Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα"

Transcript

1 ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό της συναγωγής και ο ρυθµός αυτής εξαρτάται από την ταχύτητα του αερίου ξήρανσης και από το πόσο αποτελεσµατική είναι η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων. Η καλή επαφή θεωρείται κυρίως θέµα σχεδιασµού και κατανοµής των εσωτερικών πτερυγίων, καθώς και του ρυθµού τροφοδοσίας του υλικού. Μετρήσεις θερµοκρασίας στο ευρισκόµενο σε κίνηση κατά µήκος του ξηραντήρα υλικό υποδεικνύουν την ύπαρξη τριών διαφορετικών περιοχών στον ξηραντήρα. Σχήµα ΞΗ-17. Περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση µε απ ευθείας επαφή. ιακρίνονται τρία είδη πτερυγίων στο εσωτερικό του Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα Η πρώτη αντιστοιχεί στην περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο τέλος του τµήµατος της τροφοδοσίας, όπου το υγρό υλικό, αν τροφοδοτείται κρύο, θερµαίνεται στην θερµοκρασία υγρού βολβού του. Στην ενδιάµεση- δεύτερη- περιοχή, η εξάτµιση πραγµατοποιείται σε σταθερή θερµοκρασία και µε σταθερό ρυθµό και στην τρίτη περιοχή, που αποτελεί το πλησιέστερο στην έξοδο τµήµα, όπου η ξήρανση λαµβάνει χώρα µε µειωµένους ρυθµούς και η θερµοκρασία αυξάνεται. Αυτές οι τρεις περίοδοι ξήρανσης παρατηρούνται, επειδή το υλικό πέφτει µε την µορφή στερεάς κουρτίνας, µε το αέριο ξήρανσης να κινείται κυρίως µέσω του ελεύθερου µεσοδιαστήµατος µεταξύ των κουρτινών. Όπως και στην τυπική ξήρανση µιας πλάκας, το πάχος και η πυκνότητα των κουρτινών αυτών προσδιορίζουν τον ρυθµό ξήρανσης. Ωστόσο, στους περιστροφικούς ξηραντήρες τα σωµατίδια συνεχώς αναµιγνύονται και, µε την δηµιουργία νέων κουρτινών, φρέσκα σωµατίδια εκτίθενται στο αέριο ξήρανσης. Αν η υγρασία εντοπίζεται µόνο στην επιφάνεια, όπως στην περίπτωση των κρυστάλλων, η υγρασία µεταφέρεται µε επαφή από τα πολύ υγρά σωµατίδια στα µερικώς αποξηραµένα, καθώς λαµβάνει χώρα η ανάµιξή τους. 23

2 ΞΗ Θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή Σε ξηραντήρες αυτού του τύπου, τα σωµατίδια θερµαίνονται µε αγωγή από επαναλαµβανόµενη επαφή µε θερµές επιφάνειες και µε ακτινοβολία, η οποία διαδραµατίζει έναν σηµαίνοντα ρόλο. Ρεύµα αέρα διέρχεται µέσα από τον ξηραντήρα στον θάλαµο των υλικών, µε σκοπό την αποµάκρυνση των παραγόµενων υδρατµών. Το πρόβληµα της θέρµανσης µε ακτινοβολία ενός υλικού που βρίσκεται σε επαφή µε το ρεύµα αέρα έχει ήδη αναλυθεί και η ανάλυση αυτή ισχύει και για τους ξηραντήρες του τύπου αυτού. Στο σχήµα (ΞΗ-19) παρουσιάζεται ένας περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή. Σύµφωνα µε την κοινή πρακτική, ο ξηραντήρας απεικονίζεται να θερµαίνεται µε θερµά καύσιµα αέρια. Όπως και στον προηγούµενο τύπο, έτσι και εδώ το υλικό µεταφέρεται διαµέσου του ξηραντήρα µε την περιστροφική κίνηση του κελύφους και την ανυψωτική δράση των πτερυγίων. Σχήµα ΞΗ-19. Περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή ΞΗ.4.6 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Ο ξηραντήρας τυµπάνων περιλαµβάνει εσωτερικά θερµαινόµενα περιστροφικά τύµπανα. Η ξήρανση εν τούτοις λαµβάνει χώρα στην εξωτερική επιφάνεια του τυµπάνου. Το υλικό καθώς ξηραίνεται απαντάται στην µορφή λεπτού στρώµατος απλωµένου οµοιόµορφα και µε όµοιο πάχος στην επιφάνεια του τυµπάνου. Έτσι αυτός ο τύπος ξηραντήρων κρίνεται καταλληλότερος για πολτούς ή πάστες στερεών σε λεπτοαιώρηση, όσο και για αληθινά διαλύµατα. Στην περίπτωση των διαλυµάτων, το τύµπανο συνδυάζει την λειτουργία συµπυκνωτή και ξηραντήρα µαζί. ιαλύµατα που δύνανται να ξηρανθούν σε τύµπανα είναι εκείνα των ένυδρων κρυστάλλων τηγµένων στο νερό κρυστάλλωσης τους. Οι ξηραντήρες τυµπάνων µπορούν να ταξινοµηθούν σε µονού τυµπάνου, διπλών τυµπάνων και ζεύγους τυµπάνων. Στους ξηραντήρες διπλών τυµπάνων, τα δυο τύµπανα περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο, ενώ στους ξηραντήρες ζεύγους τυµπάνων περιστρέφονται αντίθετα. Οι προαναφερθέντες ξηραντήρες τυµπάνων, σε συνδυασµό µε τρεις συνηθισµένες µεθόδους τροφοδοσίας, παρατίθενται στο σχήµα ΞΗ-20. Η τροφοδοσία εξαρτάται από τις ειδικές απαιτήσεις της ξήρανσης. Επί παραδείγµατι, η κεντρική τροφοδοσία (Σχήµα ΞΗ-20β) ή η τροφοδοσία µε εµβάπτιση (Σχήµα ΞΗ-20γ) δεν είναι πρακτικές για την ξήρανση θερµοευαίσθητων υλικών. Η εµβάπτιση είναι η απλούστερη διαθέσιµη µέθοδος, που ωστόσο αντικαθίσταται από τις µεθόδους της εκνέφωσης ή της διαβροχής όταν δεν προσφέρει την απαιτούµενη πρόσφυση του υλικού στην επιφάνεια των τυµπάνων. Στην προκειµένη περίπτωση οι τελευταίες µέθοδοι οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσµατα. Για την εξασφάλιση της οµοιοµορφίας στην ξήρανση ενδεχοµένως να καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή µικρού, βοηθητικού ρολού για το οµοιόµορφο άπλωµα του υλικού στα τύµπανα (Σχήµα ΞΗ-20α). 24

3 Θεωρείται επίσης αναγκαία η διατήρηση µιας οµοιόµορφης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του τυµπάνου, γεγονός που µεταφράζεται στην ύπαρξη δυο προϋποθέσεων στην περίπτωση που τα τύµπανα θερµαίνονται µε ατµό (κοινή πρακτική): ο ατµός θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος και τα µη-συµπυκνούµενα αέρια να απάγονται σωστά. Το ξηραµένο υλικό αποξέεται από το τύµπανο µε την βοήθεια λεπίδας που είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο σηµείο. Αν ο ξηραντήρας λειτουργεί µε σχετικά παχιά στιβάδα υλικού στα τύµπανα, το αποξηραµένο προϊόν παραλαµβάνεται σε µορφή νιφάδας. Λεπτότερη στιβάδα οδηγεί στην εξαγωγή του συµπεράσµατος ότι το υλικό θα είναι περισσότερο σε µορφή σκόνης. Ο ξηραντήρας φέρει απαγωγό για την αποµάκρυνση ατµών από τον χώρο είτε µε φυσική είτε µε εξαναγκασµένη συναγωγή. Σχήµα ΞΗ-20. Ξηραντήρες τυµπάνων Η δυναµικότητα ενός ξηραντήρα τυµπάνων εξαρτάται από την πτώση θερµοκρασίας από το εσωτερικό του τυµπάνου στο άµεσο περιβάλλον. Επίσης εξαρτάται από το πάχος και τα χαρακτηριστικά του προς ξήρανση υλικού. Από την πλευρά της µετάδοσης θερµότητας, η επιφάνεια των τυµπάνων πρέπει να είναι λεία και καθαρή. Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την ικανότητα πρόσφυσης του υλικού και σε κάποιο βαθµό από την ταχύτητα των τυµπάνων. Το πάχος οφείλει να είναι τέτοιο, ώστε το υλικό φτάνοντας στις λεπίδες να είναι αποξηραµένο. Αν η στιβάδα του υλικού είναι λεπτή, το υλικό θα ξηρανθεί πολύ προτού φτάσει τις λεπίδες, ενώ αν αυτή χαρακτηρίζεται από υπολογίσιµο πάχος το προκύπτον προϊόν µπορεί να µην είναι αρκετά ξηρό. ΞΗ.4.7 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ Η λογική εναλλακτική λύση στην ξήρανση τυµπάνων, όταν πρόκειται για διαλύµατα ή λεπτόρρευστες πάστες, είναι η ξήρανση µε εκνέφωση. Στην περίπτωση αυτή το προς ξήρανση υλικό διασπείρεται µε ψεκασµό (εκνέφωση) στο ρεύµα του αερίου ξήρανσης. 25

4 Στην πιο απλή του µορφή ένας ξηραντήρας εκνέφωσης αποτελείται από έναν κάθετο κυλινδρικό θάλαµο (Σχήµα ΞΗ-21), που συνήθως φέρει κωνική βάση. Το υλικό τροφοδοτείται στο κέντρο του θαλάµου, κοντά στην κορυφή, και διασπείρεται µε κατάλληλη συσκευή, όπως το ακροφύσιο πίεσης, το ακροφύσιο δυο φάσεων ή ο υψηλής ταχύτητας περιστρεφόµενος δίσκος (φυγοκεντρικά). Το αέριο ξήρανσης εισέρχεται στον θάλαµο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργήσει συνθήκες ελεγχόµενου στροβιλισµού, που είναι αναγκαίες για την διατήρηση των σταγόνων σε κατάσταση αιώρησης και ανατάραξης µέχρι να ξηρανθούν. Αν τα αποξηραµένα σωµατίδια δεν κατακάθονται εύκολα λόγω µεγέθους ή πυκνότητας (πορώδη σωµατίδια), το αέριο ξήρανσης λειτουργεί και ως µεταφορέας των σωµατιδίων έξω από τον ξηραντήρα σε κυκλώνα διαχωρισµού, όπου και παραλαµβάνονται, ενώ το αέριο διαφεύγει στην ατµόσφαιρα. Ο κυκλώνας διαχωρισµού µπορεί να διαχωρίσει σωµατίδια από ένα µέγεθος και πάνω. Στην περίπτωση που το εξερχόµενο από τον κυκλώνα αέριο µεταφέρει πολύ µικρά σωµατίδια, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση µετά τον κυκλώνα κατάλληλου συστήµατος διαχωρισµού, π.χ. η προσθήκη ενός διαχωριστή υγρής απόξεσης (wet scrubber). Σχήµα ΞΗ-21. Ξηραντήρας εκνέφωσης Οι ξηραντήρες εκνέφωσης συναγωνίζονται τους ξηραντήρες τυµπάνων σε µερικές περιπτώσεις λόγω της ποιότητας του λαµβανόµενου προϊόντος και σε άλλες λόγω της εµφάνισης ή της δοµής του προϊόντος. Στερεά γάλακτος που ξηράνθηκαν µε εκνέφωση παρουσιάζουν διαλυτότητα 99.9%, σε αντίθεση µε την διαλυτότητα του 85% για προϊόντα η ξήρανση των οποίων έγινε σε ξηραντήριο τυµπάνων. Επίσης το πυριτικό άλας του αλουµινίου που ξηράνθηκε σε ξηραντήριο εκνέφωσης είναι πολύ καλύτερο από άποψη ποιότητας συγκρινόµενο µε προϊόντα που ξηράνθηκαν µε όλες τις άλλες µεθόδους ξήρανσης. Η ποιότητα ενός αποξηραµένου υλικού καθορίζεται από την θερµοκρασία εξάτµισης και την θερµοκρασία στην οποία έφτασαν τα αποξηραµένα σωµατίδια. Στην ξήρανση εκνέφωσης η θερµοκρασία εξάτµισης είναι περίπου ίση µε την θερµοκρασία υγρού βολβού του αερίου ξήρανσης και παραµένει σταθερή µέχρι την ξήρανση των σωµατιδίων, εκτός και αν παρατηρηθεί σκλήρυνση επιφάνειας. Επίσης µε την αφαίρεση των µικρότερων σωµατιδίων µόλις ξηρανθούν, επιτυγχάνεται προϊόν µε οµοιόµορφη ποιότητα. Ακόµη το αποξηραµένο υλικό ψύχεται γρήγορα 26

5 µε την χρήση ψυχρού αέρα στον θάλαµο ξήρανσης, ακριβώς κάτω από την ζώνη ξήρανσης. Στην ξήρανση τυµπάνων, από την άλλη µεριά, η θερµοκρασία της θερµής επιφάνειας είναι πολύ υψηλότερη της θερµοκρασίας υγρού βολβού του ατµοσφαιρικού αέρα. Όπως ισχύει και στην αφυδάτωση µε συµπύκνωση, στην περίπτωση που η θερµότητα µε την µορφή της ενθαλπίας εξάτµισης πρόκειται να µεταδοθεί από το τύµπανο στον ατµοσφαιρικό αέρα, η θερµοκρασία εξάτµισης πρέπει να αντιστοιχεί σε τιµή υψηλότερη από εκείνη της αδιαβατικής θερµοκρασίας κορεσµού (ίση µε την θερµοκρασία υγρού βολβού για το σύστηµα αέρα-νερού). Για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση ξήρανσης ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας τυµπάνων, η θερµοκρασία των τυµπάνων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η θερµοκρασία εξάτµισης που τείνει προς το σηµείο ζέσεως του υγρού να µπορεί να διατηρηθεί. Το µέγεθος, η οµοιοµορφία του µεγέθους, η δοµή και η πυκνότητα των αποξηραµένων µε εκνέφωση σωµατιδίων εξαρτώνται από την φύση του προς ξήρανση υλικού και εποµένως από το ιξώδες και την επιφανειακή τάση αυτού. Επιπρόσθετα, επηρεάζονται από την µέθοδο που χρησιµοποιείται για την διασπορά του υλικού και από τις συνθήκες που επικρατούν µέσα στον θάλαµο ξήρανσης. Έτσι η διασπορά του υλικού µε την χρήση ακροφυσίου πίεσης ή περιστρεφόµενου δίσκου οδηγεί στην επίτευξη ενός περισσότερο οµοιόµορφου από άποψη µεγέθους προϊόντος. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες ξήρανσης έχουν ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση της επιφανειακής εξάτµισης ταχύτερα σε σχέση µε τον ρυθµό του υγρού το οποίο φτάνει στην επιφάνεια, το εξωτερικό των σταγονιδίων ξηραίνεται και σχηµατίζεται µια αδιαπέραστη κρούστα που εγκλωβίζει υγρό στο εσωτερικό των σταγονιδίων. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως σκλήρυνση επιφάνειας. Όταν συµβαίνει αυτό, η επιφανειακή θερµοκρασία αυξάνεται και η θερµότητα διεισδύει στο εσωτερικό των σταγονιδίων. Εν τω µεταξύ αν στην κρούστα αναπτύσσονται ρωγµές, παρατηρείται ταυτόχρονη διαφυγή προς τα έξω και του ατµού. Αν δεν εµφανιστούν ρωγµές, η θερµοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται και όταν στο εσωτερικό της σταγόνας το υγρό αρχίσει να βράζει, τα σωµατίδια διαστέλλονται σε κούφιες σφαίρες που, κάτω από την επίδραση της πίεσης του σχηµατιζόµενου ατµού, σπάνε (κάποιες φορές βίαια) σε µικρότερα κοµµάτια. Το υγρό στο εσωτερικό δύναται να φτάσει στο σηµείο ζέσεώς του, όταν η θερµοκρασία του αερίου ξήρανσης αντιστοιχεί σε τιµή υψηλότερη από το σηµείο βρασµού του υγρού. Αν δεν συµβαίνει αυτό, τα εξερχόµενα από τον ξηραντήρα σωµατίδια θα είναι ακόµη υγρά στο εσωτερικό. Σωστά αποξηραµένα σωµατίδια µε σκλήρυνση επιφάνειας έχουν σπογγώδη δοµή ή δοµή κούφιας σφαίρας. Η δοµή των αποξηραµένων σωµατιδίων προσδιορίζει την πυκνότητα και την ειδική επιφάνεια του προϊόντος. Έτσι η ξήρανση µε εκνέφωση προσφέρει δυο πλεονεκτήµατα στην περίπτωση πολλών εφαρµογών. Το πρώτο συνίσταται στο γεγονός ότι το αποξηραµένο υλικό είναι κοκκώδες και το δεύτερο στο ότι, κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σκλήρυνσης επιφάνειας, το προϊόν παρουσιάζει µεγάλη ειδική επιφάνεια χωρίς να είναι σε µορφή σκόνης. Ενώ οι ελεγχόµενες συνθήκες σκλήρυνσης επιφάνειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλεονέκτηµα για την ξήρανση µε εκνέφωση, τονίζεται πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται στις λοιπές διεργασίες ξήρανσης για τους λόγους που ήδη έχουν παρατεθεί. Παράδειγµα ΞΗ-1: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Περιστροφικός ξηραντήρας διαµέτρου 5 ft και µήκους 60 ft χρησιµοποιείται για την ξήρανση διοξειδίου του τιτανίου (TiO 2 ) από υγρασία 0.3 lb νερού/lb ξηρών στερεών σε ποσοστό 0.02 lb νερού/lb ξηρών στερεών. Το TiO 2 έχει µέσο µέγεθος σωµατιδίων 50 µm και πυκνότητα 240 lb/ft 3. Ο ξηραντήρας λειτουργεί στα 4 rpm µε κλίση 0.5 in σε 10 in µήκος. Υπολογίστε τον ρυθµό του εισερχόµενου αέρα και την απαιτούµενη θερµοκρασία, καθώς και τον ρυθµό παραγωγής του αποξηραµένου TiO 2, αν ο αέρας ξήρανσης παράγεται µε θέρµανση του αέρα δωµατίου που αρχικά είναι στους 90 0 µε 60 0 θερµοκρασία υγρού βολβού. 27

6 Λύση: Το πρόβληµα δεν είναι πλήρως ορισµένο και έτσι δεν υπάρχει µια µόνο πιθανή απάντηση. Η προκύπτουσα λύση θα εξαρτάται από την παροχή του αερίου και τις τιµές τροφοδοσίας του ξηραντήρα. Αυτές µπορούν να επιλεγούν τυχαία, δεδοµένου ότι δεν θα υπερβούν κάποια λογικά όρια. Η παροχή του αερίου πρέπει να είναι τόσο χαµηλή, όσο απαιτείται προκειµένου να αποτραπεί η υπερβολική δηµιουργία σκόνης. Η τιµή των 1000 lb/hr ft 2, που πρότειναν οι riedman και Marshal (1949), πιθανότατα εφαρµόζεται σε πολύ µεγαλύτερα µεγέθη σωµατιδίων από αυτά που αναφέρονται εδώ, εξ ου και κατέστη αναγκαία η χρήση µιας άλλης µεθόδου υπολογισµού του ορίου παροχής αέρα. Η σκόνη δηµιουργείται όταν τα σωµατίδια παρασύρονται από το ρεύµα αέρα. Στην πραγµατικότητα, το ρεύµα αέρα δεν ρέει ακριβώς αντίθετα από τα σωµατίδια καθώς αυτά πέφτουν, αλλά ένα ασφαλές όριο µπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας την παροχή του αέρα κάτω από την ταχύτητα στην οποία θα µετέφερε τα στερεά σωµατίδια, αν η ροή ήταν αντίθετη ως προς αυτά. Η µέγιστη ταχύτητα κατακάθισης για σωµατίδια που δεν αλληλεπιδρούν δίνεται από τη σχέση: u t 2 ( ρs ρ) gd (ΞΗ.16) 18µ Αυτή προκύπτει από τον συνδυασµό του ισοζυγίου δυνάµεων στο σωµατίδιο µε την σχέση που ορίζει την δύναµη οπισθέλκουσας. Το ισοζύγιο δυνάµεων δίνει µηδενική επιτάχυνση, όταν οι δυνάµεις άνωσης και τριβής ισορροπούν κάθε εξωτερική δύναµη στο σωµατίδιο. Απλούστευση επιτυγχάνεται υποθέτοντας ότι το σωµατίδιο είναι σφαιρικό, καθώς και ότι η σχετική ταχύτητα σωµατιδίου ως προς το ρευστό είναι αρκετά χαµηλή για να παρέχει στρωτή ροή. Στην εξίσωση (ΞΗ.16), u t είναι ο µέγιστος ρυθµός µε τον οποίο ένα σφαιρικό σωµατίδιο κατέρχεται σε ακίνητο αέριο, αν η πτώση αυτή είναι τόσο βραδεία που ο αριθµός Reynolds (N Re ) αποκτά τιµές µικρότερες του 0.5. Από την άλλη µεριά, u t είναι η κατακόρυφη ταχύτητα του αερίου, αναγκαία για την διατήρηση του σφαιρικού σωµατιδίου σε αιώρηση µέσα στο αέριο σε στρωτή ροή, D: η διάµετρος του ξηραντήρα, ρ: η πυκνότητα του αερίου, ρ s : η πυκνότητα του υλικού και µ: το ιξώδες του υλικού. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (ΞΗ.16) παίρνουµε, ( ρs ρ) gd ut 18µ ( ) ft/sec στην οποία N Re Έτσι αν G V ( ) ( ) / ( ) 123 lb/hr ft 2 θα υπήρχε η πιθανότητα µεταφοράς σηµαντικού ποσοστού στερεών στο ρεύµα αέρα. Εδώ υποθέτουµε ότι η θερµοκρασία του αέρα είναι R. Φυσικά, κάποια µεταφορά µπορεί να συµβεί σε χαµηλότερες παροχές αερίου, λόγω της πολύπλοκης ροής και της αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων. Εποµένως, µια παροχή αερίου (G V ) της τάξης των 50 lb/hr ft 2 θα ήταν ικανοποιητική. Ο χρόνος περάσµατος µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση (riedman και Marshal, 1949), θ 0.35l BlGV ± sn D G 0.05 (4) 5 (50) G G όπου θ είναι ο µέσος χρόνος περάσµατος σε s, l: το µήκος του ξηραντήρα σε m, s: η κλίση του ξηραντήρα σε m/m, N: ο ρυθµός περιστροφής σε rpm, Β: µια σταθερά που εξαρτάται από το µέγεθος των σωµατιδίων του υλικού (Β 5.2(D p ) -0.5, µε D p : το µέσο κατά βάρος µέγεθος σωµατιδίων σε µm), G V : η µαζική παροχή του αερίου σε kg/m 2 s και G : ο ολικός ρυθµός τροφοδοσίας του ξηραντήρα σε kg ξηρού υλικού/s m 2 διατοµής. Στην παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται το συν(+) για οµορροή και το πλην(-) για αντιρροή αέρα-στερεών. Η φόρτιση του ξηραντήρα µε στερεά µπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε κάποια τιµή που ανήκει στην περιοχή 3 έως 10% κατ όγκο. 28

7 Επιλέγοντας 5% του όγκου του ξηραντήρα έχουµε: G 1 θ l θ ρ 60 G G Συνδυάζοντας τις δυο παραπάνω εξισώσεις παίρνουµε: G 1770 lb/hr ft 2. G G Η θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να προκύψει ένα Τ τέτοιο που να εξασφαλίζει την διεξαγωγή της απαιτούµενης ξήρανσης στον διαθέσιµο όγκο (του ξηραντήρα), όπως την διατήρηση του αέρα σε ακόρεστη κατάσταση κατά την έξοδό του από τον ξηραντήρα. Κάτω από την επίδραση των προηγούµενων συνθηκών, 1 lb αέρα ξηραίνει 35.4 lb στερεών ή αλλιώς απορροφά 35.4( ) 9.9 lb νερού. Ο αέρας είναι πιθανόν να απορροφήσει τέτοια ποσότητα νερού, αν θερµανθεί κατά την διέλευσή του µέσω του ξηραντήρα. Για έναν απλό περιστροφικό ξηραντήρα χωρίς εσωτερική θέρµανση, όπως αυτός του παραδείγµατος, η προαναφερθείσα απορρόφηση υγρασίας είναι υπερβολική. Αφού η παροχή του αερίου δεν µπορεί να καθοριστεί από τον κατασκευαστή, αναγκαστικά πρέπει να µεταβάλλεται η τροφοδοσία του ξηραντήρα. Για να επιτευχθεί υγρασία εξόδου στο ρεύµα αέρα της τάξης του 1 lb νερού/lb ξηρού αέρα, η τροφοδοσία που απαιτείται αντιστοιχεί σε 1770/ lb/hr ξηρών στερεών. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ρυθµό τροφοδοσίας, ο υπολογισµός της απαιτούµενης θερµοκρασίας εισόδου του αέρα γίνεται µε την διαδικασία του σφάλµατος και της δοκιµής. Στο Y 1. 0, η θερµοκρασία κορεσµού είναι Εφόσον η αδιαβατική καµπύλη κορεσµού, στην οποία θα κινηθεί ο ξηρός αέρας, αντιπροσωπεύεται κατά προσέγγιση από την επόµενη σχέση, c h1( Ta 1 a 1 a T ) λ ( Y Y ) (ΞΗ.17) το θερµοδυναµικό ίχνος του ξηρού αέρα είναι γνωστό. Επίσης, το Υ 1 είναι καθορισµένο από το πρόβληµα στα mole Η 2 Ο / mole ξηρού αέρα. Έτσι από την (ΞΗ.17) προκύπτει µια διαφορά θερµοκρασιών, η οποία δεν είναι πρακτικά εφικτή: c ( Ta T1 ) λa ( Y1 Ya ) ( Ta T1 ) h1 Χρησιµοποιώντας την απορρόφηση υγρασίας του 0.1 lb Η 2 Ο / lb ξηρών στερεών, η υγρασία του εξερχόµενου αέρα είναι / mole Η 2 Ο / mole ξηρού αέρα. Η θερµοκρασία κορεσµού γι αυτήν την τιµή υγρασίας είναι 130 0, οπότε από την (ΞΗ.17) προσδιορίζεται η Τ 1 : T T ) T a ( 1 Αυτή η θερµοκρασία εισόδου µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν ο εξερχόµενος αέρας είναι κορεσµένος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την χρήση ενός ξηραντήρα απείρου µεγέθους. Το θερµικό φορτίο για κάθε lb εισερχόµενου αέρα είναι q Btu και παρέχει έναν ολικό ρυθµό µετάδοσης θερµότητας Btu/hr ft 2 διατοµής ξηραντήρα. Εφόσον το προς ξήρανση υλικό είναι κοκκώδες και ξηραίνεται ως σύνολο µεµονωµένων σωµατιδίων, είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι όλη η ξήρανση γίνεται στην περίοδο σταθερού ρυθµού. Ο ολικός ογκοµετρικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας υπολογίζεται από την εξίσωση (riedman και Marshal, 1949): U GV 0.5 a [ G + BGV ρb ] U a D 0.236( ) Btu/hr 0.63(50) 5 0 ft / 2 (50) Η απαιτούµενη Τ lm τότε είναι: T lm

8 Εφόσον η Τ 1 είναι περίπου 414 0, η Τ 2 θα τείνει στο µηδέν. Έτσι για ρυθµό τροφοδοσίας στερεού της τάξης των 17.9 lb/hr ξηρού στερεού απαιτείται η χρήση 50 lb/hr ft 2 εισερχόµενου αέρα, η θερµοκρασία του οποίου πρέπει να είναι Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί το γεγονός ότι ο χρησιµοποιούµενος στο εν λόγω παράδειγµα ξηραντήρας δεν ήταν κατάλληλος για την διεργασία. Ένας εσωτερικά θερµαινόµενος ξηραντήρας θα επέτρεπε συγκριτικά µεγαλύτερο ρυθµό τροφοδοσίας. Η χαµηλή παροχή του αερίου οφειλόταν στο πολύ µικρό µέγεθος των σωµατιδίων. Ενδεχοµένως η πελλετοποίηση των σωµατιδίων σε προκαταρκτικό στάδιο να ήταν οικονοµικά συµφέρουσα. Τέλος, µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αξιοποίηση του ξηραντήρα θα επιτυγχανόταν αν ο ξηραντήρας ήταν µεγαλύτερος σε διάµετρο και συνάµα µικρότερος σε µήκος. Παράδειγµα ΞΗ-2: Ακατέργαστο βαµβάκι πυκνότητας 0.7 g/cm 3 ξηραίνεται σε ξηραντήρα δίσκων ασυνεχούς λειτουργίας από ποσοστό υγρασίας 1 lb H 2 O/lb ξηρών στερεών σε 0.1 lb H 2 O/lb ξηρών στερεών. Οι δίσκοι έχουν επιφάνεια 2 ft 2 και πάχος ½ in και είναι έτσι τοποθετηµένοι, ώστε η ξήρανση να γίνεται από την άνω επιφάνεια µόνο, έχοντας την κάτω επιφάνεια µονωµένη. Αέρας µε θερµοκρασία υγρού βολβού κυκλοφορεί στην επιφάνεια τους µε παροχή 500 lb/hr ft 2. Προηγούµενη εµπειρία κάτω από παρόµοιες συνθήκες ξήρανσης έχει δείξει ότι η κρίσιµη υγρασία είναι 0.4 lb Η 2 Ο/lb ξηρών στερεών και ότι ο ρυθµός ξήρανσης κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού θα είναι ανάλογος µε την ελεύθερη υγρασία. Υπολογίστε τον χρόνο που απαιτείται για την ξήρανση. ίνεται ότι για τις δεδοµένες συνθήκες το Υ mole H 2 O/mole ξηρού αέρα και η υγρασία είναι 24%. Λύση: Για αυτόν τον ξηραντήρα ασυνεχούς λειτουργίας, η καµπύλη του ρυθµού ξήρανσης συναρτήσει του ποσοστού υγρασίας θα έχει το τυπικό σχήµα. Από την εκφώνηση του προβλήµατος δεν παρέχονται πληροφορίες για την αρχική θερµοκρασία του υλικού και ως εκ τούτου η αρχική περίοδος, κατά την οποία η θερµοκρασία του υλικού πλησιάζει την θερµοκρασία υγρού βολβού του αέρα, δεν µπορεί να προσδιοριστεί. Έτσι η περίοδος σταθερού ρυθµού θα υποτεθεί ότι ξεκινά µε την αρχική υγρασία. Αυτό είναι ανάλογο µε το να θεωρήσουµε ότι η αρχική θερµοκρασία του υλικού είναι Η καµπύλη του ρυθµού ξήρανσης καθορίζεται εξ ολοκλήρου όταν η υγρασία ισορροπίας έχει προσδιοριστεί και όταν ο ρυθµός κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού έχει υπολογιστεί. Η υγρασία ισορροπίας εξαρτάται από την σχετική υγρασία του αέρα. Έτσι για κορεσµένο αέρα στους 160 0, Υ s 0.114/ Αφού Υ y/(1-y), τότε y και y s για τον συγκεκριµένο και κορεσµένο αέρα αντίστοιχα. Οπότε, Σχετική Υγρασία % και από το σχήµα ΞΗ-11 η υγρασία ισορροπίας ( X E ) βρίσκεται ίση µε 0.04 lb H 2 O/lb ξηρού βαµβακιού. Τα σύµβολα Υ, y και y s δηλώνουν αντιστοίχως τον λόγο των moles ατµού προς moles αέρα στην φάση των ατµών, το µοριακό κλάσµα του ατµού στην φάση των ατµών και το µοριακό κλάσµα του ατµού στις συνθήκες κορεσµού. Για τον σταθερό ρυθµό ξήρανσης ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας υπολογίζεται από την σχέση (ΞΗ.12), οπότε: 0.8 V V h G (500) 1.86 Btu/hr 0 ft Επίσης RC ( TV Ti ) ( ) lb/hr ft 2. λ Από τις διαστάσεις και την πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου βαµβακιού το ολικό βάρος των ξηρών στερεών προκύπτει ότι ισούται µε: 30

9 Ws lb στερεών (1 0.4) 7.27 Ο χρόνος ξήρανσης κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού είναι: θ C θ hr Ο χρόνος ξήρανσης κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού υπολογίζεται µε κατάλληλη µορφοποίηση της σχέσης (ΞΗ.15), η οποία παρουσιάζεται ακολούθως στην τροποποιηµένη της εκδοχή: ( X C X E ) X f X E 7.27 ( ) ( ) ln ln Ws ( θ θc ) AR X X ( ) C C Έτσι ο ολικός χρόνος ξήρανσης είναι: θ f θ hr. E 0 hr. 31

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια (όπως ορίζεται στη μελέτη της μηχανικής τέτοιων σωμάτων): Η ενέργεια που οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις και κινήσεις ολόκληρου του μακροσκοπικού σώματος, όπως η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα

Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Πρόβλεψη Θερμικών με το Τεφίγραμμα Βαγγέλης Τσούκας Γενικά - Πρόβλεψη Θερμικών Οι ανεμοπόροι συνήθως αφιερώνουν πολύ χρόνο στα δελτία καιρού και στα σχετικά site στο internet προκειμένου να έχουν μια ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών Η υγρασία αλλάζει τις ιδιότητες των δοµικών υλικών, περιορίζει τις φυσικές τους αντοχές και καταστρέφει τις συνεκτικές και θερµοµονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 10 Περιστροφική Κίνηση Περιεχόµενα Κεφαλαίου 10 Γωνιακές Ποσότητες Διανυσµατικός Χαρακτήρας των Γωνιακών Ποσοτήτων Σταθερή γωνιακή Επιτάχυνση Ροπή Δυναµική της Περιστροφικής Κίνησης, Ροπή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό.

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό. Ξήρανση µε Ψεκασµό Ορισµοί Η ξήρανση µε ψεκασµό (sry drying) είναι µια µοναδική διεργασία αφυδατώσεως, η οποία περιλαµβάνει σχηµατισµό σωµατιδίων και ξήρανση. Τα χαρακτηριστικά της κόνεως, η οποία προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Λαμπριανίδης Γεώργιος Α.Ε.Μ.: 4006 Θωΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015

«Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και. κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09 06 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προµήθεια υλικών για τη διαγράµµιση οδών και κόµβων», Κ.Α. 30 / 6662.009 Ευρώ 69.741,00 Ηράκλειο 09

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου

ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ. Οµοιόµορφη κατανοµή. θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ. µε θέρµανση δαπέδου ΟΙ ΙΑΦΟΡΕΣ Ανοµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση καλοριφέρ Οµοιόµορφη κατανοµή θερµοκρασίας στο χώρο µε θέρµανση δαπέδου ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 1 Υγιεινότερη θέρµανση Οι κυριότεροι παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Εισαγωγή στην Υδραυλική Αντικείμενο Πυκνότητα και ειδικό βάρος σωμάτων Συστήματα μονάδων Ιξώδες ρευστού, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα Υδροστατική πίεση Εισαγωγή Ρευστομηχανική = Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές (6.1)

Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Ψυκτικές Μηχανές (6.1) Σκοπός λειτουργίας εκτονωτικής διάταξης Η έννοια της Υπερθέρμανσης Εκτονωτικές Διατάξεις Σύγχρονες Εκτονωτικές Βαλβίδες Τριχοειδής Σωλήνας Υδροψυκτοι Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων.

m A m B Δ4) Να υπολογιστεί το ποσό θερμικής ενέργειας (θερμότητας) που ελευθερώνεται εξ αιτίας της κρούσης των δύο σωμάτων. Το σώμα Α μάζας m A = 1 kg κινείται με ταχύτητα u 0 = 8 m/s σε λείο οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται μετωπικά με το σώμα Β, που έχει μάζα m B = 3 kg και βρίσκεται στο άκρο αβαρούς και μη εκτατού (που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μία από τις ερωτήσεις - που ακολουθούν: Η ενεργός ταχύτητα των μορίων ορισμένης ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Εναρμονισμένα

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr

Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050. www.eco-heat.gr Μήκος εισερχόμενου θρύμματος 20-30 χιλ. με μέγιστη υγρασία 50% Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 389.050 Περιγραφή σταδίων επεξεργασίας καθώς και επιμέρους υποσυστημάτων : ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, 4808976 Pa, (γ) 59,36%, (δ) 451871,6 Pa] ΛΥΣΗ

ε = = 9,5 =, γ=1,4, R = 287 J/KgK, Q = Cv ΔT = P2 Εξισώσεις αδιαβατικών μεταβολών: T [Απ: (β) 1571,9 Κ, 4808976 Pa, (γ) 59,36%, (δ) 451871,6 Pa] ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Μείμα αέρα-καυσίμου σε στοιχειομετρική αναλοία εκλύει θερμότητα 5 Kcl/Kg κατά τη καύση του εντός κυλίνδρου ΜΕΚ που λειτουρεί βασιζόμενη στο θερμοδυναμικό κύκλο του Otto. Ο βαθμός συμπίεσης της μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας

Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Στερεά ξυλώδη βιοκαύσιμα και παραγωγή θερμότητας Ι. Ελευθεριάδης Δασολόγος Τμήμα Βιομάζας, ΚΑΠΕ Είδη στερεών βιοκαυσίμων Καυσόξυλα Φτηνό, διαθέσιμο Χειρωνακτική φόρτωση, Αποθήκευση Θρυμματισμένο ξύλο Φτηνό,

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ Νυµφοδώρα Παπασιώπη Αν. Καθηγήτρια papasiop@metal.ntua.gr Φαινόµενα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Η σκληρότητα του νερού οφείλεται στην παρουσία διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. Τα άλατα αυτά διαλύονται στο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα