9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ."

Transcript

1 Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα, αφοφ μποροφν 1 ανταλλαγοφν. Πολλοί οικονομολόγοι υποςτθρίηουν ότι υπάρχει και ζνασ τζταρτοσ ςυντελεςτισ παραγωγισ, που τον 2 ονομάηουν επιχειρθματικότθτα. 3 Τθν οικονομία (ωσ επιςτιμθ) ενδιαφζρουν δεν ενδιαφζρουν οι οικονομικζσ ανάγκεσ, Ζςτω δφο αγακά ψωμί και όπλα, το κατά μονάδα κόςτοσ του ψωμιοφ ςε όρουσ όπλων είναι το αντίςτροφο του 4 κατά μονάδα κόςτουσ των όπλων ςε όρουσ ψωμιοφ. Όταν λζμε ότι π.χ. ζνα ποδιλατο κοςτίηει 100 ευρϊ, τα ευρϊ αυτά αντιπροςωπεφουν όλα τα άλλα προϊόντα 5 που κα μποροφςαν να αγοραςτοφν αντί του ποδθλάτου. 6 Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι πολλϊν προϊόντων. Ωσ επιχειρθματικότθτα κεωρείται θ ικανότθτα που ζχουν οριςμζνοι άνκρωποι να διαβλζπουν κζρδοσ ςε 7 διάφορεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και να αναλαμβάνουν να ςυνδυάςουν τουσ άλλουσ τρεισ ςυντελεςτζσ, για να γίνει θ παραγωγι. Αυξανόμενο κόςτοσ ευκαιρίασ ςθμαίνει ότι απαιτοφνται ολοζνα και περιςςότερεσ μονάδεσ από τα άλλα αγακά 8 για τθν παραγωγι κάκε επιπλζον μονάδασ του ςυγκεκριμζνου αγακοφ. 9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. 10 Τα ςτοιχεία που αποτελοφν τουσ ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ μετατρζπονται ςε ςυντελεςτζσ παραγωγισ, όταν χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. 11 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αναγκϊν 12 Το ςφνολο των προϊόντων που ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει κάκε οικονομία, μζςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο δείχνει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ. 13 Η αβεβαιότθτα που υπάρχει ςτθν οικονομικι ηωι ζχει οδθγιςει τα άτομα ςτθν ανάπτυξθ μεκόδων για τθν ολικι ι μερικι εξαςφάλιςι τουσ (πχ ο κλάδοσ των αςφαλίςεων) 14 Ο ςυντελεςτισ κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων. 15 Η ςχετικι ζλλειψθ αγακϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζλλειψθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Το πρόβλθμα αυτό είναι προςωρινό και δεν απαςχολεί όλεσ τισ κοινωνίεσ. Το οικονομικό πρόβλθμα κάκε κοινωνίασ προζρχεται από τθ διαφορά που υπάρχει μεταξφ του πλικουσ των 16 αναγκϊν που οι άνκρωποι επιδιϊκουν να ικανοποιιςουν και του περιοριςμζνου όγκου των αγακϊν που υπάρχουν για τθν ικανοποίθςθ αυτϊν των αναγκϊν. 17 Χριμα είναι ο,τιδιποτε θ κοινωνία αποδζχεται ωσ γενικό μζςο ανταλλαγισ. 18 χριματοσ ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ 19 Απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι μόνο θ ανκρϊπινθ προςπάκεια και τα εργαλεία. 20 Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν τα νοικοκυριά ρζουν προσ τισ επιχειριςεισ όπου μετατρζπονται ςε προϊόντα. 21 Η ζννοια τθσ αγοράσ δεν περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο, αλλά περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μζςα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιθκεί μια αγοραπωλθςία και όλουσ τουσ ςχετικοφσ χϊρουσ. 22 Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ αγακοφ είναι τα άλλα αγακά που κυςιάςτθκαν για τθν παραγωγι του. 23 Τθν ςχετικι ζλλειψθ των αγακϊν προςπακοφν οι άνκρωποι να ξεπεράςουν με τθν οργανωμζνθ δραςτθριότθτα, με τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, με τθν εξεφρεςθ νζων παραγωγικϊν πόρων κτλ. 24 Οριςμζνεσ ανάγκεσ υπόκεινται ςε προςωρινό κορεςμό ενϊ άλλεσ ςε μόνιμο. 25 Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ είναι κζμα υποκειμενικό, δθλαδι διαφζρει από άτομο ςε άτομο. 26 Οριςμζνα από τα αγακά βρίςκονται ελεφκερα ςτθν φφςθ, όπωσ το φωσ, θ κερμότθτα του ιλιου, κτλ. Τα αγακά αυτά ςυνικωσ ονομάηονται ελεφκερα αγακά. 27 Το κόςτοσ ευκαιρίασ είναι, ςυνικωσ, ςτακερό αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ δεν είναι εξίςου κατάλλθλοι για τθν παραγωγι όλων των αγακϊν. 28 Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι ονομάηεται αγοραπωλθςία. 29 Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκζσ και κεφαλαιουχικό αγακό.

2 30 Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε οικονομία κεωροφνται απεριόριςτοι. 31 Κάκε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ωσ μζςο ςυναλλαγισ των αγακϊν, επζχει κζςθ χριματοσ. 32 Η ΚΠΔ δείχνει τισ μικροτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ. 33 Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ ποδθλάτου είναι όλα τα άλλα προϊόντα που κα μποροφςαν να αγοραςτοφν αντί του ποδθλάτου. 34 Όταν θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ δεν επιφζρει μείωςθ ενόσ (ι του) άλλου ςθμαίνει ότι θ οικονομία παράγει ςυνδυαςμοφσ προϊόντων αριςτερά τθσ ΚΠΔ. 35 Το πιεςτιριο του τυπογραφείου είναι καταναλωτό αγακό. 36 Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε οικονομία κεωροφνται δεδομζνοι. 37 Η μεγάλθ εξειδίκευςθ των ανκρϊπων ςε μία δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο του καταμεριςμοφ των ζργων, μετατρζπει τθν εργαςία ςε ανιαρι απαςχόλθςθ. 38 Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία ονομάηουμε κεφάλαιο. 39 Τα κεφαλαιουχικά αγακά είναι μόνο διαρκι. Αυξανόμενο κόςτοσ ευκαιρίασ ςθμαίνει ότι κακϊσ αυξάνεται θ παραγωγι ενόσ αγακοφ (π.χ. όπλων), 40 αποςπϊνται από τθν παραγωγι άλλων αγακϊν (π.χ. ψωμιοφ) ςυντελεςτζσ που είναι όλο και περιςςότερο κατάλλθλοι για τθν παραγωγι του πιο πάνω αγακοφ (όπλων). 41 Το κφριο χαρακτθριςτικό των οικονομικϊν αγακϊν είναι ότι βρίςκονται ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ που ικανοποιοφν. Σε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, όςο αυξάνεται θ ποςότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου αγακοφ που 42 χρθςιμοποιείται για τθν ικανοποίθςθ μιασ ανάγκθσ, τόςο θ ζνταςθ αυτισ τθσ ανάγκθσ μειϊνεται, ϊςπου επζρχεται πλιρθσ ικανοποίθςθ ι κορεςμόσ. 43 Οι οικονομικζσ ανάγκεσ ωσ ςφνολο είναι δεν είναι απεριόριςτεσ 44 Το ίδιο αγακό μπορεί να ανικει ςε δφο κατθγορίεσ, ανάλογα με το ςκοπό τθσ χριςθσ του. 45 Οι ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ ταξινομοφνται ςε τρεισ κατθγορίεσ, που προςδιορίηονται με τουσ όρουσ εργαςία, ζδαφοσ και κεφάλαιο. 46 χριματοσ ζχουν πάντοτε το ίδιο μζγεκοσ 47 Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν οικονομικι ηωι των ανκρϊπων είναι θ αβεβαιότθτα που υπάρχει ςχετικά με τα αποτελζςματα των ενεργειϊν τουσ. 48 Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν ζμμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των επιχειριςεων δθλαδι για παραγωγι. 49 Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν μεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια μποροφν να κεωρθκοφν δεδομζνοι. Μποροφν να παραχκοφν ςυνδυαςμοί ποςοτιτων παραγόμενων αγακϊν δεξιά τθσ ΚΠΔ αν αυξθκοφν αρκετά οι 50 ποςότθτεσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν τθσ οικονομίασ ι αν βελτιωκεί αρκετά θ τεχνολογία τθσ παραγωγισ ι αν υπάρξει ςυνδυαςμόσ των δφο. 51 Η ζννοια τθσ αγοράσ περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο. Επειδι οι ανάγκεσ των ανκρϊπων είναι ςχετικά μεγάλεσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ και τα προϊόντα που 52 παράγονται απ' αυτοφσ βρίςκονται ςε ςτενότθτα, δθλ. είναι περιοριςμζνοι ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ των ατόμων. 53 Γενικά το κόςτοσ ευκαιρίασ όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά ςυνικωσ είναι αυξανόμενο. 54 Διαρκι είναι εκείνα τα αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για τον ίδιο ςκοπό, χωρίσ να μεταβλθκεί θ φυςικι τουσ υπόςταςθ. 55 Το ψυγείο είναι καταναλωτό αγακό. 56 Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια αντίκετθ ροι χριματοσ. 57 Σε πολφ παλαιότερεσ εποχζσ οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ νοικοκυριϊν ιταν ςε μεγάλθ κλίμακα (πολλζσ). 58 Τα οικονομικά αγακά ι προϊόντα (επειδι παράγονται με κάποια διαδικαςία) ι εμπορεφματα (επειδι γίνονται αντικείμενα αγοράσ και πϊλθςθσ) είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των ανκρϊπων.

3 59 Ζνα βιβλίο ςτο ςπίτι μασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο βιβλίο αν ανικει ςτθ βιβλιοκικθ ενόσ πανεπιςτθμίου, είναι κεφαλαιουχικό αγακό. 60 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει όλα τα αγακά. 61 Η κυκλοφορία των προϊόντων μζςα ςτο οικονομικό ςφςτθμα ςυνοδεφεται από μια αντίκετθ ςε κατεφκυνςθ κυκλοφορία χριματοσ. 62 Η παραγωγικι διαδικαςία αναλαμβάνεται από τισ επιχειριςεισ. 63 Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα διάφορα μθχανιματα, τισ εγκαταςτάςεισ, τα εργαλεία, τα ςκεφθ κτλ, εκτόσ από τα κτιρια που ανικουν ςτον ςυντελεςτι "γθ ι ζδαφοσ" 64 Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται μια φορά για το ςκοπό που ζχουν παραχκεί. 65 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν προϊόντα παραγωγισ και χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων, είναι δθλαδι παραχκζντα μζςα παραγωγισ. 66 Σε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, όςο αυξάνεται θ ποςότθτα ενόσ ςυγκεκριμζνου αγακοφ που χρθςιμοποιείται για τθν ικανοποίθςθ μιασ ανάγκθσ, τόςο θ ζνταςθ αυτισ τθσ ανάγκθσ αυτισ αυξάνεται. 67 Η ςοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγακό. 68 Στισ ςφγχρονεσ οικονομίεσ οι ανταλλαγζσ αγακϊν γίνονται με τθ μεςολάβθςθ του χριματοσ. 69 Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά. 70 Χριμα είναι ο,τιδιποτε μπορεί να ανταλλαχκεί. 71 Το χρθματικό κόςτοσ δεν είναι παρά το πραγματικό ι εναλλακτικό κόςτοσ εκφραςμζνο ςε χριμα (π.χ. ευρϊ). 72 Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν κεωρείται ςτακερό. 73 Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν οι επιχειριςεισ ρζουν προσ τα νοικοκυριά. 74 Η διαφιμιςθ ςυμβάλλει μόνο ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν. 75 Τα οικονομικά αγακά και οι ςυντελεςτζσ που τα παράγουν βρίςκονται ςε ςτενότθτα, αυτό ςθμαίνει ότι, αν μια οικονομία κελιςει να αυξιςει τθν ποςότθτα ενόσ αγακοφ πρζπει να μειϊςει τθν ποςότθτα κάποιου άλλου. 76 χριματοσ είναι ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 77 Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ υποκζτουμε, ότι οι επιχειρθματίεσ γνωρίηουν τισ τιμζσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και τθν κατάςταςθ των αγορϊν. 78 Ο ςυντελεςτισ κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κατανάλωςθ. 79 Κεφαλαιουχικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία από τθν οποία παράγονται άλλα αγακά. 80 Η ςοκολάτα είναι υλικό, κεφαλαιουχικό και καταναλωτικό αγακό. 81 Παράλλθλα με τον καταμεριςμό των ζργων αναπτφςςονται και οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ των ατόμων, γιατί διαφορετικά δε κα μποροφςαν να ικανοποιθκοφν οι διάφορεσ ανάγκεσ τουσ. 82 Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων δε βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ, αλλά ςτισ προςδοκίεσ που τα άτομα διαμορφϊνουν για τα αποτελζςματα των πράξεϊν τουσ. 83 Αν θ παραγωγι τθσ οικονομίασ αντιςτοιχεί ςε ςθμείο κάτω από τθν καμπφλθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ, θ οικονομία αυτι χρθςιμοποιεί τουσ παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ πλιρωσ και αποδοτικά 84 Σε πολφ παλαιότερεσ εποχζσ κάκε νοικοκυριό ιταν αναγκαςμζνο να παράγει ςχεδόν όλα τα προϊόντα που του ιταν απαραίτθτα γι αυτό οι ανταλλαγζσ προϊόντων μεταξφ νοικοκυριϊν ιταν πολφ περιοριςμζνεσ. 85 Η τεχνολογία ςυντελεί μόνο ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ γίνεται ςυνικωσ θ υπόκεςθ ότι τα 86 οικονομοφντα άτομα, δθλ. τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ, δεν ζχουν πλιρθ γνϊςθ των δεδομζνων που επικρατοφν. 87 Τα ςτοιχεία που ςυντελοφν ςτθν παραγωγικι διαδικαςία τα ονομάηουμε ςυντελεςτζσ τθσ παραγωγισ.

4 88 χριματοσ είναι ςυνεχείσ, δθλαδι ςυμβαίνουν ςε κάκε χρονικι ςτιγμι. 89 Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ. 90 Καταναλωτικά αγακά είναι εκείνα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άμεςθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των ανκρϊπων, δθλαδι για κατανάλωςθ. 91 Τα κεφαλαιουχικά αγακά είναι μόνο διαρκι. Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι ενόσ μόνο προϊόντοσ (ι ακόμθ και 92 ενόσ μζρουσ κάποιου προϊόντοσ), ενϊ ταυτόχρονα καταναλϊνει πολλά προϊόντα, ςτθν παραγωγι των οποίων δε ςυμμετζχει. 93 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν καταναλωτικά αγακά. Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ με ςυνεπαγόμενθ (αναγκαςτικι) μείωςθ τθσ παραγωγισ του 94 άλλου οφείλεται ςτο ότι, βραχυχρόνια, θ οικονομία ζχει απεριόριςτουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και μεταβαλλόμενθ τεχνολογία. 95 Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα, αφοφ μποροφν ανταλλαγοφν. 96 Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι χωρίηεται ςε δφο πράξεισ: μια πϊλθςθ και μια αγορά. 97 Ο κορεςμόσ των οικονομικϊν αναγκϊν είναι προςωρινόσ. 98 Σε μακροχρόνιεσ περιόδουσ το μζγεκοσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν κεωρείται ςτακερό. Στθ ςφγχρονθ εποχι κάκε άτομο ςυνικωσ απαςχολείται ςτθν παραγωγι ενόσ μόνο προϊόντοσ (ι ακόμθ και 99 ενόσ μζρουσ κάποιου προϊόντοσ), ενϊ ταυτόχρονα καταναλϊνει πολλά προϊόντα, ςτθν παραγωγι των οποίων δε ςυμμετζχει. Το φαινόμενο αυτό ονομάηουμε καταμεριςμό ζργων ι τθσ εργαςίασ. 100 Το ψυγείο είναι υλικό, διαρκζσ και καταναλωτικό αγακό. Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ 101 δεν γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά. Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ υποκζτουμε ότι οι καταναλωτζσ 102 δεν γνωρίηουν τισ τιμζσ των προϊόντων που προςφζρονται ςτθν αγορά. Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ νοικοκυριϊν 103 και των επιχειριςεων. Στθν απλοφςτερθ μορφι του, το οικονομικό κφκλωμα περιλαμβάνει τισ ςχζςεισ μεταξφ επιχειριςεων, 104 νοικοκυριϊν και κράτουσ και δείχνει τισ ροζσ αγακϊν, παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και χριματοσ που παρατθροφνται ςτθν οικονομία. 105 Πολλαπλαςιαςμόσ των αναγκϊν ςθμαίνει νζα αγακά που ικανοποιοφν προγενζςτερθ ανάγκθ. Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ, υποκζτουμε ότι ζνασ εργαηόμενοσ γνωρίηει τουσ μιςκοφσ που προςφζρουν όλοι οι εργοδότεσ και μπορεί να επιλζξει τον εργοδότθ που προςφζρει 106 το μεγαλφτερο μιςκό, ακόμθ γνωρίηει αν υπάρχουν άλλεσ διακζςιμεσ κζςεισ εργαςίασ ςτισ οποίεσ κα μποροφςε να απαςχολθκεί. Οριςμζνα από τα αγακά βρίςκονται ελεφκερα ςτθν φφςθ, όπωσ το φωσ, θ κερμότθτα του ιλιου και δεν 107 αποτελοφν αντικείμενο μελζτθσ τθσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ. 108 Η λιψθ των αποφάςεϊν των οικονομοφντων ατόμων βαςίηεται ςτθ βεβαιότθτα του αποτελζςματοσ. 109 Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει όλα τα αγακά. Το κόςτοσ ευκαιρίασ είναι, ςυνικωσ, αυξανόμενο αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ 110 δεν είναι εξίςου κατάλλθλοι για τθν παραγωγι όλων των αγακϊν. Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 111 οικονομία κεωροφνται απζριόριςτοι. Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι καταναλωτικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, αν ανικει ςε μια 112 εταιρεία είναι κεφαλαιουχικό αγακό. 113 Χωρίσ καταμεριςμό, ο τεράςτιοσ πλοφτοσ των ςθμερινϊν οικονομιϊν δε κα ιταν δυνατό να δθμιουργθκεί. Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγακά που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ για το ςκοπό που ζχουν 114 παραχκεί. 115 Με τθ χρθςιμοποίθςθ του χριματοσ θ ανταλλαγι ονομάηεται αγοραπωλθςία.

5 116 Δεν μποροφν να παραχκοφν ςυνδυαςμοί αγακϊν δεξιά από τθν καμπφλθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων με τουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και τθν τεχνολογία που διακζτει θ οικονομία ςε μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. 117 Οριςμζνεσ ανάγκεσ υπόκεινται ςε προςωρινό κορεςμό ενϊ άλλεσ ςε μόνιμο. Απαραίτθτα ςτοιχεία τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι θ ανκρϊπινθ προςπάκεια θ φφςθ (γθ και περιβάλλον) 118 και τα εργαλεία. Σε όλα τα οικονομοφντα άτομα υπάρχει ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο αβεβαιότθτασ ςχετικά με το αποτζλεςμα των 119 ενεργειϊν τουσ. 120 Η τεχνολογία ςυντελεί μόνο ςτθν εξζλιξθ των αναγκϊν 121 Ο ςυντελεςτισ ζδαφοσ ι γθ περιλαμβάνει τθ γεωγραφικι ζκταςθ, επιφάνεια, υπζδαφοσ, λίμνεσ, ποτάμια, κάλαςςεσ κακϊσ και τισ ιδιότθτεσ του εδάφουσ που είναι χριςιμεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Το ζδαφοσ πάνω ςτο οποίο χτίηεται ζνα εργοςτάςιο ι ζνα ςπίτι είναι παραγωγικόσ ςυντελεςτισ, όπωσ είναι και 122 το ζδαφοσ πάνω ςτο οποίο φυτρϊνουν οι διάφορεσ καλλιζργειεσ. 123 Ο όροσ εξζλιξθ αναγκϊν αναφζρεται ςτθ διαφοροποίθςθ των αναγκϊν Καταναλωτικά είναι εκείνα τα αγακά που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό που 124 ζχουν παραχκεί. Ο καταμεριςμόσ των ζργων προχποκζτει ότι τα άτομα μποροφν να ανταλλάςςουν προϊόντα μεταξφ τουσ, ϊςτε 125 να ικανοποιοφν όλεσ τισ ανάγκεσ τουσ. Η ΚΠΔ δείχνει τισ μικροτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για 126 κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ. 127 Το Κράτοσ, ςτο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ δεν δθμιουργεί ροζσ χριματοσ και υπθρεςιϊν Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια ίδιασ κατεφκυνςθσ ροι χριματοσ. Η ςχετικι ζλλειψθ αγακϊν είναι ςτθν πραγματικότθτα ζλλειψθ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Το πρόβλθμα αυτό είναι προςωρινό και δεν απαςχολεί όλεσ τισ κοινωνίεσ. 130 Το πρόβλθμα τθσ διανομισ των προϊόντων,ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ οικονομίασ του ενόσ ατόμου. 131 Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ των βαςικϊν μονάδων ενόσ οικονομικοφ ςυςτιματοσ, δθλ. των νοικοκυριϊν, των επιχειριςεων και του κράτουσ. Όταν μεταβαίνουμε από ζνα ςθμείο τθσ ΚΠΔ ςε ζνα άλλο ςθμείο τθσ καμπφλθσ αυτό ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 132 παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ και μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ του άλλου. Ο όροσ οικονομικό κφκλωμα χαρακτθρίηει το ςφνολο των ςχζςεων που δθμιουργοφνται μεταξφ νοικοκυριϊν 133 και των επιχειριςεων. 134 Το πραγματικό κόςτοσ ενόσ ποδθλάτου είναι τα χριματα πο δίνουμε για να το αγοράςουμε. 135 χριματοσ είναι ςυνεχείσ και ζχουν τθν ίδια κατεφκυνςθ. 136 Αν θ παραγωγι τθσ οικονομίασ αντιςτοιχεί ςε ςθμείο κάτω από τθν καμπφλθ των παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ, θ οικονομία αυτι χρθςιμοποιεί τουσ παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ πλιρωσ και αποδοτικά 137 Η ταχφτθτα με τθν οποία επζρχεται ο κορεςμόσ μιασ ανάγκθσ δεν διαφζρει από άτομο ςε άτομο. 138 Η μεγάλθ εξειδίκευςθ των ανκρϊπων ςε μία δραςτθριότθτα, ςτο πλαίςιο του καταμεριςμοφ των ζργων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μειϊςθ τθσ παραγωγισ διότι μετατρζπει τθν εργαςία ςε ανιαρι απαςχόλθςθ. Με τον όρο παραγωγικι διαδικαςία εννοοφμε όλουσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο άνκρωποσ 139 μεταςχθματίηει τθν φλθ, για να τθσ δϊςει μορφι χριςιμθ για τθ ηωι του. 140 Τθν οικονομία (ωσ επιςτιμθ) ενδιαφζρουν δεν ενδιαφζρουν οι οικονομικζσ ανάγκεσ, Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία 141 ονομάηουμε κεφάλαιο. Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ του ενόσ προϊόντοσ με ςυνεπαγόμενθ (αναγκαςτικι) μείωςθ τθσ παραγωγισ του 142 άλλου οφείλεται ςτο ότι, βραχυχρόνια, θ οικονομία ζχει δεδομζνουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ και δεδομζνθ τεχνολογία. 143 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν καταναλωτικά αγακά.

6 Στθν ανάλυςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ και τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ γίνεται ςυνικωσ θ υπόκεςθ ότι τα 144 οικονομοφντα άτομα, δθλ. τα νοικοκυριά και οι επιχειριςεισ, ζχουν πλιρθ γνϊςθ των δεδομζνων που επικρατοφν. 145 Η ζννοια τθσ αγοράσ περιορίηεται ςε ζνα γεωγραφικό χϊρο. Για κακεμία από τισ ροζσ αγακϊν και παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν και υπθρεςιϊν υπάρχει μια ίδιασ 146 κατεφκυνςθσ ροι χριματοσ. Η Οικονομικι Επιςτιμθ μελετάει εκείνα τα αγακά που είναι αποτζλεςμα τθσ παραγωγικισ προςπάκειασ των 147 ανκρϊπων. Επίςθσ θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ μπορεί να οδθγιςει ςε ςυνδυαςμοφσ αγακϊν δεξιά τθσ 148 ΚΠΔ. Τα ςτοιχεία γθ, εργαςία, κεφάλαιο αποτελοφν ςυντελεςτζσ παραγωγισ μόνο όταν χρθςιμοποιοφνται ςτθν 149 παραγωγικι διαδικαςία όςο δεν χρθςιμοποιοφνται παραμζνουν (ι ονομάηονται) «εν δυνάμει» παραγωγικοί ςυντελεςτζσ. 150 Χριμα είναι ο,τιδιποτε μπορεί να ανταλλαχκεί. 151 Η ουςία του οικονομικοφ προβλιματοσ βρίςκεται ςτθ ςχετικι ζλλειψθ ι ςτενότθτα των αγακϊν. Ζνα αγακό να ανικει, πάντα, ςε περιςςότερεσ από μια κατθγορίεσ π.χ μπορεί να είναι υλικό ςυγχρόνωσ 152 καταναλωτό και κεφαλαιουχικό. 153 Κεφαλαιουχικά αγακά και επενδυτικά αγακά είναι διαφορετικζσ κατθγορίεσ παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. Άλλοι υποςτθρίηουν ότι θ επιχειρθματικότθτα είναι ζνα είδοσ εργαςίασ και, ςυνεπϊσ, περιλαμβάνεται ςτον 154 οριςμό αυτοφ του παραγωγικοφ ςυντελεςτι. Η ΚΠΔ δείχνει τισ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ενόσ προϊόντοσ που είναι δυνατό να παραχκοφν ςε μια οικονομία για 155 κάκε δεδομζνθ ποςότθτα του άλλου προϊόντοσ. Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο των ςυντελεςτϊν παραγωγισ είναι ότι για κάκε χρονικι περίοδο και για κάκε 156 οικονομία κεωροφνται απζριόριςτοι. Το ςφνολο των γνϊςεων και ικανοτιτων που αποκτά ο άνκρωποσ με τθν μόρφωςθ και τθν εμπειρία 157 ονομάηουμε ανκρϊπινο κεφάλαιο. Στο πλαίςιο του οικονομικοφ κυκλϊματοσ, οι παραγωγικοί ςυντελεςτζσ που κατζχουν οι επιχειριςεισ ρζουν 158 προσ τα νοικοκυριά. 159 Το χαρακτθριςτικό των εργαλείων είναι ότι αποτελοφν παραχκζντα μζςα παραγωγισ. Καταναλωτά είναι εκείνα τα αγακά που μόνο μια φορά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό που ζχουν 160 παραχκεί. Το ιδιωτικό αυτοκίνθτο μιασ οικογζνειασ είναι κεφαλαιουχικό αγακό, ενϊ το ίδιο αυτοκίνθτο, αν ανικει ςε μια 161 εταιρεία είναι καταναλωτικό αγακό.

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ. Ωςτόςο: θ πλιρθσ απαςχόλθςθ ςυμβιβάηεται με τθν φπαρξθ κάποιασ ανεργίασ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Θεωρθτικόσ οριςμόσ: θ απαςχόλθςθ που προκφπτει όταν ςτον επικρατοφντα πραγματικό μιςκό θ ςυνολικι ηιτθςθ εργαςίασ είναι ίςθ με τθν ςυνολικι προςφορά εργαςίασ (μπορεί να υπάρχει ανεργία αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογιςμικού. Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ

Τεχνολογία Λογιςμικού. Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ Τεχνολογία Λογιςμικού Έκτη Διάλεξη Πολυπλοκότητα Λογιςμικού Προςεγγίςεισ Ανάλυςησ και Σχεδίαςησ Περιεχόμενα Πολυπλοκότθτα Λογιςμικοφ Αποςφνκεςθ Αφαίρεςθ Μοντελοποίθςθ Προςεγγίςεισ Ανάλυςθσ και χεδίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα "Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ"

ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Ημερίδα Αςτικό Πράςινο - χολικζσ αυλζσ ΘΕΡΜΙΚΕ ΝΗΙΔΕ 1 «ΑΣΙΚΟ ΠΡΑΙΝΟ ΧΟΛΙΚΕ ΑΤΛΕ» Σι είναι 2 Σο φαινόμενο «Θερμικι Νθςίδα», παρά το γεγονόσ ότι είναι εξίςου ςθμαντικό με τα ςυνθκιςμζνα περιβαλλοντικά προβλιματα (αςτικόσ κόρυβοσ, ατμοςφαιρικι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων:

Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Να σημειώσετε Σ αν είναι σωστό ή Λ αν είναι λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Το μαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 2. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτι

Συμπεριφορά Καταναλωτι Συμπεριφορά Καταναλωτι Πώσ ςυμπεριφζρονται οι καταναλωτζσ; Παράδειγμα: Καταναλωτική δαπάνη, ΗΠΑ, 2001 Νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα $20,000-$29,999 Εισόδημα (μετά φόρων): $ 23,924 Συνολικές δαπάνες: $

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ. Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΌ ΤΠΟΛΟΓΙΣΏΝ Κεφάλαιο 8 Η γλϊςςα Pascal Παράγραφοσ 8.2 Βαςικοί τφποι δεδομζνων Σα δεδομζνα ενόσ προγράμματοσ μπορεί να: είναι αποκθκευμζνα εςωτερικά ςτθν μνιμθ είναι αποκθκευμζνα εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα