Α.Φ.Μ , ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών"

Transcript

1 : , : , : Url: ειίδα 1 / 40

2 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό Προφίλ... 4 Όξακα... 6 Πξντόληα... 7 CT-CMS... 7 CT_eshop CT_collection CT call center πλεξγαζίεο Verizon Coorporation Adobe Microsoft Sun Microsystems Google Android Apple PhP Zanadoo Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο θαη Τπνζηήξημεο Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ (document management) πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Αλζξώπηλν Γπλακηθό Οη ππνδνκέο εμνπιηζκόο Υξεζηκνπνηνύκελα κέζα ηνπ Data Center Δλδεηθηηθό Πειαηνιόγην Έξγα ηεο Δηαηξείαο Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο : , : , : Url: ειίδα 2 / 40

3 Σηοισεία Δπικοινωνίαρ Τοποθεζία CLIENT TRUST Α.Δ. πζηήκαηα Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Πνιπγύξνπ 3-5 & αιώλσλ 10 Ακπειόθεπνη, Αζήλα. Σει: , Fax: : , : , : Url: ειίδα 3 / 40

4 Τμήμα Υποζηήπιξηρ (Help Desk and Client Support) Support Dpt: Δηαιπικό Πποθίλ Ζ Client Trust A.E. ηδξύζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1999, είλαη πξσηνπόξνο εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πξντόλησλ ζηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ (customized software), ηελ πινπνίεζε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ, ζηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ δηαρείξηζεο πνιπγισζζηθνύ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ, ζηελ δηαρείξηζε εθαξκνγώλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM), ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ multimedia θαη flash animation, ηελ πνηνηηθή θηινμελία (hosting) δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο νη νπνίεο πξνζηαηεύνπλ ηηο επελδύζεηο ησλ πειαηώλ ηεο θαη ελδπλακώλνπλ ηελ online πξνβνιή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα εηαηξηώλ θαη νξγαληζκώλ. ήκεξα, ε Client Trust, έρνληαο πινπνηήζεη θξίζηκα έξγα ζηνλ Γεκόζην θαη ζηνλ Ηδησηηθό Σνκέα, απνηειεί αμηόπηζηε θαη εγγπεκέλε ιύζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο νξγαληζκνύ ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο Ζιεθηξηθέο Δπηθνηλσλίεο Οη πειάηεο ηεο Client Trust δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ζηελ Γεκόζηα Γηνίθεζε. Ζ Client Trust δηαθνξνπνηείηαη από αληαγσληζηηθέο επηινγέο κε πνιιαπινύο ηξόπνπο. Οη θπξηόηεξνη εμ απηώλ είλαη: Γηαζέηεη δηθή ηεο πιαηθόξκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Internet θαη δηθό ηεο ηειηθό πξντόλ CMS (Content Management System),. Γηαζέηεη ζηελ αγνξά νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα CRM (ύζηεκα Δμππεξέηεζεο Πειαηεηαθώλ ρέζεσλ) HRM (ύζηεκα Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ) DMS (ύζηεκα Γηαρείξηζεο εγγξάθσλ). Γηαζέηεη ζηελ αγνξά νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα Call Center (δηαρείξηζε back office θαη front office (CT call center), νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ (CT- collection) θαζώο θαη άιιεο νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα θάζεηεο αγνξέο. : , : , : Url: ειίδα 4 / 40

5 Γηαζέηεη κεγάιε ηερλνγλσζία ζε πινπνίεζε εθαξκνγώλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (mobile applications), θαζώο θαη κεγάιε ηερλνγλσζία ζε αλάπηπμε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ θαη απαίηεζε ηνπ πειάηε (customized software). Παξέρεη ππεξεζίεο ζε όιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγώλ δηαδηθηύνπ (web applications), όπσο ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο (social media applications), flash applications, mobile applications, eshop applications θ.α. Γηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε από ηελ BUREAU VERITAS κε ην πξόηππν ISO9001:2008 γηα ην ζύλνιν ησλ παξέρνκελσλ ππεξεζηώλ ηεο. Γηαζέηεη κνλαδηθό ζπλδπαζκό πξντόλησλ, ίδηαο αλάπηπμεο, γηα ηελ δηαθαλή δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν (Internet) θαη ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (Mobile phones and devices) Καηέρεη πςεινύ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζηα εξγαιεία ηνπ δηαδηθηύνπ (JAVA, PHP, Flash actionscript, IOS, Windows 8, Android θ.α.) Καηέρεη πςεινύ επηπέδνπ ηερλνγλσζία ζε ηερλνινγίεο αλάπηπμεο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ θαη εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ, πνπ ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαηλνηόκεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο Μπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο επελδύζεηο θαη ππνδνκέο, ρσξίο λα επηβάιιεη αιιαγέο ηερλνινγίαο. Έρεη ηδηόθηεην εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο θαη δηθηύσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην data center ηεο εηαηξείαο verizon corporation ζηελ Αζήλα. Λεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά, κε ζθνπό ηε κέγηζηε δπλαηή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ πειαηώλ ηεο όζν θαη ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ ησλ εθαξκνγώλ ηεο Γηαζέηεη εθηελή γλώζε ηεο αγνξάο, επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή απόδνζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επέλδπζεο, πξνηείλνληαο άκεζεο θαη άθξσο αληαγσληζηηθέο ιύζεηο H εηαηξεία έρεη πηζηνπνηεζεί θαηά ISO 9001:2008, γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο δηαδηθαζίεο. : , : , : Url: ειίδα 5 / 40

6 : , : , : Url: ειίδα 6 / 40

7 Όπαμα Σν εηαηξηθό όξακα ηεο Client Trust ζπλνςίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο : Όξακα καο είλαη ε αλάπηπμε κίαο αμηόπηζηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, παξέρνληαο θαηλνηόκεο, πνηνηηθέο πνιπρξεζηηθέο ππεξεζίεο, Καη απηό ηνλ ηξόπν θεξδίδνπκε θαη ηελ ΔΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΔΛΑΤΗ πνπ απνηειεί γηα καο ηελ ύςηζηε δηθαίσζε. Πποϊόνηα CT-CMS To CT-CMS απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν θαη επεθηάζηκν πξντόλ πνπ θαιύπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο νπνηαζδήπνηε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο, εηαηξηθνύ ηζηνηόπνπ (Web site), δηαδηθηπαθήο πύιεο (Portal) ή ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. Σν πξντόλ παξέρεη πιεζώξα εξγαιείσλ θαη ππνδνκώλ έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηε ηαρύηαηε δεκηνπξγία πνιπγισζζηθώλ ηζηνηόπσλ θαη ει. Καηαζηεκάησλ αιιά θαη λα δηεπθνιύλεη επηπιένλ ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πνπ θαιύπηνπλ εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. Ζ ιύζε CT-CMS πξνζθέξεηαη ζε δύν μερσξηζηέο κνξθέο-εθδόζεηο: Ι) To ζύζηημα διασείπιζηρ πεπιεσομένος (CT - CMS Admin Tool) H έθδνζε απηή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε δηθηπαθώλ ηόπσλ θαη ππιώλ. Βαζηθέο δνκέο όπσο ε δηαρείξηζε ζειίδσλ, αξρείσλ, ρξεζηώλ, ππνζηήξημε πνιπγισζζηθόηεηαο θιπ. παξέρνληαη out of the box, ελώ πιεζώξα άιισλ έηνηκσλ modules θαη add-ons (π.ρ. e-commerce, extranet, newsletters θιπ) κπνξνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα εγθαηαζηαζνύλ πξνζθέξνληαο πξαθηηθά απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο επέθηαζεο όηαλ πξνθύςεη αλάγθε. ΙΙ) Την πλαηθόπμα ανάπηςξηρ διαδικηςακών εθαπμογών (CT CMS Platform). ηελ platform έθδνζε ηνπ CT CMS πεξηιακβάλεηαη ην CT CMS ελώ επηπιένλ πξνζθέξνληαη: - Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαηλνύξγησλ modules θαη add-ons - Υξήζε ησλ modules απηώλ ζηα πιαίζηα ηνπ CT CMS ζε ζπλδπαζκό κε ηα ήδε ππάξρνληα, δηακνξθώλνληαο έηζη κηα εθαξκνγή πνπ θαιύπηεη αθόκα θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο : , : , : Url: ειίδα 7 / 40

8 - Πιήξε πξόζβαζε ζην CT CMS API (Application Programming Interface) γηα ηελ εύθνιε ρξήζε έηνηκσλ δνκώλ ηνπ ζπζηήκαηνο (βάζε δεδνκέλσλ, templates, αξρεία, xml transformations θιπ.) Οζόλε ζύλδεζεο Λίζηα θαηεγνξηώλ : , : , : Url: ειίδα 8 / 40

9 Φάθεινη πεξηερνκέλνπ Κεηκελνγξάθνο Λίζηα σηνγξαθηώλ Image gallery : , : , : Url: ειίδα 9 / 40

10 - Γπλαόηεηα επέθηαζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα από γξαθηθό πεξηβάιινλ θαη απηόκαηε δεκηνπξγία θνξκώλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ - Τπνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ κε ηε ρξήζε ηνπ CT CMS Platform γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη Μηα νινθιεξσκέλε ιίζηα από επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο, πνπ δηαθξίλεηαη ζηηο θαηεγνξίεο Add-ons θαη Modules είλαη επίζεο δηαζέζηκε. θνπόο ηνπο είλαη ε νκαιή θαη γξήγνξε ελζσκάησζε ησλ επηπξόζζεησλ ιεηηνπξγηώλ ζηελ θεληξηθή, ήδε εγθαηεζηεκέλε, εθαξκνγή, όπνηε απηό ρξεηαζηεί θαη πάληα ζύκθσλα κε ηηο εμειηζζόκελεο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπ πξντόληνο. Σα Add-ons είλαη νινθιεξσκέλα ππνζπζηήκαηα πνπ θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε απηόλνκσλ ιεηηνπξγηθώλ ελνηήησλ. Απηά είλαη: Σα Modules είλαη πξόζζεηα ηκήκαηα ηεο βαζηθήο εθαξκνγήο πνπ ηελ εκπινπηίδνπλ κε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Μεξηθά από απηά είλαη ηα: Banner Manager module, Newsletter module, Product Catalogue module, E-ticketing module, Site members module, Workflow module, Versioning module, Investors Relations module, θ.α. Ζ δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα εμαζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε Web services θαη ηελ ηερλνινγία XML. ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο, ην CT CMS δηαζέηεη ελδνγελώο δηαρείξηζε εζσηεξηθώλ ρξεζηώλ, δπλαηόηεηεο backup, θαζώο θαη θξππηνγξαθεκέλε κεηαθνξά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηνπ πξσηνθόιινπ SSL. Σν CT CMS δηαζέηεη πάλσ από 100 εγθαηαζηάζεηο ηδησηηθνύ θαη δεκόζηνπ ηνκέα. : , : , : Url: ειίδα 10 / 40

11 CT_eshop Σν πξντόλ CT e-shop απνηειεί ηελ βέιηηζηε θαη πην νινθιεξσκέλε ιύζε γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. Σν CT e-shop απνηειεί κέξνο ηεο πιαηθόξκαο αλάπηπμεο CT-CMS θαη παξέρεη ηελ επειημία γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ θαη ιεηηνπξγηθνύ θαηαζηήκαηνο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θάζε επηρείξεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CT e-shop αλαθέξνληαη παξαθάησ : Πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην θαηάζηεκα. Θέζπηζε εθπηώζεσλ αλά πειάηε - αλά ζύλνιν παξαγγειηώλ Γηαρείξηζε όισλ ησλ παξαγγειηώλ αλά πειάηε θαη ρξνληθή πεξίνδν Έιεγρνο θαηάζηαζεο ησλ παξαγγειηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Απεξηόξηζηνο αξηζκόο θπξίσλ θαηεγνξηώλ. Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ππνθαηεγνξηώλ θάζε θύξηαο θαηεγνξίαο. Απεξηόξηζηνο αξηζκόο ππνθαηεγνξηώλ θάζε ππνθαηεγνξίαο. Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο πξντόλησλ από κία θαηεγνξία ζε άιιε ή αληηγξαθήο ελόο πξντόληνο ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο θαηεγνξίεο. Γπλαηόηεηα εκθάληζεο ζηνλ πειάηε ηνπ αξηζκνύ ησλ πξντόλησλ πνπ πεξηέρεη θάζε θαηεγνξία, ππνθαηεγνξία θαη ππόππνθαηεγνξία. Γπλαηόηεηα ηαμηλόκεζεο θαηεγνξηώλ θαη ππνθαηεγνξηώλ κε θαζνξηζκέλε ή αιθαβεηηθή ζεηξά. Γπλαηόηεηα εκθάληζεο κελνύ θαηεγνξηώλ ηόζν ζε απιή κνξθή όζν θαη ζε κνξθή roll down. Δηζαγσγή απεξηόξηζηνπ αξηζκνύ πξντόλησλ Πξνβνιή ησλ δηθώλ ζαο πξνηεηλόκελσλ πξντόλησλ ζηελ θεληξηθή ζειίδα ή ζε θάζε (ππό)θαηεγνξία Γπλαηόηεηα άκεζεο πξνζζήθεο πξντόλησλ ζην θαιάζη αγνξώλ κε ρξήζε ζπληόκεπζεο ζηελ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πξντόληνο Λίζηα πξντόλησλ αλά θαηεγνξία Γπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ηηκώλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ πξντόλησλ καο κε κία θίλεζε - κε θόξησκα αξρείνπ Excel Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο θαηαιόγνπ - νξηζκνύ πξντόλησλ σο ζρεηηθά πξντόληα (ώζηε λα εκθαλίδνληαη ηαπηόρξνλα) Γπλαηόηεηα παξνρήο ζηνλ πειάηε πνιιαπιώλ ηξόπσλ εμόθιεζεο παξαγγειηώλ (αληηθαηαβνιή, θαηάζεζε/κεηαθνξά ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, πηζησηηθή θάξηα) ή ζπλδπαζκόο απηώλ αιιά θαη Paypal Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε Eurobank - Δγλαηία (Proxypay), Σξάπεδα Πεηξαηώο, Alpha Bank γηα απηόκαηε έγθξηζε θαη : , : , : Url: ειίδα 11 / 40

12 πιεξσκή ησλ παξαγγειηώλ κε πηζησηηθέο θάξηεο Visa - MasterCard Euroline, Amex Παξνρή επηινγήο ζηνλ πειάηε λα εμνθιεί ηηο παξαγγειίεο ηνπ κε άηνθεο δόζεηο (εθόζνλ ππάξρεη ζύλδεζε κε ηξάπεδα θαη εθόζνλ παξέρεηε απηή ηε δπλαηόηεηα) Τπνζηήξημε Διιεληθήο - Αγγιηθήο γιώζζαο (αιιά θαη όπνηαο άιιεο γιώζζαο) Γπλαηόηεηα νξηζκνύ πξνεπηιεγκέλεο έθδνζεο (πρ ειιεληθήο ή αγγιηθήο ή άιιεο) Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζαο θαη επαλαθνξάο απηήο ζε πεξίπησζε ζθάικαηνο ή κεηαθνξάο ζε άιιν server Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δπλακηθώλ ζειίδσλ κέζα ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο - ππνθαηεγνξίεο - πξντόληα αιιά θαη μερσξηζηή ελόηεηα όπσο Πξνθίι Δηαηξίαο, Νέα ηνπ Καηαζηήκαηνο, Δπηθνηλσλία θιπ κε ρξήζε ελζσκαησκέλνπ επεμεξγαζηή Html Editor Γπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο δηθνύ ζαο κελνύ κε δηθέο ζαο επηινγέο Απνζηνιή ξπζκηδόκελσλ νκαδηθώλ s ζρεηηθά κε ηελ εγγξαθή, ηηο παξαγγειίεο ηνπ πειάηε θαη ηελ απνζηνιή newsletters Γπλαηόηεηα εκθάληζεο λέσλ πξντόλησλ ζηελ πξώηε ζειίδα (λέσλ παξαιαβώλ) Γπλαηόηεηα εκθάληζεο πίλαθα ζρεηηθώλ πξντόλησλ θάησ από θάζε πξντόλ : , : , : Url: ειίδα 12 / 40

13 CT_collection ύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ To ζύζηεκα Γηαρείξηζεο Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ. Δίλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Αλαπηύρζεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα δερζεί πξνζαξκνζκέλα αξζξώκαηα (plugins) εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο, ησλ εθάζηνηε νθεηιώλ. Μεξηθά βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ: Δμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ρξήζηε Οκάδεο ρξεζηώλ (Admin, Manager, Agent) Γπλαηόηεηα επηινγήο γιώζζαο Πξνζαξκνγή Look & Feel Γξαθηθό πεξηβάιινλ εύιεπην από ην ρξήζηε, κε κνλαδηθά ζηνηρεία εθαξκνγώλ Admin Screen Ο δηαρεηξηζηήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή. Ζ επεμεξγαζία ηνπο ιακβάλεη ρώξα ζην πίλαθα δεδνκέλσλ ρξεζηώλ ρσξίο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο. Ο ρξόλνο δηαρείξηζεο θξαηείηαη ζην ειάρηζην δπλαηό. : , : , : Url: ειίδα 13 / 40

14 Agent Screen Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κόλν ηνπο νθεηιέηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. Δθ πξώηεο όςεσο, βιέπεη κόλν ηε ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε θιήζε θαη εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην κπνξεί λα επηιέμεη λα εκθαληζζεί ε νιόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε νθεηιή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο κπνξεί λα επηιέμεη πξνζπκθσλεκέλεο απαληήζεηο ή λα ζπκπιεξώζεη θάπνηα άιιε καδί κε ηηο ηπρνύζεο παξαηεξήζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα δεη ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ θιήζεσλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νθεηιή. Σέινο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνίμεη πνιιαπιέο θιήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ν Οθεηιέηεο ή ν Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο είλαη ν ίδηνο ώζηε λα εμππεξεηήζεη ηνλ νθεηιέηε κε κία κόλν θιήζε. Γηα απηό ην ιόγν, θαη γηα δηθή ηνπ δηεπθόιπλζε όιεο νη ζηήιεο ηνπ πίλαθα κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ θαη απαίηεζε. Manager Screen Ο ππεύζπλνο ηνπ ηκήκαηνο βιέπεη άκεζα ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζε θάπνην ηειεθσλεηή άκεζα. Ο ηειεθσλεηήο εάλ έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζύζηεκα ζα ελεκεξσζεί ν πίλαθαο ησλ θιήζεσλ ηνπ ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε. : , : , : Url: ειίδα 14 / 40

15 CT call center Σν «CT call center», έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ. Δίλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν κε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Αλαπηύρζεθε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα δερζεί πξνζαξκνζκέλα αξζξώκαηα (plugins) εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην ζύκθσλα κε ηε θύζε θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εθάζηνηε πξντόλησλ. Μεξηθά βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνύ: Ρόινη ρξεζηώλ (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, Σειεθσλεηήο, BackOffice). Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αλήθεη ζε παξαπάλσ από έλα ξόιν θαη λα έρεη πξόζβαζε ζηηο αλάινγεο νζόλεο. Γεκηνπξγίαο πξντόλησλ δπλακηθά, ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Γεκηνπξγία εθηππώζεσλ θαη εμαγσγή ζε αξρεία κνξθήο excel ή pdf. Πξνζαξκνγή ηεο εκθάληζεο θαη ησλ ρξσκάησλ ηεο εθαξκνγήο. Γξαθηθό πεξηβάιινλ εύιεπην από ην ρξήζηε, κε κνλαδηθά ζηνηρεία εθαξκνγώλ. Γιασειπιζηήρ Δθαπμογήρ Πξντόληα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξντόλησλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θιήζεηο. Γηα θάζε πξντόλ θαηαρσξεί επίζεο ηα πεδία πνπ ζα ζπκπιεξώλνληαη από ηνπο ρξήζηεο όηαλ θαηαρσξείηαη κηα αίηεζε αγνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο. : , : , : Url: ειίδα 15 / 40

16 Γηα θάζε πεδίν νξίδεη ηνλ ηύπν ηνπ (ραξαθηήξεο, αξηζκόο, ιίζηα ηηκώλ θιπ), αλ πξόθεηηαη γηα ππνρξεσηηθό πεδίν, θαζώο θαη ηπρόλ δηαζύλδεζε κε θάπνην από ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε γηα απηόκαηε ζπκπιήξσζε θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο κηαο αίηεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα κηα θαζνξηζκέλε ιίζηα ηηκώλ, εηζάγεη ηηο ηηκέο από ηηο νπνίεο ζα επηιέγεη ν ρξήζηεο όηαλ ζπκπιεξώλεη ηελ αίηεζε. : , : , : Url: ειίδα 16 / 40

17 Τπάιιεινη Σκήκαηα Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο είλαη επίζεο ππεύζπλνο γηα ηνπο ρξήζηεο (ππαιιήινπο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ εθαξκνγή, ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο νκαδνπνηήζεη αλά ηκήκα. Γηα θάζε ρξήζηε ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ, θαη νξίδεη ηνπο ξόινπο ζηνπο νπνίνπο αλήθεη (Γηαρεηξηζηήο Δθαξκνγήο, Γηαρεηξηζηήο Κιήζεσλ, Σειεθσλεηήο, BackOffice). Γηαλνκείο Μπνξεί επίζεο λα νξίδεη ηνπο δηαλνκείο κέζσ ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε παξάδνζε/παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη από ηνπο πειάηεο. : , : , : Url: ειίδα 17 / 40

18 Σξάπεδεο Σέινο, κπνξεί λα εηζάγεη κηα ιίζηα από ηξάπεδεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πεδίν ζε θάπνην πξντόλ. Γιασειπιζηήρ Κλήζεων Ο δηαρεηξηζηήο θιήζεσλ δεκηνπξγεί θιήζεηο θαη ηηο αλαζέηεη ζηνπο ηειεθσλεηέο. Μπνξεί επίζεο λα παξαθνινπζεί πνηνη ηειεθσλεηέο είλαη ζπλδεδεκέλνη αλά πάζα ζηηγκή. Δάλ ν αληίζηνηρνο ηειεθσλεηήο έρεη ήδε εηζέιζεη ζην ζύζηεκα, πίλαθαο ησλ θιήζεώλ ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ρσξίο θάπνηα δηθή ηνπ αλάκεημε, ελώ θαη ν δηαρεηξηζηήο παξαθνινπζεί δσληαλά (live) ηελ εμέιημε ησλ θιήζεσλ, κε ελδείμεηο γηα όζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, ηελ έθβαζε ηεο θιήζεο, ζηαηηζηηθά ηνπ ηειεθσλεηή θιπ. Ζ δεκηνπξγία ησλ θιήζεσλ γίλεηαη αλά πξντόλ, νξίδνληαο έλα εύξνο ηειεθσληθώλ αξηζκώλ. Τηλεθωνηηήρ Ο ηειεθσλεηήο/ηξηα γλσξίδεη κόλν ηηο θιήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί αλά πξντόλ. Γηα θάζε ππνςήθην πειάηε κπνξεί λα εκθαλίζεη ηπρόλ ηζηνξηθό : , : , : Url: ειίδα 18 / 40

19 πξνεγνύκελσλ θιήζεσλ θαζώο θαη αλ έρεη πξνεγνύκελεο αηηήζεηο γηα θάπνην πξντόλ. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηνλ από ηνπο ηειεθσληθνύο αξηζκνύο γίλεηαη απηόκαηα ε θιήζε θαη κπνξεί λα επηιέμεη από κηα ιίζηα ηελ αληαπόθξηζε ηνπ πειάηε. Δθόζνλ ν πειάηεο επηζπκεί ηελ αγνξά ηνπ πξντόληνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαρσξήζεη άκεζα ζην ζύζηεκα ηελ αίηεζε γηα ην πξντόλ ή ελαιιαθηηθά, λα ηελ θαηαρσξήζεη ρεηξόγξαθα κέζσ εληύπνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα παξαδίδεηαη ζην Back Office πνπ ηελ πεξλάεη ζην ζύζηεκα. Back Office Οη ρξήζηεο Back Office είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαηαρώξεζε ζην ζύζηεκα ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε έληππε κνξθή (ρεηξόγξαθεο αηηήζεηο). Οη ρεηξόγξαθεο αηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ιίζηα κε επηιεγκέλν ηνλ πειάηε, ην πξντόλ θαη ηνλ ηειεθσλεηή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ θιήζε θαη ν ρξήζηεο Back Office εηζάγεη όπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ρξεηάδνληαη. Μπνξεί επίζεο λα θαηαρσξήζεη θαη αλεμάξηεηεο αηηήζεηο. ηελ νζόλε ηεο αίηεζεο ζπκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην πξντόλ (πεδία ηνπ πξντόληνο), θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην ξαληεβνύ ηνπ δηαλνκέα κε ηνλ πειάηε. Σα πεδία ηνπ πξντόληνο πνπ έρεη ζπλδέζεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κε πεδία ηνπ πειάηε κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ απηόκαηα κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. : , : , : Url: ειίδα 19 / 40

20 Αθόκε, ν ρξήζηεο Back Office κπνξεί λα θάλεη αλαδήηεζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ αηηήζεσλ βάζε θξηηεξίσλ, λα εθηππώζεη ηα απνηειέζκαηα ή λα ηα εμάγεη ζε κνξθή excel ή pdf. Μπνξεί ηέινο, λα εθηππώζεη ην πξόγξακκα ή δξνκνιόγην ελόο δηαλνκέα αλά εκέξα, κε βάζεη ηα ξαληεβνύ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί. : , : , : Url: ειίδα 20 / 40

21 Σςνεπγαζίερ Verizon Coorporation Ζ Client Trust έρεη επηιέμεη ηελ Verizon Business ζαλ ζπλεξγάηε ηεο γηα ηελ θηινμελία ησλ ηδηόθηεησλ κεραλεκάησλ ηεο (servers, network equipment). Ζ Verizon είλαη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηνλ θόζκν. Γηαζέηεη ην κεγαιύηεξν παγθόζκην δίθηπν Internet. ηελ Διιάδα έρεη δηθέο ηεο ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο (data center) ζηελ Λ. Κεθηζηάο. Adobe Ζ client trust είλαη κηα πξσηνπόξνο εηαηξεία ζε εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ην Γηαδίθηπν. Παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο καο ιύζεηο πςειήο ηερλνινγίαο γηα λα αλαπηύμνπκε λέεο εθαξκνγέο θαη ηερλνινγίεο. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ πνιπεηή ηερλνγλσζία θαη ηα 2 εξγαιεία Flash and Flash Media Server θαηαθέξακε λα κεηαηξέςνπκε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ καο ζε βξαβεπκέλεο εθαξκνγέο. Σν 2005 ε Macromedia έγηλε κέξνο ηεο Adobe Systems Inc. Καη ε client trust πηζηνπνηήζεθε σο εηαίξνο ηεο Adobe Solutions γηα ηε δηαλνκή θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Adobe Acrobat Connect ζηελ ειιεληθή αγνξά. Microsoft Ζ client trust απνηειεί Globally Managed Enterprise ζπλεξγάηεο ηεο Microsoft. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία θαηαθέξλνπκε λα παξέρνπκε ζηνπο πειάηεο καο ιύζεηο απαξάκηιιεο αμίαο. : , : , : Url: ειίδα 21 / 40

22 Sun Microsystems Ζ ζπλεξγαζία καο κε ηελ Sun Microsystems ππνζηεξίδεη ηελ αμηνπηζηία επεθηαζηκόηεηα θαη πνηόηεηα ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηεο Client Trust. Σν όξακα ηεο Sun απν ηελ ίδξπζε ηεο ην 1982 πεξηγξάθεηαη ζηελ θξάζε The Network is The Computer. Απηό έρεη θαη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλώξηζε ηεο Sun σο ηνλ θνξπθαίν πάξνρν παγθνζκίσο ζε hardware θαη ινγηζκηθό όζσλ αθνξά ηα δίθηπα. Μεξηθά από ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη: Java platform, Solaris (OS), Office Suite, MySQL AB Google Android Tν Android ηεο Google ρξεζηκνπνηείηε από ηηο πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο Smartphone. Δίλαη από ηηο πην δεκνθηιήο πιαηθόξκεο γηα ηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ. Χο κηα εηαηξεία πνπ παξέρνπκε ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά γηα πάλσ από κηα δεθαεηία είκαζηε ζε ζέζε λα παξέρνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πιαηθόξκα ηεο Google θαη από εμεηδηθεπκέλε νκάδα έκπεηξσλ developes, θάζε είδνπο ιύζε βαζηζκέλε ζην Android. Apple Χο ζπλεξγάηεο ηεο Apple έρνπκε πινπνίεζε εθαξκνγέο ζε iphone, ipad θαη ipod Touch ζε πιαηθόξκα Apple IOS. Χο development partners έρνπκε πξόζβαζε ζε όια ηα εξγαιεία εθαξκνγώλ ηεο Apple (Xcode, iphone SDK, Cocoa Touch, Objective C) θαη όιεο ηηο επεξρόκελεο εθδόζεηο. Έηζη κπνξνύκε λα παξαθνινπζνύκε ηηο εμειίμεηο θαη λα παξέρνπκε ιύζεηο ΗOS εθαξκνγώλ iphone Application Development : , : , : Url: ειίδα 22 / 40

23 ipad Application Development ipod Touch Application Development Enterprise ios Development Application Testing Application Upgrade and Maintenance Application launch in App Store PhP αλ εηαηξεία πξνγξακκαηίδνπκε ζε γιώζζα PHP, ρξεζηκνπνηώληαο δηεζλή Frameworks αιιά θαη έρνληαο πινπνηήζεη θαη δηθό καο framework γηα γξήγνξε θαη πνηνηηθή αλάπηπμε. H πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε, γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, θαηάιιειε γηα αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ HTML. Zanadoo H zanadoo απνηειεί ηνλ πην θαηλνηόκν θαη πξσηνπνξηαθό πάξνρν ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ. Πξνσζεί ζηελ Διιεληθή αγνξά ππεξεζίεο vpbx, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη δελ ρξεηάδνληαη απαηηήζεηο ζε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. : , : , : Url: ειίδα 23 / 40

24 Υπηπεζίερ Τπεξεζίεο Τινπνίεζεο θαη Τπνζηήξημεο Ζ Client Trust έρεη ζήκεξα ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε θηινμελία δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ζε πςειό επίπεδν. Αλαιπηηθόηεξα: ρεδηαζκόο ρξεζηηθώλ δηεπαθώλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ Αλάιπζε θαη πξνγξακκαηηζκόο δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ Αλάιπζε θαη πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνύ Φηινμελία εθαξκνγώλ Δηδηθέο ιύζεηο θηινμελίαο εθαξκνγώλ (virtual private servers θ.α.) On-line games Δθαξκνγέο Multimedia Database management Services Flash Animations Security products CRM & ERP applications Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ (document management). e-ticketing applications πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Ζ Client Trust κπνξεί λα βνεζήζεη θάζε νξγαληζκό ζηνλ θαζνξηζκό ησλ αλαγθώλ θαη ζην ζρεδηαζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο θαη ζελάξηα επηηπρίαο πνπ απνξξένπλ από ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηεο ζην ρώξν. Γηα ην ζθνπό απηό δηαζέηεη ηνπο θαηάιιεινπο ζύκβνπινπο θαη δηαρεηξηζηέο έξγσλ νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο πειάηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο. : , : , : Url: ειίδα 24 / 40

25 Ανθπώπινο Γςναμικό Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο εηαηξίαο απαξηίδεηαη θπξίσο από απόθνηηνπο Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηδξπκάησλ. Σν αλζξώπηλν δπλακηθό απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δύλακε θαη ην ζεκαληηθόηεξν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Μεραληθνί Ζ/Τ, αλαιπηέο, πξνγξακκαηηζηέο, εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε δηαρείξηζεο έξγσλ, γξαθίζηεο, εηδηθνί δηθηύσλ θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε έρνπλ όινη κεγάιε εκπεηξία θαη επαξθέο αθαδεκατθό ππόβαζξν πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο αγνξάο πιεξνθνξηθήο. Οι ςποδομέρ εξοπλιζμόρ Φπηζιμοποιούμενα μέζα Ζ Client Trust δηαζέηεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε ινγηζκηθό (software) θαη εμνπιηζκό (hardware) πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ησλ πιένλ απαηηεηηθώλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο. ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο επί ηεο νδνύ 3 εο επηεκβξίνπ 84, ζηελ Αζήλα, ππάξρεη εηδηθά δηακνξθσκέλν data center κε πςειήο πνηόηεηαο εμνπιηζκό (rack mounted servers, CISCO equipment, θαζώο θαη Zanadoo VoIP ηειεθσληθό θέληξν θ.α.) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο νη πξνζσπηθνί ζηαζκνί εξγαζίαο PC ή MAC ησλ ζηειερώλ ηεο είλαη λέαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. ηνπ Data Center H Client Trust έρεη εγθαηαζηήζεη ηα κεραλήκαηα ηεο ζην data center ηεο Verizon ζηελ Λεσθόξν Κεθηζίαο. Ζ Verizon είλαη ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζηνλ θόζκν θαη ε ζπκθσλία πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηελ Client Trust είλαη γηα ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ηεο 99,99%. Βαζικά ζηοισεία ηηρ ςποδομήρ ηος Data Center είναι ηα παπακάηω: Αλεμάξηεηεο θαη απηόλνκεο γξακκέο νπηηθήο ίλαο δηπιήο όδεπζεο Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα θπζηθήο αζθάιεηαο Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα ζπλερνύο παξνρήο ξεύκαηνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηζρύνο πλερήο θαη αδηάιεηπηνο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο (24/7 monitoring) Έιεγρνη αζθαιείαο (penetration testing) : , : , : Url: ειίδα 25 / 40

26 Πξνζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο ιήςεσο αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ(backup) θαη πξνζηαζία από θαθόβνπιεο ελέξγεηεο (hackers) ύζηεκα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ SAN Storage Firewall : , : , : Url: ειίδα 26 / 40

27 Δνδεικηικό Πελαηολόγιο Ζ εηαηξεία Client Trust Α.Δ έρεη πινπνηήζεη πιεζώξα έξγσλ ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα. Παξαθάησ ππάξρεη κηα ελδεηθηηθή ιίζηα πειαηώλ πνπ έρνπλ αγνξάζεη ηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. Σν πειαηνιόγην ηεο Client Trust δελ πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο εηαηξεηώλ ηηο νπνίεο θαη εμππεξεηεί, αιιά είλαη θαηαλεκεκέλν ζε πιεζώξα δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο. Σν γεγνλόο απηό θαηαδεηθλύεη θαη ηελ εκπεηξία ηεο εηαηξείαο ζηελ πινπνίεζε ζπλαθώλ έξγσλ αλεμαξηήησο δπζθνιίαο ή πνιππινθόηεηαο πνπ αθνξνύλ κεκνλσκέλα ην θάζε πειάηε. Δπσλπκία Πειάηε Πηαηζκαηνδηθείν Αζελώλ Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ Αζελώλ Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο Κεληξηθή Τπεξεζία Άξεηνο Πάγνο Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγηα νθία Ννζνθνκείν Παίδσλ Αγιαΐα Κπξηαθνύ HSBC Σξάπεδα Πεηξαηώο ΣΡΑΗΝΟΔ Α.Δ. ΓΔΠΑ Α.Δ. ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΔΛΛ.ΘΔΑ ΔΠΔ Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο Γεκόζηα Τπεξεζία Γεκόζηα Τπεξεζία Γεκόζηα Τπεξεζία Γεκόζηα Τπεξεζία Ννζνθνκείν Ννζνθνκείν Σξάπεδα Σξάπεδα Γεκόζηα Δηαηξεία ηδεξνδξόκσλ Γήκνζηα Δπηρείξεζε Αέξηνπ Γεκόζηνο Οξγαληζκόο Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Θεάηξσλ θαη Θεαηξηθώλ Παξαγσγώλ : , : , : Url: ειίδα 27 / 40

28 Zanadoo ΔΠΔ Rolaware A.E. LANNET Δπηθνηλσλίεο Α.Δ. Μπειόληα Α.Δ. Empire Navigation Alma Maritime IDEAL NET ΔΠΔ INFOPOINT ΔΠΔ Intrakom- IT Services A.E. Exodus A.E. Unisystems A.E. Q & R Reckit Pharma & Mi Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή ηειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε Ναπηηιηαθή Δπηρείξεζε Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Πιεξνθνξηθή Φαξκαθεπηηθή Φαξκαθεπηηθή Π. Ννκηθόο Ηαηξόο Νεπξνιόγνο Υ. Αζζίθεο Κ. Παπαζαλαζίνπ ΔΠΔΑ Solid Α.Δ. Sprint Advertising A.E. Φεθηαθόο Πάξνρνο Α.Δ. Europools Ο.Δ. Οδνληίαηξνη Έλσζε Πξνβιεκαηηζκνύ Δπηθνηλσλίαο θαη Αιιειεγγύεο Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία Γηαθεκηζηηθή Δηαηξεία Αλάπηπμε ππεξεζηώλ Φεθηαθήο Σειεόξαζεο Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξεία Πηζηλώλ Τδξνκαζάδ : , : , : Url: ειίδα 28 / 40

29 Empneusis S.A. Cosmotronics O.E. Λπξίηεο Α.Δ. Empneusis Consulting ΔΠΔ Omega Trust STATBANK Traveltimes A.E. Friesland Newman A.E. Mambo Α.Δ. Perfetti Chupa Chups TimeTv Rolco A.E. Kleenex Α.Δ. Befon ΔΠΔ Megafon Α.Δ. Alice Travel Θαιάζζηα Δλεξγεηαθά πζηήκαηα Α.Δ. TSTV A.E. Πέπε Εσγξάθνπ Ο.Δ. ΜΑΡΣΑΚΖ Ο.Δ. ELPEDISON A.E. Δκπόξην Βαπηηζηηθώλ εηδώλ Δκπόξην ειεθηξνληθώλ εμαξηεκάησλ Βηνκεραλία θαηαζθεπήο ξνιώλ γθαξαδνπνξηώλ Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Παξνρή πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Δθδόζεηο New Media Δθδόζεηο New Media Δκπνξία ηξνθίκσλ Δκπνξία Πξντόλησλ Δκπνξία Πξντόλησλ Δκπνξία Πξντόλησλ Γηαδηθηπαθή Σειεόξαζε Δκπνξία Πξντόλησλ Δκπνξία Πξντόλησλ Δηαηξεία Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ Δηαηξεία Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιώλ Σαμηδησηηθό Γξαθείν Δηαηξεία Θαιαζζίσλ Δλεξγεηαθώλ πζηεκάησλ Διιεληθή Κπλεγεηηθή Σαηληνζήθε Βηνηερλία Δηνίκσλ Δλδπκάησλ Δκπόξην Κξεαηνζθεπαζκάησλ Παξνρή θαη Δκπνξία Ζιεθηξηθήο : , : , : Url: ειίδα 29 / 40

30 Δλέξγεηαο. DREAM SPOT ΔΠΔ Peggy Sage Ecowoods Hellas Helios Res Σ.Δ.Θ.Α. Δκπνξηθή Δηαηξεία Δκπνξηθή Δηαηξεία Δκπνξηθή Δηαηξεία Φσηνβνιηαηθά πζηήκαηα Γεκόζηα Τπεξεζία : , : , : Url: ειίδα 30 / 40

31 Έπγα ηηρ Δηαιπείαρ Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Ζ εηαηξεία έρεη πινπνηήζεη κε επηηπρία νινθιεξσκέλα έξγα πιεξνθνξηθήο θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγώλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: Οινθιεξσκέλν ύζηεκα γηα ηελ θιήξσζε ησλ δηθαζηηθώλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Δζληθώλ θαη Δπξσπατθώλ Δθινγώλ. Φνξέαο : Άξεηνο Πάγνο. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ Αζελώλ. Φνξέαο : Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ Αζελώλ. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Αζελώλ. Φνξέαο : Πηαηζκαηνδηθείν Αζελώλ. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα εθπαίδεπζεο γηα ηηο ρνιέο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Φνξέαο : Τ.Δ.Ν. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. Φνξέαο : Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο Δηξελνδηθείνπ Πεξηζηεξίνπ. Φνξέαο : Δηξελνδηθείν Πεξηζηεξίνπ. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα κεραλνγξάθεζεο Δηξελνδηθείνπ Ακαξνπζίνπ. Φνξέαο : Δηξελνδηθείν Ακαξνπζίνπ. Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Λεμηθνύ Λνγηζηηθήο Σξάπεδαο Πεηξαηώο. Φνξέαο : Σξάπεδα Πεηξαηώο. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ ηεο Megafon A.E. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πσιήζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ (call center) γηα ηελ BEFON ΔΠΔ. Οινθιεξσκέλν ζύζηεκα δηαρείξηζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ππνςεθίσλ πειαηώλ γηα ηελ ELPEDISON A.E. : , : , : Url: ειίδα 31 / 40

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Internet Business Hellas Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Internet Business Hellas, ηδξύζεθε ην 2009 380.000 Μεηνρηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ!

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Tερλνινγηθά πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηάδνρνο ηεο δεκνθηινύο εκπνξηθήο εθαξκνγήο Eurofasma. ύγρξνλε θαη πινύζηα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή

Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή Ο νξηζκόο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο γηα Λνγηζηέο Να παξάγεη ΩΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Να είλαη γξήγνξε Να είλαη εύρξεζηε Να είλαη πιήξεο Να είλαη ζύγρξνλε ηόρνο ηνπ SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα