ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΤΩΕ6-ΜΗΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 25 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 485/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση του πρακτικού για το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 22 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Λόγω του ότι τα τακτικά µέλη κ.κ. Εµφιετζής Σάββας και Σχοινάκης Στυλιανός, είχαν δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής κ.κ. Γεωργιάδης Παντελεήµων και Πεφάνης Κωνσταντίνος. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 29/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σχοινάκης Στυλιανός. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του πρακτικού για το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών, κ. Φιλ. Χαραλαµπίδη στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπ όψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε : Α) Tο από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της 1

2 Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που αφορά το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και Β) την κατακύρωση της προµήθειας σύµφωνα µε το από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, την υπ αριθ. 275, 444 & 485/2013 ΑΟΕ, τις 127,169 & 375/2013 Α Σ, τo από Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από , πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που αφορά : «Άνοιγμα οικονομικής προσφοράς του τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Β. Αποδέχεται τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών : 1. ΠΑΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ και 2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.- Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 17 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ ΑΦΜ Ο.Υ. Φ.Α. Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Γ. Κατακυρώνει την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στις εταιρείες: 1. ΠΑΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ των ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εκτός των τιµών που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού κατηγορία Προβολείς ειδικής χρήσης α/α 7, κατηγορία Ρευµατοδέτες µε α/α 20, κατηγορία ιάφορα υλικά µε α/α 17,57 και Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 17 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ ΑΦΜ Ο.Υ. Φ.Α. Ε. ΑΘΗΝΩΝ, των ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εκτός των τιµών που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού κατηγορία Λαµπτήρες ειδικής χρήσεως α/α 11, κατηγορία Λαµπτήρες Προβολέων µε α/α 1,2, κατηγορία Προβολείς ειδικής χρήσης α/α 7, κατηγορία Συσσωρευτία (µπαταρία) ξηρά µε α/α 1-4 & 6-7, κατηγορία Πηνία Πρότυπα µε α/α 4-5 & 8, κατηγορία ιακόπτες πάσης φύσεως µε α/α 1-2 & 5-9, κατηγορία Ρευµατοδέτες µε α/α 5, 7-8, 11, 13-14, κατηγορία Ρευµατολήπτες µε α/α 1, κατηγορία Ασφάλειες Μαχαιρωτές µε α/α 7, κατηγορία ιάφορα υλικά µε α/α 1-2, 8-9,12-13,17-18,20,22,29,33,35,37,39-40,42,46,48-52,57-61,68,71,75,89,93,98,101,103, , ,121,123, CPV α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΕΝ. ΤΙΜΗ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1,5 µέτρο 1,40 0,62 ΕΛΛ. ΚΑΟΥΤΣΟΥK 2 ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 µέτρο 1,70 0,87 ΕΛΛ. 2

3 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 1,5 µέτρο 0,35 0,10 ΕΛΛ. 4 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 10 µέτρο 1,60 0,63 ΕΛΛ. 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 4 µέτρο 0,75 0,26 ΕΛΛ. 7 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 6 µέτρο 1,00 0,38 ΕΛΛ. 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥLHY 4X0,75 µέτρο 0,50 0,24 ΕΛΛ. 9 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.2XO,75 µέτρο 0,30 0,13 ΕΛΛ. 10 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK. 2X1 µέτρο 0,26 0,18 ΕΛΛ. 13 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X2,5 µέτρο 0,90 0,58 ΕΛΛ. 14 µέτρο ,92 ΕΛΛ. ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X4 14 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X6 µέτρο 2,80 1,43 ΕΛΛ. 15 ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY2XO,75 µέτρο 0,30 0,06 ΕΛΛ. 16 ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY 3X1,5 µέτρο 0,70 0,17 ΕΛΛ. 17 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 1,5 µέτρο 0,16 0,10 ΕΛΛ. 18 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 10 µέτρο 1,30 0,67 ΕΛΛ. 19 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 16 µέτρο 2,20 1,09 ΕΛΛ. 20 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 2,5 µέτρο 0,26 0,17 ΕΛΛ. 21 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 4 µέτρο 0,55 0,27 ΕΛΛ. 22 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 6 µέτρο 0,80 0,40 ΕΛΛ. 23 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 2Χ1,5 µέτρο ,24 ΕΛΛ. 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 µέτρο ,37 ΕΛΛ. 25 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ10 µέτρο 4,20 1,62 ΕΛΛ. 26 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 µέτρο ,57 ΕΛΛ. 27 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 µέτρο ,89 ΕΛΛ. 28 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ6 µέτρο ,30 ΕΛΛ. 29 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 µέτρο ,57 ΕΛΛ. 30 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ10 µέτρο 6,75 2,58 ΕΛΛ. 31 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 µέτρο ,92 ΕΛΛ. 32 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 µέτρο 2.2 1,44 ΕΛΛ. 3

4 33 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 µέτρο ,14 ΕΛΛ. 34 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛΑΚΕ µέτρο 0,70 0,34 ΕΛΛ. 3Χ1,5 35 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛ 3Χ2,5 µέτρο 1,15 0,40 ΕΛΛ. ΚΑΛΩ ΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 µέτρο ,38 ΕΛΛ. 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 µέτρο 4,20 1,63 ΕΛΛ. 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10+1,5 µέτρο 4,35 2,37 ΕΛΛ. 5 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 µέτρο 1,15 0,57 ΕΛΛ. 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 µέτρο ,90 ΕΛΛ. 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ25 µέτρο 9,90 2,38 ΕΛΛ. 9 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ4Χ1,5 µέτρο ,49 ΕΛΛ. 10 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10 µέτρο 5,50 2,89 ΕΛΛ. 11 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10+1,5 µέτρο 6,70 1,89 ΕΛΛ. 12 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16 µέτρο 9,00 4,69 ΕΛΛ. 13 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ2,5 µέτρο ,76 ΕΛΛ. 14 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 µέτρο ,19 ΕΛΛ. 15 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ6 µέτρο ,74 ΕΛΛ. 16 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 µέτρο 1,15 0,58 ΕΛΛ. 17 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 µέτρο 5.5 3,60 ΕΛΛ. 18 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 µέτρο ,20 ΕΛΛ. 19 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16+2,5 µέτρο 12,00 5,93 ΕΛΛ. 20 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 µέτρο 1.5 0,93 ΕΛΛ. 21 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 µέτρο ,44 ΕΛΛ. 22 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 µέτρο ,17 ΕΛΛ. 23 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ µέτρο 1,60 0,93 VOR 3Χ1.5 ΠΑΡΠΑΝ 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3µ. ΤΕΜ 5,85 3,70 VOR ΠΑΡΠΑΝ 25 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 1µ. ΤΕΜ 4,80 2,17 VOR ΠΑΡΠΑΝ 26 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 5µ. ΤΕΜ 8,15 2,91 VOR 4

5 ΠΑΡΠΑΝ 27 ΚΑΛΩ ΙΟ τηλεφώνου µέτρο 3,80 1,24 CENTRAL σπιράλ µε κλιπς 28 ΚΑΛΩ ΙΟ τηλ.5/2/06 µέτρο 0,75 0,24 ΕΛΛ. 29 ΚΑΛΩ ΙΟ FTP µέτρο 0,60 0,23 ΕΛΛ. 30 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.UTP µέτρο ,18 ΕΛΛ. 31 ΚΑΛΩ ΙΟ THL 2ζευγών µέτρο 0,35 0,11 ΕΛΛ. 32 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.4ζευγών µέτρο ,20 ΕΛΛ. 33 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ 8ζευγών µέτρο 1,40 0,56 ΕΛΛ. 34 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ ΠΛΑΚΕ µέτρο 0,20 0,02 ΕΛΛ. 35 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X1,5 µέτρο 7,50 2,53 VOR ΠΑΡΠΑΝ 36 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X2,5 µέτρο 11,30 4,14 VOR ΠΑΡΠΑΝ 37 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X1,5 µέτρο 7,90 3,32 VOR ΠΑΡΠΑΝ 38 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X2,5 µέτρο 14,80 5,45 VOR ΠΑΡΠΑΝ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ 39 ΧΑΛΚΟΣ κιλό ,87 ΕΛΛ. ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ,63 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ63Α ΤΕΜ 50,00 33,97 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ40Α ΤΕΜ 41,00 24,04 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ63Α ΤΕΜ 65,00 44,39 ABB ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ. 10Α ΤΕΜ ,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16ΑτύπουΚ ΤΕΜ ,08 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16A ΤΕΜ 5,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20ΑτύπουΚ ΤΕΜ 6,50 4,31 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α ΤΕΜ 6,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25 Α ΤΕΜ 6,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32ΑτύπουΚ ΤΕΜ 6,90 4,76 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32 Α ΤΕΜ 6,90 2,00 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 40Α ΤΕΜ 6,90 2,00 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 63 Α ΤΕΜ 13,50 4,53 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 6 Α ΤΕΜ 3,20 2,00 ABB ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΤΕΜ , ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Ααπλή ΤΕΜ 3,00 0, ΒΑΣΗ ασφαλειας νεοζετ 35 Α ΤΕΜ , ΒΑΣΗ Ε33 63 Α ΤΕΜ 4,00 0, ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 63 Α ΤΕΜ 3,00 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ 0,15 0,15 5

6 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ 0,15 0, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. νεοζετ ΤΕΜ 0,15 0, ΜΗΤΡΕΣ 10Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 16 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 20Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 35 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 50Α ΤΕΜ 0,40 0, ΜΗΤΡΕΣ 63Α ΤΕΜ 0,40 0, ΜΗΤΡΕΣ 6Α ΤΕΜ 0,30 0, ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ 0,50 0, ΠΩΜΑ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ 1,50 3, ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 16/25 Α ΠΟΡΣ ΤΕΜ 0,50 0, ΠΩΜΑ ΝΖ 63 Α ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΤΕΜ 2,00 0,31 ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΤΕΜ ,10 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63Α ΤΕΜ 4,00 2,81 ABB ΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ20Α ΤΕΜ 4,50 2,05 ABB ΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ25Α ΤΕΜ 6,00 3,81 ABB 5 ΑΣΦΑΛΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ,22 ABB Χ20Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ,00 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α ΤΕΜ 9,60 6,52 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α ΤΕΜ 13,50 9,51 ABB ΗΛΕΚΤΟΡΝΟΜΟΙ ΡΕΛΕ 4KW ΤΕΜ 17,00 5,31 ABB ΡΕΛΕ 5,5KW 3+1A ΤΕΜ 19,50 13,32 ABB ΡΕΛΕ 7KW ΤΕΜ 26,00 8,12 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 16Α ΤΕΜ 12,50 4,91 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25Α ΤΕΜ 20,00 12,92 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 40Α ΤΕΜ 39,00 24,91 ABB ΡΕΛΕ Α (4 KW) ΤΕΜ ,32 ABB ΡΕΛΕ Α (7.5 KW) ΤΕΜ ,85 ABB ΡΕΛΕ Α (11 KW) ΤΕΜ ,54 ABB ΡΕΛΕ Α (15 KW) ΤΕΜ ,84 ABB ΡΕΛΕ Α (22 KW) ΤΕΜ ,64 ABB ΡΕΛΕ Α (30 KW) ΤΕΜ ,60 ABB ΡΕΛΕ Α (37 KW) ΤΕΜ ,04 ABB ΡΕΛΕ Α (45 KW) ΤΕΜ ,31 ABB ΡΕΛΕ Α (55 KW) ΤΕΜ ,31 ABB ΡΕΛΕ Α (75 KW) ΤΕΜ ,71 ABB ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10Α ΤΕΜ , ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16A ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α ΤΕΜ , ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25 A ΤΕΜ 0,30 0,14 6

7 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α βραδείας τήξης ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α ΤΕΜ 0,50 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α βραδείας τήξης ΤΕΜ 0,48 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 6 α ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 50Α ΤΕΜ 0,45 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 63 Α ΤΕΜ 0,45 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 80Α ΤΕΜ 3,00 2,05 20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 5Α ΤΕΜ 25 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 125Α ΤΕΜ 26 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 80Α ΤΕΜ 27 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 100Α ΤΕΜ 28 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 125Α ΤΕΜ 29 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 160Α ΤΕΜ 30 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 200Α ΤΕΜ 31 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 250Α ΤΕΜ 32 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 350Α ΤΕΜ ΘΕΡΜΙΚΑ 13-19Α ΤΕΜ 17,00 16,49 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 18-25Α ΤΕΜ 18,00 20,64 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 22-32Α ΤΕΜ 32,00 27,48 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 29-42Α ΤΕΜ 32,00 30,43 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 36-52Α ΤΕΜ 38,00 35,40 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 45-63Α ΤΕΜ 40,00 35,40 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 60-80Α ΤΕΜ 40,00 41,14 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 65-90Α ΤΕΜ 48,00 46,99 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ Α ΤΕΜ 165,00 55,75 ABB ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΛΕΡ 100Χ80Χ30 2πόρτες ΤΕΜ 180,00 164,15 KYBA και θυρίδα ΠΙΛΕΡ 45Χ30 ΤΕΜ 40,00 19,16 KYBA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΛΕΡ 65Χ55 ΤΕΜ 85,00 48,46 KYBA ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΚΙ 1- ΤΕΜ ,64 ABB 2ασφ.εξωτερικό ΠΙΝΑΚΑΚΙ στεγα.3-5 ΤΕΜ ,01 ABB θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 1σειρας ΤΕΜ 15,00 9,89 ABB 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΤΕΜ 20,00 13,90 ABB 2σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΤΕΜ 25,00 19,31 ABB 3 σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 1 ΤΕΜ 10,00 7,78 ABB σειράς ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 2 ΤΕΜ 15,00 10,83 ABB σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 3 ΤΕΜ 22,00 16,49 ABB σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 4 ΤΕΜ 41,00 14,75 HAGER σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 18,80 13,68 ABB 1σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 27,00 19,72 ABB 2σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 32,00 27,09 ABB 3σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 55,00 23,00 HAGER 4σειρ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ TEM 2,00 1,39 ABB ΛΑΜΠΑwhite son 100w TEM 30,00 9,70 OSRAM ΛΑΜΠΑ HQI 250W TEM 15,94 13,34 OSRAM ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΜΠΑ HQI 400W TEM 15,94 13,34 OSRAM ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. TEM 25,00 7,22 OSRAM εστίας 150 W ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. TEM 25,00 15,66 OSRAM εστίας 100 W ΛΑΜΠΑ HQI υδρ. κερ. TEM 2,80 0,61 OSRAM εστίας διχρ. 12V 50 W ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W TEM 10,62 9,74 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 250W TEM 12,87 11,29 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 400W TEM 16,64 13,82 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ υδραργ. 80W TEM 1,85 1,12 OSRAM ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. TEM 1,85 1,12 OSRAM 125W ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 250W TEM 4,67 2,36 OSRAM ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. TEM 6,43 3,23 OSRAM 400W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET 70W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET100W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET 150W Λάµπα Phillips master sity white CDO-TT 250W TEM 48,00 39,96 PHILIPS 8

9 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TEM 3,00 1,54 LUXRAM ΚΑΡΥ ΑΚΙ LUXRAM 9W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,20 0,97 OSRAM PRO 75W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,20 0,95 PHILIPS PRO 105W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,40 1,36 OSRAM PRO 116W Λάµπα Phillips E Shaver 20W TEM 7,50 0,84 PHILIPS Λάµπα Phillips Softone E TEM 5,00 3,90 PHILIPS Shaver κερί 8W Λάµπα Phillips Softone E TEM 5,00 3,90 PHILIPS Shaver κερί 15W Λάµπα Phillips SL- TEM 7,50 1,45 PHILIPS Electronic V 20W ΛΑΜΠΑ SLE 23W TEM 6,52 3,67 PHILIPS PHILLIPS ΛΑΜΠΑ 23W ηλεκτρονική TEM 2,52 1,45 PHILIPS PHILLIPS Λάµπα ηλεκτρονική TEM 3,78 3,01 LUXRAM πρισµατική LUXRAM SL K ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM 5,50 4,91 OSRAM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM 5,50 3,38 OSRAM µακριά ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ TEM 3,00 1,26 OSRAM 150Wµακρ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ TEM 3,00 1,44 OSRAM 300Wµακρ ΛΑΜΠΑµικτ.φωτισµ. 160 W TEM 4,50 3,67 OSRAM ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W 42V TEM 1,00 0,73 PHILIPS ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ φθορίου18w TEM ,65 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου 36W TEM ,69 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου 58W TEM ,79 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου κυκλ.40w TEM ,43 PHILIPS ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ25 πλήρης TEM ,58 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ30 πλήρης TEM ,04 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ40 πλήρης TEM 22,00 13,94 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ50 πλήρης TEM ,14 ΠΕΤΡΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 150W NATΡΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ-ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ µεταλλική ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΟΝΑ πλαστική ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ τουαλέτας απλή ,30 ΠΕΤΡΙΣ TEM 15,00 5,63 TEM 4,00 1,64 TEM 15,00 3,43 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ 9

10 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W TEM 60,00 23,87 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ1000W στεγ.ιωδίνης TEM 12,00 5,75 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM 40,00 23,87 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEM 18,00 10,92 ΛΑΚΑΣ- ΑΡΒ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη150w TEM ,54 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 70W TEM ,75 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 250W TEM 60,00 43,11 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ18W TEM ,17 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ36W TEM ,69 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ58W TEM ,24 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ18W TEM ,98 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ36W TEM ,15 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ58W TEM ,56 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 80W TEM ,22 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 125W TEM ,52 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 250W TEM ,78 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ4- TEM 0,32 0,27 OSRAM 80W ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 250W TEM ,68 SCHWABE ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 400W TEM ,91 SCHWABE ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 70W TEM ,68 SCHWABE ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΑ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΞΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 V TEM 2,20 1,14 PHILIPS ΜΠΑΤΑΡΙΑ SUPER MINI TEM 0,50 0,21 PHILIPS R6 1,5V MΠATAΡIA ΑΛΚ. TEM 1,00 0,70 PHILIPS 1,5Vµεσαία ΜΠΑΤΑΡΙΑ TEM 0,70 0,21 PHILIPS ΑΛΚ.1,5Vµινιόν ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V TEM 2,20 0,75 PHILIPS ΠΛΑΚΈ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V TEM 2,00 1,05 PHILIPS ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΒΛΟ 6V TEM 3,00 2,09 PHILIPS ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 70 W TEM ,20 SCHWABE 10

11 ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 80 TEM ,06 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 400 TEM 16,00 7,48 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 125 TEM ,56 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI TEM 23,00 11,37 SCHWABE 400W ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,77 ALIBERTI ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,31 ALIBERTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,36 ALIBERTI ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ TEM 3,00 1,31 ALIBERTI ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ TEM 3,00 1,09 ALIBERTI ΕΞΩΤ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝ. TEM 3,00 1,09 ALIBERTI ΙΑΚ.ΚΟΜ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝ TEM 3,20 1,84 ALIBERTI ΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ. TEM 3,20 1,43 ALIBERTI ΕΞΩΤ ΙΑΚΟΠΤΗΣ TEM 3,00 1,43 ALIBERTI ΚΟΜΙΤ.ΧΩΝΕΥ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΠΡΙΖΑ ΠΟΡΣΕΛ ΛΕΥΚΗ TEM 3,00 1,39 ALIBERTI ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧ. ΣΟΥΚΟ TEM 2,00 1,05 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM 1,50 0,93 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,00 1,20 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,50 1,49 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ- ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM 4,00 2,99 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,50 1,90 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ- ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM 6,00 2,88 MONOKRO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ TEM ,52 KASINAKI. ΕΞ.ΣΤΕΓΑΝΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ TEM 2,50 1,30 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ. ΙΠΛΗ TEM 2,80 0,82 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.ΜΟΝΗ TEM 1,50 0,59 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝ. ΜΟΝΗ TEM 3,50 1,57 KASINAKI. ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEM 0,70 0,37 MONOKRO ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΘΗΛΥΚΟ TEM 0,90 0,52 MONOKRO ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 11

12 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,50 3,23 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 100Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,90 3,23 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 125 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 6,00 3,68 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 250 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 10,00 3,68 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 350Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,37 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 25 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 80Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 100 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 125 Α ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΤΕΜ 0,33 0,14 ΚΑΡΑΧΑΛ ΘΗΛΥΚΑ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10 ΤΕΜ 0,33 0,14 ΚΑΡΑΧΑΛ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10Χ4.3 ΤΕΜ 0,33 0,08 ΚΑΡΑΧΑΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΕΜ 0,25 0,15 MONOKRO ΒΙΣΜΑΤΑ 10 ΟΥΠΑ 100τεµ ,78 ΚΑΡΑΧΑΛ ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ 0,80 0,62 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ80 100τεµ ,24 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,24 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,49 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,63 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 3,6Χ τεµ ,82 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 5Χ τεµ ,49 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 7,5Χ τεµ 8,00 7,43 GEWISS ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ 0,90 0,62 KASINAKI. 25Χ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ 0,70 0,69 KASINAKI. 12Χ13 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 0,10 0,07 MONOKRO ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΤΕΜ 0,10 0,02 MONOKRO ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ6Χ35 100τεµ 6,00 1,87 ΚΑΡΑΧΑΛ ΚΛΕΜΕΣ 1,5 12αδα 0,50 0,20 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ Γερµανίας 12αδα 1,80 0,53 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 2,5 12αδα 0,60 0,34 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 4-10 Γερµανίας 12αδα 1,00 0,33 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 6 12αδα 0,70 0,55 TRIDONIK ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦ. ΤΕΜ 0,10 0,02 CENTRAL ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ 1,00 0,75 ΚΑΡΑΧΑΛ ΚΟΛΑΡΑ ΛΑΜΠΑΣ ΤΕΜ 0,10 0,05 GEWISS Φθορίου ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 16 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ 0,35 0,04 GEWISS 12

13 ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 21 ΤΕΜ 0,45 0,03 GEWISS ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ 2,50 1,31 GEWISS διακλ.στεγ.120χ80χ ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΜ 0,15 0,05 GEWISS ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 25 ΤΕΜ 0,70 0,20 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ25 ΤΕΜ 1,50 0,80 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ50 ΤΕΜ 1,80 1,16 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 70 ΚΑΡΕ ΤΕΜ 2,00 1,49 HAGER ΚΩΣ 5,5 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΜ 0,10 0,06 ΚΑΡΑΧΑΛ ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ16 ΤΕΜ 17,00 9,21 NORATEX ΜΠΑΛΑΣΤ 20W ΤΕΜ 2,20 2,01 SCHWABE ΜΠΑΛΑΣΤ 40 W ΤΕΜ 2,20 2,01 SCHWABE MΠOYAT ΣΤΕΓΑΝΑ D9125 ΤΕΜ 2,00 0,45 MONOKRO ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΛΑ χωνευτά τετράγωνα ΤΕΜ 0,35 0,23 MONOKRO ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΠΛΟ ΤΕΜ 0,50 0,20 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 0,60 0,38 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ 0,66 0,20 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε33 ΤΕΜ 1,50 0,10 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης µικρό ΤΕΜ 1,10 0,14 ΑΠΟΣΤΟΛ ΡΑΓΑ στήριξης υλικών ΤΕΜ 2,80 0,80 KYBA 1µέτρου ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ 0,20 0,14 MONOKRO ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα ,41 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 5Χ20 100αδα 1,40 0,96 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 6Χ25 100αδα ,02 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 7Χ25 100αδα ,09 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 8Χ25 100αδα ,15 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 9Χ25 100αδα ,28 ΚΑΡΑΧΑΛ ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ 1,17 ABB ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ16 ΤΕΜ 0,50 0,28 ΧΑΡΑΛΑΜ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ36 ΤΕΜ 2,50 0,70 ΧΑΡΑΛΑΜ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 ΤΕΜ 0,57 0,36 ΑΠΟΣΤΟΛ ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ 1,70 1,09 ΑΠΟΣΤΟΛ ΤΖΑΚ ΚΑΡΦΙ ΤΕΜ 1,60 0,17 CENTRAL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝ. ΤΕΜ 1,60 0,66 ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΕΜ 2,20 1,05 ΑΠΟΣΤΟΛ ΘΗΛΥΚΟ ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.12 ΜΕΤ ,22 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.14 ΜΕΤ ,24 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.16 ΜΕΤ ,27 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.24 ΜΕΤ 0,80 0,46 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.30 ΜΕΤ ,67 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.35 ΜΕΤ ,09 GEWISS ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.10 ΜΕΤ ,58 ΚΑΡΑΧΑΛ ΧΤΕΝΙ ΑΣΦ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ 1,95 1,63 HAGER 13

14 ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 0,70 0,44 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 0,90 0,58 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 1,10 0,72 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ ,68 GEWISS ΗΛ/ΓΙΚΟ 40Χ ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 16,00 10,11 GEWISS ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΕΜ 7,60 2,26 ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΩΤΙΣ ΡΟΜΟΥ MΠATAΡIA ΑΛΚ. ΤΕΜ ,70 PHILIPS 1,5Vµεσαία ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 0,26 0,21 PHILIPS ΑΛΚ.1,5Vµινιόν ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V ΤΕΜ 1,26 0,75 PHILIPS 128 ΠΛΑΚΈ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V ΤΕΜ 1,31 1,05 PHILIPS ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣ 4W ΤΕΜ ,71 ΚΑΜΠΟΥ Ρ. CPV α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΥΚΑΣ ΤΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,16 NEXANS μέτρο 0,40 0,17 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,26 NEXANS μέτρο 0,75 0,26 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,38 NEXANS μέτρο 1,00 0,38 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,24 NEXANS μέτρο 0,50 0,24 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,25 NEXANS μέτρο 0,38 0,26 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,36 NEXANS μέτρο 0,54 0,37 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,17 NEXANS μέτρο 0,26 0,17 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,37 NEXANS μέτρο ,37 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,57 NEXANS μέτρο ,57 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 μέτρο 6,70 3,60 NEXANS 7 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 μέτρο ,34 NEXANS 23 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ μέτρο 1,60 0,93 NEXANS 3Χ1.5 ΔΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ 14

15 5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΕΜ 2, ΜΑΧΑΙΡ.100Α 1,33 6 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. ΤΕΜ 2, Α 1,33 7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. ΤΕΜ 2, Α 1,33 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI 19 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI νεοζετ ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ 0,30 0,15 ETI 30 ΠΩΜΑ Ε16 25 Α ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 1,00 0,40 ETI ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ 0,25 0,16 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 16 Α ΤΕΜ 0,35 0,16 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 20Α ΤΕΜ 0,35 0,17 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 25 Α ΤΕΜ 0,35 0,17 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 35 Α ΤΕΜ ,20 ETI 21 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 40Α ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΕΜ ,33 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 63Α 23 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 80Α ΤΕΜ 24 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ , Α ΤΕΜ 14 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ με ΤΕΜ ,75 SCHNEIDER εφεδρεία 24 ωρών ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 8,70 7,19 SYLVANIA 70W ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ TEM 3,00 2,06 PHILIPS 150Wκοντή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 25,50 7,98 PHILIPS 100W σωληνωτή whiteson ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 25,50 8,40 PHILIPS 150W σωληνωτή white-son ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ν52 TEM 8,00 3,89 VARDA LIGHT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη TEM 76,00 38,00 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ 400W ΦΩΤ/ΚΟ για λάμπες ατμών νατρίου W από TEM ,40 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ 15

16 πολυκαρβονικό υλικό στεγανό ΙΡ54στο χώρο λαμπτήρα και ΙΡ44στο χώρο οργάνων. ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου TEM ,23 ELT 150W ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,67 ELT 150 W ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,12 ELT 250 W ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,41 ELT 400 W ΠΗΝΙΟ TEM 12,00 4,66 ELT φωτ.υδραργύρου 250 W ΠΗΝΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI TEM 18,00 6,69 ELT 250 W ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ Α/Ρ TEM 4,00 1,74 LEGRAND ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,00 0,97 BIKO + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 TEM ,21 BIKO ΘΕΣΕΩΝ+ ΚΑΛΩΔΙΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ- TEM 3,50 1,53 BIKO ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ TEM 4,00 1,41 LEGRAND ΧΩΝ.+ΚΑΠΑ ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝΕΥΤΗ TEM 4,00 0,32 CENTRAL ΔΙΠΛ ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ TEM 6,00 CENTRAL ΣΟΥΚΟ 2,23 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,26 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 160 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 6,00 3,26 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 200 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,00 1,33 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 40 Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΣΜΑΤΑ Νο 8 ΟΥΠΑ 100τεμ ,91 VIOKAR ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΔΡΟΜΟΥ ΤΕΜ 6,00 0,95 ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΕΙΔΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 100τεμ ,29 3Μ 2,5Χ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 100τεμ ,97 3Μ 7,5Χ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ ,99 ΕΛΕΜΚΟ Φ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ60 ΜΕΤ ,69 VIOKAR 16

17 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ ,78 VIOKAR 25Χ25 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤ ,44 VIOKAR ΠΛΑΣΤΙΚΟ60X ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6Χ18 100τεμ 5,00 0,13 ROBOT ΚΛΕΜΕΣ 10 12αδα ,57 LEGRAND ΚΛΕΜΕΣ 16 12αδα 1,80 1,49 LEGRAND ΚΛΕΜΕΣ 25 12αδα 3,00 0,92 LEGRAND ΡΟΚΑ 8/25 100τεμ 1,40 0,03 VIOKAR ΡΟΚΑ 7/25 100τεμ 1,20 0,05 VIOKAR ΚΟΥΤΙ διακλαδ.στεγανό ΤΕΜ 2,00 0,05 SPELSBERG 10Χ ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ35 ΤΕΜ 1,60 0,10 LEGRAND ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10 ΤΕΜ 0,30 0,11 VIOKAR ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 ΤΕΜ 0,30 0,15 VIOKAR ΜΟΥΦΑ 90-Α13Μ ΤΕΜ 12,00 0,19 3Μ ΝΤΟΥΙ Ε14 ΤΕΜ 0,50 0,14 ETI ΝΤΟΥΙ πορσελ. Ε27τύπου ΔΕΗ ΤΕΜ 1,60 0,42 KALLEPORS ELEN ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ 2,00 0,40 KALLEPORS 1/8 ELEN ΡΟΚΑ 10Χ25 100αδα ,16 VIOKAR ΡΟΚΑ 14Χ35 100αδα ,48 VIOKAR ΡΟΚΑ 5Χ20 ΠΛΑΚΕ 100αδα ,01 VIOKAR ΡΟΚΑ 6Χ35 100αδα ,07 VIOKAR ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα ,14 VIOKAR ΡΟΚΑ 8Χ35 100αδα ,21 VIOKAR ΡΟΚΑ 9Χ35 100αδα ,35 VIOKAR ΣΠΙΡΑΛ 2 ΜΕΤ 3,80 1,48 CAVIDOTTO ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ 1,40 0,94 LEGRAND ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ 3,00 ABB ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ29 ΤΕΜ 1,50 0,38 UNICAP ΤΑΙΝΙΑ Bουλκανιζόμενη ΤΕΜ 8,00 1,79 3Μ 40KV ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΕΜ 1,07 0,46 WONDER 38Χ ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ13 μικρό ΤΕΜ 3,50 0,83 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ25 μεγάλ ΤΕΜ 4,00 1,28 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΤΕΜ 2,00 2,00 ETI ΠΟΡΣΕΛΑΝ. 100 ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜ 22,00 1,60 PANASONIC ΠΛΗΚΤΡΑ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.12 ΜΕΤ ,38 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.14 ΜΕΤ ,43 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.16 ΜΕΤ ,50 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.24 ΜΕΤ ,56 ΜΠΟΥΡΝΑΖ 17

18 ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.30 ΜΕΤ 1,80 0,93 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.35 ΜΕΤ 2,10 1,17 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1,37 ALIBERTI ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 30Χ30 ΤΕΜ ,33 VIOKAR Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 26 Νοεµβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 18

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47010 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 10Μ 10 17,424 001-47007 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 15Μ 10 23,760 001-47000 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡ.ΜΙΝΙ 3Χ2.5 20m

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ ι μ ή Κωδ.Είδους Προμηθ Περιγραφή Είδους Προμηθ Ποσ/τα Μον. Μετρ. Μ ο ν. Τιμή Μον. αξια με ΦΠΑ 1416255000001 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X1,5 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0m) 1

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας.

ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ αριθµ. 268/ 23-12-2013 απόφαση του Αν. ιοικητή του Γ.Ν.- Κ.Υ. Σητείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Σητεία --0 Αριθµ.Πρωτ: 9 Βαθ. Προτερ/τας

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/ 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/11/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ.87125 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Τμήμα Προμηθειών Κοζάνη 2-07-2014 Πληροφορίες: Kωστάκη Κ. ΤΗΛ./FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 683 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29

Ηµεροµηνία 28/03/2014. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 28/03/2014 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.566,30 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 69/2012 εξοπλισµού και υλικών, για αποκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 21748 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108114 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002697246 2015-04-07

15PROC002697246 2015-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 7/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8036 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 02/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 1/7-01-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση ενστάσεων κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τίτλος : ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 72.999,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05-11-2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.:104078 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.262,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23% ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17

Ηµεροµηνία 14/08/2015. Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr. dimoskarditsas.gov.gr. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 14/08/2015 1 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email Katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr URL dimoskarditsas.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας.

843/19-1-2011 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 843/19-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ: 5 Από το πρακτικό 1 ης /2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Το ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 27 /03/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3575 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 68723/16-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 13-12-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000

47 ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ JZ 3Χ6 JZ ΜΕΤΡΟ 3,9000 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος MM 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 22,2000 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 29,0000 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ )

για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1658 / 19-02-2015 για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13737/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117

Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 18.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ. : 53594 Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306 ΤΗΛ: 2551350117 Αρ. Μελέτης: 42/15 FAX: 25551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Χωνευτού Τύπου ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (750Ν---DIN) ΜΠΕΤΟΝ PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 45010611.30 PROFLEX σπιράλ με επικάλυψη 11 M.T. 50/200 Μ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0,710 45010613.30

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ O Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25

Μελέτη προµήθειας Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Περαία, 27.02.2014 Τίτλος: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ήµου Θερµαϊκού για το έτος 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014 Αριθ. Διακ.: 339/14 ΕΠ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3

λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 λευκό κρεμ Bassiakos Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3 S W E E T L I N E ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ SWEETLINE ΧΩΝΕΥΤΟΙΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗh ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 11011Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισµός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Νοέµβριος ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο ήµος έχει ήδη δροµολογήσει τη µεταφορά της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΚΥ-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 73 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τετάρτη 27 Απριλίου 2011 & ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART

ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART ΤΑΦ - ΑΝΤΑΠΤΟΡ - SKART 300-10003 300-10002 300-10003 ΤΑΦ ΙΠΟΛΙΚΟ 100/600 1,00 300-10004 ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ 2 ΕΞΟ ΩΝ 50/150 1,75 300-10002 ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟ ΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) 50/150 1,95 300-10020 ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 50/150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31

Πολύπριζα 4. Φις - Αντάπτορες 16. Παλαντέζες 20. Εργοταξιακοί διανομείς 27. Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Περιεχόμενα Σελίδα Πολύπριζα 4 Φις - Αντάπτορες 16 Παλαντέζες 20 Εργοταξιακοί διανομείς 27 Διακόπτες και πρίζες εξωτερικών χώρων 31 Φορητός φωτισμός - Φωτιστικά - Οικ. λαμπτήρες 36 Οικονομικές λάμπες προβολέων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η 1002/ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV 31681410-0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.) ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα