Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων"

Transcript

1 Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα από. (η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Τράπεζα») Και αφετέρου.. (ο/η οποίος/-α) στο εξής θα αποκαλείται «Πελάτης») Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1) Το παρόν καθώς και κάθε τυχόν συμπλήρωμά του αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα η οποία υπεγράφη την μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη (εφεξής «η Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»). Σε περίπτωση οιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ του παρόντος και της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα υπερισχύουν οι όροι του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν. 2) Το παρόν παράρτημα αφορά σε παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών οι οποίες θα διενεργούνται σε αγορές παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καλύπτει τις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών που θα προσφέρει Τράπεζα στον Πελάτη μέσω του εκάστοτε φορέα εκκαθάρισης συναλλαγών, υπερισχύει δε και καταργεί κάθε προηγούμενη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ των μερών επί του αυτού αντικειμένου. Άρθρο 1. Ορισμοί Στο παρόν παράρτημα οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που ακολουθεί : 1.1. Αγορά Παραγώγων: η οργανωμένη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ») και κάθε άλλη οργανωμένη αγορά παραγώγων ή πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (εφεξής «ΠΜΔ») κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3606/2007 για τις «Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» για τις οποίες η Τράπεζα έχει δηλώσει ότι αναλαμβάνει την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε αυτές Ανοικτή θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε συναλλασσόμενου που απορρέουν από Συναλλαγές επί παραγώγων σε Αγορά Παραγώγων. Η αποτύπωση αυτή μπορεί να γίνει ως προς οποιοδήποτε σχετικό μέγεθος, ενδεικτικά: αριθμό συμβάσεων, ποσότητα υποκείμενης αξίας ή αξία υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων. 1

2 1.3. Γεγονός Υπερημερίας («Event of Default»): Είναι ένα από τα ενδεικτικώς παρακάτω αναφερόμενα υπό έως και γεγονότα, τα οποία, εφόσον επέλθουν στο πρόσωπο του Πελάτη, η Τράπεζα δύναται να ασκήσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα που διαλαμβάνονται στον όρο 10 της παρούσας, στο νόμο ή/και στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: Ο Πελάτης δεν προβαίνει σε προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του αρχικού ή του εκάστοτε συμπληρωματικού περιθωρίου ασφάλισης κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Ο Πελάτης υπέβαλε αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση αναγκαστικής διαχειρίσεως ή αίτηση υπαγωγής σε οιαδήποτε ανάλογη διαδικασία ή αποφασίστηκε η λύση του ή βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής αδυναμίας που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τράπεζας, να οδηγήσει σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις Εάν υποβληθεί κατά του Πελάτη αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση λύσης του ή αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης, από οιονδήποτε τρίτο ή αίτηση υπαγωγής σε οιαδήποτε ανάλογη διαδικασία ή βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής αδυναμίας που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τράπεζας, να οδηγήσει οποιονδήποτε τρίτο σε κατάθεση παρόμοιας αίτησης Εάν ο Πελάτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου δικαίου από το οποίο διέπεται Ο Πελάτης αναμένεται, κατά την κρίση της Τράπεζας, λόγω της γενικότερης οικονομικής του κατάστασης, να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε Συναλλαγή επί παραγώγων Ο Πελάτης δεν εκπληρώνει μία από τις αναφερόμενες στον όρο 11 της παρούσας σύμβασης «Δηλώσεις Πελάτη» και παρέλθει μία (1) εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Τράπεζα Ο Πελάτης: α) προβαίνει σε ρευστοποίηση σημαντικού μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή σε μεταβίβαση ή συγχώνευση με άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και / ή β) τα εναπομείναντα από την ως άνω ρευστοποίηση, μεταβίβαση ή συγχώνευση περιουσιακά στοιχεία δεν αρκούν, σύμφωνα με την κρίση της Τράπεζας, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση Ο Πελάτης προβαίνει σε αλλαγή της νομικής του μορφής ή σε παραχώρηση του ελέγχου της διοικήσεώς του, και η αλλαγή ή παραχώρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την κρίση της Τράπεζας, να μην είναι σε θέση ο Πελάτης να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση Ο Πελάτης παραλείπει να συμμορφωθεί ή να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας σύμβασης Δήλωση: Η δήλωση βούλησης που διαβιβάζεται στην Αγορά Παραγώγων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαπραγμάτευσης και συνιστά είτε προσφορά είτε αποδοχή άλλης δήλωσης με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγής σε παράγωγα Εκκαθάριση: Η διαδικασία καθορισμού ανοικτών θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, και διασφάλισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο, για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρούσα, η εκκαθάριση των Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων γίνεται μέσω Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας («omnibus account») 1.6. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο κωδικός διαπραγμάτευσης που χειρίζεται για κάθε Αγορά Παραγώγων Μέλος Αγοράς Παραγώγων για την διενέργεια Συναλλαγών επί παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον κανονισμό της οικείας Αγοράς Παραγώγων Κωδικός Εκκαθάρισης: Ο κωδικός που τηρεί η Τράπεζα ανά Πελάτη, μέσω του οποίου διενεργεί την Εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό του Πελάτη σε Αγορά Παραγώγων Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο Λογαριασμός που τηρεί η Τράπεζα στον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών της συνολικά Μέλος Αγοράς Παραγώγων: Η ΕΠΕΥ που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη για τη διαβίβαση δήλωσης βούλησής του στην οικεία Αγορά Παραγώγων. 2

3 1.10. Πελάτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελούνται συναλλαγές σε Αγορά Παραγώγων για τις οποίες η Τράπεζα έχει αναλάβει την Εκκαθάριση Περιθώριο ασφάλισης (margin): Η συνολική εκάστοτε αποτιμώμενη αξία σε μετρητά ή κινητές αξίες ή τυχόν άλλες μορφές εξασφάλισης, που παρέχεται από τον Πελάτη στην Τράπεζα για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Τράπεζα και των κινδύνων που κατά την κρίση της απορρέουν ή σχετίζονται με την εκκαθάριση Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων Συναλλαγές επί παραγώγων: Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις Αγορές Παραγώγων, βάσει συμβάσεων με τον Πελάτη και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες οικείους νόμους και κανονιστικές διατάξεις Φορέας Εκκαθάρισης: Ο εκάστοτε φορέας εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων, ενδεικτικά δε α) για το ΧΑ η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ΕΤΕΚ»), όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων της ΕΤΕΚ, β) για το ΕUREX η EUREX CLEARING ΑG και γ) για τις λοιπές Αγορές Παραγώγων οι συνεργαζόμενες, κατά την κρίση της Τράπεζας, αλλοδαπές ή ημεδαπές, ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών Χρηματικός διακανονισμός: Τα χρηματικά ποσά, πιστωτικά ή χρεωστικά, που προκύπτουν από την Εκκαθάριση των Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων. Άρθρο 2. Κωδικός Εκκαθάρισης 2.1. Ο Πελάτης με την παρούσα σύμβαση δίνει την εντολή στην Τράπεζα να ανοίξει Κωδικό Εκκαθάρισης στα συστήματά της προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει ο κανονισμός του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει να συνδεθούν με τον Κωδικό Εκκαθάρισης ένας ή περισσότεροι Κωδικοί Διαπραγμάτευσης που τηρεί ο Πελάτης σε μέλη της Αγοράς Παραγώγων, εφόσον επιτραπεί η σύνδεση με περισσότερους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης. Στον συνδεδεμένο Κωδικό Εκκαθάρισης θα μεταφέρονται για εκκαθάριση όλες οι Συναλλαγές επί παραγώγων που πραγματοποιούνται μέσω των Κωδικών Διαπραγμάτευσης εφόσον η Τράπεζα συνεργάζεται με τα αντίστοιχα μέλη της Αγοράς Παραγώγων για την εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων του Πελάτη. Ο Κωδικός Εκκαθάρισης, ο αριθμός λογαριασμού του Περιθωρίου Ασφάλισης του Πελάτη καθώς και ο/οι συνδεδεμένος/-οι Κωδικός/-οί Διαπραγμάτευσης (εφόσον επιτραπεί η σύνδεση με περισσότερους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης) του Πελάτη είναι οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα Α της παρούσας και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα απαιτείται η εκ νέου υπογραφή του Παραρτήματος Α από τα Μέρη Σε περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία της Τράπεζας με το μέλος του ΧΑ ή της Αγοράς Παραγώγων που τηρεί τον Κωδικό Διαπραγμάτευσης του Πελάτη και διενεργεί τις Συναλλαγές του επί παραγώγων, η Τράπεζα δικαιούται άμεσα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης για τις Συναλλαγές επί παραγώγων του Πελάτη που συνδέονται με το συγκεκριμένο κωδικό και που παρέχει σύμφωνα με την παρούσα και στην συνέχεια οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη, ο οποίος δύναται να επιλέξει είτε τη μεταφορά της θέσης του σε άλλο εκκαθαριστικό μέλος ή την υποκατάσταση του οικείου Μέλους της Αγοράς Παραγώγων από την ίδια την Τράπεζα για τους σκοπούς κλεισίματος των τυχόν ανοικτών θέσεων του Πελάτη, ενημερώνοντας σχετικά την Τράπεζα. Ο Πελάτης με την παρούσα παρέχει την ρητή και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Τράπεζα να υποκατασταθεί στη θέση του οικείου Μέλους της Αγοράς Παραγώγων, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αδρανεί, καθυστερεί ή παραλείπει να ενημερώσει την Τράπεζα για την επιλογή του σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Με την υπογραφή της παρούσας ο Πελάτης παρέχει στον Φορέα Εκκαθάρισης και στην Τράπεζα (χειριστής 534) εξουσιοδότηση χρήσης ως χειριστές λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμό του Πελάτη στο ΣΑΤ. Άρθρο 3. Όροι ως προς την εκκαθάριση Συναλλαγών επί παραγώγων 3.1. Οι Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη μέσω του/των συνδεδεμένου/ων Κωδικού/ών Διαπραγμάτευσης θα μεταφέρονται για Εκκαθάριση στον Κωδικό Εκκαθάρισης που τηρεί η Τράπεζα. 3

4 3.2. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε τυχόν μη εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του Πελάτη ή πρόκληση ζημίας στον Πελάτη εκ μέρους οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων που διενεργεί τη συναλλαγή, του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, του εκάστοτε Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κλπ Η εκκαθάριση των Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων σε Αγορά Παραγώγων περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδικασίες που διαλαμβάνονται στον Ι Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει ή στον κανονισμό της εκάστοτε Αγοράς Παραγώγων ή Φορέα Εκκαθάρισης Η τυχόν ενημέρωση της Τράπεζας από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης για το είδος και ακριβές ύψος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Φορέα Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Πελάτη για τον προσδιορισμό και τον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων αυτών από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης. Ο Πελάτης με το παρόν αποδέχεται τους όρους λειτουργίας και τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από Συναλλαγές επί παραγώγων που αποτελούν αρμοδιότητα του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους διαδικτυακούς τόπους όπου μπορεί να λάβει γνώση των κανονισμών των Αγορών Παραγώγων και των Φορέων Εκκαθάρισης, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των εισηγμένων σε αυτές παραγώγων προϊόντων. Άρθρο 4. Όροι ως προς το περιθώριο ασφάλισης 4.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4.6 και 4.7 του παρόντος άρθρου, το Περιθώριο Ασφάλισης παρέχεται από τον Πελάτη σε μετρητά και εξασφαλίζει την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που μπορεί να προκύψουν από τις Συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του σε Αγορά Παραγώγων Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να ανοίξει σε αυτή πριν την ενεργοποίηση του Κωδικού Εκκαθάρισης έναν ή περισσότερους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης επ ονόματί του σε οποιοδήποτε νόμισμα, επί των οποίων συστήνεται συμβατικό ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και δια της υπογραφής των σχετικών προς τούτο «Συμβάσεων Λογαριασμού Κάλυψης Περιθωρίου Ασφάλισης σε Μετρητά» σε Ευρώ ή/και σε Ξένο Νόμισμα. Δικαίωμα κίνησης των λογαριασμών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες ως άνω συμβάσεις, έχει αποκλειστικά και μόνο η Τράπεζα. 4.3 Η ελάχιστη αξία του αρχικού και του συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης που υποχρεούται εκάστοτε ο Πελάτης να διαθέτει στην Τράπεζα ορίζεται από την Τράπεζα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια Η Τράπεζα θα υπολογίσει το αρχικό και εν συνεχεία θα υπολογίζει καθημερινά το απαιτούμενο ύψος του συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης για όλες τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη. Η εν λόγω υποχρέωση παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης που καθορίζεται από την Τράπεζα μπορεί να υπερβαίνει την υποχρέωση παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης που τυχόν ορίζει η οικεία Αγορά Παραγώγων ή ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης. Περαιτέρω, ο εν λόγω υπολογισμός εκ μέρους της Τράπεζας ενδέχεται να λαμβάνει υπόψη στοιχεία που παρέχει ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης στην Τράπεζα και, στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σφάλμα που προέρχεται από στοιχεία που τυχόν έχει παράσχει ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει τις μεθόδους υπολογισμού και αποτίμησης οποιασδήποτε μεταβλητής για τον καθορισμό του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον Πελάτη με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος το ύψος του αρχικού και του εκάστοτε τυχόν απαιτούμενου συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης και ο Πελάτης οφείλει να έχει κατατεθειμένο αυτό στον οικείο λογαριασμό κάλυψης περιθωρίου ασφάλισης ή/και να έχει χορηγήσει το Περιθώριο Ασφάλισης με έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 4.6 και 4.7, του παρόντος όρου εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων: για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί τη γνωστοποίηση, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την ίδια (εργάσιμη) ημέρα της γνωστοποίησης.. 4

5 4.6. Για την κάλυψη του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης συναινεί ρητά με την παρούσα για την μεταφορά εκ μέρους της Τράπεζας, κινητών αξιών κυριότητας του Πελάτη από τον Λογαριασμό Αξιών της μερίδας του Πελάτη (σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας) υπό τον χειρισμό της Τράπεζας, σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών Πελατείας της Τράπεζας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 α του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΦΕΚ Β 901/ ) και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα για την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας για την ανωτέρω μεταφορά αξιών σχετικής ενέργειας. Περαιτέρω, ο Πελάτης βεβαιώνει με την παρούσα ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η ανωτέρω μεταφορά κινητών αξιών σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών Πελατείας της Τράπεζας Εφόσον η Τράπεζα συναινεί προς τούτο εγγράφως, για την κάλυψη του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, είναι δυνατή η δέσμευση ή/και ενεχύραση ή/και η παροχή εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του Ν. 3301/2004 (εφόσον ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο) επί κινητών αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή άλλου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης ή επί άλλων κατά την κρίση της Τράπεζας- άκρως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, δια της υπογραφής των τυχόν απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό συμβατικών ή άλλων εγγράφων που υποδεικνύονται εκάστοτε από την Τράπεζα στον Πελάτη. Παράλληλα η Τράπεζα δύναται να ορίζει από καιρού εις καιρόν την μέθοδο με την οποία αποτιμώνται σε χρηματικό ισοδύναμο οι κινητές αξίες ή τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία Ο Πελάτης με την παρούσα συναινεί ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα στην εκ μέρους της Τράπεζας χρήση των τυχόν παρεχόμενων σε αυτή ως Περιθώριο Ασφάλισης κινητών αξιών ή/και περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, σύμφωνα με τις παρ και 4.7 του παρόντος άρθρου, ως ασφάλεια της ίδιας της Τράπεζας υπέρ της ΕΤΕΚ ή του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, καθώς και στην εκ μέρους της ΕΤΕΚ ή του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης άσκηση του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ ή τον κανονισμό του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, και εξουσιοδοτεί ρητά την Τράπεζα να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οιασδήποτε γνωστοποίησης ή άλλης ενέργειας τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση σύστασης της σχετικής εξασφάλισης) Εφόσον για την κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης έχουν μεταφερθεί κινητές αξίες σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών πελατείας της Τράπεζας σύμφωνα με την 4.6. ανωτέρω ή είναι δεσμευμένες κινητές αξίες ή μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον όρο 4.7. ανωτέρω, που υπερβαίνουν σε χρηματικό ισοδύναμο το ύψος του εκάστοτε απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης δύναται να αναλάβει το επιπλέον, μόνο εφόσον η Τράπεζα ρητά συναινεί προς τούτο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται ουδεμία υποχρέωση του Πελάτη προς την Τράπεζα προερχόμενη από την εκκαθάριση των Συναλλαγών του σε Αγορά Παραγώγων και μόνον εφόσον ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης συναινέσει στην εν λόγω αποδέσμευση, όπου απαιτείται η συναίνεσή του από τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις Ρητώς συμφωνείται ότι στο παρόν άρθρο αλλά και στο σύνολο της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ /1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών. Άρθρο 5. Όροι ως προς τον ημερήσιο ή περιοδικό διακανονισμό 5.1. Σε περίπτωση που οι προδιαγραφές του παράγωγου προϊόντος προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, η Τράπεζα υπολογίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τη μέθοδο του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης και ενημερώνει τον Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Σε περίπτωση κατά την οποία από τον διακανονισμό προέκυψαν απαιτήσεις κατά του Πελάτη, αυτός οφείλει να έχει καταβάλλει στην Τράπεζα (στον οικείο λογαριασμό κάλυψης περιθωρίου ασφάλισης ή όπως άλλως συμφωνηθεί) το ποσό της απαίτησης, για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την κατά την παρ ενημέρωση, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως 5

6 το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την ίδια (εργάσιμη) ημέρα της κατά την παρ ενημέρωσης.. Άρθρο 6. Όροι ως προς το διακανονισμό παραγώγων κατά την άσκηση ή λήξη 6.1. Εάν οι προδιαγραφές του παράγωγου προϊόντος προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό ή και παράδοση των υποκειμένων αξιών («διακανονισμός με φυσική παράδοση») κατά την άσκηση ή λήξη παραγώγου, η Τράπεζα υπολογίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τη μέθοδο του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης και ενημερώνει τον Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Σε περίπτωση κατά την οποία προέκυψαν απαιτήσεις κατά του Πελάτη (λόγω υποχρέωσης παραλαβής αξιών εκ μέρους του Πελάτη) αυτός οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό της απαίτησης, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άσκηση ή τη λήξη του παραγώγου προϊόντος Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικότερες προδιαγραφές των παράγωγων προϊόντων που καθορίζουν τα χρονικά όρια και την ειδικότερη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα συντελεστεί η φυσική παράδοση των υποκείμενων αξιών. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση της υποκείμενης αξίας γίνεται βάσει της αρχής της παράδοσης έναντι καταβολής του τιμήματος Η φυσική παράδοση των υποκείμενων αξιών μπορεί να ανατεθεί από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή σε τράπεζες ή σε άλλους φορείς εκκαθάρισης ή να πραγματοποιηθεί μέσω του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου που διαχειρίζεται η Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στους κανονισμούς εκκαθάρισης συναλλαγών του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης οφείλει να προβεί σε παράδοση υποκείμενων αξιών, ο Πελάτης παρέχει τις προς παράδοση αξίες στην Τράπεζα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω του χειριστή της 534 στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων) μέσα στις εκάστοτε προβλεπόμενες προθεσμίες. Περαιτέρω ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν προβαίνει για οιονδήποτε λόγο σε εμπρόθεσμη παράδοση των υποκείμενων αξιών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, να προβαίνει η Τράπεζα άμεσα και για λογαριασμό του σε αγορά των προς παράδοση αξιών από την χρηματιστηριακή αγορά στην οποία αυτές διαπραγματεύονται και κατά την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με οποιαδήποτε τυχόν έξοδα και αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αμοιβών ή εξόδων τρίτων ή της οικείας αγοράς) για την διενέργεια των συναλλαγών αυτών. Η παρούσα εντολή ισχύει σε κάθε περίπτωση φυσικής παράδοσης αξιών. Για τον σκοπό αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χειρίζεται ελεύθερα τον λογαριασμό ΣΑΤ του Πελάτη στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Τέλος, ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης οφείλει να προβεί σε φυσική παράδοση εμπορευμάτων (commodities), να προβαίνει η Τράπεζα στο έγκαιρο κλείσιμο της θέσης του, ώστε να αποφευχθεί η φυσική παράδοση και να ακολουθήσει χρηματικός διακανονισμός. Άρθρο 7. Κατάρτιση Συναλλαγής από Μέλος Αγοράς Παραγώγων Η Τράπεζα δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση να ελέγχει εάν η Συναλλαγή επί παραγώγων έχει συναφθεί από το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων που χειρίζεται τον συνδεδεμένο Κωδικό Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με όρους της οικείας σύμβασης μεταξύ του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων και του Πελάτη και τις τυχόν σχετικές εντολές ή/και οδηγίες του Πελάτη προς το οικείο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων. Άρθρο 8. Παροχή Πληροφόρησης στον Πελάτη 8.1. Ο Πελάτης ενημερώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από την Τράπεζα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από την ανοικτή του θέση που τηρείται στον Κωδικό Εκκαθάρισής του. Όλες οι ειδοποιήσεις, οδηγίες, επιβεβαιώσεις και κάθε είδους επικοινωνίες που θα δίνονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων είναι έγκυρες εάν γίνονται 6

7 είτε με το ταχυδρομείο είτε με fax είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή ακόμη και τηλεφωνικά στο ή από το συγκεκριμένο τμήμα της Τράπεζας, καθώς και μέσω άλλων εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας που τυχόν παρέχει η Τράπεζα. Οι πληροφορίες θεωρούνται ληφθείσες από τον Πελάτη από την στιγμή που η Τράπεζα προβαίνει στην μηχανική διαβίβαση ή αποστολή της σχετικής ενημέρωσης στον Πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας του που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα αμέσως για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του, η δε Τράπεζα ουδεμία ευθύνη υπέχει για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης λόγω μη ειδοποίησης ή μη έγκαιρης ή προσήκουσας ειδοποίησης της Τράπεζας για οιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα δύναται να μαγνητοφωνεί όλες τις συνομιλίες με τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και ότι τα σχετικά απομαγνητοφωνημένα κείμενα δύνανται να προσκομισθούν από την Τράπεζα ως αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν πλήρη απόδειξη των εντολών και οδηγιών που δόθηκαν από τον Πελάτη, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε εν γένει τυχόν απαιτούμενης διαδικασίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής προκειμένου να επιλυθούν τυχόν διαφορές των μερών σχετικά με το περιεχόμενο των ως άνω συνομιλιών Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν στην ως άνω ενημέρωσή του εκ μέρους της Τράπεζας, θα υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση. Τυχόν μη έγκαιρη υποβολή αντιρρήσεων ισχύει ως ανεπιφύλακτη αποδοχή του περιεχομένου της σχετικής ενημέρωσης από τον Πελάτη Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών O Πελάτης δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση άνευ προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Τράπεζας. Άρθρο 9. Τήρηση τροφοδότη λογαριασμού Ο Πελάτης δύναται να τηρεί στην Τράπεζα έναν τραπεζικό λογαριασμό (ο αριθμός του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα Α ) στον οποίο καταθέτει διάφορα ποσά που χρησιμεύουν για την εκκαθάριση των συναλλαγών του. Ο Πελάτης δίνει σήμερα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε κάθε είδους ανάληψη από τον παραπάνω λογαριασμό, οποιουδήποτε ποσού και για όποιο λόγο η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο για την κάλυψη των υποχρεώσεών του από την εκκαθάριση των συναλλαγών του είτε προς τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, είτε προς την Τράπεζα καθώς και για κάθε άλλου είδους υποχρέωσή του από την παρούσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης τυχόν συμπληρωματικού περιθωρίου ασφάλισης), γνωρίζοντας πως η παρούσα ανέκκλητη εντολή δίνεται και προς το συμφέρον της Τράπεζας. Οι αναλήψεις από τον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό είναι δυνατόν να γίνονται από την Τράπεζα ακόμη και δύο ή περισσότερες φορές ημερησίως, ανάλογα με την ανοικτή θέση του Πελάτη και σύμφωνα με τον κίνδυνο που η Τράπεζα θεωρεί ότι διατηρεί προς τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, για λογαριασμό του Πελάτη. Άρθρο 10. Γεγονός Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη Η Τράπεζα δεν υποχρεούται στην διενέργεια οποιασδήποτε εκκαθάρισης για λογαριασμό του Πελάτη, εάν: α) O Πελάτης δεν είναι ενήμερος στις οικονομικές του υποχρεώσεις β) επέλθει κάποιο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3. της παρούσας Γεγονότα Υπερημερίας ή γ) ο Πελάτης αρνηθεί να προκαταβάλει τυχόν συμπληρωματικό περιθώριο ασφάλισης όταν του ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη, η Τράπεζα δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ασκεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα: α) να προβαίνει κατά την κρίση της σε συναλλαγές κάλυψης για το μερικό ή ολικό κλείσιμο ή εξισορρόπηση της ανοικτής θέσης του Πελάτη που τηρείται στον Κωδικό του. Προς τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα δικαιούται είτε να διαβιβάζει παραγγελίες στα μέλη της Αγοράς Παραγώγων που τηρούν τους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης που είναι συνδεδεμένοι με τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Πελάτη, είτε να ανοίξει για λογαριασμό του Πελάτη Κωδικό 7

8 Διαπραγμάτευσης σε μέλος της Αγοράς Παραγώγων και να διαβιβάζει παραγγελίες μέσω του κωδικού αυτού και γενικότερα να λαμβάνει όλα τα τυχόν προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέτρα κατά του Πελάτη. β) να προβαίνει σε εκκαθαριστικό συμψηφισμό σύμφωνα με το ν. 3301/2004 έναντι του Πελάτη, κατ αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ. γ) να χρησιμοποιεί ή/και να προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση των κινητών αξιών ή των τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων που έχει λάβει ως Περιθώριο Ασφάλισης. δ) να εισπράττει τα τυχόν οφειλόμενα σε αυτή ποσά από τους λογαριασμούς κάλυψης Περιθωρίου Ασφάλισης του Πελάτη. ε) να απαιτεί από τον Πελάτη την καταβολή κάθε οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων, και ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με την παρούσα ότι σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του στην καταβολή οιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Τράπεζα, θα καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος έναντι της Τράπεζας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχληση της Τράπεζας προς τον Πελάτη Η απαρίθμηση των ως άνω δικαιωμάτων της Τράπεζας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ουδόλως την περιορίζει ή άλλως εμποδίζει να λαμβάνει κατά του Πελάτη οιοδήποτε άλλο μέτρο τυχόν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή/και τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή/και τις συμβάσεις παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης με τη μορφή μετρητών ή/και κινητών αξιών εκ μέρους του Πελάτη προς την Τράπεζα. Άρθρο11. Δηλώσεις Πελάτη και Τράπεζας Η Τράπεζα δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έναντι του Πελάτη προς οποιαδήποτε ΕΠΕΥ ή/και μέλος Αγοράς Παραγώγων διαπραγματεύεται για λογαριασμό του Πελάτη, και, επομένως, η Τράπεζα δικαιούται να παρέχει προς την οικεία ΕΠΕΥ ή/και μέλος της Αγοράς Παραγώγων κάθε πληροφορία σχετική με τις Συναλλαγές επί παραγώγων του Πελάτη από το συγκεκριμένο μέλος και αντίστροφα Ο Πελάτης δηλώνει ότι πληροφορήθηκε σχετικά με την δυνατότητα των φορέων των Αγορών Παραγώγων να ακυρώνουν ή/και να τροποποιούν συναφθείσες Συναλλαγές επί παραγώγων ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν διαπιστώθηκε σφάλμα στην συναλλαγή, γεγονός για το οποίο η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον Πελάτη Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι πλήρως ενήμερος σχετικά με τη λειτουργία της οικείας κάθε φορά Αγοράς Παραγώγων, τα χαρακτηριστικά των παραγώγων και τους κινδύνους που απορρέουν από τις Συναλλαγές επί παραγώγων ή/και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης Ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε σχετικά από την Τράπεζα, και παρέχει σε αυτή τη ρητή συναίνεσή του όπως, προς το σκοπό παροχής εκ μέρους της Τράπεζας των επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στην Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, την παρούσα καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αποτελεί με αυτές ενιαίο σύνολο, αποτελέσουν οι συμβάσεις αυτές αντικείμενο επεξεργασίας και, ιδίως, διαβιβαστούν από την Τράπεζα, στην οικεία κάθε φορά Αγορά Παραγώγων, Φορέα Εκκαθάρισης, Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 648/2012 (ΕΜΙR) ή αρμόδια εποπτική αρχή της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού. Ακόμα, ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα τη συναίνεσή του να διαβιβάζει οιαδήποτε τυχόν απαιτούμενα από τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προσωπικά ή άλλα δεδομένα του Πελάτη αφορούν στη συναλλακτική του δραστηριότητα στο πλαίσιο της παρούσας όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, θέσεις, συμβόλαια, τιμές, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, επάγγελμα. Προς το σκοπό αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, σε κάθε απαιτούμενη διαβίβαση των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων στις οικείες Αγορές Παραγώγων ή εποπτικές αρχές. Τέλος, ο Πελάτης, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει ότι ενημερώθηκε για το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που έχει στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/ Ο Πελάτης δηλώνει προς την Τράπεζα στο Παράρτημα Α τις πάγιες οδηγίες μεταφοράς μετοχών και πληρωμής μετρητών, σύμφωνα με τις οποίες η Τράπεζα μπορεί να μεταφέρει χρήματα ή και κινητές αξίες Ο Πελάτης δηλώνει ότι, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ως πρόσωπο συνδεόμενο με τις Η.Π.Α. («US Person») αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει ένα από τα 8

9 προβλεπόμενα έντυπα πιστοποίησης φορολογικών στοιχείων (ενδεικτικά W-8 BEN, W-8 BEN-E ή W-9, αναλόγως). Δηλώνει, επίσης, ότι σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει την αιτούμενη από την Τράπεζα πληροφόρηση προκειμένου να αναγνωριστεί ως US Person ή να συμπληρώσει τα ως άνω έντυπα, θα θεωρηθεί, ως μη συνεργάσιμο πρόσωπο αναφορικά με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων κατά την σχετική αμερικανική φορολογική νομοθεσία («FATCA»). Ο Πελάτης, επίσης, αποδέχεται το ενδεχόμενο η Τράπεζα να υποχρεωθεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της FATCA, σε παρακράτηση ποσού 30% σε συγκεκριμένου τύπου πληρωμές που προέρχονται από τις Η.Π.Α και τον αφορούν. Περαιτέρω, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα δεν φέρει έναντί του οποιασδήποτε ευθύνη σχετικά με την παρακράτηση αυτή Ο Πελάτης, εφόσον είναι υπόχρεος προς τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 648/2012 (ΕΜΙR) και τους κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, δηλώνει ότι έχει αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης νομικών οντοτήτων, LEI (Legal Entity Identifier) ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών κατ εφαρμογή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου. Άρθρο12. Εξόφληση προμηθειών Φορολογικές υποχρεώσεις- Επιβολή προστίμων Ο Πελάτης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας της εκκαθάρισης, υποχρεούται να εξοφλεί τις εκάστοτε χρεωθείσες από την Τράπεζα, το οικείο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων και τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης προμήθειες και έξοδα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του στην οικεία Αγορά Παραγώγων, για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί τη σχετική ενημέρωσή του, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την (εργάσιμη) ημέρα της ενημέρωσής του. Οι χρεώσεις της Τράπεζας προκύπτουν από το τιμολόγιο της Τράπεζας, γνώση του οποίου, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει λάβει ο Πελάτης ή συμφωνούνται ειδικώς με τον Πελάτη. Κάθε μεταβολή του τιμολογίου της Τράπεζας γνωστοποιείται στον Πελάτη μέσω της αποστολής των προβλεπομένων ενημερωτικών καταστάσεων (statements) Κάθε είδους απαίτηση της Τράπεζας κατά του Πελάτη προερχόμενη από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση θεωρείται βεβαία και εκκαθαρισμένη και συμφωνείται ότι αποδεικνύεται πλήρως από τα εκδοθέντα για λογαριασμό του Πελάτη πινακίδια συναλλαγής ή την εκδοθείσα από την Τράπεζα ημερήσια κίνηση λογαριασμού (statements). Σε περίπτωση μη διατύπωσης από τον Πελάτη εγγράφων αντιρρήσεων σχετικά με τα παραπάνω εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης θα τεκμαίρεται η εκ μέρους του Πελάτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω συναλλαγών, δοσοληψιών και απαιτήσεων της Τράπεζας εναντίον του και του εν γένει περιεχομένου της οικείας ενημέρωσης Ο Πελάτης βαρύνεται με ή άλλως υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα ή σε κάθε αρμόδια Αρχή, πάσης φύσεως φόρο, τέλος, ή άλλη επιβάρυνση που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υποχρεούται η Τράπεζα είτε να καταβάλλει είτε να παρακρατεί και να αποδίδει σε αρμόδια Αρχή, σε σχέση με συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση που η Τράπεζα κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά ή βεβαιωθούν αυτά σε βάρος της, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα ποσά αυτά εντόκως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας αμέσως μόλις κληθεί για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα Ο Πελάτης υποχρεούται, αμέσως μόλις κληθεί προς τούτο από την Τράπεζα, να καταβάλει κάθε πρόστιμο ή κάθε είδους ποινή τυχόν επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας από Aγορά Παραγώγων ή τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης ή αρμόδια εποπτική αρχή, ακόμη και αν βεβαιωθεί εις βάρος της Τράπεζας. Άρθρο 13. Καταγγελία Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται ως αορίστου χρόνου και δύναται να καταγγελθεί από οιοδήποτε μέρος οποτεδήποτε με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προς τον αντισυμβαλλόμενο. 9

10 13.2. Η Τράπεζα δύναται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα με άμεση ισχύ σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη, ή εφόσον, κατά την κρίση της, δεν δύναται πλέον για οιονδήποτε λόγο να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες που διαλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση Με την επιφύλαξη του όρου 10.1, η καταγγελία της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών από συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί πριν την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας Η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ισχύ και τη δεσμευτικότητα της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Άρθρο 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δικαιοδοσία Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων απορρέουσα από την παρούσα θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΧ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΡΙΔΑ Σ.Α.Τ. : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Σ.Α.Τ.: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΧΑ): ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 11

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Στην Αθήνα σήµερα την του µηνός του έτους 200 µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσετε, συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματιστή-διαπραγματευτή,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Στην Αθήνα, σήμερα την 2 α Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ: Αφενός Της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κοραή αρ. 4 και συμβάλλεται στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στην Αθήνα, σήμερα.., μεταξύ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ: 1) της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΕΠΕΥ / Α.Ε.Ε. Ι. Εταιρικά 1. ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο ΜΑΕ της απόφασης της αρµόδιας Νοµαρχίας για την παροχή άδειας σύστασης και την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα