Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης H ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας Τρίτη 28 Ιουνίου Divani Caravel

2 Δομή παρουσίασης Εκθέσεις ΕΚΕ Διεθνείς τάσεις Καλές πρακτικές κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ Αξιολόγηση εκθέσεων ΕΚΕ Μεθοδολογία ΕΕΠΠΔ Η δημοσίευση εκθέσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα Αποτελέσματα αξιολόγησης ελληνικών εκθέσεων ΕΚΕ

3 Εκθέσεις ΕΚΕ: Μια διεθνής τάση Πηγή: UNEP-FI, 2007

4 Εκθέσεις ΕΚΕ: Μια αναδυόμενη πρακτική 90% 79% 60% 52% 30% 45% 23% 33% 45% G250 N100 0% Πηγή: KPMG International Surveys of Corporate Responsibility Reporting G250: N100: Οι 250 κορυφαίες εταιρείες του δείκτη Fortune Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες επιλεγμένων χωρών

5 Καλές πρακτικές κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ Πώς να καταρτίσουμε την έκθεση ΕΚΕ;

6 Αποφασίζοντας τι θα συμπεριληφθεί στην έκθεση Σαφές όραμα και στρατηγική για την ΕΚΕ Υιοθέτηση διεθνών οδηγιών και προτύπων κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ Συμμετοχή-συμπερίληψη των ενδιαφερόμενων μερών στις διαδικασίες σχεδιασμού της έκθεσης Συλλογή πληροφοριών προετοιμασία έκθεσης

7 Όραμα και στρατηγική Διατυπωμένο με σαφήνεια και περιεκτικότητα Άμεσα συνδεδεμένο με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας Αντανακλά τις αξίες και τις δεσμεύσεις της εταιρείας αλλά και τις συναφείς πρακτικές ΕΚΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί Παρέχει το γενικό πλαίσιο των πληροφοριών που θα περιέχει η υπόλοιπη έκθεση

8 Διεθνείς οδηγίες & πρότυπα εκθέσεων ΕΚΕ Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI Υιοθέτηση των πρακτικών κατάρτισης των πληροφοριών της έκθεσης που προσφέρουν τα πρωτόκολλα δεικτών επίδοσης και οι συμπληρωματικές οδηγίες GRI για τον κλάδο που δραστηριοποιείται ηεταιρεία Κάλυψη όλων των δεικτών επίδοσης ή σαφής αιτιολόγηση μη κάλυψης κάποιου δέικτη/ών Ενσωμάτωση βασικών κατάρτιση της έκθεσης αρχών λογοδοσίας στην Ουσιαστικότητα πληροφοριών Συγκρισιμότητα στοιχείων Αξιοπιστία δεδομένων Εκμετάλλευση της καθοδήγησης που προσφέρουν διεθνή πρότυπα και πλαίσια αρχών ΕΚΕ ISO AA 1000 Οικουμενικό Σύμφωνο

9 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην οργάνωση της έκθεσης Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη για: Τον εντοπισμό ουσιαστικών θεμάτων που αφορούν τους κοινωνικούς εταίρους της επιχείρησης Τον προσδιορισμό και διαμόρφωση των δεικτών επίδοσης της εταιρείας Τη μέτρηση και εκτίμηση της επίδοσης της εταιρείας Τη βελτίωση της επίδοσης, τον καθορισμό μελλοντικών στόχων και σχεδίων δράσης Τη βελτίωση του περιεχομένου και της δομής της έκθεσης

10 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Παράδειγμα καλών πρακτικών Την άνοιξη του 2009 η καναδική εταιρεία RBC σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο οργάνωσε δυο συναντήσεις (forum) με εκπροσώπους από βασικές ομάδες ενδιαφέροντος της εταιρείας με βασικό θέμα τις πρακτικές λογοδοσίας για την ΕΚΕ που εφαρμόζει η εταιρεία Στόχοι αυτών των συναντήσεων ήταν: Η ενίσχυση της αξιοπιστίας, πληρότητας και χρησιμότητας της έκθεσης ΕΚΕ της εταιρείας Διορθωτικές αλλαγές στην υπό δημοσίευση έκθεση ΕΚΕ όπως και βελτίωση των μελλοντικών εκθέσεων και λοιπών πρακτικών επικοινωνίας της επιχείρησης

11 Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών: Παράδειγμα καλών πρακτικών ΙΙ Συμμετείχαν 27 πρόσωπα: Τοπικοί άρχοντες περιοχών όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία Εκπρόσωποι μη-κυβερνητικών οργανώσεων Προμηθευτές και σημαντικοί πελάτες της εταιρείας Ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες σε θέματα ΕΚΕ Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις τους αναφορικά με τις πρακτικές λογοδοσίας για την ΕΚΕ που εφαρμόζει η εταιρεία αποτυπώθηκαν σε μια 20σελιδη έκθεση Μια 2σελιδη σύνοψη των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τις συναντήσεις διανεμήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες προς υπογραφή Η υπογεγραμμένη αυτή σύνοψη συμπεριλήφθηκε στο τέλος της έκθεσης ΕΚΕ

12 Διαδικασίες κατάρτισης έκθεσης ΕΚΕ Επιλογή ουσιαστικών θεμάτων και δεικτών επίδοσης Σε συνεργασία και διαβούλευση με τα επιμέρους τμήματα διοίκησης και τις ομάδες ενδιαφέροντος της εταιρείας Έγκριση δεικτών και θεμάτων από το Δ.Σ. της εταιρείας Συλλογή στοιχείων Αφορά μια σειρά από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας Σύνταξη της έκθεσης Τελικές διορθώσεις σε συνεργασία με το τμήμα δημοσίων σχέσεων ή/και εταιρικής επικοινωνίας της επιχείρησης Τελική έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρείας

13 Διαδικασίες κατάρτισης έκθεσης ΕΚΕ ΙΙ Διασφάλιση των πληροφοριών της έκθεσης από ανεξάρτητο, τρίτο φορέα Με την ολοκλήρωση/δημοσίευση της έκθεσης: Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και σχεδίων δράσης ΕΚΕ που έχουν τεθεί για το τρέχον έτος σε τακτική βάση (π.χ. τριμηνιαία) Η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων θα προσδιορίσει και αυτούς που θα τεθούν για τον ακόλουθο κύκλο κατάρτισης της έκθεσης ΕΚΕ

14 Μεθοδολογία αξιολόγησης εκθέσεων ΕΚΕ Εισάγοντας βασικές αρχές κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ στη μέθοδο αξιολόγησης

15 Διαδικασία έρευνας Οδηγίες Global Reporting Initiative (GRI) Content Analysis/ Βαθμολογικό σύστημα αξιολόγησης Μεθοδολογία αξιολόγησης Αρχές κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ Ελληνικές εκθέσεις Αποτελέσματα αξιολόγησης

16 Μεθοδολογία αξιολόγησης εκθέσεων ΕΚΕ Οι Οδηγίες GRI-G3 απαρτίζονται από 119 δείκτες-στοιχεία Για κάθε ένα αναπτύχθηκε ένα βαθμολογικό σύστημα αξιολόγησης Κάθε δείκτης-στοιχείο λαμβάνει 0 (καμία αναφορά) έως 4 ( πλήρης κάλυψη) βαθμούς Βάσει του βαθμού ενσωμάτωσης βασικών αρχών στην κατάρτιση εκθέσεων ΕΚΕ προσδιορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας που σταθμίζει τις πληροφορίες επίδοσης που διαθέτουν οι εταιρείες Τα αποτελέσματα προάγουν τη συγκρισιμότητα/κατάταξη εκθέσεων Η μέθοδος εφαρμόστηκε στις εκθέσεις 2009 ελληνικών εταιρειών

17 Μεθοδολογία αξιολόγησης εκθέσεων ΕΚΕ ΙΙ Βαθμοί 0 Επίπεδο κάλυψης Παράδειγμα Άμεσες εκπομπές CO 2 Καμία αναφορά Καμία διαθέσιμη σχετική πληροφορία Γενικές δηλώσεις Πιο λεπτομερής Εκτενής Η εταιρεία μας παρακολουθεί τις εκπομπές CO 2 Οι άμεσες εκπομπές CO 2 απότηλειτουργία μας αντιστοιχούν σε 100 tn Οι κεντρικές μας υπηρεσίες και γραφεία στην Αττική παρήγαγαν 20tn CO 2, ενώ οι εγκαταστάσεις μας στην υπόλοιπη Ελλάδα 80tn CO 2 4 Πλήρης Οι κεντρικές μας υπηρεσίες στην Αττική παρήγαγαν 20tn CO2, ενώ οι εγκαταστάσεις μας στην υπόλοιπη Ελλάδα 80tn CO 2. Έχουμε πετύχει μείωση 3% σε σχέση με το 2008 και σχεδιάζουμε πετύχουμε περαιτέρω μείωση κατά 10% τα επόμενα 3 έτη

18 Μεθοδολογία αξιολόγησης εκθέσεων ΕΚΕ ΙΙΙ Θεμελιώδεις αρχές κατάρτισης εκθέσεων Ουσιαστικότητα πληροφοριών Materiality Αξιοπιστία πληροφοριών Credibility Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη Stakeholder identification & engagement

19 Ουσιαστικότητα Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε έναν απολογισμό θα πρέπει να καλύπτουν τα θέματα και τους δείκτες που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού ή τις επιδράσεις που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων μερών. Συστηματική διαχείριση της ουσιαστικότητας Επαρκείς πληροφορίες διαχείρισης της ουσιαστικότητας Σαφείς αλλά περιορισμένες δηλώσεις Ασαφείς/σύντομες δηλώσεις

20 Αξιοπιστία Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση του απολογισμού θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με τρόπο που μπορούν να εξετάζονται και να αποδεικνύεται η ποιότητα/ουσιαστικότητα των πληροφοριών. Πλήρης διασφάλιση και αναφορά του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει ο οργανισμός να αντιμετωπίσει τα σχόλια που αναφέρουν οι ανεξάρτητοι ελεγκτές Εκτενής διασφάλιση στοιχείων της έκθεσης Διασφάλιση μόνο μερικών στοιχείων της έκθεσης Αξιολόγηση περιεχομένου έκθεσης από εξωτερικό φορέα, χωρίς διασφάλιση

21 Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφερόμενα μέρη Ο οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται και επηρεάζουν τη λειτουργία του και να εξηγεί στον απολογισμό με ποιον τρόπο ανταποκρίθηκε σε προσδοκίες - προβληματισμούς που έχουν σχετικά με τη λειτουργία του. Συστηματικές πρακτικές αναγνώρισης και διαβούλευσης με τις ομάδες ενδιαφέροντος του οργανισμού Επαρκείς πληροφορίες πρακτικών αναγνώρισης και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη Σαφείς, αλλά περιορισμένες πληροφορίες Σύντομες, ασαφείς αναφορές

22 Εκθέσεις ΕΚΕ: Η περίπτωση της Ελλάδας Αριθμός επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται διαχρονικά στην έρευνα

23 Εκθέσεις ΕΚΕ: Δήλωση υποστήριξης διεθνών πρωτοβουλιών ΕΚΕ Οδηγίες GRI 9 Οικουμενικό Σύμφωνο 23 AA1000 AS Αριθμός εταιρειών δείγματος που στις εκθέσεις τους δηλώνουν ότι υιοθετούν/ εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία Αριθμός εταιρειών δείγματος που δεν αναφέρουν σχετική υιοθέτηση/ εφαρμογή 31

24 Εκθέσεις ΕΚΕ: Η περίπτωση της Ελλάδας ΙΙ Οι πρακτικές διασφάλισης πληροφοριών των εκθέσεων ΕΚΕ ελληνικών εταιρειών 10 Αξιολόγηση από εξωτερικό φορέα Μερική διασφάλιση Εκτενής/Πλήρης διασφάλιση Καμία διασφάλιση

25 Αποτελέσματα εκθέσεων 2009 Ποιες εταιρείες πρωτοπορούν στη δημοσίευση εκθέσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα;

26 Δείκτες επίδοσης που συνήθως καλύπτονται Οικονομικοί Άμεση οικον. αξία που παράγεται/ Κατανομή κοινωνικού προϊόντος Χορηγικά προγράμματα/ δωρεές προς το κοινωνικό σύνολο Περιβαλλοντικοί Κατανάλωση ενέργειας Εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου Κατανάλωση υδάτινων πόρων Διαχείριση και πρακτικές διάθεσης αποβλήτων Κοινωνικοί Περιγραφικοί δείκτες ανάλυσης εργατικού δυναμικού Ποσοτικοί δείκτες εκπαίδευσης εργαζομένων Προγράμματα διαχείρισης δεξιοτήτων εργαζομένων Εθελοντικές παροχές προς το εργατικό δυναμικό Έρευνες ικανοποίησης πελατών/καταναλωτών

27 Δείκτες επίδοσης με μικρή συχνότητα κάλυψης Οικονομικοί Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις, ευκαιρίες και κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή Αναλογία δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές Αναλογία προσλήψεων από τις τοπικές κοινωνίες Περιβαλλοντικοί Συνολικό βάρος επικίνδυνων αποβλήτων Άλλες σημαντικές αέριες εκπομπές πέρα του CO 2 Περιγραφή σημαντικών επιπτώσεων της παραγωγικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα Κοινωνικοί Δείκτες αναφορικά με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Πρακτικές διαχείρισης αρνητικών επιπτώσεων στην τοπική κοινωνία Διαδικασίες αντιμετώπισης φαινομένων δωροδοκίας και διαφθοράς

28 60% 40% 20% 0% 57% Αποτελέσματα εκθέσεων 2009: Οι κορυφαίες 20 εταιρείες 36% 36% 34% 34% 34% 33% 32% 31% 31% 31% 29% 29% 27% 26% 26% 25% 25% 24% 23% Μ.Ο.=21% Vodafone EΛΠΕ Δ.Αερολιμένας Αθ. Coca-ColaHellenic Interamerican OTE Εθνική Τράπεζα Σωλ.Κορίνθου ΕΛΒΑΛ Χαλκόρ ΑΓΕΤ Ηρακλής Cosmote Frigoglass Πειραιώς S&B Βιομ.Ορυκτά AlphaBank Diageo Ελλ.Καλώδια Μοtor Oil TITAN

29 20% 0% Αποτελέσματα εκθέσεων 2009: Οι υπόλοιπες εταιρείες που πρωτοπορούν στην εθελοντική δημοσίευση έκθεσης ΕΚΕ 16% 16% 15% Μ.Ο.=21% 15% 14% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 8% 8% 6% 5% 3% Eurobank Wind Μυτιληναίος AB Bασιλόπουλος Αττική Οδός Γέφυρα Jetoil Fourlis ΟΑΣΑ Eλλάκτωρ CSE Αttica Group Nηρεύς Comergon Sprint Mellon Eλλ.Χρηματ/ρια Piscines Id.

30 Προτάσεις βελτίωσης πρακτικών κατάρτισης εκθέσεων ΕΚΕ Ιεράρχηση σημαντικών (ουσιαστικών) θεμάτων ΕΚΕ για την εταιρεία, σύμφωνα και με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κλάδου που δραστηριοποιείται Κάλυψη δεικτών στον απολογισμό ανάλογη με την ουσιαστικότητα των σχετικών θεμάτων Ανάπτυξη συστηματικών διαύλωνεπικοινωνίαςμεταενδιαφερόμενα μέρη Αποτύπωση σχετικών αποτελεσμάτων στον απολογισμό Εκμετάλλευση της καθοδήγησης που προσφέρουν τα Πρωτοκόλλα και οι κλαδικές-συμπληρωματικές Οδηγίες GRI ή/και το ISO Σαφής αναφορά/ αιτιολόγηση μη κάλυψης βασικών δεικτών επίδοσης Σταδιακή εισαγωγή πρακτικών διασφάλισης της έκθεσης

31 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης Ερευνητική Ομάδα Κωνσταντίνος Ευαγγελινός - Επίκουρος Καθηγητής Σκουλούδης Αντώνης - Οικονομολόγος/ Υπ. Διδάκτορας Skouloudis, A., K. Evangelinos, Y. Nikolaou & W. Leal-Filho (2011) Corporate social responsibility in Greece: Perceptions, developments and barriers to overcome, Business Ethics: A European Review. Skouloudis, A. & K. Evangelinos (forthcoming) A research design for mapping national CSR terrains, Journal of Sustainable Development and World Ecology.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ GLOBAL REPORTING INITIATIVE: ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα: Τρέχουσες τάσεις, ανασκόπηση βιβλιογραφίας & αποτελέσματα έρευνας 2008 Αντώνης Σκουλούδης Ερευνητής Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας

Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ιαχείρισης Αξιολόγηση εκθέσεων αειφορίας Ανάπτυξη και εφαρµογή µιας µεθοδολογίας αξιολόγησης Απολογισµών Αειφορίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την Ε.Κ.Ε. Στ. Παντελαίου Κ.Κολλυδάς ICAP Group Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κύριοι Άξονες ΕΚΕ Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σχετίζεται µε τον τρόπο που µια εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Management and Disclosure Index, Greece είκτης Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαφάνειας στην Ελλάδα

Environmental Management and Disclosure Index, Greece είκτης Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαφάνειας στην Ελλάδα Environmental Management and Disclosure Index, Greece είκτης Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαφάνειας στην Ελλάδα 2009 Με την υποστήριξη της είκτης Περιβαλλοντικής ιαχείρισης και ιαφάνειας Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός απολογισµός

Κοινωνικός απολογισµός 2014 Κοινωνικός απολογισµός 2014 Ένας χρόνος γεμάτος παροχές προς την κοινωνία και τους εργαζόμενους. Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου 2. Παράμετροι Απολογισμού 3. Ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISCLOSURE INDEX, GREECE

ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISCLOSURE INDEX, GREECE Με την υποστήριξη της ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT AND DISCLOSURE INDEX, GREECE Δείκτης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαφάνειας Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Ελλάδα Α. Σύνοψη Παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Εταιρικό Προφίλ 06

1. Εταιρικό Προφίλ 06 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 1. Εταιρικό Προφίλ 06 1.1 Προϊόντα και Σημαντικά Έργα 09 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 10 1.3 Βραβεύσεις, Αξιολογήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η Τ Α Σ & Β Ι Ω Σ Ι Μ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ 2 0 1 2 Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Προφίλ 6 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη

2010-2012. ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη 2010-2012 ό μεγάλος διάλογος για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & τη Βιώσιμη ανάπτυξη Πλεονεκτήματα συμμετοχής για τους κοινωνικούς εταίρους: Οι Κοινωνικοί Εταίροι που συμμετέχουν στο διάλογο για την

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI

Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 2009 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων κατά GRI ΟΔΗΓΙΕΣ G3 GRI 1.1 Δήλωση του ανώτατου ιεραρχικά υπεύθυνου λήψης αποφάσεων της εταιρείας (π.χ. Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυν Από το 2006, ως Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, δημοσιεύουμε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με στόχο να συμβάλουμε στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑ «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report

αειφόρος απολογισμός [ ] εταιρικής ευθύνης sustainability report [ ] sustainability report 1 [ περιεχόμενα ] ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...3 Σχετικά με την Αττική Οδό...3 Σχετικά με τον απολογισμό...4 Μήνυμα του διευθύνοντος συμβούλου...8 Η εταιρεία...10 Ιστορικό...11

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση

περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση περιβάλλον κοινωνία ενέργεια αγορά επενδύσεις ασφάλεια εκπαίδευση κοινωνικός απολογισμός 2010 Μήνυμα Προέδρου σ. 02 Βασικοί Παράμετροι του Κοινωνικού Απολογισμού σ. 04 Βασικά στοιχεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Σχετικά Απολογισμός ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2009 Αυτός είναι ο 7ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ _ σελ. 02 Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη _ σελ. 05 Ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης _ σελ. 08 Διεθνείς τάσεις και πρακτικές _ σελ. 12 Σκεπτικό

Διαβάστε περισσότερα