WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου"

Transcript

1 WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου

2

3 3 WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη Παρουσίαση των ράσεων και των Εταίρων του Έργου

4 5. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 6. ΣΤΟΧΟΙ 7. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 7. ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 9. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ MED 12. ΕΤΑΙΡΟΙ 16. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ MED: IKTIMED ΚΑΙ ICS 19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σλόγκαν του έργου WIDE: «Καινοτοµία στη Μεσόγειο» δείχνει το πόσο φιλόδοξο είναι το έργο. Η υφιστάµενη οικονοµική και θεσµική κρίση στην περιοχή του Προγράµµατος MED (Μεσογείου) µας υπενθυµίζει τη σηµασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας στον καθορισµό και στην υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών που προωθούν την καινοτοµία και συνεισφέρουν ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Οι περιοχές του MED αντιµετωπίζουν όµοιες προκλήσεις που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε προληπτικές και καινοτόµες πολιτικές δράσεις, µε ισχυρή και σταθερή δέσµευση και µε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ των κύριων εµπλεκοµένων (stakeholders) στην καινοτοµία. Σε όλες τις περιοχές, οι δηµόσιες αρχές, σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, αναζητούν τις ιδανικές λύσεις για τις περιοχές τους που θα ενισχύσουν τη ανάπτυξη του δυναµικού καινοτοµίας τους. Στο πλαίσιο του WIDE σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά µία νέα µεθοδολογία για την προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ-ΜΜΕ (Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις-Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις) που εµπλέκονται άµεσα στις κύριες δράσεις του έργου. Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για το έργο WIDE, τη µεθοδολογία που σχεδιάσθηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά, καθώς και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Ως συντονιστές του έργου, είµαστε πεπεισµένοι ότι το έργο WIDE αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ των χωρών MED να ενδυναµώσουν την οργανωσιακή τους καινοτοµία και µε αυτόν τον τρόπο να πετύχουν την διεθνοποίηση και ανάπτυξή τους. SVIM - Sviluppo Marche SpA Επικεφαλής Εταίρος WIDE

6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι χώρες της Νότιας ακτής της Μεσογείου έχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης χάρη στο ρόλο τους ως πύλη για τις αγορές εκτός ΕΕ του Νοτιότερου άκρου της Μεσογείου και χάρη στην παρουσία πολλών δυναµικών Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΕ-ΜΜΕ). Ωστόσο, αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση µε τις βορειότερες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, υστερούν σε όρους οικονοµικής ανάπτυξης, συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, ανεργίας, µικρού µεγέθους και αποµόνωσης των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο σηµαντικός κατακερµατισµός του παραγωγικού τοµέα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονοµιών των χωρών της περιοχής MED, καθώς οι ΠΜΕ-ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% του συνολικού αριθµού επιχειρήσεων και στα 2/3 των θέσεων εργασίας της περιοχής. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αντίσταση στην παγκοσµιοποίηση και στην επανατοποθέτηση της περιοχής στην παγκόσµια αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ΠΜΕ- ΜΜΕ της περιοχής MED, για να είναι περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές, είναι απαραίτητο να επενδύσουν στην καινοτοµία, να ενηµερωθούν για σύγχρονες στρατηγικές οργάνωσης, να ενταχθούν σε δίκτυα ΕΕ-MED και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη διεθνή συνεργασία και τις συνέργιες µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων. ΣΤΟΧΟΙ Το WIDE στοχεύει στην ενίσχυση της οργανωσιακής καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσα από τη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, έτσι ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό. Εποµένως, ο γενικός στόχος του WIDE είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή MED µέσω της προώθησης των δυνατοτήτων και ικανοτήτων επιχειρησιακής καινοτοµίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 6 η βελτίωση της καινοτοµίας στην περιοχή MED µέσα από προσαρµοσµένα προγράµµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης (διεθνοποίηση, ανταγωνιστική τοποθέτηση, ευκαιρίες ανάπτυξης), για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ, η ενίσχυση της συνεργασίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ φορέων οικονοµικής ανάπτυξης και δηµοσίων αρχών της περιοχής MED, η βελτίωση της απόδοσης των ΠΜΕ- ΜΜΕ µέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, η επεξεργασία νέων µορφών συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για τη βελτίωση του συντονισµού των κύριων φορέων καινοτοµίας στην περιοχή MED.

7 Τα µακροπρόθεσµα οφέλη για τις εµπλεκόµενες ΠΜΕ-ΜΜΕ είναι: η βελτίωση της ικανότητας καινοτοµίας, η µεταφορά τεχνογνωσίας και η ενηµέρωσή τους για τις δυνατότητες ανάπτυξης που απορρέουν από την οργανωσιακή καινοτοµία. Όσον αφορά τις µακροοικονοµικές επιδράσεις, στα µεσοπρόθεσµα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου WIDE περιλαµβάνεται η θετική επίδραση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην περιοχή MED. 7 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναµενόµενα αποτελέσµατα στο τέλος του έργου είναι τα εξής: η χαρτογράφηση των περιφερειακών πολιτικών καινοτοµίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διασταύρωση και ανάλυση των εξαχθέντων από την περιφερειακή χαρτογράφηση στοιχείων, σχετικά µε διαφορές, δυνατά σηµεία και οµοιότητες µεταξύ των 4 χωρών, οι οποίες εµπλέκονται στο έργο WIDE, που αφορούν πολιτικές και υπηρεσίες καινοτοµίας στις ΠΜΕ-ΜΜΕ, η διατύπωση προτάσεων µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των Σ ΙΤ (Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα), η ανάπτυξη µιας κοινής µεθοδολογίας λειτουργίας για την υποστήριξη της οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ-ΜΜΕ, η διασταύρωση και ανάλυση των τοπικών επιχειρηµατικών δυνατοτήτων των 6 περιοχών που εµπλέκονται στις πιλοτικές δράσεις του WIDE, η υλοποίηση 12 εργαστηρίων (workshops), που απευθύνονται σε διαµορφωτές πολιτικών καινοτοµίας, για την κεφαλαιοποίηση της επίδρασης των προτάσεων για τις Σ ΙΤ και για τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Innovation ForuMed (Civitanova Marche Ιταλία) Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους εταίρους του WIDE στην πόλη Civitanova της Περιφέρειας Marche (IT), στις 23 και 24 Φεβρουαρίου Σαράντα (40) ΠΜΕ-ΜΜΕ από 4 χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα) συναντήθηκαν για να γνωριστούν µεταξύ τους, να µοιραστούν τις εµπειρίες τους σχετικά µε την οργανωσιακή καινοτοµία, να µεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές και να ενηµερωθούν σχετικά µε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. Ο στόχος του Forum ήταν να συγκεντρωθεί όλη η «κοινότητα» του WIDE για δύο πλήρεις ηµέρες και να υπάρξει καλύτερη ενηµέρωση για πιθανές συνέργιες µεταξύ των φορέων καινοτοµίας στην περιοχή MED, µέσω δράσεων δικτύωσης και εργαστηρίων (workshops). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όλοι οι επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εταιρία τους στους υπόλοιπους συµµετέχοντες και να έρθουν σε επαφή µε συγκεκριµένες επιχειρήσεις, µέσα από µια διαδικασία «B2B speed-dating» (2 λεπτά συζήτηση µε κάθε συµµετέχοντα και µετά µε τον επόµενο). Επιπλέον, καθηγητές των Πανεπιστηµίων της Ancona, της Macerata και του Camerino, µαζί µε εµπειρογνώµονες του Ιταλικού Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών συµµετείχαν σε ένα ανοιχτό εργαστήριο για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή MED. Η καινοτοµία στη διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου, στο marketing και στην επιχειρηµατική οργάνωση ΠΜΕ-ΜΜΕ ήταν κάποια από τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν, όπως επίσης και το πώς οι ΠΜΕ-ΜΜΕ θα µπορέσουν να εισέλθουν στη αγορά της Βόρειας Αφρικής (Maghreb) µετά τις πολιτικές αναταράξεις του 2011.

8 Οι επιχειρηµατίες είχαν επίσης την ευκαιρία για κατ ιδίαν συζητήσεις µε έµπειρους συµβούλους από τις SACE και SIMEST, δύο δηµόσιες εταιρίες που βοηθούν τις Ιταλικές επιχειρήσεις στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε άλλες χώρες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µια επίσκεψη σε ένα κέντρο αριστείας για την καινοτοµία στην περιοχή της Περιφέρειας Marche. Thessaloniki Internationalisation ForuMed (Θεσσαλονίκη Ελλάδα) Το Internationalisation Forumed είναι η δεύτερη µεγάλη εκδήλωση που υποστηρίζεται και διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου WIDE και θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων µεταξύ των επιλεγµένων ΠΜΕ-ΜΜΕ από τις χώρες του WIDE, στον τοµέα της διεθνοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη το θεµελιώδη παράγοντα της ανάπτυξης για µικρές επιχειρηµατικές οντότητες στην εποχή των παγκοσµιοποιηµένων αγορών, ειδικά σε ένα κατακερµατισµένο και χαµηλής παραγωγικότητας πλαίσιο όπως αυτό της περιοχής MED. Κοινή Μεθοδολογία Η κοινή µεθοδολογία αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαδικασίας οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ- ΜΜΕ. Αποτελείται από τρεις διαδοχικές κύριες φάσεις: Εργαλείο διαδικτυακής διάγνωσης για αυτό-αξιολόγηση της απόδοσης των ΠΜΕ-ΜΜΕ Ανάλυση αναγκών Ανάπτυξη µιας κοινής µεθόδου εργασίας Στόχος είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στο να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τις οικονοµίες των χωρών του MED και να βελτιώσουν τη συνολική τους απόδοση, µέσω καινοτοµιών στο άυλο κεφάλαιό τους, όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, η διεθνοποίηση, οι µέθοδοι εργασίας και οι στρατηγικές marketing. Η εν λόγω µεθοδολογία δηµιουργήθηκε µε τρόπο ώστε να αποτελεί ένα ευρέως διαδεδοµένο εργαλείο, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν δηµόσιες αρχές, εµπορικά επιµελητήρια, επαγγελµατικές οργανώσεις, συστάδες επιχειρήσεων, συνεταιρισµοί, σύνδεσµοι επιχειρήσεων και ιδιωτικές εταιρίες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης των µικρών επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης στις Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. 8 Προσαρµοσµένα µονοπάτια οργανωσιακής καινοτοµίας Το βήµα αυτό αποτελεί την καρδιά του έργου WIDE. Αφορά στην υλοποίηση τουλάχιστον 40 σχεδίων παραγωγικής / εµπορικής ανάπτυξης, προσαρµοσµένων στις ανάγκες αντίστοιχου αριθµού ΠΜΕ ΜΜΕ, στη βάση της κοινής µεθοδολογίας του WIDE.

9 Τα εν λόγω αναπτυξιακά σχέδια προσδιορίζουν την ανάπτυξη νέων εσωτερικών διαχειριστικών πόρων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσω της απελευθέρωσης της ιδιαίτερης δυναµικής για ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης και της επένδυσης στη γνώση και στην καινοτοµία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην περιοχή MED αλλά και στην παγκόσµια αγορά. Τα αναπτυξιακά σχέδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηριχθεί στην πράξη η ανάδειξη ενδεχόµενων προσπαθειών καινοτόµου management, σε καθεµία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου. Οι εταίροι του έργου και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες παρέχουν τεχνική βοήθεια στις ΠΜΕ-ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, παρέχεται επιχειρηµατική καθοδήγηση σε σαράντα (40) ΠΜΕ-ΜΜΕ, δέκα (10) από κάθε χώρα του έργου WIDE. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν µε βάση την ανάλυση, που πραγµατοποίησαν οι εταίροι του έργου, των απαντήσεων που δόθηκαν σε ένα διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο αυτό-αξιολόγησης, το οποίο διατέθηκε στους επιχειρηµατίες µέσω του ιστοτόπου του WIDE (www.wideinnovation.net). Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µέσα από τις ανωτέρω πιλοτικές δράσεις, καθώς και οι προτάσεις που προέκυψαν από αυτές, συγκεντρώθηκαν σε ένα κατάλογο και βρίσκονται στη διάθεση των σηµαντικότερων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, ως βέλτιστες πρακτικές για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ στην Νότια Ευρώπη. 360 DIP Η 360 DIP είναι µια διαδικτυακή πλατφόρµα που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ενέργειες ανταλλαγής γνώσης. Αποτελεί ένα χώρο εικονικών συναντήσεων και ηλεκτρονικής µάθησης, όπου οι χρήστες µπορούν να µοιραστούν πληροφορίες, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µεταξύ τους προκειµένου να δηµιουργήσουν συνέργιες µεταξύ των έργων που υλοποιούν και να ενισχύσουν τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους. Αρχικά προοριζόταν να γίνει ένα επικοινωνιακό εργαλείο που θα χρησιµοποιούνταν από τους εταίρους του WIDE. Σήµερα, η πλατφόρµα 360 DIP έχει εξελιχθεί σε ένα ανοιχτό χώρο ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης ανάµεσα σε εταιρίες της περιοχής του MED. Τα κύρια οφέλη της πλατφόρµας 360 DIP είναι η ενίσχυση της διαδραστικότητας και της επικοινωνίας, καθώς είναι διαθέσιµη πάντα και παντού, µέσω καινοτόµων χαρακτηριστικών όπως είναι το ιστολόγιο και µέσω της εύκολης πρόσβασης σε ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών που διαρκώς αυξάνεται και συµπεριλαµβάνει πλέον και µαθήµατα για επαγγελµατική ενηµέρωση. Όλα τα κύρια ευρήµατα του WIDE διατίθενται στην πλατφόρµα. Ένα ιδιαίτερης σηµασίας εργαλείο της πλατφόρµας 360 DIP έχει συγκεκριµένο σκοπό: είναι η φόρµα διαδικτυακής διάγνωσης για την αυτό-αξιολόγηση των ΠΜΕ-ΜΜΕ, που αποτελεί ένα µόνιµο σύστηµα εκτίµησης των αναγκών καινοτοµίας των επιχειρήσεων. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ MED Ανάλυση της επίδρασης των Στρατηγικών Καινοτοµίας στην απόδοση των ΠΜΕ- ΜΜΕ στις χώρες MED Οι ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή MED αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων και απασχολούν τα 2/3 των εργαζόµενων στην περιοχή. Τριακόσια εβδοµήντα (370) ερωτηµατολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά από όλους τους εταίρους του WIDE σε διευθύνοντες συµβούλους ΠΜΕ-ΜΜΕ, µαζί µε µια επιστολή που ανέλυε το πλαίσιο, τους στόχους και τα θέµατα της µελέτης. Στη συνέχεια συλλέχτηκαν διακόσια είκοσι τρία (223) ολοκληρωµένα ερωτηµατολόγια, µέσω ενός διαδικτυακού συστήµατος αυτόαξιολόγησης, κατά το διάστηµα Μαΐου - Ιουνίου Στους τοµείς στόχους περιλαµβάνονταν: γεωργία, µεταποίηση, ενέργεια, κατασκευές, οικιακές υπηρεσίες, λιανικό εµπόριο και επιχειρηµατικές υπηρεσίες έντασης γνώσης (ΤΠΕ, χρηµατοοικονοµικά, συµβουλευτική κτλ.). 9

10 10 Ορισµένα από τα κύρια ευρήµατα: Στρατηγικά προφίλ και καινοτοµία Από τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του WIDE προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις συµµετέχουσες ΠΜΕ-ΜΜΕ περιγράφουν τη στρατηγική τους θέση ως Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης (41%), ή Εξερευνητές (38%). Πολύ λίγες επιχειρήσεις (6%) αυτό-χαρακτηρίζονται ως Υπερασπιστές του Χαµηλού Κόστους ενώ λίγο περισσότερες επιχειρήσεις (11%) αυτό-χαρακτηρίζονται ως Αναλυτές. Τέλος, ποσοστό 4% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι έχουν ένα ασταθές και συνήθως χαµηλής-απόδοσης προφίλ ως Αντιδρώντες, που αργά προσαρµόζονται στο περιβάλλον πλαίσιο. Οι Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης τείνουν να δίνουν έµφαση σε µια συνεχή και τακτική διαδικασία καινοτοµίας, που επικεντρώνεται στη βελτίωση των πρακτικών marketing που εφαρµόζουν και σε εξειδικευµένες ενέργειες οργανωσιακής καινοτοµίας, όπως η βελτιστοποίηση της οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και η καινοτοµία στις σχέσεις µε εξωτερικούς ενδιαφεροµένους (stakeholders). Επιπλέον, οι Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης αφιερώνουν σηµαντικό χρόνο και πόρους στην χρηµατοοικονοµική καινοτοµία, όπως για παράδειγµα η αξιοποίηση εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων. Οι Εξερευνητές τείνουν να προτιµούν την καινοτοµία στα προϊόντα, εστιάζοντας στην παροχή πραγµατικά νέων λύσεων στους πελάτες τους. Η πηγή της καινοτοµίας τους είναι κυρίως η αγορά και οι πελάτες (έρευνα αγοράς). Οι Εξερευνητές συνδυάζουν τις ενέργειες καινοτοµίας προϊόντος µε την οργανωσιακή καινοτοµία αλλά διαθέτουν και πόρους για χρηµατοοικονοµική καινοτοµία. Οι Αναλυτές επικεντρώνονται κυρίως στην οργανωσιακή καινοτοµία, µε πηγές καινοτοµίας τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τις νέες τάσεις της αγοράς. Η καινοτοµία ως οργανωσιακή κουλτούρα Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που παίζει η οργανωσιακή καινοτοµία σε σύγκριση µε όλες τις άλλες διαστάσεις της στρατηγικής καινοτοµίας: ο πυρήνας της διαχείρισης της καινοτοµίας είναι η ικανότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ να αναθεωρούν συνεχώς το επιχειρηµατικό µοντέλο τους, την αξιακή αλυσίδα τους και τις διαδικασίες οργάνωσης. Πραγµατικά, η οργανωσιακή καινοτοµία φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατική διεθνοποίηση, την καινοτοµία στα προϊόντα, στις διαδικασίες, στο marketing και στα χρηµατοοικονοµικά. Από την άλλη πλευρά, δεν αποδεικνύεται ότι η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία έχει θετική επίδραση σε άλλες µορφές καινοτοµίας. Στρατηγική, καινοτοµία και απόδοση επιχείρησης Λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις µεταξύ των στρατηγικών προφίλ και της καινοτοµίας στην απόδοση των επιχειρήσεων, τα ακόλουθα ευρήµατα χαρακτηρίζουν τις ΠΜΕ-ΜΜΕ που συµµετείχαν στη µελέτη του WIDE.

11 11 Οι Εξερευνητές και οι Αναλυτές φαίνεται να χαρακτηρίζονται από υψηλότερες επιδόσεις στην αγορά (αύξηση πωλήσεων, αύξηση µεριδίου αγοράς) και χρηµατοοικονοµική επίδοση (ρευστότητα, εµπορικό περιθώριο, απόδοση επί της επένδυσης, απόδοση επί της καθαρής θέσης) σε σύγκριση µε τους Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης και του Χαµηλού Κόστους. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες καινοτοµίας, πρέπει να δοθεί έµφαση σε δύο κύρια ευρήµατα. Η οργανωσιακή καινοτοµία συνδέεται σε σηµαντικό βαθµό µε την αυξηµένη επίδοση τόσο σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς. Η καινοτοµία στο marketing, στις διαδικασίες και στα προϊόντα βελτιώνουν τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις και τις επιδόσεις στην αγορά. Η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία συνδέεται αρνητικά µε την αύξηση των πωλήσεων και του µεριδίου αγοράς και έχει αρνητική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική επίδοση. Επιρροές εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων στην καινοτοµία των ΠΜΕ- ΜΜΕ Από εξωτερική άποψη, οι ΠΜΕ-ΜΜΕ που συνεργάζονται µε διαµεσολαβητές (ερευνητικά κέντρα, ακαδηµαϊκά κέντρα, προµηθευτές, υπηρεσίες καινοτοµίας, εµπορικά επιµελητήρια, συµβούλους, κτλ.) δηµιουργούν µεγαλύτερη καινοτοµία στην οργάνωση, τα προϊόντα, και τα χρηµατοοικονοµικά. Από την εσωτερική σκοπιά, η οργανωσιακή καινοτοµία επηρεάζεται κυρίως από την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφαρµόσουν πρακτικές στρατηγικού management (στρατηγική τοποθέτηση, διαχείριση αλλαγής, στρατηγικό σχεδιασµό κλπ.) και πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ως εκ τούτου, το έργο WIDE έχει αναπτύξει ένα πιλοτικό πρόγραµµα, το οποίο συνίσταται στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων (OICP) για τη διαµόρφωση προτάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της οργανωσιακής καινοτοµίας σε κάθε µία από τις ΠΜΕ-ΜΜΕ που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Επιπτώσεις της µελέτης του WIDE στο management Τα αποτελέσµατα της µελέτης του WIDE δίνουν έµφαση σε πολλά κρίσιµα ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στις διαχειριστικές πρακτικές (management) των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή της Μεσογείου. Τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών θα πρέπει να επικεντρωθούν εκ νέου στο βασικό ορισµό της καινοτοµίας ως εσωτερική αλλαγή για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Πράγµατι, σε περιόδους αναταραχών και υπέρ-ανταγωνισµού, οι επιτυχηµένες ΠΜΕ-ΜΜΕ τείνουν να θεωρούν ως καινοτοµία το "συνολικό επιχειρηµατικό µοντέλο" τους. Η εξέταση της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης, προκειµένου αυτή να λειτουργήσει και να εφαρµόσει τη στρατηγική της, θα πρέπει να καταστεί σηµείο-κλειδί στη διαδικασία διαχείρισης (management) της επιχείρησης. Σε αντίθεση µε µια κοινά αποδεκτή παραδοχή, οι χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις και οι επιδοτήσεις δεν φαίνεται να προωθούν άµεσα την καινοτοµία εάν δεν υφίσταται κατάλληλη οργάνωση ικανή να αναδείξει τις δυνατότητες της επιχείρησης. ιαµεσολαβητές που µπορούν να λύσουν οργανωτικά ζητήµατα, µπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε αυτή την κατεύθυνση. Η µελέτη του WIDE αναδεικνύει ότι η χρηµατοδότηση δεν είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας των επιδόσεων καινοτοµίας της επιχείρησης και ότι το όραµα, η στρατηγική διαχείριση (management) και η οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα είναι πολύ πιο σηµαντικοί προάγγελοι καινοτοµίας αξίας.

12 ΕΤΑΙΡΟΙ SVIM - SVILUPPO MARCHE SPA Ο SVIM είναι ο Οργανισµός Ανάπτυξης της Περιφέρειας Marche, που ιδρύθηκε για την υλοποίηση των περιφερειακών οικονοµικών και βιοµηχανικών πολιτικών, καθώς και για τη στήριξη των οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόµα έργα. Ο SVIM εξασφαλίζει µια καίριας σηµασίας σύνδεση µεταξύ των αναγκών της περιοχής, των εθνικών πολιτικών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών. ιαδραµάτισε επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στο εταιρικό σχήµα των τοπικών ιδιωτικών και δηµόσιων εµπλεκοµένων φορέων, Πανεπιστηµίων και Κέντρων Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας που συνεργάστηκαν µε την Περιφερειακή ιοίκηση στη βελτίωση και υποστήριξη της παραγωγικής δοµής της περιοχής. Ο SVIM παρέχει υποστήριξη για την καινοτόµο οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης των προσπαθειών τους για διεθνοποίηση. CNA MARCHE NATIONAL CONFEDERATION OF CRAFTS AND SMEs / / Η CNA είναι η Ιταλική Εθνική Συνοµοσπονδία Βιοτεχνών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αρµοδιότητες της CNA είναι οι εξής: α) η εκπροσώπηση και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων µελών, β) η ενίσχυση και ανάπτυξη των βιοτεχνιών και των ΜΜΕ, γ) η οικονοµική προώθηση της περιοχής, δ) η παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις µέσω µιας αναπτυγµένης οργάνωσης στην περιοχή (π.χ. διοικητικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, κατάρτιση στη διαχείριση, προώθηση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες και νέους, στήριξη για πιστώσεις και επενδύσεις, πρωτοβουλίες εξαγωγών, προωθητικές ενέργειες, παροχή συµβουλών σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον, σχέσεις µε την ΕΕ και διαπραγµάτευση, υγειονοµική περίθαλψη και πρόνοια). Στις Περιφέρειες που συµµετέχουν στο έργο WIDE - Marche, Emila Romagna, Abruzzo η CNA έχει σχεδόν επιχειρήσεις-µέλη, 350 τοπικά γραφεία και σχεδόν εργαζοµένους. 12

13 FRENCH RIVIERA CHAMBER OF COMMERCE Το Εµπορικό Επιµελητήριο της Γαλλικής Ριβιέρας είναι ένας συλλογικός φορέας εκπροσώπησης επιχειρηµατιών και ταυτόχρονα ένας δηµόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών. CCI NICE CÔTE D'AZUR Εκπροσωπεί τα συµφέροντα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Γαλλική Ριβιέρα, στους τοµείς του εµπορίου, της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Στόχοι του είναι: η προώθηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και η δηµιουργία και διαχείριση υπηρεσιών για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, η παροχή υποστήριξης και συµβουλών για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη µεταφορά επιχειρήσεων. Οι αρµοδιότητές του καλύπτουν 7 κύριους τοµείς: καινοτοµία, ανταγωνιστική συλλογή πληροφοριών, διεθνή ανάπτυξη, ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας, τεχνολογίες πληροφοριών, ποιοτική διαχείριση και εκπαίδευση. Ένα µεγάλο µέρος των έργων που υλοποιεί το Επιµελητήριο στοχεύει στην προώθηση της καινοτοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτοµία, καθώς και στη χρήση δικτυακών συστηµάτων για επιχειρηµατική ανάπτυξη. 13 TOULON VAR TECHNOLOGIES (TVT INNOVATION) Ο Toulon Var Technologies (TVT) είναι ένας µη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το Αποτελεί έναν όµιλο καινοτόµων επιχειρήσεων, ερευνητικών και ακαδηµαϊκών οργανισµών, καθώς και τοπικών αρχών. Κύριος στόχος του είναι η δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών καινοτόµων επιχειρήσεων (Provence-Alpes-Côte d'azur, περιοχή PACA). Ο φορέας προσφέρει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων, υπηρεσιών και προϊόντων στις νέο-ιδρυθείσες καθώς και στις υφιστάµενες επιχειρήσεις (τεχνοβλαστοί ΜΜΕ, Επιχειρηµατικοί Άγγελοι Var, παγκόσµια συστάδα ανταγωνιστικότητας "Ple Mer PACA"). Ο TVT λειτουργεί για λογαριασµό επιχειρηµατιών και ερευνητών που προτίθενται να καινοτοµήσουν µέσα από νέα προϊόντα ή τεχνολογίες, διαδικασίες παραγωγής, νέες ευκαιρίες της αγοράς και βελτίωση των τεχνολογικών ικανοτήτων.

14 COUNTY COUNCIL OF GRANADA Η Επαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Γρανάδας εµπλέκεται στην προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικής κουλτούρας, καθώς και στη δηµιουργία και στην εδραίωση εταιριών, µε την παροχή υποστήριξης και εργαλείων. Πιο συγκεκριµένα, η Μονάδα Οικονοµικής Προώθησης και Απασχόλησης είναι υπεύθυνη για ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της απασχόλησης, όπως η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας, η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, η παροχή κινήτρων και η ενθάρρυνση κοινωνικό-οικονοµικών φορέων ώστε να συµµετέχουν σε δίκτυα. Ακολουθούνται τρεις κύριες γραµµές εργασίας: ο σχεδιασµός της τοπικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση και η απασχόληση, η δηµιουργία εταιριών. Επιπλέον, υλοποιεί δύο συγκεκριµένες δράσεις: το Παρατηρητήριο Έρευνας και Ανάλυσης και το R&D&I (Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτοµία) για την Τοπική Ανάπτυξη. RETAIL BUSINESS CONFEDERATION OF ANDALUSIA Η Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων της Ανδαλουσίας (CECA) βασίζει τις δραστηριότητές της στην υπεράσπιση των συµφερόντων των ΠΜΕ-ΜΜΕ της Ανδαλουσίας και στην προώθηση των έργων που αποσκοπούν στην προσαρµογή των τοπικών επιχειρήσεων λιανικής στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού της αγοράς. Εκπροσωπεί λιανέµπορους της Ανδαλουσίας από την ίδρυσή της, το 1979, ασχολούµενη µε δραστηριότητες εµπορικής διαχείρισης, µε την προσαρµογή της στις νέες πολιτικές της αγοράς και µε την εισαγωγή καινοτοµιών στον τοµέα µέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ΤΠΕ. Επιπλέον, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της καινοτοµίας των λιανέµπορων, η CECA έχει ξεκινήσει ένα έργο κατάρτισης για την ηλεκτρονική µάθηση. 14

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι ένας δηµόσιος οργανισµός στο 2 ο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS 2). Η διοίκηση της ΠΚΜ χωρίζεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η περιφερειακή διοίκηση της ΠΚΜ αποτελείται από τις εξής 7 περιφερειακές ενότητες (πρώην «νοµαρχίες»): Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η κεντρική διοίκηση της ΠΚΜ αποτελείται από τα Γραφεία του Περιφερειάρχη και των 7 Αντί-Περιφερειαρχών και από τις Γενικές ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών, Εσωτερικής Λειτουργίας, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. Η ΠΚΜ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης και λαµβάνοντας υπόψη Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές. 15 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) είναι το δεύτερο µεγαλύτερο επιµελητήριο της Ελλάδας, µε µέλη και στόχο την προώθηση του εµπορίου και της οικονοµικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Το ΕΒΕΘ λειτουργεί ενεργά ως ένα δυναµικό κέντρο παραγωγής και διάχυσης πληροφοριών και συµβουλευτικής προς όφελος των µελών του. Οργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους επιχειρηµατίες της περιοχής και για τους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις µέλη του σχετικά µε την επικοινωνία, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού, τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, την καινοτοµία και την «πράσινη» επιχειρηµατικότητα. Επιπλέον, το ΕΒΕΘ οργανώνει και υποδέχεται επιχειρηµατικές αποστολές και διευκολύνει τη συµµετοχή των µελών του σε διεθνείς εκθέσεις.

16 16 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Το έργο WIDE υποστηρίζεται από πολλούς Ευρωπαϊκούς φορείς στον τοµέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ικτύωσης, οι οποίοι εµπλέκονται στις δραστηριότητες διάχυσης και επικοινωνίας: Ίδρυµα Marche, Ιταλία AICCRE, Ιταλία Ίδρυµα Sophia-Antipolis, Γαλλία COPCA, Ισπανία ΕΣΥΝΕ, Ελλάδα EUROPOCKET.TV, Ευρώπη YES, Ευρώπη UEAPME, Ευρώπη ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ MED: IKTIMED ΚΑΙ ICS ΕΡΓΟ IKTIMED ΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MED ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ο κύριος στόχος του έργου IKTIMED είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή του MED, µέσω ενός µοντέλου συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, που στοχεύει στην υποστήριξη των ικανοτήτων καινοτοµίας µέσα από τη διάχυση τεχνολογιών και καινοτοµικής τεχνογνωσίας. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: Η καινοτοµία δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µέσα σε παραδοσιακά ερευνητικά κέντρα (Ανοιχτή Καινοτοµία), Ολοκληρωµένη συνεργασία µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών περιοχών, t Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Καινοτοµίας και οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας είναι θεµελιώδη εργαλεία για το σύστηµα των επιχειρήσεων της περιοχής της Μεσογείου. fr Ma ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Η οµάδα έργου αποτελείται από 13 οργανισµούς από 7 διαφορετικές χώρες της περιοχής MED. Περιφέρειες Marche και Veneto, Ιταλία Περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d Azur, Γαλλία Περιφέρεια Algarve, Πορτογαλία Περιφέρειες υτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα

17 Περιφέρεια Μάλτας, Μάλτα Περιφέρεια Κύπρου, Κύπρος Περιφέρεια Podravaska, Σλοβενία Περιφέρειες Andalucía και Catalunya, Ισπανία 17 ΣΤΟΧΟΙ: Το IKTIMED αποσκοπεί στη διάγνωση καλών πρακτικών υποστήριξης της καινοτοµίας και στον καθορισµό νέων εργαλείων για µια πιο αποδοτική συνεργασία µεταξύ του δηµοσίου, του ιδιωτικού και του ερευνητικού τοµέα, όπως οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας και τα ιευρωπαϊκά ίκτυα, που αποτελούνται από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters). Οι ΠΜΕ-ΜΜΕ και τα Πανεπιστήµια καλούνται να παίξουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτό το νέο σενάριο. Το καινοτόµο περιεχόµενο του έργου συνδέεται µε την ικανότητά του να ανιχνεύει αυτές τις ενέργειες και να τις υλοποιεί σε διακρατικό επίπεδο. Τα εργαλεία και οι δραστηριότητες που προτείνονται από το έργο στοχεύουν στη διάγνωση των πιο κατάλληλων λύσεων για την ενθάρρυνση των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην απόκτηση νέων εσωτερικών και εξωτερικών πλεονεκτηµάτων. ΚΥΡΙA ΘΕΜΑΤΑ: Έξυπνη εξειδίκευση ηµόσιες προµήθειες Ανοιχτή καινοτοµία Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας (KICs) Πολιτικές Καινοτοµίας Γνωσιακή Βάση εδοµένων Τα έργα WIDE και IKTIMED σχετίζονται µεταξύ τους και κάποιες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε συνέργεια µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας στις εµπλεκόµενες περιοχές και τη διάχυση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα επιτευχθούν. ΕΡΓΟ ICS ΠΜΕ-ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο στόχος του έργου ICS είναι η προώθηση της στρατηγικής θέσης του συνεταιριστικού συστήµατος της περιοχής MED µέσα στην παγκόσµια οικονοµία, µε την ενίσχυση της καινοτοµίας του, της ανταγωνιστικότητάς του και των δυνατοτήτων δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών (clusters). ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: Η καινοτοµία δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µέσα σε παραδοσιακά ερευνητικά κέντρα (Ανοιχτή Καινοτοµία), Οι Σ ΙΤ και οι συµπράξεις πολλαπλών φορέων είναι θεµελιώδη στοιχεία στις στρατηγικές διεθνοποίησης των συνεταιρισµών της περιοχής MED, Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Καινοτοµίας και οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας είναι θεµελιώδη εργαλεία του συνεταιριστικού συστήµατος της περιοχής της Μεσογείου.

18 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Το έργο εµπλέκει 10 οργανισµούς από 5 διαφορετικές χώρες της περιοχής MED: Περιφέρεια Marche, Ιταλία Legacoop Marche, Ιταλία Περιφέρειες Provence-Alpes-Côte d Azur και Rhône-Alpes, Γαλλία Περιφέρειες Algarve και Centro, Πορτογαλία Περιφέρειες Andalusia και Catalonia, Ισπανία Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, Ελλάδα ΣΤΟΧΟΙ: Το έργο ICS έχει ως στόχο να συµβάλει στη βελτίωση των δηµόσιων πολιτικών για την καινοτοµία της συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας, καθώς και στην προώθηση µιας ολοκληρωµένης MED διακρατικής στρατηγικής, για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τη δηµιουργία διακρατικών συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) και συνεταιρισµών. Υπηρεσίες και εργαλεία µε βάση τις ΤΠΕ θα διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλλαγής και στη διεθνή ανάπτυξη των συνεταιρισµών, στο πλαίσιο της διαδικασίας καινοτοµίας τους. Τα εργαλεία µε βάση τις ΤΠΕ θα στηρίξουν τη διαρκή διαδικασία µάθησης των επιχειρήσεων, µε τη δηµιουργία της πρώτης «κοινότητας ικανοτήτων» στο συνεταιριστικό τοµέα. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: Κοινότητες Γνώσης και Επιχειρήσεων (KBCs) Πολιτικές καινοτοµίας Συστάδες συνεταιρισµών Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Κοινωνίες Το 2012 είναι το ιεθνές Έτος Συνεταιρισµών των Ηνωµένων Εθνών και το έργου ICS θα συνεισφέρει στην προώθηση της συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας και των µοντέλων καινοτοµίας. 18

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ΙΤΑΛΙΑ: SVIM Sviluppo Marche SpA Τηλ.: Fax: CNA MARCΗE NATIONAL CONFEDERATION OF CRAFT AND SMEs Τηλ.: Fax: ΓΑΛΛΙΑ: TOULON VAR TECΗNOLOGIES (TVT Innovation) Τηλ.: /85/13 Fax: TΗE FRENCΗ RIVIERA CΗAMBER OF COMMERCE Τηλ.: Fax: ΙΣΠΑΝΙΑ: COUNTY COUNCIL OF GRANADA Τηλ.: Fax: TΗE RETAIL BUSINESS CONFEDERATION OF ANDALUSIA Τηλ.: Fax: ΕΛΛΑ Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τηλ.: Fax: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: Fax: Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο WIDE, µπορείτε να επισκεφθείτε το

20 Εταίροι έργου CC I NICE CÔTE D'AZUR

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

ERMIS Project. Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Partner Visit Sophia-Antipolis (France) Ιούνιος 2011 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ERMIS Project Περιγραφή της επίσκεψης στη Sophia-Antipolis (Γαλλία) Παρουσίαση τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Medossic συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Medossic συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 01 Κύριο Άρθρο. Αγαπητοί Εταίροι, Έχετε στα χέρια σας το πρώτο Ενηµερωτικό ελτίο του MEDOSSIC. Στο Σχέδιο (project) MEDOSSIC (Μεσογειακή Οργανωτική δοµή και ενδυνάµωση της ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection

Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις. Regions for Better Broadband Connection Περιφέρειες για Καλύτερες Ευρυζωνικές Συνδέσεις Regions for Better Broadband Connection Βασικά Στοιχεία του Έργου To Eυρωπαϊκό Πρόγραµµα «Regions for Better Broadband Connection (B3 Regions) υλοποιείταισταπλαίσιατου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα κινητικότητας επιχειρηµατιών Λευκωσία, 2011 1 ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ Cyprus Eyes are open Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των πράσινων εφαρμογών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και εργαλεία υποστήριξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ LOC PRO II ΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΜΜΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΠΕ ΡΑΣΗ 2.3 ΗΜΕΡΙ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Ευσταθία Τίκου /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα