WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου"

Transcript

1 WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη παρουσίαση των δράσεων και των εταίρων του έργου

2

3 3 WIDE: «Ανάπτυξη ΜΜΕ: προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας στην περιοχή MED» Σύντοµη Παρουσίαση των ράσεων και των Εταίρων του Έργου

4 5. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 6. ΣΤΟΧΟΙ 7. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 7. ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 9. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ MED 12. ΕΤΑΙΡΟΙ 16. ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ MED: IKTIMED ΚΑΙ ICS 19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σλόγκαν του έργου WIDE: «Καινοτοµία στη Μεσόγειο» δείχνει το πόσο φιλόδοξο είναι το έργο. Η υφιστάµενη οικονοµική και θεσµική κρίση στην περιοχή του Προγράµµατος MED (Μεσογείου) µας υπενθυµίζει τη σηµασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας στον καθορισµό και στην υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών που προωθούν την καινοτοµία και συνεισφέρουν ενεργά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Οι περιοχές του MED αντιµετωπίζουν όµοιες προκλήσεις που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε προληπτικές και καινοτόµες πολιτικές δράσεις, µε ισχυρή και σταθερή δέσµευση και µε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ των κύριων εµπλεκοµένων (stakeholders) στην καινοτοµία. Σε όλες τις περιοχές, οι δηµόσιες αρχές, σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, αναζητούν τις ιδανικές λύσεις για τις περιοχές τους που θα ενισχύσουν τη ανάπτυξη του δυναµικού καινοτοµίας τους. Στο πλαίσιο του WIDE σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά µία νέα µεθοδολογία για την προώθηση της οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ-ΜΜΕ (Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις-Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις) που εµπλέκονται άµεσα στις κύριες δράσεις του έργου. Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν αναλυτικές πληροφορίες για το έργο WIDE, τη µεθοδολογία που σχεδιάσθηκε και εφαρµόστηκε πιλοτικά, καθώς και τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Ως συντονιστές του έργου, είµαστε πεπεισµένοι ότι το έργο WIDE αποτελεί µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ των χωρών MED να ενδυναµώσουν την οργανωσιακή τους καινοτοµία και µε αυτόν τον τρόπο να πετύχουν την διεθνοποίηση και ανάπτυξή τους. SVIM - Sviluppo Marche SpA Επικεφαλής Εταίρος WIDE

6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Οι χώρες της Νότιας ακτής της Μεσογείου έχουν µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης χάρη στο ρόλο τους ως πύλη για τις αγορές εκτός ΕΕ του Νοτιότερου άκρου της Μεσογείου και χάρη στην παρουσία πολλών δυναµικών Πολύ Μικρών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΠΜΕ-ΜΜΕ). Ωστόσο, αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα σε σύγκριση µε τις βορειότερες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, υστερούν σε όρους οικονοµικής ανάπτυξης, συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, ανεργίας, µικρού µεγέθους και αποµόνωσης των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο σηµαντικός κατακερµατισµός του παραγωγικού τοµέα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των οικονοµιών των χωρών της περιοχής MED, καθώς οι ΠΜΕ-ΜΜΕ αντιστοιχούν στο 99% του συνολικού αριθµού επιχειρήσεων και στα 2/3 των θέσεων εργασίας της περιοχής. Η κατάσταση αυτή αποτελεί αντίσταση στην παγκοσµιοποίηση και στην επανατοποθέτηση της περιοχής στην παγκόσµια αγορά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ΠΜΕ- ΜΜΕ της περιοχής MED, για να είναι περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές στις παγκοσµιοποιηµένες αγορές, είναι απαραίτητο να επενδύσουν στην καινοτοµία, να ενηµερωθούν για σύγχρονες στρατηγικές οργάνωσης, να ενταχθούν σε δίκτυα ΕΕ-MED και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τη διεθνή συνεργασία και τις συνέργιες µεταξύ ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων. ΣΤΟΧΟΙ Το WIDE στοχεύει στην ενίσχυση της οργανωσιακής καινοτοµίας και της ανταγωνιστικότητας ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσα από τη συνεργασία µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, έτσι ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντιµετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισµό. Εποµένως, ο γενικός στόχος του WIDE είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή MED µέσω της προώθησης των δυνατοτήτων και ικανοτήτων επιχειρησιακής καινοτοµίας. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: 6 η βελτίωση της καινοτοµίας στην περιοχή MED µέσα από προσαρµοσµένα προγράµµατα επιχειρηµατικής ανάπτυξης (διεθνοποίηση, ανταγωνιστική τοποθέτηση, ευκαιρίες ανάπτυξης), για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ, η ενίσχυση της συνεργασίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης µεταξύ φορέων οικονοµικής ανάπτυξης και δηµοσίων αρχών της περιοχής MED, η βελτίωση της απόδοσης των ΠΜΕ- ΜΜΕ µέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, η επεξεργασία νέων µορφών συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για τη βελτίωση του συντονισµού των κύριων φορέων καινοτοµίας στην περιοχή MED.

7 Τα µακροπρόθεσµα οφέλη για τις εµπλεκόµενες ΠΜΕ-ΜΜΕ είναι: η βελτίωση της ικανότητας καινοτοµίας, η µεταφορά τεχνογνωσίας και η ενηµέρωσή τους για τις δυνατότητες ανάπτυξης που απορρέουν από την οργανωσιακή καινοτοµία. Όσον αφορά τις µακροοικονοµικές επιδράσεις, στα µεσοπρόθεσµα αναµενόµενα αποτελέσµατα του έργου WIDE περιλαµβάνεται η θετική επίδραση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση στην περιοχή MED. 7 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναµενόµενα αποτελέσµατα στο τέλος του έργου είναι τα εξής: η χαρτογράφηση των περιφερειακών πολιτικών καινοτοµίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η διασταύρωση και ανάλυση των εξαχθέντων από την περιφερειακή χαρτογράφηση στοιχείων, σχετικά µε διαφορές, δυνατά σηµεία και οµοιότητες µεταξύ των 4 χωρών, οι οποίες εµπλέκονται στο έργο WIDE, που αφορούν πολιτικές και υπηρεσίες καινοτοµίας στις ΠΜΕ-ΜΜΕ, η διατύπωση προτάσεων µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των Σ ΙΤ (Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα), η ανάπτυξη µιας κοινής µεθοδολογίας λειτουργίας για την υποστήριξη της οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ-ΜΜΕ, η διασταύρωση και ανάλυση των τοπικών επιχειρηµατικών δυνατοτήτων των 6 περιοχών που εµπλέκονται στις πιλοτικές δράσεις του WIDE, η υλοποίηση 12 εργαστηρίων (workshops), που απευθύνονται σε διαµορφωτές πολιτικών καινοτοµίας, για την κεφαλαιοποίηση της επίδρασης των προτάσεων για τις Σ ΙΤ και για τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου. ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΟΥ Innovation ForuMed (Civitanova Marche Ιταλία) Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τους εταίρους του WIDE στην πόλη Civitanova της Περιφέρειας Marche (IT), στις 23 και 24 Φεβρουαρίου Σαράντα (40) ΠΜΕ-ΜΜΕ από 4 χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα) συναντήθηκαν για να γνωριστούν µεταξύ τους, να µοιραστούν τις εµπειρίες τους σχετικά µε την οργανωσιακή καινοτοµία, να µεταφέρουν βέλτιστες πρακτικές και να ενηµερωθούν σχετικά µε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου. Ο στόχος του Forum ήταν να συγκεντρωθεί όλη η «κοινότητα» του WIDE για δύο πλήρεις ηµέρες και να υπάρξει καλύτερη ενηµέρωση για πιθανές συνέργιες µεταξύ των φορέων καινοτοµίας στην περιοχή MED, µέσω δράσεων δικτύωσης και εργαστηρίων (workshops). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όλοι οι επιχειρηµατίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εταιρία τους στους υπόλοιπους συµµετέχοντες και να έρθουν σε επαφή µε συγκεκριµένες επιχειρήσεις, µέσα από µια διαδικασία «B2B speed-dating» (2 λεπτά συζήτηση µε κάθε συµµετέχοντα και µετά µε τον επόµενο). Επιπλέον, καθηγητές των Πανεπιστηµίων της Ancona, της Macerata και του Camerino, µαζί µε εµπειρογνώµονες του Ιταλικού Υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών συµµετείχαν σε ένα ανοιχτό εργαστήριο για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή MED. Η καινοτοµία στη διαχείριση ανθρωπίνου κεφαλαίου, στο marketing και στην επιχειρηµατική οργάνωση ΠΜΕ-ΜΜΕ ήταν κάποια από τα κύρια θέµατα που συζητήθηκαν, όπως επίσης και το πώς οι ΠΜΕ-ΜΜΕ θα µπορέσουν να εισέλθουν στη αγορά της Βόρειας Αφρικής (Maghreb) µετά τις πολιτικές αναταράξεις του 2011.

8 Οι επιχειρηµατίες είχαν επίσης την ευκαιρία για κατ ιδίαν συζητήσεις µε έµπειρους συµβούλους από τις SACE και SIMEST, δύο δηµόσιες εταιρίες που βοηθούν τις Ιταλικές επιχειρήσεις στην πραγµατοποίηση επενδύσεων σε άλλες χώρες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µια επίσκεψη σε ένα κέντρο αριστείας για την καινοτοµία στην περιοχή της Περιφέρειας Marche. Thessaloniki Internationalisation ForuMed (Θεσσαλονίκη Ελλάδα) Το Internationalisation Forumed είναι η δεύτερη µεγάλη εκδήλωση που υποστηρίζεται και διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου WIDE και θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο του Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσµάτων µεταξύ των επιλεγµένων ΠΜΕ-ΜΜΕ από τις χώρες του WIDE, στον τοµέα της διεθνοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη το θεµελιώδη παράγοντα της ανάπτυξης για µικρές επιχειρηµατικές οντότητες στην εποχή των παγκοσµιοποιηµένων αγορών, ειδικά σε ένα κατακερµατισµένο και χαµηλής παραγωγικότητας πλαίσιο όπως αυτό της περιοχής MED. Κοινή Μεθοδολογία Η κοινή µεθοδολογία αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαδικασίας οργανωσιακής καινοτοµίας των ΠΜΕ- ΜΜΕ. Αποτελείται από τρεις διαδοχικές κύριες φάσεις: Εργαλείο διαδικτυακής διάγνωσης για αυτό-αξιολόγηση της απόδοσης των ΠΜΕ-ΜΜΕ Ανάλυση αναγκών Ανάπτυξη µιας κοινής µεθόδου εργασίας Στόχος είναι να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις στο να ξεπεράσουν τα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τις οικονοµίες των χωρών του MED και να βελτιώσουν τη συνολική τους απόδοση, µέσω καινοτοµιών στο άυλο κεφάλαιό τους, όπως η διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, η διεθνοποίηση, οι µέθοδοι εργασίας και οι στρατηγικές marketing. Η εν λόγω µεθοδολογία δηµιουργήθηκε µε τρόπο ώστε να αποτελεί ένα ευρέως διαδεδοµένο εργαλείο, το οποίο θα µπορούν να χρησιµοποιούν δηµόσιες αρχές, εµπορικά επιµελητήρια, επαγγελµατικές οργανώσεις, συστάδες επιχειρήσεων, συνεταιρισµοί, σύνδεσµοι επιχειρήσεων και ιδιωτικές εταιρίες, για την υποστήριξη της ανάπτυξης των µικρών επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης στις Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. 8 Προσαρµοσµένα µονοπάτια οργανωσιακής καινοτοµίας Το βήµα αυτό αποτελεί την καρδιά του έργου WIDE. Αφορά στην υλοποίηση τουλάχιστον 40 σχεδίων παραγωγικής / εµπορικής ανάπτυξης, προσαρµοσµένων στις ανάγκες αντίστοιχου αριθµού ΠΜΕ ΜΜΕ, στη βάση της κοινής µεθοδολογίας του WIDE.

9 Τα εν λόγω αναπτυξιακά σχέδια προσδιορίζουν την ανάπτυξη νέων εσωτερικών διαχειριστικών πόρων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσω της απελευθέρωσης της ιδιαίτερης δυναµικής για ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης και της επένδυσης στη γνώση και στην καινοτοµία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους στην περιοχή MED αλλά και στην παγκόσµια αγορά. Τα αναπτυξιακά σχέδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηριχθεί στην πράξη η ανάδειξη ενδεχόµενων προσπαθειών καινοτόµου management, σε καθεµία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου. Οι εταίροι του έργου και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες παρέχουν τεχνική βοήθεια στις ΠΜΕ-ΜΜΕ. Συγκεκριµένα, παρέχεται επιχειρηµατική καθοδήγηση σε σαράντα (40) ΠΜΕ-ΜΜΕ, δέκα (10) από κάθε χώρα του έργου WIDE. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν µε βάση την ανάλυση, που πραγµατοποίησαν οι εταίροι του έργου, των απαντήσεων που δόθηκαν σε ένα διαδικτυακό ερωτηµατολόγιο αυτό-αξιολόγησης, το οποίο διατέθηκε στους επιχειρηµατίες µέσω του ιστοτόπου του WIDE (www.wideinnovation.net). Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µέσα από τις ανωτέρω πιλοτικές δράσεις, καθώς και οι προτάσεις που προέκυψαν από αυτές, συγκεντρώθηκαν σε ένα κατάλογο και βρίσκονται στη διάθεση των σηµαντικότερων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, ως βέλτιστες πρακτικές για τις ΠΜΕ-ΜΜΕ στην Νότια Ευρώπη. 360 DIP Η 360 DIP είναι µια διαδικτυακή πλατφόρµα που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για ενέργειες ανταλλαγής γνώσης. Αποτελεί ένα χώρο εικονικών συναντήσεων και ηλεκτρονικής µάθησης, όπου οι χρήστες µπορούν να µοιραστούν πληροφορίες, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν µεταξύ τους προκειµένου να δηµιουργήσουν συνέργιες µεταξύ των έργων που υλοποιούν και να ενισχύσουν τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους. Αρχικά προοριζόταν να γίνει ένα επικοινωνιακό εργαλείο που θα χρησιµοποιούνταν από τους εταίρους του WIDE. Σήµερα, η πλατφόρµα 360 DIP έχει εξελιχθεί σε ένα ανοιχτό χώρο ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης ανάµεσα σε εταιρίες της περιοχής του MED. Τα κύρια οφέλη της πλατφόρµας 360 DIP είναι η ενίσχυση της διαδραστικότητας και της επικοινωνίας, καθώς είναι διαθέσιµη πάντα και παντού, µέσω καινοτόµων χαρακτηριστικών όπως είναι το ιστολόγιο και µέσω της εύκολης πρόσβασης σε ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών που διαρκώς αυξάνεται και συµπεριλαµβάνει πλέον και µαθήµατα για επαγγελµατική ενηµέρωση. Όλα τα κύρια ευρήµατα του WIDE διατίθενται στην πλατφόρµα. Ένα ιδιαίτερης σηµασίας εργαλείο της πλατφόρµας 360 DIP έχει συγκεκριµένο σκοπό: είναι η φόρµα διαδικτυακής διάγνωσης για την αυτό-αξιολόγηση των ΠΜΕ-ΜΜΕ, που αποτελεί ένα µόνιµο σύστηµα εκτίµησης των αναγκών καινοτοµίας των επιχειρήσεων. ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ MED Ανάλυση της επίδρασης των Στρατηγικών Καινοτοµίας στην απόδοση των ΠΜΕ- ΜΜΕ στις χώρες MED Οι ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή MED αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων και απασχολούν τα 2/3 των εργαζόµενων στην περιοχή. Τριακόσια εβδοµήντα (370) ερωτηµατολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά από όλους τους εταίρους του WIDE σε διευθύνοντες συµβούλους ΠΜΕ-ΜΜΕ, µαζί µε µια επιστολή που ανέλυε το πλαίσιο, τους στόχους και τα θέµατα της µελέτης. Στη συνέχεια συλλέχτηκαν διακόσια είκοσι τρία (223) ολοκληρωµένα ερωτηµατολόγια, µέσω ενός διαδικτυακού συστήµατος αυτόαξιολόγησης, κατά το διάστηµα Μαΐου - Ιουνίου Στους τοµείς στόχους περιλαµβάνονταν: γεωργία, µεταποίηση, ενέργεια, κατασκευές, οικιακές υπηρεσίες, λιανικό εµπόριο και επιχειρηµατικές υπηρεσίες έντασης γνώσης (ΤΠΕ, χρηµατοοικονοµικά, συµβουλευτική κτλ.). 9

10 10 Ορισµένα από τα κύρια ευρήµατα: Στρατηγικά προφίλ και καινοτοµία Από τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του WIDE προκύπτει ότι οι περισσότερες από τις συµµετέχουσες ΠΜΕ-ΜΜΕ περιγράφουν τη στρατηγική τους θέση ως Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης (41%), ή Εξερευνητές (38%). Πολύ λίγες επιχειρήσεις (6%) αυτό-χαρακτηρίζονται ως Υπερασπιστές του Χαµηλού Κόστους ενώ λίγο περισσότερες επιχειρήσεις (11%) αυτό-χαρακτηρίζονται ως Αναλυτές. Τέλος, ποσοστό 4% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι έχουν ένα ασταθές και συνήθως χαµηλής-απόδοσης προφίλ ως Αντιδρώντες, που αργά προσαρµόζονται στο περιβάλλον πλαίσιο. Οι Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης τείνουν να δίνουν έµφαση σε µια συνεχή και τακτική διαδικασία καινοτοµίας, που επικεντρώνεται στη βελτίωση των πρακτικών marketing που εφαρµόζουν και σε εξειδικευµένες ενέργειες οργανωσιακής καινοτοµίας, όπως η βελτιστοποίηση της οργάνωσης των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και η καινοτοµία στις σχέσεις µε εξωτερικούς ενδιαφεροµένους (stakeholders). Επιπλέον, οι Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης αφιερώνουν σηµαντικό χρόνο και πόρους στην χρηµατοοικονοµική καινοτοµία, όπως για παράδειγµα η αξιοποίηση εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών διευκολύνσεων. Οι Εξερευνητές τείνουν να προτιµούν την καινοτοµία στα προϊόντα, εστιάζοντας στην παροχή πραγµατικά νέων λύσεων στους πελάτες τους. Η πηγή της καινοτοµίας τους είναι κυρίως η αγορά και οι πελάτες (έρευνα αγοράς). Οι Εξερευνητές συνδυάζουν τις ενέργειες καινοτοµίας προϊόντος µε την οργανωσιακή καινοτοµία αλλά διαθέτουν και πόρους για χρηµατοοικονοµική καινοτοµία. Οι Αναλυτές επικεντρώνονται κυρίως στην οργανωσιακή καινοτοµία, µε πηγές καινοτοµίας τόσο τις νέες τεχνολογίες όσο και τις νέες τάσεις της αγοράς. Η καινοτοµία ως οργανωσιακή κουλτούρα Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο που παίζει η οργανωσιακή καινοτοµία σε σύγκριση µε όλες τις άλλες διαστάσεις της στρατηγικής καινοτοµίας: ο πυρήνας της διαχείρισης της καινοτοµίας είναι η ικανότητα των ΠΜΕ-ΜΜΕ να αναθεωρούν συνεχώς το επιχειρηµατικό µοντέλο τους, την αξιακή αλυσίδα τους και τις διαδικασίες οργάνωσης. Πραγµατικά, η οργανωσιακή καινοτοµία φαίνεται να αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατική διεθνοποίηση, την καινοτοµία στα προϊόντα, στις διαδικασίες, στο marketing και στα χρηµατοοικονοµικά. Από την άλλη πλευρά, δεν αποδεικνύεται ότι η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία έχει θετική επίδραση σε άλλες µορφές καινοτοµίας. Στρατηγική, καινοτοµία και απόδοση επιχείρησης Λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις µεταξύ των στρατηγικών προφίλ και της καινοτοµίας στην απόδοση των επιχειρήσεων, τα ακόλουθα ευρήµατα χαρακτηρίζουν τις ΠΜΕ-ΜΜΕ που συµµετείχαν στη µελέτη του WIDE.

11 11 Οι Εξερευνητές και οι Αναλυτές φαίνεται να χαρακτηρίζονται από υψηλότερες επιδόσεις στην αγορά (αύξηση πωλήσεων, αύξηση µεριδίου αγοράς) και χρηµατοοικονοµική επίδοση (ρευστότητα, εµπορικό περιθώριο, απόδοση επί της επένδυσης, απόδοση επί της καθαρής θέσης) σε σύγκριση µε τους Υπερασπιστές της ιαφοροποίησης και του Χαµηλού Κόστους. Αναφορικά µε τις δραστηριότητες καινοτοµίας, πρέπει να δοθεί έµφαση σε δύο κύρια ευρήµατα. Η οργανωσιακή καινοτοµία συνδέεται σε σηµαντικό βαθµό µε την αυξηµένη επίδοση τόσο σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς. Η καινοτοµία στο marketing, στις διαδικασίες και στα προϊόντα βελτιώνουν τις χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις και τις επιδόσεις στην αγορά. Η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία συνδέεται αρνητικά µε την αύξηση των πωλήσεων και του µεριδίου αγοράς και έχει αρνητική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική επίδοση. Επιρροές εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων στην καινοτοµία των ΠΜΕ- ΜΜΕ Από εξωτερική άποψη, οι ΠΜΕ-ΜΜΕ που συνεργάζονται µε διαµεσολαβητές (ερευνητικά κέντρα, ακαδηµαϊκά κέντρα, προµηθευτές, υπηρεσίες καινοτοµίας, εµπορικά επιµελητήρια, συµβούλους, κτλ.) δηµιουργούν µεγαλύτερη καινοτοµία στην οργάνωση, τα προϊόντα, και τα χρηµατοοικονοµικά. Από την εσωτερική σκοπιά, η οργανωσιακή καινοτοµία επηρεάζεται κυρίως από την ικανότητα των επιχειρήσεων να εφαρµόσουν πρακτικές στρατηγικού management (στρατηγική τοποθέτηση, διαχείριση αλλαγής, στρατηγικό σχεδιασµό κλπ.) και πολιτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Ως εκ τούτου, το έργο WIDE έχει αναπτύξει ένα πιλοτικό πρόγραµµα, το οποίο συνίσταται στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων (OICP) για τη διαµόρφωση προτάσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση της οργανωσιακής καινοτοµίας σε κάθε µία από τις ΠΜΕ-ΜΜΕ που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Επιπτώσεις της µελέτης του WIDE στο management Τα αποτελέσµατα της µελέτης του WIDE δίνουν έµφαση σε πολλά κρίσιµα ζητήµατα που έχουν επιπτώσεις στις διαχειριστικές πρακτικές (management) των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή της Μεσογείου. Τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών θα πρέπει να επικεντρωθούν εκ νέου στο βασικό ορισµό της καινοτοµίας ως εσωτερική αλλαγή για τη δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Πράγµατι, σε περιόδους αναταραχών και υπέρ-ανταγωνισµού, οι επιτυχηµένες ΠΜΕ-ΜΜΕ τείνουν να θεωρούν ως καινοτοµία το "συνολικό επιχειρηµατικό µοντέλο" τους. Η εξέταση της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης, προκειµένου αυτή να λειτουργήσει και να εφαρµόσει τη στρατηγική της, θα πρέπει να καταστεί σηµείο-κλειδί στη διαδικασία διαχείρισης (management) της επιχείρησης. Σε αντίθεση µε µια κοινά αποδεκτή παραδοχή, οι χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις και οι επιδοτήσεις δεν φαίνεται να προωθούν άµεσα την καινοτοµία εάν δεν υφίσταται κατάλληλη οργάνωση ικανή να αναδείξει τις δυνατότητες της επιχείρησης. ιαµεσολαβητές που µπορούν να λύσουν οργανωτικά ζητήµατα, µπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε αυτή την κατεύθυνση. Η µελέτη του WIDE αναδεικνύει ότι η χρηµατοδότηση δεν είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας των επιδόσεων καινοτοµίας της επιχείρησης και ότι το όραµα, η στρατηγική διαχείριση (management) και η οργανωσιακή αποτελεσµατικότητα είναι πολύ πιο σηµαντικοί προάγγελοι καινοτοµίας αξίας.

12 ΕΤΑΙΡΟΙ SVIM - SVILUPPO MARCHE SPA Ο SVIM είναι ο Οργανισµός Ανάπτυξης της Περιφέρειας Marche, που ιδρύθηκε για την υλοποίηση των περιφερειακών οικονοµικών και βιοµηχανικών πολιτικών, καθώς και για τη στήριξη των οικονοµικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόµα έργα. Ο SVIM εξασφαλίζει µια καίριας σηµασίας σύνδεση µεταξύ των αναγκών της περιοχής, των εθνικών πολιτικών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών. ιαδραµάτισε επίσης έναν σηµαντικό ρόλο στο εταιρικό σχήµα των τοπικών ιδιωτικών και δηµόσιων εµπλεκοµένων φορέων, Πανεπιστηµίων και Κέντρων Καινοτοµίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας που συνεργάστηκαν µε την Περιφερειακή ιοίκηση στη βελτίωση και υποστήριξη της παραγωγικής δοµής της περιοχής. Ο SVIM παρέχει υποστήριξη για την καινοτόµο οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη ΠΜΕ-ΜΜΕ, µέσω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών και της ενίσχυσης των προσπαθειών τους για διεθνοποίηση. CNA MARCHE NATIONAL CONFEDERATION OF CRAFTS AND SMEs / / Η CNA είναι η Ιταλική Εθνική Συνοµοσπονδία Βιοτεχνών και Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Αρµοδιότητες της CNA είναι οι εξής: α) η εκπροσώπηση και προστασία των συµφερόντων των επιχειρήσεων µελών, β) η ενίσχυση και ανάπτυξη των βιοτεχνιών και των ΜΜΕ, γ) η οικονοµική προώθηση της περιοχής, δ) η παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις µέσω µιας αναπτυγµένης οργάνωσης στην περιοχή (π.χ. διοικητικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, κατάρτιση στη διαχείριση, προώθηση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες και νέους, στήριξη για πιστώσεις και επενδύσεις, πρωτοβουλίες εξαγωγών, προωθητικές ενέργειες, παροχή συµβουλών σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον, σχέσεις µε την ΕΕ και διαπραγµάτευση, υγειονοµική περίθαλψη και πρόνοια). Στις Περιφέρειες που συµµετέχουν στο έργο WIDE - Marche, Emila Romagna, Abruzzo η CNA έχει σχεδόν επιχειρήσεις-µέλη, 350 τοπικά γραφεία και σχεδόν εργαζοµένους. 12

13 FRENCH RIVIERA CHAMBER OF COMMERCE Το Εµπορικό Επιµελητήριο της Γαλλικής Ριβιέρας είναι ένας συλλογικός φορέας εκπροσώπησης επιχειρηµατιών και ταυτόχρονα ένας δηµόσιος φορέας παροχής υπηρεσιών. CCI NICE CÔTE D'AZUR Εκπροσωπεί τα συµφέροντα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Γαλλική Ριβιέρα, στους τοµείς του εµπορίου, της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών. Στόχοι του είναι: η προώθηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και η δηµιουργία και διαχείριση υπηρεσιών για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων, η παροχή υποστήριξης και συµβουλών για τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη µεταφορά επιχειρήσεων. Οι αρµοδιότητές του καλύπτουν 7 κύριους τοµείς: καινοτοµία, ανταγωνιστική συλλογή πληροφοριών, διεθνή ανάπτυξη, ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας, τεχνολογίες πληροφοριών, ποιοτική διαχείριση και εκπαίδευση. Ένα µεγάλο µέρος των έργων που υλοποιεί το Επιµελητήριο στοχεύει στην προώθηση της καινοτοµίας και της οικονοµικής ανάπτυξης που βασίζεται στην καινοτοµία, καθώς και στη χρήση δικτυακών συστηµάτων για επιχειρηµατική ανάπτυξη. 13 TOULON VAR TECHNOLOGIES (TVT INNOVATION) Ο Toulon Var Technologies (TVT) είναι ένας µη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε το Αποτελεί έναν όµιλο καινοτόµων επιχειρήσεων, ερευνητικών και ακαδηµαϊκών οργανισµών, καθώς και τοπικών αρχών. Κύριος στόχος του είναι η δηµιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών καινοτόµων επιχειρήσεων (Provence-Alpes-Côte d'azur, περιοχή PACA). Ο φορέας προσφέρει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων, υπηρεσιών και προϊόντων στις νέο-ιδρυθείσες καθώς και στις υφιστάµενες επιχειρήσεις (τεχνοβλαστοί ΜΜΕ, Επιχειρηµατικοί Άγγελοι Var, παγκόσµια συστάδα ανταγωνιστικότητας "Ple Mer PACA"). Ο TVT λειτουργεί για λογαριασµό επιχειρηµατιών και ερευνητών που προτίθενται να καινοτοµήσουν µέσα από νέα προϊόντα ή τεχνολογίες, διαδικασίες παραγωγής, νέες ευκαιρίες της αγοράς και βελτίωση των τεχνολογικών ικανοτήτων.

14 COUNTY COUNCIL OF GRANADA Η Επαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Γρανάδας εµπλέκεται στην προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικής κουλτούρας, καθώς και στη δηµιουργία και στην εδραίωση εταιριών, µε την παροχή υποστήριξης και εργαλείων. Πιο συγκεκριµένα, η Μονάδα Οικονοµικής Προώθησης και Απασχόλησης είναι υπεύθυνη για ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην οικονοµική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της απασχόλησης, όπως η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας, η προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, η παροχή κινήτρων και η ενθάρρυνση κοινωνικό-οικονοµικών φορέων ώστε να συµµετέχουν σε δίκτυα. Ακολουθούνται τρεις κύριες γραµµές εργασίας: ο σχεδιασµός της τοπικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση και η απασχόληση, η δηµιουργία εταιριών. Επιπλέον, υλοποιεί δύο συγκεκριµένες δράσεις: το Παρατηρητήριο Έρευνας και Ανάλυσης και το R&D&I (Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτοµία) για την Τοπική Ανάπτυξη. RETAIL BUSINESS CONFEDERATION OF ANDALUSIA Η Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων της Ανδαλουσίας (CECA) βασίζει τις δραστηριότητές της στην υπεράσπιση των συµφερόντων των ΠΜΕ-ΜΜΕ της Ανδαλουσίας και στην προώθηση των έργων που αποσκοπούν στην προσαρµογή των τοπικών επιχειρήσεων λιανικής στις νέες συνθήκες ανταγωνισµού της αγοράς. Εκπροσωπεί λιανέµπορους της Ανδαλουσίας από την ίδρυσή της, το 1979, ασχολούµενη µε δραστηριότητες εµπορικής διαχείρισης, µε την προσαρµογή της στις νέες πολιτικές της αγοράς και µε την εισαγωγή καινοτοµιών στον τοµέα µέσω πρωτοβουλιών όπως η χρήση ΤΠΕ. Επιπλέον, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της καινοτοµίας των λιανέµπορων, η CECA έχει ξεκινήσει ένα έργο κατάρτισης για την ηλεκτρονική µάθηση. 14

15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι ένας δηµόσιος οργανισµός στο 2 ο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS 2). Η διοίκηση της ΠΚΜ χωρίζεται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Η περιφερειακή διοίκηση της ΠΚΜ αποτελείται από τις εξής 7 περιφερειακές ενότητες (πρώην «νοµαρχίες»): Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η κεντρική διοίκηση της ΠΚΜ αποτελείται από τα Γραφεία του Περιφερειάρχη και των 7 Αντί-Περιφερειαρχών και από τις Γενικές ιευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών, Εσωτερικής Λειτουργίας, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. Η ΠΚΜ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης και λαµβάνοντας υπόψη Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές. 15 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) είναι το δεύτερο µεγαλύτερο επιµελητήριο της Ελλάδας, µε µέλη και στόχο την προώθηση του εµπορίου και της οικονοµικής ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Το ΕΒΕΘ λειτουργεί ενεργά ως ένα δυναµικό κέντρο παραγωγής και διάχυσης πληροφοριών και συµβουλευτικής προς όφελος των µελών του. Οργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους επιχειρηµατίες της περιοχής και για τους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις µέλη του σχετικά µε την επικοινωνία, τη διαχείριση ανθρωπίνου δυναµικού, τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, την καινοτοµία και την «πράσινη» επιχειρηµατικότητα. Επιπλέον, το ΕΒΕΘ οργανώνει και υποδέχεται επιχειρηµατικές αποστολές και διευκολύνει τη συµµετοχή των µελών του σε διεθνείς εκθέσεις.

16 16 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Το έργο WIDE υποστηρίζεται από πολλούς Ευρωπαϊκούς φορείς στον τοµέα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και ικτύωσης, οι οποίοι εµπλέκονται στις δραστηριότητες διάχυσης και επικοινωνίας: Ίδρυµα Marche, Ιταλία AICCRE, Ιταλία Ίδρυµα Sophia-Antipolis, Γαλλία COPCA, Ισπανία ΕΣΥΝΕ, Ελλάδα EUROPOCKET.TV, Ευρώπη YES, Ευρώπη UEAPME, Ευρώπη ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ MED: IKTIMED ΚΑΙ ICS ΕΡΓΟ IKTIMED ΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MED ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ο κύριος στόχος του έργου IKTIMED είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην περιοχή του MED, µέσω ενός µοντέλου συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, που στοχεύει στην υποστήριξη των ικανοτήτων καινοτοµίας µέσα από τη διάχυση τεχνολογιών και καινοτοµικής τεχνογνωσίας. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: Η καινοτοµία δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µέσα σε παραδοσιακά ερευνητικά κέντρα (Ανοιχτή Καινοτοµία), Ολοκληρωµένη συνεργασία µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών και Μεσογειακών περιοχών, t Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Καινοτοµίας και οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας είναι θεµελιώδη εργαλεία για το σύστηµα των επιχειρήσεων της περιοχής της Μεσογείου. fr Ma ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Η οµάδα έργου αποτελείται από 13 οργανισµούς από 7 διαφορετικές χώρες της περιοχής MED. Περιφέρειες Marche και Veneto, Ιταλία Περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d Azur, Γαλλία Περιφέρεια Algarve, Πορτογαλία Περιφέρειες υτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα

17 Περιφέρεια Μάλτας, Μάλτα Περιφέρεια Κύπρου, Κύπρος Περιφέρεια Podravaska, Σλοβενία Περιφέρειες Andalucía και Catalunya, Ισπανία 17 ΣΤΟΧΟΙ: Το IKTIMED αποσκοπεί στη διάγνωση καλών πρακτικών υποστήριξης της καινοτοµίας και στον καθορισµό νέων εργαλείων για µια πιο αποδοτική συνεργασία µεταξύ του δηµοσίου, του ιδιωτικού και του ερευνητικού τοµέα, όπως οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας και τα ιευρωπαϊκά ίκτυα, που αποτελούνται από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters). Οι ΠΜΕ-ΜΜΕ και τα Πανεπιστήµια καλούνται να παίξουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτό το νέο σενάριο. Το καινοτόµο περιεχόµενο του έργου συνδέεται µε την ικανότητά του να ανιχνεύει αυτές τις ενέργειες και να τις υλοποιεί σε διακρατικό επίπεδο. Τα εργαλεία και οι δραστηριότητες που προτείνονται από το έργο στοχεύουν στη διάγνωση των πιο κατάλληλων λύσεων για την ενθάρρυνση των ΠΜΕ-ΜΜΕ στην απόκτηση νέων εσωτερικών και εξωτερικών πλεονεκτηµάτων. ΚΥΡΙA ΘΕΜΑΤΑ: Έξυπνη εξειδίκευση ηµόσιες προµήθειες Ανοιχτή καινοτοµία Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας (KICs) Πολιτικές Καινοτοµίας Γνωσιακή Βάση εδοµένων Τα έργα WIDE και IKTIMED σχετίζονται µεταξύ τους και κάποιες δραστηριότητες πραγµατοποιούνται σε συνέργεια µε στόχο την προώθηση της καινοτοµίας στις εµπλεκόµενες περιοχές και τη διάχυση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσµάτων που θα επιτευχθούν. ΕΡΓΟ ICS ΠΜΕ-ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο στόχος του έργου ICS είναι η προώθηση της στρατηγικής θέσης του συνεταιριστικού συστήµατος της περιοχής MED µέσα στην παγκόσµια οικονοµία, µε την ενίσχυση της καινοτοµίας του, της ανταγωνιστικότητάς του και των δυνατοτήτων δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών (clusters). ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ: Η καινοτοµία δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µέσα σε παραδοσιακά ερευνητικά κέντρα (Ανοιχτή Καινοτοµία), Οι Σ ΙΤ και οι συµπράξεις πολλαπλών φορέων είναι θεµελιώδη στοιχεία στις στρατηγικές διεθνοποίησης των συνεταιρισµών της περιοχής MED, Τα ιευρωπαϊκά ίκτυα Καινοτοµίας και οι Κοινότητες Γνώσης Καινοτοµίας είναι θεµελιώδη εργαλεία του συνεταιριστικού συστήµατος της περιοχής της Μεσογείου.

18 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ: Το έργο εµπλέκει 10 οργανισµούς από 5 διαφορετικές χώρες της περιοχής MED: Περιφέρεια Marche, Ιταλία Legacoop Marche, Ιταλία Περιφέρειες Provence-Alpes-Côte d Azur και Rhône-Alpes, Γαλλία Περιφέρειες Algarve και Centro, Πορτογαλία Περιφέρειες Andalusia και Catalonia, Ισπανία Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου, Ελλάδα ΣΤΟΧΟΙ: Το έργο ICS έχει ως στόχο να συµβάλει στη βελτίωση των δηµόσιων πολιτικών για την καινοτοµία της συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας, καθώς και στην προώθηση µιας ολοκληρωµένης MED διακρατικής στρατηγικής, για την ανάπτυξη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων και τη δηµιουργία διακρατικών συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) και συνεταιρισµών. Υπηρεσίες και εργαλεία µε βάση τις ΤΠΕ θα διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της αλλαγής και στη διεθνή ανάπτυξη των συνεταιρισµών, στο πλαίσιο της διαδικασίας καινοτοµίας τους. Τα εργαλεία µε βάση τις ΤΠΕ θα στηρίξουν τη διαρκή διαδικασία µάθησης των επιχειρήσεων, µε τη δηµιουργία της πρώτης «κοινότητας ικανοτήτων» στο συνεταιριστικό τοµέα. ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: Κοινότητες Γνώσης και Επιχειρήσεων (KBCs) Πολιτικές καινοτοµίας Συστάδες συνεταιρισµών Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Κοινωνίες Το 2012 είναι το ιεθνές Έτος Συνεταιρισµών των Ηνωµένων Εθνών και το έργου ICS θα συνεισφέρει στην προώθηση της συνεταιριστικής επιχειρηµατικότητας και των µοντέλων καινοτοµίας. 18

19 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ΙΤΑΛΙΑ: SVIM Sviluppo Marche SpA Τηλ.: Fax: CNA MARCΗE NATIONAL CONFEDERATION OF CRAFT AND SMEs Τηλ.: Fax: ΓΑΛΛΙΑ: TOULON VAR TECΗNOLOGIES (TVT Innovation) Τηλ.: /85/13 Fax: TΗE FRENCΗ RIVIERA CΗAMBER OF COMMERCE Τηλ.: Fax: ΙΣΠΑΝΙΑ: COUNTY COUNCIL OF GRANADA Τηλ.: Fax: TΗE RETAIL BUSINESS CONFEDERATION OF ANDALUSIA Τηλ.: Fax: ΕΛΛΑ Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τηλ.: Fax: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: Fax: Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο WIDE, µπορείτε να επισκεφθείτε το

20 Εταίροι έργου CC I NICE CÔTE D'AZUR

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων

Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων Αναπτύσσοντας Ευφυείς Στρατηγικές Εξειδίκευσης για τη βελτίωση των Cluster επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ To έργο «Smarter Cluster Policies for South East Europe-ClusterPoliSEE» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ

Επιμελητήριο Σερρών Πέμπτη 18.06.2015. Γιώργος Εμμανουηλίδης Τμήμα Μελετών και Έρευνας ΕΒΕΘ Παρουσίαση της Δράσης Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ, έργο Smart Specialization, Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου

Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Βελτιώνοντας την Ανταγωνιστικότητα των Συστημάτων Λιμένων-Ενδοχώρας της Μεσογείου Σύστημα υποστήριξης πληροφόρησης διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. Κυρίες και Κύριοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σήµερα εδώ στα πρώτα γενέθλια ενός σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που µας φέρνει στην «καρδιά» των πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς

Ελληνική. 2. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 Α.Π. 11773 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ

Εργασία Δράση 2.3. : Ανάπτυξη συνεργασιών (δικτύωση) εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις ΤοπΣΑ Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ. Δημοκρατίας 306 68100 Αλεξανδρούπολη Αλεξανδρούπολη, Σεπτέμβριος 2014 ΠΡΑΞΗ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΝΟΡΜΟΣ PANORMOS ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Τριάντα δύο (32) επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης - μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών - όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης

Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης ιεθνές Συνέδριο CPRM Το παράδειγµα των Κρητικών Συνεταιριστικών Τραπεζών και η συµβολή τους στην οικονοµία της Κρήτης 12 Ιουνίου 2015 Ν ί κ ο ς Μ υ ρ τ ά κ η ς Η µεγαλύτερη πρωτοβάθµια συνεταιριστική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ H Επιτροπή Συντονισμού του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα