Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία"

Transcript

1 Νικόλαος Σηφάκης Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Αειφορίας TÜV AUSTRIA HELLAS Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Αθήνα, 23 Απριλίου 2015

2 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Μη οικονομικοί Απολογισμοί και νέες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (1) Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/95/ΕΕ, βάσει της οποίας μεγάλες επιχειρήσεις, παράλληλα με τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς τους, θα δημοσιοποιούν και τα μη χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που επέτυχαν και με τα οποία προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική συνοχή. Τα νέα μέτρα που εισάγει απαιτούν όπως οι εταιρείες δηλώνουν σε ετήσια βάση τις πολιτικές τους αλλά και τους κινδύνους για την αειφορία που έχουν εντοπίσει σε θέματα: περιβάλλοντος κοινωνίας και εργασιακών σχέσεων σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. 2

3 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Μη οικονομικοί Απολογισμοί και νέες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (2) ΟΔΗΓΙΑ 2014/95/ΕΕ της 22ας Οκτωβρίου 2014 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους Οι μεγάλες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος οι οποίες υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμ βάνουν στην έκθεση διαχείρισης μια μη χρηματοοικονομική δήλωση που περιέχει πληροφορίες, που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία. Δημοσιοποίηση μίας ενοποιημένης μη οικονομικής δήλωσης (consolidated non-financial statement) από επιχειρήσεις δημόσιου συμφέροντος που αποτελούν μητρικές εταιρίες μίας ομάδας εταιριών. Τα Κράτη-Μέλη μπορούν να απαιτήσουν οι πληροφορίες της ενοποιημένης μη οικονομικής δήλωσης να επαληθεύονται από ανεξάρτητο πάροχο εξωτερικής διασφάλισης. Τα Κράτη-Μέλη πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2016 νόμους, κανονισμούς, και διοικητικές διευθετήσεις που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Η υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας από τις εμπίπτουσες επιχειρήσεις ορίζεται το οικονομικό έτος που ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου 2017 είτε εντός του έτους

4 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες που σχετίζονται με την έκδοση Απολογισμών και την Αειφόρο ανάπτυξη GRI-G4 Sustainability reporting guidelines ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility BS 8900:2013 Managing sustainable development - Part 1 & 2 SA 8000:2008 Social accountability UN Global Compact 10 Principles

5 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Γενική δομή GRI-G4 (1) Γενικές Δημοσιοποιήσεις (General Standard Disclosures) Στρατηγική και ανάλυση Εταιρικό προφίλ Προφίλ Αναφοράς Προσδιορισμένες ουσιώδεις πτυχές και όρια Διακυβέρνηση Εμπλοκή συμμετόχων (stakeholders) Ηθική και ακεραιότητα Ειδικές Δημοσιοποιήσεις (Specific Standard Disclosures) Δημοσιοποιήσεις ως προς την Προσέγγιση Διοίκησης (DMAs) Δείκτες

6 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Γενική δομή GRI-G4 (2) Οι βασικοί δείκτες που περιλαμβάνονται στο GRI-G4 είναι οι ακόλουθοι: Οικονομικοί (EC1 ως EC8) Περιβαλλοντικοί (EN1 ως EN34) Κοινωνικοί: Πρακτικές Εργασίας και Αξιοπρεπής Εργασία (LA1 ως LA16) Ανθρώπινα Δικαιώματα (HR1 ως HR12) Κοινωνία (SO1 ως SO11) Ευθύνη για το προϊόν (PR1 ως PR9)

7 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Το νέο πλαίσιο Οδηγιών GRI-G4: Τι αλλάζει (1) Διαχωρισμός των δεικτών και της καθοδήγησης για την εφαρμογή τους 2 οδηγοί (βασικές αρχές και εγχειρίδιο εφαρμογής) In accordance - Core ή Comprehensive: Και οι 2 επιλογές εστιάζουν στη διαδικασία καθορισμού των Ουσιαστικών Θεματικών/Πτυχών και των ορίων (Material Aspects & boundaries) καταργούνται τα levels A, B, C

8 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Το νέο πλαίσιο Οδηγιών GRI-G4: Τι αλλάζει (2) Νέοι δείκτες για την προμηθευτική αλυσίδα o G4-12: Supply Chain o G4-EC9: Πρακτικές προμηθειών Νέοι δείκτες αναφορικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση o G4-34 (Core & Comprehensive) o G4-35 G4-55 (Comprehensive) Νέοι δείκτες αναφορικά με Ethics & Integrity o G4-56 (Core & Comprehensive) o G4-57 και G4-58 (Comprehensive) Νέοι δείκτες για εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG emissions) o G4-EN15 ως G4-EN21 Νέοι δείκτες για την καταπολέμηση της διαφθοράς o G4-SO3 G4-SO5

9 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Εξωτερική επαλήθευση - Παρούσα κατάσταση και τάσεις (1)

10 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Εξωτερική επαλήθευση - Παρούσα κατάσταση και τάσεις (2) Είναι σαφής η διαρκώς αυξανόμενη τάση για την έκδοση απολογισμών ΕΚΕ από όλο και περισσότερες μεγάλες εταιρίες. Η τάση αυτή επεκτείνεται και σε εταιρίες μεσαίου και μικρού μεγέθους Με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας των απολογισμών τους (σε σχέση με την αυτοδήλωση), οι εταιρίες αναζητούν εθελοντικά σχήματα (schemes) εξωτερικής επαλήθευσης. Δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την επαλήθευση των Απολογισμών ΕΚΕ (GRI-G4 vs ISO vs DS 26001) Υπάρχει μία πληθώρα κατευθυντήριων οδηγιών και σχημάτων (schemes) που σχετίζονται με την ΕΚΕ και την αειφορία.

11 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Εξωτερική επαλήθευση - Παρούσα κατάσταση και τάσεις (3) Έτσι, κάποιες εταιρίες, πέραν από την αυτοδήλωση, αναζητούν υπηρεσίες εξωτερικής επαλήθευσης σε μη κατάλληλους πάροχους εξωτερικής επαλήθευσης, όπως συμβούλους, φορείς αξιολόγησης, πάνελς συμμετόχων, ορκωτούς λογιστές, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ Δεν υπάρχει διεθνώς αποδεκτό πρότυπο και μηχανισμός διαπίστευσης των επαληθευτών που να καλύπτει την εξωτερική επαλήθευση / διασφάλιση ποιότητας Απολογισμών ΕΚΕ! (π.χ. ISAE 3000:2013, ΑΑ1000:2008) ISAE 3000:2013 Assurance Engagements οther than Audits or Reviews of Historical Financial Information Δεν υπάρχει επαρκές νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο για την εξωτερική επαλήθευση / διασφάλιση ποιότητας Απολογισμών ΕΚΕ και Αειφορίας

12 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Γιατί εξωτερική επαλήθευση.. Επειδή: αποδεικνύεται ότι η εταιρία είναι ειλικρινής και ανοιχτή σε έλεγχο (διαφάνεια) Αποδεικνύεται ότι τα δεδομένα του απολογισμού είναι αληθή και ακριβή δηλώνεται μία έγκυρη άποψη για την ποιότητα των αναφερόμενων πληροφοριών (Δήλωση Επαλήθευσης) Επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του Απολογισμού Αξιοπιστία

13 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Εξωτερική επαλήθευση και GRI-G4 2 επιλογές In accordance Core ή Comprehensive Ο πίνακας GRI Inde «τυποποιείται» με συγκεκριμένη/προκαθορισμένη μορφή και συγκεκριμένες επιλογές Αναφορά δίπλα σε κάθε δείκτη: - αν έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητο φορέα, και - αν ναι, σε ποια σελίδα του απολογισμού βρίσκεται η σχετική αναφορά από το φορέα Ο δείκτης που αναφέρεται στην εξωτερική επαλήθευση (G4-33) πλέον απαιτεί να αναφέρεται η σχέση μεταξύ της εταιρείας που εκδίδει απολογισμό και του οργανισμού επαλήθευσης.

14 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Μεθοδολογία Επαλήθευσης Απολογισμών ΕΚΕ της TÜV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το GRI Διαδικασία Επαλήθευσης κατά GRI-G4 Η Διαδικασία Επαλήθευσης περιλαμβάνει: Ανασκόπηση Περιεχομένου Απολογισμού ΕΚΕ Επιτόπια Επαλήθευση των στοιχείων του Απολογισμού ΕΚΕ Τελική Ανασκόπηση του επικαιροποιημένου τελικού προσχεδίου του Απολογισμού ΕΚΕ Συμπληρωματική επιτόπια Επαλήθευση των δεδομένων του τελικού κειμένου του Απολογισμού ΕΚΕ (κατά περίπτωση) Έκδοση «Application Statement» ή/ και «Assurance Statement»

15 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Η έννοια της Αειφορίας στις νέες εκδόσεις των προτύπων FDIS ISO 9001:2015 και FDIS ISO 14001:2015 Εισαγωγή νέων αρχών και πρακτικών, όπως: Κίνδυνος / διακινδύνευση (Επιχειρηματική ή Περιβαλλοντική) ISO 9001/ISO Actions to address risks and opportunities Κύκλος Ζωής Προϊόντος / Αλυσίδα Αξίας ISO Intended lifetime of the goods and services ISO Significant environmental aspects 8.1 Operational planning and control Ενδιαφερόμενα μέρη ISO 9001 / ISO Understanding the needs and epectations of interested parties 15

16 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία Η έννοια της Αειφορίας σε άλλα πρότυπα: ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach ISO 14046:2014 Environmental management - Water footprint -Principles, requirements and guidelines ISO :2007 Greenhouse gases - Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals ISO 14067:2013 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication ISO 20121:2012 Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines 16

17 Εξωτερική επαλήθευση μη οικονομικών απολογισμών: Σύγχρονες τάσεις και προστιθέμενη αξία TÜV Austria Hellas και επαλήθευση Απολογισμών Απολογισμοί που έχουν επαληθευτεί από την TÜV Austria Hellas: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. INTERAMERICAN ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ GLOBAL SUSTAIN ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Οι επαληθευτές μας: 8 ενεργοί πιστοποιημένοι επαληθευτές Απολογισμών Αειφορίας Έχουν πιστοποιηθεί περισσότεροι από 10 επιθεωρητές και στελέχη της εταιρίας στο πλαίσιο έκδοσης απολογισμών GRI v3.1 και 4.0

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable Development

Sustainable Development Sustainable Development ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύντοµη Παρουσίαση της Sustainable Development 2. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 3. Το θεσµικό πλαίσιο για την ΕΚΕ 4. Τα πρότυπα για την ΕΚΕ 5. Οι Απολογισµοί ΕΚΕ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ 3 1. Ό ΣΚΟΠΌΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΏΝ ΤΟΥ GRI ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ 5 2. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015

Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Η νέα έκδοση του ISO 14001:2015 Σεπτέμβριος 2015 Το νέο πρότυπο. ISO14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance for use ISO14001:2015: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε.

Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013. βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. Έκθεση Βιωσιμότητας 2012 & 2013 βsh oikiakeσ συσκευεσ α.β.ε. eκθεση βιωσιμοτητασ 2012 & 2013 περiexomena 3 Περιεχόμενα 23 48 09 35 63 Περί απολογισμού 4 Mήνυμα Γενικής Διεύθυνσης 6 Η εταιρεία 9 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.: Οργάνωση και ιοίκηση Βιοµηχανικών Συστηµάτων Ειδίκευση: Συστήµατα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2014 5 Περιεχόμενα Επιστολή Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Μεθοδολογία Εκπονήσεως Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 1-2 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3.

Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06. 1. Προφίλ Εταιρίας 08. 2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 20. 3. Περί Απολογισμού 04 Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. 06 1. Προφίλ Εταιρίας 08 1.1. Σημαντικοί Σταθμοί στην Ιστορία της Εταιρίας 12 1.2. Συμμετοχές σε Δίκτυα 13 1.3. Κώδικας Αρχών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 15 1.4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ. για ζωή Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ για ζωή Εγκαταστάσεις Διυλιστηρίου Ελευσίνας Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2010 Εισαγωγή Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα.

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Υψηλές Επιδόσεις. Με Υπευθυνότητα. B S H Ο Ι Κ Ι Α Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α. Β. Ε. Οι μάρκες που διαχειρίζεται στην Ελλάδα η BSH Οικιακές Συσκευές ΑΒΕ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα:

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & αξιολόγηση εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα: Τρέχουσες τάσεις, ανασκόπηση βιβλιογραφίας & αποτελέσματα έρευνας 2008 Αντώνης Σκουλούδης Ερευνητής Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Ορισµοί και έννοιες

6.1 Ορισµοί και έννοιες 6. Πιστοποίηση 6.1 Ορισµοί και έννοιες Σύµφωνα µε το ISO 17000 η πιστοποίηση (certification) είναι η επιβεβαίωση τρίτου µέρους που αναφέρεται σε: Προϊόντα ιεργασίες Συστήµατα Άτοµα Με τον όρο επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. για ένα καλύτερο κόσμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ένα καλύτερο κόσμο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 COSMOTE Απολογισμός Περιεχόμενα A. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου 04 B. Σχετικά με τον Απολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις

2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις 2014-12-24 ICS: 03.100.20;03.120.10 ΕΛΟΤ 1452 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων Απαιτήσεις και συστάσεις Quality management systems in enterprises

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Χημικός Μηχανικός ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περί Απολογισμού 4 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 6 1. Προφίλ Εταιρίας 8 1.1 Προφίλ Ομίλου ΕΛΒΑΛ 8 1.2 Η ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 Α. Μήνυμα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Β. Σχετικά με τον Απολογισμό 5 1. Eταιρικά Προφίλ 7 1.1 Επενδύοντας στην Ψηφιακή Ελλάδα 8 1.2 Εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Με την αντίληψη ότι «πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητα των συμπολιτών του», η ΟΠΑΠ μετατρέπει την επιχειρηματική της δράση σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα