ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΤΩΕ6-ΜΗΠ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 25 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 485/2013 Θ Ε Μ Α «Έγκριση του πρακτικού για το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Στο ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδος ευτέρα και ώρα συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ήµου Καβάλας, µετά την από 22 Νοεµβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. Λόγω του ότι τα τακτικά µέλη κ.κ. Εµφιετζής Σάββας και Σχοινάκης Στυλιανός, είχαν δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα αναπληρωµατικά µέλη αυτής κ.κ. Γεωργιάδης Παντελεήµων και Πεφάνης Κωνσταντίνος. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Γεωργιάδης Παντελεήµων, εµερτζίδης Παύλος, Πεφάνης Κωνσταντίνος, Σταυρίδης Κυριάκος. Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 29/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: Εµφιετζής Σάββας, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σχοινάκης Στυλιανός. Απεχώρησαν: Επανήλθαν: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ αριθ. 02/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση του πρακτικού για το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας», ανέγνωσε την υπ αριθ /2013 εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών, κ. Φιλ. Χαραλαµπίδη στην οποία αναφέρονται τα εξής: Σας διαβιβάζουµε το από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ «Άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». Κατόπιν αυτών, αφού λάβετε υπ όψη σας τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία θα εγκρίνετε : Α) Tο από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της 1

2 Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ που αφορά το άνοιγµα οικονοµικών προσφορών του τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του ήµου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και Β) την κατακύρωση της προµήθειας σύµφωνα µε το από πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, 21 του ΕΚΠΟΤΑ, την υπ αριθ. 275, 444 & 485/2013 ΑΟΕ, τις 127,169 & 375/2013 Α Σ, τo από Πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ και την ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει το από , πρακτικό της 137 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ που αφορά : «Άνοιγμα οικονομικής προσφοράς του τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας του Δήμου Καβάλας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». Β. Αποδέχεται τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών : 1. ΠΑΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ και 2. Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε.- Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 17 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ ΑΦΜ Ο.Υ. Φ.Α. Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Γ. Κατακυρώνει την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στις εταιρείες: 1. ΠΑΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚ/ΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΓΚΛΗ 14 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ ΦΑΞ Α.Φ.Μ Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ των ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εκτός των τιµών που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού κατηγορία Προβολείς ειδικής χρήσης α/α 7, κατηγορία Ρευµατοδέτες µε α/α 20, κατηγορία ιάφορα υλικά µε α/α 17,57 και Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ 17 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝΙΑ ΤΗΛ ΑΦΜ Ο.Υ. Φ.Α. Ε. ΑΘΗΝΩΝ, των ειδών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα εκτός των τιµών που υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιµές του προϋπολογισµού κατηγορία Λαµπτήρες ειδικής χρήσεως α/α 11, κατηγορία Λαµπτήρες Προβολέων µε α/α 1,2, κατηγορία Προβολείς ειδικής χρήσης α/α 7, κατηγορία Συσσωρευτία (µπαταρία) ξηρά µε α/α 1-4 & 6-7, κατηγορία Πηνία Πρότυπα µε α/α 4-5 & 8, κατηγορία ιακόπτες πάσης φύσεως µε α/α 1-2 & 5-9, κατηγορία Ρευµατοδέτες µε α/α 5, 7-8, 11, 13-14, κατηγορία Ρευµατολήπτες µε α/α 1, κατηγορία Ασφάλειες Μαχαιρωτές µε α/α 7, κατηγορία ιάφορα υλικά µε α/α 1-2, 8-9,12-13,17-18,20,22,29,33,35,37,39-40,42,46,48-52,57-61,68,71,75,89,93,98,101,103, , ,121,123, CPV α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΕΝ. ΤΙΜΗ ΚΑΛΩ ΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑΣ ΤΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1,5 µέτρο 1,40 0,62 ΕΛΛ. ΚΑΟΥΤΣΟΥK 2 ΚΑΛΩ ΙΟ 7Χ1,5 µέτρο 1,70 0,87 ΕΛΛ. 2

3 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 1,5 µέτρο 0,35 0,10 ΕΛΛ. 4 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 10 µέτρο 1,60 0,63 ΕΛΛ. 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 4 µέτρο 0,75 0,26 ΕΛΛ. 7 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΑΦ 6 µέτρο 1,00 0,38 ΕΛΛ. 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥLHY 4X0,75 µέτρο 0,50 0,24 ΕΛΛ. 9 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.2XO,75 µέτρο 0,30 0,13 ΕΛΛ. 10 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK. 2X1 µέτρο 0,26 0,18 ΕΛΛ. 13 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK 3X2,5 µέτρο 0,90 0,58 ΕΛΛ. 14 µέτρο ,92 ΕΛΛ. ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X4 14 ΚΑΛΩ ΙΟ EYK.3X6 µέτρο 2,80 1,43 ΕΛΛ. 15 ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY2XO,75 µέτρο 0,30 0,06 ΕΛΛ. 16 ΚΑΛΩ ΙΟ NYLHY 3X1,5 µέτρο 0,70 0,17 ΕΛΛ. 17 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 1,5 µέτρο 0,16 0,10 ΕΛΛ. 18 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 10 µέτρο 1,30 0,67 ΕΛΛ. 19 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 16 µέτρο 2,20 1,09 ΕΛΛ. 20 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 2,5 µέτρο 0,26 0,17 ΕΛΛ. 21 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 4 µέτρο 0,55 0,27 ΕΛΛ. 22 ΚΑΛΩ ΙΟ NYA 6 µέτρο 0,80 0,40 ΕΛΛ. 23 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 2Χ1,5 µέτρο ,24 ΕΛΛ. 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 µέτρο ,37 ΕΛΛ. 25 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ10 µέτρο 4,20 1,62 ΕΛΛ. 26 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 µέτρο ,57 ΕΛΛ. 27 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ4 µέτρο ,89 ΕΛΛ. 28 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 3Χ6 µέτρο ,30 ΕΛΛ. 29 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ1,5 µέτρο ,57 ΕΛΛ. 30 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ10 µέτρο 6,75 2,58 ΕΛΛ. 31 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ2,5 µέτρο ,92 ΕΛΛ. 32 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ4 µέτρο 2.2 1,44 ΕΛΛ. 3

4 33 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ 5Χ6 µέτρο ,14 ΕΛΛ. 34 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛΑΚΕ µέτρο 0,70 0,34 ΕΛΛ. 3Χ1,5 35 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΜ ΠΛ 3Χ2,5 µέτρο 1,15 0,40 ΕΛΛ. ΚΑΛΩ ΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 1 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 µέτρο ,38 ΕΛΛ. 2 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 µέτρο 4,20 1,63 ΕΛΛ. 3 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ10+1,5 µέτρο 4,35 2,37 ΕΛΛ. 5 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 µέτρο 1,15 0,57 ΕΛΛ. 6 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ4 µέτρο ,90 ΕΛΛ. 8 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 3Χ25 µέτρο 9,90 2,38 ΕΛΛ. 9 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ4Χ1,5 µέτρο ,49 ΕΛΛ. 10 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10 µέτρο 5,50 2,89 ΕΛΛ. 11 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ10+1,5 µέτρο 6,70 1,89 ΕΛΛ. 12 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ16 µέτρο 9,00 4,69 ΕΛΛ. 13 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ2,5 µέτρο ,76 ΕΛΛ. 14 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 µέτρο ,19 ΕΛΛ. 15 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 4Χ6 µέτρο ,74 ΕΛΛ. 16 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 µέτρο 1,15 0,58 ΕΛΛ. 17 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 µέτρο 5.5 3,60 ΕΛΛ. 18 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 µέτρο ,20 ΕΛΛ. 19 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ16+2,5 µέτρο 12,00 5,93 ΕΛΛ. 20 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 µέτρο 1.5 0,93 ΕΛΛ. 21 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 µέτρο ,44 ΕΛΛ. 22 ΚΑΛΩ ΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 µέτρο ,17 ΕΛΛ. 23 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ µέτρο 1,60 0,93 VOR 3Χ1.5 ΠΑΡΠΑΝ 24 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 3µ. ΤΕΜ 5,85 3,70 VOR ΠΑΡΠΑΝ 25 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 1µ. ΤΕΜ 4,80 2,17 VOR ΠΑΡΠΑΝ 26 ΚΑΛΩ ΙΟ ΣΠΙΡΑΛ 5µ. ΤΕΜ 8,15 2,91 VOR 4

5 ΠΑΡΠΑΝ 27 ΚΑΛΩ ΙΟ τηλεφώνου µέτρο 3,80 1,24 CENTRAL σπιράλ µε κλιπς 28 ΚΑΛΩ ΙΟ τηλ.5/2/06 µέτρο 0,75 0,24 ΕΛΛ. 29 ΚΑΛΩ ΙΟ FTP µέτρο 0,60 0,23 ΕΛΛ. 30 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.UTP µέτρο ,18 ΕΛΛ. 31 ΚΑΛΩ ΙΟ THL 2ζευγών µέτρο 0,35 0,11 ΕΛΛ. 32 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ.4ζευγών µέτρο ,20 ΕΛΛ. 33 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ 8ζευγών µέτρο 1,40 0,56 ΕΛΛ. 34 ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΗΛ ΠΛΑΚΕ µέτρο 0,20 0,02 ΕΛΛ. 35 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X1,5 µέτρο 7,50 2,53 VOR ΠΑΡΠΑΝ 36 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 25X2,5 µέτρο 11,30 4,14 VOR ΠΑΡΠΑΝ 37 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X1,5 µέτρο 7,90 3,32 VOR ΠΑΡΠΑΝ 38 ΚΑΛΩ ΙΟ GS 31X2,5 µέτρο 14,80 5,45 VOR ΠΑΡΠΑΝ ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥ 39 ΧΑΛΚΟΣ κιλό ,87 ΕΛΛ. ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ,63 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 2Χ63Α ΤΕΜ 50,00 33,97 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ40Α ΤΕΜ 41,00 24,04 ABB ΑΝΤΙΗΛ/ΚΟΣ 4Χ63Α ΤΕΜ 65,00 44,39 ABB ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ. 10Α ΤΕΜ ,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16ΑτύπουΚ ΤΕΜ ,08 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 16A ΤΕΜ 5,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20ΑτύπουΚ ΤΕΜ 6,50 4,31 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 20Α ΤΕΜ 6,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 25 Α ΤΕΜ 6,50 1,86 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32ΑτύπουΚ ΤΕΜ 6,90 4,76 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 32 Α ΤΕΜ 6,90 2,00 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 40Α ΤΕΜ 6,90 2,00 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 63 Α ΤΕΜ 13,50 4,53 ABB ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ 6 Α ΤΕΜ 3,20 2,00 ABB ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63Α ΤΕΜ , ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Ααπλή ΤΕΜ 3,00 0, ΒΑΣΗ ασφαλειας νεοζετ 35 Α ΤΕΜ , ΒΑΣΗ Ε33 63 Α ΤΕΜ 4,00 0, ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 63 Α ΤΕΜ 3,00 1, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ 0,15 0,15 5

6 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ 0,15 0, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. νεοζετ ΤΕΜ 0,15 0, ΜΗΤΡΕΣ 10Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 16 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 20Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 35 Α ΤΕΜ 0,30 0, ΜΗΤΡΕΣ 50Α ΤΕΜ 0,40 0, ΜΗΤΡΕΣ 63Α ΤΕΜ 0,40 0, ΜΗΤΡΕΣ 6Α ΤΕΜ 0,30 0, ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΕΜ 0,50 0, ΠΩΜΑ ΓΟΛΙΑΘ ΠΟΡΣΕΛΑΝ. ΤΕΜ 1,50 3, ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ 16/25 Α ΠΟΡΣ ΤΕΜ 0,50 0, ΠΩΜΑ ΝΖ 63 Α ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ ΤΕΜ 2,00 0,31 ΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΤΕΜ ,10 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63Α ΤΕΜ 4,00 2,81 ABB ΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ20Α ΤΕΜ 4,50 2,05 ABB ΙΠΟΛΙΚΟΣ 2Χ25Α ΤΕΜ 6,00 3,81 ABB 5 ΑΣΦΑΛΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ,22 ABB Χ20Α ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ40Α ΤΕΜ ,00 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α ΤΕΜ 9,60 6,52 ABB ΡΑΓΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ63Α ΤΕΜ 13,50 9,51 ABB ΗΛΕΚΤΟΡΝΟΜΟΙ ΡΕΛΕ 4KW ΤΕΜ 17,00 5,31 ABB ΡΕΛΕ 5,5KW 3+1A ΤΕΜ 19,50 13,32 ABB ΡΕΛΕ 7KW ΤΕΜ 26,00 8,12 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 16Α ΤΕΜ 12,50 4,91 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 25Α ΤΕΜ 20,00 12,92 ABB ΡΕΛΕ ΘΕΡΜ/ΤΩΝ 40Α ΤΕΜ 39,00 24,91 ABB ΡΕΛΕ Α (4 KW) ΤΕΜ ,32 ABB ΡΕΛΕ Α (7.5 KW) ΤΕΜ ,85 ABB ΡΕΛΕ Α (11 KW) ΤΕΜ ,54 ABB ΡΕΛΕ Α (15 KW) ΤΕΜ ,84 ABB ΡΕΛΕ Α (22 KW) ΤΕΜ ,64 ABB ΡΕΛΕ Α (30 KW) ΤΕΜ ,60 ABB ΡΕΛΕ Α (37 KW) ΤΕΜ ,04 ABB ΡΕΛΕ Α (45 KW) ΤΕΜ ,31 ABB ΡΕΛΕ Α (55 KW) ΤΕΜ ,31 ABB ΡΕΛΕ Α (75 KW) ΤΕΜ ,71 ABB ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10Α ΤΕΜ , ΦΥΣΙΓΓΙΑ 16A ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α ΤΕΜ , ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25 A ΤΕΜ 0,30 0,14 6

7 ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35 Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α βραδείας τήξης ΤΕΜ 0,40 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α ΤΕΜ 0,50 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63 Α βραδείας τήξης ΤΕΜ 0,48 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ 6 α ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ 0,25 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 50Α ΤΕΜ 0,45 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 63 Α ΤΕΜ 0,45 0, ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 80Α ΤΕΜ 3,00 2,05 20 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 5Α ΤΕΜ 25 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 125Α ΤΕΜ 26 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 80Α ΤΕΜ 27 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 100Α ΤΕΜ 28 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 125Α ΤΕΜ 29 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 160Α ΤΕΜ 30 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 200Α ΤΕΜ 31 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 250Α ΤΕΜ 32 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ1 350Α ΤΕΜ ΘΕΡΜΙΚΑ 13-19Α ΤΕΜ 17,00 16,49 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 18-25Α ΤΕΜ 18,00 20,64 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 22-32Α ΤΕΜ 32,00 27,48 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 29-42Α ΤΕΜ 32,00 30,43 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 36-52Α ΤΕΜ 38,00 35,40 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 45-63Α ΤΕΜ 40,00 35,40 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 60-80Α ΤΕΜ 40,00 41,14 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ 65-90Α ΤΕΜ 48,00 46,99 ABB ΘΕΡΜΙΚΑ Α ΤΕΜ 165,00 55,75 ABB ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΛΕΡ 100Χ80Χ30 2πόρτες ΤΕΜ 180,00 164,15 KYBA και θυρίδα ΠΙΛΕΡ 45Χ30 ΤΕΜ 40,00 19,16 KYBA ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΙΛΕΡ 65Χ55 ΤΕΜ 85,00 48,46 KYBA ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΚΙ 1- ΤΕΜ ,64 ABB 2ασφ.εξωτερικό ΠΙΝΑΚΑΚΙ στεγα.3-5 ΤΕΜ ,01 ABB θέσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. 1σειρας ΤΕΜ 15,00 9,89 ABB 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΤΕΜ 20,00 13,90 ABB 2σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΛΟΣ ΕΞΩΤ. ΤΕΜ 25,00 19,31 ABB 3 σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 1 ΤΕΜ 10,00 7,78 ABB σειράς ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 2 ΤΕΜ 15,00 10,83 ABB σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 3 ΤΕΜ 22,00 16,49 ABB σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ χωνευτός 4 ΤΕΜ 41,00 14,75 HAGER σειρών ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 18,80 13,68 ABB 1σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 27,00 19,72 ABB 2σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 32,00 27,09 ABB 3σειρ ΠΙΝΑΚΑΣ εξωτ στεγανός ΤΕΜ 55,00 23,00 HAGER 4σειρ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ TEM 2,00 1,39 ABB ΛΑΜΠΑwhite son 100w TEM 30,00 9,70 OSRAM ΛΑΜΠΑ HQI 250W TEM 15,94 13,34 OSRAM ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΜΠΑ HQI 400W TEM 15,94 13,34 OSRAM ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΤΜΩΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. TEM 25,00 7,22 OSRAM εστίας 150 W ΛΑΜΠΑ HQI υδραργ κερ. TEM 25,00 15,66 OSRAM εστίας 100 W ΛΑΜΠΑ HQI υδρ. κερ. TEM 2,80 0,61 OSRAM εστίας διχρ. 12V 50 W ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 150W TEM 10,62 9,74 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 250W TEM 12,87 11,29 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ.νατρίου 400W TEM 16,64 13,82 OSRAM σωληνωτή ΛΑΜΠΑ ατµ υδραργ. 80W TEM 1,85 1,12 OSRAM ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. TEM 1,85 1,12 OSRAM 125W ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. 250W TEM 4,67 2,36 OSRAM ΛΑΜΠΑ ατµ. υδραργ. TEM 6,43 3,23 OSRAM 400W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET 70W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET100W Λάµπα Phillips master sity TEM 25,50 21,05 PHILIPS white CDO-ET 150W Λάµπα Phillips master sity white CDO-TT 250W TEM 48,00 39,96 PHILIPS 8

9 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ TEM 3,00 1,54 LUXRAM ΚΑΡΥ ΑΚΙ LUXRAM 9W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,20 0,97 OSRAM PRO 75W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,20 0,95 PHILIPS PRO 105W ΛΑΜΠΑ HALOGEN ECO TEM 2,40 1,36 OSRAM PRO 116W Λάµπα Phillips E Shaver 20W TEM 7,50 0,84 PHILIPS Λάµπα Phillips Softone E TEM 5,00 3,90 PHILIPS Shaver κερί 8W Λάµπα Phillips Softone E TEM 5,00 3,90 PHILIPS Shaver κερί 15W Λάµπα Phillips SL- TEM 7,50 1,45 PHILIPS Electronic V 20W ΛΑΜΠΑ SLE 23W TEM 6,52 3,67 PHILIPS PHILLIPS ΛΑΜΠΑ 23W ηλεκτρονική TEM 2,52 1,45 PHILIPS PHILLIPS Λάµπα ηλεκτρονική TEM 3,78 3,01 LUXRAM πρισµατική LUXRAM SL K ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM 5,50 4,91 OSRAM ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ 1000W TEM 5,50 3,38 OSRAM µακριά ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ TEM 3,00 1,26 OSRAM 150Wµακρ ΛΑΜΠΑ ΙΩ ΙΝΗΣ TEM 3,00 1,44 OSRAM 300Wµακρ ΛΑΜΠΑµικτ.φωτισµ. 160 W TEM 4,50 3,67 OSRAM ΛΑΜΠΑ πυρακτ 60W 42V TEM 1,00 0,73 PHILIPS ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ φθορίου18w TEM ,65 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου 36W TEM ,69 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου 58W TEM ,79 PHILIPS ΛΑΜΠΑ φθορίου κυκλ.40w TEM ,43 PHILIPS ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ25 πλήρης TEM ,58 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ30 πλήρης TEM ,04 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ40 πλήρης TEM 22,00 13,94 ΠΕΤΡΙΣ ΓΛΟΜΠΟΣ Φ50 πλήρης TEM ,14 ΠΕΤΡΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ 150W NATΡΙΟΥ ΑΡΜΑΤΟΥΡΕΣ-ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ µεταλλική ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΟΝΑ πλαστική ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ τουαλέτας απλή ,30 ΠΕΤΡΙΣ TEM 15,00 5,63 TEM 4,00 1,64 TEM 15,00 3,43 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙ 9

10 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 250W TEM 60,00 23,87 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ1000W στεγ.ιωδίνης TEM 12,00 5,75 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W TEM 40,00 23,87 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEM 18,00 10,92 ΛΑΚΑΣ- ΑΡΒ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη150w TEM ,54 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 70W TEM ,75 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΙΚΟ νατρίου πλήρη 250W TEM 60,00 43,11 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ18W TEM ,17 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ36W TEM ,69 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 1Χ58W TEM ,24 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ18W TEM ,98 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ36W TEM ,15 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚO σκαφ.φθορίου 2Χ58W TEM ,56 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 80W TEM ,22 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 125W TEM ,52 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη 250W TEM ,78 ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΣΤΑΡΤΕΡ4- TEM 0,32 0,27 OSRAM 80W ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 250W TEM ,68 SCHWABE ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 400W TEM ,91 SCHWABE ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου 70W TEM ,68 SCHWABE ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΑ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΞΗΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 9 V TEM 2,20 1,14 PHILIPS ΜΠΑΤΑΡΙΑ SUPER MINI TEM 0,50 0,21 PHILIPS R6 1,5V MΠATAΡIA ΑΛΚ. TEM 1,00 0,70 PHILIPS 1,5Vµεσαία ΜΠΑΤΑΡΙΑ TEM 0,70 0,21 PHILIPS ΑΛΚ.1,5Vµινιόν ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V TEM 2,20 0,75 PHILIPS ΠΛΑΚΈ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V TEM 2,00 1,05 PHILIPS ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥΒΛΟ 6V TEM 3,00 2,09 PHILIPS ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου 70 W TEM ,20 SCHWABE 10

11 ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 80 TEM ,06 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 400 TEM 16,00 7,48 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ φωτ.υδραργύρου 125 TEM ,56 SCHWABE W ΠΗΝΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI TEM 23,00 11,37 SCHWABE 400W ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,77 ALIBERTI ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,31 ALIBERTI ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ TEM 3,00 1,36 ALIBERTI ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ TEM 3,00 1,31 ALIBERTI ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ TEM 3,00 1,09 ALIBERTI ΕΞΩΤ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΧΩΝ. TEM 3,00 1,09 ALIBERTI ΙΑΚ.ΚΟΜ.ΕΞΩΤ.ΣΤΕΓΑΝ TEM 3,20 1,84 ALIBERTI ΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤ. TEM 3,20 1,43 ALIBERTI ΕΞΩΤ ΙΑΚΟΠΤΗΣ TEM 3,00 1,43 ALIBERTI ΚΟΜΙΤ.ΧΩΝΕΥ ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΠΡΙΖΑ ΠΟΡΣΕΛ ΛΕΥΚΗ TEM 3,00 1,39 ALIBERTI ΦΙΣ ΛΑΣΤΙΧ. ΣΟΥΚΟ TEM 2,00 1,05 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM 1,50 0,93 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,00 1,20 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,50 1,49 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ- ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM 4,00 2,99 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,50 1,90 MONOKRO ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 6 ΘΕΣΕΩΝ- ΚΑΛΩ ΙΟ- ΙΑΚΟΠΤΗ TEM 6,00 2,88 MONOKRO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ TEM ,52 KASINAKI. ΕΞ.ΣΤΕΓΑΝΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ TEM 2,50 1,30 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ. ΙΠΛΗ TEM 2,80 0,82 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.ΜΟΝΗ TEM 1,50 0,59 KASINAKI ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝ. ΜΟΝΗ TEM 3,50 1,57 KASINAKI. ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEM 0,70 0,37 MONOKRO ΦΙΣ ΣΟΥΚΟΥ ΘΗΛΥΚΟ TEM 0,90 0,52 MONOKRO ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 11

12 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,50 3,23 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 100Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,90 3,23 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 125 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 6,00 3,68 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 250 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 10,00 3,68 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 350Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,37 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 25 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 80Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 100 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,17 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 125 Α ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΚΡΑ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΤΕΜ 0,33 0,14 ΚΑΡΑΧΑΛ ΘΗΛΥΚΑ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10 ΤΕΜ 0,33 0,14 ΚΑΡΑΧΑΛ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ Φ10Χ4.3 ΤΕΜ 0,33 0,08 ΚΑΡΑΧΑΛ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΙΝΑΚΟΣ ΤΕΜ 0,25 0,15 MONOKRO ΒΙΣΜΑΤΑ 10 ΟΥΠΑ 100τεµ ,78 ΚΑΡΑΧΑΛ ΓΑΝΤΖΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜ 0,80 0,62 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ80 100τεµ ,24 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,24 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,49 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 2,5Χ τεµ ,63 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 3,6Χ τεµ ,82 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 5Χ τεµ ,49 GEWISS ΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 7,5Χ τεµ 8,00 7,43 GEWISS ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ 0,90 0,62 KASINAKI. 25Χ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ 0,70 0,69 KASINAKI. 12Χ13 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΠΑΚΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 0,10 0,07 MONOKRO ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΙ ΩΤΑ ΤΕΜ 0,10 0,02 MONOKRO ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ6Χ35 100τεµ 6,00 1,87 ΚΑΡΑΧΑΛ ΚΛΕΜΕΣ 1,5 12αδα 0,50 0,20 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ Γερµανίας 12αδα 1,80 0,53 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 2,5 12αδα 0,60 0,34 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 4-10 Γερµανίας 12αδα 1,00 0,33 TRIDONIK ΚΛΕΜΕΣ 6 12αδα 0,70 0,55 TRIDONIK ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦ. ΤΕΜ 0,10 0,02 CENTRAL ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΟΛΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ 1,00 0,75 ΚΑΡΑΧΑΛ ΚΟΛΑΡΑ ΛΑΜΠΑΣ ΤΕΜ 0,10 0,05 GEWISS Φθορίου ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 16 ΜΕΤΑΛ. ΤΕΜ 0,35 0,04 GEWISS 12

13 ΚΟΛΑΡΑ ΩΜΕΓΑ 21 ΤΕΜ 0,45 0,03 GEWISS ΜΕΤΑΛ ΚΟΥΤΙ ΤΕΜ 2,50 1,31 GEWISS διακλ.στεγ.120χ80χ ΚΟΥΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΕΜ 0,15 0,05 GEWISS ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 25 ΤΕΜ 0,70 0,20 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ25 ΤΕΜ 1,50 0,80 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ50 ΤΕΜ 1,80 1,16 HAGER ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 70 ΚΑΡΕ ΤΕΜ 2,00 1,49 HAGER ΚΩΣ 5,5 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΤΕΜ 0,10 0,06 ΚΑΡΑΧΑΛ ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑΣ 4Χ16 ΤΕΜ 17,00 9,21 NORATEX ΜΠΑΛΑΣΤ 20W ΤΕΜ 2,20 2,01 SCHWABE ΜΠΑΛΑΣΤ 40 W ΤΕΜ 2,20 2,01 SCHWABE MΠOYAT ΣΤΕΓΑΝΑ D9125 ΤΕΜ 2,00 0,45 MONOKRO ΜΠΟΥΑΤ ΑΠΛΑ χωνευτά τετράγωνα ΤΕΜ 0,35 0,23 MONOKRO ΝΤΟΥΙ Ε27 ΑΠΛΟ ΤΕΜ 0,50 0,20 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΤΕΜ 0,60 0,38 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ 0,66 0,20 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε33 ΤΕΜ 1,50 0,10 ΑΠΟΣΤΟΛ ΝΤΟΥΙ πορσελάνης µικρό ΤΕΜ 1,10 0,14 ΑΠΟΣΤΟΛ ΡΑΓΑ στήριξης υλικών ΤΕΜ 2,80 0,80 KYBA 1µέτρου ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΜ 0,20 0,14 MONOKRO ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα ,41 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 5Χ20 100αδα 1,40 0,96 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 6Χ25 100αδα ,02 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 7Χ25 100αδα ,09 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 8Χ25 100αδα ,15 ΚΑΡΑΧΑΛ ΡΟΚΑ 9Χ25 100αδα ,28 ΚΑΡΑΧΑΛ ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ 1,17 ABB ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ16 ΤΕΜ 0,50 0,28 ΧΑΡΑΛΑΜ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ36 ΤΕΜ 2,50 0,70 ΧΑΡΑΛΑΜ ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ20 ΤΕΜ 0,57 0,36 ΑΠΟΣΤΟΛ ΤΑΦ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ 1,70 1,09 ΑΠΟΣΤΟΛ ΤΖΑΚ ΚΑΡΦΙ ΤΕΜ 1,60 0,17 CENTRAL ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΡΣΕΝ. ΤΕΜ 1,60 0,66 ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΙΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΤΕΜ 2,20 1,05 ΑΠΟΣΤΟΛ ΘΗΛΥΚΟ ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.12 ΜΕΤ ,22 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.14 ΜΕΤ ,24 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.16 ΜΕΤ ,27 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.24 ΜΕΤ 0,80 0,46 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.30 ΜΕΤ ,67 GEWISS ΦΛΕΞΜΠΛ ΠΛΑΣΤ.35 ΜΕΤ ,09 GEWISS ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.10 ΜΕΤ ,58 ΚΑΡΑΧΑΛ ΧΤΕΝΙ ΑΣΦ. ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΤΕΜ 1,95 1,63 HAGER 13

14 ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 0,70 0,44 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 0,90 0,58 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΣΩΛΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤ 1,10 0,72 GEWISS ΣΠΙΡΑΛΗΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΜ ,68 GEWISS ΗΛ/ΓΙΚΟ 40Χ ΦΛΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΕΜ 16,00 10,11 GEWISS ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΤΕΜ 7,60 2,26 ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΩΤΙΣ ΡΟΜΟΥ MΠATAΡIA ΑΛΚ. ΤΕΜ ,70 PHILIPS 1,5Vµεσαία ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΜ 0,26 0,21 PHILIPS ΑΛΚ.1,5Vµινιόν ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚ.9V ΤΕΜ 1,26 0,75 PHILIPS 128 ΠΛΑΚΈ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Α µεγάλη 1,5V ΤΕΜ 1,31 1,05 PHILIPS ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΣ 4W ΤΕΜ ,71 ΚΑΜΠΟΥ Ρ. CPV α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΕΝΔΕΙΚΤ ΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΥΚΑΣ ΤΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 0,16 NEXANS μέτρο 0,40 0,17 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,26 NEXANS μέτρο 0,75 0,26 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,38 NEXANS μέτρο 1,00 0,38 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,24 NEXANS μέτρο 0,50 0,24 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,25 NEXANS μέτρο 0,38 0,26 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,36 NEXANS μέτρο 0,54 0,37 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,17 NEXANS μέτρο 0,26 0,17 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,37 NEXANS μέτρο ,37 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. 0,57 NEXANS μέτρο ,57 ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔ. ΚΑΛΩΔΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ 4 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 μέτρο 6,70 3,60 NEXANS 7 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ6 μέτρο ,34 NEXANS 23 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ μέτρο 1,60 0,93 NEXANS 3Χ1.5 ΔΙΑΚΟΠΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛ/ΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΤΑΣΕΩΝ 14

15 5 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΕΜ 2, ΜΑΧΑΙΡ.100Α 1,33 6 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. ΤΕΜ 2, Α 1,33 7 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡ. ΤΕΜ 2, Α 1,33 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 63 Α ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI ΚΑΛΥΜΜΑΤΑασφ. απλά ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI 19 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ασφ. ΤΕΜ 0,15 0,15 ETI νεοζετ ΜΗΤΡΕΣ 25 Α ΤΕΜ 0,30 0,15 ETI 30 ΠΩΜΑ Ε16 25 Α ΤΥΠΟΥ ΤΕΜ 1,00 0,40 ETI ΔΕΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 10Α ΤΕΜ 0,25 0,16 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 16 Α ΤΕΜ 0,35 0,16 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 20Α ΤΕΜ 0,35 0,17 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 25 Α ΤΕΜ 0,35 0,17 ETI ΦΥΣΙΓΓΙΑ νεοζετ 35 Α ΤΕΜ ,20 ETI 21 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 40Α ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΕΜ ,33 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 63Α 23 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ0 80Α ΤΕΜ 24 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗ , Α ΤΕΜ 14 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ με ΤΕΜ ,75 SCHNEIDER εφεδρεία 24 ωρών ΛΑΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 8,70 7,19 SYLVANIA 70W ΜΕ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΛΑΜΠΑ ΙΩΔΙΝΗΣ TEM 3,00 2,06 PHILIPS 150Wκοντή ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ - ΝΑΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 25,50 7,98 PHILIPS 100W σωληνωτή whiteson ΛΑΜΠΑ ατμ.νατρίου TEM 25,50 8,40 PHILIPS 150W σωληνωτή white-son ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ν52 TEM 8,00 3,89 VARDA LIGHT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΦΩΤ/ΚΟ υδραρ.πλήρη TEM 76,00 38,00 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ 400W ΦΩΤ/ΚΟ για λάμπες ατμών νατρίου W από TEM ,40 ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ 15

16 πολυκαρβονικό υλικό στεγανό ΙΡ54στο χώρο λαμπτήρα και ΙΡ44στο χώρο οργάνων. ΕΚΚΙΝΗΤΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ νατρίου TEM ,23 ELT 150W ΠΗΝΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,67 ELT 150 W ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,12 ELT 250 W ΠΗΝΙΟ φωτ. νατρίου TEM ,41 ELT 400 W ΠΗΝΙΟ TEM 12,00 4,66 ELT φωτ.υδραργύρου 250 W ΠΗΝΙΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI TEM 18,00 6,69 ELT 250 W ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/Μ Α/Ρ TEM 4,00 1,74 LEGRAND ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ TEM 2,00 0,97 BIKO + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 TEM ,21 BIKO ΘΕΣΕΩΝ+ ΚΑΛΩΔΙΟ+ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ- TEM 3,50 1,53 BIKO ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ TEM 4,00 1,41 LEGRAND ΧΩΝ.+ΚΑΠΑ ΠΡΙΖΑ ΤΗΛ.ΧΩΝΕΥΤΗ TEM 4,00 0,32 CENTRAL ΔΙΠΛ ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ TEM 6,00 CENTRAL ΣΟΥΚΟ 2,23 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 5,00 3,26 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 160 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 6,00 3,26 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΙ 200 Α ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ TEM 4,00 1,33 ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΗΟ 40 Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΒΙΣΜΑΤΑ Νο 8 ΟΥΠΑ 100τεμ ,91 VIOKAR ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΔΡΟΜΟΥ ΤΕΜ 6,00 0,95 ΔΡΑΚΟΝΤΑ ΕΙΔΗΣ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 100τεμ ,29 3Μ 2,5Χ ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΡΥΚ 100τεμ ,97 3Μ 7,5Χ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΜ ,99 ΕΛΕΜΚΟ Φ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 100Χ60 ΜΕΤ ,69 VIOKAR 16

17 ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤ ,78 VIOKAR 25Χ25 ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤ ,44 VIOKAR ΠΛΑΣΤΙΚΟ60X ΚΑΡΦΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 6Χ18 100τεμ 5,00 0,13 ROBOT ΚΛΕΜΕΣ 10 12αδα ,57 LEGRAND ΚΛΕΜΕΣ 16 12αδα 1,80 1,49 LEGRAND ΚΛΕΜΕΣ 25 12αδα 3,00 0,92 LEGRAND ΡΟΚΑ 8/25 100τεμ 1,40 0,03 VIOKAR ΡΟΚΑ 7/25 100τεμ 1,20 0,05 VIOKAR ΚΟΥΤΙ διακλαδ.στεγανό ΤΕΜ 2,00 0,05 SPELSBERG 10Χ ΚΥΠΑΡΙΣΑΚΙΑ 2Χ35 ΤΕΜ 1,60 0,10 LEGRAND ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 10 ΤΕΜ 0,30 0,11 VIOKAR ΚΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ 16 ΤΕΜ 0,30 0,15 VIOKAR ΜΟΥΦΑ 90-Α13Μ ΤΕΜ 12,00 0,19 3Μ ΝΤΟΥΙ Ε14 ΤΕΜ 0,50 0,14 ETI ΝΤΟΥΙ πορσελ. Ε27τύπου ΔΕΗ ΤΕΜ 1,60 0,42 KALLEPORS ELEN ΝΤΟΥΙ πορσελάνης Ε27 ΤΕΜ 2,00 0,40 KALLEPORS 1/8 ELEN ΡΟΚΑ 10Χ25 100αδα ,16 VIOKAR ΡΟΚΑ 14Χ35 100αδα ,48 VIOKAR ΡΟΚΑ 5Χ20 ΠΛΑΚΕ 100αδα ,01 VIOKAR ΡΟΚΑ 6Χ35 100αδα ,07 VIOKAR ΡΟΚΑ 10Χ35 100αδα ,14 VIOKAR ΡΟΚΑ 8Χ35 100αδα ,21 VIOKAR ΡΟΚΑ 9Χ35 100αδα ,35 VIOKAR ΣΠΙΡΑΛ 2 ΜΕΤ 3,80 1,48 CAVIDOTTO ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥ ΤΕΜ 1,40 0,94 LEGRAND ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ 3,00 ABB ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΣΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ Φ29 ΤΕΜ 1,50 0,38 UNICAP ΤΑΙΝΙΑ Bουλκανιζόμενη ΤΕΜ 8,00 1,79 3Μ 40KV ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΕΜ 1,07 0,46 WONDER 38Χ ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ13 μικρό ΤΕΜ 3,50 0,83 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΡΚΙ 0,7Χ25 μεγάλ ΤΕΜ 4,00 1,28 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΤΕΜ 2,00 2,00 ETI ΠΟΡΣΕΛΑΝ. 100 ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΜ 22,00 1,60 PANASONIC ΠΛΗΚΤΡΑ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.12 ΜΕΤ ,38 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.14 ΜΕΤ ,43 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.16 ΜΕΤ ,50 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.24 ΜΕΤ ,56 ΜΠΟΥΡΝΑΖ 17

18 ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.30 ΜΕΤ 1,80 0,93 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛ.35 ΜΕΤ 2,10 1,17 ΜΠΟΥΡΝΑΖ ΟΣ X ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1,37 ALIBERTI ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΗΛ/ΓΙΚΟ 30Χ30 ΤΕΜ ,33 VIOKAR Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σιµιτσής ήµαρχος Καβάλας Ακριβές αντίγραφο Καβάλα 26 Νοεµβρίου 2013 Η Γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής Ελένη Καλώτη 18

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΟΩΕ6-Ι36 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 21 ης / 04 Σεπτεµβρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σχολικών - αθλητικών εγκαταστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 89 fax 89 eail: koukounaki@ platanias. gr Έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Παπαδοπούλου Στέλλα, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΠΚ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 13 ης / 06 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 214/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας έτους 2013 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Κωδικός Υλικού Χαρ Αριθμ κωδ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Προϋπολογισµού: 60.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ -- ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες τις αυτεπιστασίας έτους 2014 " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Πίλλαρ - Ηλεκτρικοί Πίνακες 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 19ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 22ης του μηνός ΜΑΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Μ 100 0,45 45,00 Μ 200 0,75 150,00 Μ 200 2,50 500,00 ΤΕΜ 410 8,00 3.280,00 ΤΕΜ 300 3,40 1.020,00 ΤΕΜ 550 2,43 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΘΗΒΩΝ. ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.900 ΠΗΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αριθ. απόφασης 130/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΗΜΟΣ ΚΒΛΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ΒΕΥΩΕ-ΠΟ ΠΟΣΠΣΜ πό το Πρακτικό της µε αριθµό 8 ης / 0 πριλίου 0 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ριθ. απόφασης 0/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή. - Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή. - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών: - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής:

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών απεφάνθη τα εξής: . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Καρδίτσα: 20-04-2016 Αρ. Πρωτ.: 7040 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β41ΑΩΕ6-Ξ9Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 19 ης / 25 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 303/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47009 001-47015 001-47020 001-47011 001-47012 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ 001-47010 001-47007 001-47006 001-47010 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 10Μ 10 17,424 001-47007 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ 3Χ1 15Μ 10 23,760 001-47000 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡ.ΜΙΝΙ 3Χ2.5 20m

Διαβάστε περισσότερα

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

15REQ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Αριθµ Μελ. 12/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Προϋπολογισµός: 59.989,43 (χωρίς Φ.Π.Α) Συνολικά απαιτούµενη πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛΠΩΕ6-ΝΕ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας

Ηλεκτρολογικό υλικό Διακόπτες & πριζες πολυτελείας LARISSA DESPINA Διακόπτης απλός 500-12400 600-12400 700-12400 Διακόπτης διπλός 500-12402 600-12402 700-12402 Διακόπτης A/R 500-12401 600-12401 700-12401 Διακόπτης K/R - A/R 500-12403 600-12403 700-12403

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 67.976,32 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 01/04/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ.Πρωτ. 3483 ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ευρώ: 14.878,95 1.ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δήμαρχος και 2.ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια αναμένεται να ανέλθει στα 35.000,00 (με Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις υπό: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Μ.: 153/15 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 35.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.20.6662.006,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0)

8/6/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.12/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 31682000-0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.262,91Ε (με Φ.Π.Α. 23%) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ UTP 4 ΖΕΥΓΩΝ 5Ε ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 300m) 1 ΤΕΜ 66,00 81,18 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ ι μ ή Κωδ.Είδους Προμηθ Περιγραφή Είδους Προμηθ Ποσ/τα Μον. Μετρ. Μ ο ν. Τιμή Μον. αξια με ΦΠΑ 1416255000001 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3X1,5 (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 0m) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες:ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλέφωνο: 2531352405 FAX: 2531082705 Αρ.µελέτης: 1/2014 Αρ.πρωτ.: 2873/20-01-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001570257 2013-08-05

13PROC001570257 2013-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 13PROC001570257 2013-08-05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.000,00 Ευρώ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818810 2015-06-03

15PROC002818810 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα : 14/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18885 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ H/M ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες : Παπαδόπουλος Χρήστος Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων & Μεγασθένους, Τ.Κ. 34100 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ. Προϋπολογισµού: 56.485,46 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/011 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες ("παπουτσάκι") 25mm² Μ8 τεµ 300

α/α 1 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm² χγρ 400 2 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm² χγρ 90 5 Ακροδέκτες (παπουτσάκι) 25mm² Μ8 τεµ 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 5A / 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ A Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail.: Αριστοτέλους 19 10433 Δ. Λάσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΚΩΕ6-Ψ2Ξ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 1 ης / 18 Ιανουαρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΟΖ8ΩΕ6-ΘΝΘ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 4 ης / 21 Φεβρουαρίου 2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 7797 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α)λαμπτηρων Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ β)φωτιστικων ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ.Ε.Η. (Νατρίου, Υδραργύρου ) XΡΗΣΗ 03 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 µε Φ.Π.Α. 23% ΠΗΓΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗ : 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και την επισκευή του δηµοτικού φωτισµού στις ηµοτικές Ενότητες του και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707395 2015-04-15

15PROC002707395 2015-04-15 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15PROC003521525 2015-12-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15

ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 93/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023939 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠ.: 64.872,09 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ηλεκτρολογικών υλικών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος Ασημίνα Βελλινιάτη 213 1306 369 213 1306 480 velliniati@ekdd.gr Αθήνα, 11/06/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061

15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15PROC002554407 2015-02-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 2 /2/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1061 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 4/204 Αριθ. Πρωτ.: 437/09-0-204 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:.886,07 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. (κωδικοί CPV 36840-0, 33000-7 του Ενιαίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 312/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 312/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 312/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 35/30-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια υλικών για την συντήρηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Κ.Α.20-6662.003 για το 2013 ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 05/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 3160000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑΑ (4τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΑΑ (4τεµ) 78100102000 10 78100100000 10 ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ C (2τεµ) ΜΠΑΤΑΡΙΑ GP ΑΛΚΑΛΙΚΗ D (2τεµ) 78100106000 10 78100104000 10

Διαβάστε περισσότερα

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000

(WATT) 1. E 27 110 9600 > 20.000 2. Ε40 220 34000 > 20000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Μελέτης : 19 /2013 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Οι λαµπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων».

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και λαμπτήρων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Ταχυδρομική Δ/νση Αριστοτέλους 17-19

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 11 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. : 1594 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο ήµ ο Σίφνου σήµ ερα την 11 η του µ ηνός Απριλίου ηµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.649,02 Φ.Π.Α. 23%: 9.349,27 ========= ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ: 49.998,29 ΙΟΝΥΣΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κάλυψη αναγκών του Κ.Θ.-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λέρος 26-06-2013 Αριθμ.πρωτ.7334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843002 2015-06-12

15PROC002843002 2015-06-12 15PROC002843002 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 12/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 18097/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου διαγωνισμού για την. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:

Τίτλος: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου διαγωνισμού για την. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 19/21 Αρ.Πρωτ.:634/29-4-21 Τίτλος: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηράκλειας» Χρηματοδότηση : Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας»

Θ Ε Μ Α «Έγκριση Πραγµατογνωµοσύνης για παλαιά αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του ήµου Καβάλας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ97ΩΕ6-93Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 02 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 70/2013 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 135 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 19/7/20, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ (2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ) 574 00 ΣΙΝΔΟΣ Πληροφορίες: Νικοπούλου Αναστασία Τηλέφωνο: 2310-570-746

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 29/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31600000-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 224 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 66/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002601764 2015-02-26

15PROC002601764 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΦΩΤ.ΣΩΜΑΤΑ ΚΛΠ)» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.834,50 Ευρώ με ΦΠΑ 23% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Κάρτα πωλητή ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε διαφορά που προκύπτει από τις πωλήσεις, αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια Χαλκίδας. Η κυριότητα και η νομή των πωλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

12/ /2015 : { ( ) & } / {

12/ /2015 : {      (  ) &  } / { ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Νο 12/23-06-2015 Αριθ.Αποφ. 153/2015 ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης η µη πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214)

(77-05-000181) (77-05-000182) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) (77-05-000218) (77-05-000216) (77-05-000215) (77-05-000214) (77-05-003221) (77-05-003421) (77-05-003121) (77-05-003022) (77-05-004022) ΑΠΛΙΚΕΣ 77-05-003221 ΕΔΑΦΟΥΣ 100W 77-05-003421 ΚΡΕΜΑΣΤΗ 100W 77-05-003121 ΤΟΙΧΟΥ 100W ΛΑΜΠΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ 77-05-003022 ΤΟΙΧΟΥ 60W

Διαβάστε περισσότερα