Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by"

Transcript

1 Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

2 Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην ζύζηεκα Δηαρείξηζεο Σηόινπ θαη Σπληνληζκνύ Δηαδξνκώλ ηαμί κε ελζσκαησκέλν ζύζηεκα θιήζεο θαη θξάηεζεο ηαμί. Χξήζε Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από: κεκνλωκέλνπο επαγγεικαηίεο απηνθηλεηηζηέο κε έλα ή δύν νρήκαηα Ραδηνηαμί ΚΤΕΛ Μεηαθνξηθέο εηαηξείεο Σπλεηαηξηζκνύο Άιιεο εηαηξείεο πνπ απαζρνινύλ κεγαιύηεξν αξηζκό νδεγώλ θαη νρεκάηωλ Σπλνπηηθή πεξηγξαθή Με ην ζύζηεκα Telenoisis Taxi επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε νξγάλωζε θαη ζπληνληζκόο ηωλ νρεκάηωλ θαη ηωλ νδεγώλ θαη απινπνηείηαη ην ζπζηήκαηνο θιήζεο θαη θξάηεζεο ηαμί θαη εμππεξέηεζεο ηωλ πειαηώλ. Τν θηιηθό πξνο ηνλ ρξήζηε ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε, επεμεξγαζία, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε κέζω δηαδηθηύνπ ηωλ δεδνκέλωλ πνπ αθνξνύλ ηε ζέζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηωλ ηαμί επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα εάλ ην ηαμί είλαη «ειεύζεξν» ή ήδε εμππεξεηεί άιιν πειάηε. Με ηνλ ηξόπν απηό ζε πεξίπηωζε πνπ έλα ηαμί ήδε εμππεξεηεί άιιν πειάηε εκθαλίδεηαη ωο απαζρνιεκέλν θαη επηηπγράλεηαη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο από ην θέληξν θαη πην ζωζηή επηινγή από ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ζε πεξίπηωζε πνπ θαιεί απεπζείαο ην ηαμί κέζω ηνπ SmartPhone πνπ δηαζέηεη. Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ Απηνθηλεηηζηή Ο ίδηνο ν απηνθηλεηηζηήο: απνθηά άκεζε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί βξίζθεη απηόκαηα ηελ βέιηηζηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα κεηαβεί ζηνλ πξννξηζκό ηνπ ειέγρεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο

3 βξίζθεηαη πάληα ζε άκεζε επηθνηλσλία κε ην θέληξν ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θέληξν κε ηνπο ινηπνύο απηνθηλεηηζηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ελεκεξώλεηαη γηα ηνπο πηζαλνύο πειάηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηαπηόρξνλα ελεκεξώλεη ην θέληξν εάλ ζα απνδερηεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Σε πεξίπησζε πνπ απνδερηεί ηνλ πειάηε ηόηε ελεκεξώλεη ην θέληξν όηη είλαη απαζρνιεκέλνο ώζηε ην θέληξν λα κελ ηνπ πξνωζήζεη άιιν πειάηε. Σε πεξίπησζε θιήζεο ηαμί κέζσ Smartphone από ηνλ πειάηε ν νδεγόο γλσξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ πειάηε. Σε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο αλεμάξηεησλ απηνθηλεηηζηώλ ρσξίο θέληξν δηαρείξηζεο ην ζύζηεκα Telenoisis Taxi δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο πξνώζεζεο θιήζεσλ πειαηώλ ζε απηνθηλεηηζηή πνπ είλαη ειεύζεξνο. Σε πεξίπησζε ιήςεο ηειεθσλήκαηνο πειάηε από απηνθηλεηηζηή πνπ είλαη απαζρνιεκέλνο ν ίδηνο κπνξεί λα πξνσζήζεη ην ηειεθώλεκα ζε άιινλ ζπλάδεξθό ηνπ πνπ είλαη ειεύζεξνο. Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ πειάηε θαηά ηελ θιήζε ηαμί κέζσ Smartphone: Σε πεξίπηωζε ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θιήζεο ηαμί από ηνλ ίδην ηνλ πειάηε κέζω SmartPhone: ην ηαμί εκθαλίδεηαη εάλ είλαη απαζρνιεκέλν ή ειεύζεξν ν πειάηεο γλωξίδεη όηη έρεη θαιέζεη ηαμί ην νπνίν δελ εμππεξεηεί άιινλ πειάηε ν πειάηεο ιακβάλεη επηβεβαίωζε όηη ην ηαμί έρεη απνδερηεί ηελ θιήζε ηνπ θαη όηη θαηεπζύλεηαη πξνο απηόλ Πξσηνπνξηαθή ππεξεζία γηα ηαμί «Ειεύζεξν» ή «Απαζρνιεκέλν» Η δπλαηόηεηα έλδεημεο εάλ ην ηαμί είλαη απαζρνιεκέλν ή ειεύζεξν είλαη κηα απνθιεηζηηθή θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο Telenoisis Taxi θαη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εθαξκνγή από άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηόινπ ηαμί ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ηελ δπλαηόηεηα έλδεημεο εάλ ην ηαμί είλαη ειεύζεξν ή όρη κε ζπλέπεηα νύηε ην θέληξν νύηε θαη ν ίδηνο ν πειάηεο λα γλσξίδνπλ εάλ απεπζύλνληαη ζε ηαμί πνπ είλαη ειεύζεξα ή όρη.

4 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ Δηαρεηξηζηή ζην θέληξν Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη από ηελ επηρείξεζε, ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν εθόζνλ ε αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη αλά δέθα δεπηεξόιεπηα θαη παξαθνινπζεί ζε ράξηε Google: Τν ή ηα νρήκαηα κε ηελ έλδεημε εάλ είλαη ειεύζεξα ή απαζρνιεκέλα ηελ δηαδξνκή ηελ δηεύζπλζε ηελ θαηεύζπλζε ηελ ηαρύηεηα ηηο ζηάζεηο ηελ δηάξθεηα ηωλ ζηάζεωλ ην όλνκα ηνπ νδεγνύ Σε πεξίπηωζε πνπ ην όρεκα δηαζέηεη ζύζηεκα ηειεκαηηθήο ην ζύζηεκα Telenoisis ζπλδέεηαη κε ην ζύζηεκα ηειεκαηηθήο θαη επηπιένλ ν δηαρεηξηζηήο ζην θέληξν ελεκεξώλεηαη θαη γηα: ηελ θαηάζηαζε ηεο κεραλήο (αλνηρηή / θιεηζηή) ηελ εθπνκπή θαπζαεξίωλ θαη CO2 όια ηα άιια ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην ζύζηεκα ηειεκαηηθήο ηελ ζπκπεξηθνξά νδήγεζεο θιπ. Η ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηε δπλαηόηεηα λα: αλαπαξάγεη ηελ ζπλνιηθή εκεξήζηα δηαδξνκή ηνπ θάζε νρήκαηνο θαζώο επίζεο θαη ηηο δηαδξνκέο πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί πξνεγνύκελεο εκέξεο ή κήλεο, έρνληαο ζηελ δηάζεζή ηνπ όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο ελδείμεηο νξίδεη ζεκεία ελδηαθέξνληνο πάλω ζηνλ ράξηε όπωο γηα παξάδεηγκα πειάηεο θαη ειέγρεη πόηε θαη πνηα νρήκαηα πέξαζαλ από απηά ηα ζεκεία θαζώο επίζεο κπνξεί λα γλωξίδεη ηελ αθξηβή δηάξθεηα παξακνλήο ηωλ νρεκάηωλ ζε απηά

5 ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ζηελ πεξίπηωζε έθηαθηεο αλάγθεο, ζύγθξνπζεο ή θινπήο ηνπ νρήκαηνο θαη έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ην αθηλεηνπνηήζεη εμ απνζηάζεωο νξίδεη πνηα νρήκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο ηηο αξγίεο ή ην Σαββαηνθύξηαθν, θαη πεξηνξίδεη ηελ θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ εληόο ζπγθεθξηκέλωλ γεωγξαθηθώλ νξίωλ (όξηα Δήκνπ, λνκνύ, θξάηνπο θιπ). Παξαθνινπζεί ηελ απηόκαηε θαηαγξαθή θαη έγγξαθε ιεπηνκεξή αλαθνξά αλά έλα ιεπηό: ηεο εκεξήζηαο δηαδξνκήο (ώξα, δηεύζπλζε, ηαρύηεηα, δηάξθεηα ζηάζεο, ζεξκνθξαζία θιπ). Γίλεηαη απηόκαηε θαηαγξαθή θαη έγγξαθε ιεπηνκεξήο αλαθνξά αλά εκέξα/κήλα: ηωλ ωξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο, ηωλ ζπλνιηθώλ δηαλπζέληωλ ρηιηνκέηξωλ, ηωλ ωξώλ εξγαζίαο ηωλ νδεγώλ, ηεο ζπλνιηθήο απόζηαζεο, ηεο κέζεο θαηαλάιωζεο ηωλ θαπζίκωλ, ηωλ ππεξβάζεωλ νξίνπ ηαρύηεηαο θιπ Επεμεξγάδεηαη όιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο θαη ηα γξαθήκαηα, θαη θάλεη ζπγθξίζεηο αλά όρεκα ή αλά νδεγό. Μπνξεί λα δεη ηνλ ρξόλν νδήγεζεο όιωλ ηωλ νδεγώλ αλά εκέξα, εβδνκάδα ή κήλα, ή λα δεη πόζα ρηιηόκεηξα έρνπλ θάλεη όια ηα νρήκαηα ή νκάδεο νρεκάηωλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα επηιέμεη. Επίζεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ ηξόπνπ νδήγεζεο (απόηνκν θξελάξηζκα, ππέξβαζε νξίνπ ζηξνθώλ θιπ) Με ηεξάζηηα εκπεηξία ζηηο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο ε Navigate ζαο πξνζθέξεη ηηο πην αμηόπηζηεο ιύζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζαο. Aπνθηήζηε θαη εζείο ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο Ταμί Telenoisis TAXI ην πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα