Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL"

Transcript

1 Η Γλώσσα Βάσεων εδοµένων SQL 1

2 Η γλώσσα SQL Η SQL (Structured Query Language - οµηµένη Γλώσσα Ερωτηµάτων) είναι η καθιερωµένη σχεσιακή γλώσσα βάσεων δεδοµένων. Υλοποιήθηκε από την IBM στα πλαίσια του ερευνητικού της προγράµµατος System R. Αρχικά ονοµαζόταν SEQUEL (Structured English QUery Language) Τα δύο πρώτα εµπορικά ΣΣ Β που βασίζονταν στην SQL ήταν το ORACLE από την Relational Software Inc. (σήµερα ORACLE Corporation) το 1979 και το SQL/DS από την IBM το

3 Η γλώσσα SQL Η SQL έγινε και επίσηµο πρότυπο. Το 1982 το Αµερικάνικο Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (American National Standards Institute - ANSI) και ο ιεθνής Οργανισµός Προτύπων (International Standards Organization -ISO) ανέθεσαν στη µόνιµη επιτροπή του X3H2 να συντάξει µία πρόταση για µία πρότυπη σχεσιακή γλώσσα. Η πρόταση της επιτροπής βασίστηκε στην έκδοση της SQL και επικυρώθηκε από το ANSI το 1986 οδηγώντας σε µια τυποποιηµένη έκδοση της SQL (ANSI 1986), που λέγεται SQL-86 ή SQL. Το 1992 αναπτύχθηκε ένα αναθεωρηµένο και πολύ πιο εκτεταµένο πρότυπο µε το όνοµα SQL2 (αναφέρεται και ως SQL-92) και το 1999 η SQL3, που αποτελεί µια περαιτέρω επέκταση της SQL µε αντικειµενοστρεφή χαρακτηριστικά. Εδώ θα ακολουθήσουµε το πρότυπο της SQL2. 3

4 Η γλώσσα SQL Η SQL είναι ανεξάρτητη από την δοµή της βάσης δεδοµένων. Η ροή των πληροφοριών µεταξύ του χρήστη και της βάσης δεδοµένων είναι όµοια µε την παρακάτω εικόνα Το DBMS έχει τον έλεγχο της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων. Οι αιτήσεις στέλνονται στο DBMS όπου επεξεργάζονται και αλλάζουν σε εντολές ανάγνωσης/εγγραφής προς το διαχειριστή των αρχείων της βάσης. 4

5 Η γλώσσα SQL Η SQL µπορεί να ελέγχει όλες τις λειτουργίες για: Ορισµό δεδοµένων Ανάκτηση δεδοµένων Χειρισµό δεδοµένων Ορισµό όψεων (views) Έλεγχο πρόσβασης (Εξουσιοδότηση) Ακεραιότητα δεδοµένων Κοινή χρήση και Έλεγχο Συναλλαγών Τα κύρια πλεονεκτήµατα της SQL είναι: Ανεξαρτησία κατασκευαστή. Αλλάζοντας ΣΣ Β συνήθως δεν χρειάζεται να ξαναγραφεί ο κώδικας SQL. Υψηλού-επιπέδου γλωσσική δοµή (English like), που κάνει εύκολη τη χρήση της γλώσσας. Τυποποίηση. Η τυποποίηση επικυρώθηκε από το ANSI και τον ISO. 5

6 Η γλώσσα SQL Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (DDL) Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (DML) Ορισµός Όψεων Εξουσιοδότησ η (authentication ) CREATE DROP ALTER TABLE (base table) CREATE DROP ALTER VIEW (virtual table) CREATE DROP ALTER INDEX (index table) CREATE TABLE SUPPLIERS ( S_No NUMBER(4) NOT NULL, S_Name CHAR(25), S_City CHAR(20) ); CREATE INDEX Supplier_Name ON SUPPLIERS(S_Name); SELECT αναζήτηση SELECT * FROM SUPPLIERS WHERE S_City='Athens'; INSERT εισαγωγή εγγραφής INSERT INTO SUPPLIERS VALUES ( 043, 'John', 'Athens'); DELETE διαγραφή εγγραφής DELETE FROM SUPPLIERS WHERE S_No=043; UPDATE τροποποίηση εγγραφής UPDATE SUPPLIERS SET S_City='Patra' WHERE S_No=043; CREATE VIEW ATHENS_SUPPLIERS AS SELECT S_No, S_Name, S_City FROM SUPPLIERS WHERE S_City="ATHENS"; CREATE DROP ALTER User CREATE USER John IDENTIFIED BY Johns-password; GRANT CONNECT TO John; GRANT SELECT, UPDATE ON SUPPLIERS TO John; REVOKE SELECT ON SUPPLIERS FROM John; Ακεραιότητα Έλεγχο Συναλλαγών CREATE DOMAIN S_No AS INTEGER CONSTRAINT Έλεγχος-Αριθµού-Προµηθευτή CHECK (S_No >0); CREATE ASSERTION <Όνοµα-δήλωσης> CHECK <Κατηγόρηµα>; DEFINE TRIGGER <όνοµα> ON UPDATE OF SUPPLIERS ( ) SQL> SET TRANSACTION; INSERT INTO CUSTOMERS VALUES ('SMITH', 'JOHN'); SQL> COMMIT; 6

7 Βασική οµή Η γλώσσα ερωτήσεων της SQL βασίζεται σε πράξεις συνόλου και σχέσεων. Μια χαρακτηριστική ερώτηση σε SQL έχει την εξής µορφή: ονόµατα γνωρισµάτων select Α 1, Α 2,.., Α n from R 1, R 2, R m where P ονόµατα σχέσεων συνθήκη A i : αναπαριστά ονόµατα γνωρισµάτων r i : αναπαριστά σχέσεις P: είναι το κατηγόρηµα (οι συνθήκες) Αυτό το ερώτηµα είναι ισοδύναµο µε την έκφραση της σχεσιακής άλγεβρας Π Α1, Α2,, Αn (σ P (R 1 x R 2 x R m )) Το αποτέλεσµα µιας ερώτησης SQL είναι µια άλλη σχέση. 7

8 Βασική οµή Π Α1, Α2,, Αn (σ P (R 1 x R 2 x R m )) select Α1, Α2,.., Αn from R 1, R 2, R m where P select αντιστοιχεί στην πράξη της προβολής της σχεσιακής άλγεβρας. Ποια γνωρίσµατα να υπάρχουν στο αποτέλεσµα from αντιστοιχεί στην πράξη του καρτεσιανού γινοµένου της σχεσιακής άλγεβρας. Ποιες σχέσεις θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του αποτελέσµατος. where αντιστοιχεί στη συνθήκη της πράξης της επιλογής στη σχεσιακή άλγεβρα. Το κατηγόρηµα P έχει γνωρίσµατα των σχέσεων που εµφανίζονται στο from. Όταν δεν υπάρχει το where, το P θεωρείται ότι ισχύει. 8

9 Βασική οµή Παράδειγµα Βάσης δεδοµένων (βιβλίο του Ullman) Ταινία (Τίτλος, Έτος, ιάρκεια, Είδος) Παίζει(Όνοµα, Τίτλος, Έτος) Ηθοποιός(Όνοµα, ιεύθυνση, Έτος-Γέννησης, Σύζυγος-Ηθοποιού) Ταινία Τίτλος Έτος ιάρκεια Είδος Παίζει Όνοµα Τίτλος Έτος Ηθοποιός Όνοµα ιεύθυνση Έτος-Γέννησης Σύζυγος-Ηθοποιού Σηµείωση: Η SQL δεν επιτρέπει τον χαρακτήρα του πλην '-' στα ονόµατα, εποµένως στην πραγµατικότητα θα πρέπει να χρησιµοποιείται η κάτω παύλα. Σηµείωση: Τα ονόµατα στην SQL µπορούν να γραφούν είτε µε µικρά είτε µε κεφαλαία (case insensitive) 9

10 Η Πρόταση Select Παράδειγµα: Ονόµατα όλων των ηθοποιών που έχουν παίξει σε ταινίες select Όνοµα from Παίζει Στην απλή σχεσιακή άλγεβρα, το ερώτηµα θα ήταν: Π όνοµα (Παίζει) Η SQL επιτρέπει πολλαπλές εµφανίσεις (διπλότυπα) της ίδιας συστοιχίας (σειράς) τόσο στις σχέσεις όσο και στα αποτελέσµατα των ερωτήσεων. Μια σχέση στην SQL είναι ένα πολυσύνολο. Για να πραγµατοποιηθεί η διαγραφή των διπλοτύπων, εισάγεται τη λέξη κλειδί distinct µετά τη select. Απαλοιφή διπλών εµφανίσεων select distinct Όνοµα from Παίζει 10

11 Η Πρόταση Select Ένας αστερίσκος στην πρόταση select δηλώνει επιλογή όλων των γνωρισµάτων select * from Παίζει Η πρόταση select µπορεί να περιέχει αριθµητικές εκφράσεις που σχετίζονται µε τις αριθµητικές πράξεις (+, -, *, /) και λειτουργούν ανάµεσα σε σταθερές ή γνωρίσµατα πλειάδων Η ερώτηση select Τίτλος, Έτος, ιάρκεια / 60, Είδος from Ταινία Επιστρέφει µια σχέση ίδια µε τη σχέση Ταινία µόνο που το γνώρισµα διάρκεια µας δίνει τις ώρες (έχει διαιρεθεί µε το 60) 11

12 Η Πρόταση Where Η πρόταση where αντιστοιχεί στο κατηγόρηµα επιλογής της σχεσιακής άλγεβρας. Αποτελείται από ένα κατηγόρηµα που περιλαµβάνει γνωρίσµατα των σχέσεων που εµφανίζονται στην πρόταση from. Παράδειγµα: Τον τίτλο όλων των ταινιών που γυρίστηκαν µετά το 1995 και είναι ασπρόµαυρες select Τίτλος from Ταινία where Έτος > 1995 and Είδος =''Ασπρόµαυρη'' συνθήκη του where Λογικοί τελεστές: NOT AND OR Τελεστές σύγκρισης: <, <=, >, >=, =, <>, between, not between ανάµεσα σε αριθµητικές εκφράσεις, συµβολοσειρές (strings), και ειδικούς τύπους. 12

13 Η Πρόταση Where Η SQL περιλαµβάνει µια πράξη σύγκρισης between προκειµένου να απλοποιηθούν οι συνθήκες επιλογής στην πρόταση where που καθορίζουν ότι µια τιµή είναι µικρότερη ή ίση προς κάποια τιµή και µεγαλύτερη ή ίση από κάποια άλλη τιµή. Παράδειγµα χρήσης του between : select Τίτλος from Ταινία where Έτος between 1990 and 1995 αντί του select Τίτλος from Ταινία where Έτος >= 1990 and Έτος <=

14 Η Πρόταση from Η πρόταση from αντιστοιχεί στην πράξη του καρτεσιανού γινοµένου της σχεσιακής άλγεβρας. ίνει τη λίστα των σχέσεων που πρέπει να σαρωθούν κατά την αξιολόγηση της έκφρασης. Όταν το ίδιο γνώρισµα εµφανίζεται στο σχήµα περισσότερων από µια σχέσεων, τότε γίνεται διάκριση βάση του συµβολισµού: <όνοµα-σχέσης>.<όνοµα-γνωρίσµατος> Το καρτεσιανό γινόµενο µαζί µε τις συνθήκες σύζευξης αντιστοιχούν στην πράξη της σύζευξης Παράδειγµα σύζευξης (ή συνένωσης): Τους ηθοποιούς που παίζουν σε ασπρόµαυρες ταινίες select distinct Όνοµα from Παίζει, Ταινία where Παίζει.Τίτλος = Ταινία.Τίτλος and Παίζει.Έτος = Ταινία.Έτος and Είδος = Ασπρόµαυρη 14

15 Πράξεις Συµβολοσειρών Για την εύρεση συγκεκριµένων αλφαριθµητικών ή συµβολοσειρών χρησιµοποιούνται οι χαρακτήρες µπαλαντέρ : % (Ποσοστό) ταιριάζει οποιαδήποτε συµβολοσειρά _ (κάτω παύλα) ταιριάζει οποιοδήποτε χαρακτήρα. Στις συγκρίσεις γίνεται διάκριση ανάµεσα σε κεφαλαία και µικρά. Η σύγκριση γίνεται χρησιµοποιώντας το like, not like Π.χ.: Βρείτε τους τίτλους όλων των ταινιών που περιέχουν τη λέξη Θάλασσα select distinct Τίτλος from Ταινία where Τίτλος like %Θάλασσα% Η SQL υποστηρίζει µια ποικιλία τελεστών αλφαριθµητικών όπως: σύνδεση (concatenation) (χρησιµοποιώντας ή + ή &), µετατροπή από κεφαλαία σε µικρά γράµµατα (και αντιστρόφως), εύρεση του µήκους του αλφαριθµητικού, εξαγωγή του µέρους του αλφαριθµητικού κ.ό.κ. 15

16 ιάταξη των Πλειάδων Στην SQL χρησιµοποιείται η πρόταση order by ώστε οι πλειάδες στο αποτέλεσµα να είναι ταξινοµηµένες (π.χ. µε αλφαβητική σειρά) µε βάση τo αντίστοιχο γνώρισµα select distinct Ταινία, Έτος from Παίζει where Όνοµα = Robert De Niro order by Έτος Η προεπιλογή είναι η αύξουσα διάταξη, αλλά και άµεσα χρησιµοποιώντας το asc (αύξουσα) ή το desc (φθίνουσα). Επίσης, µπορεί να γίνει ταξινόµηση µε βάση πολλά γνωρίσµατα. Παράδειγµα: select * from Ταινία order by Έτος desc, Τίτλος asc Η ταξινόµηση είναι δαπανηρή λειτουργία. 16

17 Αλλαγή Ονόµατος Τα ονόµατα των γνωρισµάτων στο αποτέλεσµα είναι αυτά των σχέσεων στην ερώτηση. Η SQL επιτρέπει τη µετονοµασία σχέσεων και γνωρισµάτων χρησιµοποιώντας την πρόταση as: <παλιό-όνοµα> as <νέο-όνοµα> To as µπορεί να εµφανίζεται στο select ή στο from Για παράδειγµα: select Τίτλος, Έτος, ιάρκεια / 60 as ιάρκεια-ώρες from Ταινία Χρήσιµο όταν (α) όταν έχουµε αριθµητικές εκφράσεις στο select και δεν έχουν όνοµα, (β) όταν θέλουµε να αλλάξουµε το όνοµα του γνωρίσµατος στο αποτέλεσµα, (γ) δυο σχέσεις του from έχουν γνωρίσµατα µε το ίδιο όνοµα 17

18 Μεταβλητές Πλειάδων Μια µεταβλητή πλειάδας µπορεί να οριστεί στο from χρησιµοποιώντας το as: select distinct Όνοµα from Παίζει as Π, Ταινία as Τ where Π.Τίτλος = Τ.Τίτλος and Π.Έτος = Τ.Έτος and Είδος = Ασπρόµαυρη Οι µεταβλητές πλειάδων είναι ιδιαίτερα χρήσιµες όταν θέλουµε να συγκρίνουµε δυο πλειάδες της ίδιας σχέσης. Παράδειγµα: Τα ονόµατα όλων των ταινιών που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη από µία τουλάχιστον ταινία που γυρίστηκε το 1995 select distinct Τ.Τίτλος from Ταινία as S, Ταινία as T where T. ιάρκεια > S. ιάρκεια and S.Έτος =

19 Πράξεις Συνόλων Οι τελεστές συνόλων ένωση (union), τοµή (intersection) και διαφορά (except) στις σχέσεις αντιστοιχούν στους τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας,, -. Καθένας από τους παραπάνω τελεστές αυτόµατα διαγράφει τα διπλότυπα. union intersection except ένωση τοµή διαφορά εφαρµόζονται σε συµβατές σχέσεις. Γενική Σύνταξη: ( select from where ) union/intersect/except ( select from where) 19

20 Πράξεις Συνόλων Παράδειγµα Τραπέζης Υποκατάστηµα Λογαριασµός Καταθέτης Πελάτης όνοµαυποκαταστήµατος πόλη ενεργητικό αριθµόςλογαριασµού όνοµαυποκαταστήµατος υπόλοιπο όνοµα-πελάτη αριθµόςλογαριασµού όνοµα-πελάτη οδός πόλη άνειο ανειζόµενος αριθµός-δανείου όνοµαυποκαταστήµατος ποσό όνοµα-πελάτη αριθµός-δανείου Υποκατάστηµα (Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Πόλη, Ενεργητικό) Λογαριασµός (Αριθµός-λογαριασµού, Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Υπόλοιπο) άνειο (Αριθµός- ανείου, Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Ποσό) ανειζόµενος (Όνοµα-Πελάτη, Αριθµός- ανείου) Πελάτης (Όνοµα-Πελάτη, Οδός, Πόλη) Καταθέτης (Όνοµα-Πελάτη, Αριθµός-Λογαριασµού) 20

21 Πράξεις Συνόλων Παράδειγµα union: Τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν καταθέσεις ή έχουν πάρει δάνειο ή και τα δύο ( select Όνοµα-Πελάτη from Καταθέτης ) union ( select Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος ) Γίνεται Επιλογή µοναδικών σειρών -χωρίς διπλότυπα. Με διπλότυπα χρησιµοποιείται το union all Απαλοιφή διπλών εµφανίσεων, εκτός αν χρησιµοποιηθεί το union all 21

22 Πράξεις Συνόλων Παράδειγµα intersect: Τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν καταθέσεις και έχουν πάρει δάνειο ( select Όνοµα-Πελάτη from Καταθέτης ) intersect ( select Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος ) Αντίστοιχα υπάρχει το intersect all για να εµφανίζονται και τα διπλότυπα (ίδιες σειρές) 22

23 Πράξεις Συνόλων Παράδειγµα except: Τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν καταθέσεις και δεν έχουν πάρει δάνειο ( select Όνοµα-Πελάτη from Καταθέτης ) except ( select Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος ) Αντίστοιχα υπάρχει το except all 23

24 Η τιµή null Χρήση της λέξης κλειδί is null (is not null) σε µια συνθήκη για να ελέγξουµε αν µια τιµή είναι null. select Αριθµός- ανείου from άνειο where Ποσό is null Εµφάνιση null Σε αριθµητικές πράξεις: το αποτέλεσµα είναι null όταν οποιαδήποτε τιµή είναι null Σε συγκρίσεις: σύγκριση µε null συνήθως δίνει αποτέλεσµα false Σε συναθροιστικές συναρτήσεις: αγνοείται πλην από το count(*) Παράδειγµα: select sum(ποσό) from άνειο 24

25 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Η SQL έχει 5 ενσωµατωµένες συναθροιστικές συναρτήσεις. Οι ακόλουθες συναρτήσεις εφαρµόζονται στο σύνολο µιας στήλης µιας σχέσης, και επιστρέφουν µία τιµή: Μέσος όρος: avg(a) (µόνο σε αριθµούς) A γνώρισµα Ελάχιστο: min(a) Μέγιστο: max(a) Άθροισµα: sum(a) (µόνο σε αριθµούς) Πλήθος: count(a) 25

26 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Π.χ. Υπολογίστε τη µέση τιµή του υπολοίπου των λογαριασµών στο υποκατάστηµα Κρήνης. select avg(υπόλοιπο) from λογαριασµός where όνοµα-υποκαταστήµατος= Κρήνης Π.χ. Υπολογίστε τον αριθµό (πλήθος) των πλειάδων στη σχέση «πελάτης» select count(*) from πελάτης Αν θέλουµε να απαλείψουµε διπλές εµφανίσεις χρησιµοποιούµε τη λέξη-κλειδί distinct στην αντίστοιχη έκφραση. Π.χ. Υπολογίστε τον αριθµό των καταθετών στην τράπεζα select count(distinct όνοµα-πελάτη) from καταθέτης 26

27 Συναθροιστικές Συναρτήσεις Το κάθε αποτέλεσµα είναι µια σχέση µε ένα γνώρισµα και µια γραµµή, µπορούµε να δώσουµε όνοµα στο γνώρισµα χρησιµοποιώντας το as Π.χ. Υπολογίστε τη µέση τιµή, ελάχιστη τιµή, µέγιστη τιµή και το άθροισµα του υπολοίπου των λογαριασµών select avg(υπόλοιπο) as µέσό_υπόλοιπο, min(υπόλοιπο) as Ελάχιστο_υπόλοιπο, max(υπόλοιπο) as µέγιστο_υπόλοιπο, sum(υπόλοιπο) as συνολικό_υπόλοιπο from λογαριασµός 27

28 Συναθροιστικές Συναρτήσεις - Οµαδοποίηση Μπορούµε να εφαρµόσουµε τις συναρτήσεις όχι µόνο σε ένα σύνολο από πλειάδες, αλλά σε οµάδες από σύνολα πλειάδων. Οι οµάδες προσδιορίζονται χρησιµοποιώντας το group by Π.χ.: Υπολογίστε τον αριθµό των καταθετών σε κάθε υποκατάστηµα. select Όνοµα-Υποκαταστήµατος, count (distinct όνοµα-πελάτη) from Καταθέτης, Λογαριασµός where Καταθέτης.αριθµός-λογαριασµού = Λογαριασµός.αριθµός-λογαριασµού group by Όνοµα-Υποκαταστήµατος Π.χ.: Υπολογίστε το Μέσο ποσό των λογαριασµών σε κάθε υποκατάστηµα select Όνοµα-Υποκαταστήµατος, from Λογαριασµός group by Όνοµα-Υποκαταστήµατος avg(ποσό) 28

29 Συναθροιστικές Συναρτήσεις - Οµαδοποίηση Η οµαδοποίηση µπορεί να γίνει ως προς περισσότερα του ενός πεδία. Π.χ. Υπολογίστε το Μέσο όρο καταθέσεων ανά πελάτη και ανά υποκατάστηµα select Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Όνοµα-Πελάτη, avg(υπόλοιπο) from Καταθέτης as K, Λογαριασµός as Λ where Κ.Αριθµός-Λογαριασµού = Λ.Αριθµός- Λογαριασµού group by Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Όνοµα-Πελάτη Η Οµαδοποίηση γίνεται πρώτα ως προς το Υποκατάστηµα. Στην συνέχεια δηµιουργούνται υποoµάδες ως προς το Όνοµα-Πελάτη Σηµείωση: Αν στην πρόταση Select υπάρχει συναθροιστική συνάρτηση τότε δεν επιτρέπονται γνωρίσµατα παρά µόνο συναθροιστικές συναρτήσεις εκτός αν υπάρχει ο όρος group by 29

30 Συναθροιστικές Συναρτήσεις - Πρόταση Having Μπορούµε να εφαρµόσουµε µια συνθήκη σε µια συγκεκριµένη οµάδα από πλειάδες χρησιµοποιώντας το having Η συνθήκη στην πρόταση having εφαρµόζεται αφού σχηµατιστούν οι οµάδες (group by) και υπολογιστούν οι συναθροιστικές συναρτήσεις. Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Λογαριασµός(Όνοµα- Υποκαταστήµατος, Αριθµός-λογαριασµού, Υπόλοιπο) και βρείτε τα ονόµατα υποκαταστηµάτων µε µέσο υπόλοιπο καταθέσεων µεγαλύτερο των 1200 (οµαδοποίηση κατά Όνοµα-Υποκαταστήµατος) select Όνοµα-Υποκαταστήµατος, avg(υπόλοιπο) as µέσο-υπόλοιπο from Λογαριασµός group by Όνοµα-Υποκαταστήµατος having avg(υπόλοιπο) >

31 Συναθροιστικές Συναρτήσεις - Πρόταση Having Η πρόταση having περιορίζει τις γραµµές που επιστρέφονται από µία πρόταση group by µε τον ίδιο τρόπο που η πρόταση where περιορίζει τις γραµµές που επιστέφονται από την πρόταση select. Όταν εµφανίζονται και το where και το having: η συνθήκη του where εφαρµόζεται πρώτα, οι πλειάδες που ικανοποιούν αυτή τη συνθήκη τοποθετούνται σε οµάδες µε βάση το group by και µετά αν υπάρχει συνθήκη στο having εφαρµόζεται στις οµάδες. Π.χ.: Το Μέσο ποσό για κάθε πελάτη που ζει στα Ιωάννινα και έχει τουλάχιστον τρεις λογαριασµούς 3 select Καταθέτης.Όνοµα-Πελάτη, avg(ποσό) from Καταθέτης, Λογαριασµός, Πελάτης 1 where Καταθέτης.Αριθµός-Λογαριασµού = Λογαριασµός. Αριθµός-Λογαριασµού and Καταθέτης. Όνοµα-Πελάτη = Πελάτης. Όνοµα-Πελάτη and Πόλη = Ιωάννινα 2 group by Καταθέτης. Όνοµα-Πελάτη 4 having count (distinct Καταθέτης.Αριθµός- Λογαριασµού) >= 3 31

32 αριθµός-δανείου ποσό Συναθροιστικές Συναρτήσεις Τα προηγούµενα παραδείγµατα δείχνουν πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι συναρτήσεις για την ανάκτηση "συνοπτικών" τιµών από τη βάση δεδοµένων. Τι γίνεται όταν θέλουµε να εµφανίσουµε και τα στοιχεία των κατόχων αυτών των τιµών Τότε χρησιµοποιούµε τη συναθροιστική συνάρτηση σαν τιµή σύγκρισης σε εµφωλιασµένο υποερώτηµα δάνειο όνοµα-υποκαταστήµατος ανειζόµενος όνοµα-πελάτη αριθµός-δανείου όνοµα-πελάτη οδός πόλη πελάτης Π.χ. Βρείτε τα στοιχεία του πελάτη µε το µεγαλύτερο ποσό δανείου select Πελάτης.* from where πελάτης, ανειζόµενος, δάνειο πελάτης.όνοµα-πελάτη= ανειζόµενος.όνοµα-πελάτη and ανειζόµενος.αριθµός-δανείου= δάνειο.αριθµός-δανείου Συνθήκες σύζευξης and ποσό = (select max(ποσό) from άνειο) ; εµφωλιασµένο υποερώτηµα 32

33 Null Τιµές (κενά) Είναι πιθανό για τις πλειάδες να έχουν τιµή null, δηλωµένη ως null, σε κάποιο από τα γνωρίσµατα. Το null (κενά) δηλώνει µια άγνωστη τιµή ή τιµή που δεν υπάρχει Το κατηγόρηµα is null µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο των null τιµών. Π.χ. Βρείτε όλους τους αριθµούς δανείων από τη σχέση δάνειο που δεν έχουν τιµή στο γνώρισµα ποσό. select αριθµός-δανείου from δάνειο where ποσό is null Το αποτέλεσµα οποιασδήποτε αριθµητικής έκφρασης που περιλαµβάνει την τιµή null είναι null. Π.χ. 5+null επιστρέφει null Οι συναθροιστικές συναρτήσεις ωστόσο αγνοούν τις τιµές null. 33

34 Τιµές Null και Λογική Τριών Τιµών Οποιαδήποτε σύγκριση µε το null επιστρέφει unknown. Π.χ. 5<null, null<>null ή null= Smith Η λογική τριών-τιµών χρησιµοποιώντας την τιµή αλήθειας unknown: OR: (unknown or true) = true, (unknown or false) = unknown (unknown or unknown) = unknown AND: (true and unknown) = unknown, (false and unknown) = false, (unknown and unknown) = unknown NOT: (not unknown) = unknown Η σύγκριση P is unknown επιστέφει τιµή true αν το κατηγόρηµα P επιστρέφει τιµή unknown Το αποτέλεσµα του κατηγορήµατος της πρότασης where θεωρείται ως false αν επιστρέφει τιµή unknown. 34

35 Τιµές Null και Συναθροίσεις Βρείτε το σύνολο όλων των ποσών των δανείων select sum(ποσό) from δάνειο Η παραπάνω έκφραση δεν λαµβάνει υπόψη τα κενά στο γνώρισµα ποσό. Όλες οι συναθροιστικές συναρτήσεις εκτός του count(*) αγνοούν τις πλειάδες µε null τιµές στα συναθροισµένα γνωρίσµατα. 35

36 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις Η SQL επιτρέπει τον εµφωλιασµό υποερωτήσεων. Τα εµφωλιασµένα υποερωτήµατα χρησιµοποιούνται σε προτάσεις where ή having. Ένα υποερώτηµα είναι µια έκφραση select-fromwhere που είναι εµφωλιασµένη (ένθετη) µέσα σε ένα άλλο ερώτηµα. select-from-where..(select-from-where ) Τότε το πρώτο ονοµάζεται εξωτερικό ερώτηµα και το δεύτερο εσωτερικό ερώτηµα. Συνήθως υπολογίζεται πρώτα το εσωτερικό ερώτηµα και κατόπιν το εξωτερικό εφαρµόζοντας σε αυτό το αποτέλεσµα του εσωτερικού ερωτήµατος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των συσχετιζόµενων υποερωτηµάτων όπου το εσωτερικό ερώτηµα θα υπολογιστεί για κάθε γραµµή (ή τιµή µεταβλητής) του εξωτερικού ερωτήµατος. 36

37 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις Μια συνήθης χρήση των εµφωλιασµένων υποερωτηµάτων είναι η εκτέλεση ελέγχων και συγκρίσεων για: τη συµµετοχή σε κάποιο σύνολο (set membership) τη σύγκριση συνόλων (set comparisons) το µέγεθος συνόλων (set cardinality) Οι τελεστές που χρησιµοποιούνται για τους ελέγχους προηγούνται ενός υποερωτήµατος και χρησιµοποιούνται όταν το υποερώτηµα είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσµα την επιστροφή δύο ή περισσοτέρων τιµών. Οι τελεστές είναι: in/not in (συµµετοχή σε σύνολο) (>, <, =, κλπ) some/any/all (σύγκριση συνόλων) exists/not exists (έλεγχος για κενά σύνολα) unique/not unique (έλεγχος για διπλότυπα) 37

38 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις Η συνήθης σύνταξη των εµφωλιασµένων υποερωτηµάτων είναι η select * from table1 where table1.somecolumn <σύγκριση> (select someothercolumn from table2 where someothercolumn = somevalue) 38

39 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής in (not in) Συµµετοχή σε σύνολο µε το in Ο τελεστής in, not in ελέγχει αν µια πλειάδα ανήκει (ή όχι) σε ένα σύνολο ή σε µία άλλη σχέση που έχει προκύψει από µια έκφραση υποερωτήµατος select-from-where. Π.χ. Βρείτε τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν και λογαριασµό όσο και δάνειο στην τράπεζα. select distinct όνοµα-πελάτη from ανειζόµενος where όνοµα-πελάτη in (select όνοµα-πελάτη from καταθέτης) Π.χ. Βρείτε τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν δάνειο στην τράπεζα αλλά όχι λογαριασµό select distinct όνοµα-πελάτη from ανειζόµενος where όνοµα-πελάτη not in (select όνοµα-πελάτη from καταθέτης) 39

40 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής in (not in) Συµµετοχή σε σύνολο µε το in Ο τελεστής in, not in µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε διατεταγµένα (ή όχι) σύνολα Π.χ. Βρείτε τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν πάρει δάνειο και δε λέγονται "Παπάς" ή "Πέτρου". select distinct Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος where Όνοµα-Πελάτη not in ( Παπάς, Πέτρου ) 40

41 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής in (not in) Συµµετοχή σε σύνολο µε το in Μπορούµε επίσης µε το in (not in) να ελέγξουµε ταυτόχρονα παραπάνω από ένα γνώρισµα Π.χ. Βρείτε τα ονόµατα όλων των πελατών που έχουν πάρει δάνειο και έχουν και λογαριασµό στο υποκατάστηµα Βενιζέλου (δύο γνωρίσµατα). select distinct όνοµα-πελάτη from ανειζόµενος, άνειο where ανειζόµενος.αριθµός-δανείου = δάνειο.αριθµός-δανείου and όνοµα-υποκαταστήµατος = "Βενιζέλου" and (Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Όνοµα-πελάτη) in (select Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Όνοµα-πελάτη from καταθέτης, λογαριασµός where καταθέτης.αριθµός-λογαριασµού = λογαριασµός.αριθµός-λογαριασµού) Σηµείωση: το ερώτηµα µπορεί να γραφεί µε πιο απλό τρόπο (η σχεσιακή πράξη της τοµής -intersect-). Για τα ονόµατα των πελατών που έχουν πάρει δάνειο αλλά δεν έχουν και λογαριασµό (η σχεσιακή πράξη της διαφοράς) µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το not in. 41

42 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής some (any) σύγκριση συνόλων µε το some (τουλάχιστον ένα). Ο τελεστής some (any) χρησιµοποιείται για τη σύγκριση συνόλων. Ο τελεστής some (any) έχει τη σηµασία του τουλάχιστον ένα από ένα σύνολο (5< some ) = true (δηλαδή,5 < some πλειάδα στη σχέση) (5< some (5 = some ) = false ) = true 0 (5 some 5 ) = true (εφόσον 0 5) Επίσης ισχύει (= some) ισοδύναµο. του in Ωστόσο ( some) όχι ισοδύναµο τουnot in 42

43 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής some (any) σύγκριση συνόλων µε το some (τουλάχιστον ένα). Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Ηθοποιός (Όνοµα, ιεύθυνση, Πόλη, Έτος-Γέννησης) και βρείτε τα Ονόµατα των Ηθοποιών µε Έτος-Γέννησης µικρότερο από το Έτος-Γέννησης ενός τουλάχιστον ηθοποιού της πόλης της Αθήνας select Όνοµα from Ηθοποιός where Έτος-Γέννησης <some (select Έτος-Γέννησης from Ηθοποιός where Πόλη='Αθήνα'); Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Υποκατάστηµα (Όνοµα- Υποκαταστήµατος, Πόλη, Ενεργητικό) και βρείτε τα ονόµατα υποκαταστηµάτων µε Ενεργητικό µικρότερο από το Ενεργητικό ενός τουλάχιστον υποκαταστήµατος της πόλης των Σερρών. select Όνοµα-Υποκαταστήµατος from Υποκατάστηµα where Ενεργητικό <some (select Ενεργητικό from Υποκατάστηµα where Πόλη='Σέρρες'); 43

44 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής some (any) σύγκριση συνόλων µε το some (τουλάχιστον ένα). Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Υποκατάστηµα (Όνοµα- Υποκαταστήµατος, Πόλη, Ενεργητικό) και βρείτε τα υποκαταστήµατα που έχουν ενεργητικό µεγαλύτερο από κάποιο (τουλάχιστον ένα) Υποκατάστηµα που βρίσκεται στην Αθήνα. select όνοµα-υποκαταστήµατος from Υποκατάστηµα where ενεργητικό > some (select ενεργητικό from Υποκατάστηµα where πόλη ='Αθήνα') Η ίδια ερώτηση δίχως τον τελεστή some select distinct Τ.όνοµα-Υποκαταστήµατος from Υποκατάστηµα as Τ, Υποκατάστηµα as S where Τ.ενεργητικό>S.ενεργητικό and S.πόλη ='Αθήνα' 44

45 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής all σύγκριση συνόλων µε το all (από όλα). Ο τελεστής all χρησιµοποιείται για τη σύγκριση συνόλων. Ο τελεστής all έχει τη σηµασία από όλα τα στοιχεία ενός συνόλου. Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Υποκατάστηµα (Όνοµα- Υποκαταστήµατος, Πόλη, Ενεργητικό) και βρείτε τα ονόµατα όλων των υποκαταστηµάτων που έχουν ενεργητικό µεγαλύτερο από το ενεργητικό όλων των υποκαταστηµάτων της πόλης των Σερρών. select distinct όνοµα-υποκαταστήµατος from Υποκατάστηµα where ενεργητικό > all(select ενεργητικό from Υποκατάστηµα where πόλη = "Σέρρες") 45

46 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής all σύγκριση συνόλων µε το all (από όλα) (5< all ) = false (5< all (5 = all ) = true ) = false 4 (5 all 6 ) = true (εφόσον 5 4 και 5 6) Επίσης το ( all) είναι ισοδύναµο του not in. Από την άλλη το (= all) ελέγχει αν το υποερώτηµα έχει µόνο µία τιµή άρα δεν είναι ισοδύναµο του in. 46

47 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής all σύγκριση συνόλων µε το all (από όλα). Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Λογαριασµός (Αριθµόςλογαριασµού, Όνοµα-Υποκαταστήµατος, Υπόλοιπο) και βρείτε το Υποκατάστηµα µε το µεγαλύτερο µέσο υπόλοιπο καταθέσεων. select distinct Όνοµα-Υποκαταστήµατος from Λογαριασµός group by Όνοµα-Υποκαταστήµατος having avg(υπόλοιπο) > = all (select avg(υπόλοιπο) from Λογαριασµός group by Όνοµα- Υποκαταστήµατος) 47

48 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής exists έλεγχος για µη κενά σύνολα µε το exists Ο τελεστής exists χρησιµοποιείται στον έλεγχο για µη κενά σύνολα (κενές σχέσεις). Ο τελεστής exists επιστρέφει true αν η υποερώτηση δεν είναι κενή exists r r Ø not exists r r = Ø Π.χ. Βρείτε τους πελάτες που έχουν καταθέσεις και έχουν πάρει δάνειο (δηλαδή Καταθέτης που είναι και ανειζόµενος- αντιστοιχεί στην πράξη της τοµής). select Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος where exists (select * from Καταθέτης where Καταθέτης.Όνοµα-Πελάτη = ανειζόµενος.όνοµα-πελάτη) Είναι συσχετιζόµενο υποερώτηµα. Θα υπολογιστεί για κάθε τιµή της µεταβλητής ανειζόµενος.όνοµα-πελάτη που παίρνει από το εξωτερικό ερώτηµα. 48

49 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής not exists έλεγχος για κενά σύνολα µε το not exists Ο τελεστής not exists: επιστρέφει true αν η υποερώτηση είναι κενή Π.χ. Θεωρήστε τις σχέσεις ανειζόµενος (Όνοµα- Πελάτη, Αριθµός- ανείου) και Καταθέτης (Όνοµα- Πελάτη, Αριθµός-Λογαριασµού) και βρείτε τα ονόµατα των πελατών που έχουν πάρει δάνειο και δεν έχουν καταθέσεις (δηλαδή ανειζόµενος που δεν είναι Καταθέτης) select Όνοµα-Πελάτη from ανειζόµενος where not exists ( select * from Καταθέτης where Καταθέτης.Όνοµα-Πελάτη = ανειζόµενος.όνοµα-πελάτη ) Είναι και αυτό συσχετιζόµενο υποερώτηµα. Το συγκεκριµένο αντιστοιχεί στην πράξη της διαφοράς της σχεσιακής άλγεβρας (except) 49

50 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής not exists έλεγχος για κενά σύνολα µε το not exists Ο τελεστής not exists µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο αν η σχέση A περιέχει όλη τη σχέση B Άρα B except A --> null Τότε not exists (Β except Α) --> true A B Χρησιµοποιείται στη σχεσιακή πράξη της διαίρεσης Συνήθως αναγνωρίζουµε ότι πρόκειται για διαίρεση από τη λέξη όλα, ή για όλα στην ερώτηση. 50

51 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής not exists Παίζει (Όνοµα, Τίτλος, Έτος) Π.χ. Βρείτε τα ονόµατα των ηθοποιών που έχουν παίξει σε όλες τις ταινίες της Βουγιουκλάκη select distinct S.Όνοµα from Παίζει as S where not exists ( (select Τίτλος, Έτος Συσχετιζόµενος ιαιρετέος uπολογισµός για κάθε S from Παίζει where Όνοµα = "Βουγιουκλάκη") except (select Τίτλος, Έτος from Παίζει as R Ο ιαιρετέος ο ιαιρέτης where R.Όνοµα = S.Όνοµα) ) Προσέξτε ότι είναι συσχετιζόµενο υποερώτηµα. Θα υπολογιστεί για κάθε τιµή της µεταβλητής S.Όνοµα που παίρνει από το εξωτερικό ερώτηµα. 51

52 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής unique (not unique) Έλεγχος για Απουσία ιπλότυπων (το πολύ) Ο τελεστής unique (not unique) ελέγχει αν ένα υποερώτηµα περιέχει διπλότυπες πλειάδες στο αποτέλεσµά του (έλεγχος για διπλότυπα). Ο τελεστής unique: επιστρέφει true αν η υποερώτηση δεν έχει διπλότυπες πλειάδες. Π.χ. Θεωρήστε τη σχέση Παίζει(Όνοµα, Τίτλος, Έτος) και βρείτε τα ονόµατα ηθοποιών που έχουν παίξει το πολύ σε µια ταινία select Όνοµα from Παίζει ας T where unique (select Τ.Όνοµα αντί του from Παίζει ας R where T.Όνοµα = R.Όνοµα) select Όνοµα from Παίζει group by Όνοµα having count(*) < = 1 52

53 Εµφωλιασµένες Υποερωτήσεις τελεστής unique (not unique) Έλεγχος για διπλότυπα (τουλάχιστον δύο) Ο τελεστής not unique: επιστρέφει true αν η υποερώτηση έχει διπλότυπα. Παράδειγµα: Οι πελάτες που έχουν τουλάχιστον δύο καταθέσεις στο υποκατάστηµα Κρήνης" select T.Όνοµα-Πελάτη from Καταθέτης as Τ where not unique (select R.Όνοµα-Πελάτη from Λογαριασµός, Καταθέτης as R where T.Όνοµα-Πελάτη =R.Όνοµα-Πελάτη and R. Αριθµός-Λογαριασµού = Λογαριασµός. Αριθµός- Λογαριασµού and Λογαριασµός.Όνοµα-Υποκαταστήµατος = "Κρήνης ") 53

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy?

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα)

Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων. Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η SQL ως γλώσσα ερωτημάτων Υπενθυμίζουμε: Σχέση = Πίνακας Πλειάδα = Εγγραφή = Γραμμή (Πίνακα) Πεδίο = Γνώρισμα (Σχέσης) = Στήλη (Πίνακα) Η γλώσσα SQL Η SQL αποτελείται από: DDL (Data Definition Language)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Η Γλώσσα SQL. Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η Γλώσσα SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Υλοποίηση/προγραµµατισµός εφαρµογής χρησιµοποιώντας ένα σχεσιακό ΣΔΒΔ: Γλώσσα Ορισµού (του σχήµατος) Γλώσσα Χειρισµού Δεδοµένων Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 SQL 1 Τι είδαμε μέχρι τώρα Δύο γλώσσες ερωτήσεων που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο Σχεσιακή άλγεβρα: μια άλγεβρα συνόλων που αφορά πράξεις πάνω σε σχέσεις Σχεσιακό λογισμό (πλειάδων): δηλωτικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. What is the average salary in the Toy department? Anonymous SQL user

Η Γλώσσα SQL. What is the average salary in the Toy department? Anonymous SQL user Η γλώσσα SQL Η Γλώσσα SQL What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ectasy? John Keats, Ode on a Grecian Urn What is the

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα SQL. Βάσεις Δεδομένων : SQL 1

Η γλώσσα SQL. Βάσεις Δεδομένων : SQL 1 Εισαγωγή Η Γλώσσα SQL Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν µια σύντοµη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (ΓΧ )

SQL. Πριν µια σύντοµη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουµε (προγραµµατίσουµε) την εφαρµογή µας χρησιµοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισµού (του σχήµατος) Γλώσσα Χειρισµού εδοµένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β :

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Η Γλώσσα SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Β) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. SQL αποτελείται από: DDL (Data Definition Language) - ορισμός, δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή σχήματος.

Η Γλώσσα SQL. SQL αποτελείται από: DDL (Data Definition Language) - ορισμός, δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή σχήματος. Εισαγωγή Η Γλώσσα SQL Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β :

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Η Γλώσσα SQL Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων

Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Η SQL ως γλώσσα τροποποίησης Δεδομένων Τροποποίηση Βάσης Δεδομένων: Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓXΔ) Τροποποιήσεις 1. Διαγραφή 2. Εισαγωγή 3. Ενημέρωση Οι εντολές αυτές ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ το στιγμιότυπο της βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Επιλέγει όλες τις πλειάδες, από μια σχέση R, που ικανοποιούν τη συνθήκη επιλογής. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2012 SQL Structured Query Language Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας ΠΡΑΞΗ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστής Προβολής - Παράδειγμα. Π Πόλη, Εξάμηνο (Φοιτητές)

Τελεστής Προβολής - Παράδειγμα. Π Πόλη, Εξάμηνο (Φοιτητές) Σχεσιακή Άλγεβρα Προβολή, Επιλογή, Καρτεσιανό Γινόμενο, Ένωση, Διαφορά, Σύνθεση Τελεστών, Μετονομασία, Παραδείγματα Ερωτήσεων, Τομή Συνόλων, Φυσική Σύζευξη 1 Σχεσιακή Άλγεβρα Η σχεσιακή άλγεβρα (relational

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που

Εισαγωγή Mια από τις βασικές λειτουργίες ενός σχεσιακού συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων είναι η διαχείριση του πληροφοριακού περιεχοµένου που ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ Ο ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-2010 Η/Υ ΙΙΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ 4ο Η γλώσσα βάσεων δεδοµένων SQL, η γλώσσα QBE. Αθανασίου Ειρήνη, MSc 1 Εισαγωγή Mια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (7 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL Βασικές πράξεις Πράξεις συνόλων Συνενώσεις Συναθροιστικές συναρτήσεις Ομαδοποιήσεις 10/4/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 2 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: Η μελέτη ερωτημάτων σε μία μόνο σχέση. Εξετάζουμε τους τελεστές επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο SQLΜέρος Α Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Εθνικό Μετσόβιο ολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Εισαγωγή στη γλώσσα SQL (Structured Query Language) Η γλώσσα SQL Η γλώσσα SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Insert, Update, Delete, Ένωση πινάκων Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Group By... 1 Having...1 Οrder By... 2 Εντολή Insert...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο V Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων τροποποίησης δομής / δεδομένων η μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

SQL Data Manipulation Language

SQL Data Manipulation Language SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects τα οποία παράγουν συμβατές σχέσεις γενική μορφή: subselect {union [all] subselect} περιορισμός: τα subselects δεν μπορούν να περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2012-2013 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11

ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model. SQL Μαθ. #11 ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Relational Model SQL Μαθ. #11 Ε-R Model for a COMPANY database The COMPANY relational database schema A relational database instance of the COMPANY schema SQL Μια γλώσσα σχεσιακής βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓλώσσαSQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων

ΗΓλώσσαSQL. Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων ΗΓλώσσαSQL Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Τύποι Δεδομένων Ορισμός Δεδομένων Χειρισμός Δεδομένων Εισαγωγή Η δομημένη γλώσσα ερωτημάτων SQL (Structured Query Language) χρησιμοποιείται για τους χρήστες του ΣΔΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 3ο Μάθημα: Εισαγωγή στην SQL Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος SQL Background SQL Structured Query Language Standard query γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ Εισαγωγή στη MySQL Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Τι είναι η MySql Είναι ένα Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα» «Σημειώσεις για την SQL» ΕΞΑΜΗΝΟ: ΣΤ Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Πάτρα, Νοέμβριος 2010 SQL Create Table Η CREATE TABLE

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο ΙΙI Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2013-2014 2 Σκοπός του 3 ου εργαστηρίου Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι: η μελέτη ερωτημάτων επιλογής, προβολής και απλών συνδέσεων σε δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Οψεις (VIEWS) στην SQL Η εντολή CREATE VIEW Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά για τις όψεις 2 Οψεις και συζεύξεις 3 Επιπλέον χρήση των όψεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 7 Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Σχεσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 4 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα Υλοποίηση Βάσεως Δεδομένων Εκτέλεση ερωτημάτων SQL στην Βάση Δεδομένων BHMA 1. Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Query-by-Example (QBE)

Query-by-Example (QBE) Φροντιστήριο 8 o Χειµερινό Εξάµηνο 2009-10 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Πέµπτη, 3 εκεµβρίου 2009 Τι είναι η QBE; Γλώσσα επερωτήσεων σε σχεσιακές ϐάσεις δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης

Βάσεις δεδομένων. (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης Βάσεις δεδομένων (8 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα SQL (συνέχεια) Φωλιασμένες υπο-ερωτήσεις Δημιουργία όψεων Πράξεις ενημέρωσης και περιορισμοί 1/5/2014 Βάσεις Δεδομένων 2 Από το

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1

2 ο Σύνολο Ασκήσεων. Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 2 ο Σύνολο Ασκήσεων Οι βαθμοί θα ανακοινωθούν αύριο μαζί με τους βαθμούς της προγραμματιστικής άσκησης Τα αστεράκια δείχνουν τον εκτιμώμενο βαθμό δυσκολίας (*) εύκολο (**) μέτριο (***) δύσκολο Βάσεις Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Πίνακας Πεδίο Τύπος Κύριο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα οντοτήτων Ξένο κλειδί Αναφορική ακεραιότητα δεδομένων Δρ. Κεραμόπουλος Ευκλείδης 2 ΚΥΡΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜ CHAR(5) ΟΝΟΜΑ VARCHAR(20)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η συνθήκη WHERE βάζει περιορισμούς στις εγγραφές που επιστρέφονται. Ο όρος ORDER BY ταξινομεί τις εγγραφές που επιστρέφονται. Παράδειγμα: SELECT * FROM table_name ORDER

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διάλεξη 10η: SQL Μέρος 3ο Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών SQL Data Manipulation Language Τελεστής union συνδυάζει subselects

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Views, Triggers Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Όψη... 1 ηµιουργία όψης... 2 Επιλογή CHECK... 3 Όψεις µόνο για εµφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1)

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries. Ψευδώνυμα (Aliases) (2) Ψευδώνυμα (Aliases) (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα. Ερώτημα χωρίς τον όρο WHERE (1) Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος.

Σχεσιακή Άλγεβρα. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Εισαγωγή. Παράδειγμα. Εισαγωγή. Ταινία Τίτλος Έτος Διάρκεια Είδος. Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Τίτλος Έτος. Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές II Όψεις (views) στην SQL Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries

Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Βάσεις Δεδομένων Σύνθετα SQL queries Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων SQL - Μέρος Δεύτερο 1 Ασάφεια και Πλήρη Ονόματα Ονόματα Πεδίων: Στην SQL, τα ονόματα των πεδίων (γνωρισμάτων) σε κάθε σχέση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακή Άλγεβρα By relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it free to concentrate on more advanced problems, and,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε ερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (quering)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε ερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (quering) By relieving the brain of all unnecessary work, a good notation sets it free to concentrate on more advanced problems, and, in effect, increases the mental power of the race. -- Alfred North Whitehead

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Foreign key, Index, DML Ερωτήµατα Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Foreign Key... 1 Index... 4 DML Ερωτήµατα... 6 INSERT...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ dpap@unipi.gr 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η SQL? (1/2) Η SQL (Structured Query Language) αποτελεί μια πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου]

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] Επιμέλεια: Καρβούνης Ευάγγελος, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αντωνιάδης Νικόλαος, Καθηγητής Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Μαρία Χαλκίδη Εισαγωγή Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language)

Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Βάσεις Δεδομένων ΗγλώσσαSQL (Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης Βάσεις Δεδομένων Η Γλώσσα SQL - Μέρος Πρώτο 1 SQL - Structured Query Language (1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2010-2011 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα στην SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr 1 / 31 Η ανάγκη για υποερώτημα Ποιος υπάλληλος παίρνει το μεγαλύτερο μισθό; Αν ξέραμε το μεγαλύτερο μισθό, πχ 2000, θα γράφαμε:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1

Σχεσιακή Άλγεβρα. Βάσεις Δεδομένων : Σχεσιακή Άλγεβρα 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Αντιστοιχία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1)

Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL (Structured Query Language) Εισαγωγή στην SQL (2) Ιστορικά Στοιχεία. SQL - Structured Query Language (1) Βάσεις Δεδομένων Η γλώσσα SQL Structured Query Language) Παύλος Εφραιμίδης SQL - Structured Query Language 1) Ένας από τους βασικούς λόγους της απόλυτης επικράτησης των Σχεσιακών ΒΔ Εξασφαλίζει μεταφερσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακό Μοντέλο. Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου Σχεσιακός Λογισµός Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Σχεσιακός Λογισµός Σχεσιακό Μοντέλο Έννοιες Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων Σχεσιακός Λογισµός Πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράμματα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον τρέχον στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας Structured Query Language (SQL) Δρ. Καρβούνης Ευάγγελος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΤΕΙ ΔυτικήςΜακεδονίας 1 / 97 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά σχόλια και παρατηρήσεις 2 Απλά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 5: SQL (Απλή SELECT) Ευαγγελίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 10: Γλώσσα Ερωτημάτων SQL Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Μαθηµατικών Μάθηµα: Βάσεις εδοµένων (741) Εργαστηριακό Τεστ Οµάδα: Α 18/11/2004 Θέλουµε να φτιάξουµε µια βάση στην οποία θα καταχωρούνται οι φοιτητές του τµήµατος Μαθηµατικών,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου]

Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Βάσεις Δεδομένων Ι [Σημειώσεις Εργαστηρίου] Χειμερινό Εξ. 2013-14 Επιμέλεια: Καρβούνης Ευάγγελος Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα 1 Σχεδιασμός Βάσης...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying)

Σχεσιακή Άλγεβρα. Προγράµµατα που απαντούν σε επερωτήσεις για τον παρόν στιγµιότυπο της βάσης δεδοµένων (querying) Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός Βάσεων εδοµένων (µε χρήση του Σχεσιακού Μοντέλου) Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα SQL. Μέρος α. Η Γλώσσα SQL Σελίδα 1

Η Γλώσσα SQL. Μέρος α. Η Γλώσσα SQL Σελίδα 1 Η Γλώσσα SQL Μέρος α Η Γλώσσα SQL Σελίδα 1 SQL - ΕΙΣΑΓΩΓΗ SQL (Structured Query Language) είναι η τυποποιηµένη standard γλώσσα στις Σχεσιακές Βάσεις. Η πρώτη χρήση ήταν στο πρότυπο σύστηµα της IBM, που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL

Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Κεφάλαιο 3. Ερωτήματα SQL Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε βασικά και σύνθετα ερωτήματα της SQL. Τα ερωτήματα θα υποβληθούν στην βάση δεδομένων DVDclub που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα

Σχεσιακός Λογισµός. Σχεσιακός Λογισµός Πλειάδων. σχεσιακά πλήρης γλώσσα Σχεσιακό Μοντέλο Τυπικές Γλώσσες Ερωτήσεων Σχεσιακή Άλγεβρα Πλειάδων Πεδίου Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βάσεις εδοµένων 2004-2005 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Γιατί σχεσιακό λογισµό; αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 4 7/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους

ΘΕΜΑΤΑ. Θέμα 1 ο Σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες και τη θέση που έχουν τα ξένα κλειδιά βρείτε τους ΘΕΜΑΤΑ A Οι παρακάτω πίνακες αποτελούνται από τα εξής πεδία : ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΑΦΜ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΟΝΟΜΑ, ΤΗΛ, ΟΔΟΣ, ΠΟΛΗ,ΜΙΣΘΟΣ, ΚΤ ΤΜΗΜΑ : ΚΤ, ΑΦΜ, ΤΙΤΛΟΣ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΤΗΛ ΕΡΓΑ : ΚΕΡ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Data Base Designer (CDBD)

Certified Data Base Designer (CDBD) Certified Data Base Designer (CDBD) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1 / 97

1 / 97 Τα πρώτα ερωτήματα SQL Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 97 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά σχόλια και παρατηρήσεις 2 Απλά ερωτήματα προβολής, επιλέγοντας στήλες από ένα πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Δομημένη Γλώσσα Ερωτήσεων SQL DML Σχεσιακοί Τελεστές Τελεστές Συνόλων Ανάκτηση με NULLs Συνδέσεις-Συνενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke

SQL: Αιτήματα. Κεφάλαιο 5. Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke SQL: Αιτήματα Κεφάλαιο 5 Database Management Systems, R. Ramakrishnan and J. Gehrke Στιγμιότυπα Στιγμιότυπα των σχέσεων Sailors Reserves και Boats. Αν στο κλειδί της σχέσης Reserved δε συμμετείχε το γνώρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Βάσεις εδοµένων Ευαγγελία Πιτουρά 2. Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Σχεσιακή Άλγεβρα Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων) Λογικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Οδηγίες Μέρος 1: Απαντήστε κάθε ερώτηση. 1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει το Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων της Oracle για τις επιχειρήσεις; Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων της Oracle δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 13: Γλώσσα Επεξεργασίας Δεδομένων/ Data Manipulation Language (SQL DML) I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Εισαγωγή στην SQL DML SELECT, FROM, WHERE,

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός Σ Β

Το εσωτερικό ενός Σ Β Επεξεργασία Ερωτήσεων 1 Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL) ηµιουργία/κατασκευή Εισαγωγή εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β

Εισαγωγή. Σχεδιασµός µιας Β Σχεδιασµός µιας Β Εισαγωγή ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάµεσα στα στοιχεία της περιγραφή της δοµής - σχήµα σε διάφορους συµβολισµούς ή µοντέλα Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων (κεφ. 3) γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων

Εισαγωγή. Γενική Εικόνα του Μαθήµατος. Το εσωτερικό ενός Σ Β. Εισαγωγή. Εισαγωγή Σ Β Σ Β. Αρχεία ευρετηρίου Κατάλογος συστήµατος Αρχεία δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2003-2004 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ 1 Γενική Εικόνα του Μαθήµατος Επεξεργασία Ερωτήσεων Μοντελοποίηση (Μοντέλο Ο/Σ, Σχεσιακό, Λογικός Σχεδιασµός) Προγραµµατισµός (Σχεσιακή Άλγεβρα, SQL)

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Σχεσιακό Μοντέλο SQL- Μέρος Β Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos

Διαβάστε περισσότερα

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1

Σχεσιακό Μοντέλο. Εισαγωγή. Βάσεις εδοµένων : Σχεσιακό Μοντέλο 1 Σχεσιακό Μοντέλο Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή O σχεδιασμός μιας βάση δεδομένων κωδικοποιεί κάποιο μέρος του φυσικού κόσμου Ένα μοντέλο δεδομένων είναι ένα σύνολο από έννοιες για

Διαβάστε περισσότερα

SQL: Συναρτήσεις Συνάθροισης

SQL: Συναρτήσεις Συνάθροισης SQL: Συναρτήσεις Συνάθροισης Συναρτήσεις Συνάθροισης (Aggregate Functions) Εφαρμόζονται πάνω σε σύνολα τιμών γνωρισμάτων. count, max, min, avg, sum Περιορισμοί: η συνάρτηση count μπορεί να εφαρμοστεί σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα

Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Σχεσιακό Μοντέλο 1 Εισαγωγή Ανάλυση Απαιτήσεων Σχεδιασμός μιας Β : Βήματα Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα, ποιες λειτουργίες είναι συχνές Εννοιολογικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Περιορισμοί Ακεραιότητας (Integrity Constraints) Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΥΠ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι Β. Μεγαλοοικονόμου, Δ. Χριστοδουλάκης Query by Example QBE Ακ.Έτος 2008-09 (μεβάσητιςσημειώσειςτωνsilberchatz, Korth και Sudarshan και του C. Faloutsos CMU)

Διαβάστε περισσότερα

Υποερωτήματα SQL Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βάση δεδομένων company Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr astavrak@uoi.gr @AStavrakoudis Άνοιξη 2016 1 / 55 Περιεχόμενα 1 Απλά υποερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Η αναλυτική περιγραφή της γλώσσας SQL αποτελεί αντικείµενο των σελίδων που ακολουθούν. Η ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΙΣΜΟΥ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 6 SQL Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δοµηµένη γλώσσα ερωτοαποκρίσεων (Structured Query Language, SQL) που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων της βάσης. Η διαχείριση αυτή περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004

Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004 Aρχεία και Βάσεις εδοµένων Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2004 ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τις εκφωνήσεις των ερωτηµάτων και τις όποιες οδηγίες υπάρχουν σε κάθε ερώτηµα. Η εξέταση πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Ακεραιότητα και Ασφάλεια Μέρος 1 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων με βάση slides από A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database System Concepts, 5 th edition Περιορισμοί πεδίου τιμών Περιορισμοί ακεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

DELETE, UPDATE, INSERT.

DELETE, UPDATE, INSERT. Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL DELETE, UPDATE, INSERT Αθανάσιος Σταυρακούδης http://stavrakoudis.econ.uoi.gr Άνοιξη 2014 1 / 88 Περιεχόμενα 1 Γενικά για την αποθήκευση δεδομένων και την ενημέρωση της

Διαβάστε περισσότερα