Soft1 Open Enterprise Edition

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Soft1 Open Enterprise Edition"

Transcript

1 Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ!

2 Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά ινγηζκηθνύ Soft1 θαη απεπζύλεηαη ζε θάζε ζύγρξνλε ανοικηή επισείπηζη, αλεμάξηεηα από κέγεζνο ή θιάδν δξαζηεξηόηεηαο. Η λέα έθδνζε δηεπξύλεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ινγηζκηθνύ Soft1 γηα ιεηηνπξγία ζην cloud θαη αμηνπνίεζε ηνπ mobility, επηηξέπνληαο ηε δηακόξθσζε business ιύζεσλ πνπ δεκηνπξγνύλ νπζηαζηηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Τν Soft1 Open Enterprise πεξηιακβάλεη εηδηθέο ηερλνινγίεο, αιιά θαη λέεο web & mobile εθαπμογέρ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη αμηόπηζηε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο από παληνύ. Εύκολα, οικονομικά και σωπίρ πεπιοπιζμούρ! Έηζη, ηθαλνπνηνύλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πην απνδνηηθέο business δηαδηθαζίεο θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε λέα έθδνζε είλαη άμεζα αξιοποιήζιμερ ζε κεραλνγξαθηθέο εγθαηαζηάζεηο Soft1, αλεμάξηεηα από ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Είηε πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ηνπηθά, είηε πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί ζην cloud, νη ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Soft1 Open Enterprise κπνξνύλ λα ελεξγνπνηεζνύλ κε εύκολη παπαμεηποποίηζη θαη σωπίρ ηιρ ηεσνικέρ πολςπλοκόηηηερ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνινπζνύλ άιιεο ιύζεηο κεραλνγξάθεζεο.

3 v Αξιοποιείζηε ππωηοποπιακέρ ηεσνολογίερ! Η λέα έθδνζε Soft1 Open Enterprise αμηνπνηεί εηδηθέο, θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην κεραληζκό Soft1 Open Enterprise Engine. Οη ηερλνινγίεο απηέο επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή θαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία ησλ Soft1 web & mobile εθαπμογών, ζε κηα πξσηνπνξηαθή πινπνίεζε πνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε. Τι πεπιλαμβάνει ηο Soft1 Open Enterprise Engine; Soft1 Mobility Platform Η ηερλνινγηθή απηή πιαηθόξκα επηηξέπεη ηε δνκεκέλε αλάπηπμε web & mobile εθαξκνγώλ πνπ είλαη πιήξσο εληαγκέλεο ζηελ θεληξηθή κεραλνγξάθεζε Soft1. Επίζεο, πεξηιακβάλεη έλα εληαίν πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγώλ γηα αζθαιή δηαθίλεζε δεδνκέλσλ, θεληξηθό θαζνξηζκό δηθαησκάησλ πξόζβαζεο θιπ. Soft1 Web Services Τν πεξηβάιινλ ησλ Soft1 Web Services επηηξέπεη ηε δηαζύλδεζε άιισλ εθαξκνγώλ κε ην θεληξηθό ινγηζκηθό Soft1 κέζα από έλα δνκεκέλν, ειεγρόκελν, αμηόπηζην επίπεδν επηθνηλσλίαο. Soft1 Cloud Mobilizer Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή ηερλνινγία πνπ ιεηηνπξγεί ζηηο cloud ππνδνκέο Microsoft Windows Azure θαη επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ζε ππαγμαηικό σπόνο ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο κε ρξήζε ησλ web & mobile εθαξκνγώλ ηεο SoftOne. Αθνξά απνθιεηζηηθά ζε εγθαηαζηάζεηο Soft1 πνπ ιεηηνπξγνύλ ηνπηθά (on-premise). Με ηε ηερλνινγία απηή, νη web & mobile εθαξκνγέο ηεο SoftOne κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα, θπξηνιεθηηθά κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ! Φσξίο αλάγθε γηα πξόζζεην εμνπιηζκό, ρσξίο απαηηήζεηο γηα ζπγρξνληζκνύο δεδνκέλσλ, ρσξίο ηερληθέο πνιππινθόηεηεο! Οηθνλνκηθά, αμηόπηζηα θαη κε απόιπηε αζθάιεηα! Μαδί κε ηνλ κεραληζκό Soft1 Open Enterprise Engine δηαηίζεληαη γηα ΔΩΡΕΑΝ ρξήζε νη mobile εθαξκνγέο Soft1 QuickView θαη Soft1 MyPortal, ε web εθαξκνγή Soft1 Web Report γηα 5 ρξήζηεο.όπσο επίζεο και ε cloud ππεξεζία mycustomer γηα 50 πειάηεο.

4 Εθαπμόζηε πιο αποδοηικέρ business διαδικαζίερ! Οη αλάγθεο πνπ έρνπλ νη ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα εθαξκνγή ησλ πιένλ απνδνηηθώλ business δηαδηθαζηώλ, επηβάιινπλ νινέλα θαη πεξηζζόηεξν ηελ αμηνπνίεζε ιύζεσλ «επισειπηζιακήρ θοπηηόηηηαρ» πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο εθηόο γξαθείνπ. Οη web & mobile εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα έθδνζε Soft1 Open Enterprise ππνζηεξίδνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ αλάγθε απηή. Οη λέεο web εθαξκνγέο ιεηηνπξγνύλ κε ρξήζε νπνηνπδήπνηε browser θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο εμσηεξηθώλ ρξεζηώλ ζηελ θεληξηθή κεραλνγξάθεζε Soft1 ηεο επηρείξεζεο, κέζα από έλα αζθαλέρ, αξιόπιζηο και πλήπωρ ελεγσόμενο πεπιβάλλον. Ποιες είναι οι Soft1 Web εφαρμογέσ; Soft1 Web360 Με δπλαηόηεηα αζθαινύο θαη αμηόπηζηεο web ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηζζόηεξσλ ελνηήησλ ηεο θεληξηθήο µεραλνγξάθεζεο, ε εθαξµνγή απνηειεί έλα ελαιιαθηηθό user interface ηνπ ινγηζµηθνύ Soft1 πνπ εληζρύεη ηελ επειημία ρξήζεο θαη ηελ αµεζόηεηα πξόζβαζεο ζε θξίζηµνπο πιεξνθνξηαθνύο πόξνπο ηεο επηρείξεζεο. Soft1 Web Report Με δπλαηόηεηα πξνβνιήο όισλ ησλ δηαζέζηµσλ εθηππώζεσλ ηεο θεληξηθήο κεραλνγξάθεζεο Soft1, ε εθαξκνγή µπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεµαληηθό εξγαιείν άµεζεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition γηα έσο 5 ρξήζηεο.

5 Λύζειρ ζηην αισμή ηηρ ηεσνολογίαρ! Οη web & mobile εθαξκνγέο πνπ δηαηίζεληαη κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο λέεο δπλαηόηεηεο. Τώξα, ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο όια ηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα λύζειρ ζηην αισμή ηηρ ηεσνολογίαρ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αποηελεζμαηικόηεπη οπγάνωζη ησλ ιεηηνπξγηώλ κηαο επηρείξεζεο. Ιςχυροποιείςτε τισ ςχέςεισ με τουσ ςυνεργάτεσ ςασ! Soft1 B2B Η εθαξκνγή απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επηζπµνύλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο µε επηρεηξήζεηο / πειάηεο ηνπο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα έρνπλ εηδηθή πξόζβαζε ζηε κεραλνγξάθεζεο Soft1, έηζη ώζηε: λα δηαρεηξηζηνύλ ηηο ελεξγέο παξαγγειίεο ηνπο λα θαηαρσξήζνπλ λέεο παξαγγειίεο λα έρνπλ πιεξνθόξεζε γηα ηελ νηθνλνµηθή θαξηέια ηνπο, ζηαηηζηηθά εηδώλ, ηηκνθαηαιόγνπο θιπ. Soft1 mycustomer Οη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό Soft1 Open Enterprise κπνξνύλ ηώξα κε ηελ ππεξεζία mycustomer λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ λέεο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο ζηνπο πειάηεο ηνπο όπσο: Ελεκέξσζε κε θάζε θνξά πνπ εθδίδεηαη έλα παξαζηαηηθό πνπ ηνπο αθνξά Πξόζβαζε ζε εηδηθό portal γηα πξνβνιή όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ ηνπο Αλαιπηηθή παξαθνινύζεζε ηνπ ζηαδίνπ εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηώλ ηνπο Ελεκέξσζε γηα ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαξηέιαο ηνπο Πξνβνιή ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αγνξέο ηνπο Πξόζβαζε ζε ηηκνθαηαιόγνπο Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition γηα έσο 50 πειάηεο.

6 Αλλάξηε ηον ηπόπο πος κάνεηε ηη δοςλειά ζαρ! Οη λέεο mobile εθαπμογέρ ηεο SoftOne απεπζύλνληαη ζε θάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα ζηα ζηειέρε ηεο γηα αζθαιή θαη αμηόπηζηε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα ηεο κεραλνγξάθεζεο Soft1, αθόκε θαη όηαλ βξίζθνληαη καθξηά από ην γξαθείν ηνπο. Οη εθαξκνγέο ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζε πεξηβάιινλ Android και ios, ελώ ζύληνκα ζα είλαη δηαζέζηκεο θαη ζε άιιεο δηαδεδνκέλεο πιαηθόξκεο. Ποιες είναι οι Soft1 mobile εφαρμογέσ; Soft1 mobile CRM Με ηελ εθαξκνγή Soft1 mcrm ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο θαη επαθέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο κέζσ ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ηνπο: λα αμηνπνηνύλ άκεζα πιεξνθνξίεο λα δηαρεηξίδνληαη λέεο επθαηξίεο πώιεζεο λα δηεθπεξαηώλνπλ παξαγγειίεο θαη εηζπξάμεηο λα ηθαλνπνηνύλ αηηήκαηα πειαηώλ. Soft1 QuickView Η εθαξκνγή δίλεη άκεζα θαη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή εηθόλα κηαο επηρείξεζεο, κε παξνπζίαζε κεγεζώλ όπσο: Έζοδα: Μηθηό θέξδνο, Πσιήζεηο, Κόζηνο Πσιεζέλησλ θιπ. Έξοδα: Αγνξέο, Υπεξεζίεο, Μηζζνδνζία θιπ. Απαιηήζειρ: Υπόινηπα Πειαηώλ / Φξεσζηώλ, Αμηόγξαθα Εηζπξαθηέα Υποσπεώζειρ: Υπόινηπα Πξνκεζεπηώλ / Πηζησηώλ, Αμηόγξαθα Πιεξσηέα, Δάλεηα θιπ. Ταμείο: Μεηξεηά, Πηζησηηθέο Κάξηεο, Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ / Εγγπήζεσλ θιπ. Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition. Soft1 MyPortal Η εθαξκνγή εκθαλίδεη ηα ελεξγά data gadgets πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζην Soft1 Portal ηεο θεληξηθήο κεραλνγξάθεζεο, έηζη ώζηε νη ρξήζηεο λα έρνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα εηδηθνύ ελδηαθέξνληνο (όπσο π.ρ. αλνηρηέο ππνζέζεηο πειαηώλ, εηζεξρόκελα s, αμία πσιήζεσλ αλά θαηεγνξία εηδώλ θαη ρξνληθή πεξίνδν, top -10 πσιήζεηο εηδώλ ή πειαηώλ θιπ.). Δηαηίζεηαη ΔΩΡΕΑΝ κε ηελ έθδνζε Soft1 Open Enterprise Edition.

7 Δεκηνπξγήζηε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα! Η εμαηξεηηθή ιεηηνπξγηθή πιεξόηεηα ηεο λέαο γεληάο ινγηζκηθνύ Soft1 Open Enterprise Edition είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ανηαγωνιζηικά πλεονεκηήμαηα θαη λα ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά θάζε επηρεηξεζηαθό κνληέιν ιεηηνπξγίαο, παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα δηακόξθσζεο κηαο ζύγρξνλεο κεραλνγξάθεζεο κε νπζηαζηηθά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Ποια είναι ηα ζημανηικόηεπα οφέλη για ηην επισείπηζη; Κάζε επηρείξεζε κπνξεί ηώξα λα επηηύρεη: ζεκαληηθή μείωζη λειηοςπγικού κόζηοςρ αςηομαηοποίηζη και απλοποίηζη διαδικαζιών πλήπη διαζύνδεζη κε άιια ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο εύκολη πποζαπμογή λειηοςπγικόηηηαρ ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο αιιά θαη λα εληζρύζεη ζεκαληηθά: ηελ παπαγωγικόηηηα ησλ ζηειερώλ ηεο ηελ αποδοηικόηηηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ηελ ποιόηηηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ην βαθμό ικανοποίηζηρ ησλ πειαηώλ ηεο

8 H Soft One Technologies ηδξύζεθε ην 2002 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηάζεζε πξσηνπνξηαθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ business software. Επηδίσμε ηεο είλαη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο γηα ηε κεραλνγξάθεζε επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ θάζε απαίηεζε ιεηηνπξγίαο, ζα δεκηνπξγνύλ αληαγσληζηηθα πιενλεθηήκαηα θαη ζα ζπλδξάκνπλ νπζηαζηηθα ζηελ αλάπηπμε ηνπο ζην ζύγρξνλν, ζύλζεην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη ηεο SoftOne, θαηαμησκέλα ζηειέρε ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο κε καθξόρξνλε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, δηαξθώο εμειίζζνπλ ηα πξντόληα Soft1 γηα λα είλαη πάληα ζύγρξνλα θαη λα μερσξίδνπλ γηα ηελ θαηλνηνκία, ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. Σηε SoftOne πηζηεύνπκε όηη ε κεραλνγξάθεζε κπνξεη λα γίλεη ζύκκαρνο αιια θαη εκπλεπζηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο! Έλα παξάδεηγκα; Η λέα έθδνζε ινγηζκηθνύ Soft1 Open Enterprise Edition. Αλαθαιύςηε ηελ αμία ηεο!

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο

Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Λνγηζκηθό επηρεηξεζηαθήο παξαθνινύζεζεο Γηθηύσλ Ύδξεπζεο Η π λ η ρ ο θ ο ρ ί α ζ ε ό λ ο σ ς, ό η α ν κ α ι ό π ω ς τ ρ ε ι ά ζ ε η α ι DRAXIS ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α Δ Παλαγηώηεο Σπκεσλίδεο symeonidis@draxis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα