πιλοτική Εφαρµογή Οι ενότητες της οµαλής κίνησης και της Σχολείο Αριθµός Μέθοδος οµαλά επιταχυνόµενης κίνησης τµηµάτων πραγµατεύτηκαν µε τον παραδοσιακό και 2 ο Γυµνάσιο Έδεσσας 2 Παραδοσιακή τον προτεινόµενο τρόπο στο Γυµνάσιο 2 ο Γυµνάσιο Έδεσσας 2 Προτεινόµενη της Έδεσσας και στο Λύκειο της 2 ο Ε. Λύκειο Νεάπολης 2 Παραδοσιακή Νεάπολης Θεσσαλονίκης όπως φαίνεται Θεσσαλονίκης στον διπλανό πίνακα. 2 ο Ε. Λύκειο Νεάπολης 2 Προτεινόµενη Θεσσαλονίκης Η επίδραση του προτεινόµενου τρόπου διαπιστώθηκε από τα φύλλα εργασίας που συµπλήρωσαν οι µαθητές κατά την διάρκεια της ενασχόλησής τους µε το αντικείµενο, τις προσωπικές συνεντεύξεις των καθηγητών που ενεπλάκησαν στην ανωτέρω διαδικασία και µε επεξεργασία ερωτηµατολόγιου που συµπλήρωσαν οι µαθητές πριν και µετά το πέρας της διδακτικής διαδικασίας. Συστηµατική ανάλυση του ερωτηµατολόγιου θα παρουσιαστεί σε άλλη εργασία. Συµπεράσµατα Η εφαρµογή των παραπάνω έγινε στη Γ Γυµνασίου του 2 ου Γυµνασίου της Έδεσσας και στην Α Λυκείου του 2 ου Ενιαίου Λυκείου Νεάπολης της Θεσσαλονίκης. Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν ήταν πολύ θετικά. Σηµαντική βελτίωση παρουσιάστηκε στην ερµηνεία και κατανόηση των εννοιών και των γραφηµάτων της ταχύτητας, του διαστήµατος και της επιτάχυνσης. Επίσης αναπτύχθηκε πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των µαθητών της κάθε οµάδας, αλλά επιπλέον βελτιώθηκε και το πνεύµα συνεργασίας µεταξύ των οµάδων και του καθηγητή. Τέλος η συµµετοχή των µαθητών ήταν πλήρης και δεν έµειναν εκτός της διαδικασίας µαθητές που είναι αδύνατοι στο µάθηµα. Αντιθέτως έδειξαν ενδιαφέρον, προτείνοντας παραµέτρους, παρατηρώντας και βγάζοντας συµπεράσµατα. Σήµερα, που πλέον έχουν καλυφτεί σχεδόν όλα τα σχολεία µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ένα τουλάχιστον εργαστήριο πληροφορικής σε κάθε σχολείο), ίσως θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση των αναλυτικών και ωριαίων προγραµµάτων στην εκπαίδευση, εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες συστηµατικά στη εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορές 1) Παναγιώτου Ζήση, Θεώρηση του φαινοµένου της µάθησης από ψυχολογική, παιδαγωγική και διδακτική άποψη, Εκδόσεις Γιαχούδη Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη ) Πόρποδα Κωνσταντίνου, Γνωστική Ψυχολογία, Αθήνα

5 3) Σιµάτος Αναστάσιος, Τεχνολογία και εκπαίδευση Επιλογή και χρήση των εποπτικών µέσων διδασκαλίας, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα ) Γαγάτσης Α., Θέµατα διδακτικής των Μαθηµατικών, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη ) Μακράκης Β., Υπερµέσα στην εκπαίδευση, Μια κοινωνικο εποικοδοµιστική προσέγγιση, Εκδόσεις Μεταίχµιο Επιστήµες, ) ιεπιστηµονική προσέγγιση των Μαθηµατικών και της ιδακτικής τους, Επιµέλεια Φ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊµάρης, Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Gutenberg, Αθήνα ) Berg, C. & Smith, P. (1994), Assessing students abilities to construct and interpret line graphs Science Education 78(6): ) Roth. W - McGinn M. (1997), Graphing: Cognitive ability or practice?, Science Education, 81, ) Kinematics (ver 0.81), 10) Artificial Intelligence in Educational Software, 11) The physics Interactive Video Tutor, 541

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Β. Κόμης. Α. Δημητρακοπούλου, Π. Πολίτης Εισαγωγή: η έννοια της αναλογικότητας Η έννοια της αναλογικότητας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα