Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ!"

Transcript

1

2 Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Tερλνινγηθά πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηάδνρνο ηεο δεκνθηινύο εκπνξηθήο εθαξκνγήο Eurofasma. ύγρξνλε θαη πινύζηα ζε ιεηηνπξγίεο, πνπ όκσο παξάιιεια δηαηεξεί ηελ απλόηηηα, ηελ εςσπηζηία θαη ηελ αξιοπιζηία ησλ παιαηώλ εθαξκνγώλ πνπ εζείο αγθαιηάζαηε θαη ηνπνζεηήζαηε ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο.

3 Τι πεπιλαμβάνει Όιε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ έρεη ην Eurofasma (DOS) θαη όρη κόλν... Λεηηνπξγίεο, ραξαθηεξηζηηθά & ηδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από ηνλ ζρεδηαζκό θαη ην λέν πεξηβάιινλ Τπνζύζηεκα Γεληθήο Λνγηζηηθήο Report Generator Πιήξε αλαβάζκηζε δεδνκέλσλ από Eurofasma (DOS)

4 Βαζικά ςποζςζηήμαηα Eurofasma Next Γηαρείξηζε πλαιιαζζνκέλσλ Γηαρείξηζε Απνζήθεο Γηαρείξηζε Πσιήζεσλ Γηαρείξηζε Αγνξώλ Γηαρείξηζε Πσιεηώλ Γηαρείξηζε Δληαηηθήο Ληαληθήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηαρείξηζε

5 Πλεονεκηήμαηα για ηοςρ σπήζηερ ύγρξνλν θαη νηθείν πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο Αλεπηπγκέλν ζε πεξηβάιινλ Windows, πξνζνκνηάδεη κε Outlook Integration κε εθαξκνγέο Office Δμαηξεηηθά εύρξεζηε θαη γξήγνξε εθαξκνγή Γνκεκέλα menu Οξηδόκελα πιήθηξα ιεηηνπξγίαο Οζόλεο ιηηέο θαη πεξηεθηηθέο

6 Πεξηβάιινλ & Πιήθηξα ιεηηνπξγίαο

7 Πλεονεκηήμαηα για ηον επισειπημαηία Γηαξθή πιεξνθόξεζε αθή θαη άκεζε εηθόλα Αμηόπηζηε θαη έγθπξε πιεξνθόξεζε Τςεινύ επηπέδνπ ζύζηεκα αζθάιεηαο Έληαμε ρξεζηώλ ζε Ρόινπο Γηθαηώκαηα πξόζβαζεο αλά εξγαζία Αζθάιεηα δεδνκέλσλ Υξήζε ζύγρξνλσλ Βάζεσλ δεδνκέλσλ

8 Πιεζώξα εθηππώζεσλ

9 Τςεινύ επηπέδνπ ζύζηεκα αζθάιεηαο

10 Πλεονεκηήμαηα για όλοςρ... Γηαρείξηζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε browsers (θαηάινγνο εηδώλ, πειαηώλ, παξαζηαηηθώλ θιπ.) Δπηινγή πεδίσλ θαη νξηζκόο κνξθήο εκθάληζεο απηώλ Οξηζκόο θίιηξσλ (γηα πξνζσξηλή ρξήζε ή απνζήθεπζε) Πνιιαπιέο ηαμηλνκήζεηο Οξηζκόο νκαδνπνηήζεσλ δεδνκέλσλ (group, ππνζύλνια) Δμαγσγή ζε Αξρεία Κεηκέλνπ, MS Excel (XLS), HTML, XML

11 Browsers: νκαδνπνηήζεηο κε ππνζύλνια & εμαγσγή...

12 ... Πλεονεκηήμαηα για όλοςρ Πινύζην Reporting (Δθηππώζεηο) Οξηζκόο θίιηξσλ θαη ηαμηλνκήζεσλ από ην ρξήζηε κε Wizards Δμαγσγή ησλ εθηππώζεσλ, εθηόο από ηνλ εθηππσηή θαη ηελ νζόλε, ζε MS Excel (XLS), Αξρεία Κεηκέλνπ, HTML PDF Δξγαιείν δηακόξθσζεο εθηππώζεσλ, απνζήθεπζε γηα γεληθή ρξήζε θαη αλά ρξήζηε

13 Δθηππώζεηο: Wizards, δηακόξθσζε & εμαγσγή...

14 Επιπλέον λειηοςπγίερ... Πνιιαπιέο εηαηξίεο - Παξαθνινύζεζε νκίινπ επηρείξεζεο Πνιιαπιέο ρξήζεηο αλά εηαηξία θαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ρξήζεσλ Πνιιαπιέο απνζήθεο, Τπνθαηαζηήκαηα & Απνζήθεο ππνθαηαζηεκάησλ πλαιιαζζόκελνη (Πειάηεο Πξνκεζεπηέο - Λνηπνί Λνγαξηαζκνί) πγθεληξσηηθά ζηνλ όκηιν πγθεληξσηηθά αλεμαξηήησο ξόινπ αλά εηαηξία Αλαιπηηθά αλά ξόιν θαη εηαηξία Τπνθαηαζηήκαηα ζπλαιιαζζνκέλσλ & όκηινη ζπλαιιαζζνκέλσλ

15 Πνιιαπιέο εηαηξίεο & ρξήζεηο

16 Πνιιαπιά ππνθαηαζηήκαηα & απνζήθεο

17 Πνιιέο όςεηο ζπγθεληξσηηθώλ ζηνηρείσλ ζπλαιιαζζόκελνπ

18 ... Επιπλέον λειηοςπγίερ... Γξαθηθή απεηθόληζε ξνήο παξαζηαηηθώλ Απεξηόξηζηνο αξηζκόο γξακκώλ παξαζηαηηθνύ Μαδηθή εηζαγσγή εηδώλ παξαζηαηηθνύ Παξαζηαηηθά απνζήθεο πέξαλ ησλ ελδνδηαθηλήζεσλ Δηζαγσγή από ASCII παξαζηαηηθώλ θπζηθήο απνγξαθήο Δθπησηηθέο πνιηηηθέο & εηδηθέο ζπκθσλίεο αγνξώλ & πσιήζεσλ Οξηζκόο κνλαδηθόηεηαο ελαιιαθηηθώλ θσδηθώλ εηδώλ Απηόκαηεο ιεηηνπξγίεο κε Wizards ζε όιεο ηηο καδηθέο εξγαζίεο (π.ρ. markup ηηκώλ) γηα απόιπην έιεγρν δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο ρεδηαζκόο κνξθήο εκθάληζεο πεδίσλ ζε νζόλε πσιήζεσλ αιιά θαη ησλ αγνξώλ θαη απνζήθεπζε αλά ρξήζηε

19 Ρνή παξαζηαηηθώλ (πξνέιεπζε θαη πξννξηζκόο)

20 Wizards γηα απόιπην έιεγρν δηαδηθαζηώλ ελεκέξσζεο

21 ... Επιπλέον λειηοςπγίερ ην ππνζύζηεκα Γεληθήο ινγηζηηθήο Πιήξεο δηαρείξηζε ππνθαηαζηεκάησλ κε παξαζηαηηθά θαη εκεξνιόγηα αλά Τπνθαηάζηεκα Πνιιαπιέο ρξήζεηο θαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ απηώλ Αζξνηζηέο ινγαξηαζκώλ (νξηζηηθνπνηεκέλσλ & πξνζσξηλώλ εγγξαθώλ) Ιζνδύγην ινγαξηαζκώλ αμηώλ ή/θαη πνζνηήησλ ύζηεκα αζθαιείαο κε ρξήζηεο θαη ξόινπο ρξεζηώλ

22 Οξηζηηθνπνηεκέλεο-Πξνζσξηλέο εγγξαθέο, ζπγθξίζεηο ρξήζεσλ

23 Πλήπηρ μεηαθοπά δεδομένων από Eurofasma (DOS) Άκεζε, ζίγνπξε, απηόκαηε θαη πιήξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ (migration) Σαρύηαηε κεηαθνξά Μεηαθνξά παξακεηξνπνίεζεο θαη θνξκώλ παξαζηαηηθώλ Άκεζε εμνηθείσζε κε ην λέν πεξηβάιινλ ρσξίο αλάγθε κεηεθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ Μελνύ, ιεθηηθά, ρεηξηζηηθά, πεδία, ιεηηνπξγία, εθηππώζεηο, θίλεζε κε Βειάθηα θαη Enter, όκνηα πιήθηξα αλεύξεζεο F7, θαηαρώξεζεο F10 θαη όηη άιιν είραηε κάζεη λα ρξεζηκνπνηείηε κέρξη ρζεο, ζα ην βξείηε ζην Eurofasma Next Διάρηζηεο απαηηήζεηο ππνινγηζηηθήο ηζρύνο κε ηνλ ίδην εμνπιηζκνύ Υξήζε ησλ ίδησλ θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ ΔΑΦΓ Αλ έρεηε Dot Matrix εθηππσηή, ηνλ ππνζηεξίδνπκε θαη απηόλ

24 Άκεζε, απηόκαηε θαη πιήξε κεηαθνξά δεδνκέλσλ

25 Eurofasma Next: Η επόμενη εθαπμογή ζαρ... Γώζηε κηα ζύγρξνλε πλνή ζηελ επηρείξεζή ζαο! Γηαζθαιίζηε ηελ έσο ζήκεξα επέλδπζή ζαο!

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66

Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 3 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ... 60 4 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 66 Πεξηερόκελα 1 ΑΡΥΙΣΔ ΑΜΔΩ... 4 1.1 ΞΩΠ ΘΑ ΑΛΑΕΖΡΖΠΔΡΔ ΒΝΖΘΔΗΑ... 4 1.2 ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ... 4 2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ... 5 2.1 ΞΔΟΗΖΓΖΠΖ... 5 2.1.1 Δίζνδνο ζηελ Δθαξκνγή... 5 2.1.2 Ξξψηεο εληππψζεηο...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 Οδεγίεο Χξήζεο Εθαξκνγήο Soft1 Εκπνξηθή Δηαρείξηζε Επίπεδν ρεηξηζκνύ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 2.1 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 4 2.2 System

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Info Plus Σμήμαηα 7 ΔΝΟΣΗΣΩΝ 450 330 * 75 ώπερ * Η προσυορά ισχύει μέχρι τις 31.12.2010 To Info Plus αποηελεί ηον ακπογωνιαίο λίθο για ηην πποεηοιμαζία για ηη πιζηοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα