Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=?"

Transcript

1 Задачи за вежби тест плоштина на многуаголник 8 одд На што е еднаков збирот на внатрешните агли кај n-аголник? 1. Одреди ја плоштината на паралелограмот, според податоците дадени на цртежот P=? На што е еднаков збирот на надворешните агли кај n-аголник? Скала е потпрена на ѕид, така што растојанието од подножјето на скалите до ѕидот е 80. Висината на која скалите го допираат ѕидот е 1,35. Колкава е должината на скалите? Низ точката А, која лежи на кружницата, повлечени се тетивите АВ и АС, кои имаат должини еднакви на радиусот од кружницата. Одреди ја големината на ВОС Радиусот на кружница со периметар 16 изнесува: Ако =145, тогаш =? Висината во рамностран триаголник со страна =16 изнесува: Од точката С повлечени се тангенти кон кружницата. Одреди ја големината на AOB=? 9. На цртежот четириаголникот е впишан во кружницата. Кое од следните равенстава е точно? 10. На цртежот четириаголникот е опишан околу кружницата. Кое од следните равенстава е точно? За две фигури велиме дека се еднаквоплошни доколку имаат: 1

2 а) еднакви плоштини и еднакви периметри б) еднакви периметри в) еднакви плоштини г) ниту еден од понудените одговори не е точен Во четириаголникот ABCD, кој е впишан во кружница, големината на два внатрешни агли се 110 и 40. Одреди ја големината на поголемиот непознат агол. 13. Согласно податоците на цртежот, одреди ја должината на. 14. Во =48 впишана е кружница која ги допира краците на аголот во точките M и N. Одреди ја големината на Колку е збирот на внатрешните агли кај петоаголник? На цртежот =16, =12, =30 Одреди ја плоштината на ABC Колку е збирот на внатрешните агли кај шестоаголник? Одреди го поголемиот непознат агол во четириголникот ABCD, кој е впишан во кружницата. 19. Одреди ја големината на периферниот агол во кружница, ако централниот агол над истиот кружен лак е

3 Површината на една училница во форма на правоаголник е 65. Ако училницата е широка 5, тогаш нејзината должина изнесува: На што е еднаков збирот од внатрешните агли кај седумаголник? На цртежот DC е дијаметар на кружницата. Одреди ја големината на аголот DBC. 23. Аглите на основата од рамнокракиот трапез ( ) се по 45. Пократката основа =6 и висината на трапезот е 4. Колкава е плоштината на трапeзот? Колку изнесува периферниот агол што одговара на од кружница? Одреди го централниот агол кој одговара на периферен агол од 86, над истиот кружен лак Збирот од централниот и периферниот агол придружени на ист кружен лак е 144. Големината на централниот агол е : Плоштините на кругови со радиуси 10 и 8 се разликуваат за: Колку е внатрешниот агол кај правилен осумаголник? Колку е внатрешниот агол кај правилен деветаголник? Радиусот на кружницата на цртежот изнесува: Кај кој многуаголник збирот на внатрешните агли е 2160? 33. Во кружницата даден е периферниот агол АВС кој е еднаков на 59. Одреди ја големината на аголот 3

4 АОС. На цртежот =, AC,BC=5cm, =3. Одреди ја плоштината на ABD 34. Пресметај ја должината на кривата линија дадена на сликата Ако дијагоналата на квадрат е10 2, тогаш страната на квадратот е еднаква на: Радиусот на круг со периметар =144 е: Колку страни има многуаголникот, ако збирот на внатрешните агли е еднаков на 2520? Плоштината на исенчаниот квадрат од сликата е : 39. Периферниот АВС=32. Одреди ја големината на аголот АDС Соседнте страни на правоаголник се еднакви на 6 и 8. Колку се должините на дијагоналите на правоаголникот? 42. Едната страна на правоаголникот е 12 cm, а неговата дијагонала е 15 cm. Колку е должината 4

5 на другата страна на правоаголникот? Збирот на внатрешните агли е 1080 кај правилен: Внатрешниот агло на правилен n-аголник е еднаков на: Периферниот В С=36. Одреди ја големината на аголот АOD Периметарот на правоаголник е еднаков на 18 см, а една од страните а за 1 см поголема од другата страна. На што е еднаква плоштината на правоаголникот? Должините на катетите на правоаголниот АВС се =2, =24. Колку е долга хипотенузата АВ. Периметарот на правоаголник е еднаков на 24 см, а една од страните е половина од другата страна. На што е еднаква плоштината на правоаголникот? На цртежот BC,BE AD,AB=17cm,BC=7cm,CD=25cm,BE=15cm. Одреди ја плоштината на ABCD Плоштината на ромб со дијагонали =12 и =14 изнесува 51. Еден круг има два пати поголем периметар од друг круг. Колку пати неговата плоштина е поголема од плоштината на вториот круг? Околу правоаголен триаголник со катети и опишана е кружница со радиус. Ако е познато дека =6 и =8, тогаш плоштината на кругот изнесува: Дијаметарот на кругот е 3,2. Колку е неговата плоштина? Плоштината на квадрат е еднаква на 36 см 2. Колку е неговиот периметар? Периметарот на квадрат е еднаков на 36 см. Колку е неговата плоштина? 56. Периметарот на триаголникот e 30 cm. Колку е плоштината на триаголникот? 5

6 57. Во правоаголникот ABCD станата АВ е еднаква на 12 см. Растојанието од пресечната точка на дијагоналите до таа страна е еднакво на 8 см. Пресметај ја плоштината на АВС. 58. Во правоаголникот ABCD станата ВС е еднаква на 18 см. Растојанието од пресечната точка на дијагоналите до таа страна е еднакво на 7 см. Пресметај ја плоштината на BCD. 59. Ако радиусот на кружницата се намали за 2 пати, тогаш должината на кружницата ќе се намали: 60. Периметарот на правоаголник е еднков на 40 см, а една негова страна е еднаква на 4 см. Правоаголникот има плоштина еднаква со квадрат. Колку е периметарот на квадратот? Одреди ја плоштината на триаголникот даден во квадратна мрежа ( 1 1 ) 61. Одреди ја плоштината на триаголникот даден во квадратна мрежа ( 1 1 ) 62. Одреди ја плоштината на триаголникот даден во квадратна мрежа ( 1 1 ) Пресметај ја плоштината на ромбот даден на цртежот 6

7 Пресметај ја плоштината на ромб со страна еднаква на 58, а една дијагонала е еднаква на 84. Плоштината на круг е еднаква на 961. Одреди го радиусот на кругот. Радиусот на круг е 23. Пресметај ја плоштината на кругот Периметарот на квадрат е еднаков на 24 см. Правоаголник има иста плоштина со квадрат, а една од неговите страните е еднаква на 9 см. Колку е периметарот на правоаголникот? Колкава површина покрива тепих во правоаголна форма со должина 3,5 и ширина 2? Страните на паралелограм се еднкви на 10 см и 6 см, а аголот помеѓу страните е еднаков на 150. Колку е плоштината на тој паралелограм? На цртежот α + β = 120º. Големината на аголот α изнесува: Kolku iznesuva zbirot na eden vnatre{en i eden nadvore{en agol kaj mnoguagolnicite? =12, =3 + =? Должините на страните на правоаголен триаголник се 3,4 и 5. Колку е плоштината на триаголникот? Страните на паралелограм се еднкви на 12 см и 8 см, а аголот помеѓу страните е еднаков на 30. Колку е плоштината на тој паралелограм? 76. Колку е плоштината на ромб со дијагонали еднакви на 8 см и 6 см? 7

8 На цртежот ABCD е паралелограм, BC,AB=5cm,BE=6cm,CE=3cm. Одреди ја плоштината на ABCD Колку е плоштината на ромб со дијагонали еднакви на 10 см и 12 см? Две страни на триаголник се еднакви на 12 см и 9 см, а аголот помеѓу нив е еднаков на 30. Колку е плоштината на триаголникот? Збирот на внатрешните аглите во секој трапез е: Одреди ја плоштината на триаголник, ако два негови страни се со должина од 6 см и 8 см, а аголот помеѓу нив е Збирот на еден централен и периферен агол над исти кружен лак во една кружница изнесува 240, централниот агол изнесува: Страните на паралелограм се 10 см и 12 см, помалата висина е 5 см. Одреди ја поголемата висина на паралелограмот Колку сантиметри е периметарот на круг со дијаметар од 8 см? Плоштината на круг чиј периметар е 100 изнесува: Одреди ја плоштината на триаголникот од сликата Ако = a) h= h тогаш h е еднакво на: б) h= в) h= г) h= 88. Висините на еден паралелограм се 6 см и 8 см, поголемата страна има 12 см. Одреди ја должината на помалата страна во паралелограмот. 89. На цртежот ABCD е ромб, =12, =9. Одреди го 8

9 90. Основите на трапез се еднакви на 5 см и 9 см, а висината е 6 см. Колку е плоштината на трапезот? На цртежот AC,BD=12cm,AC=7cm. Одреди ја плоштината на ABC Основите на трапез се еднакви на 4 см и 8 см, а висината е 9 см. Колку е плоштината на трапезот? 93. Во рамнокрак трапез основите се еднакви на 6 см и 10 см, а аголот при основите е еднаков на 45. Колку е плоштината на трапезот? Колку правоаголни триаголници (даден како на цртежот ) се потребни за да се покрие целосно плоштината на првоаголникот? Во рамнокрак трапез основите се еднакви на 8 см и 16 см, а аголот при основите е еднаков на 45. Колку е плоштината на трапезот? Периметарот на паралелограмот даден на сликата е 80. Неговата плоштина е: Ако страната на едно квадратче е 1см и = 3,14, тогаш плоштината на избоениот дел е еднаква на: 9

10 98. Во правоаголен трапез со основи еднакви на 5 см и 9 см, а помалиот крак еднаков на 4 см. Колку е плоштината на трапезот? 99. Во правоаголен трапез со основи еднакви на 6 см и 10 см, а помалиот крак еднаков на 5 см. Колку е плоштината на трапезот? Периметарот на круг е 16. Одреди ја неговата плоштина? Диагоналите на трапез се взаемно нормални и се еднакви на 12 см и 18 см. Одреди ја плоштината на трапезот? 102. Диагоналите на трапез се взаемно нормални и се еднакви на 14 см и 16 см. Одреди ја плоштината на трапезот? На цртежот BC,CE AD,AB=15cm,BC=3cm,CD=13cm,DE=5cm. Одреди ја плоштината на ABCD Во правоаголниот триаголник катетите се енакви на 6 см и 8 см. Одреди ја хипотенузата? Во правоаголниот триаголник катетите се енакви на 12 см и 5 см. Одреди ја хипотенузата? Еден од надворешните агли на правоаголен триаголник е еднаков на 135, а неговата хипотенузата е 4 2 cm. Кои се катетите на овој триаголник? Ако страната на еден квадрат е 3 пати поголема од страната на друг квадрат, тогаш колку пати плоштината на првиот квадрат е поголема од плоштината на вториот? Еден од надворешните агли на правоаголен триаголник е еднаков на 135, а неговата хипотенузата е 5 2 см. Кои се катетите на овој триаголник?

11 109. Дијагоналите на ромб се еднакви на 24 см и 18 см. Одреди ја страната на ромбот? Должините на основите на рамнокрак трапез се 20 и 6, a плоштината е 31,2. Колкава е должината на кракот? Ако збирот од периферниот и централниот агол над исти кружен лак е 120, тогаш периферниот агол е: Дијагоналите на ромб се еднакви на 12 см и 16 см. Одреди ја страната на ромбот? Според податоците од цртежот, плоштината на во квадратни единици (кв. е.) е: Страната на ромб е еднаква на 5 см, а една негова дијагонала е 6 см. Одреди ја плоштината на ромбот? Плоштината на триаголник со страна 0,6 и соодветна висина од 8 е еднаква на: Колку е периметарот на круг со радиус од 7? Симетралата на аголот при темето А на правоаголникот ABCD ја сече страната ВС во точката Е така, што ВЕ = 4,5 см, СЕ = 5,5 см. Одреди ја плоштината на правоаголникот? Одреди ја плоштината на круг со радиус од 6 см, ако = 3,14? Симетралата на аголот при темето В на правоаголникот ABCD ја сече страната AD во точката К така, што АК = 6,5 см, KD = 3,5 см. Одреди ја плоштината на правоаголникот? На што е еднаква плоштината на ромб со страна 8 см и агол од 60? На што е еднаква плоштината на ромб со страна 10 см и агол од 60? На цртежот ABCD е пралелограм, Е А, =3, =5, =10. Одреди ја плоштината на пралелограмот ABCD

12 123. Колку е плоштината на правоаголен триаголник со хипотенуза од 26 см и една негова катета еднаква на 24 см? 124. Една од страните на триаголникот е еднаква на 16 см, а висината, провлечена кон неа е 9 см. Одреди ја висината, провлечена кон страната на триаголникот со должина од 24 см? Ако најдолгата тетива во кружницата е 10 тогаш плоштината на кружницата е Една од страните на паралелограмот е еднаква на 14 см, а висината повлечена кон неа е 12см. Одреи ја висината повлечена кон соседната страна која е еднаква на 21 см? Според цртежот, =? 127.,, =3, =4, =12 =? 128. Одреди ја плоштината на паралелограмот, според податоците дадени на цртежот 129. P=? Во АВС впишана е кружница. Точките К, М и Р се допирни точки на кружницата со страните АВ, ВС и АС соодветно. Одреди го периметарот на АВС ако АК+ВМ+СР= Пресметај ја плоштината на ромбот со висина 12 и остар агол од

13 132. Плоштината на квадрат е еднаква на 48 см 2. Пресметај го периметарот дадениот квадрат? Страната на ромбот е 25, а дијагоналата е еднаква на 48. Пресметај ја плоштината на ромбот Периметарот на квадрат е еднаков на 20 2 см. Пресметај ја плоштината на дадениот квадрат? Пресметај ја плоштината на триаголникот според податоците на цртежот 135. Пресметај ја плоштината на триаголникот според податоците на цртежот 136. Пресметај ја плоштината на триаголникот според податоците на цртежот 137. Пресметај ја плоштината на триаголникот според податоците на цртежот 138. Пресметај ја плоштината на рамностран триаголник со висина Одреди ја плоштината на квадрат со страна 5 2 см? Страните на паралелограмот се 9 и 10. Висината спуштена кон првата страна е 14. Пресметај ја висината спуштена кон втората страна Нацртаните фигури имаат периметар 60 cm. Која од нив има најголема плоштина? 13

14 а) рамностраниот триаголник б)квадратот в) триаголникот со страни 15,20,25 г) правоаголникот на кој едната страна му е 10 На цртежот ABCD е правоаголник, =20, =25. Одреди го Плоштината на трапез со основи 10 и 6 и висина 5 е еднаква на: а) 90 б) 45 в) 40 г) 80 На цртежот, =7, =6, =8 Одреди ја плоштината на АВС Плоштината на ромб е еднаква на 36 см 2, а една од неговите дијагонали е за двапати помала од другата. Пресметај ја страната на ромбот? се еднакви на: а) 20 б) 200 в) 2000 г) 200 Пресметај ја плоштината на ромбот според податоците на цртежот Одреди ја плоштината на рамнокрак трапез со основи 10 см и 16 см и крак од 5 см? Радиусот на впишаната кружница во квадрат со страна од 12 mm е: Внатрешниот агол на правилен петаголник изнесува Заокружи го точното тврдење: 1) ако два многоугалници имаат еднакви плоштини, тогаш тие се складни 2) ако многуаголникот е составлен од повеќе многуаголници, кои не се преклопуваат, 14

15 тогаш неговата плоштина е еднаква на збирот од плоштините на овие многуаголници 3) сантиметар квадратен е фигура, на кои страните се 1 см ) плоштината на квадрат е еднаква на производот од неговите страни Плоштината на правоаголен триаголник со катета =5 и хипотенуза =13, изнесува: Пресметај ја плоштината на ромбот според податоците на цртежот 154. Низ точките А,В и С, кои лежат на кружницата, повлечени се две тетиви, такви што се еднакви на радиусот на дадената кружница. Одреди го аголот помеѓу нив Според податоците дадени на цртежот, одреди ја плоштината на петоаголникот изразена во соодветни квадратни единици, ако е правоаголник Плоштината на паралелограм е еднаква на: 1) производот на страните на паралелограмот со висината ) производот неговата основа и висината повлечена кон таа основа 3) половина од производот на на неговата основа и висина повлечена кон дадената основа ) производ од соседните страни на паралелограмот Страните на правоаголник се еднакви на 4,16 м и 2,3 м. Пресметај ја неговата плоштина. Во еден тетивен четириаголник еден од аглите е еднаков на четвртина од неговиот спротивен агол. Колку изнесува поголемиот од двата агли? Одреди ја големината на најголемиот агол во АВС, ако тој е впишан во кружница и на две негови страни одговараат централни агли од 110 и

16 161. Должината на кружницата, која обиколува круг со плоштина Р= см е еднаква на: Плоштината на правоаголен триаголник е еднаква на: 1) производот на неговите катети ) производот од неговата хипотенуза и една од негоците катети 3) половина од производот на неговите катети 4) производ од страна и висина = = = =, = 10 =? Плоштината на правоаголен триаголник е 24. Ако едната катета е 6, тогаш другата катета е: Плоштината на трапез е еднаква на: 1) производот од половина збир на основите и половина од висината ) производ од збирот на основите и висината 3) производот од збирот на основите и половина од висината 4) производ од основите и висината Одреди ја големината на аголот, според податоците дадени на цртежот 166. Питагорова теорема гласи: ) во правоаголен триаголник хипотенузата е еднаква на збирот од катетите 2) во правоаголен триаголник квадратот на хиоптенузата е еднаков на збирот од квадратите на катетите 16

17 3) во правоаголен триаголник квадратот на хиоптенузата е еднаков на збирот на катетите 4) ако квадратот на една страна на триаголникот е еднаков на збирот од квадратите од другите две страни на тој правоаголен триаголник На цртежот ABCD е квадрат, =9 2. Одреди ја плоштината на ABCD 168. Пресметај ја плоштината на трапезот според податоците на цртежот 169. Пресметај ја плоштината на трапезот според податоците на цртежот 170. Пресметај ја плоштината на трапезот според податоците на цртежот 171. Пресметај ја плоштината на трапезот според податоците на цртежот 172. Ако за АВС важи АС 2 = АВ 2 + ВС 2, тогаш: 1) аголот при темето В е прав ) аголот при темето С е прав 3) аголот при темето А е прав ) аголот при темето С или аголот при темето А е прав Основите на трапез се 17 и 22, плоштината на трапезот е 390. Пресметај ја висината на трапезот. Плоштината на помалиот круг е 9π cm². Плоштината на кружниот прстен е 16π cm². Пресметај го радиусот на поголемиот круг. 17

18 Една основа на трапез е еднаква на 12, висината е 6, а плоштината е еднаква на 96. Пресметај ја другата основа Пресметај ја поголемата основа на правоаголен трапез со плштина од 48, висина 6 и поголемиот крак со основата зафаќа агол од 45 Ако централниот агол во една кружница е 56, тогаш соодветниот периферен агол е: Одреди ја плоштината на кружниот исечок од круг со радиус од 14 и соодветен централен аголо од Одреди ја плоштината на кружниот исечок од круг со радиус од 8 и соодветен централен аголо од Египетски триаголник се нарекува, триаголникот со должини на страни: 1) кои ја задоволуваат Питагорова теорема ) кои ја задоволуваат обратната Питагорова теорема 3) еднакви на 3, 4 и 5 4) еднакви на цели броеви На цртежот = =5, =8. Одреди ја плоштината на ABC 182. Како се запишува Хероновата формула за плоштина на АВС со страни a, b и с? а) = ( )( )( ) каде =( + + ) 183. б) = ( )( )( ) каде =( + + ) в) = ( )( )( ) каде = ( ) г) = ( )( )( ) каде = ( ) 184. Одреди го радиусот на круг со должина на кружницата од 3 18

19 Најди го внатрешниот агол на правилен десетаголник. Најди го внатрешниот агол на правилен дваесетаголник. Колку е збирот на надворешните агли на правилен единаесетаголник? Колку е збирот на надворешните агли на правилен седумнаесетаголник? На цртежот = =2 се дијаметри на двете мали полукружници, а точката О е центар на големата кружница. Плоштината на исенчаната фигура (заградена од полукружниците) е: Плоштината на правилен триаголник со страна а се пресметува со: Во кружница со радиус R впишан правилен шестоаголник. Одреди ја неговата плоштина. Плоштина на правилен шестоаголник со страна а се пресметува: Радиусите на концентрични кружници се еднакви на 8 см и 9 см. Најди ја плоштината на прстенот, ограничен со тие кружници Радиусите на концентрични кружници се еднакви на 9 см и 12 см. Најди ја плоштината на прстенот, ограничен со тие кружници Секоја од отсечките =5, =7 и =9 е страна или висина во еден паралелограм. Најголемата возможна плоштина на паралелограмот изразена во квадратни дециметри е: Плоштината на круг е еднаква на Р. Најди го периметарот на дадениот круг а) б) в) 2 г) Периметарот на круг е еднаков на L. Најди ја плоштината на кругот. 19

20 1) L 2 /п 2) L 2 /2п 3) L 2 /4п 4) пl Најди ја плоштината на кружен исечок, ако неговиот радиус е еднаков на 7 см и должината на кружниот лак е 12 см Најди ја плоштината на кружен исечок, ако неговиот радиус е еднаков на 8 см и должината на кружниот лак е 14 см. Централниот агол е еднаков на: 1) половина од периферниот агол над истиот кружен лак ) периферниот агол над истиот кружен лак 3) големината на кружниот лак, кој му е соодветен 4) половина од големината на кружниот лак, кој му е соодветен Одреди ја големината на аголот, според податоците дадени на цртежот 201. Колкава плоштина има едрото на сликата? Страната на квадрат е 12. Плоштината на квадратот во квадратни дециметри е: Периметарот на рамнокрак триаголник е 16, кракот е долг 5, а висината спуштена кон основата е 4. Плоштината на триаголникот е : Во АВС должините на страните АВ и ВС се соодветно 5 и 10, а висината h с =4. Висината h а на триаголникот е : Колку изнесува периметарот на ѕвездата, ако знаеш дека таа е формирана од 4 еднакви кружници со радиус 5 cm, еден квадрат и 4 рамнострани триаголници? 20

21 Crte`ot pretstavuva logo (amblem) na edna firma. Toj e napraven od polukru`nici so radiusi 2 cm, 4 cm i 8 cm. Kolkav del od logoto e zatemnet? 207. Одреди ја големината на аголот, според податоците дадени на цртежот

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД.

ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ЗАДАЧИ ЗА УВЕЖБУВАЊЕ НА ТЕМАТА ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА 8 ОДД. ВО ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА ЌЕ ПРОСЛЕДИТЕ ЗАДАЧИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПЛОШТИНА И ВОЛУМЕН НА ГЕОМЕТРИСКИТЕ ТЕЛА КОИ ГИ ИЗУЧУВАМЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. СИТЕ ЗАДАЧИ

Διαβάστε περισσότερα

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА

XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА XXV РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА за учениците од основното образование 31.03.007 година IV одделение 1. Во полињата на дадената лента допиши природни броеви во празните полиња, така што производот

Διαβάστε περισσότερα

Прашање двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 прости броеви збирот се одзема собирокот = =7500

Прашање двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 прости броеви збирот се одзема собирокот = =7500 Прашање 1 Кога ќе поделиме два еднакви броја (различни од нула) се добива количник: 1 2 Еден број е делив со 4 ако: двоцифрениот завршеток (последните две цифри) е деливи со 4 Броевите што имаат само два

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009.

Решенија на задачите за I година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009. LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 009 I година Задача 1. Топче се пушта да паѓа без почетна брзина од некоја висина над површината на земјата.

Διαβάστε περισσότερα

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите)

37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 2013 основни училишта 18 мај VII одделение (решенија на задачите) 37. РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА 03 основни училишта 8 мај 03 VII одделение (решенија на задачите) Задача. Во еден пакет хартија која вообичаено се користи за печатење, фотокопирање и сл. има N = 500

Διαβάστε περισσότερα

Решенија на задачите за III година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009

Решенија на задачите за III година LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 16 мај 2009 LII РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 мај 9 III година Задача. Микроскоп е составен од објектив со фокусно растојание, c и окулар со фокусно растојание,8c.

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Размена на топлина 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Размена на топлина 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Размена на топлина 3//04 Вовед Размена на топлина, се редица појави кои се присутни и не пратат цело време во текот на нашето постоење. Фактички, размената на топлина

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X

год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X год. II / бр. 12 / декември 2012 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN 1857-7 44X Д-р Горан Марковски Професор на Градежниот факултет, Универзитет " Св.

Διαβάστε περισσότερα

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ

НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ РИСТО К. АЧКОВСКИ НАДЗЕМНИ И КАБЕЛСКИ ВОДОВИ (ПРЕДАВАЊА) СКОПЈЕ, 01 ГОДИНА Глава I, Општо за надземните водови

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code

Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό για την Π.Γ.Δ.Μ. /Ветеринарно здравствен сертификат за F.Y.R.O.M. /Veterinary certificate to F.Y.R.O.M. Κωδικός/ Код/ Code Μέρος Ι: Στοιχεία της παρτίδας που αποστέλλεται/ Дел I: Детали за испратената пратка/ Part I: Details of dispatched consignment ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ HELLENIC REPUBLIC/ РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА Πιστοποιητικό Υγείας/

Διαβάστε περισσότερα

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ. Предмет на уредување Член1 Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 алинеја 2, а во врска со член 25 став 1 од Законот за енергетика ( Службен весник на Република Македонија бр.

Διαβάστε περισσότερα

ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН

ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН ПИСМЕН ИСПИТ АРМИРАНОБЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1 БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ АРМИРАН БЕТОН На скицата е прикажана конструкција на една настрешница покриена со челичен пластифициран лим со дебелина 0,8 mm. Рожниците

Διαβάστε περισσότερα

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

Сваки задатак се бодује са по 20 бодова. Израда задатака траје 150 минута. Решење сваког задатка кратко и јасно образложити. IV разред 1. Колико ће година проћи од 1. јануара 2015. године пре него што се први пут догоди да производ цифара у ознаци године буде већи од збира ових цифара? 2. Свако слово замени цифром (различита

Διαβάστε περισσότερα

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ

МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД-СКОПЈЕ РЕФЕРЕНТНА ПОНУДА ЗА ПРИСТАП ДО ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И УСЛУГИ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Διαβάστε περισσότερα

Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина?

Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина? УДК. 904(381)(285.2) 652 904(381)(23) 652 Викторија СОКОЛОВСКА Дали e Прасијада Бутковско Езеро и Дисорон Круша Планина? Клучни зборови: Идентификација, Прасијада-Тахино, Дисорон-Бешик Даг, Орбел- Боздаг

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла 50. 1) Нацртај правоугли троугао и конструиши његову уписану кружницу. ) Конструиши једнакокраки троугао чија је основица = 6 m и крак = 9 m, а затим конструиши уписану и описану кружницу. Да ли се уочава

Διαβάστε περισσότερα

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ -ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ СТУДИИ ПО ФАРМАЦИЈА ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА за студентите на студиите по ФАРМАЦИЈА ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ И ТЕОРЕТСКИ ВЕЖБИ проф. д-р Рубин

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ШТИП ПРАКТИКУМ ПО ХЕМИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ (нерецензиран материјал) асс. м-р Биљана Балабанова Проф. д-р Рубин Гулабоски Практикум по хемија за Земоделски Факултет 1 Содржина

Διαβάστε περισσότερα

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2014/15. бр. XLIX-5 МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 014/15. бр. XLIX-5 РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ III разред 1. а) 70 - седамсто три; б) двесто осамдесет два 8.. а) 4, 54, 54, 45, 504, 54. б)

Διαβάστε περισσότερα

BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC)

BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC) BAYER Infinito 1 L Фунгицид Системичен фунгицид за сузбивање на пламеницата кај градинарските култури Концентрирана суспензија (SC) Содржи: fluopicolide 6,25% β/ο propamocarb hydrochloride 62,5% β/ο помошни

Διαβάστε περισσότερα

Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје на река Брегалница

Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје на река Брегалница Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје Факултет за рударство, геологија и политехника Св. Гаврил Лесновски - Штип Влатко Т. Јовановски Анализа и моделирање на хидролошките процеси во сливното подрачје

Διαβάστε περισσότερα

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

С Т А Т У Т НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАРКИРАЛИШТА ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Врз основа на член 36 став 2 точка 1 од Статутот на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на Општина Центар Скопје, Управниот одбор на својата 11 (единаесетта) седница, на ден 03.05.2011

Διαβάστε περισσότερα

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα»

Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Η «Καταπιεσμενη Μακεδονικη Μειονοτητα» Ì Á Ê Å Ä Ï Í É Ó Ì Ï Ó Ομιλία του επικεφαλής της γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας στην 19η Σύνοδο της Unesco στο Ναϊρόμπι της Κένυας, Τούρπε Γιανκόβλεφσκι. Β παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1]

Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1] Бакхилид Дитирамб 18: Тесеј [1] препев и коментари Даниела Тошева Николовска toshevadaniela@gmail.com АПСТРАКТ Кон овој препев на дитирамбот Тесеј од Бакхилид се додадени коментари и анализа, преку кои

Διαβάστε περισσότερα

Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor

Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor Каталог на производи Silka, YTONG и Multipor www.xella.mk Како да не најдете? Погледнете ја картата на Македонија Информации за клиенти +389 (0)2 3080178 info.macedonia@xella.com www.xella.mk Грција Каталог

Διαβάστε περισσότερα

год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X

год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN X год. IV / бр. 20 / СПИСАНИЕ НА КомораТА на овластени архитекти и овластени инженери на македонија ISSN 1857-7 44X Состанок на Инженерска иницијатива за регионална соработка Проф. д-р Миле Димитровски Машински

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu

BEC - TSB. www.bec-tsb.eu IPA Cross -Border Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 FROM NEIGHBORHOOD TO PARTNERSHIP www.bec-tsb.eu BEC - TSB Cooperation for the Establishment of a "Business and Employment

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЕРВИЗА 4. Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не позволявайте вода да проникне до електрическата част на уреда, докато го почиствате! 5. Не използвайте абразивни предмети или разтворители!

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП 235 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ISSN 1857-8659 ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2012 ГОДИНА 3 БРОЈ 3 ГОДИШЕН ЗБОРНИК УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА

Διαβάστε περισσότερα

ТФБ. 6. Energy Micro Б е д р и З и ј а. Страна2

ТФБ. 6. Energy Micro Б е д р и З и ј а. Страна2 Универзитет,, Св. Климент Охридски Битола Технички факултет Битола - Отсек за информатика и компјутерска техника -II циклус- Профилирање на оптимална потрошувачка на енергијата на сензорски јазол за имплементација

Διαβάστε περισσότερα

13. Градежни малтери Припремање на малтерите

13. Градежни малтери Припремање на малтерите 13. Градежни малтери Под градежен малтер се подразбира материјал кој се добива со стврднување на хомогенизирана смеса од ситен агрегат и некое неорганско врзно средство, вода и додатоци. Малтерите се композити

Διαβάστε περισσότερα

Мирјана М. Машниќ. Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености*

Мирјана М. Машниќ. Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености* УДК. 75.052.035.1(497.7) 15 Мирјана М. Машниќ Ѕидното сликарство од Карпинскиот манастир Воведение на Богородица и неговите тематско-иконографски особености* Во текстот за првпат се претставува сликаната

Διαβάστε περισσότερα

Црницата Од лозјето на Ламбро

Црницата Од лозјето на Ламбро Црницата Од лозјето на Ламбро A Novel By Паскал Камбуровски Црницата Од лозјето на Ламбро A Novel Published by: Risto Stefov Publications rstefov@hotmail.com Toronto, Canada All rights reserved. No part

Διαβάστε περισσότερα

water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли

water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли water υδωρ Bοдa Kαθαρό Νερό, Καθαρά Προϊόντα, Καθαρές Σκέψεις Clean Water, Clean Products, Clear thoughts Чиста вода, чисти продукти, чисти мисли water υδωρ Bοдa Waterfall Karanos in Edessa 1 Νερό & Ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

Анета Серафимова. Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање. - Развојни фази и модели -

Анета Серафимова. Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање. - Развојни фази и модели - УДК. 75.041.033.2(497.7) Анета Серафимова Пикторалната семиотика на мајчинството во византиските слики на Христовото раѓање - Развојни фази и модели - Според нашите анализи на мајчинските аспекти во Христовото

Διαβάστε περισσότερα

Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačen

Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačen SR CC 600 WWF Izjava o usklađenosti Izjavljujemo da naši proizvodi zadovoljavaju primenljive evropske direktive, odluke i propise, kao i zahteve navedene u naznačenim standardima. 22 15 YE66 YE56 15- Donje

Διαβάστε περισσότερα

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5

< < < 21 > > = 704 дана (15 бодова). Признавати било који тачан. бодова), па је тражена разлика 693 (5 бодова), а тражени збир 907(5 05.03.011 - III РАЗРЕД 1. Нацртај 4 праве a, b, c и d, ако знаш да је права а нормална на праву b, права c нормалана на b, а d паралелнa са а. Затим попуни табелу стављајући знак (ако су праве нормалне)

Διαβάστε περισσότερα

KATALOG BELETRiSTiKA

KATALOG BELETRiSTiKA KATALOG 2015 BELETRiSTiKA Bestseleri biografii liderstvo zdravje i Æivot laureati pro ETKA NIZ EVROPA litera moderna sovremenici grafi»ki romani fantastika / serijal disksvet" Yvezdi na svetskata kniæevnost

Διαβάστε περισσότερα

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година

Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка. Краток извештај Ноември, 2012 година Зелен раст и климатски промени во Македонија Програма за аналитичка и советодавна поддршка Краток извештај Ноември, 2012 година Програма за аналитичка и советодавна поддршка Содржина: 1. Вовед...3 2. Снабдување

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА година XXV l број 92 l септември 2016 ГЛАСИЛО НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 1,2 NovoMix 30 * p

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ СО МИНИМАКС ОПТИМИЗАЦИЈА

ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ СО МИНИМАКС ОПТИМИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СКОПЈЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ Горан С. Стојановски ПРОЕКТИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРЕДВИДУВАЧКИ УПРАВУВАЧ БАЗИРАН НА МОДЕЛ

Διαβάστε περισσότερα

Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј

Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј Наркис како митолошка фигура во хеленската литература пред Овидиј Даниела Тошева Николовска toshevadaniela@gmail.com Клучни зборови: Наркис, митолошка фигура, хеленистички поети, P.Oxy.LXIX 4711, Оксиринх,

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ISSN 0489 0922 УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Република Македонија SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE Republic of Macedonia ГОДИШНИК НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ ANNUAL OF THE FACULTY

Διαβάστε περισσότερα

PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER. Dear Reader. New Date for Euroregion Inauguration. Euroregion Background

PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER. Dear Reader. New Date for Euroregion Inauguration. Euroregion Background PRESPA/OHRID CBC NEWSLETTER Dear Reader The second edition of the Prespa/Ohrid Newsletter reaches you in the beginning of 2005, a year that is of great importance for cross border cooperation in the region.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό

Φύλλα Εργασίας. Работни Листови. Εκπαιδευτικό Υλικό Εκπαιδευτικό Υλικό Φύλλα Εργασίας Работни Листови Έργο: «Διασυνοριακή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Проект: «Ποгранична

Διαβάστε περισσότερα

ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ

ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ ГОДИШЕН ЗБОРНИК 409 Елена ЏУКЕСКА УДК: 811.14 02 366.543 ГЕНИТИВСКИТЕ ФОРМИ -ΟΙΟ НА МИКЕНСКИТЕ ПЛОЧКИ И ТЕСАЛСКИТЕ НАТПИСИ Кратка содржина Формите за генитив сингулар кај тематската деклинација во микенскиот

Διαβάστε περισσότερα

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА

ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Народна банка на Република Македонија ДЕТЕРМИНАНТИ НА АКТИВНИТЕ КАМАТНИ СТАПКИ И КАМАТНИТЕ РАСПОНИ ВО МАКЕДОНИЈА Изработено од тим составен од (по азбучен редослед): Михајло Васков; м-р Љупка Георгиевска;

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2012/2013. година

Διαβάστε περισσότερα

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2

К К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): А.. /..,... :, ,. И К, - -,. К К 31.4 ISBN..,.. 2 0 А.... я И И А А ИИ А По а о о а с а, о ссо а По осо а А.Ю. а а ка и хника 2016 1 К 621.039 К 31.4 :.. К,,. И ;.., -, - ( ): 2 27 2015. А.. /..,... :, 2016. 204.,. И - - -.. К, - -,. К 621.039 К 31.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА РАБОТНИЦИТЕ (ЕСР) И НОВАТА ДИРЕКТИВА 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στη Σόφια

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 070 Скопје, 3 февруари 204 година 2 Издание на Универзитетот Св Кирил и Методиј

Διαβάστε περισσότερα

Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING

Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING Knjiga/Book 5 ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ MATERIALS ENGINEERING Editors Emilija Fidanchevska Ss Cyril and Methodius University in Skopje Faculty of Technology and Metallurgy Skopje, Republic of Macedonia

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: МЕХАНИКА 1 студијски програми: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 3. 1 Садржај предавања: Статичка одређеност задатака

Διαβάστε περισσότερα

Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо

Современи погледи на хомеостазата на железо со основен акцент на хепцидинот новиот хормон, регулатор на метаболизмот на железо АјДи Дизајн 2012/ДООЕЛ Скопје Македонско медицинско електронско списание Волумен 2015; Статија ИД 50010, 14 страници http://dx.doi.org/10.3889/mmej.2015.50010 eissn: 1857-9809 Ревиски труд Современи погледи

Διαβάστε περισσότερα

МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ

МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ МУЛТИПОР Систем за надворешна топлинска изолација - КСиНТИ Предности Минерален состав Паропропустлив Еколошки Термоизолациски Гаранција за квалитет Се рециклира Апсорбира звук Цврста површина Едноставен

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА

CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА CONTENTS / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / СОДРЖИНА A. Introduction to the project / Εισαγωγή για το έργο / Вовед во проектот 04 B. 19 Unique Places / 19 Μοναδικοί Τόποι / 19 уникатни места 01. THE CHRYSI CASTLE 06 01.

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор

DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор DF40 Desk Fan Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας Настолен вентилатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ...11 ENGLISH IMPORTANT NOTES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ F-208 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 1. Στόμιο 2. Καλώδιο ρεύματος με βύσμα 3. Βάση 4. Επίπεδο νερού 5. Ενδεικτική λυχνία 6. Διακόπτης On/Off (I/O) 7. Καπάκι 8. Ασφάλεια για το καπάκι

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Бр. _ _. Скопје

Бр. _ _. Скопје РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 1061 Скопје, 16 септември 2013 година 1 Издание на Универзитетот Св. Кирил

Διαβάστε περισσότερα

BX-30T. Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

BX-30T. Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ BX-30T Box Fan Aνεμιστήρας Box Вентилатор Box GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ...11 ENGLISH PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ СТРАТЕГИЈА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ОБНОВЛИВИТЕ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДО 2020 ГОДИНА СКОПЈЕ, јуни 2010 СОДРЖИНА ЛИСТА НА КРАТЕНКИ...V

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΗ А а С с Б б Т т В в У у Г г Ф ф Д д Е е Х х Ц ц Ё ё Ч ч Ж ж З з Ш ш Щ щ И и Ъ ъ σύµβολο για διαχωρισµό δυο λέξεων Й й Ы ы К к Ь ь σύµβολο που δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SM-700DGS. Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SM-700DGS Sandwich maker Σαντουιτσιέρα Тостер-сандвич GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 7 BG БЪЛГАРСКИ... 12 ENGLISH Important safeguards

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega ATLAS Simple and essential, but with a professional core that can always meet the highest demands. Thanks to its minimalist linear design, Atlas adapts perfectly to any context

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска

ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВИ НА ЕКОНОМИКА (ПРАКТИКУМ ПО ВЕЖБИ ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА) Билјана Петревска Штип, 2013 ii СОДРЖИНА ПРЕДГОВОР... iv ВЕЖБА БР. 1... 5 Воведни напомени... 6 ВЕЖБА БР. 2... 9 Економијата како

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2011/2012. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака.

Διαβάστε περισσότερα

UCF 350 COMBI ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ. Упатство за употреба

UCF 350 COMBI ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ. Упатство за употреба MK SB GR EN ФРИЖИДЕР ЗА BГРAДУВАЊЕ Упатство за употреба UGRADNI FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Οδηγίες Χρήσης BUILT IN REFRIGERATOR Fridge - Freezer Instruction booklet UCF 350 COMBI Почетна

Διαβάστε περισσότερα

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ 1 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Б И Л Т Е Н НА УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ Број 1082 Скопје, 15 август 2014 година 2 Издание на Универзитетот Св Кирил и Методиј

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1.

Реализована вежба на протоборду изгледа као на слици 1. Вежбе из електронике Вежба 1. Kондензатор три диоде везане паралелно Циљ вежбе је да ученици повежу струјно коло са три диоде везане паралелно од којих свака има свој отпорник. Вежба је успешно реализована

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2012/2013. година УПУТСТВО ЗА РАД Тест који треба да решиш

Διαβάστε περισσότερα

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ

ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЧЕТРНАЕСТО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА број задатка 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

Multi 650 Titanium GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Multi 650 Titanium GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Multi 650 Titanium GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 9 BG БЪЛГАРСКИ... 16 3 ENGLISH ENGLISH PARTS DESCRIPTION 1 Speed selector 2 Power

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SWK-850INOX. Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SWK-850INOX Water kettle Βραστήρας Термо Кана GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS Please read these instructions carefully and retain

Διαβάστε περισσότερα

Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian

Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian Resaarch in Kinesiology Federation of the Sports Pedagogues of the Republic of Macedonia Vol. 41, No. 2, pp. 249-257 Апстракти на Mакедонски јазик / Abstracts in Macedonian Nenad Živanović, Slobodan Andrašić,

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали. Нациите и државите во Jугоисточна Европа

НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали. Нациите и државите во Jугоисточна Европа НАСТАВА ПО МОДЕРНАТА ИСТОРИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА Алтернативни наставни материјали Нациите и државите во Jугоисточна Европа Издавачи: Фондација институт отворено општество Македонија, Скопје и Центар

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα