ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008"

Transcript

1 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011

2 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 2 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΟΠΟ ΟΡΙΜΟΙ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΜΒΑΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

3 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 3 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΑΡΥΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

4 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 4 / 33 ΜΖΣΡΧΟ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΔΚΓΟΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΔΓΚΡΗΖ Κόθιαο. Κόθιαο Γ. Μόξθεο Γ. Μόξθεο ΠΔΡΗΟΥΖ - ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 1 ε Έθδνζε 2 ε Έθδνζε 4

5 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 5 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ Διεγρόκελα αληίγξαθα ηνπ Δγρεηξηδίνπ δηαλέκνληαη ζηνπο παξαθάησ: Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (Κύξην Αξρείν) Γεληθόο Γηεπζπληήο. Τπεύζπλνο Παξαγσγήο. Τπεύζπλνο πληήξεζεο 5

6 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 6 / ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 4.1. ΚΟΠΟ Σν παξόλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο έρεη σο ζθνπό λα πεξηγξάςεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ Δηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί έηζη, ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη λα ζπκθσλεί κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001: ΟΡΙΜΟΙ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη πεξηγξάθεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία. Πνηόηεηα: Σν ζύλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί πξνζδηνξηζκέλεο ή δηαθαηλόκελεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη ππεπζπλόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη δηεξγαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. 6

7 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 7 / ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο είλαη ζεκειηώδεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθό ηεο θαζεκεξηλά. Ζ νκνηνκνξθία ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ε επαλαιεςηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ πνπ επηηξέπνπλ όρη κόλν ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγήο αιιά θη ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ. Ζ ζύληαμε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ κέρξη ηώξα εξγαζία είλαη επζύλε θπξίσο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξαγκαηνπνηεί αλαζθνπήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ώζηε λα ειέγρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαηαιιειόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ θαηαγξάθνληαη, ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ελδερόκελεο πξνηάζεηο παξαθνινπζνύληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ην θξίλεη αλαγθαίν πξαγκαηνπνηεί έθηαθηε αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 7

8 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 8 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6.1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ» ζπζηάζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1989, βάζε ηνπ ππ αξηζκ. 311 εηαηξηθνύ θαηαζηαηηθνύ. Σα κέιε ηεο εηαηξείαο ήηαλ: 1. Μόξθεο Γηνλύζηνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 2. Υαιβαηδάξαο Βάηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 3. Μόξθε - Υαιβαηδάξα Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 4. Μόξθεο Γεώξγηνο Σνπνγξάθνο, Μεραληθόο Δθαξκνγήο. Γηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ήηαλ ν Γηνλύζηνο Μόξθεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ν Βάηνο Υαιβαηδάξαο ηνπ Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηελ πνξεία όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο. ηηο 05 Απγνύζηνπ 2011 ζπζηάζεθε ε αλώλπκε εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ», βάζε ηνπ ππ αξηζκ εηαηξηθνύ θαηαζηαζηηθνύ θαη νξίζηεθε λόκηθνο εθπξόζσπνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπιόο ηεο, ν Γεώξγηνο Μόξθεο. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηηο Οξζσληέο Εαθύλζνπ κε γξαθεία ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ επί ηεο νδνύ Φηιηηά 30. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ λεζηνύ ζε αζθαιηόκηγκα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθώλ πξντόλησλ, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ Δξγνιάβσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Όια απηά ηα ρξόληα εξγαδόκαζηε κε ζπλέπεηα θαη νξγάλσζε, έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ηελ παξνρή θαιήο πνηόηεηαο αζθαιηηθώλ θαη ιαηνκηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ άςνγε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο καο. Οη παξαπάλσ δηαζέηνπλ πιήξε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζόηη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην θιάδν ρξόληα. Γηα ην ιόγν απηό ζεσξνύληαη ηθαλνί θαη έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο, γλώζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, αθνύ αζρνινύληαη επί 18 θαη πιένλ έηε κε ην αληηθείκελν, ηελ παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ. 8

9 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 9 / 33 ήκεξα ε εηαηξεία δηαζέηεη κηα κνλάδα παξαγσγήο ιαηνκηθώλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηε ζέζε Ρηάθε Αγειάδνο. Σα αδξαλή πιηθά κεηά ηελ ιαηόκεπζε κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά ζηε ζέζε Δμνρώξα ηνπ Γήκνπ Εαθπλζίσλ εληόο ηεο έθηαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιαηνκείνπ. ηηο εδώ εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γίλεηαη ε ιεηνηξίβεζε ζην επηζπκεηό θιάζκα ησλ αδξαλώλ κε ζπαζηήξεο, ε κεηαθνξά θαη ηαμηλόκεζε αλάινγα κε ηελ θνθθνκεηξία ησλ πιηθώλ κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο. Ζ εηαηξεία γηα ηελ εμόξπμε ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο (πξώηε ύιε) ρξεζηκνπνηεί εθξεθηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα βαξέσο ηύπνπ κεραλεκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα αδξαλή πξηλ ηα δηαζέζεη ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. Σα ππάξρνληα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία είλαη δηαηξεηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά δηαθόξσλ ηύπσλ, θνξησηέο, ζπγθξνηήκαηα ζπαζηήξσλ, θόζθηλα, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θ.α, ηα νπνία ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ πξντόλησλ ηεο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν νξγαλόγξακκα ηεο. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 4 άηνκα θαη ν θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : Γηνίθεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν Παξαγσγή Τπάιιεινη 4 άηνκα πληήξεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν 6.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμόξπμε θαη παξαγσγή αδξαλώλ θαη αζθαιηηθώλ πιηθώλ θαη ε δηαθίλεζή ηνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο λήζνπ Εαθύλζνπ, θαη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην αληηθείκελν παξαγσγήο. ηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 9

10 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 10 / ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηόρνη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» απνηεινύλ: ε ζηαζεξή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο, ε εμαζθάιηζε κηαο επηηπρήο πνξείαο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε δηαηήξεζε θαη ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη, ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ ηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο ηεο λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη θνηλσληθώλ ζεζκώλ (αζθάιεηα πξνζσπηθνύ, ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πξώησλ πιώλ). Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπλερώο απμαλόκελν θύθιν εξγαζηώλ, δηαζέηνληαο πιήξε ηερλνγλσζία, θαηάιιειν πξνζσπηθό, άςνγε νξγάλσζε, έιεγρν ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ησλ δηνηθεηηθώλ κέζσλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα, ελώ ζπλερώο βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. Κέληξν δξαζηεξηνηήηωλ ηεο εηαηξείαο είλαη ν πειάηεο θαη θηινζνθία ηεο ε Πνηόηεηα. Με ην πλεύκα απηό ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκό όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έρεη θαζνξίζεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, ηνπο πόξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πνπ ην ζύλνιό ηνπο απνηεινύλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» 10

11 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 11 / ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ θνπόο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη ε παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ πςειήο πνηόηεηαο ώζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εγρώξηαο αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζηε ρώξα Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008. Δπίζεο απνηειεί κέιεκα ηεο εηαηξίαο ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο ηεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηε ζύκβαζε θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηε δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ εηαηξία έρνληαο ζηόρν ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο, επηδηώθνληαο παξάιιεια ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο, απέθηεζε θαη εθαξκόδεη από ηηο 02/06/08, ζήκαλζε CE γηα ηελ παξαγωγή αδξαλώλ ζθπξνδέκαηνο (ΔΝ 12620) θαη αζθαιηνκηγκάηωλ (ΔΝ 13043), ζύκθωλα κε ηελ νδεγία 86/109/ΔΟΚ. Σέινο, δεζκεύεηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα επελδύεη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαζώο θαη ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, ηόζν όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο, όζν θαη ζε ζέκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνηόηεηαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κε βάζε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά από ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη ηελ επζύλε γηα ην ζύλνιν ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα όζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ηνπ ηζρύνληνο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ππνζηεξίδνληαη θαη ηαπηόρξνλα ειέγρνληαη πιήξσο από ηε Γηεύζπλζε ηεο εηαηξίαο. Ζ πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο, ζηειέρε δηνίθεζεο θαη ππάιιεινη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή πνηόηεηαο, πξνζβιέπεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή απηώλ, ζηελ 11

12 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 12 / 33 ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο όιεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, έρεη πηνζεηεζεί ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008, ην νπνίν θαη εθαξκόδεη ε εηαηξία ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηνπο. Βάζεη ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο, ζηελ εηαηξεία: 1. Σίζεληαη κεηξήζηκνη θαη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο. Οη ζηόρνη απηνί θαζηεξώλνληαη θαη αμηνινγνύληαη σο πξνο ην βαζκό επίηεπμήο ηνπο από ηελ Γηνίθεζε ηεο. Δπίζεο ηίζεηαη ζηόρνη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, θαζώο επίζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο. 2. Παξέρνληαη νη απαξαίηεηνη πόξνη γηα ηελ απξόζθνπηε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 3. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλερή θαηάξηηζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα πξνάγνπλ ηελ Πνηόηεηα ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 4. Παξαθνινπζνύληαη, κεηξώληαη θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Τηνζεηώληαο ηελ αξρή ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» αλαγλσξίδεη θαη αληακείβεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζώο θαη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα, επελδύεη ζηνλ άλζξσπν θαη ζέβεηαη ηνλ πειάηε. ΜΖΝΑ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 12

13 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 13 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο ηεθκεξηώλεηαη κε κία ζεηξά εγγξάθσλ, κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Σν ύζηεκα πνηόηεηαο απαξηίδεηαη από ηα εμήο : α) Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, κέζα από ηε "Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο" θαη πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό πξαγκαηνπνηείηαη. β) Αξκνδηόηεηεο θαη Τπεπζπλόηεηεο: Πεξηγξάθνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ βαζηθώλ ζηειερώλ ηεο Δηαηξείαο. γ) Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο: Πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. δ) Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ: Πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκεξή ηξόπν ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. ε) Αξρεία Πνηόηεηαο, ηα νπνία παξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. ζη) Έγγξαθα, πεξηέρνληαη σο εμσηεξηθά έγγξαθα πνηόηεηαο ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζπληάζζεηαη θαη ζεσξείηαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη εγθξίλεηαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, είλαη αξκόδηνο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Πνηόηεηαο. Σν Δγρεηξίδην αλαζεσξείηαη, ώζηε λα αληαλαθιά πάληα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. Μεηά από θάζε αλαζεώξεζε, ην Δ.Γ.Π. επαλεθδίδεηαη. Κάζε έθδνζε αθπξώλεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 13

14 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 14 / 33 Οη εθδόζεηο ραξαθηεξίδνληαη κε αξηζκνύο. ηελ αξρή ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαηεξείηαη θαηάινγνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζε ειεγρόκελα ή κε ειεγρόκελα αληίγξαθα. Σα ειεγρόκελα αληίγξαθα δηαθξίλνληαη από ηηο πξσηόηππεο ππνγξαθέο.σα κε ειεγρόκελα αληίγξαθα δελ αλαλεώλνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηαλ επαλεθδνζνύλ. Ζ απόζπξζε όισλ ησλ παιαηώλ αληηγξάθσλ είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 14

15 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 15 / ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηεπζύλεηαη από Γεληθό Γηεπζπληή / Γηαρεηξηζηή. Χο εθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνηόηεηαο νξίδεηαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πζηήκαηνο θαζώο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο. Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο δηνηθνύληαη από ππεπζύλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Οη αξκνδηόηεηεο θαη νη Τπεπζπλόηεηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-09 «Αξκνδηόηεηεο Πξνζσπηθνύ». Ζ νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν νξγαλόγξακκα (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν αληηπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο, όπσο νξίδεηαη από ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 :

16 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 16 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ Σν ηκήκα απηό ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο πεξηέρεη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη νη νπνίεο απνηεινύλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Πεξηγξάθεη δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνηόηεηαο ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ. Ζ πνιηηηθή ηεο πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη μεθάζαξε θαη θαίλεηαη ζηελ «Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο», πνπ ππάξρεη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δίλαη θνηλνπνηεκέλε ζε όιε ηελ Δηαηξεία θαη γίλεηαη πξάμε κέζα από παξνρή πόξσλ θαη ηελ αθνζίσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε απηή. Ζ Δηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Τπεπζπλόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο πεξηγξάθνληαη γηα όιεο εθείλεο ηηο ζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ πνηόηεηα. Σν πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ εξγαζία, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ελεξγεηώλ, όπσο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, έθδνζε εζσηεξηθώλ ζεκεησκάησλ θ.α. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο γηα ό,ηη αθνξά ην ύζηεκα Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην έξγν ηνπ θαη ζηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ από θαλέλα εκπνξηθό θαη ζπκβαηηθό πεξηνξηζκό. 16

17 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 17 / 33 Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο έρεη ηε δηθαηνδνζία θαη αξκνδηόηεηα λα θηλεί δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο πνηνηηθώλ πξνβιεκάησλ, κε ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη γεληθά λα θηλεί επεκβάζεηο, όπνπ θξίλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ θαιύπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο αλαζθνπείηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, γηα έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ αξρεηνζεηνύληαη θαη παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε πηζαλώλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ. Ζ αλαζθόπεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ΛΓ-10_2 "Αλαζθόπεζε.Γ.Π. από ηελ Γηνίθεζε". Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεξεί αξρεία πνηόηεηαο, πνπ απεηθνλίδνπλ κε αληηθεηκεληθόηεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα ηα νπνία είλαη θαη ηα εμήο : Eπίπεδν I: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δπίπεδν ΗΗ: Λεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001: Δπίπεδν III: Oδεγίεο Δξγαζίαο, Πξνδηαγξαθέο, Φάθεινη Πξντόλησλ, Μέζνδνη Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ, ρέδηα Πνηόηεηαο (Quality Plans), Φξαζενινγία θ.η.ι. Δπίπεδν IV: Αξρεία θαη απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο (δηάθνξα παξαζηαηηθά, ζπκβάζεηο, θύιια θαηαγξαθήο επηζεσξήζεσλ, δνθηκώλ, ειέγρνπ θ.η.ι.) Δπίπεδν V: Γηάθνξα εμσηεξηθά έγξαθα ηεο εηαηξείαο όπσο Ννκνζεζία, Πξόηππα θ.α. 17

18 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 18 / 33 Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 11. ΤΜΒΑΔΗ Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη εηαηξεία εμόξπμεο, παξαγσγήο αδξαλώλ πιηθώλ θαη παξαγσγήο αζθαιηνκηγκάησλ. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη κία ζύκβαζε / παξαγγειία, κε θάπνην πειάηε θαη επαιεζεύεηαη σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο. Ζ δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη όηη : Γελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζηελ δηαηύπσζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο θαη εάλ ππάξρνπλ, απνζαθελίδνληαη κεηά από επαθή κε ηνλ πειάηε. Γηεπζεηνύληαη όιεο νη εθθξεκόηεηεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ελδερόκελε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, όζνλ αθνξά ηύπνπο πξντόλησλ, πνζόηεηεο θαη ρξόλνπο παξάδνζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ηεο δήηεζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ηελ εμέηαζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, εάλ ε πξνζθνξά γίλεη απνδεθηή, ηελ έγθξηζή ηεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο ή πξνζθνξάο, ζα ελεκεξσζεί όιν ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό ζην βαζκό ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο είλαη ε ΛΓ-11 «Δπηθνηλωλία κε ηνλ πειάηε» (Λήςε παξαγγειηώλ - πκβάζεηο». 18

19 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 19 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρνληαη ηα έγγξαθα ηνπ.γ.π. θαη ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη θάζε θνξά κόλν ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ειεγρόκελνπ εγγξάθνπ ηνπ πζηήκαηνο επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ρξήζηε πξνο εθαξκνγή. Σα έγγξαθα απηά είλαη : Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ Δμσηεξηθέο εθδόζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ Αξρεία πνηόηεηαο ρεηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: ΛΓ-12 «Έιεγρνο Δγγξάθωλ θαη Γεδνκέλωλ». ΛΓ-12_2 «πγγξαθή θαη Γηαρείξηζε Γηαδηθαζηώλ». 19

20 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 20 / ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη δηαζθαιίδεη όηη ηειηθά ηα πξνκεζεπόκελα πιηθά θαιύπηνπλ ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη ή έρεη αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη ζε ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ΛΓ-13 «Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ». Οη παξαγγειίεο πξνκήζεηαο πιηθώλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην πιηθό πνπ παξαγγέιιεηαη. Ζ επηβεβαίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπόκελνπ αγαζνύ γίλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ θαη ηνλ έιεγρό ηνπ, ζύκθσλα κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθό εδάθην γηα ηα εηζεξρόκελα πιηθά. ρεηηθή είλαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-13_2 «Πξνκήζεηεο» 14. ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ Απηή ε απαίηεζε ηνπ πξνηύπνπ δελ βξίζθεη εθαξκνγή, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαζόηη δελ ρξεζηκνπνηεί ππεξγνιάβνπο. 20

21 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 21 / ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πξώηεο ύιεο αδξαλή πιηθά, θαη ηα πξντόληα αλαγλωξίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ηεο εηαηξείαο θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη ηρλειαζηκόηεηαο είλαη ε ΛΓ-15 «Αλαγλώξηζε θαη Ηρλειαζηκόηεηα». 16. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ παξνύζα ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο αιιά θαη ηηο πνηνηηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ», πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ελόο ζπλδπαζκνύ ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ, νδεγηώλ εξγαζίαο, ζρεδίσλ, δηαγξακκάησλ ξνήο, ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη ηθαλνύ πξνζσπηθνύ. Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Ζ εηαηξεία έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ππεύζπλν γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ππεύζπλν άηνκν γηα ηελ εμόξπμε & παξαγσγή ησλ αδξαλώλ. Όιεο νη εξγαζίεο ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλώλνληαη πξνζεθηηθά, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό δηαζέηεη ηνπ πόξνπο (πιηθά, εμνπιηζκό θαη πιεξνθόξεζε) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή παξαγσγή θαη κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Όιεο νη ελέξγεηεο Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ πεξηγξάθνληαη από Οδεγίεο Δξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα παξαγσγήο θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν Παξαγσγήο. 21

22 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 22 / 33 Ο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξείαο θαη όια ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηπγράλνπλ πεξηνδηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξεία ζεσξεί όηη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θαη ε έγθαηξε επέκβαζε ζε πεξίπησζε βιαβώλ απνηειεί νπζηαζηηθό εξγαιείν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο, θαζώο θαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεθκεξηώλνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ: ΛΓ-16 «Έιεγρνο Παξαγωγήο» θαη ΛΓ-16_2 «πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Δμνπιηζκνύ», πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηέο. 17. ΔΛΔΓΥΟ Ζ ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα εηζεξρόκελα πιηθά θαη ηα παξαγόκελα πξντόληα θαη νη εξγαζίεο ειέγρνληαη πνηνηηθά. Οη έιεγρνη θαίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζε ζρεηηθά ζπκπιεξσκέλα έληππα. Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θακία εξγαζία δελ παξαδίδεηαη ζηνπο πειάηεο. Ζ ελόηεηα αλαιύεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ΛΓ-17 «Έιεγρνο Πνηόηεηαο». 18. ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ Κάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ κεηξήζεσλ, πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλν ή λα έρεη ειεγρζεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δηαθξίβσζε θαη ζπληήξεζε αθνξά όιεο ηηο ζπζθεπέο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ειέγρνπο. Γηα θάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή ηεξνύληαη αξρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξώα ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηύπνο, αξηζκόο) θαη ηα ζηνηρεία δηαθξίβσζεο (ζηνηρεία θαη 22

23 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 23 / 33 απνηειέζκαηα δηαθξίβσζεο, εκεξνκελία δηαθξίβσζεο θαη εκεξνκελία επόκελεο δηαθξίβσζεο). Ζ δηαθξίβσζε ησλ νξγάλσλ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζηελ Δηαηξεία ή ζε εμσηεξηθό ηλζηηηνύην δηαθξίβσζεο. Σελ επζύλε ηεο δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ θέξεη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΛΓ-18 «Γηαθξίβωζε Οξγάλωλ Μεηξήζεωλ θαη Γνθηκώλ». 19. ΚΑΣΑΣΑΖ Τιηθά θαη εξγαζίεο, κεηά ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, θαηαηάζζνληαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: απνδεθηό, κε απνδεθηό κε απνθιίζεηο, κε απνδεθηό (απνξξηπηέν). Δάλ θάπνην πιηθό ή εξγαζία ζεσξεζεί κε απνδεθηό, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελνπ Πξνϊόληνο». Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαδηθαζία ΛΓ-19 «Δπηζήκαλζε Καηάζηαζεο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ». 23

24 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 24 / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη όηη ηα κε ζπκκνξθνύκελα πξντόληα, είλαη ειεγρόκελα θαη αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο. Σα εηζεξρόκελα πιηθά, όηαλ δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζέζεη ή παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια ή ηεξνύληαη ζηνπο ρώξνπο παξαιαβήο θαη ελεκεξώλεηαη ν πξνκεζεπηήο ή ν πειάηεο αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαρείξηζε απηή αξκόδηνο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη ν Πξντζηάκελνο Παξαγσγήο. Ζ κε ζπκκόξθωζε θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθά έληππα. Γηα ηηο κε ζπκκνξθώζεηο ηεξνύληαη ζηνηρεία, πνπ αξρεηνζεηνύληαη ζε αληίζηνηρν θάθειν θαη απνηεινύλ ζέκα αλαζθόπεζεο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελωλ Πξνϊόληωλ». 21. ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δάλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε από ην ύζηεκα, επαλαιακβαλόκελεο κε ζπκκνξθνύκελεο εξγαζίεο ή κεκνλσκέλε κε ζπκκνξθνύκελε εξγαζία πνπ νθείιεηαη ζε θαθή πξαθηηθή ή κε ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ κε ζθνπό ηελ επηζήκαλζε ηεο παξέθθιηζεο ή ηεο κε ζπκκόξθσζεο θαη ηελ δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ θαη ακέζσο κεηά, εθαξκνγή δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. Απηή ηε δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ε ελόηεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-21 «Γηνξζωηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο». 24

25 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 25 / 33 Ζ δηαδηθαζία δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ δελ μεθηλάεη κόλν όηαλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε ή κε ζπκκόξθσζε, αιιά επίζεο έπεηηα από: Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ή επηζεσξήζεηο από ηξίηνπο θνξείο. Παξάπνλα πειαηώλ. Παξάπνλα πνπ δηαηππώλνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο. Παξαηεξήζεηο πξνκεζεπηώλ ή ζπλεξγαηώλ. Πξνιεπηηθή ελέξγεηα ιακβάλεηαη εάλ θξηζεί από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηη έηζη πξνιακβάλεηαη κία αζηνρία, κία κε ζπκκόξθσζε ή ζεζπίδεηαη κία βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη γεληθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή ελέξγεηα, πνπ απνθαζίδεηαη, παξαθνινπζείηαη σο πξνο ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζή ηεο από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 22. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ Σα εηζεξρόκελα πιηθά απνζεθεύνληαη θαη δηαθηλνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ. ην πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζε ρεηξηζκό ησλ πιηθώλ, δίδνληαη νδεγίεο, πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ. Οη ρώξνη απνζήθεπζεο είλαη έηζη νξγαλσκέλνη ώζηε λα κε πξνθαιείηαη θζνξά, απώιεηα ή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηα απνζεθεπόκελα πιηθά. Σα απνζεθεπκέλα έηνηκα πξντόληα, απνζεθεύνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλνπο ρώξνπο, έηζη ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. Ζ πνηόηεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ παξαθνινπζείηαη, ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ζπλερώο ε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 25

26 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 26 / 33 Οη απνζηνιέο θαη παξαδόζεηο ησλ πξντόλησλ πξνγξακκαηίδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν Παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ ΛΓ-22: «Απνζήθεπζε, Γηαρείξηζε θαη Απνδέζκεπζε». 23. ΑΡΥΔΗΑ Σα έγγξαθα εθείλα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ην ύζηεκα Πνηόηεηαο θαη ην ππνζηεξίδνπλ, αλαγλσξίδνληαη θαη ειέγρνληαη σο αξρεία πνηόηεηαο. Σα αξρεία πνηόηεηαο απνηεινύλ ηηο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο θαη θπιάζζνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα έγγξαθα απηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν, ν νπνίνο δελ είλαη πεξηνξηζηηθόο: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Γεληθέο Γηαδηθαζίεο. Οδεγίεο. Αξρεία αλαζθνπήζεσλ πζηήκαηνο. πκβάζεηο. Αξρεία κε ζπκκόξθσζεο - Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αξρεία εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο. Αξρεία εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-23 «Έιεγρνο Αξρείωλ Πνηόηεηαο» είλαη ζρεηηθή. 26

27 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 27 / ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο εθαξκόδεη θαη ηεθκεξηώλεη πξόγξακκα εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, ην νπνίν ζηελ νπζία αμηνινγεί αληηθεηκεληθά ηελ επάξθεηα όισλ ησλ ζπληζησζώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο πνηόηεηαο αμηνινγνύλ: Σηο δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σν πξνζσπηθό πνπ εθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη αλεμάξηεην από ην Σκήκα θαη ηελ πεξηνρή πνπ επηζεσξείηαη. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο ζπλνδεύνληαη, όπνπ είλαη απαξαίηεην, από πξνηάζεηο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη θνηλνπνηνύληαη ζην ππό επηζεώξεζε Σκήκα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ην ππό επηζεώξεζε Σκήκα ππνβάιιεηαη ζε λέα επηζεώξεζε, ώζηε λα επηβεβαησζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο. Δηδηθόηεξα γηα ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, απηό εμεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, θαηά ηελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-24 «Δζωηεξηθνί Έιεγρνη Πνηόηεηαο» πεξηγξάθεη ζρεηηθά. 27

28 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 28 / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-25 «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθωζε Πξνζωπηθνύ». ε όιν ην πξνζσπηθό, νη επζύλεο ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο, παξέρεηαη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε. Οη Τπεύζπλνη ησλ ηκεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο εθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ αλήθεη ζ' απηνύο. Οη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη κε εθπαίδεπζε είηε ελδν-επηρεηξεζηαθά είηε έμσ-επηρεηξεζηαθά. Γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ηεξνύληαη ζρεηηθά αξρεία. 26. ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ Ζ εηαηξεία ζπιιέγεη ηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη παξάπνλα πειαηώλ, ζρεηηθά όρη κόλν κε ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ ηέιεζε, αιιά θαη κε ηελ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρνιίσλ, παξαηεξήζεσλ θαη παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ είλαη ε ΛΓ-26 «Υεηξηζκόο Παξαπόλωλ Πειαηώλ». 28

29 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 29 / ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Οη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη πεγάδνπλ από ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ θαη κεηξάκε ηελ ηππηθή απόθιηζε s γηα θάζε δνθηκή θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα πνπ έρεη ε εηαηξεία. Τπεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζηελ ΛΓ-27 «Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο» θαη πεξηγξάθεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο. 28. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ε απεηθόληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ (ξνήο) ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν θαίλνληαη νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο. 29

30 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 30 / 33 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΡΥΖ ΝΔΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΛΑΣΖ Β1 ΟΥΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΝΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΟΥΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΟΥΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΝΑΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΟΥΗ Α2 30

31 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 31 / 33 Α2 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ; ΟΥΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΒΑΔΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΟΥΗ ΑΠΟΓΔΚΣΑ; ΝΑΗ ΝΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΔΚΓΟΖ ΔΝΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Α3 31

32 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 32 / 33 Α3 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΔΓΥΟ- ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ; ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΦΟΡΣΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΗΘΑΝΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΟ 32

33 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 33 / 33 33

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ

ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ ΝΟΓΑΛΝΙΖΞΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΠΡΖΛ ΚΑΕΗΘΖ ΔΠΡΗΑΠΖ ΑΛΛΑ ΙΔΘΑΡΠΑ ΓΔΩΞΝΛΝΠ-ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΓΟΖΓΝΟΖΠ ΚΗΘΟΝΓΔΚΑΡΑ ΑΒΔΔ 1972 Έλαο άλζξσπνο απνθάζηζε λα θάλεη ηελ δσή καο πην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.

για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ. για ηην αξιολόγηζη ηηρ ζςμμόπθωζηρ ηων επισειπήζεων διανομήρ ιαηποηεσνολογικών πποϊόνηων ωρ ππορ ηην Τποςπγική Απόθαζη ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348 Ιανοσάριος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr

Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015. επηέκβξηνο 2015 TÜV AUSTRIA GROUP. www.tuvaustriahellas.gr Ζ λέα έθδνζε ηνπ ISO 9001:2015 επηέκβξηνο 2015 Αξρέο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus 2008 2015 Δζηίαζε ζηνλ Πειάηε Customer focus Ηγεζία Leadership πκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ασ προςφζρουμε: - 1 -

ασ προςφζρουμε: - 1 - - 1-8. ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΣΤΠΩΝ ΜΠΙΣΟΝΙΑ 5 ΛΙΣΡΩΝ) ΔΙΑΛΤΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΤΙΓΓΕ HCO3 ME CA++1,5 5L ασ προςφζρουμε: ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΑ ΟΞΗΝΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα