ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ & ΑΦ/ΣΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008"

Transcript

1 ΤΣΖΜΑ ΓΗΗΑΦΑΛΗΗΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΣΖ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 9001/2008 ΑΤΓΟΤΣΟ 2011

2 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 2 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΚΟΠΟ ΟΡΙΜΟΙ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΜΒΑΔΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ

3 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 3 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ ΑΡΥΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

4 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 4 / 33 ΜΖΣΡΧΟ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΔΚΓΟΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΔΓΚΡΗΖ Κόθιαο. Κόθιαο Γ. Μόξθεο Γ. Μόξθεο ΠΔΡΗΟΥΖ - ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ 1 ε Έθδνζε 2 ε Έθδνζε 4

5 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 5 / ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ Διεγρόκελα αληίγξαθα ηνπ Δγρεηξηδίνπ δηαλέκνληαη ζηνπο παξαθάησ: Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (Κύξην Αξρείν) Γεληθόο Γηεπζπληήο. Τπεύζπλνο Παξαγσγήο. Τπεύζπλνο πληήξεζεο 5

6 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 6 / ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 4.1. ΚΟΠΟ Σν παξόλ Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο έρεη σο ζθνπό λα πεξηγξάςεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζηελ Δηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη ην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί έηζη, ώζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, αιιά θαη λα ζπκθσλεί κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001: ΟΡΙΜΟΙ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη πεξηγξάθεη ην ύζηεκα Πνηόηεηαο πνπ αθνινπζεί ε Δηαηξεία. Πνηόηεηα: Σν ζύλνιν ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ηθαλνπνηεί πξνζδηνξηζκέλεο ή δηαθαηλόκελεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Ζ νξγαλσηηθή δνκή, νη ππεπζπλόηεηεο, νη δηαδηθαζίεο, νη δηεξγαζίεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο. 6

7 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 7 / ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο είλαη ζεκειηώδεο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηειεί ην πξνζσπηθό ηεο θαζεκεξηλά. Ζ νκνηνκνξθία ησλ κεζόδσλ εξγαζίαο θαη ε επαλαιεςηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ πνπ επηηξέπνπλ όρη κόλν ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ηεο παξαγσγήο αιιά θη ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζην κέιινλ. Ζ ζύληαμε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ κέρξη ηώξα εξγαζία είλαη επζύλε θπξίσο ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο, ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξαγκαηνπνηεί αλαζθνπήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ώζηε λα ειέγρεηαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαηαιιειόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ θαηαγξάθνληαη, ελώ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη ελδερόκελεο πξνηάζεηο παξαθνινπζνύληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, γηα ηε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ην θξίλεη αλαγθαίν πξαγκαηνπνηεί έθηαθηε αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ παξαθνινύζεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 7

8 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 8 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 6.1. ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ» ζπζηάζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1989, βάζε ηνπ ππ αξηζκ. 311 εηαηξηθνύ θαηαζηαηηθνύ. Σα κέιε ηεο εηαηξείαο ήηαλ: 1. Μόξθεο Γηνλύζηνο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 2. Υαιβαηδάξαο Βάηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 3. Μόξθε - Υαιβαηδάξα Μαξία Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Μερ/θόο Δ.Γ.Δ. 2 εο ηάμεο. 4. Μόξθεο Γεώξγηνο Σνπνγξάθνο, Μεραληθόο Δθαξκνγήο. Γηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ήηαλ ν Γηνλύζηνο Μόξθεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ν Βάηνο Υαιβαηδάξαο ηνπ Γεκεηξίνπ, νη νπνίνη ήηαλ ππεύζπλνη γηα ηελ πνξεία όισλ ησλ ππνζέζεσλ ηεο εηαηξείαο. ηηο 05 Απγνύζηνπ 2011 ζπζηάζεθε ε αλώλπκε εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηα ηεο κεηαηξνπήο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ & ΗΑ Ο.Β.Δ», βάζε ηνπ ππ αξηζκ εηαηξηθνύ θαηαζηαζηηθνύ θαη νξίζηεθε λόκηθνο εθπξόζσπνο θαη δηεπζύλσλ ζύκβνπιόο ηεο, ν Γεώξγηνο Μόξθεο. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ζηηο Οξζσληέο Εαθύλζνπ κε γξαθεία ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ επί ηεο νδνύ Φηιηηά 30. Ζ εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ λεζηνύ ζε αζθαιηόκηγκα θιεηζηνύ ηύπνπ θαη ζηελ παξαγσγή ιαηνκηθώλ πξντόλησλ, ιόγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ Δξγνιάβσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ. Όια απηά ηα ρξόληα εξγαδόκαζηε κε ζπλέπεηα θαη νξγάλσζε, έρνληαο πάληα σο γλώκνλα ηελ παξνρή θαιήο πνηόηεηαο αζθαιηηθώλ θαη ιαηνκηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ άςνγε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο καο. Οη παξαπάλσ δηαζέηνπλ πιήξε γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαζόηη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην θιάδν ρξόληα. Γηα ην ιόγν απηό ζεσξνύληαη ηθαλνί θαη έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο, γλώζηεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ, αθνύ αζρνινύληαη επί 18 θαη πιένλ έηε κε ην αληηθείκελν, ηελ παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ. 8

9 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 9 / 33 ήκεξα ε εηαηξεία δηαζέηεη κηα κνλάδα παξαγσγήο ιαηνκηθώλ αδξαλώλ πιηθώλ ζηε ζέζε Ρηάθε Αγειάδνο. Σα αδξαλή πιηθά κεηά ηελ ιαηόκεπζε κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά ζηε ζέζε Δμνρώξα ηνπ Γήκνπ Εαθπλζίσλ εληόο ηεο έθηαζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ιαηνκείνπ. ηηο εδώ εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, γίλεηαη ε ιεηνηξίβεζε ζην επηζπκεηό θιάζκα ησλ αδξαλώλ κε ζπαζηήξεο, ε κεηαθνξά θαη ηαμηλόκεζε αλάινγα κε ηελ θνθθνκεηξία ησλ πιηθώλ κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο. Ζ εηαηξεία γηα ηελ εμόξπμε ηνπ αζβεζηνιηζηθνύ πεηξώκαηνο (πξώηε ύιε) ρξεζηκνπνηεί εθξεθηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα βαξέσο ηύπνπ κεραλεκάησλ επεμεξγάδεηαη ηα αδξαλή πξηλ ηα δηαζέζεη ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. Σα ππάξρνληα κεραλήκαηα πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία είλαη δηαηξεηηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά δηαθόξσλ ηύπσλ, θνξησηέο, ζπγθξνηήκαηα ζπαζηήξσλ, θόζθηλα, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θ.α, ηα νπνία ζεσξνύληαη απαξαίηεηα γηα ηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ ησλ πξντόλησλ ηεο. Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο θαίλεηαη ζην επηζπλαπηόκελν νξγαλόγξακκα ηεο. Απαζρνιεί ζπλνιηθά 4 άηνκα θαη ν θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο : Γηνίθεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν Παξαγσγή Τπάιιεινη 4 άηνκα πληήξεζε Τπάιιεινη 1 άηνκν 6.2. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εμόξπμε θαη παξαγσγή αδξαλώλ θαη αζθαιηηθώλ πιηθώλ θαη ε δηαθίλεζή ηνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο λήζνπ Εαθύλζνπ, θαη ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, κε ηελ ηήξεζε όισλ ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαλνληζκώλ πνπ δηέπνπλ ην αληηθείκελν παξαγσγήο. ηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 9

10 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 10 / ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηόρνη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» απνηεινύλ: ε ζηαζεξή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο, ε εμαζθάιηζε κηαο επηηπρήο πνξείαο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε δηαηήξεζε θαη ε αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ θαηέρεη, ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ ηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο ηεο λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη θνηλσληθώλ ζεζκώλ (αζθάιεηα πξνζσπηθνύ, ζεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πξώησλ πιώλ). Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπλερώο απμαλόκελν θύθιν εξγαζηώλ, δηαζέηνληαο πιήξε ηερλνγλσζία, θαηάιιειν πξνζσπηθό, άςνγε νξγάλσζε, έιεγρν ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ησλ δηνηθεηηθώλ κέζσλ, ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα, ελώ ζπλερώο βειηηώλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. Κέληξν δξαζηεξηνηήηωλ ηεο εηαηξείαο είλαη ν πειάηεο θαη θηινζνθία ηεο ε Πνηόηεηα. Με ην πλεύκα απηό ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη πξνβεί ζην ζρεδηαζκό όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη έρεη θαζνξίζεη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, ηνπο πόξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πνπ ην ζύλνιό ηνπο απνηεινύλ ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» 10

11 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 11 / ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ θνπόο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη ε παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ πςειήο πνηόηεηαο ώζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εγρώξηαο αγνξάο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ζηε ρώξα Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008. Δπίζεο απνηειεί κέιεκα ηεο εηαηξίαο ε παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο ηεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηε ζύκβαζε θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηε δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ εηαηξία έρνληαο ζηόρν ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πςειήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο, επηδηώθνληαο παξάιιεια ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηνπο, απέθηεζε θαη εθαξκόδεη από ηηο 02/06/08, ζήκαλζε CE γηα ηελ παξαγωγή αδξαλώλ ζθπξνδέκαηνο (ΔΝ 12620) θαη αζθαιηνκηγκάηωλ (ΔΝ 13043), ζύκθωλα κε ηελ νδεγία 86/109/ΔΟΚ. Σέινο, δεζκεύεηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα επελδύεη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαζώο θαη ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, ηόζν όζνλ αθνξά ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο, όζν θαη ζε ζέκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνηόηεηαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηε Γηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, ε εηαηξία ιεηηνπξγεί κε βάζε ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά από ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» έρεη ηελ επζύλε γηα ην ζύλνιν ησλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα όζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη αλαλέσζε ηνπ ηζρύνληνο πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ππνζηεξίδνληαη θαη ηαπηόρξνλα ειέγρνληαη πιήξσο από ηε Γηεύζπλζε ηεο εηαηξίαο. Ζ πιήξεο ελεκέξσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξίαο, ζηειέρε δηνίθεζεο θαη ππάιιεινη ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ δηαθεξπγκέλε πνιηηηθή πνηόηεηαο, πξνζβιέπεη ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή απηώλ, ζηελ 11

12 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 12 / 33 ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζηόρσλ πνηόηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελ γέλεη ηεο όιεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ, έρεη πηνζεηεζεί ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο (.Γ.Π.) ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2008, ην νπνίν θαη εθαξκόδεη ε εηαηξία ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηνπο. Βάζεη ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο, ζηελ εηαηξεία: 1. Σίζεληαη κεηξήζηκνη θαη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο. Οη ζηόρνη απηνί θαζηεξώλνληαη θαη αμηνινγνύληαη σο πξνο ην βαζκό επίηεπμήο ηνπο από ηελ Γηνίθεζε ηεο. Δπίζεο ηίζεηαη ζηόρνη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, θαζώο επίζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο. 2. Παξέρνληαη νη απαξαίηεηνη πόξνη γηα ηελ απξόζθνπηε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 3. Γίλεηαη έκθαζε ζηε ζπλερή θαηάξηηζε, ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ώζηε λα πξνάγνπλ ηελ Πνηόηεηα ζε θάζε ηνπο δξαζηεξηόηεηα. 4. Παξαθνινπζνύληαη, κεηξώληαη θαη αμηνινγνύληαη νη θξίζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Τηνζεηώληαο ηελ αξρή ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ε «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» αλαγλσξίδεη θαη αληακείβεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαζώο θαη ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα, επελδύεη ζηνλ άλζξσπν θαη ζέβεηαη ηνλ πειάηε. ΜΖΝΑ ΓΟΜΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΤΣΖΜΑΣΟ 12

13 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 13 / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ Σν ύζηεκα Πνηόηεηαο ηεθκεξηώλεηαη κε κία ζεηξά εγγξάθσλ, κέζα ζηα νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ε Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο. Σν ύζηεκα πνηόηεηαο απαξηίδεηαη από ηα εμήο : α) Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο: Καζνξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, κέζα από ηε "Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο" θαη πεξηγξάθεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό πξαγκαηνπνηείηαη. β) Αξκνδηόηεηεο θαη Τπεπζπλόηεηεο: Πεξηγξάθνπλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ησλ βαζηθώλ ζηειερώλ ηεο Δηαηξείαο. γ) Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο: Πεξηγξάθνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. δ) Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ: Πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκεξή ηξόπν ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ. ε) Αξρεία Πνηόηεηαο, ηα νπνία παξέρνπλ αληηθεηκεληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. ζη) Έγγξαθα, πεξηέρνληαη σο εμσηεξηθά έγγξαθα πνηόηεηαο ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟΤ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ζπληάζζεηαη θαη ζεσξείηαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη εγθξίλεηαη πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ από ηελ Γεληθή Γηεύζπλζε. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, είλαη αξκόδηνο γηα ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Δγρεηξηδίνπ Πνηόηεηαο. Σν Δγρεηξίδην αλαζεσξείηαη, ώζηε λα αληαλαθιά πάληα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο. Μεηά από θάζε αλαζεώξεζε, ην Δ.Γ.Π. επαλεθδίδεηαη. Κάζε έθδνζε αθπξώλεη όιεο ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο. 13

14 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 14 / 33 Οη εθδόζεηο ραξαθηεξίδνληαη κε αξηζκνύο. ηελ αξρή ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαηεξείηαη θαηάινγνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. Σν Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζε ειεγρόκελα ή κε ειεγρόκελα αληίγξαθα. Σα ειεγρόκελα αληίγξαθα δηαθξίλνληαη από ηηο πξσηόηππεο ππνγξαθέο.σα κε ειεγρόκελα αληίγξαθα δελ αλαλεώλνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηαλ επαλεθδνζνύλ. Ζ απόζπξζε όισλ ησλ παιαηώλ αληηγξάθσλ είλαη επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 14

15 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 15 / ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ εηαηξεία «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» δηεπζύλεηαη από Γεληθό Γηεπζπληή / Γηαρεηξηζηή. Χο εθπξόζσπνο ηεο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα πνηόηεηαο νξίδεηαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζύλε ηεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ πζηήκαηνο θαζώο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο. Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο δηνηθνύληαη από ππεπζύλνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό Γηεπζπληή. Οη αξκνδηόηεηεο θαη νη Τπεπζπλόηεηέο ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-09 «Αξκνδηόηεηεο Πξνζσπηθνύ». Ζ νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεηαη ζην ζπλεκκέλν νξγαλόγξακκα (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ). Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν αληηπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο, όπσο νξίδεηαη από ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001 :

16 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 16 / ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ Σν ηκήκα απηό ηνπ Δγρεηξηδίνπ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο πεξηέρεη κία ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» θαη νη νπνίεο απνηεινύλ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Πεξηγξάθεη δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνηόηεηαο ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηθή πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο ππεπζπλόηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ. Ζ πνιηηηθή ηεο πνηόηεηαο ηεο Δηαηξείαο είλαη μεθάζαξε θαη θαίλεηαη ζηελ «Γηαθήξπμε ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο», πνπ ππάξρεη ζην παξόλ Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δίλαη θνηλνπνηεκέλε ζε όιε ηελ Δηαηξεία θαη γίλεηαη πξάμε κέζα από παξνρή πόξσλ θαη ηελ αθνζίσζε ηεο Γηνίθεζεο ζε απηή. Ζ Δηαηξεία έρεη ζαθέο θαη μεθάζαξν νξγαλόγξακκα, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Τπεπζπλόηεηεο θαη αξκνδηόηεηεο πεξηγξάθνληαη γηα όιεο εθείλεο ηηο ζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ πνηόηεηα. Σν πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ηελ εξγαζία, κε ηελ νπνία αζρνιείηαη, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ελεξγεηώλ, όπσο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ, έθδνζε εζσηεξηθώλ ζεκεησκάησλ θ.α. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο Δηαηξείαο γηα ό,ηη αθνξά ην ύζηεκα Πνηόηεηαο. Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ πεξηνξίδεηαη ζην έξγν ηνπ θαη ζηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ από θαλέλα εκπνξηθό θαη ζπκβαηηθό πεξηνξηζκό. 16

17 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 17 / 33 Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο έρεη ηε δηθαηνδνζία θαη αξκνδηόηεηα λα θηλεί δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο πνηνηηθώλ πξνβιεκάησλ, κε ζπκκόξθσζεο κε πξόηππα θαη πξνδηαγξαθέο, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη γεληθά λα θηλεί επεκβάζεηο, όπνπ θξίλεη όηη νη απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο δελ θαιύπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά. Σν ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο αλαζθνπείηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, γηα έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλαζθνπήζεσλ αξρεηνζεηνύληαη θαη παξαθνινπζείηαη ε εμέιημε πηζαλώλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη πξνηάζεσλ πνπ ζα εγθξηζνύλ. Ζ αλαζθόπεζε γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ΛΓ-10_2 "Αλαζθόπεζε.Γ.Π. από ηελ Γηνίθεζε". Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεξεί αξρεία πνηόηεηαο, πνπ απεηθνλίδνπλ κε αληηθεηκεληθόηεηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Σν ζύζηεκα πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξα επίπεδα ηα νπνία είλαη θαη ηα εμήο : Eπίπεδν I: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Δπίπεδν ΗΗ: Λεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO 9001: Δπίπεδν III: Oδεγίεο Δξγαζίαο, Πξνδηαγξαθέο, Φάθεινη Πξντόλησλ, Μέζνδνη Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ, ρέδηα Πνηόηεηαο (Quality Plans), Φξαζενινγία θ.η.ι. Δπίπεδν IV: Αξρεία θαη απνδεηθηηθά ηεθκεξίσζεο (δηάθνξα παξαζηαηηθά, ζπκβάζεηο, θύιια θαηαγξαθήο επηζεσξήζεσλ, δνθηκώλ, ειέγρνπ θ.η.ι.) Δπίπεδν V: Γηάθνξα εμσηεξηθά έγξαθα ηεο εηαηξείαο όπσο Ννκνζεζία, Πξόηππα θ.α. 17

18 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 18 / 33 Τπεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 11. ΤΜΒΑΔΗ Ζ «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ» είλαη εηαηξεία εμόξπμεο, παξαγσγήο αδξαλώλ πιηθώλ θαη παξαγσγήο αζθαιηνκηγκάησλ. Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρεηαη κία ζύκβαζε / παξαγγειία, κε θάπνην πειάηε θαη επαιεζεύεηαη σο πξνο ηνπο όξνπο ηεο. Ζ δηαδηθαζία δηαζθαιίδεη όηη : Γελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζηελ δηαηύπσζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο θαη εάλ ππάξρνπλ, απνζαθελίδνληαη κεηά από επαθή κε ηνλ πειάηε. Γηεπζεηνύληαη όιεο νη εθθξεκόηεηεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ελδερόκελε αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, όζνλ αθνξά ηύπνπο πξντόλησλ, πνζόηεηεο θαη ρξόλνπο παξάδνζεο, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ηεο δήηεζεο, ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ηελ εμέηαζε ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο, εάλ ε πξνζθνξά γίλεη απνδεθηή, ηελ έγθξηζή ηεο θαζώο θαη ηνλ ηξόπν ππνδνρήο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ζ εηαηξεία δηαζθαιίδεη όηη ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζύκβαζεο ή πξνζθνξάο, ζα ελεκεξσζεί όιν ην εκπιεθόκελν πξνζσπηθό ζην βαζκό ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ. ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο είλαη ε ΛΓ-11 «Δπηθνηλωλία κε ηνλ πειάηε» (Λήςε παξαγγειηώλ - πκβάζεηο». 18

19 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 19 / ΔΛΔΓΥΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ειέγρνληαη ηα έγγξαθα ηνπ.γ.π. θαη ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη θάζε θνξά κόλν ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ειεγρόκελνπ εγγξάθνπ ηνπ πζηήκαηνο επξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ρξήζηε πξνο εθαξκνγή. Σα έγγξαθα απηά είλαη : Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Λεηηνπξγηθέο Γηαδηθαζίεο Οδεγίεο Δξγαζίαο / πληήξεζεο / Διέγρνπ Δμσηεξηθέο εθδόζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ Αξρεία πνηόηεηαο ρεηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: ΛΓ-12 «Έιεγρνο Δγγξάθωλ θαη Γεδνκέλωλ». ΛΓ-12_2 «πγγξαθή θαη Γηαρείξηζε Γηαδηθαζηώλ». 19

20 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 20 / ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη δηαζθαιίδεη όηη ηειηθά ηα πξνκεζεπόκελα πιηθά θαιύπηνπλ ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη ή έρεη αλαιάβεη λα ηθαλνπνηήζεη ζε ζπκβάζεηο πνπ έρεη ππνγξάςεη. Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηώλ, νη νπνίνη έρνπλ πεξάζεη επηηπρώο ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε ΛΓ-13 «Αμηνιόγεζε Πξνκεζεπηώλ». Οη παξαγγειίεο πξνκήζεηαο πιηθώλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ην πιηθό πνπ παξαγγέιιεηαη. Ζ επηβεβαίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξνκεζεπόκελνπ αγαζνύ γίλεηαη κε ηελ παξαιαβή ηνπ θαη ηνλ έιεγρό ηνπ, ζύκθσλα κε ηα όζα πεξηγξάθνληαη ζε ζρεηηθό εδάθην γηα ηα εηζεξρόκελα πιηθά. ρεηηθή είλαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-13_2 «Πξνκήζεηεο» 14. ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΠΔΛΑΣΖ Απηή ε απαίηεζε ηνπ πξνηύπνπ δελ βξίζθεη εθαξκνγή, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαζόηη δελ ρξεζηκνπνηεί ππεξγνιάβνπο. 20

21 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 21 / ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πξώηεο ύιεο αδξαλή πιηθά, θαη ηα πξντόληα αλαγλωξίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ηεο εηαηξείαο θαη αλ βξίζθνληαη. Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη ηρλειαζηκόηεηαο είλαη ε ΛΓ-15 «Αλαγλώξηζε θαη Ηρλειαζηκόηεηα». 16. ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ παξνύζα ελόηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε παξαγσγή πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο αιιά θαη ηηο πνηνηηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο «Γ. ΜΟΡΦΖ Β. ΥΑΛΒΑΣΕΑΡΑ ΑΔΒΔ», πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ελόο ζπλδπαζκνύ ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ, νδεγηώλ εξγαζίαο, ζρεδίσλ, δηαγξακκάησλ ξνήο, ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ θαη ηθαλνύ πξνζσπηθνύ. Σν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό, ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Ζ εηαηξεία έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ππεύζπλν γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ππεύζπλν άηνκν γηα ηελ εμόξπμε & παξαγσγή ησλ αδξαλώλ. Όιεο νη εξγαζίεο ζρεδηάδνληαη θαη νξγαλώλνληαη πξνζεθηηθά, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό δηαζέηεη ηνπ πόξνπο (πιηθά, εμνπιηζκό θαη πιεξνθόξεζε) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή παξαγσγή θαη κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Όιεο νη ελέξγεηεο Παξαγσγήο θαη Διέγρνπ πεξηγξάθνληαη από Οδεγίεο Δξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα παξαγσγήο θαηαγξάθνληαη ζην Γειηίν Παξαγσγήο. 21

22 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 22 / 33 Ο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξείαο θαη όια ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα ηπγράλνπλ πεξηνδηθήο ή έθηαθηεο ζπληήξεζεο. Ζ εηαηξεία ζεσξεί όηη ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο θαη ε έγθαηξε επέκβαζε ζε πεξίπησζε βιαβώλ απνηειεί νπζηαζηηθό εξγαιείν δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ απαηηήζεηο, θαζώο θαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, ηεθκεξηώλνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ: ΛΓ-16 «Έιεγρνο Παξαγωγήο» θαη ΛΓ-16_2 «πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Δμνπιηζκνύ», πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηέο. 17. ΔΛΔΓΥΟ Ζ ελόηεηα απηή αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα εηζεξρόκελα πιηθά θαη ηα παξαγόκελα πξντόληα θαη νη εξγαζίεο ειέγρνληαη πνηνηηθά. Οη έιεγρνη θαίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζε ζρεηηθά ζπκπιεξσκέλα έληππα. Πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ θακία εξγαζία δελ παξαδίδεηαη ζηνπο πειάηεο. Ζ ελόηεηα αλαιύεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ΛΓ-17 «Έιεγρνο Πνηόηεηαο». 18. ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΓΑΝΧΝ ΜΔΣΡΖΔΧΝ Κάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ πνηόηεηα ησλ κεηξήζεσλ, πξέπεη λα είλαη δηαθξηβσκέλν ή λα έρεη ειεγρζεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ δηαθξίβσζε θαη ζπληήξεζε αθνξά όιεο ηηο ζπζθεπέο εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνπο ειέγρνπο. Γηα θάζε όξγαλν θαη ζπζθεπή ηεξνύληαη αξρεία, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξώα ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ηύπνο, αξηζκόο) θαη ηα ζηνηρεία δηαθξίβσζεο (ζηνηρεία θαη 22

23 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 23 / 33 απνηειέζκαηα δηαθξίβσζεο, εκεξνκελία δηαθξίβσζεο θαη εκεξνκελία επόκελεο δηαθξίβσζεο). Ζ δηαθξίβσζε ησλ νξγάλσλ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζηελ Δηαηξεία ή ζε εμσηεξηθό ηλζηηηνύην δηαθξίβσζεο. Σελ επζύλε ηεο δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ θέξεη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ΛΓ-18 «Γηαθξίβωζε Οξγάλωλ Μεηξήζεωλ θαη Γνθηκώλ». 19. ΚΑΣΑΣΑΖ Τιηθά θαη εξγαζίεο, κεηά ηνλ έιεγρν πνηόηεηαο, θαηαηάζζνληαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: απνδεθηό, κε απνδεθηό κε απνθιίζεηο, κε απνδεθηό (απνξξηπηέν). Δάλ θάπνην πιηθό ή εξγαζία ζεσξεζεί κε απνδεθηό, εθαξκόδεηαη ε δηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελνπ Πξνϊόληνο». Ζ ελόηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαδηθαζία ΛΓ-19 «Δπηζήκαλζε Καηάζηαζεο Πνηνηηθνύ Διέγρνπ». 23

24 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 24 / ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧΝ ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη όηη ηα κε ζπκκνξθνύκελα πξντόληα, είλαη ειεγρόκελα θαη αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο. Σα εηζεξρόκελα πιηθά, όηαλ δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο, πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζέζεη ή παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ζεκαίλνληαη θαηάιιεια ή ηεξνύληαη ζηνπο ρώξνπο παξαιαβήο θαη ελεκεξώλεηαη ν πξνκεζεπηήο ή ν πειάηεο αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαρείξηζε απηή αξκόδηνο είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο θαη ν Πξντζηάκελνο Παξαγσγήο. Ζ κε ζπκκόξθωζε θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθά έληππα. Γηα ηηο κε ζπκκνξθώζεηο ηεξνύληαη ζηνηρεία, πνπ αξρεηνζεηνύληαη ζε αληίζηνηρν θάθειν θαη απνηεινύλ ζέκα αλαζθόπεζεο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη ζηελ Γηαδηθαζία ΛΓ-20 «Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε Με πκκνξθνύκελωλ Πξνϊόληωλ». 21. ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ Δάλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε από ην ύζηεκα, επαλαιακβαλόκελεο κε ζπκκνξθνύκελεο εξγαζίεο ή κεκνλσκέλε κε ζπκκνξθνύκελε εξγαζία πνπ νθείιεηαη ζε θαθή πξαθηηθή ή κε ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ε δηαδηθαζία Γηνξζσηηθώλ Δλεξγεηώλ κε ζθνπό ηελ επηζήκαλζε ηεο παξέθθιηζεο ή ηεο κε ζπκκόξθσζεο θαη ηελ δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ θαη ακέζσο κεηά, εθαξκνγή δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. Απηή ηε δηαδηθαζία πεξηγξάθεη ε ελόηεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-21 «Γηνξζωηηθέο θαη Πξνιεπηηθέο Δλέξγεηεο». 24

25 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 25 / 33 Ζ δηαδηθαζία δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ δελ μεθηλάεη κόλν όηαλ δηαπηζησζεί παξέθθιηζε ή κε ζπκκόξθσζε, αιιά επίζεο έπεηηα από: Δζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ή επηζεσξήζεηο από ηξίηνπο θνξείο. Παξάπνλα πειαηώλ. Παξάπνλα πνπ δηαηππώλνληαη από ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο. Παξαηεξήζεηο πξνκεζεπηώλ ή ζπλεξγαηώλ. Πξνιεπηηθή ελέξγεηα ιακβάλεηαη εάλ θξηζεί από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, όηη έηζη πξνιακβάλεηαη κία αζηνρία, κία κε ζπκκόξθσζε ή ζεζπίδεηαη κία βειηίσζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη γεληθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ δηνξζσηηθή ή πξνιεπηηθή ελέξγεηα, πνπ απνθαζίδεηαη, παξαθνινπζείηαη σο πξνο ηελ εμέιημε θαη νινθιήξσζή ηεο από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. 22. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΓΔΜΔΤΖ Σα εηζεξρόκελα πιηθά απνζεθεύνληαη θαη δηαθηλνύληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ. ην πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζε ρεηξηζκό ησλ πιηθώλ, δίδνληαη νδεγίεο, πνπ νξίδνπλ ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ησλ. Οη ρώξνη απνζήθεπζεο είλαη έηζη νξγαλσκέλνη ώζηε λα κε πξνθαιείηαη θζνξά, απώιεηα ή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ζηα απνζεθεπόκελα πιηθά. Σα απνζεθεπκέλα έηνηκα πξντόληα, απνζεθεύνληαη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο θαη θαηάιιεια επηζεκαζκέλνπο ρώξνπο, έηζη ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη σο πξνο ηελ ηαπηόηεηα ηνπο. Ζ πνηόηεηα ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντόλησλ παξαθνινπζείηαη, ώζηε λα επηβεβαηώλεηαη ζπλερώο ε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 25

26 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 26 / 33 Οη απνζηνιέο θαη παξαδόζεηο ησλ πξντόλησλ πξνγξακκαηίδνληαη θαη ζπληνλίδνληαη από ηνλ Πξντζηάκελν Παξαγσγήο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζύκβαζεο / παξαγγειίαο. Ζ ελόηεηα πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηώλ ΛΓ-22: «Απνζήθεπζε, Γηαρείξηζε θαη Απνδέζκεπζε». 23. ΑΡΥΔΗΑ Σα έγγξαθα εθείλα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ην ύζηεκα Πνηόηεηαο θαη ην ππνζηεξίδνπλ, αλαγλσξίδνληαη θαη ειέγρνληαη σο αξρεία πνηόηεηαο. Σα αξρεία πνηόηεηαο απνηεινύλ ηηο αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο θαη θπιάζζνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη από ηνλ Τπεύζπλν Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα έγγξαθα απηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν, ν νπνίνο δελ είλαη πεξηνξηζηηθόο: Δγρεηξίδην Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Γεληθέο Γηαδηθαζίεο. Οδεγίεο. Αξρεία αλαζθνπήζεσλ πζηήκαηνο. πκβάζεηο. Αξρεία κε ζπκκόξθσζεο - Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αξρεία εζσηεξηθώλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο. Αξρεία εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-23 «Έιεγρνο Αξρείωλ Πνηόηεηαο» είλαη ζρεηηθή. 26

27 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 27 / ΔΧΣΔΡΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Ο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο εθαξκόδεη θαη ηεθκεξηώλεη πξόγξακκα εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, ην νπνίν ζηελ νπζία αμηνινγεί αληηθεηκεληθά ηελ επάξθεηα όισλ ησλ ζπληζησζώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο πνηόηεηαο αμηνινγνύλ: Σηο δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σα αξρεία θαη έγγξαθα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. Σν πξνζσπηθό πνπ εθηειεί ηηο επηζεσξήζεηο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη αλεμάξηεην από ην Σκήκα θαη ηελ πεξηνρή πνπ επηζεσξείηαη. Σα απνηειέζκαηα ησλ επηζεσξήζεσλ πνηόηεηαο ζπλνδεύνληαη, όπνπ είλαη απαξαίηεην, από πξνηάζεηο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ θαη θνηλνπνηνύληαη ζην ππό επηζεώξεζε Σκήκα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ ην ππό επηζεώξεζε Σκήκα ππνβάιιεηαη ζε λέα επηζεώξεζε, ώζηε λα επηβεβαησζεί ε ζπκκόξθσζή ηνπο. Δηδηθόηεξα γηα ην ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο, απηό εμεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν, θαηά ηελ αλαζθόπεζε ηνπ πζηήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ΛΓ-24 «Δζωηεξηθνί Έιεγρνη Πνηόηεηαο» πεξηγξάθεη ζρεηηθά. 27

28 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 28 / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηελ ελόηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία ΛΓ-25 «Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθωζε Πξνζωπηθνύ». ε όιν ην πξνζσπηθό, νη επζύλεο ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο, παξέρεηαη ε αλαγθαία εθπαίδεπζε. Οη Τπεύζπλνη ησλ ηκεκάησλ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο εθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ αλήθεη ζ' απηνύο. Οη αλάγθεο απηέο θαιύπηνληαη κε εθπαίδεπζε είηε ελδν-επηρεηξεζηαθά είηε έμσ-επηρεηξεζηαθά. Γηα ηελ παξερόκελε εθπαίδεπζε ηεξνύληαη ζρεηηθά αξρεία. 26. ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ Ζ εηαηξεία ζπιιέγεη ηα ζρόιηα, παξαηεξήζεηο θαη παξάπνλα πειαηώλ, ζρεηηθά όρη κόλν κε ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ ηέιεζε, αιιά θαη κε ηελ γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρνιίσλ, παξαηεξήζεσλ θαη παξαπόλσλ ησλ πειαηώλ είλαη ε ΛΓ-26 «Υεηξηζκόο Παξαπόλωλ Πειαηώλ». 28

29 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 29 / ΣΑΣΗΣΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ Οη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη πεγάδνπλ από ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ θαη κεηξάκε ηελ ηππηθή απόθιηζε s γηα θάζε δνθηκή θαη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη αλαγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά έληππα πνπ έρεη ε εηαηξεία. Τπεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ επξεκάησλ είλαη ν Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζηελ ΛΓ-27 «Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο» θαη πεξηγξάθεη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαιύζεηο. 28. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ηελ ζπλέρεηα δίλεηαη ε απεηθόληζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηαδηθαζηώλ (ξνήο) ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν θαίλνληαη νη θύξηεο ιεηηνπξγίεο. 29

30 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 30 / 33 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ ΑΡΥΖ ΝΔΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΠΔΛΑΣΖ Β1 ΟΥΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΜΔΛΔΣΖ ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΝΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΟΥΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΝΑΗ ΔΦΗΚΣΖ ΑΛΛΑΓΖ; ΟΥΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΝΑΗ ΑΛΛΑΓΔ; ΟΥΗ Α2 30

31 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 31 / 33 Α2 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ; ΟΥΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΒΑΔΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΟΥΗ ΑΠΟΓΔΚΣΑ; ΝΑΗ ΝΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΔΚΓΟΖ ΔΝΣΟΛΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Α3 31

32 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 32 / 33 Α3 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΓΡΑΝΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΛΔΓΥΟ- ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ - ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΗ ΔΗΓΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ; ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΦΟΡΣΧΖ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΗΘΑΝΟΝ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΠΔΛΑΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΟ 32

33 Έθδνζε 2 Ζκεξνκελία: ειίδα 33 / 33 33

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων

Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Πολιηικές Αζθάλειας Πληροθοριακών Σσζηημάηων Μαξία Καξύδα Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Επηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηόρνη ηνπ Κεθαιαίνπ Σν Κεθάιαην απηό ζηνρεύεη ζηελ απάληεζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα