ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο 2011-2012"

Transcript

1 ΠΑΜΔ: Γηεθδηθεηηθό Πιαίζηο Ζ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΒΑΘΑΗΝΔΗ- ΣΑ ΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΑ ΑΓΗΔΞΟΓΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΕΟΝΣΑΗ- Ζ ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝΔΗ Νέα, απμεκέλα θαζήθνληα κπαίλνπλ κπξνζηά ζην εξγαηηθφ ιατθφ θίλεκα ην επφκελν δηάζηεκα, εμαηηίαο ησλ εμειίμεσλ ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα. Ζ θαπηηαιηζηηθή θξίζε πνπ βαζαίλεη θαη ηα αδηέμνδα ζηε δηαρείξηζε ηεο απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ θεθαιαίνπ, νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε φμπλζε ηεο βαζηθήο αληίζεζεο θεθαιαίνπεξγαζίαο θαη έληαζεο ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ αλάκεζα ζε θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο θαη κεξίδεο ηεο πινπηνθξαηίαο. Ζ απαίηεζε ηνπ ΔΒ, ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ζπλνιηθά ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ λα θαηαξγεζνχλ νη θιαδηθέο Δ θαη θάζε έλλνηα ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο, ην θαηψηεξν κεξνθάκαην θαη λα επηβιεζνχλ κηζζνί Βνπιγαξίαο, Κίλαο, Ηλδίαο. Ζ απαίηεζή ηνπο λα αλαηξαπνχλ πιήξσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη λα γίλεη ε εξγνδνζία απφιπηνο θπξίαξρνο πσο ζα δνπιεχνπλ, πφηε θαη πσο ζα ακείβνληαη νη εξγαηνυπάιιεινη. Ζ απαίηεζή ηνπο λα κεησζνχλ ή λα θαηαξγεζνχλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, γηα ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, θ.ά. Ζ απαίηεζή ηνπο γηα πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, γηα εθρψξεζε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο φινπ ηνπ δεκνζίνπ πινχηνπ, γεο, δάζε, παξαιίεο, λα θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ Παηδεία, ζηελ Τγεία θαη Πξφλνηα θαη λα ππαγνξεχνπλ ηε ζέιεζή ηνπο ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο. Ζ απαίηεζή ηνπο γηα παξαπέξα κείσζε ηεο θνξνινγίαο πξνο φθειφο ηνπο θαη ζε αχμεζε γηα ηα εξγαηηθά θαη ιατθά ζηξψκαηα καδί κε ηελ αχμεζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο κε δεζηφ ρξήκα θαη άιια πξνλφκηα. Δίλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο φμπλζεο ηεο αληίζεζεο θεθαιαίνπ εξγαζίαο. Πξφθεηηαη εδψ φρη κφλν γηα ηελ πην άγξηα θαη βάξβαξε επηζεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά γηα κηα εμέιημε βαζηά αληηδξαζηηθή θαη πνιχ επηθίλδπλε γηα ηε δσή θαη ην κέιινλ ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο, γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ, γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ. Σν 10εηέο ζρέδην αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη ν ΔΒ δηαζθαιίδεη λέα ππεξθέξδε γηα ηα κνλνπψιηα θαη ππεξεθκεηάιιεπζε γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, αθαληζκφ γηα ηνπο ΔΒΔ, ηνπο θησρνχο αγξφηεο. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ θξίζε ηελ αμηνπνηνχλ γηα λα ηζαθίζνπλ ην ιαφ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη ηελ αδίζηαθηε εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Μηα κεηνςεθία εθκεηαιιεπηψλ, ηα κνλνπψιηα, επηβάιινπλ κε ηε δχλακε πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη, ζπλζήθεο ζθιαβηάο γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ ιανχ. Δίλαη απηφ πνπ απνθαινχκε δηθηαηνξία ησλ κνλνπσιίσλ. Γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο θησρνχο αγξφηεο, ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ έλαο κφλν δξφκνο ππάξρεη.

2 Αγψλαο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο απφ ηε θηψρεηα, ηελ εμαζιίσζε, ηε ιεειαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δσήο ηνπο. Αγψλαο αλππνρψξεηνο γηα ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην δπγφ ησλ κνλνπσιίσλ, ηελ ΔΔ θαη ην θξάηνο ηνπο. Αγψλαο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο απειεπζέξσζε απφ ηε ζχγρξνλε ζθιαβηά. Αγψλαο γηα λα απαιιαγνχλ απφ ηνλ παξαζηηηζκφ θαη ηε ζαπίια ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Απφ ην ζχζηεκα εθκεηάιιεπζεο, βίαο, θαηαπίεζεο, πνπ ππεξαζπίδνπλ ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, ε ΝΓ, ην ΛΑΟ, ε Μπαθνγηάλλε θαη φινη, φζνη έρνπλ θνξψλα ζην θεθάιη ηνπο ηελ ΔΔ. Απέλαληη ζε απηή ηελ αληηιατθή ζπκκαρία εκείο ρηίδνπκε ηε δηθή καο ζπκκαρία, κε ζηφρν: Να ππεξαζπηζηνχκε ηελ εξγαηηθή θαη ιατθή νηθνγέλεηα απφ ηε βάξβαξε εθκεηάιιεπζε, ηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. Να δψζνπκε ειπίδα θαη πξννπηηθή ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζην ιαφ. Υσξίο εκάο γξαλάδη δε γπξλά Μπνξνχκε ρσξίο αθεληηθά Ζ ζπκκαρία καο λα πάξεη ζηα ρέξηα ηεο φιν ηνλ πινχην θαη ηελ εμνπζία. Απηφ ην κήλπκα ζηέιλνπκε απφ ηε Θεζζαινλίθε. Σν λέν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ επαγγειίδεηαη ην ΠΑΟΚ είλαη ην φξακα θαη νη αμηψζεηο ησλ κνλνπσιίσλ. Σν δηθφ καο φξακα είλαη δσή κε δηθαηψκαηα, ιατθή επεκεξία, ρσξίο αθεληηθά θη εθκεηάιιεπζε. Ζ έληαζε θαη ην βάζνο ηεο θξίζεο ζεκαίλεη λέα κεγάιε θαηαζηξνθή παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ κε κεγάιε αχμεζε αλεξγίαο θαη ηαπηφρξνλα λέα κεγάιε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ ηεο παξαγσγήο ζε ιίγα ρέξηα κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. Έρεη μεζπάζεη φκσο θαβγάο πνηνο ζα αξπάμεη πεξηζζφηεξα θαη πνηνο ζα θνξηψζεη ζηνλ άιιν ηηο δεκηέο. Ο ηκπεξηαιηζκφο θαηαιεζηεχεη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο, ηνλ πινχην ησλ ιαψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απηή ε δνθεξή εμέιημε ζα νδεγήζεη ζε απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο, παξά ηελ έσο ηψξα ζπκθσλία ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζηελ ΔΔ λα πξνρσξήζνπλ κε ειεγρφκελν ηξφπν ζηελ απαμίσζε κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πιενλάδεη θαη έρεη ζπζζσξεπηεί κε ηε κνξθή νκνιφγσλ ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο. Τπάξρεη ζνβαξφ ελδερφκελν κηαο λέαο θαη πην βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. ην έδαθνο απηψλ ησλ αληηθεηκεληθψλ εμειίμεσλ, ηα αζηηθά επηηειεία ζα θιηκαθψζνπλ ηνπο εθβηαζκνχο θαη ηελ ηξνκνθξαηία ζην ιαφ, καδί κε ηα βάξβαξα κέηξα πνπ νχησο ή άιισο πξνρσξάλε ζε φιε ηελ ΔΔ, κε κλεκφληα ή ρσξίο. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα πξέπεη λα ηδσζεί φιε απηή ε θηινινγία πνπ αλαπηχζζεηαη, κε ζέκα ηελ «νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε» ηεο ΔΔ, ηα επξσνκφινγα θ.ά.

3 Δηνηκάδνπλ λέεο πεξηθνπέο κηζζψλ, δηθαησκάησλ θαη θνηλσληθψλ δαπαλψλ γηα ην ιαφ, ζην φλνκα ηνπ λα κεησζνχλ ηα θξαηηθά ειιείκκαηα θαη ρξέε, γηα λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κνλνπσιίσλ, λα απμεζεί ε θεξδνθνξία ηνπο. ηφρνο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίζνπλ θζελφηεξνπο εξγάηεο θαη λέα πεδία δξάζεο γηα ηα επξσπατθά κνλνπψιηα. Απηφ επηβεβαηψλνπλ ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ κλεκφληα ή φρη. Απηφ επαιεζεχεη ην «χκθσλν γηα ην επξψ», πνπ πξνβιέπεη λέεο κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο, επηπιένλ απμήζεηο ζηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, βάζεκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε Τγεία θαη Παηδεία, πιήξε θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη άιια. Απηή είλαη ε «νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε», απφ ηελ νπνία ν ιαφο κφλν λέα δεηλά έρεη λα πεξηκέλεη. Σν θεθάιαην πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη φηη θακηά κεηαξξχζκηζε πξνο φθειφο ηνπ δελ ζα «ζθαιψλεη» θαη δε ζα θαζπζηεξεί εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Αληίζεηα, ε αληηιατθή ζηξαηεγηθή ζα πξνσζείηαη εληαία, απαξέγθιηηα θαη κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηηο ηπρφλ θπξψζεηο θαη ζα ζσξαθίδνπλ ηα επξσπατθά κνλνπψιηα ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ νμχλεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν, κε νηθνλνκίεο φπσο απηέο ησλ ΖΠΑ, ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Ηλδίαο θαη άιισλ. ε ηειηθή αλάιπζε, απηφ πνπ επηβεβαηψλεηαη, είλαη ην γεγνλφο φηη επηδηψθνπλ ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ θπβεξλήζεσλ ζην μεθιήξηζκα ησλ ιαψλ. ε θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη θαη θπξίσο δελ αλαηξεί ηνλ θχθιν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο πνπ ζπλερίδεηαη θαη ζα επαλέιζεη κε λέα θαηαζηξνθή δπλάκεσλ. Όινη φζνη ζηεξίδνπλ απηήλ ηελ πξννπηηθή αλάκεζα ηνπο θαη δηάθνξεο πνιηηηθέο δπλάκεηο φπσο ν ΤΡΗΕΑ-ΤΝ, ΑΝΣΑΡΤΑ θαζψο θαη νη εγεζίεο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θνξντδεχνπλ ηνλ θφζκν. H ΑΝΣΑΡΤΑ βάδεη δήηεκα εμφδνπ απφ ηελ ΔΔ, ρσξίο λα ην ζπλδέεη κε ηελ αλαηξνπή ηεο αζηηθήο εμνπζίαο ζε εζληθφ επίπεδν. Ο ΤΝ γηα παξάδεηγκα πηνζεηεί ην επξσνκφινγν. Κξχβεη φηη ην επξσνκφινγν δελ είλαη παξά κηα αθφκα άιιε κνξθή δαλεηζκνχ, κε ην νπνίν ην θεθάιαην επηδηψθεη λα αληιήζεη θζελφηεξν ρξήκα απφ ηηο θαπηηαιηζηηθέο αγνξέο. Κξχβνπλ φηη πίζσ απφ ηελ έθδνζή ηνπ ζηνηρίδνληαη ηζρπξνί αληαγσληζκνί αλάκεζα ζε θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο θαη κνλνπψιηα, πνπ πξάηηνπλ κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηα δηθά ηνπο ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα θαη ζε ζπλζήθεο θξίζεο επηδηψθνπλ ηε κηθξφηεξε δπλαηή δεκηά απφ ηε δεδνκέλε θαηαζηξνθή θεθαιαίνπ. πγθαιχπηνπλ φηη ε βάξβαξε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επηινγή απφ ηηο ζνζηαιδεκνθξαηηθέο θαη θηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο ζηελ ΔΔ πνπ ππεξεηνχλ ηελ αζηηθή ηάμε. Κξχβνπλ φηη φζν ζα δηαηεξείηαη ε «βάζε» νη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο, ε θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία νη κνξθέο δηαρείξηζεο, ηα εξγαιεία δηαρείξηζεο, ζα ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Μ απηή ηελ έλλνηα, είλαη επηδήκηα γηα ην ιαφ ε ζηξαηεγηθή ησλ θνκκάησλ εθείλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ ηνλ θαινχλ λα ζηνηρεζεί πίζσ απφ πξνηάζεηο ηεο

4 πινπηνθξαηίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, λα εκπιαθεί ζηνπο ελδντκπεξηαιηζηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα γίλεη ππέξκαρνο ηεο κηαο ή ηεο άιιεο «ιχζεο» πνπ επηδηψθεη ην θεθάιαην θαη ην πνιηηηθφ ηνπ πξνζσπηθφ, γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε. Μηα ηέηνηα ζηάζε, αληηθεηκεληθά θέξλεη ην ιαφ ζε ζέζε λα απνδερηεί φηη έρεη θαη ν ίδηνο επζχλε γηα ηελ θξίζε, θαζηζηψληαο ηνλ ζχκκαρν ησλ κνλνπσιίσλ ζηελ πξνζπάζεηα λα ηελ μεπεξάζνπλ θαη φρη βέβαηα αληίπαιφ ηνπο. Ο ιαφο πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο, λα κελ αηθληδηαζηεί, λα κελ ππνθχςεη. Πξνυπφζεζε γη απηφ δελ είλαη κφλν λα αθπξψζεη ηελ πξνπαγάλδα ησλ αζηψλ γηα ηελ θξίζε θαη ηηο αηηίεο ηεο, αιιά λα αληηπαιέςεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νπνξηνπληζκνχ, πνπ ζέιεη λα ηνλ θαηαζηήζεη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπκκέηνρν ζηηο αλεζπρίεο θαη ηα ζρέδηα ηεο πινπηνθξαηίαο. Ο ιαφο δελ έρεη ηίπνηα λα θνβεζεί απφ ην δπζθφιεκα ηεο αζηηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ, ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο είλαη απνθαζηζκέλνο λα πάξεη ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπ, λα αμηνπνηήζεη ηηο εμειίμεηο πξνο φθειφο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη απεγθισβηζκφο απφ ηδενινγήκαηα γηα κηα «άιιε» δήζελ ΔΔ, κηα «άιιε» δηαρείξηζε ηεο θξίζεο, κηα «άιιε» θπβέξλεζε ζηελ Διιάδα, πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηεί θαιχηεξνπο δήζελ φξνπο δαλεηζκνχ γηα ην θεθάιαην, κε ην ιαφ ζην θαλαβάηζν. Ζ γεληθεπκέλε επίζεζε πνπ δέρεηαη ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα ζηα δηθαηψκαηα θαη ζην εηζφδεκά ηνπο, δελ νθείιεηαη ζην δεκφζην ρξένο. φια ηα θξάηε ηεο ΔΔ εθαξκφδεηαη ζήκεξα πνιηηηθή πνπ νδεγεί ην ιαφ ζε εμαζιίσζε θαη δηαζθαιίδεη θζελφηεξε εξγαηηθή δχλακε, επηηαρχλεη ηε ζπγθέληξσζε, θαη ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ο ζηφρνο πνπ ε αληηιατθή επίζεζε κεγαιψλεη είλαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κνλνπσιίσλ, ησλ πνιπεζληθψλ. ε ζσξάθηζε ηεο Οη εξγαδφκελνη, ηα ιατθά ζηξψκαηα δελ επζχλνληαη θαη δελ πξέπεη λα πιεξψζνπλ γηα ην δεκφζην ρξένο. Σν ρξένο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θξίζεο θαη φρη ε αηηία. Ζ θπβέξλεζε, ε ηξφηθα πξνρσξνχλ, κήλα ην κήλα, ζε κείσζε ζε ιεζηεία ησλ εηζνδεκάησλ καο. Απηά πνπ καο ιεζηεχνπλ ηα δίλνπλ ζηνπο ηξαπεδίηεο, ζηνπο βηνκήραλνπο, ζπλνιηθά ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Παξάιιεια, καο ρξεψλνπλ κε λέα δάλεηα, ηα νπνία ηα δίλνπλ πάιη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο θαπηηαιηζηέο. Με ηα λέα θνξνινγηθά κέηξα θαηαιεζηεχνπλ ζηελ θπξηνιεμία ηηο νηθνγέλεηέο καο. Ζ εξγαηηθή ηάμε, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη κηθξνί θαη κεζαίνη αγξφηεο, νη γπλαίθεο, ε λενιαία, έρνπκε θαζήθνλ λα αλαηξέςνπκε απηή ηελ πνιηηηθή, λα κελ αλερηνχκε λα πιεξψζνπκε λένπο θφξνπο. Ζ ρξενθνπία ζπληειείηαη, πξνο ην παξφλ, «ειεγρφκελε» θαη «επηιεθηηθή». Δπνκέλσο, ν ιαφο πιεξψλεη ήδε θαη είλαη ζε ρξενθνπία. Απηφ πνπ πξέπεη λα απνθαζίζεη ηψξα είλαη λα θάλεη ην βήκα λα νξγαλψζεη ηελ πάιε ηνπ θαη λα βάιεη εκπφδηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή κε ζρέδην θαη πείζκα φηη κπνξεί λα αλαηξέςεη ηα ζρέδηα ηνπο. Ζ

5 πξφζθαηε ζπλαίλεζε ησλ θνκκάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ, ζηε Βνπιή κε ηελ ππεξςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηα ΑΔΗ-ΣΔΗ πξνκελχεη κηα αθφκα πην επηζεηηθή ζχκπξαμε γηα ην επφκελν δηάζηεκα. Δπηρεηξνχλ λα εμαπαηήζνπλ ην ιαφ, φηη ππάξρνπλ ιχζεηο, ιχζεηο γηα φινπο, ηάρα αλψδπλεο γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ρσξίο ζχγθξνπζε θαη ξήμε κε ηελ εμνπζία ησλ πνιπεζληθψλ. Μηιάλε γηα ιχζε εμφδνπ απφ ηελ επξσδψλε θαη ηεο δηαγξαθήο ηνπ ρξένπο αθήλνληαο άζηθηε ηελ εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο καο, ηα ιατθά ζηξψκαηα είλαη αλάγθε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηα θφκκαηα πνπ ηνπο θάλνπλ ηε δσή καξηχξην ην ΠΑΟΚ, ηε ΝΓ, ην ΛΑΟ, ηελ ΔΔ θαη ηα θφκκαηα ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. Πξέπεη λα ηειεηψζνπλ νη απηαπάηεο θαη νη ειπίδεο φηη φηαλ ζπκθσλεζεί πψο ζα θαηαβιεζεί ην ρξένο ηα επφκελα ρξφληα ε δσή καο ζα επαλέιζεη κε ηα δηθαηψκαηα θαη φ,ηη καο πήξαλ πίζσ. Όζνη θαιιηεξγνχλ ζην ιαφ ηελ αληίιεςε φηη είλαη εθηθηφ λα ππάξμεη αλάθακςε ζην βηνηηθφ επίπεδν θαη ηε δσή ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο λα ζηγεί ε εμνπζία ησλ κνλνπσιίσλ ιέλε ςέκαηα, παξαπιαλνχλ ην ιαφ, θνξντδεχνπλ. ΜΑΕΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΩΡΑ Σψξα ζα αξρίδνπλ λα έξρνληαη ηα κπηιηέηα. Όηαλ έξζνπλ φια απηά ηα ραξηηά θαη δελ έρνπκε λα πιεξψζνπκε; Θα αθήζνπκε ηνλ θφζκν ρσξίο θσο, ρσξίο λεξφ ρσξίο θαγεηφ; Θα αθήζνπκε ηνλ εξγαηφθνζκν, ηα ιατθά ζηξψκαηα έξκαηα ζηα λχρηα ηνπο; Να ράλεη ν άιινο ην ζπίηη ηνπ, λα κελ έρεη ξεχκα γηα λα πιπζεί θαη λα θάεη θαη λεξφ γηα λα πηεη; Σψξα νξγαλψλνπκε ηελ πάιε. Κάησ νη θφξνη, ε ιεειαζία ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο. Να ζηακαηήζνπλ λα θνξηψλνπλ ηα βάξε ζην ιαφ. Απηφ πξέπεη λα αλαηξαπεί. ΚΑΜΗΑ ΘΤΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΝΑ ΠΛΖΡΩΔΗ Ζ ΠΛΟΤΣΟΚΡΑΣΗΑ Γελ έρνπκε λα πιεξψζνπκε, δε ζέινπκε λα πιεξψζνπκε γηα λα απγαηίζεη ηα θέξδε ηεο ε πινπηνθξαηία. Οχηε κηζφ επξψ ζηα ζεληνχθηα ηνπο, ζηα ηακεία ηνπο. Όρη βέβαηα ν θάζε έλαο κφλνο ηνπ. Οξγαλσκέλε απάληεζε. Οξγαλωκέλε άξλεζε απνδνρήο θαη ππνηαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θεθαιαίνπ, ηεο αληηιαϊθήο πνιηηηθήο ηεο ιεζηείαο ηνπ ιανύ. Άξλεζε πιεξωκώλ, αληίζηαζε κε πξωηνβνπιία ηωλ επηηξνπώλ αγώλα, ηωλ ζπλδηθάηωλ, ηωλ άιιωλ καδηθώλ θνξέωλ. Ζ εξγαηηθή ηάμε ηα ιατθά ζηξψκαηα λα κελ ηνπο πηζηεχνπλ. Να νξγαλσζεί ζην σκαηείν, ζην χιινγν ησλ ΔΒΔ, ησλ αγξνηψλ, ησλ γπλαηθψλ, ηεο λενιαίαο. ηνπο ηφπνπο δνπιεηάο λα δξάζεη ζπιινγηθά, λα κπεη κπξνζηά ζηελ νξγάλσζε ηεο κάρεο.

6 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΝΓΗΚΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΑΜΔ Σα ζπλδηθάηα, νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο εξγνζηάζην ην εξγνζηάζην, επηρείξεζε ηελ επηρείξεζε, γεηηνληά ηε γεηηνληά, καγαδί ην καγαδί, ρσξάθη ην ρσξάθη, ρσξηφ ην ρσξηφ, παληνχ φπνπ δνπιεχνπλ θαη θαηνηθνχλ ε εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα λα βξεζνχλ καδί ηνπο θαη κε Γεληθέο πλειεχζεηο, ζπζθέςεηο, ζπδεηήζεηο, λα πάξνπλ ηψξα απνθάζεηο θαη λα μεθηλήζνπλ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο ηνπο, ρσξίο θακηά αλακνλή. Σα ζπλδηθάηα λα πάξνπλ επζχλε νξγάλσζεο, παληνχ, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηηο εξγαηνγεηηνληέο. Να ππεξαζπηζζνχλ ηε δσή, ησλ εξγαηψλ. Ζ εξγαηηθή ηάμε, ζε ζπκκαρία κε ηα ιατθά ζηξψκαηα, λα νξγαλψζεη ηελ πάιε ηεο, λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ ηπθψλα. Να ελεκεξψζεη θαη λα δηαθσηίζεη καδηθά ην ιαφ γηα ηνπο θεθαιηθνχο θφξνπο, γηα ηα κέηξα ζηελ πγεία, πνπ φπσο πάεη ζα πεζαίλεη θφζκνο πνπ δελ έρεη λα πιεξψζεη. Γηα ην λέν λφκν γηα ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, ηελ θαηάξγεζε ηνπ Αζχινπ. Όηη αθνξά ηε δωή ηνπ ιανύ είλαη αηηία ζύγθξνπζεο γηα ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο. Απνηειεί βάζε ζπζπείξωζεο θαη αγώλα. Σν ΠΑΜΔ θαη νη δπλάκεηο ηεο ζπκκαρίαο έρνπκε πάξεη ηα κέηξα καο. Θα αμηνπνηήζνπκε φιεο ηηο κνξθέο πάιεο γηα λα ζεθψζνπκε θξάρηε, λα ζπγθξνπζηνχκε κε ηελ αληηιατθή πνιηηηθή. Έρνπκε θαη κείο ην ζρέδην καο. χγθξνπζε θαη ξήμε κε ηα θφκκαηα θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ θπβέξλεζε, ηελ ΔΔ. Οη εξγαδφκελνη, νη απηναπαζρνινχκελνη, ε θησρή αγξνηηά, ε λενιαία, νη γπλαίθεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην ΠΑΜΔ, ηελ ΠΑΔΒΔ, ηελ ΠΑΤ, ηελ ΟΓΔ, ην ΜΑ. ηηο ιατθέο γεηηνληέο λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο ιατθέο επηηξνπέο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη καδί λα νξγαλψζνπλ ηελ απάληεζε. Κάησ ηα κέηξα, θάησ νη θφξνη, λα ηα πάξνπλ πίζσ. Πξνεηδνπνηνχκε ηελ θπβέξλεζε, ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο λα κελ ηνικήζνπλ λα πάξνπλ κέηξα ελαληίνλ φζσλ δελ πάλε λα θαηαβάιινπλ ηα ραξάηζηα. Με ζπιινγηθέο κνξθέο αλππαθνήο ινηπφλ λα αληηζηαζνχκε, λα νξγαλψζνπκε ηνλ αγψλα θαη λα καηαηψζνπκε ηα λέα θνξνινγηθά ραξάηζηα, ηηο πεξηθνπέο εμεηάζεσλ, ησλ θαξκάθσλ, ηα ρεηξφηεξα αθφκε πνπ εηνηκάδνπλ ζε βάξνο καο. Οη εξγαδφκελνη, νη άλεξγνη, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη θησρνί αγξφηεο δελ έρνπλ λα πιεξψζνπλ, λα δηαζθαιίζνπλ ηα ζηνηρεηψδε. Να κελ ηνπο αθήζνπκε λα πάξνπλ ηε δσή ηνπ ιανχ θαη λα ηελ θάλνπλ γξάζν ζηηο κεραλέο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κνλνπσιίσλ. ηφρνο καο είλαη ην ΠΑΜΔ, κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ, σκαηεία, επηηξνπέο αγψλα, Δξγαηηθά Κέληξα, Οκνζπνλδίεο, ε ΠΑΔΒΔ, ε ΠΑΤ, ην ΜΑ, ε ΟΓΔ, κε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ ζπζπεηξψλνπλ ζηηο γξακκέο ηνπο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε βάζε ηα θνηλά αηηήκαηα, αιιά θαη θάζε θνξέαο κε ηα ηδηαίηεξα

7 πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ πνπ θαιχπηεη, λα κπνπλ κπξνζηά θαη λα εγεζνχλ ελφο καδηθνχ, καρεηηθνχ θηλήκαηνο ιατθνχ μεζεθσκνχ θαη νξγαλσκέλνπ αγψλα κε φινπο φζνπο ππνθέξνπλ, δελ κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο. Κίλεκα άξλεζεο πιεξσκψλ, απεηζαξρίαο ζηνπο αληηιατθνχο λφκνπο θαη κέηξα. Κίλεκα άξλεζεο θαη απεηζαξρίαο λα πιεξψζεη ν ιαφο ηα βάξε ηεο θξίζεο. Να πιεξψζνπλ ηα κνλνπψιηα. Κιάδν ηνλ θιάδν, ζπλνηθία ηε ζπλνηθία, πφιε ηελ πφιε, ρσξηφ ην ρσξηφ, νξγάλσζε ζπκκαρίαο, αγψλα, αιιειεγγχε, δεκηνπξγνχκε παληνχ κέησπα αγψλα θαη ζπζπείξσζεο. Κίλεκα αληεπίζεζεο κε ην πιαίζην θνηλήο δξάζεο ηνπ ΠΑΜΔ, ηεο ΠΑΔΒΔ, ηεο ΠΑΤ, ηνπ ΜΑ, ηεο ΟΓΔ πνπ ζα αλαηξέπεη δπζθνιίεο θαη ζπζρεηηζκνχο, αληνρήο θαη ζέιεζεο γηα απνηειεζκαηηθνχο αγψλεο θαη θαηαθηήζεηο. Σα ζσκαηεία λα γίλνπλ καδηθά φξγαλα πάιεο, δχλακε θξνχζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. σκαηεία πνπ ζα θηλνχλ δπλάκεηο κε ηε γξακκή ξήμεο θαη αλαηξνπήο. ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΛΛΖ ΛΤΖ- ΑΛΛΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΛΑΟ Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δνχκε ζήκεξα θαη νη ζπλέπεηέο ηεο, πνπ πέθηνπλ ζηα θεθάιηα καο, δελ είλαη θάηη ηπραίν θαη πξνζσξηλφ. Δίλαη ην απνηέιεζκα, αιιά θαη ε απφδεημε ηνπ μεπεξαζκέλνπ, ζάπηνπ, παξαζηηηθνχ θαπηηαιηζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. Φηινιατθή δηέμνδνο απφ ηελ θξίζε ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δε κπνξεί λα ππάξμεη, αθνχ γίλεηαη φιν θαη πην βάξβαξν, αληηδξαζηηθφ. Οχηε εμαλζξσπίδεηαη, νχηε δηνξζψλεηαη. Με κέησπν απέλαληη ζηα κνλνπψιηα, ηελ θαξδηά ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα Κφκκαηα πνπ ηα ππεξεηνχλ θαη ηελ ΔΔ θαινχκε ζε αγψλα γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ, ζε αγψλα επηβίσζεο, ζε αγψλα γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο θαη εμνπζίαο. Μφλν απηφο ν αγψλαο γηα άιιν δξφκν αλάπηπμεο, γηα ιατθή εμνπζία κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ζπλδπαζκέλα ηηο ιατθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά, ζηε δηαηξνθή, ζηε ζηέγε, ζηελ νινθιεξσκέλε κφξθσζε, ζηελ πξνζηαζία ηεο Τγείαο, ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ζηαζεξνχ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηελ μεθνχξαζε, ζηε δεκηνπξγηθή ςπραγσγία, ζηε ρεηξαθέηεζε θαη ηζνηηκία ηεο γπλαίθαο, ζηα ζχγρξνλα δηθαηψκαηα ηεο λενιαίαο. Μόλο απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ηζφκεηξε θαη νιφπιεπξε αλάπηπμε πεξηνρψλ θαη θιάδσλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ κε θξηηήξην ηε ιατθή επεκεξία. Μόλο απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη εγρψξηα παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ θιάδσλ ηεο εγρψξηαο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο.

8 Μόλο απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα κεηαβάιιεη ζε θνηλσληθέο παξνρέο ην λεξφ, ηελ ηειεπηθνηλσλία, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο θαηνρπξψλνληαο ηελ θνηλσληθή θξαηηθή ηδηνθηεζία ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Μόλο απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα δηεπξχλεη θαη λα θαηνρπξψζεη ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο θαη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα. Μόλο απηφο ν δξφκνο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Διιάδαο, ηνπ ιανχ καο, λα νδεγήζεη ζε απνδέζκεπζε απφ ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Γελ ππάξρεη άιιε ελαιιαθηηθή ιχζε. Οη παξαγσγνί φινπ ηνπ πινχηνπ κε ηελ αλαηξεπηηθή δξάζε ηνπο πξέπεη λα θαηαζηήζνπλ ηα ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο ιατθή ηδηνθηεζία, ζηελ ππεξεζία ηεο ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο γηα ηε ιατθή επεκεξία. ε απηνχο ηνπο ζηφρνπο είλαη αθνζησκέλε ε ζπκκαρία πνπ νηθνδνκήζακε κε ηελ απφθαζή καο λα ζπληνλίζνπκε ηηο δπλάκεηο καο. Έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηε ζέιεζε, ζηελ πείξα θαη ηε δχλακε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε εξγαηηθή ηάμε, πνπ αληηθεηκεληθά ζα ζεθψζεη θαη ην κεγάιν βάξνο απηνχ ηνπ αγψλα. ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΦΗΛΟΛΑΪΚΖ ΔΞΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟΤ-ΟΤΣΔ ΦΗΛΟΛΑΪΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΚΑΠΗΣΑΛΗΜΟΤ Απνξξίπηνπκε ηα επηρεηξήκαηα ηεο θπβέξλεζεο, φηη νη ζπζίεο ησλ εξγαδνκέλσλ πηάλνπλ ηφπν, φηη ππάξρεη θσο ζην βάζνο ηνπ ηνχλει. Δίλαη ζπζίεο πξνο φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη απψιεηεο ζε εηζνδήκαηα θαη δηθαηψκαηα, κφληκεο θαη ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Να δπλακψζεη ην ηαμηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ε θνηλσληθή ζπκκαρία. ΟΤΣΔ ΩΡΑ ΥΑΜΔΝΖ ΣΖΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΑΛΛΑΓΖ ΣΩΝ ΤΥΔΣΗΜΩΝ Ζ ΓΔΔ, ε ΑΓΔΓΤ, ε ΠΑΔΓΔ, ε ΓΔΑΔ, ε ΤΓΑΔ, ε ΓΔΒΔ, ε ΔΔΔ έρνπλ ζηελ εγεζία ηνπο δπλάκεηο πνπ είλαη ζπλππεχζπλεο θαη ζπλέλνρεο γηα ηα βάζαλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη ζηελ ππεξεζία ηεο θάζε θπβέξλεζεο θαη ησλ κεγαινεξγνδνηψλ θαη νδεγνχλ ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα απφ ππνρψξεζε ζε ππνρψξεζε θαη απφ ζπκβηβαζκφ ζε ζπκβηβαζκφ. Ζ πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ αζσψλεη: Α)ηνπο θαπηηαιηζηέο φηαλ κηιψληαο γηα «δφγκα λενθηιειεπζεξηζκνχ πνπ πηνζέηεζε ε θπβέξλεζε», επηρεηξεί λα πείζεη ην ιαφ φηη δε θηαίεη ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο γηα ηα βάζαλα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, αιιά ε ζπληαγή πνπ αθνινπζνχλ νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο.

9 Παξαπιαλνχλ έηζη ζθφπηκα ην ιαφ, αθνχ πξνβάιινπλ ζα θάξκαθν γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα «αλαπηπμηαθά εξγαιεία» πνπ γέλλεζαλ ηελ θξίζε, πνπ νδήγεζαλ ην ιαφ ζηε ζρεηηθή θαη απφιπηε εμαζιίσζε. Π.ρ. απιφρεξεο επηρνξεγήζεηο ζην κεγάιν θεθάιαην, θνξναπαιιαγέο ζηα κνλνπψιηα, γαιαληφκα ζηήξημε επελδχζεσλ κε θξηηήξην ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε, θ.ά. Ζ πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ παξακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηα ηεο πιαγίαο νδνχ, φηαλ ζηειηηεχεη δήζελ ζέζεηο ηεο νηθνλνκίαο πνπ ελνρνπνηνχλ ηηο απμήζεηο ησλ κηζζψλ γηα ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ο ιφγνο πνπ παξαπιαλεί είλαη γηαηί θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα πηζηέςνπλ νη εξγαδφκελνη ηα ιατθά ζηξψκαηα, φηη ε ζσξάθηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κνλνπσιίσλ κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηελ πξνψζεζε ηεο ιατθήο επεκεξίαο. Β)ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηηο βάξβαξεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη, εκθαλίδνληαο ηελ, φπσο ζπλεζίδεη, ζα ζχκα πνπ ελεξγεί θαη εληνιή ηεο ηξφηθα. ηφρνο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη ε απφθξπςε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πξνο φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Να ζπγθξαηήζνπλ εξγαηφθνζκν ζην ΠΑΟΚ, ηε ΝΓ ζην ΛΑΟ. Απνθξχπηνπλ, φηη θαη ζε ηζρπξέο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο κε ειάρηζηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ρξέε, ρσξίο ηελ παξνπζία ΓΝΣ, ιακβάλνληαη ηα ίδηα αληηιατθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαη ζηε ρψξα καο, π.ρ. Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία ε εξγαηηθή ηάμε ζηηο ρψξεο απηέο βιέπεη ην βηνηηθφ ηεο επίπεδν λα θαηαθξεκλίδεηαη εμίζνπ. Απηήλ ηελ ηάμε πνπ θηλείηαη εληφο ησλ ηεηρψλ ηεο ΔΔ ηελ πξναζπίδεηαη ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ. Αλεμάξηεηα κε πνην κείγκα δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο ζπληάζζεηαη, ν ζηφρνο ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο, ε πξνζηαζία θαη δηεχξπλζε ησλ θεξδψλ ησλ κνλνπσιίσλ. Γ) Πξνβαίλεη ζε ιενληαξηζκνχο γηα ηελ εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, φηαλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ κέξνο ηνπο έρεη πνπιεζεί ζην κεγάιν θεθάιαην νη ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΠΑΚΔ θαη ηεο ΓΑΚΔ έθαλαλ φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπο γηα λα πξνσζεζνχλ κε ηηο ειάρηζηεο ιατθέο αληηδξάζεηο. Έζηξσζαλ ην έδαθνο γηα λα θαηαζηήζνπλ αλήκπνξν ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζηηο ΓΔΚΟ θαη ζην Γεκφζην λα αληηδξάζεη, αδξαλνπνηψληαο ην αγσληζηηθφ θξφληκα θαη ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, κηιψληαο γηα ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ηαζζφκελνη ππέξ ηεο απειεπζέξσζεο φισλ ησλ βαζηθψλ ηνκέσλ (ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ θιπ), ππέξ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ. H πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ σο απνηέιεζκα ηεο γξακκήο ππεξάζπηζεο ηεο ηάμεο ησλ ζθεηεξηζηψλ ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγνπκε, ηεο θνηλσληθήο κεηνςεθίαο παξαζίησλ, νχηε ζέιεη, νχηε κπνξεί λα θνπλήζεη ην κηθξφ ηεο δαρηπιάθη γηα ηελ αλάζρεζε έζησ απηήο ηεο βαξβαξφηεηαο. Οη εξγαδφκελνη πξέπεη άκεζα κε ηελ νξγάλσζε ηνπο ζηα σκαηεία ηελ ελίζρπζε ηνπ ΠΑΜΔ, λα ηνπο απνκνλψζνπλ θαη λα ηνπο απνγπκλψζνπλ νξγαλσηηθά θαη πνιηηηθά.

10 Δίλαη θαηξφο νη εξγαδφκελνη λα ηνπο γπξίζνπλ ηελ πιάηε θαη λα αλαδείμνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο εθπξνζψπνπο σο εγέηεο. Οη εξγαηνυπάιιεινη, νη απηναπαζρνινχκελνη, νη θησρνί αγξφηεο, ε λενιαία, νη γπλαίθεο, νη ζπληαμηνχρνη πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκαρία πνπ νηθνδνκείηαη. Δδψ βξίζθεηαη ε δχλακή ηνπο, ε ειπίδα θαη ε πξννπηηθή. Καινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ ηψξα απηφ ην βήκα. ην ΠΑΜΔ, ζηελ ΠΑΔΒΔ, ζηελ ΠΑΤ, ζην ΜΑ, ζηελ ΟΓΔ ππάξρνπλ νη εγγπήζεηο, φηη νη αγψλεο ηνπο ζα δηθαησζνχλ. Δίλαη δπλάκεηο πνπ δελ έρνπλ νχηε δεζκεχζεηο, νχηε δεζκνχο κε ηα κεγάια ζπκθέξνληα. Γελ παηάλε ζε δπν βάξθεο. Δίλαη ζπλεπείο θαη γλήζηεο ιατθέο δπλάκεηο. Απνθηά, επνκέλσο, άκεζν θαη επείγνληα ραξαθηήξα ε δηεθδίθεζε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ησλ αλέξγσλ, ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά. Σα κέηξα απηά δηεθδηθνχκε λα εμεηδηθεχνληαη θαηά θχιν, ειηθία, θιάδν, πεξηνρή. Επείγνληα αηηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία αλέξγωλ, πξνζωξηλά απαζρνινύκελωλ, ρακειόκηζζωλ, ζπληαμηνύρωλ, κεηαλαζηώλ, θηωρώλ αγξνηώλ-θηελνηξόθωλ θαη απηναπαζρνινύκελωλ πνπ δελ έρνπλ δνπιεηά, θαζώο θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Πξνζηαζία ηωλ αλέξγωλ: Απινπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, επέθηαζή ηνπ ζε κηθξνχο επαγγεικαηίεο θαη εκπφξνπο πνπ έθιεηζαλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο. Γε ζα επηηξέςνπκε ηε κείσζε θαη απηψλ αθφκε ησλ πεληρξψλ επηδνκάησλ. Κακηά κείσζε ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. Δπηδφηεζε αλεξγίαο γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο κέρξη λα βξνπλ δνπιεηά. Πιήξε, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, κε αλαλέσζε ησλ βηβιηαξίσλ ηνπ ΗΚΑ θαη ησλ άιισλ Σακείσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Ζ θάιπςε λα είλαη απφ ην θξάηνο κε ρξεκαηνδφηεζε 100%, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Μείσζε 30% ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξψελ ΓΔΚΟ κε παξάιιειε απαγφξεπζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο λεξνχ, ξεχκαηνο θαη ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ. Υνξήγεζε δσξεάλ θάξηαο απεξηφξηζησλ δηαδξνκψλ ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Ο ρξφλνο αλεξγίαο λα ππνινγίδεηαη σο ζπληάμηκνο ρξφλνο αζθάιηζεο.

11 Γηαγξαθή ρξεψλ απφ ηφθνπο θαη πάγσκα απνπιεξσκήο δαλείσλ γηα φζν θαηξφ θάπνηνο είλαη άλεξγνο, γηα θησρνχο αγξφηεο, κε παξάιιειε θαηάξγεζε θαηαζρέζεσλ θάζε κνξθήο ηδηνθηεζίαο (ζπίηη, αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε, θιπ.). Δπηδφηεζε ελνηθίνπ ζην 100% ηεο αμίαο ηνπ. Κξαηηθή αγνξά, ζπγθέληξσζε θαη δηάζεζε ηξνθίκσλ ζε αλέξγνπο θαη ρακεινζπληαμηνχρνπο. Γεκηνπξγία θξαηηθψλ πξαηεξίσλ γηα αλάγθεο έλδπζεο, ππφδεζεο, αηνκηθήο πγηεηλήο ζε ηηκέο θφζηνπο. Γσξεάλ παξνρή παθέηνπ απαξαίηεησλ ζρνιηθψλ εηδψλ γηα ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ. Πιήξε θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπνπδψλ γηα θνηηεηέο πνπ νη γνλείο ηνπο είλαη άλεξγνη, μεθιεξηζκέλνη αγξφηεο. Κακία απφιπζε ζπκβαζηνχρσλ ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο. Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Να γίλνληαη δεθηά φια ηα παηδηά ησλ αλέξγσλ ζηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. Σα παηδηά ησλ αλέξγσλ λα ζπνπδάδνπλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Πξνζιήςεηο ζηνπο ηνκείο Τγείαο, Πξφλνηαο, Δθπαίδεπζεο θαη ζε άιια έξγα θνηλσληθψλ ππνδνκψλ γηα κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη θάιπςε ησλ κεγάισλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ. ηα παξαπάλσ αηηήκαηα πεξηιακβάλνληαη θαη φζνη εξγάδνληαη πεξηζηαζηαθά, εξγαδφκελνη κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη φζνη αλήθνπλ ζε απηφ πνπ ιέκε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, γηα ην δηάζηεκα πνπ δελ εξγάδνληαη, θαζψο θαη απηναπαζρνινχκελνη θαη αγξφηεο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα θαηαζηξαθεί ή ην εηζφδεκά ηνπο βξίζθεηαη ζε εμεπηειηζηηθφ επίπεδν. Πξνζηαζία ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνχρσλ θαη άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ Γηαζθάιηζε ηωλ Δ (σιιογηθώλ σκβάζεωλ Δργαζίας) αλά θιάδο. Καηάργεζε ηοσ λόκοσ 3899 ποσ σπολοκεύεη ηης θιαδηθές ζσκβάζεης κε ζηότο ηε κείωζε ηωλ κηζζώλ θαη ηωλ δηθαηωκάηωλ. Καηάξγεζε ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Καηψηεξνο κηζζφο 1.400επξψ. Καηψηεξε ζχληαμε επξψ. Δπίδνκα αλεξγίαο επξψ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο.

12 Άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα εξγαζηαθέο ζρέζεηο, Δ, απνδεκηψζεηο απφιπζεο, καζεηεία. Κακία εμαίξεζε απφ ηε ιίζηα ησλ ΒΑΔ (Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα) θαη έληαμε λέσλ επαγγεικάησλ. Απαγφξεπζε αλαηηκήζεσλ ζε φια ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Δπίδνκα ζέξκαλζεο γηα φζνπο έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη επξψ. Μείσζε 10% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ΔΒΔ, κε παξάιιειε παχζε ησλ δηψμεσλ γηα νθεηιέο. Άηνθε ρξεκαηνδφηεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ γηα Τγεία θαη πεξίζαιςε. Καηάξγεζε εηζθνξψλ ησλ θησρψλ αγξνηψλ γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Γσξεάλ εηζηηήξηα γηα εξγαδφκελνπο, ζπληαμηνχρνπο, θησρνχο αγξφηεο θαη απηναπαζρνινχκελνπο ζηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο απφ ηηο 6πκ κέρξη ηηο 8πκ. Με εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη επξψ λα ζηνηρίδεη ε θάξηα απεξηφξηζηψλ δηαδξνκψλ 15 επξψ. Μείσζε 50% ησλ εηζηηεξίσλ γηα ηνπηθέο θαη ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο. Μείσζε 50% γηα αθηνπιντθά εηζηηήξηα. Καηάξγεζε δηνδίσλ. Καηάξγεζε ΓΗΣ (χκπξαμε Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα) θαη ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ζηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ. Να γίλνπλ δεθηά ζηε δχλακε ησλ ζηαζκψλ φια ηα παηδηά ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Να γίλνπλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά. Να δεκηνπξγεζνχλ θαη λένη ζηαζκνί. Να θαηαξγεζεί θάζε πιεξσκή απφ ηνπο γνλείο θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ νη βξεθνλεπηαθνί θαη παηδηθνί ζηαζκνί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Καηάξγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα ηα εηζηηήξηα θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ γηα ηηο εθδξνκέο θαη ηε ινπηξνζεξαπεία. Ζ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη φιεο νη παξνρέο ησλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ λα πεξάζνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, κε ρξεκαηνδφηεζε 100% κε παξάιιειε θαηάξγεζε ηνπ Δ.Ο.ΠΤ. Κάιπςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ηαηξηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ απφ ην θξάηνο, ρσξίο ηνλ παξακηθξφ πεξηνξηζκφ.

13 Οη κνλάδεο πξφλνηαο πνπ αλήθνπλ ζε ΜΚΟ θαη άιινπ ηχπνπ παξφκνηεο νξγαλψζεηο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο φινπο κε πιήξε θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη λα πεξάζνπλ ζην θξάηνο. Γηα ηε θοροιογία: Καηάξγεζε φισλ ησλ επηβαξχλζεσλ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξνχλ εξγαδφκελνπο θαη ιατθά ζηξψκαηα. Απαιιαγή απφ ηνπο θφξνπο γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα κε εηζφδεκα επξψ ην ρξφλν θαη γηα θάζε παηδί. Να ππνινγίδνληαη ζηε θνξνινγία ηα έμνδα γηα δαπάλεο ζε ΓΔΖ, ΟΣΔ, λεξφ θιπ. Φνξνινγία ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ κε ζπληειεζηή 45%. Δθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα θνξνδηαθπγή εηζθνξνδηαθπγή. Άκεζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε εηζθνξά ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. Φνξνινγηθή ειάθξπλζε απηναπαζρνινχκελσλ κε παξάιιειε θαηάξγεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ δεκνηηθψλ θφξσλ θαη ησλ ραξαηζηψλ γηα θιείζηκν ρξήζεσλ. Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, θαηάξγεζε ΔΦΚ ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Καηάξγεζε ΦΠΑ ζε αγξνηηθά εθφδηα, κεραλήκαηα, πεηξέιαην θίλεζεο. Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε δηαηξνθήο, εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, ζηα νηθηαθά θαη αγξνηηθά ηηκνιφγηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Καηάξγεζε ησλ θφξσλ θαη ηειψλ γηα Γήκν θαη ΔΡΣ. Καηάξγεζε θξαηηθψλ ηειψλ θαη ΦΠΑ θηλεηήο ηειεθσλίαο. Γηα ηολ ηραπεδηθό δαλεηζκό: Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ δελ ήηαλ ηπραία. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πεξηφδνπο άλζηζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Οη ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη νη δηεπξπκέλεο αλάγθεο ηνπο αλαδείρηεθαλ ζε ρξπζσξπρείν γηα ην ηξαπεδηθφ θεθάιαην. ηα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ απνηππψλεηαη κε δξακαηηθφ ηξφπν ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν γηα ρηιηάδεο δαλεηνιήπηεο πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ δάλεηα.

14 Υηιηάδεο κηθξνί θαη θησρνκεζαίνη αγξφηεο είλαη θαηαρξεσκέλνη. Σν αγξνηηθφ εηζφδεκα έρεη κεησζεί δξαζηηθά, πνιινί αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο δφζεηο θαη θηλνχληαη δηαδηθαζίεο θαηάζρεζεο αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καηάξγεζε ηνπ αλαηνθηζκνχ γηα φια ηα δάλεηα. Απαγφξεπζε δηα λφκνπ θάζε πιεηζηεξηαζκνχ θχξηαο θαη δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο θαη αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο κε ζεκεξηλή αληηθεηκεληθή αμία θαη κέρξη 150ηκ γηα ηε ιατθή ηεηξακειή νηθνγέλεηα (αληίζηνηρα θαη 100ηκ γηα ην δεπγάξη). Γηαγξαθή ρξεψλ απφ ηφθνπο γηα αλέξγνπο, κηθξνκεζαίνπο αγξφηεο θαη εξγαδφκελνπο κε κηζζφ θάησ απφ κεηθηά θαη αλαζηνιή πιεξσκήο δαλείσλ γηα ηα επφκελα ρξφληα. Απαγφξεπζε απφθιηζεο κεηαμχ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ κεγαιχηεξε ηνπ 1%. Υνξήγεζε ρακειφηνθσλ δαλείσλ κε επηηφθην 1% γηα ρακειφκηζζνπο, θησρνχο αγξφηεο, ρακεινζπληαμηνχρνπο, κε επζχλε ηνπ θξάηνπο. Δθπφλεζε νινθιεξσκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο κε ηδίνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο. Υνξήγεζε άηνθσλ δαλείσλ κε θεθάιαηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο γηα ηελ απφθηεζε θαηνηθίαο ζην χςνο ηεο αμίαο ηεο. Γήκεπζε θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηελ θπξηφηεηα ησλ Σξαπεδψλ απφ πιεηζηεξηαζκνχο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ιατθψλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ. Γήκεπζε εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο γηα ιατθέο αλάγθεο ζε ζηέγε ή ζε ζρνιηθά θηίξηα. Πάγσκα ησλ ρξεψλ γηα ηνπο ΔΒΔ πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα φζν δηαξθεί ε θξίζε. Πάγσκα αγξνηηθψλ ρξεψλ γηα ηνπο θησρνχο αγξνηνθηελνηξφθνπο θαη ηνπο ςαξάδεο γηα φζν δηαξθεί ε θξίζε κε παξάιιειε παξαγξαθή ησλ παλσηνθηψλ. ηήξημε ζπλεηαηξηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο παξαγσγήο ησλ κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ (Γσδψλε, Βηνκεραλία Εάραξεο, ΔΚΑΠ, ΔΛΒΗΕ). Γηα ηελ Παηδεία θαη ηε λεοιαία: Κακία ηάμε κε πεξηζζφηεξνπο απφ 20 καζεηέο. Άκεζε πιήξσζε φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθψλ. Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ σξνκίζζησλ θαη αλαπιεξσηψλ. Καλέλαο λένο θάησ ησλ 18 ρξνλψλ έμσ απφ ην δεκφζην ζρνιείν.

15 Άκεζε αληηκεηψπηζε κε 100% θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ θηηξηαθψλ αλαγθψλ. Δπηδφηεζε γηα θάζε θνηηεηή πνπ δελ κπνξεί λα ζηεγαζηεί θαη λα ζηηηζηεί απφ ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο κε 600 κεληαίσο ζηηο νηθνγέλεηεο αλέξγσλ θαη γεληθά γηα φζνπο έρνπλ εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ Γηα ζπνπδαζηέο, καζεηέο, θνηηεηέο δσξεάλ κεηαθίλεζε ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο γηα φιν ην ρξφλν θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε κνπζεία, ζέαηξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηάξγεζε ησλ δηδάθηξσλ ζηα δεκφζηα ΗΔΚ. Όρη ζηελ πξνζπάζεηα απνπνηληθνπνίεζεο ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Οξγαλσκέλα θέληξα απεμάξηεζεο απφ ηα λαξθσηηθά. Καηάξγεζε φισλ ησλ βάξβαξσλ κέηξσλ θαη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, πνπ λνκηκνπνηνχλ ηελ εξγαζία απφ ηα 15 έηε, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα έλα ζχγρξνλν παηδηθφ δνπιεκπφξην. Γηα ηης ηδηωηηθοποηήζεης: Κακία εθρψξεζε ζην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηειεπηθνηλσλίεο. Άκεζα πάιε ελάληηα ζηελ επέθηαζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ ΔΛΣΑ, ΟΔ, ΟΣΔ, ΓΔΠΑ, ΔΤΓΑΠ, ΓΔΖ. Αγψλαο γηα θαηνρχξσζε ηεο ελέξγεηαο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο επηθνηλσλίαο σο θνηλσληθά αγαζά, ζε αληίζεζε κε ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπο. Απνθιεηζηηθά εληαίνη θξαηηθνί θνξείο ζηνπο ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, πνπ σο ιατθή πεξηνπζία ζα ππεξεηνχλ ηηο ιατθέο αλάγθεο. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα λνκηκνπνηήζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ην μεπνχιεκα ηνπ δεκνζίνπ πινχηνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ΠΑΟΚ, ΝΓ ζηα πιαίζηα ηεο απειεπζεξσκέλεο αγνξάο ηεο ΔΔ. 1. ΔΡΓΑΗΑ: Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο, πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν δηθαίσκα ηνπ αλζξψπνπ, κε ζηφρν ηελ εμαθάληζε ηεο αλεξγίαο. Καηνρχξσζε ηνπ 35σξνπ, 7σξνπ, 5ήκεξνπ θαη δηαζθάιηζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο. Απαγφξεπζε φισλ ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη θάζε κνξθήο αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ κε πιήξεηο απνδνρέο θαη εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα. Έμη (6) ψξεο δνπιεηάο γηα ηα βαξηά θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα, γηα ζπνπδαζηέο θαη θνηηεηέο πνπ αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ. Δπίδνκα αλεξγίαο επξψ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλεξγίαο, γηα φιεο

16 ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλέξγσλ, κε πιήξε θαη δσξεάλ πγεηνλνκηθή θξνληίδα θαη πεξίζαιςε ρσξίο πξνυπνζέζεηο. 2. ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ: Τπνρξεσηηθά ζχληαμε γηα φινπο κε 30 ρξφληα δνπιεηάο ρσξίο φξην ειηθίαο. Γεληθά νη άληξεο ζηα 60, νη γπλαίθεο ζηα 55 ρξφληα. Γηα φζα επαγγέικαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία βαξέα θαη αλζπγηεηλά, κείσζε 5 ρξφλσλ θαη επέθηαζε ζηνπο αληίζηνηρνπο θιάδνπο ησλ βηνηερλψλ. Καλέλαο θιάδνο λα κελ βγεη απφ ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Να εληαρζνχλ θαη λέα επαγγέικαηα. Καηψηαηε ζχληαμε γηα ηνπο κηζζσηνχο ζην 80% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ησλ επξψ, δειαδή επξψ ην κήλα. Ζ βαζηθή απηή ζχληαμε λα ηζρχεη γηα φια ηα Σακεία. Ο ρξφλνο ινρείαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηξαηησηηθήο ζεηείαο γηα ηνπο άλδξεο λα πξνζκεηξάηαη ζηα ζπληάμηκα ρξφληα θαη έλζεκα πνπ αλαινγνχλ λα θαηαβάιινληαη εμ νινθιήξνπ απφ ην θξάηνο. Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κηζζσηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε θαηάξγεζήο ηνπο, κε αληίζηνηρε αλαπιεξσζή ηνπο απφ ην θξάηνο. Γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη αγξφηεο νη εηζθνξέο λα επηβαξχλνπλ θαηά ην 1/3 ηνπο ίδηνπο θαη θαηά ηα 2/3 ην θξάηνο. Καηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ ζηνλ θιάδν Τγείαο. 3. ΤΓΔΗΑ - ΠΡΟΝΟΗΑ: Δληαίν, Καζνιηθφ, απνθιεηζηηθά Γεκφζην θαη Γσξεάλ ζχγρξνλν ζχζηεκα Τγείαο - Πξφλνηαο, Πξνιεπηηθήο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο γηα φινπο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θξάηνο. Σν ζχζηεκα Τγείαο - Πξφλνηαο ζα εμεηδηθεχεηαη ζηε λενιαία, ζηηο γπλαίθεο, ζηνπο ειηθησκέλνπο, ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα κε ηελ αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ Τγείαο κε θξηηήξηα πιεζπζκηαθά, γεσγξαθηθά, επηδεκηνινγηθά θ.ά. Καηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ Τγεία - Πξφλνηα θαη θνηλσληθνπνίεζε φζσλ ππνδνκψλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο. Σν βηβιηάξην Τγείαο λα εθδίδεηαη γηα φινπο, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, αλεμάξηεηα απφ εξγαζηαθή ζρέζε, αλεξγία, χςνο κηζζνχ, εζληθφηεηα, ζα έρεη ραξαθηήξα κφλν «πγεηνλνκηθήο ηαπηφηεηαο», ρσξίο θακηά πιεξσκή ή ζπκκεηνρή ζηηο πγεηνλνκηθέο, θαξκαθεπηηθέο θαη πξνλνηαθέο παξνρέο. Γεκηνπξγία απνθιεηζηηθά θξαηηθήο Βηνκεραλίαο Φαξκάθνπ. Οπζηαζηηθά θαη νινθιεξσκέλα κέηξα θαη πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία (πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε, πγηεηλά ηξφθηκα θ.ιπ.). Οπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, κε αληίζηνηρεο ππνδνκέο, θξαηηθφ ζψκα Γηαηξψλ Δξγαζίαο, Σερληθψλ Αζθάιεηαο, λνζειεπηψλ θ.ά. Αζθάιηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ κε επάξθεηα κέηξσλ ζην πιαίζην ηνπ απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Να απαγνξεπηνχλ νη ζπκβάζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 4. ΠΑΗΓΔΗΑ: Απνθιεηζηηθά δεκφζην δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε θαηάξγεζε θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Γίρξνλε ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή. Δληαίν 12ρξνλν ζρνιείν γεληθήο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο γηα φινπο ρσξίο ηαμηθέο θαη θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, εληαγκέλε ζην δεκφζην δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κεηά ην εληαίν 12ρξνλν ζρνιείν. Καηάξγεζε ησλ ΚΔΚ θαη ΗΔΚ.

17 Δληαία δεκφζηα δσξεάλ αλψηαηε εθπαίδεπζε πνπ ζα δηακνξθψλεη επηζηήκνλεο κε πςειή εηδίθεπζε, επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη γεληθφ κνξθσηηθφ επίπεδν. Σν πηπρίν λα απνηειεί ηε κφλε πξνυπφζεζε γηα δνπιεηά γηα φινπο. Καζηέξσζε πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα απφ ην δεκφζην δσξεάλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Γηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ δεκφζησλ δσξεάλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ γηα φια ηα παηδηά. Καηάξγεζε ησλ ηξνθείσλ. Γσξεάλ θξαηηθέο παηδηθέο θαηαζθελψζεηο. Γσξεάλ ζίηηζε θαη ζηέγαζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο ζε ζχγρξνλεο αζθαιείο εζηίεο. Να δίλεηαη επίδνκα 600 επξψ ην κήλα εθφζνλ νη εζηίεο δελ επαξθνχλ ή δελ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπο. Κακηά απφιπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο. 5. ΓΗΑΣΡΟΦΖ: Ζ παξαγσγή εγρψξησλ ηξνθίκσλ θηελψλ θαη πνηνηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε πςειή ζπγθέληξσζε θαη ζπγθεληξνπνίεζε θαη ηεο βηνκεραλίαο αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη κεηαπνίεζεο πνπ ζα παξάγνπλ φρη γηα ην θαπηηαιηζηηθφ θέξδνο αιιά γηα ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο. Με θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλεηαηξηζηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο, αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο, κεηψλεηαη ε αλεξγία θαη ε θηψρεηα, αλαπηχζζεηαη ε αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ε χπαηζξνο. 6. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ: Αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ δσήο ζε εξγαηνγεηηνληέο θαη ηελ χπαηζξν κε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε δεκφζησλ δσξεάλ ππεξεζηψλ Τγείαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ. Πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο ιατθήο ζηέγεο κε ζηεγαζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο ιατθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηα λέα δεπγάξηα κε εηδηθά, πην επλντθά, πξνγξάκκαηα. Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζεηζκηθψλ επηπηψζεσλ θαη κέηξα άκεζεο αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ κεηά απφ έλα ζεηζκφ. Αγψλαο θαη θνηλφο ζηφρνο λα θαηνρπξσζνχλ επηθνηλσλία - ελέξγεηα - κεηαθνξέο σο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Καηάξγεζε φισλ ησλ δηνδίσλ. πλνιηθά εληαίνπο απνθιεηζηηθνχο θνξείο ζηνπο ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ ζα απνηεινχλ ιατθή πεξηνπζία θαη ζα ππεξεηνχλ ηηο ιατθέο αλάγθεο. Μεηαηξνπή ζε δεκφζηα πεξηνπζία φισλ ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ ζηα βνπλά θαη ηα δάζε. Αλαδάζσζε θακέλσλ εθηάζεσλ, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξάηεζε ησλ λεξψλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πδξνθνξέσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή μχινπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ. Μεηαηξνπή ζε δεκφζηα πεξηνπζία ησλ αθηψλ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ. Πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη απνθιεηζηηθά θξαηηθή θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ πνπ ζα αθνξά ηελ έξεπλα, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζπλνιηθά ζηε ρψξα θαη θαηά πδαηηθά δηακεξίζκαηα.

18 Πξνζηαζία ειεχζεξσλ ρψξσλ απφ ηελ ηζηκεληνπνίεζε, ησλ πνηακψλ, ιηκλψλ, ζαιαζζψλ απφ ηε βηνκεραληθή ξχπαλζε θαη ησλ παξαιίσλ απφ ηα θεξηά πιηθά. Γίθηπα νκβξίσλ πδάησλ ζηηο πφιεηο θαη ζπληήξεζή ηνπο. Υσξνζέηεζε βηνηερληθψλ πάξθσλ. 7. ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΑΘΛΖΣΗΜΟ - ΠΑΛΖ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΚΩΝ: Δμαζθάιηζε ησλ κνξθσηηθψλ θαη πιηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ηνπ ιανχ ζηελ Σέρλε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηηερληθήο θαη ιατθήο εξαζηηερληθήο δεκηνπξγίαο σο αληίδνην ζηα αγνξαία πξφηππα ηεο κνλνπσιηαθήο πνιηηηζηηθήο βηνκεραλίαο, ζηα κνλνπψιηα ζεάκαηνο, αθξνάκαηνο. Γεκηνπξγία εληαίνπ θαη απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ κεραληζκνχ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ, απνηεινχκελνπ απφ θξαηηθνχο θνξείο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε πξνγξακκαηηζκφ θαη θνηλσληθφ έιεγρν, απνθαζηζηηθφ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ θαιιηηερλψλ θαη θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε ε Σέρλε, απφ εκπφξεπκα θαη κνλνπψιην ηεο θπξίαξρεο ηάμεο πνπ είλαη ζήκεξα, λα γίλεη θηήκα θαη φπιν ηνπ ιανχ. Γσξεάλ πξφζβαζε ηνπ ιανχ ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα θάζε είδνπο κνπζεία, πνπ πξέπεη λα απνηεινχλ απνθιεηζηηθά θξαηηθή ηδηνθηεζία. Γσξεάλ είζνδνο ησλ καζεηψλ, θνηηεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ ζε ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθνπο. Απνθιεηζηηθά δεκφζηεο δσξεάλ ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα ηε Φπζηθή Αγσγή θαη ηνλ Αζιεηηζκφ γηα φιν ην ιαφ, ηε λενιαία. Γηακφξθσζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, βαζηζκέλνπ ζε επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο αλάπηπμεο ησλ λέσλ. Να θαηαξγεζεί ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε θπζηθή αγσγή θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Σν θξάηνο νθείιεη λα παξέρεη φια ηα κέζα θαη λα ζηεξίδεη ην έξγν αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ. Καλέλαο ζπκβηβαζκφο κε ηα λαξθσηηθά. Γεκηνπξγία αληη-λαξθσηηθνχ κεηψπνπ απφ ηνπο θνξείο ηνπ θηλήκαηνο. Γηεθδίθεζε δσξεάλ - δεκφζησλ δνκψλ πξφιεςεο - ζεξαπείαο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ζε φιε ηε ρψξα. Κακηά επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηνπο ηνκείο απηνχο. 8. ΔΗΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΗ ΓΤΝΑΗΚΔ, ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ: Άδεηα θπήζεσο, ηνθεηνχ, γαινπρίαο θαη θξνληίδαο ησλ λενγέλλεησλ, 2 κήλεο πξηλ θαη 6 κήλεο κεηά ηνλ ηνθεηφ, κε πιήξεηο απνδνρέο θαη πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ έλα ρξφλν γνληθή άδεηα γηα θάζε παηδί κε πιήξεηο απνδνρέο θαη αζθαιηζηηθή θάιπςε. Μεησκέλα σξάξηα κέρξη ηα παηδηά λα πάλε ζηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Να απμεζνχλ νη γνληθέο άδεηεο ζε πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ηνπ παηδηνχ θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή παξαθνινχζεζή ηνπ. Ίδηα θαη ίζα δηθαηψκαηα γηα φιεο ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα. Αληίζηνηρα δηθαηψκαηα θαη παξνρέο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο θαη ηηο αγξφηηζζεο, κε ηε

19 κνξθή επηδφκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ αληηζηάζκηζε απψιεηαο εηζνδήκαηνο ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία θαη γηα ηα έμνδα ηνθεηνχ. Απαγφξεπζε ηεο λπρηεξηλήο δνπιεηάο ησλ γπλαηθψλ ζηε βηνκεραλία, ηε βηνηερλία θαη ηηο ππεξεζίεο. Πην εηδηθά, απαγφξεπζε ηεο λπρηεξηλήο δνπιεηάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο ινρείαο. Δθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηελ απαγφξεπζε απφιπζεο ηεο εγθχνπ. Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο γηα γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο, ζεξαπείεο, γηα φιεο ηηο γπλαίθεο απφ ην δεκφζην θαη δσξεάλ ζχζηεκα πγείαο. Κξαηηθφ δίθηπν ππνδνκψλ, θνηλσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε δσξεάλ ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ην παηδί, ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, ηνπο αλάπεξνπο. Κνηλσληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ιατθνχ ηνπξηζκνχ, ησλ δσξεάλ δηαθνπψλ γηα ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα, ηε λενιαία, ηνπο αλέξγνπο. 9. ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΗΔ: Καηάξγεζε φισλ ησλ λφκσλ, κεραληζκψλ θαη πξαθηηθψλ πνηληθνπνίεζεο ησλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ αγψλσλ θαη δηεπθφιπλζεο ηεο εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο. Διεχζεξε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Καηάξγεζε ηνπ επξσελσζηαθνχ αληηδεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ηξνκνζπκθσληψλ κε ηηο ΖΠΑ. Απνθάιπςε θαη αληεπίζεζε ζηνλ απμαλφκελν αληηθνκκνπληζκφ ηεο ΔΔ. Καηάξγεζε ηνπ ειιεληθνχ θαη θνηλνηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζηεξεί απφ κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα. Ννκηκνπνίεζε φισλ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ θη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα. 10. ΣΑ ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ηεο Διιάδαο εμαζθαιίδνληαη φηαλ ζηεξίδνληαη ζην ιαφ θαη ηε λενιαία, ζηα ζηξαηεπκέλα παηδηά αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο πνπ δελ αλέρνληαη ηελ εθρψξεζή ηνπο ζε ΖΠΑ - ΝΑΣΟ - ΔΔ, ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηεο πινπηνθξαηίαο. Καηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ νπιηηψλ. Απνδέζκεπζε απφ ηελ ΔΔ θαη ηνπο άιινπο ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ελψζεηο. Κακία ζπκκεηνρή ζηελ Κνηλή Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο, ηνπ επξσζηξαηνχ, ησλ δπλάκεσλ ηαρείαο επέκβαζεο. Δπηζηξνθή φισλ ησλ ειιεληθψλ σκάησλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζηξαηνχο. Καηάξγεζε ησλ μέλσλ βάζεσλ ζηε ρψξα καο θαη φισλ ησλ δηεπθνιχλζεσλ ζην ΝΑΣΟ - ΔΔ - ΖΠΑ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος

Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Τρεις πτστές τοσ ελληνικού εργατικού κινήματος Α. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟ Όηαλ πξνζεγγίδνπκε ηζηνξηθά έλα θνηλσληθφ θίλεκα, ην πξψην πνπ ελδηαθέξεη είλαη νη απαξρέο ηνπ, νη πξνυπνζέζεηο δειαδή θαη νη δηαδηθαζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1 ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2011 Τα κείμενα γράφτηκαν από εμάς, την πρωτοβουλία για την Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση*. Δεν είναι όλα προϊόντα μίας συλλογικής ανάλυσης και συνδιαμόρφωσης, αλλά περισσότερο μία χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας : Γρηγοριάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece.

ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ. Μηηράκος Θεόδωρος. Διεύθσνζη Οικονομικών Μελεηών. Τράπεζα ηης Ελλάδος. tmitrakos@bankofgreece. FORUM γηα ηελ ΤΓΔΙΑ θαη ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΤΓΔΙΑ «Οη Πνιηηηθέο Αζθάιηζεο Τγείαο: Δίλαη Δθηθηή ε Μείσζε ηεο Γαπάλεο θαη ε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ;» ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα