Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση"

Transcript

1 υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται για µικρές παρτίδες ή για υλικά που επιβάλλεται να ξηρανθούν αργά (ο χρόνος ξήρανσης εποµένως είναι µεγάλος). Ο ξηραντήρας πρέπει να είναι εργονοµικός, δηλαδή να µπορεί να λειτουργεί κάτω από συνθήκες κατά το δυνατόν µεγαλύτερου ρυθµού ξήρανσης. Όταν το υλικό τοποθετείται στα ράφια, ανάλογα και µε την φύση του υλικού, η ξήρανση λαµβάνει χώρα και από τις δυο µεριές των ραφιών ή καλύτερα και ενδιάµεσα, αλλά αυτό είναι κάτι που αναφέρεται εκτενέστερα παρακάτω. Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση ΞΗ Ξηραντήρες θαλάµου κενού Η ξήρανση υπό κενό χρησιµοποιείται κυρίως για την προστασία του υλικού από αυξηµένες θερµοκρασίες και οξειδώσεις. Επίσης χρησιµοποιείται για λόγους ευκολίας, όπως για παράδειγµα στην ανάκτηση µιας οργανικής ουσίας από εκχυλισµένο στερεό. Αν σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιηθεί αέρας ως µέσο ξήρανσης, η παροχή αέρα θα δώσει ένα µίγµα αέραδιαλύτη που ενδεχοµένως είναι εκρηκτικό και παρότι η ανάκτηση του διαλύτη κάποιες φορές καθίσταται εύκολη υπόθεση, κάποιες άλλες χαρακτηρίζεται ως λιγότερο πρακτική. Όταν χρησιµοποιείται κενό, σηµαντικό µέρος του συστήµατος αποτελεί ο συµπυκνωτής, ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ του ξηραντήρα και της αντλίας κενού. Ο κύριος όγκος του διαλύτη συλλέγεται στον συµπυκνωτή. Μια ποσότητα διαλύτη χάνεται στην αντλία κενού, γιατί τα µησυµπυκνούµενα αέρια που εξέρχονται είναι κορεσµένα µε τον διαλύτη. Για να επιτευχθεί ο περιορισµός των απωλειών σε αυτό το σηµείο, το νερό ψύξης του συµπυκνωτή πρέπει να περιέλθει στην χαµηλότερη πρακτικά θερµοκρασία. Αν είναι αναγκαίο, η περίσσεια του διαλύτη στα µη-συµπυκνούµενα αέρια συλλέγεται µε κατάλληλο προσροφητικό µέσο. Στην ξήρανση κενού χρησιµοποιείται έµµεση θέρµανση. Σε ξηραντήρες κενού µε ράφια, οι δίσκοι του υλικού τοποθετούνται σε επίπεδα ράφια, διαµέσου των οποίων κυκλοφορεί το µέσο ξήρανσης, που µπορεί να είναι ατµός ή θερµό νερό. Οι περιστροφικοί ξηραντήρες κενού είναι εφοδιασµένοι µε διπλότοιχο σύστηµα και το προς ξήρανση υλικό έρχεται σε επαφή µε τις θερµές επιφάνειες που αποξέονται συνεχώς. Η απόξυση διατηρεί τις θερµές επιφάνειες καθαρές και το υλικό σε συνεχή ανάµιξη, µε συνέπεια οι ρυθµοί ξήρανσης να είναι σαφώς υψηλότεροι από τους αναµενόµενους για ξήρανση του υλικού σε ράφια. Εφόσον η απόξυση 18

2 συνήθως παράγει σκόνη που µπορεί να δηµιουργήσει απόφραξη (fouling) στον συµπυκνωτή ή στην αντλία κενού, µετά τον ξηραντήρα είθισται να υπάρχει σύστηµα για την συλλογή της σκόνης. Κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού το υγρό βράζει στο σηµείο ζέσεως που αντιστοιχεί στις συνθήκες κενού που επικρατούν στον ξηραντήρα. Πολύ θερµοευαίσθητα υλικά, όπως η πενικιλίνη και ο ορός του αίµατος, ξηραίνονται σε χαµηλές θερµοκρασίες (ψύξης) και απαιτούν την εφαρµογή και διατήρηση πολύ υψηλού κενού. Αυτή η διεργασία ονοµάζεται λυοφιλίωση (freeze-drying). ΞΗ.4.2 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Οι ξηραντήρες αυτοί έχουν σχεδιαστεί για ξήρανση υπό συνεχή λειτουργία µεγάλων ποσοτήτων υλικού, που σε µικρές ποσότητες θα αντιµετωπίζονταν σε ατµοσφαιρικούς ξηραντήρες θαλάµου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για την µετατροπή από ξήρανση θαλάµου µε ράφια σε ξήρανση σήραγγας τα ράφια φορτώνονται σε καροτσάκια και καθώς ένα καροτσάκι εισέρχεται στην σήραγγα, κάποιο άλλο εξέρχεται από το αντίθετο άκρο. Ο ξηραντήρας σήραγγας µπορεί να διαιρεθεί σε τµήµατα για την εφαρµογή διαφόρων συνθηκών ξήρανσης. Το µήκος της σήραγγας εξαρτάται από τον χρόνο παραµονής του υλικού στον ξηραντήρα, δηλαδή από τον ρυθµό ξήρανσης και την ταχύτητα µε την οποία ταξιδεύει το υλικό στον ξηραντήρα. Η ξήρανση σήραγγας αποτελεί φτωχό υποκατάστατο της ξήρανσης θαλάµου µε ράφια, αφού τα εργατικά είναι το ίδιο υψηλά για το φόρτωµα και το ξεφόρτωµα των καροτσιών. Το κύριο πλεονέκτηµα της χρήσης ενός ξηραντήρα σήραγγας είναι η αντιρροή του αέρα ξήρανσης στα ράφια. Υπάρχουν πιο πρακτικοί τρόποι για τον χειρισµό υγρών µικροµερών στερεών σε συνεχή λειτουργία, όπως ο ξηραντήρας ενδιάµεσης κυκλοφορίας µε µεταφορική ταινία, ο ξηραντήρας τουρµπίνας ή ο περιστροφικός ξηραντήρας. Αυτοί οι ξηραντήρες θα παρουσιαστούν παρακάτω. Ο ξηραντήρας σήραγγας είναι προτιµότερος για ξήρανση σε συνεχή λειτουργία υλικών όπως η ξυλεία, τα τούβλα, τα κεραµικά, τα δέρµατα και οι υγρές κλωστές. Αποτελεί την καλύτερη µέθοδο ψησίµατος βαµµένων ή λακαρισµένων επιφανειών, όπως και ξήρανσης µε υπέρυθρη ακτινοβολία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία γενικά αναφέρεται στο τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος πάνω από το ορατό κόκκινο, δηλαδή για τιµές µήκους κύµατος που υπερβαίνουν τα 0.7 µm. Ο ρυθµός µε τον οποίο µια επιφάνεια δέχεται την ακτινοβολία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά απορρόφησης. Το φάσµα απορρόφησης της επιφάνειας δείχνει τα µήκη κύµατος στα οποία η επιφάνεια απορροφά. Έτσι, η ακτινοβολία από µια πηγή υψηλής θερµοκρασίας προς µια ψυχρή επιφάνεια πρέπει να αποτελείται κυρίως από κύµατα σε µήκη στα οποία η ψυχρή επιφάνεια µπορεί να απορροφήσει. Η κατανοµή των µηκών κύµατος καθορίζεται από την θερµοκρασία της επιφάνειας, ενώ η ισχύς εκποµπής από την επιφάνεια καθορίζεται επιπροσθέτως, εκτός από την θερµοκρασία, και από τον βαθµό µελανότητας αυτής. Η ακτινοβολία είναι η πηγή θέρµανσης στην ξήρανση υπερύθρων και ένα αέριο, όπως ο αέρας, χρησιµοποιείται απλώς για την µεταφορά των υδρατµών έξω από τον ξηραντήρα. Στην ξήρανση αέρα, ο αέρας αποτελεί την πηγή θερµότητας και οι ακτινοβολούσες επιφάνειες θερµαίνονται από τον αέρα ξήρανσης. Η εξάτµιση στην ξήρανση αέρα συµβαίνει πάντοτε στην θερµοκρασία υγρού βολβού του αέρα που είναι µικρότερη από την θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα. Στην ξήρανση υπερύθρων, από την άλλη µεριά, εξάτµιση δύναται να λάβει χώρα σε θερµοκρασία υψηλότερη από την θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα. Όταν συµβαίνει αυτό, συνάγεται το συµπέρασµα ότι η θερµότητα µεταδίδεται µε ακτινοβολία στο υλικό που ξηραίνεται και επιστρέφει από το υλικό στον αέρα ως αισθητή θερµότητα που αποµακρύνεται µε συναγωγή και ως λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης, οπότε ο αέρας εξέρχεται από τον ξηραντήρα θερµός. Ως απόρροια των παραπάνω η θερµοκρασία ξήρανσης του υλικού καθορίζεται από την κατάσταση δυναµικής ισορροπίας µεταξύ της θερµορροής προς το υλικό και της θερµορροής από το υλικό προς τον αέρα. Όταν η ταχύτητα του αέρα αυξηθεί, η θερµοκρασία του υλικού παρουσιάζει µειούµενη τάση, µε αποτέλεσµα να απορροφά κατά τι περισσότερη θερµότητα µέσω ακτινοβολίας. Το συνολικό ωστόσο αποτέλεσµα της αύξησης της ταχύτητας του αέρα συνήθως επιφέρει µείωση στον ρυθµό ξήρανσης. Ενώ στην ξήρανση µε 19

3 αέρα οι υψηλές ταχύτητες του αέρα αποτελούν σαφώς πλεονέκτηµα, στην ξήρανση υπερύθρων συµβαίνει το αντίθετο. Η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται ξήρανση µε υπέρυθρες παρουσία κάποιου αερίου και το αν αυτή θα είναι χαµηλότερη, υψηλότερη ή ίση µε την θερµοκρασία του αερίου, εξαρτάται από την θερµοκρασία του αερίου και την υπέρυθρη ακτινοβολία. Εντοπίζεται εποµένως εξάρτηση από το πόσο γρήγορα η θερµότητα (που είναι διαθέσιµη και από τις δύο πηγές- ως αισθητή θερµότητα από το αέριο και ως θερµότητα ακτινοβολίας) µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ξήρανση. Αν ο ρυθµός µετάδοσης θερµότητας µε ακτινοβολία είναι γρηγορότερος από τον ρυθµό που δύναται να αξιοποιηθεί στην ξήρανση, τότε η θερµοκρασία του υλικού θα αυξηθεί έως ότου επιτευχθεί ισορροπία, η οποία τονίζεται ότι µπορεί να επέλθει σε υψηλότερη θερµοκρασία από εκείνη του αερίου. Όταν συµβεί αυτό, το αέριο αντί να µεταδίδει θερµότητα στην ξήρανση, λαµβάνει θερµότητα το ίδιο και εξέρχεται από τον ξηραντήρα σε υψηλότερη θερµοκρασία από την θερµοκρασία εισόδου του. Όταν η περίοδος σταθερού ρυθµού τελειώσει, η θερµοκρασία του υλικού ακολουθεί ανοδική πορεία για να σταθεροποιηθεί τελικά σε ένα σηµείο µεταξύ της θερµοκρασίας του αερίου και της θερµοκρασίας της ακτινοβολίας, όταν ολοκληρωθεί η ξήρανση αυτού. Με τις δυο θερµοκρασίες (θερµοκρασία εισερχόµενου αερίου και θερµοκρασία ακτινοβολίας) να είναι καθορισµένες, η θερµοκρασία σταθεροποίησης ελέγχεται από την ταχύτητα του αερίου και συγκεκριµένα µειώνεται αυξανοµένης της ταχύτητας. ΞΗ.4.3 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Οι εν λόγω ξηραντήρες χρησιµοποιούνται για την ξήρανση κοκκωδών υλικών. Ο αέρας ξήρανσης διέρχεται µέσα από την κλίνη και γύρω από τα σωµατίδια του προς ξήρανση υλικού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται µεγαλύτεροι ρυθµοί ξήρανσης ανά κιλό υλικού σε σχέση µε την ξήρανση δίσκων σε παρόµοιες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας του αέρα. Αυτός ο τύπος ξηραντήρα χρησιµοποιείται για ξήρανση κοκκωδών υλικών που σχηµατίζουν κλίνη υψηλής σχετικά διαπερατότητας από τον αέρα. Αν το υλικό κινείται ελεύθερα, τότε ο ξηραντήρας λειτουργεί µε την αρχή της κινούµενης κλίνης, δηλαδή το υλικό εισέρχεται από την κορυφή ενός πύργου και κινείται υπό την επίδραση της βαρύτητας, ενώ ο αέρας ξήρανσης περνά από µέσα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο αέρας ξήρανσης µπορεί να κινείται και κατά πλάτος της κινούµενης κλίνης. Υλικά που έχουν την δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα µπορούν να ξηρανθούν µε την αρχή της ρευστοποιηµένης στιβάδας, στην οποία ο αέρας ξήρανσης διαδραµατίζει τον ρόλο του ρευστοποιητικού µέσου. Στην περίπτωση υλικών που δεν παρουσιάζουν την δυνατότητα ελεύθερης κίνησης, η ξήρανση επιτυγχάνεται σε συνεχή λειτουργία µε κατάλληλο άπλωµα αυτών επάνω σε κινούµενη µεταφορική ταινία. Ένας τέτοιος ξηραντήρας είναι αυτός του σχήµατος ΞΗ-15. Σχήµα ΞΗ-15. Ξηραντήρας ενδιάµεσης κυκλοφορίας Μερικά υλικά δεν µπορούν να ξηρανθούν σε ξηραντήρα του παρόντος τύπου λόγω της µικρής διαπερατότητας τους, η οποία αίρεται µε την µορφοποίηση αυτών σε συσσωµατώµατα 20

4 κατάλληλου µεγέθους και σχήµατος προς σχηµατισµό στιβάδων υψηλής διαπερατότητας. Συνήθεις µέθοδοι τροποποίησης είναι η εξώθηση, η ταµπλετοποίηση και η πελλετοποίηση. Για την καλύτερη τροποποίηση, τα υλικά πρέπει να περιέχουν το σωστό ποσοστό υγρασίας και να έχουν αρκετή πλαστικότητα, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους. Αν το προς τροποποίηση υλικό έχει πολλή υγρασία µπορεί να αναµιχθεί µε κάποιο ποσοστό ξηρού προϊόντος. Σε αυτές τις διεργασίες τροποποίησης πρέπει να αποφεύγεται η συµπίεση ή ο θρυµµατισµός των σωµατιδίων, καθώς τα συµπιεσµένα συσσωµατώµατα ξηραίνονται πιο αργά. Έτσι, για δεδοµένες συνθήκες ξήρανσης, ο ρυθµός ξήρανσης επηρεάζεται από την εφαρµοζόµενη µέθοδο τροποποίησης, όπως επίσης και από το µέγεθος και το σχήµα των συσσωµατωµάτων. ΞΗ.4.4 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ Η γενική κατασκευή ενός ξηραντήρα της κατηγορίας αυτής απεικονίζεται στο σχήµα ΞΗ-16 και συγκεκριµένα περιλαµβάνει δακτυλιοειδή ράφια που είναι τοποθετηµένα κάθετα το ένα πάνω στο άλλο στην κατάλληλη µεταξύ τους απόσταση, καθένα εκ των οποίων αποτελείται από τµήµατα µε ενδιάµεσα κενά. Ο κεντρικός άξονας φέρει ανεµιστήρες τύπου τουρµπίνας, που εισάγουν ακτινικά τον αέρα ξήρανσης στον ξηραντήρα, ενώ θερµαντικά στοιχεία είναι τοποθετηµένα γύρω από τα ράφια. Όλο το σύστηµα- ράφια, ανεµιστήρες και θερµαντικά στοιχεία- περικλείεται σε κυλινδρικό ή εξαγωνικό κέλυφος. Υπάρχουν πόρτες για πρόσβαση στο εσωτερικό του ξηραντήρα. Το σύστηµα περιστρέφεται µε ταχύτητες από 0.1 ως 1 rpm. Οι ανεµιστήρες θέτουν σε κυκλοφορία τον αέρα, ο οποίος κινείται µε ταχύτητες που κυµαίνονται από 0.8 ως 3.0 m/s. Ο φρέσκος αέρας εισέρχεται στην βάση του ξηραντήρα, κυκλοφορεί µέσα στον ξηραντήρα κατά τον τρόπο που δείχνουν τα βέλη (Σχήµα ΞΗ-16) και εξέρχεται από την κορυφή. Σχήµα ΞΗ-16. Ξηραντήρας Τουρµπίνας Το προς ξήρανση υλικό τροφοδοτείται στο άνω ράφι. Ένας σταθερός βραχίονας πατάει και φέρνει στο ίδιο επίπεδο όλο το υλικό που εισέρχεται σε κάθε τµήµα του ραφιού. Καθώς το ράφι περιστρέφεται, περνάει τελικά από έναν άλλο σταθερό βραχίονα, ο οποίος αποξέει το 21

5 υλικό εξαναγκάζοντας το σε πτώση µέσω µιας οπής στο αµέσως κάτω ράφι. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται και το υλικό κατέρχεται διαδοχικά από ράφι σε ράφι. Τα ράφια βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους, ώστε να αποτρέπεται η επαφή του υλικού και µε τα δύο ράφια ενώ κατέρχεται µέσω του κενού. Καθώς το υλικό κατέρχεται από ράφι σε ράφι, υπάρχει πάντοτε µια φρέσκια επιφάνεια εκτεθειµένη στον αέρα ξήρανσης, µε αποτέλεσµα ο ρυθµός ξήρανσης να είναι αυξηµένος, σε σχέση µε την απλή ξήρανση δίσκων και το προϊόν να παραλαµβάνεται οµοιόµορφα ξηραµένο. Το τελικό προϊόν εξέρχεται από το κάτω ράφι πάνω σε µεταφορική ταινία και αποµακρύνεται. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό αυτού του ξηραντήρα είναι ότι έχει καλή δυναµικότητα ξήρανσης, λαµβάνοντας υπ όψιν το γεγονός ότι καταλαµβάνει µικρό χώρο. Αυτοί οι τύποι ξηραντήρων µπορούν να ξηράνουν υλικά µε µεγάλο εύρος υγρασιών. ΞΗ.4.5 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ Οι περιστροφικοί ξηραντήρες αποτελούνται από περιστροφικό κυλινδρικό κέλυφος, ο άξονας του οποίου σχηµατίζει µικρή γωνία ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το προς ξήρανση υλικό τροφοδοτείται στο άνω µέρος και κινείται προς τα εµπρός κατά την διάρκεια της περιστροφής του κελύφους. Η θέρµανση µπορεί να γίνει τόσο µε απ ευθείας επαφή του στερεού µε θερµό αέρα, όσο και µε θερµά καύσιµα αέρια. Επίσης δύναται να πραγµατοποιηθεί µε έµµεση επαφή µέσω θερµαινόµενων επιφανειών. Η µέθοδος της απ ευθείας επαφής αποτελεί την πλέον συνηθισµένη εκ των προαναφερθέντων, ενώ όταν η επαφή µε τον θερµό αέρα ή µε τα θερµά καύσιµα αέρια δεν κρίνεται επιθυµητή, εφαρµόζεται η έτερη µέθοδος. Ανεξάρτητα από την ακολουθούµενη µέθοδο θέρµανσης, οι ατµοί πρέπει να εξέρχονται από τον ξηραντήρα και αυτό γίνεται ως επί το πλείστον µε την βοήθεια ρεύµατος αέρα που περνά µέσω του ξηραντήρα. Αυτοί οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται πιο πολύ για κοκκώδη υλικά που κινούνται ελεύθερα. ΞΗ Θέρµανση µε απ ευθείας επαφή Ένας τέτοιος τύπος ξηραντήρα φαίνεται στο σχήµα ΞΗ-17. Το προς ξήρανση υλικό τροφοδοτείται µε κατάλληλη διάταξη και µεταφέρεται µέσα στον ξηραντήρα µε την βοήθεια της περιστροφικής κίνησης του κελύφους και της ανυψωτικής δράσης των πτερυγίων. Τα σωµατίδια τείνουν να κινηθούν µπροστά, λόγω της κεκλιµένης θέσης του κελύφους, και η περιστροφική κίνηση εµποδίζει την συσσώρευση των σωµατιδίων. Τα σωµατίδια διανύουν επίσης µια ορισµένη απόσταση προς τα εµπρός, καθώς ανυψώνονται και πέφτουν. Αυτή η κίνηση εµποδίζεται από το αέριο ξήρανσης όταν έχουµε αντιρροή και υποβοηθάται σε διεργασίες οµορροής. Τα σωµατίδια κινούνται µέσω του περιστροφικού ξηραντήρα µε διαφορετικές ταχύτητες, γεγονός που λαµβάνεται υπ όψιν όταν το προς ξήρανση υλικό χαρακτηρίζεται ως θερµοευαίσθητο. Ο µέσος χρόνος παραµονής του υλικού στον ξηραντήρα αποτελεί συνάρτηση διαφόρων µεταβλητών, όπως το µήκος, η διάµετρος, η κλίση και η ταχύτητα του κελύφους, ο εσωτερικός σχεδιασµός του κελύφους (επί παραδείγµατι το σχήµα, ο αριθµός και η κατανοµή των πτερυγίων), η ταχύτητα του αερίου ξήρανσης και τελικά οι ιδιότητες (το µέγεθος και η κατανοµή µεγέθους, η πυκνότητα και το σχήµα των σωµατιδίων) και τα χαρακτηριστικά ελεύθερης κίνησης του υλικού. Ο ρυθµός τροφοδοσίας φαινοµενικά δεν ασκεί σηµαντική επίδραση στον µέσο χρόνο παραµονής µέχρι του σηµείου υπερφόρτωσης (πληµµύριση) του ξηραντήρα µε υλικό (flooding ή overloading point). Αυτό το σηµείο αντιστοιχεί στον ρυθµό τροφοδοσίας πάνω από τον οποίο ένα στρώµα σωµατιδίων περισσεύει καθώς αυτά στοιβάζονται µεταξύ των πτερυγίων (Σχήµα ΞΗ-18), µε αποτέλεσµα τα σωµατίδια στο περίσσιο στρώµα να κυλούν προς τα εµπρός γρηγορότερα από τα υπόλοιπα. Όταν ο ξηραντήρας είναι υπερφορτωµένος, πολλά σωµατίδια εξέρχονται χωρίς να έχουν εκτεθεί στα αέρια ξήρανσης αρκετά ώστε να ξηρανθούν σε ικανοποιητικό βαθµό, γεγονός που εξηγεί και την διαπίστωση ότι το προϊόν περιέχει υγρασία ανοµοιόµορφα κατανεµηµένη. Ο ξηραντήρας αποτελεί κατ αρχήν µια µονάδα µετάδοσης θερµότητας. Στους περιστροφικούς ξηραντήρες µε απ ευθείας θέρµανση, η θέρµανση γίνεται µε το αέριο 22

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Ξήρανση 8.1 Εισαγωγή Ο όρος ξήρανση (drying) αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Λαμπριανίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.: 4006 Θωΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό.

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό. Ξήρανση µε Ψεκασµό Ορισµοί Η ξήρανση µε ψεκασµό (sry drying) είναι µια µοναδική διεργασία αφυδατώσεως, η οποία περιλαµβάνει σχηµατισµό σωµατιδίων και ξήρανση. Τα χαρακτηριστικά της κόνεως, η οποία προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ Ι 2.6 Θάλαµοι καύσης θαλάµων καύσης (combustion chambers) 2.6.1 Η διαδικασία της καύσης

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α/ΦΩΝ Ι 2.6 Θάλαµοι καύσης θαλάµων καύσης (combustion chambers) 2.6.1 Η διαδικασία της καύσης 2.6 Θάλαµοι καύσης Η βέλτιστη απόδοση κατά τη διαδικασία της καύσης του µείγµατος αέρα καυσίµου σε έναν αεριοστρόβιλο είναι επιτακτική. Και τούτο διότι από αυτήν καθορίζονται η συνολική απόδοση του κινητήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑ- ΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

1. Εισαγωγή Χημικές Διεργασίες Φυσικές Διεργασίες Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων 1. Εισαγωγή H μετάβαση από την εργαστηριακή στη βιομηχανική κλίμακα συνεπάγεται μεγέθυνση προβλημάτων που είναι ασήμαντα ή λύνονται πολύ εύκολα στο εργαστήριο. Αυτά που υπάρχουν σε εργαστηριακή κλίμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαριάννα Α. Ιωαννίδου. Χαλάνδρι, Οκτώβριος 2011

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μαριάννα Α. Ιωαννίδου. Χαλάνδρι, Οκτώβριος 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί τη ιπλωµατική µου Εργασία στο πλαίσιο των σπουδών µου στο τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Α του Τοµέα Θερµότητας κ. Αθηνάς Σαγιά,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων

Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων Ενότητα 6 Επιλογή και αριστοποίηση χημικών αντιδραστήρων 6.1 Εισαγωγή Αφού είδαμε τις γενικές αρχές του σχεδιασμού και συζητήσαμε τις τεχνικές και μεθόδους καθώς και τους εμπειρικούς κανόνες που υπεισέρχονται,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες

Κεφάλαιο 8. Θερµικές ιεργασίες Κεφάλαιο 8 Θερµικές ιεργασίες 8.1 Εισαγωγή Τα βαριά συστατικά του αργού πετρελαίου (bottom of the barrel) αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για τα περισσότερα διυλιστήρια επειδή είναι διαθέσιµα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή εποπτικού µέσου του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ Κατασκευή πρότυπου κινητήρα CITROEN AX KDY ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Τίτλος..6 2.Γενική

Διαβάστε περισσότερα