Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων"

Transcript

1 Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα από. (η οποία στο εξής θα αποκαλείται «Τράπεζα») Και αφετέρου.. (ο/η οποίος/-α) στο εξής θα αποκαλείται «Πελάτης») Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1) Το παρόν καθώς και κάθε τυχόν συμπλήρωμά του αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα η οποία υπεγράφη την μεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη (εφεξής «η Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»). Σε περίπτωση οιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ του παρόντος και της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα υπερισχύουν οι όροι του παρόντος, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παρόν. 2) Το παρόν παράρτημα αφορά σε παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών οι οποίες θα διενεργούνται σε αγορές παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και καλύπτει τις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών που θα προσφέρει Τράπεζα στον Πελάτη μέσω του εκάστοτε φορέα εκκαθάρισης συναλλαγών, υπερισχύει δε και καταργεί κάθε προηγούμενη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ των μερών επί του αυτού αντικειμένου. Άρθρο 1. Ορισμοί Στο παρόν παράρτημα οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που ακολουθεί : 1.1. Αγορά Παραγώγων: η οργανωμένη αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ») και κάθε άλλη οργανωμένη αγορά παραγώγων ή πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης (εφεξής «ΠΜΔ») κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3606/2007 για τις «Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» για τις οποίες η Τράπεζα έχει δηλώσει ότι αναλαμβάνει την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε αυτές Ανοικτή θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων οποιουδήποτε συναλλασσόμενου που απορρέουν από Συναλλαγές επί παραγώγων σε Αγορά Παραγώγων. Η αποτύπωση αυτή μπορεί να γίνει ως προς οποιοδήποτε σχετικό μέγεθος, ενδεικτικά: αριθμό συμβάσεων, ποσότητα υποκείμενης αξίας ή αξία υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων. 1

2 1.3. Γεγονός Υπερημερίας («Event of Default»): Είναι ένα από τα ενδεικτικώς παρακάτω αναφερόμενα υπό έως και γεγονότα, τα οποία, εφόσον επέλθουν στο πρόσωπο του Πελάτη, η Τράπεζα δύναται να ασκήσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα που διαλαμβάνονται στον όρο 10 της παρούσας, στο νόμο ή/και στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών: Ο Πελάτης δεν προβαίνει σε προσήκουσα ή/και εμπρόθεσμη καταβολή των οικονομικών υποχρεώσεών του, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του αρχικού ή του εκάστοτε συμπληρωματικού περιθωρίου ασφάλισης κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 4 του παρόντος Ο Πελάτης υπέβαλε αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση αναγκαστικής διαχειρίσεως ή αίτηση υπαγωγής σε οιαδήποτε ανάλογη διαδικασία ή αποφασίστηκε η λύση του ή βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής αδυναμίας που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τράπεζας, να οδηγήσει σε μία από τις προαναφερόμενες καταστάσεις Εάν υποβληθεί κατά του Πελάτη αίτηση πτωχεύσεως ή αίτηση λύσης του ή αίτηση αναγκαστικής διαχείρισης, από οιονδήποτε τρίτο ή αίτηση υπαγωγής σε οιαδήποτε ανάλογη διαδικασία ή βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής αδυναμίας που είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τράπεζας, να οδηγήσει οποιονδήποτε τρίτο σε κατάθεση παρόμοιας αίτησης Εάν ο Πελάτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή σε άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου δικαίου από το οποίο διέπεται Ο Πελάτης αναμένεται, κατά την κρίση της Τράπεζας, λόγω της γενικότερης οικονομικής του κατάστασης, να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε Συναλλαγή επί παραγώγων Ο Πελάτης δεν εκπληρώνει μία από τις αναφερόμενες στον όρο 11 της παρούσας σύμβασης «Δηλώσεις Πελάτη» και παρέλθει μία (1) εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την Τράπεζα Ο Πελάτης: α) προβαίνει σε ρευστοποίηση σημαντικού μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή σε μεταβίβαση ή συγχώνευση με άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και / ή β) τα εναπομείναντα από την ως άνω ρευστοποίηση, μεταβίβαση ή συγχώνευση περιουσιακά στοιχεία δεν αρκούν, σύμφωνα με την κρίση της Τράπεζας, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση Ο Πελάτης προβαίνει σε αλλαγή της νομικής του μορφής ή σε παραχώρηση του ελέγχου της διοικήσεώς του, και η αλλαγή ή παραχώρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την κρίση της Τράπεζας, να μην είναι σε θέση ο Πελάτης να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση Ο Πελάτης παραλείπει να συμμορφωθεί ή να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της παρούσας σύμβασης Δήλωση: Η δήλωση βούλησης που διαβιβάζεται στην Αγορά Παραγώγων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαπραγμάτευσης και συνιστά είτε προσφορά είτε αποδοχή άλλης δήλωσης με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγής σε παράγωγα Εκκαθάριση: Η διαδικασία καθορισμού ανοικτών θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, και διασφάλισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο, για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρούσα, η εκκαθάριση των Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων γίνεται μέσω Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας («omnibus account») 1.6. Κωδικός Διαπραγμάτευσης: Ο κωδικός διαπραγμάτευσης που χειρίζεται για κάθε Αγορά Παραγώγων Μέλος Αγοράς Παραγώγων για την διενέργεια Συναλλαγών επί παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στον κανονισμό της οικείας Αγοράς Παραγώγων Κωδικός Εκκαθάρισης: Ο κωδικός που τηρεί η Τράπεζα ανά Πελάτη, μέσω του οποίου διενεργεί την Εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό του Πελάτη σε Αγορά Παραγώγων Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας: Ο Λογαριασμός που τηρεί η Τράπεζα στον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης για την Εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών της συνολικά Μέλος Αγοράς Παραγώγων: Η ΕΠΕΥ που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Πελάτη για τη διαβίβαση δήλωσης βούλησής του στην οικεία Αγορά Παραγώγων. 2

3 1.10. Πελάτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελούνται συναλλαγές σε Αγορά Παραγώγων για τις οποίες η Τράπεζα έχει αναλάβει την Εκκαθάριση Περιθώριο ασφάλισης (margin): Η συνολική εκάστοτε αποτιμώμενη αξία σε μετρητά ή κινητές αξίες ή τυχόν άλλες μορφές εξασφάλισης, που παρέχεται από τον Πελάτη στην Τράπεζα για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του Πελάτη προς την Τράπεζα και των κινδύνων που κατά την κρίση της απορρέουν ή σχετίζονται με την εκκαθάριση Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων Συναλλαγές επί παραγώγων: Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στις Αγορές Παραγώγων, βάσει συμβάσεων με τον Πελάτη και σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες οικείους νόμους και κανονιστικές διατάξεις Φορέας Εκκαθάρισης: Ο εκάστοτε φορέας εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων, ενδεικτικά δε α) για το ΧΑ η «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ΕΤΕΚ»), όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων της ΕΤΕΚ, β) για το ΕUREX η EUREX CLEARING ΑG και γ) για τις λοιπές Αγορές Παραγώγων οι συνεργαζόμενες, κατά την κρίση της Τράπεζας, αλλοδαπές ή ημεδαπές, ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών Χρηματικός διακανονισμός: Τα χρηματικά ποσά, πιστωτικά ή χρεωστικά, που προκύπτουν από την Εκκαθάριση των Συναλλαγών του Πελάτη επί παραγώγων. Άρθρο 2. Κωδικός Εκκαθάρισης 2.1. Ο Πελάτης με την παρούσα σύμβαση δίνει την εντολή στην Τράπεζα να ανοίξει Κωδικό Εκκαθάρισης στα συστήματά της προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει ο κανονισμός του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει να συνδεθούν με τον Κωδικό Εκκαθάρισης ένας ή περισσότεροι Κωδικοί Διαπραγμάτευσης που τηρεί ο Πελάτης σε μέλη της Αγοράς Παραγώγων, εφόσον επιτραπεί η σύνδεση με περισσότερους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης. Στον συνδεδεμένο Κωδικό Εκκαθάρισης θα μεταφέρονται για εκκαθάριση όλες οι Συναλλαγές επί παραγώγων που πραγματοποιούνται μέσω των Κωδικών Διαπραγμάτευσης εφόσον η Τράπεζα συνεργάζεται με τα αντίστοιχα μέλη της Αγοράς Παραγώγων για την εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων του Πελάτη. Ο Κωδικός Εκκαθάρισης, ο αριθμός λογαριασμού του Περιθωρίου Ασφάλισης του Πελάτη καθώς και ο/οι συνδεδεμένος/-οι Κωδικός/-οί Διαπραγμάτευσης (εφόσον επιτραπεί η σύνδεση με περισσότερους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης) του Πελάτη είναι οι αναφερόμενοι στο Παράρτημα Α της παρούσας και για οποιαδήποτε τροποποίησή τους θα απαιτείται η εκ νέου υπογραφή του Παραρτήματος Α από τα Μέρη Σε περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία της Τράπεζας με το μέλος του ΧΑ ή της Αγοράς Παραγώγων που τηρεί τον Κωδικό Διαπραγμάτευσης του Πελάτη και διενεργεί τις Συναλλαγές του επί παραγώγων, η Τράπεζα δικαιούται άμεσα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης για τις Συναλλαγές επί παραγώγων του Πελάτη που συνδέονται με το συγκεκριμένο κωδικό και που παρέχει σύμφωνα με την παρούσα και στην συνέχεια οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη, ο οποίος δύναται να επιλέξει είτε τη μεταφορά της θέσης του σε άλλο εκκαθαριστικό μέλος ή την υποκατάσταση του οικείου Μέλους της Αγοράς Παραγώγων από την ίδια την Τράπεζα για τους σκοπούς κλεισίματος των τυχόν ανοικτών θέσεων του Πελάτη, ενημερώνοντας σχετικά την Τράπεζα. Ο Πελάτης με την παρούσα παρέχει την ρητή και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Τράπεζα να υποκατασταθεί στη θέση του οικείου Μέλους της Αγοράς Παραγώγων, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αδρανεί, καθυστερεί ή παραλείπει να ενημερώσει την Τράπεζα για την επιλογή του σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Με την υπογραφή της παρούσας ο Πελάτης παρέχει στον Φορέα Εκκαθάρισης και στην Τράπεζα (χειριστής 534) εξουσιοδότηση χρήσης ως χειριστές λογαριασμού στη Μερίδα Επενδυτή και στο Λογαριασμό του Πελάτη στο ΣΑΤ. Άρθρο 3. Όροι ως προς την εκκαθάριση Συναλλαγών επί παραγώγων 3.1. Οι Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη μέσω του/των συνδεδεμένου/ων Κωδικού/ών Διαπραγμάτευσης θα μεταφέρονται για Εκκαθάριση στον Κωδικό Εκκαθάρισης που τηρεί η Τράπεζα. 3

4 3.2. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε τυχόν μη εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του Πελάτη ή πρόκληση ζημίας στον Πελάτη εκ μέρους οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων που διενεργεί τη συναλλαγή, του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, του εκάστοτε Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών κλπ Η εκκαθάριση των Συναλλαγών επί Παραγώγων εισηγμένων σε Αγορά Παραγώγων περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδικασίες που διαλαμβάνονται στον Ι Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει ή στον κανονισμό της εκάστοτε Αγοράς Παραγώγων ή Φορέα Εκκαθάρισης Η τυχόν ενημέρωση της Τράπεζας από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης για το είδος και ακριβές ύψος των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εκκαθάριση των Συναλλαγών επί παραγώγων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Φορέα Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη προς τον Πελάτη για τον προσδιορισμό και τον τρόπο υπολογισμού των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων αυτών από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης. Ο Πελάτης με το παρόν αποδέχεται τους όρους λειτουργίας και τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από Συναλλαγές επί παραγώγων που αποτελούν αρμοδιότητα του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει τους διαδικτυακούς τόπους όπου μπορεί να λάβει γνώση των κανονισμών των Αγορών Παραγώγων και των Φορέων Εκκαθάρισης, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των εισηγμένων σε αυτές παραγώγων προϊόντων. Άρθρο 4. Όροι ως προς το περιθώριο ασφάλισης 4.1. Με την επιφύλαξη της παρ. 4.6 και 4.7 του παρόντος άρθρου, το Περιθώριο Ασφάλισης παρέχεται από τον Πελάτη σε μετρητά και εξασφαλίζει την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που μπορεί να προκύψουν από τις Συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του σε Αγορά Παραγώγων Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να ανοίξει σε αυτή πριν την ενεργοποίηση του Κωδικού Εκκαθάρισης έναν ή περισσότερους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς περιθωρίου ασφάλισης επ ονόματί του σε οποιοδήποτε νόμισμα, επί των οποίων συστήνεται συμβατικό ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και δια της υπογραφής των σχετικών προς τούτο «Συμβάσεων Λογαριασμού Κάλυψης Περιθωρίου Ασφάλισης σε Μετρητά» σε Ευρώ ή/και σε Ξένο Νόμισμα. Δικαίωμα κίνησης των λογαριασμών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες ως άνω συμβάσεις, έχει αποκλειστικά και μόνο η Τράπεζα. 4.3 Η ελάχιστη αξία του αρχικού και του συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης που υποχρεούται εκάστοτε ο Πελάτης να διαθέτει στην Τράπεζα ορίζεται από την Τράπεζα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια Η Τράπεζα θα υπολογίσει το αρχικό και εν συνεχεία θα υπολογίζει καθημερινά το απαιτούμενο ύψος του συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης για όλες τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη. Η εν λόγω υποχρέωση παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης που καθορίζεται από την Τράπεζα μπορεί να υπερβαίνει την υποχρέωση παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης που τυχόν ορίζει η οικεία Αγορά Παραγώγων ή ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης. Περαιτέρω, ο εν λόγω υπολογισμός εκ μέρους της Τράπεζας ενδέχεται να λαμβάνει υπόψη στοιχεία που παρέχει ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης στην Τράπεζα και, στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σφάλμα που προέρχεται από στοιχεία που τυχόν έχει παράσχει ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης. Η Τράπεζα δύναται οποτεδήποτε, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει τις μεθόδους υπολογισμού και αποτίμησης οποιασδήποτε μεταβλητής για τον καθορισμό του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης Η Τράπεζα θα γνωστοποιεί στον Πελάτη με έναν από τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος το ύψος του αρχικού και του εκάστοτε τυχόν απαιτούμενου συμπληρωματικού Περιθωρίου Ασφάλισης και ο Πελάτης οφείλει να έχει κατατεθειμένο αυτό στον οικείο λογαριασμό κάλυψης περιθωρίου ασφάλισης ή/και να έχει χορηγήσει το Περιθώριο Ασφάλισης με έναν από τους εναλλακτικούς τρόπους που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 4.6 και 4.7, του παρόντος όρου εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων: για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί τη γνωστοποίηση, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την ίδια (εργάσιμη) ημέρα της γνωστοποίησης.. 4

5 4.6. Για την κάλυψη του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης συναινεί ρητά με την παρούσα για την μεταφορά εκ μέρους της Τράπεζας, κινητών αξιών κυριότητας του Πελάτη από τον Λογαριασμό Αξιών της μερίδας του Πελάτη (σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας) υπό τον χειρισμό της Τράπεζας, σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών Πελατείας της Τράπεζας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 11 α του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΦΕΚ Β 901/ ) και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα για την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας για την ανωτέρω μεταφορά αξιών σχετικής ενέργειας. Περαιτέρω, ο Πελάτης βεβαιώνει με την παρούσα ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς για τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνεπάγεται η ανωτέρω μεταφορά κινητών αξιών σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών Πελατείας της Τράπεζας Εφόσον η Τράπεζα συναινεί προς τούτο εγγράφως, για την κάλυψη του απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, είναι δυνατή η δέσμευση ή/και ενεχύραση ή/και η παροχή εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του Ν. 3301/2004 (εφόσον ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο) επί κινητών αξιών στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή άλλου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης ή επί άλλων κατά την κρίση της Τράπεζας- άκρως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, δια της υπογραφής των τυχόν απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό συμβατικών ή άλλων εγγράφων που υποδεικνύονται εκάστοτε από την Τράπεζα στον Πελάτη. Παράλληλα η Τράπεζα δύναται να ορίζει από καιρού εις καιρόν την μέθοδο με την οποία αποτιμώνται σε χρηματικό ισοδύναμο οι κινητές αξίες ή τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία Ο Πελάτης με την παρούσα συναινεί ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα στην εκ μέρους της Τράπεζας χρήση των τυχόν παρεχόμενων σε αυτή ως Περιθώριο Ασφάλισης κινητών αξιών ή/και περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, σύμφωνα με τις παρ και 4.7 του παρόντος άρθρου, ως ασφάλεια της ίδιας της Τράπεζας υπέρ της ΕΤΕΚ ή του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, καθώς και στην εκ μέρους της ΕΤΕΚ ή του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης άσκηση του δικαιώματος χρήσης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ ή τον κανονισμό του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, και εξουσιοδοτεί ρητά την Τράπεζα να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ενεργειών (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οιασδήποτε γνωστοποίησης ή άλλης ενέργειας τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση σύστασης της σχετικής εξασφάλισης) Εφόσον για την κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης έχουν μεταφερθεί κινητές αξίες σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας Ασφαλειών πελατείας της Τράπεζας σύμφωνα με την 4.6. ανωτέρω ή είναι δεσμευμένες κινητές αξίες ή μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τον όρο 4.7. ανωτέρω, που υπερβαίνουν σε χρηματικό ισοδύναμο το ύψος του εκάστοτε απαιτούμενου Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης δύναται να αναλάβει το επιπλέον, μόνο εφόσον η Τράπεζα ρητά συναινεί προς τούτο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται ουδεμία υποχρέωση του Πελάτη προς την Τράπεζα προερχόμενη από την εκκαθάριση των Συναλλαγών του σε Αγορά Παραγώγων και μόνον εφόσον ο εκάστοτε Φορέας Εκκαθάρισης συναινέσει στην εν λόγω αποδέσμευση, όπου απαιτείται η συναίνεσή του από τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις Ρητώς συμφωνείται ότι στο παρόν άρθρο αλλά και στο σύνολο της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ /1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών. Άρθρο 5. Όροι ως προς τον ημερήσιο ή περιοδικό διακανονισμό 5.1. Σε περίπτωση που οι προδιαγραφές του παράγωγου προϊόντος προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό κατά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, η Τράπεζα υπολογίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τη μέθοδο του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης και ενημερώνει τον Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Σε περίπτωση κατά την οποία από τον διακανονισμό προέκυψαν απαιτήσεις κατά του Πελάτη, αυτός οφείλει να έχει καταβάλλει στην Τράπεζα (στον οικείο λογαριασμό κάλυψης περιθωρίου ασφάλισης ή όπως άλλως συμφωνηθεί) το ποσό της απαίτησης, για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την κατά την παρ ενημέρωση, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως 5

6 το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την ίδια (εργάσιμη) ημέρα της κατά την παρ ενημέρωσης.. Άρθρο 6. Όροι ως προς το διακανονισμό παραγώγων κατά την άσκηση ή λήξη 6.1. Εάν οι προδιαγραφές του παράγωγου προϊόντος προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό ή και παράδοση των υποκειμένων αξιών («διακανονισμός με φυσική παράδοση») κατά την άσκηση ή λήξη παραγώγου, η Τράπεζα υπολογίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σύμφωνα με τη μέθοδο του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης και ενημερώνει τον Πελάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Σε περίπτωση κατά την οποία προέκυψαν απαιτήσεις κατά του Πελάτη (λόγω υποχρέωσης παραλαβής αξιών εκ μέρους του Πελάτη) αυτός οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα το ποσό της απαίτησης, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άσκηση ή τη λήξη του παραγώγου προϊόντος Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικότερες προδιαγραφές των παράγωγων προϊόντων που καθορίζουν τα χρονικά όρια και την ειδικότερη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα συντελεστεί η φυσική παράδοση των υποκείμενων αξιών. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση της υποκείμενης αξίας γίνεται βάσει της αρχής της παράδοσης έναντι καταβολής του τιμήματος Η φυσική παράδοση των υποκείμενων αξιών μπορεί να ανατεθεί από τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή σε τράπεζες ή σε άλλους φορείς εκκαθάρισης ή να πραγματοποιηθεί μέσω του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου που διαχειρίζεται η Τράπεζα Ελλάδος, σύμφωνα και με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στους κανονισμούς εκκαθάρισης συναλλαγών του εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης οφείλει να προβεί σε παράδοση υποκείμενων αξιών, ο Πελάτης παρέχει τις προς παράδοση αξίες στην Τράπεζα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω του χειριστή της 534 στο Σύστημα των Άυλων Τίτλων) μέσα στις εκάστοτε προβλεπόμενες προθεσμίες. Περαιτέρω ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν προβαίνει για οιονδήποτε λόγο σε εμπρόθεσμη παράδοση των υποκείμενων αξιών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, να προβαίνει η Τράπεζα άμεσα και για λογαριασμό του σε αγορά των προς παράδοση αξιών από την χρηματιστηριακή αγορά στην οποία αυτές διαπραγματεύονται και κατά την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει τον Πελάτη με οποιαδήποτε τυχόν έξοδα και αμοιβή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αμοιβών ή εξόδων τρίτων ή της οικείας αγοράς) για την διενέργεια των συναλλαγών αυτών. Η παρούσα εντολή ισχύει σε κάθε περίπτωση φυσικής παράδοσης αξιών. Για τον σκοπό αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με την παρούσα ανέκκλητα την Τράπεζα να χειρίζεται ελεύθερα τον λογαριασμό ΣΑΤ του Πελάτη στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Τέλος, ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης οφείλει να προβεί σε φυσική παράδοση εμπορευμάτων (commodities), να προβαίνει η Τράπεζα στο έγκαιρο κλείσιμο της θέσης του, ώστε να αποφευχθεί η φυσική παράδοση και να ακολουθήσει χρηματικός διακανονισμός. Άρθρο 7. Κατάρτιση Συναλλαγής από Μέλος Αγοράς Παραγώγων Η Τράπεζα δεν έχει σε καμία περίπτωση υποχρέωση να ελέγχει εάν η Συναλλαγή επί παραγώγων έχει συναφθεί από το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων που χειρίζεται τον συνδεδεμένο Κωδικό Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με όρους της οικείας σύμβασης μεταξύ του Μέλους της Αγοράς Παραγώγων και του Πελάτη και τις τυχόν σχετικές εντολές ή/και οδηγίες του Πελάτη προς το οικείο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων. Άρθρο 8. Παροχή Πληροφόρησης στον Πελάτη 8.1. Ο Πελάτης ενημερώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από την Τράπεζα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από την ανοικτή του θέση που τηρείται στον Κωδικό Εκκαθάρισής του. Όλες οι ειδοποιήσεις, οδηγίες, επιβεβαιώσεις και κάθε είδους επικοινωνίες που θα δίνονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων είναι έγκυρες εάν γίνονται 6

7 είτε με το ταχυδρομείο είτε με fax είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή ακόμη και τηλεφωνικά στο ή από το συγκεκριμένο τμήμα της Τράπεζας, καθώς και μέσω άλλων εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας που τυχόν παρέχει η Τράπεζα. Οι πληροφορίες θεωρούνται ληφθείσες από τον Πελάτη από την στιγμή που η Τράπεζα προβαίνει στην μηχανική διαβίβαση ή αποστολή της σχετικής ενημέρωσης στον Πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας του που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως την Τράπεζα αμέσως για κάθε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του, η δε Τράπεζα ουδεμία ευθύνη υπέχει για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Πελάτης λόγω μη ειδοποίησης ή μη έγκαιρης ή προσήκουσας ειδοποίησης της Τράπεζας για οιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Τράπεζα δύναται να μαγνητοφωνεί όλες τις συνομιλίες με τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και ότι τα σχετικά απομαγνητοφωνημένα κείμενα δύνανται να προσκομισθούν από την Τράπεζα ως αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν πλήρη απόδειξη των εντολών και οδηγιών που δόθηκαν από τον Πελάτη, ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε εν γένει τυχόν απαιτούμενης διαδικασίας ενώπιον οποιασδήποτε αρχής προκειμένου να επιλυθούν τυχόν διαφορές των μερών σχετικά με το περιεχόμενο των ως άνω συνομιλιών Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν στην ως άνω ενημέρωσή του εκ μέρους της Τράπεζας, θα υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που αναφέρεται στην σχετική ενημέρωση. Τυχόν μη έγκαιρη υποβολή αντιρρήσεων ισχύει ως ανεπιφύλακτη αποδοχή του περιεχομένου της σχετικής ενημέρωσης από τον Πελάτη Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών O Πελάτης δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση άνευ προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Τράπεζας. Άρθρο 9. Τήρηση τροφοδότη λογαριασμού Ο Πελάτης δύναται να τηρεί στην Τράπεζα έναν τραπεζικό λογαριασμό (ο αριθμός του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα Α ) στον οποίο καταθέτει διάφορα ποσά που χρησιμεύουν για την εκκαθάριση των συναλλαγών του. Ο Πελάτης δίνει σήμερα στην Τράπεζα την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε κάθε είδους ανάληψη από τον παραπάνω λογαριασμό, οποιουδήποτε ποσού και για όποιο λόγο η Τράπεζα κρίνει σκόπιμο για την κάλυψη των υποχρεώσεών του από την εκκαθάριση των συναλλαγών του είτε προς τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, είτε προς την Τράπεζα καθώς και για κάθε άλλου είδους υποχρέωσή του από την παρούσα σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης τυχόν συμπληρωματικού περιθωρίου ασφάλισης), γνωρίζοντας πως η παρούσα ανέκκλητη εντολή δίνεται και προς το συμφέρον της Τράπεζας. Οι αναλήψεις από τον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό είναι δυνατόν να γίνονται από την Τράπεζα ακόμη και δύο ή περισσότερες φορές ημερησίως, ανάλογα με την ανοικτή θέση του Πελάτη και σύμφωνα με τον κίνδυνο που η Τράπεζα θεωρεί ότι διατηρεί προς τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης, για λογαριασμό του Πελάτη. Άρθρο 10. Γεγονός Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη Η Τράπεζα δεν υποχρεούται στην διενέργεια οποιασδήποτε εκκαθάρισης για λογαριασμό του Πελάτη, εάν: α) O Πελάτης δεν είναι ενήμερος στις οικονομικές του υποχρεώσεις β) επέλθει κάποιο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.3. της παρούσας Γεγονότα Υπερημερίας ή γ) ο Πελάτης αρνηθεί να προκαταβάλει τυχόν συμπληρωματικό περιθώριο ασφάλισης όταν του ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη, η Τράπεζα δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ασκεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιώματα: α) να προβαίνει κατά την κρίση της σε συναλλαγές κάλυψης για το μερικό ή ολικό κλείσιμο ή εξισορρόπηση της ανοικτής θέσης του Πελάτη που τηρείται στον Κωδικό του. Προς τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα δικαιούται είτε να διαβιβάζει παραγγελίες στα μέλη της Αγοράς Παραγώγων που τηρούν τους Κωδικούς Διαπραγμάτευσης που είναι συνδεδεμένοι με τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Πελάτη, είτε να ανοίξει για λογαριασμό του Πελάτη Κωδικό 7

8 Διαπραγμάτευσης σε μέλος της Αγοράς Παραγώγων και να διαβιβάζει παραγγελίες μέσω του κωδικού αυτού και γενικότερα να λαμβάνει όλα τα τυχόν προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μέτρα κατά του Πελάτη. β) να προβαίνει σε εκκαθαριστικό συμψηφισμό σύμφωνα με το ν. 3301/2004 έναντι του Πελάτη, κατ αναλογική εφαρμογή των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΤΕΚ. γ) να χρησιμοποιεί ή/και να προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση των κινητών αξιών ή των τυχόν άλλων περιουσιακών στοιχείων που έχει λάβει ως Περιθώριο Ασφάλισης. δ) να εισπράττει τα τυχόν οφειλόμενα σε αυτή ποσά από τους λογαριασμούς κάλυψης Περιθωρίου Ασφάλισης του Πελάτη. ε) να απαιτεί από τον Πελάτη την καταβολή κάθε οφειλόμενου ποσού, περιλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων, και ο Πελάτης συμφωνεί ρητά με την παρούσα ότι σε περίπτωση καθυστέρησης εκ μέρους του στην καταβολή οιουδήποτε ποσού οφειλομένου προς την Τράπεζα, θα καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος έναντι της Τράπεζας χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχληση της Τράπεζας προς τον Πελάτη Η απαρίθμηση των ως άνω δικαιωμάτων της Τράπεζας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και ουδόλως την περιορίζει ή άλλως εμποδίζει να λαμβάνει κατά του Πελάτη οιοδήποτε άλλο μέτρο τυχόν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή/και τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή/και τις συμβάσεις παροχής Περιθωρίου Ασφάλισης με τη μορφή μετρητών ή/και κινητών αξιών εκ μέρους του Πελάτη προς την Τράπεζα. Άρθρο11. Δηλώσεις Πελάτη και Τράπεζας Η Τράπεζα δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έναντι του Πελάτη προς οποιαδήποτε ΕΠΕΥ ή/και μέλος Αγοράς Παραγώγων διαπραγματεύεται για λογαριασμό του Πελάτη, και, επομένως, η Τράπεζα δικαιούται να παρέχει προς την οικεία ΕΠΕΥ ή/και μέλος της Αγοράς Παραγώγων κάθε πληροφορία σχετική με τις Συναλλαγές επί παραγώγων του Πελάτη από το συγκεκριμένο μέλος και αντίστροφα Ο Πελάτης δηλώνει ότι πληροφορήθηκε σχετικά με την δυνατότητα των φορέων των Αγορών Παραγώγων να ακυρώνουν ή/και να τροποποιούν συναφθείσες Συναλλαγές επί παραγώγων ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν διαπιστώθηκε σφάλμα στην συναλλαγή, γεγονός για το οποίο η Τράπεζα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον Πελάτη Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι πλήρως ενήμερος σχετικά με τη λειτουργία της οικείας κάθε φορά Αγοράς Παραγώγων, τα χαρακτηριστικά των παραγώγων και τους κινδύνους που απορρέουν από τις Συναλλαγές επί παραγώγων ή/και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης Ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε σχετικά από την Τράπεζα, και παρέχει σε αυτή τη ρητή συναίνεσή του όπως, προς το σκοπό παροχής εκ μέρους της Τράπεζας των επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στην Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, την παρούσα καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σύμβαση αποτελεί με αυτές ενιαίο σύνολο, αποτελέσουν οι συμβάσεις αυτές αντικείμενο επεξεργασίας και, ιδίως, διαβιβαστούν από την Τράπεζα, στην οικεία κάθε φορά Αγορά Παραγώγων, Φορέα Εκκαθάρισης, Αρχείο Καταγραφής Συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό ΕΕ 648/2012 (ΕΜΙR) ή αρμόδια εποπτική αρχή της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού. Ακόμα, ο Πελάτης παρέχει στην Τράπεζα τη συναίνεσή του να διαβιβάζει οιαδήποτε τυχόν απαιτούμενα από τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις προσωπικά ή άλλα δεδομένα του Πελάτη αφορούν στη συναλλακτική του δραστηριότητα στο πλαίσιο της παρούσας όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά, θέσεις, συμβόλαια, τιμές, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, επάγγελμα. Προς το σκοπό αυτό ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Τράπεζα να προβαίνει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, σε κάθε απαιτούμενη διαβίβαση των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων στις οικείες Αγορές Παραγώγων ή εποπτικές αρχές. Τέλος, ο Πελάτης, εάν είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει ότι ενημερώθηκε για το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης που έχει στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα του, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/ Ο Πελάτης δηλώνει προς την Τράπεζα στο Παράρτημα Α τις πάγιες οδηγίες μεταφοράς μετοχών και πληρωμής μετρητών, σύμφωνα με τις οποίες η Τράπεζα μπορεί να μεταφέρει χρήματα ή και κινητές αξίες Ο Πελάτης δηλώνει ότι, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ως πρόσωπο συνδεόμενο με τις Η.Π.Α. («US Person») αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει ένα από τα 8

9 προβλεπόμενα έντυπα πιστοποίησης φορολογικών στοιχείων (ενδεικτικά W-8 BEN, W-8 BEN-E ή W-9, αναλόγως). Δηλώνει, επίσης, ότι σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει την αιτούμενη από την Τράπεζα πληροφόρηση προκειμένου να αναγνωριστεί ως US Person ή να συμπληρώσει τα ως άνω έντυπα, θα θεωρηθεί, ως μη συνεργάσιμο πρόσωπο αναφορικά με την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων κατά την σχετική αμερικανική φορολογική νομοθεσία («FATCA»). Ο Πελάτης, επίσης, αποδέχεται το ενδεχόμενο η Τράπεζα να υποχρεωθεί μελλοντικά, στο πλαίσιο της FATCA, σε παρακράτηση ποσού 30% σε συγκεκριμένου τύπου πληρωμές που προέρχονται από τις Η.Π.Α και τον αφορούν. Περαιτέρω, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα δεν φέρει έναντί του οποιασδήποτε ευθύνη σχετικά με την παρακράτηση αυτή Ο Πελάτης, εφόσον είναι υπόχρεος προς τούτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 648/2012 (ΕΜΙR) και τους κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, δηλώνει ότι έχει αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης νομικών οντοτήτων, LEI (Legal Entity Identifier) ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών κατ εφαρμογή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου. Άρθρο12. Εξόφληση προμηθειών Φορολογικές υποχρεώσεις- Επιβολή προστίμων Ο Πελάτης, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας της εκκαθάρισης, υποχρεούται να εξοφλεί τις εκάστοτε χρεωθείσες από την Τράπεζα, το οικείο Μέλος της Αγοράς Παραγώγων και τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης προμήθειες και έξοδα για την εκκαθάριση των συναλλαγών του στην οικεία Αγορά Παραγώγων, για μεν τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται στο ΧΑ έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί τη σχετική ενημέρωσή του, για δε τις Συναλλαγές επί παραγώγων που διενεργούνται σε ξένες Αγορές Παραγώγων έως το κλείσιμο των τραπεζών στην Ελλάδα κατά την (εργάσιμη) ημέρα της ενημέρωσής του. Οι χρεώσεις της Τράπεζας προκύπτουν από το τιμολόγιο της Τράπεζας, γνώση του οποίου, όπως εκάστοτε ισχύει, έχει λάβει ο Πελάτης ή συμφωνούνται ειδικώς με τον Πελάτη. Κάθε μεταβολή του τιμολογίου της Τράπεζας γνωστοποιείται στον Πελάτη μέσω της αποστολής των προβλεπομένων ενημερωτικών καταστάσεων (statements) Κάθε είδους απαίτηση της Τράπεζας κατά του Πελάτη προερχόμενη από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση θεωρείται βεβαία και εκκαθαρισμένη και συμφωνείται ότι αποδεικνύεται πλήρως από τα εκδοθέντα για λογαριασμό του Πελάτη πινακίδια συναλλαγής ή την εκδοθείσα από την Τράπεζα ημερήσια κίνηση λογαριασμού (statements). Σε περίπτωση μη διατύπωσης από τον Πελάτη εγγράφων αντιρρήσεων σχετικά με τα παραπάνω εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης θα τεκμαίρεται η εκ μέρους του Πελάτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω συναλλαγών, δοσοληψιών και απαιτήσεων της Τράπεζας εναντίον του και του εν γένει περιεχομένου της οικείας ενημέρωσης Ο Πελάτης βαρύνεται με ή άλλως υποχρεούται να καταβάλλει στην Τράπεζα ή σε κάθε αρμόδια Αρχή, πάσης φύσεως φόρο, τέλος, ή άλλη επιβάρυνση που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υποχρεούται η Τράπεζα είτε να καταβάλλει είτε να παρακρατεί και να αποδίδει σε αρμόδια Αρχή, σε σχέση με συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση που η Τράπεζα κληθεί να καταβάλει οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά ή βεβαιωθούν αυτά σε βάρος της, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα ποσά αυτά εντόκως με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας αμέσως μόλις κληθεί για το σκοπό αυτό από την Τράπεζα Ο Πελάτης υποχρεούται, αμέσως μόλις κληθεί προς τούτο από την Τράπεζα, να καταβάλει κάθε πρόστιμο ή κάθε είδους ποινή τυχόν επιβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας από Aγορά Παραγώγων ή τον εκάστοτε Φορέα Εκκαθάρισης ή αρμόδια εποπτική αρχή, ακόμη και αν βεβαιωθεί εις βάρος της Τράπεζας. Άρθρο 13. Καταγγελία Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται ως αορίστου χρόνου και δύναται να καταγγελθεί από οιοδήποτε μέρος οποτεδήποτε με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών προς τον αντισυμβαλλόμενο. 9

10 13.2. Η Τράπεζα δύναται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα με άμεση ισχύ σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Υπερημερίας στο πρόσωπο του Πελάτη, ή εφόσον, κατά την κρίση της, δεν δύναται πλέον για οιονδήποτε λόγο να εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες που διαλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση Με την επιφύλαξη του όρου 10.1, η καταγγελία της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών από συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί πριν την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας Η καταγγελία ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ισχύ και τη δεσμευτικότητα της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Άρθρο 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο Δικαιοδοσία Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων απορρέουσα από την παρούσα θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΛΑΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΦΑΧ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΜΕΛΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΡΙΔΑ Σ.Α.Τ. : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Σ.Α.Τ.: ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΧΑ): ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ 11

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια").

από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής η Διοργανώτρια). Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο Το Στήθος των Ονείρων Σου από την εταιρεία ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ A.E. (στο εξής "η Διοργανώτρια"). 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα