О Д Л У К А. 3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "О Д Л У К А. 3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување."

Transcript

1 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика ( Службен весник на РМ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 19 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија ( Службен весник на РМ бр.21/11, 168/11 и 135/12) и член 9 од Тарифниот систем за пренос и за пазар на електрична енергија ( Службен весник на РМ бр. 44/14), постапувајќи по Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје за регулираниот период 2015 година, бр од година, на седницата одржана на година, донесе О Д Л У К А за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје 1. Се одобрува регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД МЕПСО - Скопје за 2015 година да изнесува денари. 2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година се утврдува да изнесува 0,0150 ден/kwh за тргување со планирани количини на електрична енергија од kwh. 3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување. 4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, а ќе се применува од 1 јули 2015 година. 1

2 ОБРАЗЛОЖЕНИЕ Операторот на електропреносниот систем на Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост - Скопје (во понатамошниот текст: АД МЕПСО), како оператор на пазарот на електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) на ден година достави Барање за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за регулираниот период 2015 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-58/15. Во согласност со Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија ( Службен весник на РМ бр.21/11, 168/11 и 135/12), кон Барањето, е доставена следната документација: - Изјава за веродостојноста на барањето и податоците дадени во врска со него, потпишана од одговорното лице на АД МЕПСО од година; - Одлука на Управен одбор на АД МЕПСО за утврдување на вкупниот регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за регулираниот период 2015 година, УО бр /10 од година; - Годишна инвестициона програма (ГИП) за 2015 година; - Бруто биланс од година до година и Бруто биланс од година до година; - Финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО во 2014 година (Биланс на состојба, Биланс на успех и Даночен биланс за период од до година); - Тековна состојба за АД МЕПСО со деловоден број / издадена од Централниот регистар на Република Македонија на ден година; - Статут на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, со број /3-1 од година; - Поединечни финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори од година, изработен од Grant Thornton и - Табели од Прилог 5 од Правилникот во писмена форма и електронска форма. Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 17 од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник) на година го објави известувањето во врска со Барањето на АД МЕПСО на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници Вечер и Коха. По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица. Врз основа на претходно наведеното, а во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број /1 од година свика подготвителна седница на година на која предмет на разгледување беше Предлог материјали за одобрување на регулиран максимален приход за вршење на следниве регулирани енергетски дејности: производство на електрична енергија, пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија, дистрибуција на електрична енергија и снабдување со електрична енергија на тарифни потрошувачи. На година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од АД ТЕЦ НЕГОТИНО, претставници од АД ЕЛЕМ Скопје, претставници од АД МЕПСО Скопје, претставници од ЕВН Македонија АД Скопје, 2

3 претставници од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ, м-р Владимир Пешевски, претставници од Министерство за економија, претставници од Комисијата за заштита на конкуренција, претставници од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, претставници од Стопанска комора на Македонија, претставници од Сојуз на стопански комори на Македонија, како и претставници од Советот за заштита на потрошувачите. Податоци од Барањето Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за регулираниот период 2015 година е поднесено во согласност со Правилникот. АД МЕПСО во Барањето ги има презентирано следните податоци: Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB) Според податоците дадени согласно Прилогот 5 од Правилникот, вредноста на средствата за вршење на регулираната дејност и приносот на средствата изнесува: Опис RAB start Инвестиции во текот на годината Амортизација RAB out 5 RAB end Просечен RAB WACC 5,6542% 5,6542% 5,6542% 5,6542% 8 Принос на регулирани средства (RA) Вредност на планирани инвестиции АД МЕПСО прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска дејност, управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година во износ од денари и за 2016 година во износ од денари. Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC) Опис WACC(%) 5,6542 % 5,6542 % 5,6542 % 5,6542 % 3

4 Оперативни трошоци р.бр Опис Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар (денари) Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата (денари) 3 Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема (денари) Бруто плати (денари) број на вработени Менаџерските плати и менаџерските награди (денари) Други услуги (% од тригодишен просек) (денари) Останати и вонредни (екцесни) трошоци (денари) ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О (денари) Количини на електрична енергија излез од преносна мрежа kwh Пренесени трошоци р.бр Опис регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот TFt, (денари) 2 трошок за набавка на електрична енергија од повластени производители и трошок за набавка на електрична енергија произведена во високо ефикасни комбинирани постојки EPP, (денари) 3 Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители согласно правилата за пазар на електрична енергија, во годината t, (денари) 0-4 Пренесени трошоци, SPTt (денари) Регулирана просечна тарифа Според податоците од Барањето, АД МЕПСО бара да се одобри просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на АД МЕПСО за 2015 година во износ од 0,0085 денари за киловат час електрична енергија. 4

5 Анализа на Регулаторната комисија за енергетика Согласно Правилникот, времетраењето на регулираниот период за дејноста организирање и управување со пазарот на електрична енергија изнесува 1 година, со почеток од година. Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот, со оваа Одлука на АД МЕПСО му утврди регулиран максимален приход за 2015 година и регулирана просечна тарифа за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија. Определувањето на регулираниот максимален приход што му се одобрува на регулираното претпријатие да го оствари во текот на една календарска година од новиот регулиран период, Регулаторната комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените финансиски резултати од работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното претпријатие во 2014 година која претставува базна година за новиот регулиран период. Во тек на постапката се изврши анализа на доставените податоци, при што се утврди следното: Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB) Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности (RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува: Р.бр ОПИС RAB start Нови инвестиции Капитални придонеси Амортизација Амортизација на капитални придонеси RAB out RAB end Просечен RAB WACC 6,29% 6,29% 10 Принос на регулирани средства (RA) При утврдувањето на вредноста на регулираните средства во базната 2014 година се зема во предвид вредноста на средствата со кои се врши регулираната дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година според податоците доставени во табелите. Вредноста на регулираните средства на година, RABend, изнесува денари, пресметана како збир на RABstart во 2014 година во износ од денари, намалена за вредноста на вкупната амортизацијата во износ од денари. При пресметката на вредноста на регулираните средства на година RABend во износ од денари земена е во предвид вредноста на планираните нови инвестиции во 2015 година во износ од денари. Вредноста на отпишаните средства за 2014 година е според податоците од Барателот. Пресметката на просечната пондерирана цена на капиталот (WACC) е преземена од Одлука за одобрување на основен приход за 2015, 2016 и 2017 година, регулиран максимален приход за 2015 година, регулирана просечна тарифа и тарифи за пресметковни елементи за 2015 година за вршење на регулираната енергетска дејност пренос на електрична енергија на Операторот на електропреносниот систем на Македонија АД МЕПСО Скопје и истата е презентирана во следнава табела: 5

6 р.бр ОПИС Сопствен капитал (денари) Долг (денари) Сопствен капитал (%) 66,46% 4 Долгорочен долг, Debt (%) 33,54% 5 Цена на долг, Kd (%) 3,31% 6 Просечни каматни стапки на долгорочни кредити (, $ и денари), одобрени на претпријатијата во РМ, а објавени од Народна банка на РМ, Rm (%) 7,01% 7 8 стапка на поврат без ризик, која се утврдува како еднаква на приносот на обврзниците издадени од Владата на РМ, Rf (%) Премија за ризик која се определува како разлика меѓу просечен приход на ризични вложувања (Rm) и приход на неризични вложувања (Rf), MRP 3,83% 3,18% 9 Бета на сопствен капитал, (пазарното портфолио), β 1 10 Цена на сопствен капитал, Ke (%) 7,01% 11 Стапка на данок на добивка, Tp (%) 10,00% 12 Пондерирана просечна цена на капиталот на реална основа пред оданочување, WACC (%) 6,29% Вредноста на Rf (приход на неризични вложувања) е утврдена како просечна пондерирана каматна стапка на 3; 6; 12; 24 и 36 месечни државни хартии од вредност. Вредноста на Rm (просечен приход на ризични вложувања) е утврдена како просечна каматна стапка на долгорочни денарски и девизни кредити за претпријатија во Република Македонија. Оперативни трошоци Според извршената анализа, на АД МЕПСО - Скопје му се одобруваат оперативни трошоци врз основа на податоците од Барањето, а пресметани согласно Правилникот: Р.бр ОПИС Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема Бруто плати Број на вработени Просечна бруто плата во РМ Менаџерски плати и награди Други услуги Останати и вонредни трошоци Вкупно оперативни трошоци Амортизација Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар и трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема за 2014 се преземени од Барањето. 6

7 Трошоците за одржување се пресметани како 25% од вредноста на амортизацијата. Бруто платите се пресметани врз основа на просечната бруто плата во Република Македонија зголемена за 40%, при што бројот на вработени е утврден да изнесува 15. Останатите трошоци се пресметани во висина од 10% од збирот на трошоците во ставка 1,2,3,4 и 6. При пресметките на регулираниот максимален приход, Регулаторната комисија за енергетика го користеше процентот на инфлација од 2% според достапните податоци објавени од Министерството за финансии. Пренесени трошоци (SPT) Трошокот за регулаторен надоместок, трошокот за надоместок за концесија, еколошки такси и даноци на имот е утврден да изнесува денари согласно податоците доставени во Барањето. Имајќи во предвид дека од година, ОПЕЕ ја откупува електричната енергија проозиведена од повластени производители и ја продава на снабдувачите со електрична енергија на регулираниот и нерегулираниот пазар, како и соодветните оператори на системите при набавка на електрична неергија за покривање на загубите, трошокот за откуп на електрична енергија од повластени производители е утврдена да изнесува 0 денари. Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители, согласно правилата за пазар на електрична енергија е утврден да изнесува 0. Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2015 година се утврдени да изнесуваат денари. Фактор на корекција (К) Факторот за корекција кој се однесува на 2014, a се применува за 2015 година е утврден да изнесува денари. Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK2014) изнесувa денари. Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2014 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2014), е презентирана во следнава табела: р.бр ОПИС И ОЗНАКА MARK2014 ОДЛУКА УП /14 од оперативни трошоци, О (денари) амортизација D (денари) принос на регулираната средства, во годината t, RA (денари) Пренесени трошоци, SPTt (денари) Фактор на корекција во 2014 година, К2014 (денари) MAR (денари) Остварениот приход за 2014 година (R2014) е утврден да изнесува денари, согласно Бруто билансот на претријатието за 2014 година. Просечната пасивна каматна стапка објавена од Народна банка на Република Македонија, изнесува 2,16% за 2014 година. Врз основа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика утврди количините на електрична енергија на излез од преносната мрежа за 2015 година да изнесуваат kwh. Вкупниот регулиран максимален приход на АД МЕПСО - Скопје за надоместување на претходно наведените трошоци, за 2015 година се предвидува да изнесува денари. 7

8 Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2015 година утврдена со оваа Одлука се зголеми за 80,51% во однос на претходната (0,0083 ден/kwh). Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука. ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука, незадоволната страна, согласно член 31 од Законот за енергетика ( Службен весник на РМ бр. 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), може да изјави жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот на нејзиното објавување во Службен весник на Република Македонија. УП1 бр.08-58/15 30 јуни 2015 година Скопје ПРЕТСЕДАТЕЛ Димитар Петров 8

О Д Л У К А. 3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување.

О Д Л У К А. 3. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го одлага нејзиното извршување. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за енергетика (Службен весник на Република Македонија бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,

Διαβάστε περισσότερα

С О Д Р Ж И Н А. Број 26 Год. LXIII Понеделник, 5 март 2007 Цена на овој број е 150 денари. Стр.

С О Д Р Ж И Н А. Број 26 Год. LXIII Понеделник, 5 март 2007 Цена на овој број е 150 денари. Стр. Број 26 Год. LXIII Понеделник, 5 март 2007 Цена на овој број е 150 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk Стр. 403. Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на поседување прислушни

Διαβάστε περισσότερα

Македонска берза АД Скопје

Македонска берза АД Скопје Македонска берза АД Скопје ПОСЕБНИ БАРАЊА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДРУШТВАТА КОТИРАНИ НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА АД СКОПЈЕ И ДРУШТВАТА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОН КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ W W W.

Διαβάστε περισσότερα

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС

МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ,,КУМАНОВО ГАС КУМАНОВО МРЕЖНИ ПРАВИЛА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС Куманово, 2015 година 1 Врз основа на член 94, став (1) од Законот за енергетика

Διαβάστε περισσότερα

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, а во врска со член 25 став 1 од Законот за енергетика ( Службен весник на Република Македонија бр.

Διαβάστε περισσότερα

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Врз основа на член 36 став 2 точка 1 од Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје, Управниот одбор на својата 11 (единаесетта) седница, на ден 03.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ КВАРТАЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ Назив на инвестициски фонд: ИЛИРИКА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА отворен инвестициски фонд Идентификациски број: Деловна година: 2012 Квартал: 1 Датум на извештај: 31.03.2012 Извештаи:

Διαβάστε περισσότερα

1831. Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија бр. 52/91), донесувам

1831. Врз основа на член 84, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ( Службен весник на Република Македонија бр. 52/91), донесувам "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Вторник, 30 декември 2003 Број 84 Год. LIX Претплатата за 2003 година изнесува 9.200 денари. Овој број чини 300

Διαβάστε περισσότερα

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА - Отсек за сообраќај и транспорт - ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ - ECTS М-р Јасмина Буневска ОСНОВИ НА ПАТНОТО ИНЖЕНЕРСТВО ПРИЛОГ ЗАДАЧИ ОД ОПРЕДЕЛУВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации

а) Определување кружна фреквенција на слободни пригушени осцилации ωd ωn = ω б) Определување периода на слободни пригушени осцилации Динамика и стабилност на конструкции Задача 5.7 За дадената армирано бетонска конструкција од задачата 5. и пресметаните динамички карактеристики: кружна фреквенција и периода на слободните непригушени

Διαβάστε περισσότερα

Број февруари 2015, среда година LXXI

Број февруари 2015, среда година LXXI Број 24 8 февруари 205, среда година LXXI www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk СОДРЖИНА Стр. 546. Закон за акцизите (пречистен текст)... 4 547. Одлука за престанок и за давање на трајно користење

Διαβάστε περισσότερα

Предизвици во моделирање

Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање МОРА да постои компатибилност на јазлите од мрежата на КЕ на спојот на две површини Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање Предизвици во моделирање

Διαβάστε περισσότερα

РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ - СКОПЈЕ

РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ - СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА НА Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ - СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА НА Т-МОБИЛЕ МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ Со решение на Агенцијата

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2012 ГОДИНА Народна банка на Република Македонија Сектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива ИЗВЕШТАЈ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА

Διαβάστε περισσότερα

С О Д Р Ж И Н А. Број 12 Год. LXIV Среда, 23 јануари 2008 Цена на овој број е 210 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 12 Год. LXIV Среда, 23 јануари 2008 Цена на овој број е 210 денари. Број 12 Год. LXIV Среда, 23 јануари 2008 Цена на овој број е 210 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 141. Уредба за Методологија за распределба на средствата остварени

Διαβάστε περισσότερα

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ. ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година. Скопје 2010 година

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ. ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година. Скопје 2010 година ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ ИЗВЕШТАЈ За работата на претпријатието во 2009 година Скопје 2010 година ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКОПЈЕ ОСНОВАЊЕ ЈП Водовод и канализација Скопје

Διαβάστε περισσότερα

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БИТОЛА MAШИНСКИ ОТСЕК Драган Митановски ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛОТ ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Влажен воздух 1 1 Влажен воздух Влажен воздух смеша од сув воздух и водена пареа Водената пареа во влажниот воздух е претежно во прегреана состојба идеален гас.

Διαβάστε περισσότερα

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

Водич во буџети. Автори Д-р ЖИДАС ДАСКАЛОВСКИ М-Р АНА НИКОЛОВСКА М-Р МАРИЈА РИСТЕСКА

Водич во буџети. Автори Д-р ЖИДАС ДАСКАЛОВСКИ М-Р АНА НИКОЛОВСКА М-Р МАРИЈА РИСТЕСКА Водич во буџети Автори Д-р ЖИДАС ДАСКАЛОВСКИ М-Р АНА НИКОЛОВСКА М-Р МАРИЈА РИСТЕСКА СКОПЈЕ, 2006 Издавач Фондација Фридрих Еберт Канцеларија Скопје Бул Св.Климент Охридски 21/1, 1000 Скопје www.fes.org.mk

Διαβάστε περισσότερα

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од

Во трудот се истражува зависноста на загубите во хрватскиот електроенергетски систем од 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Стипе Ќурлин Антун Андриќ ХОПС ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАГУБИТЕ НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА ОД АСПЕКТ НА КРИТЕРИУМОТ НА МИНИМАЛНИ ЗАГУБИ НА АКТИВНА МОЌНОСТ СО ПРОМЕНА НА АГОЛОТ НА

Διαβάστε περισσότερα

ДИРЕКЦИЈА ЗА РИЗИК.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РИЗИК. НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ,, БАНКАРСКА РЕГУЛАТИВА И МЕТОДОЛОГИИ СУПЕРВИЗОРСКИ ЦИРКУЛАР БР. 10 - УПРАВУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК - јули 2011 година - Народна

Διαβάστε περισσότερα

Податоците презентирани во извештајот не ги одразуваат мислењата и ставовите на донаторите на проектот. Проектот Мојот пратеник е поддржан од:

Податоците презентирани во извештајот не ги одразуваат мислењата и ставовите на донаторите на проектот. Проектот Мојот пратеник е поддржан од: МОЈОТ ПРАТЕНИК 1 ГРАЃАНСКА АСОЦИЈАЦИЈА МОСТ ул. Стрезово, бр.7 1000 Скопје, Р Македонија www.most.org.mk e-mail: most@most.org.mk Печатено во Скопје, март 2008 Податоците презентирани во извештајот ги

Διαβάστε περισσότερα

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Διαβάστε περισσότερα

УСЛОВИ НА ПАРИТЕТ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИИ И ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ КУРС. Parity Conditions in International Finance & Currency Forecasting

УСЛОВИ НА ПАРИТЕТ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИИ И ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ КУРС. Parity Conditions in International Finance & Currency Forecasting УСЛОВИ НА ПАРИТЕТ ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ФИНАНСИИ И ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ДЕВИЗНИОТ КУРС Parity Conditions in International Finance & Currency Forecasting Вовед Менаџерите на меѓународните компании, инвеститори, увозници

Διαβάστε περισσότερα

Нацрт А - Дозвола за усогласување со оперативен план

Нацрт А - Дозвола за усогласување со оперативен план А Дозвола за усогласување со оперативен план: Закон за животна средина Инсталација за која се издава дозволата: АДИНГ АД - СКопје Нацрт А - Дозвола за усогласување со оперативен план Име на компанијата:

Διαβάστε περισσότερα

Детерминанти на вишокот капитал во македонскиот банкарски сектор. Милан Елисковски

Детерминанти на вишокот капитал во македонскиот банкарски сектор. Милан Елисковски Детерминанти на вишокот капитал во македонскиот банкарски сектор Милан Елисковски 2014 Содржина Апстракт... 3 Вовед... 4 Теориски модели за детерминираност на вишокот капитал... 5 Преглед на емпириската

Διαβάστε περισσότερα

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=? Задачи за вежби тест плоштина на многуаголник 8 одд На што е еднаков збирот на внатрешните агли кај n-аголник? 1. Одреди ја плоштината на паралелограмот, според податоците дадени на цртежот 2. 3. 4. P=?

Διαβάστε περισσότερα

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20141143467 ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Врз основа на член 21 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на насилството и недостојното однесување

Διαβάστε περισσότερα

Макроекономски детерминанти за развој на пазарот на капитал во Република Македонија Милан Елисковски

Макроекономски детерминанти за развој на пазарот на капитал во Република Македонија Милан Елисковски Макроекономски детерминанти за развој на пазарот на капитал во Република Македонија Милан Елисковски Апстракт Пазарот на капитал има многу значајна улога во финансискиот сектор особено во развиените економии.

Διαβάστε περισσότερα

СТУДИЈА НА РЕАЛЕН СЛУЧАЈ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСПЕРЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СН ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

СТУДИЈА НА РЕАЛЕН СЛУЧАЈ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСПЕРЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СН ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Методија Атанасовски Љупчо Трпезановски Технички Факултет, Битола СТУДИЈА НА РЕАЛЕН СЛУЧАЈ НА ВЛИЈАНИЕТО НА ДИСПЕРЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВРЗ СН ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА

Διαβάστε περισσότερα

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА СКОПЈЕ, јуни 2010 СОДРЖИНА ЛИСТА НА КРАТЕНКИ...V

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА Народна банка на Република Македонија Сектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп. Управување со ликвидноста на банкарските институции

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп. Управување со ликвидноста на банкарските институции РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет - Прилеп Управување со ликвидноста на банкарските институции Кандидат: Сања Петрова 43/11 Ментор: Проф. д-р Драгица Оџаклиеска

Διαβάστε περισσότερα

Детаксикација: Ефектот од трошокот на трудот врз вработеноста во Македонија 1

Детаксикација: Ефектот од трошокот на трудот врз вработеноста во Македонија 1 Детаксикација: Ефектот од трошокот на трудот врз вработеноста во Македонија 1 Д-р Никица Мојсоска-Блажевски Вонреден професор и Истражувач Факултет за деловна економија Универзитет Американ Колеџ Скопје

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ

АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА ПРЕСМЕТКА НА ДОВЕРЛИВОСТA НА ДИСТРИБУТИВНИTE СИСТЕМИ ЧЕТВРТО СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 6 9 септември 004 д-р Ристо Ачковски, дипл ел инж Електротехнички факултет, Скопје Сашо Салтировски, дипл ел инж АД Електростопанство на Македонија, Скопје АНАЛИТИЧКИ МЕТОД ЗА

Διαβάστε περισσότερα

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНАТА ЕНЕРГИЈА КАЈ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧИ И ТЕХНИЧКИ-ЕКОНОМСКИТЕ ПРИДОБИВКИ ОД НЕА

КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНАТА ЕНЕРГИЈА КАЈ ИНДУСТРИСКИ ПОТРОШУВАЧИ И ТЕХНИЧКИ-ЕКОНОМСКИТЕ ПРИДОБИВКИ ОД НЕА 7. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 2 4 октомври 2011 Слободан Биљарски,,Елма инг,, Берово Ванчо Сивевски,,Бомекс Рефрактори,, Пехчево Александар Ласков,,Факултет за електротехника и информациски технологии,, Скопје

Διαβάστε περισσότερα

Современи концепции на финансискиот менаџмент при управување со ризикот во банкарските институции

Современи концепции на финансискиот менаџмент при управување со ризикот во банкарските институции Универзитет Св. Климент Охридски Битола Економски факултет Прилеп Современи концепции на финансискиот менаџмент при управување со ризикот во банкарските институции - Магистерски труд Кандидат, Биљана Иваноска

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на профитабилноста на банките во Македонија

Анализа на профитабилноста на банките во Македонија Надица Илоска Анализа на профитабилноста на банките во Македонија АПСТРАКТ Целта на овој труд е да се истражат факторите кои влијаат на профитабилноста на банките, најпрво теоретски, а потоа да се направи

Διαβάστε περισσότερα

Лидерството и институциите: легитимитетот и балансот на моќ меѓу институциите на политичкиот систем

Лидерството и институциите: легитимитетот и балансот на моќ меѓу институциите на политичкиот систем Година 12, број 45, март Скопје 2014 _ Year 12, No 45, March Skopje 2014 политичка мисла _ Лидерството и институциите: легитимитетот и балансот на моќ меѓу институциите на политичкиот систем political

Διαβάστε περισσότερα

ВЛИЈАНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛИЈАНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВЛИЈАНИЕТО НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВРЗ ЕКОНОМСКИОТ РАСТ: СЛУЧАЈОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Апстракт Целта на овој труд е да го испита влијанието на осигурувањето врз економскиот раст, со емпириска анализа за Република

Διαβάστε περισσότερα

ЕМПИРИСКО ТЕСТИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА. АТАНАСОВСКА, Викторија

ЕМПИРИСКО ТЕСТИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА. АТАНАСОВСКА, Викторија ЕМПИРИСКО ТЕСТИРАЊЕ НА МОДЕЛОТ ЗА ВРЕДНУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА - СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНСКА БЕРЗА- АТАНАСОВСКА, Викторија Оваа дисертација е поднесена како делумно исполнување на обврските кон Стафордшир

Διαβάστε περισσότερα

ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ

ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ CeProSARD ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 ОБУКА ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ Скопје, Март - Мај 2014 5 Изработка на извештај Предавач: Алекса Томовски, дипл. маш. инж. 5.1 Изработка на извештај за спроведената

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на детерминантите на вишокот капитал според големината на банките во Република Македонија. Милан Елисковски

Анализа на детерминантите на вишокот капитал според големината на банките во Република Македонија. Милан Елисковски Анализа на детерминантите на вишокот капитал според големината на банките во Република Македонија Милан Елисковски 2015 1 Содржина Апстракт... 3 Вовед... 4 Теориски модел за детерминираност на вишокот

Διαβάστε περισσότερα

МИКРОЕКОНОМСКИ И МАКРОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА Тања Дрвошанова- Елисковска

МИКРОЕКОНОМСКИ И МАКРОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА Тања Дрвошанова- Елисковска МИКРОЕКОНОМСКИ И МАКРОЕКОНОМСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРОФИТАБИЛНОСТА НА ОСИГУРИТЕЛНИОТ СЕКТОР СЛУЧАЈОТ НА МАКЕДОНИЈА Тања Дрвошанова- Елисковска 8 / 2 9 / 2 0 1 3 Апстракт Целта на овој труд е запознавање со

Διαβάστε περισσότερα

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ

ПОДОБРУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИСПИТНА СТАНИЦА ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Љубомир Николоски Крсте Најденкоски Михаил Дигаловски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Зоран Трипуноски Раде Кончар - Скопје ПОДОБРУВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ДОЛНОПОЛОШКИОТ РЕГИОН

КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ДОЛНОПОЛОШКИОТ РЕГИОН Оригинален научен труд Original Scientific Article КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ ВО ДОЛНОПОЛОШКИОТ РЕГИОН Маргита ДАБЕВСКА-КОСТОСКА 1, Џавит ФЕЈЗУЛИ 1, Миле СРБИНОВСКИ 2, Муртезан ИСМАИЛИ 3 & Сузана АЛИУ

Διαβάστε περισσότερα

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС

Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС 8 Регулација на фреквенција и активни моќности во ЕЕС 8.1. Паралелна работа на синхроните генератори Современите електроенергетски системи го напојуваат голем број на синхрони генератори кои работат паралелно.

Διαβάστε περισσότερα

Доц. д-р Наташа Ристовска

Доц. д-р Наташа Ристовска Доц. д-р Наташа Ристовска Класификација според структура на скелет Алифатични Циклични Ароматични Бензеноидни Хетероциклични (Повторете ги хетероцикличните соединенија на азот, петчлени и шестчлени прстени,

Διαβάστε περισσότερα

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 III година (решенија на задачите)

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 III година (решенија на задачите) 45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА III година (решенија на задачите Рамнострана стаклена призма чиј агол при врвот е = 6 поставена е во положба на минимална девијација за жолтата светлина Светлината паѓа

Διαβάστε περισσότερα

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА

ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР ЗА МЕТАЛНА КОМПАКТНА ТРАФОСТАНИЦА 8. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 22 24 септември Михаил Дигаловски Крсте Најденкоски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Тане Петров Бучим ДООЕЛ - Радовиш ИЗБОР НА ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОР

Διαβάστε περισσότερα

Граница на ефикасни портфолија на Македонската берза за хартии од вредност

Граница на ефикасни портфолија на Македонската берза за хартии од вредност Граница на ефикасни портфолија на Македонската берза за хартии од вредност Ристо Хаџи-Мишев Скопје, 2011 година i Апстракт Целта на овој труд е да се конструира модел, врз база на концептите на модерната

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Зоран Ивановски. Предговор. Од авторот

Проф. д-р Зоран Ивановски. Предговор. Од авторот Предговор Секое средство, финансиско и реално, има вредност. Клучот за успешно инвестирање и менаџмент на таквите средства и инвестициони проекти лежи во разбирањето не само на тоа колкава е вредноста,

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на смртноста на корисници на ануитет од повеќе земји и корекција на македонски популациски таблици на смртност

Анализа на смртноста на корисници на ануитет од повеќе земји и корекција на македонски популациски таблици на смртност Анализа на смртноста на корисници на ануитет од повеќе земји и корекција на македонски популациски таблици на смртност Ристо Бајатов 1 НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, ул.мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје.

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на улогата на банкарскиот систем во економскиот раст: Случајот на Македонија

Анализа на улогата на банкарскиот систем во економскиот раст: Случајот на Македонија Анализа на улогата на банкарскиот систем во економскиот раст: Случајот на Македонија Благица Николоска Кратка биографија М-р Благица Николоска е родена 1984 во Скопје. Има тригодишно работно искуство во

Διαβάστε περισσότερα

6. СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 4-6 октомври 2009

6. СОВЕТУВАЊЕ. Охрид, 4-6 октомври 2009 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 009 м-р Методија Атанасовски Технички Факултет, Битола д-р Рубин Талески Факултет за Електротехника и Информациски Технологии, Скопје ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА МАРГИНАЛНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите)

46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА април III година. (решенија на задачите) 46. РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 3 април 3 III година (решенија на задачите) Задача. Хеликоптер спасува планинар во опасност, спуштајќи јаже со должина 5, и маса 8, kg до планинарот. Планинарот испраќа

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2011 YEARBOOK

ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2011 YEARBOOK УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ISSN: 1857-7628 ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2011 YEARBOOK ГОДИНА 3 VOLUME III GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP FACULTY OF ECONOMICS Издавачки совет Проф. д-р Саша Митрев

Διαβάστε περισσότερα

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Народна банка на Република Македонија ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Изработено од тим составен од (по азбучен редослед): Михајло Васков; м-р Љупка Георгиевска;

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на мрежите на ЈИЕ во поглед на вкупниот преносен капацитет

Анализа на мрежите на ЈИЕ во поглед на вкупниот преносен капацитет 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Мирко Тодоровски Ристо Ачковски Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје Анализа на мрежите на ЈИЕ во поглед на вкупниот преносен капацитет КУСА

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2013 ГОДИНА

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2013 ГОДИНА Народна банка на Република Македонија Сектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СТАБИЛНОСТ ВО

Διαβάστε περισσότερα

Приватноста како основно човеково право

Приватноста како основно човеково право Водич за ИКТ на - Бр. 3 Приватноста како основно човеково право На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот - Член

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα Εργασίας Работни Листови Έργο: «Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Проект: «Ποгранична

Διαβάστε περισσότερα

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај I година (решенија на задачите)

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај I година (решенија на задачите) 56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 Скопје, мај 03 I година (решенија на задачите) Задача. Експресен воз го поминал растојанието помеѓу две соседни станици, кое изнесува, 5 km, за време од 5 min. Во

Διαβάστε περισσότερα

Eкономската теорија и новата-кејнзијанска школа

Eкономската теорија и новата-кејнзијанска школа м-р Душко Јошески 1 УДК/UDK 330.362 : 330.832/.834 Апстракт Eкономската теорија и новата-кејнзијанска школа Во трудов се опишува школата на новите кејнзијанци(акерлоф и Стиглиц 2 се во групата цврсти Нео-Кејнзијанци,

Διαβάστε περισσότερα

Водење бизнис во Југоисточна Европа 2008 година. Споредување на регулативите во регионот и со 178 економии ширум светот

Водење бизнис во Југоисточна Европа 2008 година. Споредување на регулативите во регионот и со 178 економии ширум светот Водење бизнис во Југоисточна Европа 2008 година Споредување на регулативите во регионот и со 178 економии ширум светот 2008 Меѓународна банка за обнова и развој/светска банка 1818 H Street NW Washington

Διαβάστε περισσότερα

ПРИРАЧНИК ЗА ПОДГОТOВКА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧЕН СЛИВ

ПРИРАЧНИК ЗА ПОДГОТOВКА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧЕН СЛИВ 33 ПРИРАЧНИК ЗА ПОДГОТOВКА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РЕЧЕН СЛИВ Прирачникот за подготовка на план за управување со речен слив е изработен во рамките на проектот Интегрирано управување со екосистемот во

Διαβάστε περισσότερα

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај IV година (решенија на задачите)

56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 Скопје, 11 мај IV година (решенија на задачите) 56. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 Скопје, мај 03 IV година (решенија на задачите) Задача. Птица со маса 500 лета во хоризонтален правец и не внимавајќи удира во вертикално поставена прачка на растојание

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Дел I: Детали за испратената пратка/ Part I: Details of dispatched consignment ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА Πιστοποιητικό Υγείας/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА/ HELLENIC REPUBLIC. Πιστοποιητικό Υγείας/ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Certificate

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА/ HELLENIC REPUBLIC. Πιστοποιητικό Υγείας/ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Certificate ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА/ HELLENIC REPUBLIC Πιστοποιητικό Υγείας/ ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ/ Health Certificate Για γαλακτοκοµικά προϊόντα που προέρχονται από γάλα αγελάδων, προβατίνων,

Διαβάστε περισσότερα

Остава на монети од археолошкиот локалитет Баргала II (каталог)

Остава на монети од археолошкиот локалитет Баргала II (каталог) Остава на монети од археолошкиот локалитет Баргала II (каталог) Билјана Јовановска Републички завод за заштита на спомениците на културата - Скопје Трајче Нацев Завод за заштита на спомениците на културата

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ 6. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 4-6 октомври 2009 Иле Георгиев Македонски Телеком а.д. Скопје ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА СО ВЕНТИЛАТОРИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ ТОПЛИФИКАЦИЈА-ИСТОК - СКОПЈЕ КУСА СОДРЖИНА Во

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕНИЈА Државен натпревар 2017 ТЕОРИСКИ ПРОБЛЕМИ. K c. K c,2

РЕШЕНИЈА Државен натпревар 2017 ТЕОРИСКИ ПРОБЛЕМИ. K c. K c,2 РЕШЕНИЈА Државен натпревар 07 ЗА КОМИСИЈАТА Вкупно поени:_50 од теор: 5 од експ: 5_ Прегледал: М. Буклески, В. Ивановски ТЕОРИСКИ ПРОБЛЕМИ (Запишете го начинот на решавање и одговорот на предвиденото место

Διαβάστε περισσότερα

ГОЛЕМ СОВЕТ ПРЕДМЕТ VALLIANATOS И ОСТАНАТИТЕ ПРОТИВ ГРЦИЈА. (Жалби бр /09 и 32684/09) ПРЕСУДА [Извадоци] СТРАЗБУР. 7 ноември 2013 г.

ГОЛЕМ СОВЕТ ПРЕДМЕТ VALLIANATOS И ОСТАНАТИТЕ ПРОТИВ ГРЦИЈА. (Жалби бр /09 и 32684/09) ПРЕСУДА [Извадоци] СТРАЗБУР. 7 ноември 2013 г. Совет на Европа/ Европски суд за човекови права, 2014. Овој превод е изработен со поддршка на Human Rights Trust Fund на Советот на Европа (www.coe.int/humanrightstrustfund). Преводот не е обврзувачки

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009. LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 009 I година Задача 1. Топче се пушта да паѓа без почетна брзина од некоја висина над површината на земјата.

Διαβάστε περισσότερα

Анализа на преодниот период на прекинувачите кај Н топологија на сериски резонантен конвертор при работа со уред за индукционо загревање

Анализа на преодниот период на прекинувачите кај Н топологија на сериски резонантен конвертор при работа со уред за индукционо загревање 7. СОВЕТУВАЊЕ Охрид, 2 4 октомври 2011 Гоце Стефанов Василија Шарац Дејан Милчевски Електротехнички факултет - Радовиш Љупчо Караџинов ФЕИТ - Скопје Анализа на преодниот период на прекинувачите кај Н топологија

Διαβάστε περισσότερα

Оценка на ефикасноста на македонските банки примена на пристапот на стохастичка граница

Оценка на ефикасноста на македонските банки примена на пристапот на стохастичка граница Народна банка на Република Македонија Работен материјал 2015 Оценка на ефикасноста на македонските банки примена на пристапот на стохастичка граница Михајло Васков, Петар Дебников, Неда Поповска - Камнар,

Διαβάστε περισσότερα

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, (07), 9 9 ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ Весна Целакоска-Јорданова Секој природен број поголем од што е делив самo со и сам со себе се вика прост број. Запишани во низа,

Διαβάστε περισσότερα

Монетарната политика во услови на глобална криза (светски искуства и искуството на Република Македонија)

Монетарната политика во услови на глобална криза (светски искуства и искуството на Република Македонија) Монетарната политика во услови на глобална криза (светски искуства и искуството на Република Македонија) Анита Ангеловска- Бежоска Народна банка на РМ декември, 2012 I. Mонетарната политика во глобални

Διαβάστε περισσότερα

ХЕМИСКА КИНЕТИКА. на хемиските реакции

ХЕМИСКА КИНЕТИКА. на хемиските реакции ХЕМИСКА КИНЕТИКА Наука која ја проучува брзината Наука која ја проучува брзината на хемиските реакции Познато: ЗАКОН ЗА ДЕЈСТВО НА МАСИ Guldberg-Vage-ов закон При константна температура (T=const) брзината

Διαβάστε περισσότερα

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα»

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó Ομιλία του επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στην 19η Σύνοδο της Unesco στο Ναϊρόμπι της Κένυας, Τούρπε Γιανκόβλεφσκι. Β παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОБАРУВАЧКА ВО ДОЈРАНСКИОТ РЕГИОН

ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКАТА ПОБАРУВАЧКА ВО ДОЈРАНСКИОТ РЕГИОН За цитирање: Петревска, Б. (2013). Предвидување на туристичката побарувачка во Дојранскиот регион, Зборник на трудови од научната трибина Туризмот во Дојранскиот регион, стр. 101-112. Билјана Петревска

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВИ НА ДРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ 3. СТАБИЛНОСТ НА КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ Општо Елементите на дрвените конструкции мора да се пресметаат така да се докаже дека конструкцијата во целина со доволна сигурност

Διαβάστε περισσότερα

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЧЕТВРТ ОДДЕЛ. СЛУЧАЈ BJÖRK EIÐSDÓTTIR ПРОТИВ ИСЛАНД (Жалба бр /09) ПРЕСУДА СТРАЗБУР.

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЧЕТВРТ ОДДЕЛ. СЛУЧАЈ BJÖRK EIÐSDÓTTIR ПРОТИВ ИСЛАНД (Жалба бр /09) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. BJÖRK EIÐSDÓTTIR против ИСЛАНД Пресуда ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ЧЕТВРТ ОДДЕЛ СЛУЧАЈ BJÖRK EIÐSDÓTTIR ПРОТИВ ИСЛАНД (Жалба бр. 46443/09) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 10 Јули 2012 ФИНАЛНА 10/10/2012 Оваа пресуда

Διαβάστε περισσότερα

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите)

45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2012 II година (решенија на задачите) 45 РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 1 II година (решенија на задачите) 1 Координатите на два точкасти полнежи q 1 = + 3 µ C и q = 4µ C, поставени во xy рамнината се: x 1 = 3, 5cm; y 1 =, 5cm и x = cm; y

Διαβάστε περισσότερα

АРХИВИ НА JАВНОТО ЗДРАВJЕ ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH

АРХИВИ НА JАВНОТО ЗДРАВJЕ ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH АРХИВИ НА JАВНОТО ЗДРАВJЕ ARCHIVES OF PUBLIC HEALTH Vol.7 No.1 2015 Институт за јавно здравје на Република Македонија Institute for Public Health of the Republic of Macedonia АРХИВИ НА ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

ПРИЛОГ 5.Б: УПРАВУВАЊЕ СО СПЕКТАРОТ НА ЛОКАЛНАТА ЈАМКА СОДРЖИНА

ПРИЛОГ 5.Б: УПРАВУВАЊЕ СО СПЕКТАРОТ НА ЛОКАЛНАТА ЈАМКА СОДРЖИНА ПРИЛОГ 5.Б: СОДРЖИНА 1 Вовед... 2 2. Техники применливи на претплатничкиот кабел... 2 2.1 Услуги во основниот (говорен) опсег... 2 2.2 xdsl техники... 4 2.3 SDSL/HDSL група... 4 2.4 ADSL група... 5 2.5

Διαβάστε περισσότερα

8. МЕРНИ МОСТОВИ И КОМПЕНЗАТОРИ

8. МЕРНИ МОСТОВИ И КОМПЕНЗАТОРИ 8. МЕРНИ МОСТОВИ И КОМПЕНЗАТОРИ Мерните мостови и компензаторите спаѓаат во посредните мерни постапки. Мерењата со мерните мостови и компензаторите се остваруваат со затворени мерни процеси засновани врз

Διαβάστε περισσότερα

Фискалната политика и нејзиното влијание врз економијата во Македонија

Фискалната политика и нејзиното влијание врз економијата во Македонија Фискалната политика и нејзиното влијание врз економијата во Македонија Неџати Куртиши Скопје, 2013 година Апстракт Во трудот е направен поглед на фискалните движења во Македонија, со осврт на буџетските

Διαβάστε περισσότερα

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - ГРЦИЈА

ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - ГРЦИЈА ВОДИЧ ЗА ЗЕМЈАТА ДЕСТИНАЦИЈА - ГРЦИЈА 1. Основни информации a) Главен град: Атина б) Население: 10,295,002 (2010 1 ) в) Површина: 131,957 км2 г) Валута: Евро (EUR) д) Стапка на невработеност: 11,8 % (годишен

Διαβάστε περισσότερα

ЛГБТИ КОРИСНИЦИ НА ДРОГА СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЦИ/ЧКИ, ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ

ЛГБТИ КОРИСНИЦИ НА ДРОГА СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЦИ/ЧКИ, ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ ЛГБТИ КОРИСНИЦИ НА ДРОГА СЕКСУАЛНИ РАБОТНИЦИ/ЧКИ, ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ Годишен извештај 2014 СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ЗАЕДНИЦИ Коалиција СЕКСУАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ПРАВА НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ

Διαβάστε περισσότερα

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка Краток извештај Ноември, 2012 година Програма за аналитичка и советодавна поддршка Содржина: 1. Вовед...3 2. Снабдување

Διαβάστε περισσότερα

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГОДИШНИК НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ YEARBOOK FACULTY OF SECURITY СКОПЈЕ 2011 SKOPJE 2011 1 Издавач: ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Publisher: FACULTY OF SECURITY SKOPJE За издавачот: Ред. Проф. Д-р Јанко Јакимов

Διαβάστε περισσότερα

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ . КАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРНИТЕ УРЕДИ Современата мерна техника располага со големо количество разнородни мерни уреди. Одделните видови мерни уреди имаат различни специфични својства, но и некои заеднички

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITETSKI BILTEN

UNIVERZITETSKI BILTEN Univerzitet " Goce Del~ev" - [tip UNIVERZITETSKI BILTEN Áðîj 80, 15 maj 2012 godina maj 2012 godina [tip УНИВЕРЗИТЕТСКИ БИЛТЕН С О Д Р Ж И Н А РЕФЕРАТ за избор на еден соработник во звање асистент за научната

Διαβάστε περισσότερα

DRAFT ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ

DRAFT ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ Градежен факултет Скопје Катедра за Техничка механика и јакост на материјалите Предмет: Јакост на материјалите http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk 27.11.2008 ЗАДАЧИ ЗА ВЕЖБАЊЕ АКСИЈАЛНО НАПРЕГАЊЕ 1. Апсолутно

Διαβάστε περισσότερα

М А Г И С Т Е Р С К И Т Р У Д

М А Г И С Т Е Р С К И Т Р У Д _ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА МАШИНСКИ ОТСЕК АКАДЕМСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС ЕНЕРГЕТСКО МАШИНСТВО М А Г И С Т Е Р С К И Т Р У Д СОФТВЕРСКИ ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕСМЕТКИ

Διαβάστε περισσότερα

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА

ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА Вежби ЛУШПИ МЕМБРАНСКА ТЕОРИЈА РОТАЦИОНИ ЛУШПИ ТОВАРЕНИ СО РОТАЦИОНО СИМЕТРИЧЕН ТОВАР ОСНОВНИ ВИДОВИ РОТАЦИОНИ ЛУШПИ ЗАТВОРЕНИ ЛУШПИ ОТВОРЕНИ ЛУШПИ КОМБИНИРАНИ - СФЕРНИ - КОНУСНИ -ЦИЛИНДРИЧНИ - СФЕРНИ

Διαβάστε περισσότερα