ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008"

Transcript

1 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011

2 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 2 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΟΠΟ ΟΡΙΜΟΙ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΜΒΑΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

3 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 3 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΑΡΥΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

4 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 4 / 33 ΜΖΣΡΧΟ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΔΚΓΟΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΔΓΚΡΗΖ Κόθιαο. Κόθιαο Γ. Μόξθεο Γ. Μόξθεο ΠΔΡΗΟΥΖ - ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 1 ε Έθδνζε 2 ε Έθδνζε 4

5 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 5 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ Διεγρόκελα αληίγξαθα ηνπ Δγρεηξηδίνπ δηαλέκνληαη ζηνπο παξαθάησ: Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (Κύξην Αξρείν) Γεληθόο Γηεπζπληήο. Τπεύζπλνο Παξαγσγήο. Τπεύζπλνο πληήξεζεο 5

6 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 6 / ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 4.1. ΚΟΠΟ Σν παξόλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο έρεη σο ζθνπό λα πεξηγξάςεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ Δηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί έηζη, ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη λα ζπκθσλεί κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001: ΟΡΙΜΟΙ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη πεξηγξάθεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία. Πνηόηεηα: Σν ζύλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί πξνζδηνξηζκέλεο ή δηαθαηλόκελεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη ππεπζπλόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη δηεξγαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. 6

7 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 7 / ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο είλαη ζεκειηώδεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθό ηεο θαζεκεξηλά. Ζ νκνηνκνξθία ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ε επαλαιεςηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ πνπ επηηξέπνπλ όρη κόλν ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγήο αιιά θη ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ. Ζ ζύληαμε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ κέρξη ηώξα εξγαζία είλαη επζύλε θπξίσο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξαγκαηνπνηεί αλαζθνπήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ώζηε λα ειέγρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαηαιιειόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ θαηαγξάθνληαη, ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ελδερόκελεο πξνηάζεηο παξαθνινπζνύληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ην θξίλεη αλαγθαίν πξαγκαηνπνηεί έθηαθηε αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 7

8 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 8 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6.1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ» ζπζηάζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1989, βάζε ηνπ ππ αξηζκ. 311 εηαηξηθνύ θαηαζηαηηθνύ. Σα κέιε ηεο εηαηξείαο ήηαλ: 1. Μόξθεο Γηνλύζηνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 2. Υαιβαηδάξαο Βάηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 3. Μόξθε - Υαιβαηδάξα Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 4. Μόξθεο Γεώξγηνο Σνπνγξάθνο, Μεραληθόο Δθαξκνγήο. Γηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ήηαλ ν Γηνλύζηνο Μόξθεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ν Βάηνο Υαιβαηδάξαο ηνπ Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηελ πνξεία όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο. ηηο 05 Απγνύζηνπ 2011 ζπζηάζεθε ε αλώλπκε εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ», βάζε ηνπ ππ αξηζκ εηαηξηθνύ θαηαζηαζηηθνύ θαη νξίζηεθε λόκηθνο εθπξόζσπνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπιόο ηεο, ν Γεώξγηνο Μόξθεο. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηηο Οξζσληέο Εαθύλζνπ κε γξαθεία ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ επί ηεο νδνύ Φηιηηά 30. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ λεζηνύ ζε αζθαιηόκηγκα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθώλ πξντόλησλ, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ Δξγνιάβσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Όια απηά ηα ρξόληα εξγαδόκαζηε κε ζπλέπεηα θαη νξγάλσζε, έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ηελ παξνρή θαιήο πνηόηεηαο αζθαιηηθώλ θαη ιαηνκηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ άςνγε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο καο. Οη παξαπάλσ δηαζέηνπλ πιήξε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζόηη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην θιάδν ρξόληα. Γηα ην ιόγν απηό ζεσξνύληαη ηθαλνί θαη έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο, γλώζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, αθνύ αζρνινύληαη επί 18 θαη πιένλ έηε κε ην αληηθείκελν, ηελ παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ. 8

9 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 9 / 33 ήκεξα ε εηαηξεία δηαζέηεη κηα κνλάδα παξαγσγήο ιαηνκηθώλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηε ζέζε Ρηάθε Αγειάδνο. Σα αδξαλή πιηθά κεηά ηελ ιαηόκεπζε κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά ζηε ζέζε Δμνρώξα ηνπ Γήκνπ Εαθπλζίσλ εληόο ηεο έθηαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιαηνκείνπ. ηηο εδώ εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γίλεηαη ε ιεηνηξίβεζε ζην επηζπκεηό θιάζκα ησλ αδξαλώλ κε ζπαζηήξεο, ε κεηαθνξά θαη ηαμηλόκεζε αλάινγα κε ηελ θνθθνκεηξία ησλ πιηθώλ κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο. Ζ εηαηξεία γηα ηελ εμόξπμε ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο (πξώηε ύιε) ρξεζηκνπνηεί εθξεθηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα βαξέσο ηύπνπ κεραλεκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα αδξαλή πξηλ ηα δηαζέζεη ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. Σα ππάξρνληα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία είλαη δηαηξεηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά δηαθόξσλ ηύπσλ, θνξησηέο, ζπγθξνηήκαηα ζπαζηήξσλ, θόζθηλα, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θ.α, ηα νπνία ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ πξντόλησλ ηεο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν νξγαλόγξακκα ηεο. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 4 άηνκα θαη ν θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : Γηνίθεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν Παξαγσγή Τπάιιεινη 4 άηνκα πληήξεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν 6.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμόξπμε θαη παξαγσγή αδξαλώλ θαη αζθαιηηθώλ πιηθώλ θαη ε δηαθίλεζή ηνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο λήζνπ Εαθύλζνπ, θαη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην αληηθείκελν παξαγσγήο. ηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 9

10 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 10 / ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηόρνη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» απνηεινύλ: ε ζηαζεξή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο, ε εμαζθάιηζε κηαο επηηπρήο πνξείαο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε δηαηήξεζε θαη ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη, ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ ηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο ηεο λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη θνηλσληθώλ ζεζκώλ (αζθάιεηα πξνζσπηθνύ, ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πξώησλ πιώλ). Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπλερώο απμαλόκελν θύθιν εξγαζηώλ, δηαζέηνληαο πιήξε ηερλνγλσζία, θαηάιιειν πξνζσπηθό, άςνγε νξγάλσζε, έιεγρν ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ησλ δηνηθεηηθώλ κέζσλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα, ελώ ζπλερώο βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. Κέληξν δξαζηεξηνηήηωλ ηεο εηαηξείαο είλαη ν πειάηεο θαη θηινζνθία ηεο ε Πνηόηεηα. Με ην πλεύκα απηό ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκό όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έρεη θαζνξίζεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, ηνπο πόξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πνπ ην ζύλνιό ηνπο απνηεινύλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» 10

11 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 11 / ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ θνπόο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη ε παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ πςειήο πνηόηεηαο ώζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εγρώξηαο αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζηε ρώξα Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008. Δπίζεο απνηειεί κέιεκα ηεο εηαηξίαο ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο ηεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηε ζύκβαζε θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηε δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ εηαηξία έρνληαο ζηόρν ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο, επηδηώθνληαο παξάιιεια ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο, απέθηεζε θαη εθαξκόδεη από ηηο 02/06/08, ζήκαλζε CE γηα ηελ παξαγωγή αδξαλώλ ζθπξνδέκαηνο (ΔΝ 12620) θαη αζθαιηνκηγκάηωλ (ΔΝ 13043), ζύκθωλα κε ηελ νδεγία 86/109/ΔΟΚ. Σέινο, δεζκεύεηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα επελδύεη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαζώο θαη ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, ηόζν όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο, όζν θαη ζε ζέκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνηόηεηαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κε βάζε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά από ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη ηελ επζύλε γηα ην ζύλνιν ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα όζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ηνπ ηζρύνληνο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ππνζηεξίδνληαη θαη ηαπηόρξνλα ειέγρνληαη πιήξσο από ηε Γηεύζπλζε ηεο εηαηξίαο. Ζ πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο, ζηειέρε δηνίθεζεο θαη ππάιιεινη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή πνηόηεηαο, πξνζβιέπεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή απηώλ, ζηελ 11

12 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 12 / 33 ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο όιεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, έρεη πηνζεηεζεί ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008, ην νπνίν θαη εθαξκόδεη ε εηαηξία ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηνπο. Βάζεη ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο, ζηελ εηαηξεία: 1. Σίζεληαη κεηξήζηκνη θαη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο. Οη ζηόρνη απηνί θαζηεξώλνληαη θαη αμηνινγνύληαη σο πξνο ην βαζκό επίηεπμήο ηνπο από ηελ Γηνίθεζε ηεο. Δπίζεο ηίζεηαη ζηόρνη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, θαζώο επίζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο. 2. Παξέρνληαη νη απαξαίηεηνη πόξνη γηα ηελ απξόζθνπηε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 3. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλερή θαηάξηηζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα πξνάγνπλ ηελ Πνηόηεηα ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 4. Παξαθνινπζνύληαη, κεηξώληαη θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Τηνζεηώληαο ηελ αξρή ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» αλαγλσξίδεη θαη αληακείβεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζώο θαη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα, επελδύεη ζηνλ άλζξσπν θαη ζέβεηαη ηνλ πειάηε. ΜΖΝΑ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 12

13 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 13 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο ηεθκεξηώλεηαη κε κία ζεηξά εγγξάθσλ, κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Σν ύζηεκα πνηόηεηαο απαξηίδεηαη από ηα εμήο : α) Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, κέζα από ηε "Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο" θαη πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό πξαγκαηνπνηείηαη. β) Αξκνδηόηεηεο θαη Τπεπζπλόηεηεο: Πεξηγξάθνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ βαζηθώλ ζηειερώλ ηεο Δηαηξείαο. γ) Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο: Πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. δ) Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ: Πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκεξή ηξόπν ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. ε) Αξρεία Πνηόηεηαο, ηα νπνία παξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. ζη) Έγγξαθα, πεξηέρνληαη σο εμσηεξηθά έγγξαθα πνηόηεηαο ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζπληάζζεηαη θαη ζεσξείηαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη εγθξίλεηαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, είλαη αξκόδηνο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Πνηόηεηαο. Σν Δγρεηξίδην αλαζεσξείηαη, ώζηε λα αληαλαθιά πάληα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. Μεηά από θάζε αλαζεώξεζε, ην Δ.Γ.Π. επαλεθδίδεηαη. Κάζε έθδνζε αθπξώλεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 13

14 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 14 / 33 Οη εθδόζεηο ραξαθηεξίδνληαη κε αξηζκνύο. ηελ αξρή ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαηεξείηαη θαηάινγνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζε ειεγρόκελα ή κε ειεγρόκελα αληίγξαθα. Σα ειεγρόκελα αληίγξαθα δηαθξίλνληαη από ηηο πξσηόηππεο ππνγξαθέο.σα κε ειεγρόκελα αληίγξαθα δελ αλαλεώλνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηαλ επαλεθδνζνύλ. Ζ απόζπξζε όισλ ησλ παιαηώλ αληηγξάθσλ είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 14

15 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 15 / ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηεπζύλεηαη από Γεληθό Γηεπζπληή / Γηαρεηξηζηή. Χο εθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνηόηεηαο νξίδεηαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πζηήκαηνο θαζώο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο. Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο δηνηθνύληαη από ππεπζύλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Οη αξκνδηόηεηεο θαη νη Τπεπζπλόηεηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-09 «Αξκνδηόηεηεο Πξνζσπηθνύ». Ζ νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν νξγαλόγξακκα (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν αληηπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο, όπσο νξίδεηαη από ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 :

16 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 16 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ Σν ηκήκα απηό ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο πεξηέρεη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη νη νπνίεο απνηεινύλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Πεξηγξάθεη δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνηόηεηαο ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ. Ζ πνιηηηθή ηεο πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη μεθάζαξε θαη θαίλεηαη ζηελ «Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο», πνπ ππάξρεη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δίλαη θνηλνπνηεκέλε ζε όιε ηελ Δηαηξεία θαη γίλεηαη πξάμε κέζα από παξνρή πόξσλ θαη ηελ αθνζίσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε απηή. Ζ Δηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Τπεπζπλόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο πεξηγξάθνληαη γηα όιεο εθείλεο ηηο ζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ πνηόηεηα. Σν πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ εξγαζία, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ελεξγεηώλ, όπσο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, έθδνζε εζσηεξηθώλ ζεκεησκάησλ θ.α. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο γηα ό,ηη αθνξά ην ύζηεκα Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην έξγν ηνπ θαη ζηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ από θαλέλα εκπνξηθό θαη ζπκβαηηθό πεξηνξηζκό. 16

17 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 17 / 33 Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο έρεη ηε δηθαηνδνζία θαη αξκνδηόηεηα λα θηλεί δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο πνηνηηθώλ πξνβιεκάησλ, κε ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη γεληθά λα θηλεί επεκβάζεηο, όπνπ θξίλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ θαιύπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο αλαζθνπείηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, γηα έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ αξρεηνζεηνύληαη θαη παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε πηζαλώλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ. Ζ αλαζθόπεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ΛΓ-10_2 "Αλαζθόπεζε.Γ.Π. από ηελ Γηνίθεζε". Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεξεί αξρεία πνηόηεηαο, πνπ απεηθνλίδνπλ κε αληηθεηκεληθόηεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα ηα νπνία είλαη θαη ηα εμήο : Eπίπεδν I: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δπίπεδν ΗΗ: Λεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001: Δπίπεδν III: Oδεγίεο Δξγαζίαο, Πξνδηαγξαθέο, Φάθεινη Πξντόλησλ, Μέζνδνη Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ, ρέδηα Πνηόηεηαο (Quality Plans), Φξαζενινγία θ.η.ι. Δπίπεδν IV: Αξρεία θαη απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο (δηάθνξα παξαζηαηηθά, ζπκβάζεηο, θύιια θαηαγξαθήο επηζεσξήζεσλ, δνθηκώλ, ειέγρνπ θ.η.ι.) Δπίπεδν V: Γηάθνξα εμσηεξηθά έγξαθα ηεο εηαηξείαο όπσο Ννκνζεζία, Πξόηππα θ.α. 17

18 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 18 / 33 Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 11. ΤΜΒΑΔΗ Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη εηαηξεία εμόξπμεο, παξαγσγήο αδξαλώλ πιηθώλ θαη παξαγσγήο αζθαιηνκηγκάησλ. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη κία ζύκβαζε / παξαγγειία, κε θάπνην πειάηε θαη επαιεζεύεηαη σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο. Ζ δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη όηη : Γελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζηελ δηαηύπσζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο θαη εάλ ππάξρνπλ, απνζαθελίδνληαη κεηά από επαθή κε ηνλ πειάηε. Γηεπζεηνύληαη όιεο νη εθθξεκόηεηεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ελδερόκελε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, όζνλ αθνξά ηύπνπο πξντόλησλ, πνζόηεηεο θαη ρξόλνπο παξάδνζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ηεο δήηεζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ηελ εμέηαζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, εάλ ε πξνζθνξά γίλεη απνδεθηή, ηελ έγθξηζή ηεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο ή πξνζθνξάο, ζα ελεκεξσζεί όιν ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό ζην βαζκό ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο είλαη ε ΛΓ-11 «Δπηθνηλωλία κε ηνλ πειάηε» (Λήςε παξαγγειηώλ - πκβάζεηο». 18

19 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 19 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρνληαη ηα έγγξαθα ηνπ.γ.π. θαη ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη θάζε θνξά κόλν ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ειεγρόκελνπ εγγξάθνπ ηνπ πζηήκαηνο επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ρξήζηε πξνο εθαξκνγή. Σα έγγξαθα απηά είλαη : Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ Δμσηεξηθέο εθδόζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ Αξρεία πνηόηεηαο ρεηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: ΛΓ-12 «Έιεγρνο Δγγξάθωλ θαη Γεδνκέλωλ». ΛΓ-12_2 «πγγξαθή θαη Γηαρείξηζε Γηαδηθαζηώλ». 19

20 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 20 / ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη δηαζθαιίδεη όηη ηειηθά ηα πξνκεζεπόκελα πιηθά θαιύπηνπλ ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη ή έρεη αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη ζε ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ΛΓ-13 «Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ». Οη παξαγγειίεο πξνκήζεηαο πιηθώλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην πιηθό πνπ παξαγγέιιεηαη. Ζ επηβεβαίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπόκελνπ αγαζνύ γίλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ θαη ηνλ έιεγρό ηνπ, ζύκθσλα κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθό εδάθην γηα ηα εηζεξρόκελα πιηθά. ρεηηθή είλαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-13_2 «Πξνκήζεηεο» 14. ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ Απηή ε απαίηεζε ηνπ πξνηύπνπ δελ βξίζθεη εθαξκνγή, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαζόηη δελ ρξεζηκνπνηεί ππεξγνιάβνπο. 20

21 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 21 / ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πξώηεο ύιεο αδξαλή πιηθά, θαη ηα πξντόληα αλαγλωξίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ηεο εηαηξείαο θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη ηρλειαζηκόηεηαο είλαη ε ΛΓ-15 «Αλαγλώξηζε θαη Ηρλειαζηκόηεηα». 16. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ παξνύζα ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο αιιά θαη ηηο πνηνηηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ», πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ελόο ζπλδπαζκνύ ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ, νδεγηώλ εξγαζίαο, ζρεδίσλ, δηαγξακκάησλ ξνήο, ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη ηθαλνύ πξνζσπηθνύ. Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Ζ εηαηξεία έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ππεύζπλν γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ππεύζπλν άηνκν γηα ηελ εμόξπμε & παξαγσγή ησλ αδξαλώλ. Όιεο νη εξγαζίεο ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλώλνληαη πξνζεθηηθά, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό δηαζέηεη ηνπ πόξνπο (πιηθά, εμνπιηζκό θαη πιεξνθόξεζε) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή παξαγσγή θαη κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Όιεο νη ελέξγεηεο Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ πεξηγξάθνληαη από Οδεγίεο Δξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα παξαγσγήο θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν Παξαγσγήο. 21

22 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 22 / 33 Ο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξείαο θαη όια ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηπγράλνπλ πεξηνδηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξεία ζεσξεί όηη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θαη ε έγθαηξε επέκβαζε ζε πεξίπησζε βιαβώλ απνηειεί νπζηαζηηθό εξγαιείν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο, θαζώο θαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεθκεξηώλνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ: ΛΓ-16 «Έιεγρνο Παξαγωγήο» θαη ΛΓ-16_2 «πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Δμνπιηζκνύ», πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηέο. 17. ΔΛΔΓΥΟ Ζ ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα εηζεξρόκελα πιηθά θαη ηα παξαγόκελα πξντόληα θαη νη εξγαζίεο ειέγρνληαη πνηνηηθά. Οη έιεγρνη θαίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζε ζρεηηθά ζπκπιεξσκέλα έληππα. Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θακία εξγαζία δελ παξαδίδεηαη ζηνπο πειάηεο. Ζ ελόηεηα αλαιύεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ΛΓ-17 «Έιεγρνο Πνηόηεηαο». 18. ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ Κάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ κεηξήζεσλ, πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλν ή λα έρεη ειεγρζεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δηαθξίβσζε θαη ζπληήξεζε αθνξά όιεο ηηο ζπζθεπέο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ειέγρνπο. Γηα θάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή ηεξνύληαη αξρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξώα ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηύπνο, αξηζκόο) θαη ηα ζηνηρεία δηαθξίβσζεο (ζηνηρεία θαη 22

23 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 23 / 33 απνηειέζκαηα δηαθξίβσζεο, εκεξνκελία δηαθξίβσζεο θαη εκεξνκελία επόκελεο δηαθξίβσζεο). Ζ δηαθξίβσζε ησλ νξγάλσλ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζηελ Δηαηξεία ή ζε εμσηεξηθό ηλζηηηνύην δηαθξίβσζεο. Σελ επζύλε ηεο δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ θέξεη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΛΓ-18 «Γηαθξίβωζε Οξγάλωλ Μεηξήζεωλ θαη Γνθηκώλ». 19. ΚΑΣΑΣΑΖ Τιηθά θαη εξγαζίεο, κεηά ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, θαηαηάζζνληαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: απνδεθηό, κε απνδεθηό κε απνθιίζεηο, κε απνδεθηό (απνξξηπηέν). Δάλ θάπνην πιηθό ή εξγαζία ζεσξεζεί κε απνδεθηό, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελνπ Πξνϊόληνο». Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαδηθαζία ΛΓ-19 «Δπηζήκαλζε Καηάζηαζεο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ». 23

24 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 24 / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη όηη ηα κε ζπκκνξθνύκελα πξντόληα, είλαη ειεγρόκελα θαη αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο. Σα εηζεξρόκελα πιηθά, όηαλ δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζέζεη ή παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια ή ηεξνύληαη ζηνπο ρώξνπο παξαιαβήο θαη ελεκεξώλεηαη ν πξνκεζεπηήο ή ν πειάηεο αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαρείξηζε απηή αξκόδηνο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη ν Πξντζηάκελνο Παξαγσγήο. Ζ κε ζπκκόξθωζε θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθά έληππα. Γηα ηηο κε ζπκκνξθώζεηο ηεξνύληαη ζηνηρεία, πνπ αξρεηνζεηνύληαη ζε αληίζηνηρν θάθειν θαη απνηεινύλ ζέκα αλαζθόπεζεο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελωλ Πξνϊόληωλ». 21. ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δάλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε από ην ύζηεκα, επαλαιακβαλόκελεο κε ζπκκνξθνύκελεο εξγαζίεο ή κεκνλσκέλε κε ζπκκνξθνύκελε εξγαζία πνπ νθείιεηαη ζε θαθή πξαθηηθή ή κε ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ κε ζθνπό ηελ επηζήκαλζε ηεο παξέθθιηζεο ή ηεο κε ζπκκόξθσζεο θαη ηελ δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ θαη ακέζσο κεηά, εθαξκνγή δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. Απηή ηε δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ε ελόηεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-21 «Γηνξζωηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο». 24

25 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 25 / 33 Ζ δηαδηθαζία δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ δελ μεθηλάεη κόλν όηαλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε ή κε ζπκκόξθσζε, αιιά επίζεο έπεηηα από: Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ή επηζεσξήζεηο από ηξίηνπο θνξείο. Παξάπνλα πειαηώλ. Παξάπνλα πνπ δηαηππώλνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο. Παξαηεξήζεηο πξνκεζεπηώλ ή ζπλεξγαηώλ. Πξνιεπηηθή ελέξγεηα ιακβάλεηαη εάλ θξηζεί από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηη έηζη πξνιακβάλεηαη κία αζηνρία, κία κε ζπκκόξθσζε ή ζεζπίδεηαη κία βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη γεληθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή ελέξγεηα, πνπ απνθαζίδεηαη, παξαθνινπζείηαη σο πξνο ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζή ηεο από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 22. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ Σα εηζεξρόκελα πιηθά απνζεθεύνληαη θαη δηαθηλνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ. ην πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζε ρεηξηζκό ησλ πιηθώλ, δίδνληαη νδεγίεο, πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ. Οη ρώξνη απνζήθεπζεο είλαη έηζη νξγαλσκέλνη ώζηε λα κε πξνθαιείηαη θζνξά, απώιεηα ή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηα απνζεθεπόκελα πιηθά. Σα απνζεθεπκέλα έηνηκα πξντόληα, απνζεθεύνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλνπο ρώξνπο, έηζη ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. Ζ πνηόηεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ παξαθνινπζείηαη, ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ζπλερώο ε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 25

26 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 26 / 33 Οη απνζηνιέο θαη παξαδόζεηο ησλ πξντόλησλ πξνγξακκαηίδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν Παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ ΛΓ-22: «Απνζήθεπζε, Γηαρείξηζε θαη Απνδέζκεπζε». 23. ΑΡΥΔΗΑ Σα έγγξαθα εθείλα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ην ύζηεκα Πνηόηεηαο θαη ην ππνζηεξίδνπλ, αλαγλσξίδνληαη θαη ειέγρνληαη σο αξρεία πνηόηεηαο. Σα αξρεία πνηόηεηαο απνηεινύλ ηηο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο θαη θπιάζζνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα έγγξαθα απηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν, ν νπνίνο δελ είλαη πεξηνξηζηηθόο: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Γεληθέο Γηαδηθαζίεο. Οδεγίεο. Αξρεία αλαζθνπήζεσλ πζηήκαηνο. πκβάζεηο. Αξρεία κε ζπκκόξθσζεο - Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αξρεία εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο. Αξρεία εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-23 «Έιεγρνο Αξρείωλ Πνηόηεηαο» είλαη ζρεηηθή. 26

27 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 27 / ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο εθαξκόδεη θαη ηεθκεξηώλεη πξόγξακκα εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, ην νπνίν ζηελ νπζία αμηνινγεί αληηθεηκεληθά ηελ επάξθεηα όισλ ησλ ζπληζησζώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο πνηόηεηαο αμηνινγνύλ: Σηο δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σν πξνζσπηθό πνπ εθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη αλεμάξηεην από ην Σκήκα θαη ηελ πεξηνρή πνπ επηζεσξείηαη. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο ζπλνδεύνληαη, όπνπ είλαη απαξαίηεην, από πξνηάζεηο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη θνηλνπνηνύληαη ζην ππό επηζεώξεζε Σκήκα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ην ππό επηζεώξεζε Σκήκα ππνβάιιεηαη ζε λέα επηζεώξεζε, ώζηε λα επηβεβαησζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο. Δηδηθόηεξα γηα ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, απηό εμεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, θαηά ηελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-24 «Δζωηεξηθνί Έιεγρνη Πνηόηεηαο» πεξηγξάθεη ζρεηηθά. 27

28 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 28 / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-25 «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθωζε Πξνζωπηθνύ». ε όιν ην πξνζσπηθό, νη επζύλεο ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο, παξέρεηαη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε. Οη Τπεύζπλνη ησλ ηκεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο εθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ αλήθεη ζ' απηνύο. Οη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη κε εθπαίδεπζε είηε ελδν-επηρεηξεζηαθά είηε έμσ-επηρεηξεζηαθά. Γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ηεξνύληαη ζρεηηθά αξρεία. 26. ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ Ζ εηαηξεία ζπιιέγεη ηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη παξάπνλα πειαηώλ, ζρεηηθά όρη κόλν κε ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ ηέιεζε, αιιά θαη κε ηελ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρνιίσλ, παξαηεξήζεσλ θαη παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ είλαη ε ΛΓ-26 «Υεηξηζκόο Παξαπόλωλ Πειαηώλ». 28

29 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 29 / ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Οη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη πεγάδνπλ από ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ θαη κεηξάκε ηελ ηππηθή απόθιηζε s γηα θάζε δνθηκή θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα πνπ έρεη ε εηαηξεία. Τπεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζηελ ΛΓ-27 «Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο» θαη πεξηγξάθεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο. 28. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ε απεηθόληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ (ξνήο) ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν θαίλνληαη νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο. 29

30 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 30 / 33 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΡΥΖ ΝΔΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΛΑΣΖ Β1 ΟΥΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΝΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΟΥΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΟΥΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΝΑΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΟΥΗ Α2 30

31 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 31 / 33 Α2 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ; ΟΥΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΒΑΔΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΟΥΗ ΑΠΟΓΔΚΣΑ; ΝΑΗ ΝΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΔΚΓΟΖ ΔΝΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Α3 31

32 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 32 / 33 Α3 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΔΓΥΟ- ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ; ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΦΟΡΣΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΗΘΑΝΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΟ 32

33 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 33 / 33 33

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 34,94% Γεκέμβπιορ 2013 2 1. ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007

Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ. με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 Γ.Α.ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΔΗ με βάζη ηην απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ 9/459/27.12.2007 31 Γεκεμβπίος 2011 2 2 3 ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νόκνο 3601/2007 ( ΦΔΚ α 178/18.2.2007) Αλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΣΟΛΗ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ 1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ... 4 1.1 Γηθαηνύρνο Φώξα... 4 1.2 Αλαζέηνπζα Αξρή... 4 2. ΣΟΥΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ... 4 2.1 Γεληθόο Σηόρνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα