Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα"

Transcript

1 ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό της συναγωγής και ο ρυθµός αυτής εξαρτάται από την ταχύτητα του αερίου ξήρανσης και από το πόσο αποτελεσµατική είναι η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων. Η καλή επαφή θεωρείται κυρίως θέµα σχεδιασµού και κατανοµής των εσωτερικών πτερυγίων, καθώς και του ρυθµού τροφοδοσίας του υλικού. Μετρήσεις θερµοκρασίας στο ευρισκόµενο σε κίνηση κατά µήκος του ξηραντήρα υλικό υποδεικνύουν την ύπαρξη τριών διαφορετικών περιοχών στον ξηραντήρα. Σχήµα ΞΗ-17. Περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση µε απ ευθείας επαφή. ιακρίνονται τρία είδη πτερυγίων στο εσωτερικό του Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα Η πρώτη αντιστοιχεί στην περιοχή που βρίσκεται πλησιέστερα στο τέλος του τµήµατος της τροφοδοσίας, όπου το υγρό υλικό, αν τροφοδοτείται κρύο, θερµαίνεται στην θερµοκρασία υγρού βολβού του. Στην ενδιάµεση- δεύτερη- περιοχή, η εξάτµιση πραγµατοποιείται σε σταθερή θερµοκρασία και µε σταθερό ρυθµό και στην τρίτη περιοχή, που αποτελεί το πλησιέστερο στην έξοδο τµήµα, όπου η ξήρανση λαµβάνει χώρα µε µειωµένους ρυθµούς και η θερµοκρασία αυξάνεται. Αυτές οι τρεις περίοδοι ξήρανσης παρατηρούνται, επειδή το υλικό πέφτει µε την µορφή στερεάς κουρτίνας, µε το αέριο ξήρανσης να κινείται κυρίως µέσω του ελεύθερου µεσοδιαστήµατος µεταξύ των κουρτινών. Όπως και στην τυπική ξήρανση µιας πλάκας, το πάχος και η πυκνότητα των κουρτινών αυτών προσδιορίζουν τον ρυθµό ξήρανσης. Ωστόσο, στους περιστροφικούς ξηραντήρες τα σωµατίδια συνεχώς αναµιγνύονται και, µε την δηµιουργία νέων κουρτινών, φρέσκα σωµατίδια εκτίθενται στο αέριο ξήρανσης. Αν η υγρασία εντοπίζεται µόνο στην επιφάνεια, όπως στην περίπτωση των κρυστάλλων, η υγρασία µεταφέρεται µε επαφή από τα πολύ υγρά σωµατίδια στα µερικώς αποξηραµένα, καθώς λαµβάνει χώρα η ανάµιξή τους. 23

2 ΞΗ Θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή Σε ξηραντήρες αυτού του τύπου, τα σωµατίδια θερµαίνονται µε αγωγή από επαναλαµβανόµενη επαφή µε θερµές επιφάνειες και µε ακτινοβολία, η οποία διαδραµατίζει έναν σηµαίνοντα ρόλο. Ρεύµα αέρα διέρχεται µέσα από τον ξηραντήρα στον θάλαµο των υλικών, µε σκοπό την αποµάκρυνση των παραγόµενων υδρατµών. Το πρόβληµα της θέρµανσης µε ακτινοβολία ενός υλικού που βρίσκεται σε επαφή µε το ρεύµα αέρα έχει ήδη αναλυθεί και η ανάλυση αυτή ισχύει και για τους ξηραντήρες του τύπου αυτού. Στο σχήµα (ΞΗ-19) παρουσιάζεται ένας περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή. Σύµφωνα µε την κοινή πρακτική, ο ξηραντήρας απεικονίζεται να θερµαίνεται µε θερµά καύσιµα αέρια. Όπως και στον προηγούµενο τύπο, έτσι και εδώ το υλικό µεταφέρεται διαµέσου του ξηραντήρα µε την περιστροφική κίνηση του κελύφους και την ανυψωτική δράση των πτερυγίων. Σχήµα ΞΗ-19. Περιστροφικός ξηραντήρας µε θέρµανση χωρίς απ ευθείας επαφή ΞΗ.4.6 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΤΥΜΠΑΝΩΝ Ο ξηραντήρας τυµπάνων περιλαµβάνει εσωτερικά θερµαινόµενα περιστροφικά τύµπανα. Η ξήρανση εν τούτοις λαµβάνει χώρα στην εξωτερική επιφάνεια του τυµπάνου. Το υλικό καθώς ξηραίνεται απαντάται στην µορφή λεπτού στρώµατος απλωµένου οµοιόµορφα και µε όµοιο πάχος στην επιφάνεια του τυµπάνου. Έτσι αυτός ο τύπος ξηραντήρων κρίνεται καταλληλότερος για πολτούς ή πάστες στερεών σε λεπτοαιώρηση, όσο και για αληθινά διαλύµατα. Στην περίπτωση των διαλυµάτων, το τύµπανο συνδυάζει την λειτουργία συµπυκνωτή και ξηραντήρα µαζί. ιαλύµατα που δύνανται να ξηρανθούν σε τύµπανα είναι εκείνα των ένυδρων κρυστάλλων τηγµένων στο νερό κρυστάλλωσης τους. Οι ξηραντήρες τυµπάνων µπορούν να ταξινοµηθούν σε µονού τυµπάνου, διπλών τυµπάνων και ζεύγους τυµπάνων. Στους ξηραντήρες διπλών τυµπάνων, τα δυο τύµπανα περιστρέφονται το ένα ως προς το άλλο, ενώ στους ξηραντήρες ζεύγους τυµπάνων περιστρέφονται αντίθετα. Οι προαναφερθέντες ξηραντήρες τυµπάνων, σε συνδυασµό µε τρεις συνηθισµένες µεθόδους τροφοδοσίας, παρατίθενται στο σχήµα ΞΗ-20. Η τροφοδοσία εξαρτάται από τις ειδικές απαιτήσεις της ξήρανσης. Επί παραδείγµατι, η κεντρική τροφοδοσία (Σχήµα ΞΗ-20β) ή η τροφοδοσία µε εµβάπτιση (Σχήµα ΞΗ-20γ) δεν είναι πρακτικές για την ξήρανση θερµοευαίσθητων υλικών. Η εµβάπτιση είναι η απλούστερη διαθέσιµη µέθοδος, που ωστόσο αντικαθίσταται από τις µεθόδους της εκνέφωσης ή της διαβροχής όταν δεν προσφέρει την απαιτούµενη πρόσφυση του υλικού στην επιφάνεια των τυµπάνων. Στην προκειµένη περίπτωση οι τελευταίες µέθοδοι οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσµατα. Για την εξασφάλιση της οµοιοµορφίας στην ξήρανση ενδεχοµένως να καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή µικρού, βοηθητικού ρολού για το οµοιόµορφο άπλωµα του υλικού στα τύµπανα (Σχήµα ΞΗ-20α). 24

3 Θεωρείται επίσης αναγκαία η διατήρηση µιας οµοιόµορφης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του τυµπάνου, γεγονός που µεταφράζεται στην ύπαρξη δυο προϋποθέσεων στην περίπτωση που τα τύµπανα θερµαίνονται µε ατµό (κοινή πρακτική): ο ατµός θα πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος και τα µη-συµπυκνούµενα αέρια να απάγονται σωστά. Το ξηραµένο υλικό αποξέεται από το τύµπανο µε την βοήθεια λεπίδας που είναι τοποθετηµένη σε κατάλληλο σηµείο. Αν ο ξηραντήρας λειτουργεί µε σχετικά παχιά στιβάδα υλικού στα τύµπανα, το αποξηραµένο προϊόν παραλαµβάνεται σε µορφή νιφάδας. Λεπτότερη στιβάδα οδηγεί στην εξαγωγή του συµπεράσµατος ότι το υλικό θα είναι περισσότερο σε µορφή σκόνης. Ο ξηραντήρας φέρει απαγωγό για την αποµάκρυνση ατµών από τον χώρο είτε µε φυσική είτε µε εξαναγκασµένη συναγωγή. Σχήµα ΞΗ-20. Ξηραντήρες τυµπάνων Η δυναµικότητα ενός ξηραντήρα τυµπάνων εξαρτάται από την πτώση θερµοκρασίας από το εσωτερικό του τυµπάνου στο άµεσο περιβάλλον. Επίσης εξαρτάται από το πάχος και τα χαρακτηριστικά του προς ξήρανση υλικού. Από την πλευρά της µετάδοσης θερµότητας, η επιφάνεια των τυµπάνων πρέπει να είναι λεία και καθαρή. Το πάχος του υλικού εξαρτάται από την ικανότητα πρόσφυσης του υλικού και σε κάποιο βαθµό από την ταχύτητα των τυµπάνων. Το πάχος οφείλει να είναι τέτοιο, ώστε το υλικό φτάνοντας στις λεπίδες να είναι αποξηραµένο. Αν η στιβάδα του υλικού είναι λεπτή, το υλικό θα ξηρανθεί πολύ προτού φτάσει τις λεπίδες, ενώ αν αυτή χαρακτηρίζεται από υπολογίσιµο πάχος το προκύπτον προϊόν µπορεί να µην είναι αρκετά ξηρό. ΞΗ.4.7 ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ Η λογική εναλλακτική λύση στην ξήρανση τυµπάνων, όταν πρόκειται για διαλύµατα ή λεπτόρρευστες πάστες, είναι η ξήρανση µε εκνέφωση. Στην περίπτωση αυτή το προς ξήρανση υλικό διασπείρεται µε ψεκασµό (εκνέφωση) στο ρεύµα του αερίου ξήρανσης. 25

4 Στην πιο απλή του µορφή ένας ξηραντήρας εκνέφωσης αποτελείται από έναν κάθετο κυλινδρικό θάλαµο (Σχήµα ΞΗ-21), που συνήθως φέρει κωνική βάση. Το υλικό τροφοδοτείται στο κέντρο του θαλάµου, κοντά στην κορυφή, και διασπείρεται µε κατάλληλη συσκευή, όπως το ακροφύσιο πίεσης, το ακροφύσιο δυο φάσεων ή ο υψηλής ταχύτητας περιστρεφόµενος δίσκος (φυγοκεντρικά). Το αέριο ξήρανσης εισέρχεται στον θάλαµο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργήσει συνθήκες ελεγχόµενου στροβιλισµού, που είναι αναγκαίες για την διατήρηση των σταγόνων σε κατάσταση αιώρησης και ανατάραξης µέχρι να ξηρανθούν. Αν τα αποξηραµένα σωµατίδια δεν κατακάθονται εύκολα λόγω µεγέθους ή πυκνότητας (πορώδη σωµατίδια), το αέριο ξήρανσης λειτουργεί και ως µεταφορέας των σωµατιδίων έξω από τον ξηραντήρα σε κυκλώνα διαχωρισµού, όπου και παραλαµβάνονται, ενώ το αέριο διαφεύγει στην ατµόσφαιρα. Ο κυκλώνας διαχωρισµού µπορεί να διαχωρίσει σωµατίδια από ένα µέγεθος και πάνω. Στην περίπτωση που το εξερχόµενο από τον κυκλώνα αέριο µεταφέρει πολύ µικρά σωµατίδια, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση µετά τον κυκλώνα κατάλληλου συστήµατος διαχωρισµού, π.χ. η προσθήκη ενός διαχωριστή υγρής απόξεσης (wet scrubber). Σχήµα ΞΗ-21. Ξηραντήρας εκνέφωσης Οι ξηραντήρες εκνέφωσης συναγωνίζονται τους ξηραντήρες τυµπάνων σε µερικές περιπτώσεις λόγω της ποιότητας του λαµβανόµενου προϊόντος και σε άλλες λόγω της εµφάνισης ή της δοµής του προϊόντος. Στερεά γάλακτος που ξηράνθηκαν µε εκνέφωση παρουσιάζουν διαλυτότητα 99.9%, σε αντίθεση µε την διαλυτότητα του 85% για προϊόντα η ξήρανση των οποίων έγινε σε ξηραντήριο τυµπάνων. Επίσης το πυριτικό άλας του αλουµινίου που ξηράνθηκε σε ξηραντήριο εκνέφωσης είναι πολύ καλύτερο από άποψη ποιότητας συγκρινόµενο µε προϊόντα που ξηράνθηκαν µε όλες τις άλλες µεθόδους ξήρανσης. Η ποιότητα ενός αποξηραµένου υλικού καθορίζεται από την θερµοκρασία εξάτµισης και την θερµοκρασία στην οποία έφτασαν τα αποξηραµένα σωµατίδια. Στην ξήρανση εκνέφωσης η θερµοκρασία εξάτµισης είναι περίπου ίση µε την θερµοκρασία υγρού βολβού του αερίου ξήρανσης και παραµένει σταθερή µέχρι την ξήρανση των σωµατιδίων, εκτός και αν παρατηρηθεί σκλήρυνση επιφάνειας. Επίσης µε την αφαίρεση των µικρότερων σωµατιδίων µόλις ξηρανθούν, επιτυγχάνεται προϊόν µε οµοιόµορφη ποιότητα. Ακόµη το αποξηραµένο υλικό ψύχεται γρήγορα 26

5 µε την χρήση ψυχρού αέρα στον θάλαµο ξήρανσης, ακριβώς κάτω από την ζώνη ξήρανσης. Στην ξήρανση τυµπάνων, από την άλλη µεριά, η θερµοκρασία της θερµής επιφάνειας είναι πολύ υψηλότερη της θερµοκρασίας υγρού βολβού του ατµοσφαιρικού αέρα. Όπως ισχύει και στην αφυδάτωση µε συµπύκνωση, στην περίπτωση που η θερµότητα µε την µορφή της ενθαλπίας εξάτµισης πρόκειται να µεταδοθεί από το τύµπανο στον ατµοσφαιρικό αέρα, η θερµοκρασία εξάτµισης πρέπει να αντιστοιχεί σε τιµή υψηλότερη από εκείνη της αδιαβατικής θερµοκρασίας κορεσµού (ίση µε την θερµοκρασία υγρού βολβού για το σύστηµα αέρα-νερού). Για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση ξήρανσης ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας τυµπάνων, η θερµοκρασία των τυµπάνων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η θερµοκρασία εξάτµισης που τείνει προς το σηµείο ζέσεως του υγρού να µπορεί να διατηρηθεί. Το µέγεθος, η οµοιοµορφία του µεγέθους, η δοµή και η πυκνότητα των αποξηραµένων µε εκνέφωση σωµατιδίων εξαρτώνται από την φύση του προς ξήρανση υλικού και εποµένως από το ιξώδες και την επιφανειακή τάση αυτού. Επιπρόσθετα, επηρεάζονται από την µέθοδο που χρησιµοποιείται για την διασπορά του υλικού και από τις συνθήκες που επικρατούν µέσα στον θάλαµο ξήρανσης. Έτσι η διασπορά του υλικού µε την χρήση ακροφυσίου πίεσης ή περιστρεφόµενου δίσκου οδηγεί στην επίτευξη ενός περισσότερο οµοιόµορφου από άποψη µεγέθους προϊόντος. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες ξήρανσης έχουν ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση της επιφανειακής εξάτµισης ταχύτερα σε σχέση µε τον ρυθµό του υγρού το οποίο φτάνει στην επιφάνεια, το εξωτερικό των σταγονιδίων ξηραίνεται και σχηµατίζεται µια αδιαπέραστη κρούστα που εγκλωβίζει υγρό στο εσωτερικό των σταγονιδίων. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως σκλήρυνση επιφάνειας. Όταν συµβαίνει αυτό, η επιφανειακή θερµοκρασία αυξάνεται και η θερµότητα διεισδύει στο εσωτερικό των σταγονιδίων. Εν τω µεταξύ αν στην κρούστα αναπτύσσονται ρωγµές, παρατηρείται ταυτόχρονη διαφυγή προς τα έξω και του ατµού. Αν δεν εµφανιστούν ρωγµές, η θερµοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται και όταν στο εσωτερικό της σταγόνας το υγρό αρχίσει να βράζει, τα σωµατίδια διαστέλλονται σε κούφιες σφαίρες που, κάτω από την επίδραση της πίεσης του σχηµατιζόµενου ατµού, σπάνε (κάποιες φορές βίαια) σε µικρότερα κοµµάτια. Το υγρό στο εσωτερικό δύναται να φτάσει στο σηµείο ζέσεώς του, όταν η θερµοκρασία του αερίου ξήρανσης αντιστοιχεί σε τιµή υψηλότερη από το σηµείο βρασµού του υγρού. Αν δεν συµβαίνει αυτό, τα εξερχόµενα από τον ξηραντήρα σωµατίδια θα είναι ακόµη υγρά στο εσωτερικό. Σωστά αποξηραµένα σωµατίδια µε σκλήρυνση επιφάνειας έχουν σπογγώδη δοµή ή δοµή κούφιας σφαίρας. Η δοµή των αποξηραµένων σωµατιδίων προσδιορίζει την πυκνότητα και την ειδική επιφάνεια του προϊόντος. Έτσι η ξήρανση µε εκνέφωση προσφέρει δυο πλεονεκτήµατα στην περίπτωση πολλών εφαρµογών. Το πρώτο συνίσταται στο γεγονός ότι το αποξηραµένο υλικό είναι κοκκώδες και το δεύτερο στο ότι, κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σκλήρυνσης επιφάνειας, το προϊόν παρουσιάζει µεγάλη ειδική επιφάνεια χωρίς να είναι σε µορφή σκόνης. Ενώ οι ελεγχόµενες συνθήκες σκλήρυνσης επιφάνειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πλεονέκτηµα για την ξήρανση µε εκνέφωση, τονίζεται πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποφεύγεται στις λοιπές διεργασίες ξήρανσης για τους λόγους που ήδη έχουν παρατεθεί. Παράδειγµα ΞΗ-1: ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Περιστροφικός ξηραντήρας διαµέτρου 5 ft και µήκους 60 ft χρησιµοποιείται για την ξήρανση διοξειδίου του τιτανίου (TiO 2 ) από υγρασία 0.3 lb νερού/lb ξηρών στερεών σε ποσοστό 0.02 lb νερού/lb ξηρών στερεών. Το TiO 2 έχει µέσο µέγεθος σωµατιδίων 50 µm και πυκνότητα 240 lb/ft 3. Ο ξηραντήρας λειτουργεί στα 4 rpm µε κλίση 0.5 in σε 10 in µήκος. Υπολογίστε τον ρυθµό του εισερχόµενου αέρα και την απαιτούµενη θερµοκρασία, καθώς και τον ρυθµό παραγωγής του αποξηραµένου TiO 2, αν ο αέρας ξήρανσης παράγεται µε θέρµανση του αέρα δωµατίου που αρχικά είναι στους 90 0 µε 60 0 θερµοκρασία υγρού βολβού. 27

6 Λύση: Το πρόβληµα δεν είναι πλήρως ορισµένο και έτσι δεν υπάρχει µια µόνο πιθανή απάντηση. Η προκύπτουσα λύση θα εξαρτάται από την παροχή του αερίου και τις τιµές τροφοδοσίας του ξηραντήρα. Αυτές µπορούν να επιλεγούν τυχαία, δεδοµένου ότι δεν θα υπερβούν κάποια λογικά όρια. Η παροχή του αερίου πρέπει να είναι τόσο χαµηλή, όσο απαιτείται προκειµένου να αποτραπεί η υπερβολική δηµιουργία σκόνης. Η τιµή των 1000 lb/hr ft 2, που πρότειναν οι riedman και Marshal (1949), πιθανότατα εφαρµόζεται σε πολύ µεγαλύτερα µεγέθη σωµατιδίων από αυτά που αναφέρονται εδώ, εξ ου και κατέστη αναγκαία η χρήση µιας άλλης µεθόδου υπολογισµού του ορίου παροχής αέρα. Η σκόνη δηµιουργείται όταν τα σωµατίδια παρασύρονται από το ρεύµα αέρα. Στην πραγµατικότητα, το ρεύµα αέρα δεν ρέει ακριβώς αντίθετα από τα σωµατίδια καθώς αυτά πέφτουν, αλλά ένα ασφαλές όριο µπορεί να επιτευχθεί διατηρώντας την παροχή του αέρα κάτω από την ταχύτητα στην οποία θα µετέφερε τα στερεά σωµατίδια, αν η ροή ήταν αντίθετη ως προς αυτά. Η µέγιστη ταχύτητα κατακάθισης για σωµατίδια που δεν αλληλεπιδρούν δίνεται από τη σχέση: u t 2 ( ρs ρ) gd (ΞΗ.16) 18µ Αυτή προκύπτει από τον συνδυασµό του ισοζυγίου δυνάµεων στο σωµατίδιο µε την σχέση που ορίζει την δύναµη οπισθέλκουσας. Το ισοζύγιο δυνάµεων δίνει µηδενική επιτάχυνση, όταν οι δυνάµεις άνωσης και τριβής ισορροπούν κάθε εξωτερική δύναµη στο σωµατίδιο. Απλούστευση επιτυγχάνεται υποθέτοντας ότι το σωµατίδιο είναι σφαιρικό, καθώς και ότι η σχετική ταχύτητα σωµατιδίου ως προς το ρευστό είναι αρκετά χαµηλή για να παρέχει στρωτή ροή. Στην εξίσωση (ΞΗ.16), u t είναι ο µέγιστος ρυθµός µε τον οποίο ένα σφαιρικό σωµατίδιο κατέρχεται σε ακίνητο αέριο, αν η πτώση αυτή είναι τόσο βραδεία που ο αριθµός Reynolds (N Re ) αποκτά τιµές µικρότερες του 0.5. Από την άλλη µεριά, u t είναι η κατακόρυφη ταχύτητα του αερίου, αναγκαία για την διατήρηση του σφαιρικού σωµατιδίου σε αιώρηση µέσα στο αέριο σε στρωτή ροή, D: η διάµετρος του ξηραντήρα, ρ: η πυκνότητα του αερίου, ρ s : η πυκνότητα του υλικού και µ: το ιξώδες του υλικού. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (ΞΗ.16) παίρνουµε, ( ρs ρ) gd ut 18µ ( ) ft/sec στην οποία N Re Έτσι αν G V ( ) ( ) / ( ) 123 lb/hr ft 2 θα υπήρχε η πιθανότητα µεταφοράς σηµαντικού ποσοστού στερεών στο ρεύµα αέρα. Εδώ υποθέτουµε ότι η θερµοκρασία του αέρα είναι R. Φυσικά, κάποια µεταφορά µπορεί να συµβεί σε χαµηλότερες παροχές αερίου, λόγω της πολύπλοκης ροής και της αλληλεπίδρασης των σωµατιδίων. Εποµένως, µια παροχή αερίου (G V ) της τάξης των 50 lb/hr ft 2 θα ήταν ικανοποιητική. Ο χρόνος περάσµατος µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση (riedman και Marshal, 1949), θ 0.35l BlGV ± sn D G 0.05 (4) 5 (50) G G όπου θ είναι ο µέσος χρόνος περάσµατος σε s, l: το µήκος του ξηραντήρα σε m, s: η κλίση του ξηραντήρα σε m/m, N: ο ρυθµός περιστροφής σε rpm, Β: µια σταθερά που εξαρτάται από το µέγεθος των σωµατιδίων του υλικού (Β 5.2(D p ) -0.5, µε D p : το µέσο κατά βάρος µέγεθος σωµατιδίων σε µm), G V : η µαζική παροχή του αερίου σε kg/m 2 s και G : ο ολικός ρυθµός τροφοδοσίας του ξηραντήρα σε kg ξηρού υλικού/s m 2 διατοµής. Στην παραπάνω σχέση χρησιµοποιείται το συν(+) για οµορροή και το πλην(-) για αντιρροή αέρα-στερεών. Η φόρτιση του ξηραντήρα µε στερεά µπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να αντιστοιχεί σε κάποια τιµή που ανήκει στην περιοχή 3 έως 10% κατ όγκο. 28

7 Επιλέγοντας 5% του όγκου του ξηραντήρα έχουµε: G 1 θ l θ ρ 60 G G Συνδυάζοντας τις δυο παραπάνω εξισώσεις παίρνουµε: G 1770 lb/hr ft 2. G G Η θερµοκρασία του εισερχόµενου αέρα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή, ώστε να προκύψει ένα Τ τέτοιο που να εξασφαλίζει την διεξαγωγή της απαιτούµενης ξήρανσης στον διαθέσιµο όγκο (του ξηραντήρα), όπως την διατήρηση του αέρα σε ακόρεστη κατάσταση κατά την έξοδό του από τον ξηραντήρα. Κάτω από την επίδραση των προηγούµενων συνθηκών, 1 lb αέρα ξηραίνει 35.4 lb στερεών ή αλλιώς απορροφά 35.4( ) 9.9 lb νερού. Ο αέρας είναι πιθανόν να απορροφήσει τέτοια ποσότητα νερού, αν θερµανθεί κατά την διέλευσή του µέσω του ξηραντήρα. Για έναν απλό περιστροφικό ξηραντήρα χωρίς εσωτερική θέρµανση, όπως αυτός του παραδείγµατος, η προαναφερθείσα απορρόφηση υγρασίας είναι υπερβολική. Αφού η παροχή του αερίου δεν µπορεί να καθοριστεί από τον κατασκευαστή, αναγκαστικά πρέπει να µεταβάλλεται η τροφοδοσία του ξηραντήρα. Για να επιτευχθεί υγρασία εξόδου στο ρεύµα αέρα της τάξης του 1 lb νερού/lb ξηρού αέρα, η τροφοδοσία που απαιτείται αντιστοιχεί σε 1770/ lb/hr ξηρών στερεών. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον ρυθµό τροφοδοσίας, ο υπολογισµός της απαιτούµενης θερµοκρασίας εισόδου του αέρα γίνεται µε την διαδικασία του σφάλµατος και της δοκιµής. Στο Y 1. 0, η θερµοκρασία κορεσµού είναι Εφόσον η αδιαβατική καµπύλη κορεσµού, στην οποία θα κινηθεί ο ξηρός αέρας, αντιπροσωπεύεται κατά προσέγγιση από την επόµενη σχέση, c h1( Ta 1 a 1 a T ) λ ( Y Y ) (ΞΗ.17) το θερµοδυναµικό ίχνος του ξηρού αέρα είναι γνωστό. Επίσης, το Υ 1 είναι καθορισµένο από το πρόβληµα στα mole Η 2 Ο / mole ξηρού αέρα. Έτσι από την (ΞΗ.17) προκύπτει µια διαφορά θερµοκρασιών, η οποία δεν είναι πρακτικά εφικτή: c ( Ta T1 ) λa ( Y1 Ya ) ( Ta T1 ) h1 Χρησιµοποιώντας την απορρόφηση υγρασίας του 0.1 lb Η 2 Ο / lb ξηρών στερεών, η υγρασία του εξερχόµενου αέρα είναι / mole Η 2 Ο / mole ξηρού αέρα. Η θερµοκρασία κορεσµού γι αυτήν την τιµή υγρασίας είναι 130 0, οπότε από την (ΞΗ.17) προσδιορίζεται η Τ 1 : T T ) T a ( 1 Αυτή η θερµοκρασία εισόδου µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν ο εξερχόµενος αέρας είναι κορεσµένος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την χρήση ενός ξηραντήρα απείρου µεγέθους. Το θερµικό φορτίο για κάθε lb εισερχόµενου αέρα είναι q Btu και παρέχει έναν ολικό ρυθµό µετάδοσης θερµότητας Btu/hr ft 2 διατοµής ξηραντήρα. Εφόσον το προς ξήρανση υλικό είναι κοκκώδες και ξηραίνεται ως σύνολο µεµονωµένων σωµατιδίων, είναι ασφαλές να υποτεθεί ότι όλη η ξήρανση γίνεται στην περίοδο σταθερού ρυθµού. Ο ολικός ογκοµετρικός συντελεστής µετάδοσης θερµότητας υπολογίζεται από την εξίσωση (riedman και Marshal, 1949): U GV 0.5 a [ G + BGV ρb ] U a D 0.236( ) Btu/hr 0.63(50) 5 0 ft / 2 (50) Η απαιτούµενη Τ lm τότε είναι: T lm

8 Εφόσον η Τ 1 είναι περίπου 414 0, η Τ 2 θα τείνει στο µηδέν. Έτσι για ρυθµό τροφοδοσίας στερεού της τάξης των 17.9 lb/hr ξηρού στερεού απαιτείται η χρήση 50 lb/hr ft 2 εισερχόµενου αέρα, η θερµοκρασία του οποίου πρέπει να είναι Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί το γεγονός ότι ο χρησιµοποιούµενος στο εν λόγω παράδειγµα ξηραντήρας δεν ήταν κατάλληλος για την διεργασία. Ένας εσωτερικά θερµαινόµενος ξηραντήρας θα επέτρεπε συγκριτικά µεγαλύτερο ρυθµό τροφοδοσίας. Η χαµηλή παροχή του αερίου οφειλόταν στο πολύ µικρό µέγεθος των σωµατιδίων. Ενδεχοµένως η πελλετοποίηση των σωµατιδίων σε προκαταρκτικό στάδιο να ήταν οικονοµικά συµφέρουσα. Τέλος, µεγαλύτερη παραγωγικότητα και αξιοποίηση του ξηραντήρα θα επιτυγχανόταν αν ο ξηραντήρας ήταν µεγαλύτερος σε διάµετρο και συνάµα µικρότερος σε µήκος. Παράδειγµα ΞΗ-2: Ακατέργαστο βαµβάκι πυκνότητας 0.7 g/cm 3 ξηραίνεται σε ξηραντήρα δίσκων ασυνεχούς λειτουργίας από ποσοστό υγρασίας 1 lb H 2 O/lb ξηρών στερεών σε 0.1 lb H 2 O/lb ξηρών στερεών. Οι δίσκοι έχουν επιφάνεια 2 ft 2 και πάχος ½ in και είναι έτσι τοποθετηµένοι, ώστε η ξήρανση να γίνεται από την άνω επιφάνεια µόνο, έχοντας την κάτω επιφάνεια µονωµένη. Αέρας µε θερµοκρασία υγρού βολβού κυκλοφορεί στην επιφάνεια τους µε παροχή 500 lb/hr ft 2. Προηγούµενη εµπειρία κάτω από παρόµοιες συνθήκες ξήρανσης έχει δείξει ότι η κρίσιµη υγρασία είναι 0.4 lb Η 2 Ο/lb ξηρών στερεών και ότι ο ρυθµός ξήρανσης κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού θα είναι ανάλογος µε την ελεύθερη υγρασία. Υπολογίστε τον χρόνο που απαιτείται για την ξήρανση. ίνεται ότι για τις δεδοµένες συνθήκες το Υ mole H 2 O/mole ξηρού αέρα και η υγρασία είναι 24%. Λύση: Για αυτόν τον ξηραντήρα ασυνεχούς λειτουργίας, η καµπύλη του ρυθµού ξήρανσης συναρτήσει του ποσοστού υγρασίας θα έχει το τυπικό σχήµα. Από την εκφώνηση του προβλήµατος δεν παρέχονται πληροφορίες για την αρχική θερµοκρασία του υλικού και ως εκ τούτου η αρχική περίοδος, κατά την οποία η θερµοκρασία του υλικού πλησιάζει την θερµοκρασία υγρού βολβού του αέρα, δεν µπορεί να προσδιοριστεί. Έτσι η περίοδος σταθερού ρυθµού θα υποτεθεί ότι ξεκινά µε την αρχική υγρασία. Αυτό είναι ανάλογο µε το να θεωρήσουµε ότι η αρχική θερµοκρασία του υλικού είναι Η καµπύλη του ρυθµού ξήρανσης καθορίζεται εξ ολοκλήρου όταν η υγρασία ισορροπίας έχει προσδιοριστεί και όταν ο ρυθµός κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού έχει υπολογιστεί. Η υγρασία ισορροπίας εξαρτάται από την σχετική υγρασία του αέρα. Έτσι για κορεσµένο αέρα στους 160 0, Υ s 0.114/ Αφού Υ y/(1-y), τότε y και y s για τον συγκεκριµένο και κορεσµένο αέρα αντίστοιχα. Οπότε, Σχετική Υγρασία % και από το σχήµα ΞΗ-11 η υγρασία ισορροπίας ( X E ) βρίσκεται ίση µε 0.04 lb H 2 O/lb ξηρού βαµβακιού. Τα σύµβολα Υ, y και y s δηλώνουν αντιστοίχως τον λόγο των moles ατµού προς moles αέρα στην φάση των ατµών, το µοριακό κλάσµα του ατµού στην φάση των ατµών και το µοριακό κλάσµα του ατµού στις συνθήκες κορεσµού. Για τον σταθερό ρυθµό ξήρανσης ο συντελεστής µετάδοσης θερµότητας υπολογίζεται από την σχέση (ΞΗ.12), οπότε: 0.8 V V h G (500) 1.86 Btu/hr 0 ft Επίσης RC ( TV Ti ) ( ) lb/hr ft 2. λ Από τις διαστάσεις και την πυκνότητα του ξηρού ακατέργαστου βαµβακιού το ολικό βάρος των ξηρών στερεών προκύπτει ότι ισούται µε: 30

9 Ws lb στερεών (1 0.4) 7.27 Ο χρόνος ξήρανσης κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού είναι: θ C θ hr Ο χρόνος ξήρανσης κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού υπολογίζεται µε κατάλληλη µορφοποίηση της σχέσης (ΞΗ.15), η οποία παρουσιάζεται ακολούθως στην τροποποιηµένη της εκδοχή: ( X C X E ) X f X E 7.27 ( ) ( ) ln ln Ws ( θ θc ) AR X X ( ) C C Έτσι ο ολικός χρόνος ξήρανσης είναι: θ f θ hr. E 0 hr. 31

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Ξήρανση 8.1 Εισαγωγή Ο όρος ξήρανση (drying) αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation) ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 312 1 Βρασμός και συμπύκνωση (boiing and condenion Όταν η θερμοκρασία ενός υγρού (σε συγκεκριμένη πίεση αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής 1.Σκοπός Άσκηση 9 Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής υγρών Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδες) ενός υγρού. Βασικές θεωρητικές γνώσεις.1

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής Ονοματεπώνυμο:Κυρκιμτζής Γιώργος Σ.Τ.Ε.Φ. Οχημάτων - Εξάμηνο Γ Ημερομηνία εκτέλεσης Πειράματος : 12/4/2000 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το νερό των κατακρημνισμάτων ακολουθεί διάφορες διαδρομές στη πορεία του προς την επιφάνεια της γης. Αρχικά συναντά επιφάνειες που αναχαιτίζουν την πορεία του όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ. Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Πρόβληµα 30. Η καυστική σόδα παράγεται µε την επεξεργασία ενός διαλύµατος ανθρακικού νατρίου σε νερό (25 kg/s Na 2 CO 3 ) µε τη θεωρητική απαίτηση σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Εξαναγκασμένη Συναγωγή και Σφαίρες ΜΜΚ 31 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 και Σφαίρες (flow across cylinders

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 0- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα, 0 Μαρτίου 0 Καθηγητής Κ.Βουρνάς Παράδοση,,5: 8// Λέκτωρ Σ. Καβατζά 6,,4: /4/ Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Ο υπολογισμός του μεταφερόμενου ποσού θερμότητας σε εναλλάκτη ομόκεντρων σωλήνων, ο συνολικός θερμικός βαθμός απόδοσης, οι θερμοκρασιακές αποδόσεις των δύο ρευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 3 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Ψύξεως Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Σύστημα ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις

Ανάδευση και ανάμιξη Ασκήσεις 1. Σε μια δεξαμενή, με διάμετρο Τ = 1.2 m και συνολικό ύψος 1.8 m και ύψος πλήρωσης υγρού Η = 1.2 m, αναδεύεται υγρό latex (ρ = 800 kg/m 3, μ = 10 ) με ναυτική προπέλα (τετρ. βήμα, 3 πτερύγια, D = 0.36

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ (040) 670854-1 Fax (040) 670854-41

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια Τηλ (040) 670854-1 Fax (040) 670854-41 Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Εγχειρίδιο Οδηγιών HM 135 Συσκευή Μέτρησης της Οπισθέλκουσας Δύναμης σε Σφαίρες G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D-22881 Barsbüttel Γερμάνια

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση (Condensation)

Συμπύκνωση (Condensation) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 014-015 Εισαγωγή Μεταφορά θερμότητας σε μία Εμβάθυνση στα Φαινόμενα Μεταφοράς επιφάνεια συμβαίνει με συμπύκνωση όταν η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 26 Ώρα : 1:3-13: Οδηγίες: 1)Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη. Και στα τρία µέρη υπάρχουν συνολικά δώδεκα (12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ EΡΓΟ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαδοση θερμοτητας και εργο είναι δυο τροποι με τους οποιους η ενεργεια ενός θερμοδυναμικου συστηματος μπορει να αυξηθει ή να ελαττωθει. Δεν εχει εννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ είναι ο επιστημονικός κλάδος γνώσεων της μηχανικής των ρευστών, που εξετάζει τα ρευστά που βρίσκονται σε στατική ισορροπία η μεταφέρονται μετατίθενται κινούμενα ως συμπαγή σώματα, χωρίς λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Ένα κιλό νερού σε θερμοκρασία 0 C έρχεται σε επαφή με μιά μεγάλη θερμική δεξαμενή θερμοκρασίας 100 C. Όταν το νερό φτάσει στη θερμοκρασία της δεξαμενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα

Βοηθητική Ενέργεια. Φορτίο. Αντλία φορτίου. Σχήμα 4.1.1: Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Κεφάλαιο 4: ΗΛΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4.1 Τυπικό ηλιακό θερμικό σύστημα Ένα σύστημα που μετατρέπει ηλιακή ενέργεια σε θερμική ενέργεια ονομάζεται ηλιακό θερμικό σύστημα. Πρόκειται για συστήματα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα