Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος"

Transcript

1 Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)

2 Αστικές µεταφορές & Κυκλοφορία: Αµφίδροµη σχέση Επιδρούν -στην κυκλοφοριακή συµφόρηση -στο αστικό δίκτυο & περιβάλλον Αστικές Μεταφορές Αστική Κυκλοφοριακή συµφόρηση & Περιβάλλον Επηρεάζονται -από την κυκλοφοριακή συµφόρηση -από περιορισµούς σε αστικό δίκτυο & περιβάλλον

3 Αστικές µεταφορές Βασικά χαρακτηριστικά Οι εµπορευµατικές µεταφορές και οι διανοµές, δύο βασικές καθηµερινές διαδικασίες του αστικού περιβάλλοντος, επηρεάζουν και αυξάνουν την κυκλοφοριακή συµφόρηση του αστικού δικτύου, την ατµοσφαιρική ρύπανση αλλά και την υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου στις αστικές περιοχές. Η χρήση φορτηγών για την µεταφορά είναι συχνά αναπόφευκτη στις πολύ µικρές αποστάσεις. Βασικέςεπιπτώσειςτααυξηµένα επίπεδα ατµοσφαιρικών ρύπων, η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, ηχορύπανση και φθορές στην πολιτιστική και εικαστική κληρονοµιά των ιστορικών αστικών κέντρων. Η δύσκολη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων ή και στις ευρύτερες αστικές περιοχές (που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις τοπικές οικονοµίες) συχνά δηµιουργεί εµπόδια στην ισορροπηµένη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και των ευρύτερων αστικών περιοχών.

4 Βασικές αρχές διαµόρφωσης προτάσεων βελτίωσης αστικών διανοµών Για τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής πρότασης διαχείρισης των αστικών µεταφορών, µε στόχο τη βέλτιστη οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική απόδοση, θα πρέπει να προηγηθεί λεπτοµερής εξέταση και απεικόνιση του προβλήµατος καθώς και του σχεδιασµού των προτεινόµενων λύσεων και των τρόπων υλοποίησης αυτών. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζει ταυτόχρονα διάφορα θέµατα όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), ζωνοποίηση αστικών περιοχών (urban zoning), διαχείριση κυκλοφορίας, σηµεία µεταφόρτωσης, οχήµατα χαµηλών ρύπων κ.ά.

5 Το έργο CITYPORTS Βασικός στόχος του έργου CITYPORTS (INTERREG IIIB CADSES) ήταν η αναδιοργάνωση των (αστικών) εµπορευµατικών διανοµών σε µικρού και µεσαίου µεγέθους αστικά συστήµατα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν µε συνοχή και αποτελεσµατικότητα κοµβικά σηµεία του δικτύου (σε επίπεδο υποδοµών και πληροφοριών). Για την πρόταση επιµέρους διαχειριστικών λύσεων, συνυπολογίσθηκαν οι βασικές πολιτικές της ΕΕ και οι προτεραιότητες σε τοπικό επίπεδο (πόλης) όπως για παράδειγµα ταµέτρα και οι κατευθύνσεις για τη βιώσιµη χωροταξική ανάπτυξη, τη βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής συνοχής και τη µείωση των εκποµπών αερίων που συντελούν στην αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η αναδιοργάνωση των υφιστάµενων διαδικασιών θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να µειωθεί η αστική κυκλοφορία και συµφόρηση, και η µόλυνση του περιβάλλοντος.

6 CITYPORTS: στόχοι Ανάπτυξη, εφαρµογή, δοκιµή καιδιάχυσηµιας κοινής µεθοδολογίας για την ανάλυση, το σχεδιασµό, την εκτίµηση της σκοπιµότητας και την υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων city logistics, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους υλοποίησης και τους κινδύνους των έργων. ιαµόρφωση πολιτικών / ρυθµίσεων / µέτρων που αφορούν τις αστικές εµπορευµατικές µεταφορές στην περιοχή CADSES. Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός δοµηµένου τρόπου αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσµάτων, µέσω της εκπόνησης µελετών βιωσιµότητας για τις προτεινόµενες λύσεις. ηµιουργία «δικτύου» και κοινής µεθοδολογίας για την ενθάρρυνση τωνεπενδύσεωνσελύσειςcity logistics, τη βελτίωση των λύσεων που προτείνονται, ώστε: να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά προβλήµατα του «δικτύου» αστικών εµπορευµατικών µεταφορών να συνιστούν στην καλύτερη προετοιµασία των φορέων (δηµόσιοι / ιδιωτικοί) που θα υλοποιήσουν τις επενδύσεις.

7 CITYPORTS: δίκτυο πόλεων υλοποίησης πιλοτικών δράσεων

8 Τεχνολογικά υποστηριζόµενες λύσεις αστικών διανοµών Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) σε συνδυασµό µε την λειτουργία αστικών κέντρων διανοµής Ολοκληρωµέναεικονικάκέντρααστικώνδιανοµών (virtual distribution dispatching centers) Συστήµατα ελέγχου πρόσβασης φορτηγών διανοµής σε συγκεκριµένες περιοχές Συστήµατα υποστήριξης δροµολόγησης στόλου και κράτησης θέσεων στάθµευσης σε ζώνες φορτοεκφόρτωσης

9 CITYPORTS: µελέτη σκοπιµότητας στην πόλη της Καβάλας Θεσσαλονίκη ράµα Ξάνθη Κοµοτηνή ΚΑΒΑΛΑ Αλεξανδρούπολη

10 Καβάλα: οµή Αστικού Ιστού & Οδικού ικτύου (1/2) Κύριοι Άξονες Ιστορικό Κέντρο Παλαιός Λιµένας Νέο ιοικητικό Κέντρο Περιοχές κατοικίας

11 Καβάλα: οµή Αστικού Ιστού & Οδικού ικτύου (2/2) Ειδική εδαφική µορφολογία: εκτείνεται ανάµεσα σε βουνά και θάλασσα µε έντονες υψοµετρικές διαφορές. Υπερ-συγκέντρωση δραστηριοτήτων στο κέντρο της πόλης Γεωγραφικοί περιορισµοί στη χωροθέτηση υπηρεσιών και εµπορίου Κύριος παράγοντας κυκλοφορίας και συµφόρησης. Τα µεγάλα έργα υποδοµών (ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός, Νέος Λιµένας) προκάλεσαν µετατόπιση «βαρείας κυκλοφορίας» απότοκέντροτης πόλης στην περιφέρεια. Η ηµοτική Αστυνοµία δεν επαρκεί για την επιτήρηση των κυκλοφοριακών κανονισµών σε 24-ωρη βάση. Ωστόσο η Τροχαία δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην επιτήρηση του Εθνικού ικτύου (ΕΓΝΑΤΙΑ Οδός).

12 Χαρακτηριστικά υφιστάµενου συστήµατος φυσικής διανοµής Το κέντρο χαρακτηρίζεται από εκτενή πολυπλοκότητα χρήσεων γης, η κάθεµια από τις οποίες έχει διαφορετικές ανάγκες σε αστικές διανοµές. Κάτοικοι, έµποροι λιανικής, δηµόσιοι φορείς και επισκέπτες / µετακινούµενοι µοιράζονται τον ίδιο χώρο µε αποτέλεσµα τησύγκρουσησυµφερόντων. Οι διαχειριστικές αρχές στερούνται πόρων για επαρκή παρακολούθηση και ανάδραση.

13 Απαραίτητες προϋποθέσεις για βελτίωση συστήµατος αστικών διανοµών Μέτρα πολιτικής για ορθολογική ανάπτυξη χωροθέτησης χρήσεων γης. Πολιτική στάθµευσης για τις κεντρικές περιοχές. Ενθάρρυνση χρήσης συστηµάτων Αστικών Μεταφορών.

14 Έρευνα φορέων εµπλεκόµενων στην υλοποίηση / διαχείριση αστικών διανοµών Συµµετείχαν ηµόσιοι Φορείς και Ιδιωτικές Εταιρείες. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι φορείς έχουν επίγνωση των προβληµάτων αστικών διανοµών και αναγνωρίζουν την επιτακτικότητα εξεύρεσης και εφαρµογής µέτρων για την αντιµετώπισή τους. Πολλές εταιρίες ακολουθούν δικές τους λύσεις (και µε χρήσεις τεχνολογιών) για τη βελτίωση των αστικών διανοµών των εταιριών τους. Απαιτείται βελτίωση των υποδοµών µεταφορών για την εφαρµογή λύσεων αστικών διανοµών (εναλλακτικές οδοί, υποδοµές στάθµευσης). Υπάρχει έλλειψη δεδοµένων για ποσοτικοποίηση της ζήτησης και τωνεπιπτώσεωντωναστικώνδιανοµών.

15 ιαµόρφωση σεναρίων προτάσεων Σενάριο No 1: ιαµόρφωση ενός κλειστού κέντρου πόλης. Μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης για όλα τα οχήµατα, εκτός από ΜΜΜ. Οργάνωση αστικών διανοµών για ελαχιστοποίηση χρησιµοποιούµενων οχηµάτων. Σενάριο No 2: ιαµόρφωση ενός συνδυασµένου κυκλοφοριακού συστήµατος. Κυκλοφορία όλων των οχηµάτωνστοκέντροτηςπόλης υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις (χρόνος παραµονής φορτηγών διανοµής στο κέντρο, ώρες εισόδου φορτηγών διανοµής στο κέντρο κλπ.) και αυστηρή πολιτική στάθµευσης. Σενάριο No 3: ιαµόρφωση υπο-κέντρων εµπορικής δραστηριότητας και ελέγχου αστικών διανοµών στην πόλη µε συγκεκριµένες συνδέσεις µεταξύ τους και συγκεκριµένες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις/ µέτρα. Αποτελέσµατα έρευνας: 70% επέλεξε το Σενάριο Νο 2 28% επέλεξε το Σενάριο Νο 1 2% επέλεξε το Σενάριο Νο 3

16 Προετοιµασία διαµόρφωσης κι εφαρµογής λύσεων αστικών διανοµών Αναγνώριση/καταγραφή της τοπικής αστικής κυκλοφορίας και της ζήτησης αστικών διανοµών. Χρήση ενός εύχρηστου G.I.S. (Geographical Information System) εργαλείου, διαθέσιµο στονοµό Καβάλας (G.I.S. Παρατηρητήριο). Προετοιµασία του περιβάλλοντος για την αποδοχή νέων ρυθµίσεων για λύσεις εµπορευµατικών αστικών µεταφορών.

17 Παρατηρητήριο G.I.S. Ιδρύθηκε από τη Νοµαρχεία Καβάλας στα πλαίσια του Προγράµµατος INTERREG II C TERRA CZM. Λειτούργησε σε πλήρη χρήση για τις ανάγκες του έργου CITY PORTS. Το Παρατηρητήριο καταγράφει και αξιολογεί τις δραστηριότητες µεταφοράς (για επιβάτες και φορτία) στο Νοµό Καβάλας. Συλλογή και ενσωµάτωση στο Παρατηρητήριο στατιστικών και ποιοτικών δεδοµένων του συστήµατος µεταφορών στην Καβάλα. Το Παρατηρητήριο αποτελεί τον πυρήνα της λύσης αστικών διανοµών.

18 Σχεδιασµός Μελέτης / Βήµα 1 ο Ανάλυση Χρήσεων Γης (G.I.S. Παρατηρητήριο) Η ανάλυση βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία: Ρυθµίσεις Ζωνικού Συστήµατος Χρήσεις Γης Εµπλεκόµενοι φορείς Αναγνώριση Ζωνών µεγάλης πυκνότητας διανοµών αγαθών (Ζώνες Πυκνότητας) για επεµβάσεις διαχείρισης αστικών διανοµών

19 Φορείς εµπορικής δραστηριότητας (µικροπωλητές, λιανικό εµπόριο)

20 Ζώνες πυκνότητας

21 Σχεδιασµός Μελέτης / Βήµα 2 ο Προβλέψεις και Προβολή των Κυκλοφοριακών Φόρτων Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου βήµατος (Ανάλυση Χρήσεων Γης) και τις υφιστάµενες κυκλοφοριακές µετρήσεις, η ροή οχηµάτων αστικών διανοµών στους οδικούς άξονες απεικονίζεται και επιβεβαιώνεται. Ταξινόµηση κυκλοφοριακών ροών

22 Σχεδιασµός Μελέτης / Βήµα 3 ο Προβλέψεις και προβολή των ρυθµίσεων κυκλοφορίας και βελτίωσης αστικών διανοµών Εισαγωγή υφιστάµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο σύστηµα και σύγκριση µε υφιστάµενες και µοντελοποιηµένες ζώνες ενδιαφέροντος. Οικοδοµικά τετράγωνα ελέγχου στάθµευσης και παροχή ειδικών χώρων φορτοεκφόρτωσης

23 Σχεδιασµός Μελέτης / Βήµα 4 ο Ανάπτυξη Σεναρίων Τα αποτελέσµατα από τα βήµατα 1-3 χρησιµοποιήθηκαν για την εξέταση διαφορετικών σεναρίων σε σχέση µε την προσχεδιασµένη αστική ανάπτυξη. Επιλογή Σεναρίου Β µε περιορισµένη χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικής διαχείρισης θέσεων φορτοεκφόρτωσης.

24 Περιοχές εφαρµογής σεναρίου διαχείρισης αστικών διανοµών ήµου Καβάλας

25 Οι άξονες εφαρµογής του συστήµατος αστικών διανοµών ήµου Καβάλας 1. Τιµολόγηση χρήσης οδικού δικτύου σε επιλεγµένες περιοχές 2. Πλατφόρµες και κέντρα αστικών διανοµών 3. Συµπράξεις ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 4. Ηλεκτρονικό εµπόριο 5. Κανονισµοί πρόσβασης εµπορικών περιοχών

26 Προτεινόµενες λύσεις και µέτρα Επέκταση της εφαρµογής του µέτρου ελεγχόµενης στάθµευσης στην πλειονότητας των οδικών αξόνων της πόλης, και ολοκληρωµένη διαχείριση των θέσεων στάθµευσης. ηµιουργία ενός κέντρου logistics και συνδυασµένων µεταφορών εκτός πόλης (κοντά στο νέο λιµάνι). Χρηµατοδότηση εταιρειών logistics για µεταφορά των δραστηριοτήτων τους εκτός πόλης (π.χ. κοντά στο προτεινόµενο κέντρο logistics). Απαγόρευση της κίνησης των βαρέων οχηµάτων µέσα στην πόλη σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Ενίσχυση των ΜΜΜ. Αποτελεσµατικότερη συνεργασία των τοπικών αρχών και των εταιρειών διανοµών. Χρήση νέων τεχνολογιών.

27 Συµπεράσµατα Μελέτης Οι φορείς αν και έχουν επίγνωση της κατάστασης δεν είναι θετικοί σε δραστικές λύσεις. Οι ιδιωτικές εταιρίες που εµπλέκονται στο σύστηµα αστικών µεταφορών της Καβάλας δυσπιστούν για τις προθέσεις των δηµόσιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης για βελτίωση των αστικών διανοµών. Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων για τη βελτιστοποίηση των αστικών διανοµών µέσω της χρήσης κοινού στόλου οχηµάτων αντιµετωπίζεται από τις ίδιες τις εταιρίες ως ακύρωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που τους παρέχει η υφιστάµενη κατάσταση, µε βάση την οποία κάθε εταιρία διαθέτει το δικό της σύστηµα αστικών διανοµών. Υπάρχει έλλειψη σωστής πληροφόρησης των εµπλεκόµενων φορέωνγιαταπροβλήµατα αλλά και τις λύσεις στο θέµα των αστικών µεταφορών.

28 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Επικοινωνία: Τηλ.:

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4

ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 6 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 5 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 3 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 1 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 2 ΠΙΛ. ΕΡΓΟ 4 2015 Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των συστημάτων διασύνδεσης λιμένων ενδοχώρας στην περιοχή της Μεσογείου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ( ΕΟΤ ) MΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ Προτάσεις για τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης ( Τόµος Β ) Ανάδοχος Γραφείο Μελετών «ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΟΥ» Σαλαµίνος

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα