ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

2 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα Τηλ , , Fax: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την... 1) Μεταξύ αφ ενός της εδρεύουσας στην Σοφοκλέους 7-9 Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Νικόλαο Γ. Χρυσοχοϊδη με την ιδιότητά του ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρία» και 2) Αφ ετέρου του... και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ο Πελάτης» συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής : Α.1. Η Εταιρία είναι Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών υπηρεσιών, μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, έχε δε σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον νόμο ως και την σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο των κύριων και παρεπομένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο (άρθρο 2 παρ. 1 α (Ι), β,γ,δ και 2 του Ν. 2396/96). Η Εταιρία υπόκειται ως προς την εν γένει λειτουργία της στην εποπτεία και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Δ.Σ. του Χ.Α.Α., και οι συναλλαγές που διενεργεί και οι υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, των διατάξεων που απαγορεύουν την νομιμοποίηση χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες, των διατάξεων που απαγορεύουν την χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και γενικά των διατάξεων που διέπουν τον χώρο της Κεφαλαιαγοράς. Επίσης η Εταιρία είναι μέλος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης επενδυτικών υπηρεσιών και υποχρεούται να τηρεί τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις αποφάσεις του Δ.Σ. αυτού. 2

3 2. Ο Πελάτης τηρεί στην Εταιρία, κωδικό, με αριθμό..., μέσω του οποίου η Εταιρία προβαίνει στην αγοραπωλησία κινητών αξιών και εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων κατόπιν εντολών του και για λογαριασμό του. Η Εταιρία δια της παρούσας στα πλαίσια των διατάξεων των άρθρων 2-6 του Ν. 2843/00 παρέχει πίστωση προς τον Πελάτη της αποκλειστικά για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί για λογαριασμό του στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ως μέλος αυτού. Β. ΟΡΙΣΜΟΙ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ) 1) Σύμβαση: Ως σύμβαση νοείται η παρούσα σύμβαση, κάθε παράρτημα και προσάρτημα της ως και κάθε τυχόν έγγραφη διευκρίνηση ή τροποποίησή της. 2) Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας: το σύνολο των κινητών αξιών και μετρητών, που παρέχει ο Πελάτης προς την Εταιρία ως ασφάλεια για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για την αγορά μετοχών. 3) Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας: Το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας αποτελείται από τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση και από άλλες κινητές αξίες, τις οποίες ο πελάτης παρέχει συμπληρωματικά ως ασφάλεια της οφειλής του που γεννάται ύστερα από την χορήγηση κάθε πίστωσης καθώς και μετρητά. 4) Κινητές Αξίες: Μετοχές ως προς τις οποίες συντρέχουν οι εξής, σωρευτικώς προϋποθέσεις: i) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή είναι μετοχές οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ii) δεν τελούν υπό επιτήρηση, υπ αναστολή ή από άλλο περιορισμό ως προς τη διαπραγμάτευσή τους και iii) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσής τους, σε περίπτωση που εισάγονται για πρώτη φορά μετοχές στην οικεία αγορά, Β) Άϋλες κινητές αξίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην 3

4 Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων ( «ΗΔΑΤ») ή άλλες κινητές αξίες που εκδίδονται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5) Τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας: Η αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, όπως αυτή αποτιμάται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, μετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ. 6) Αρχικό περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών, που καταβάλλονται για την δημιουργία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και της οφειλής του Πελάτη, που προκύπτει αυτοτελώς από κάθε συγκεκριμένη αγορά μετοχών με πίστωση. 7) Περιθώριο: Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου. 8) Διατηρητέο περιθώριο: Το ελάχιστο περιθώριο το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της πιστωτικής σύμβασης. 9) Έλλειμμα περιθωρίου: Το ποσόν κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού, που αντιστοιχεί στο γινόμενο του ποσοστού αρχικού περιθωρίου επί την συνολική τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου Ασφάλειας. 10) Λογαριασμός πίστωσης: Ο ιδιαίτερος λογαριασμός που τηρείται υποχρεωτικά στην Εταιρία επ ονόματι του Πελάτη, στον οποίο καταχωρούνται οι χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά την παροχή πιστώσεων προς αυτόν. 11) Δέσμευση Στοιχείων Χαρτοφυλακίου: Νοείται η υπαγωγή στοιχείων του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη στο Χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και επί των οποίων συνιστάται νόμιμο ενέχυρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2843/00 υπέρ της Εταιρίας. Η δέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακείου ασφάλειας προϋποθέτει εντολή του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση της δέσμευσης των μετοχών που αγοράζονται με πίστωση. 12) Αποδέσμευση Στοιχείων Χαρτοφυλακίου: Νοείται η απόσβεση του νομίμου ενεχύρου επί στοιχείων του χαρτοφυλακίου μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι η εν λόγω αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη δεν δημιουργεί Έλλειμμα Περιθωρίου στο Λογαριασμό Πίστωσης του Πελάτη ή δεν αυξάνει το τυχόν ήδη υφιστάμενο έλλειμμα Περιθωρίου, και σε κάθε περίπτωση δεν έχει ως 4

5 αποτέλεσμα την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2843/2000. Γ) ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη, πίστωση μέχρι του ποσού των δρχ. αποκλειστικά και μόνον για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών και ειδικά για την εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών, που πραγματοποιεί η Εταιρία κατόπιν εντολών και για λογαριασμό του πελάτη στο Χ.Α.Α. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη, που απορρέουν από την παροχή της πίστωσης, ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, το οποίο περιλαμβάνει: α) τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση και β) συμπληρωματικά αα) τις κινητές αξίες όπως αυτές προσδιορίζονται και απεικονίζονται στο παράρτημα Α και τις οποίες ο Πελάτης παραδίδει στην Εταιρία από το βασικό του χαρτοφυλάκιο και συναινεί να δεσμευθούν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας ως ασφάλεια για την οφειλή του προς την εταιρία, η οποία γεννάται από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, που σύμφωνα με ρητή δήλωση του Πελάτη ανήκουν αποκλειστικά σ αυτόν ως μοναδικού δικαιούχου και δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δικαιώματα, απαιτήσεις ή αξιώσεις τρίτων. 2. Η Εταιρία, με την υπογραφή της παρούσας θα ανοίξει ειδικό λογαριασμό πίστωσης στο όνομα του Πελάτη, στον οποίο θα καταχωρούνται οι χρεοπιστώσεις και κάθε άλλο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της παροχής πιστώσεων προς αυτόν. 3. Ως ελάχιστο ποσοστό του αρχικού περιθωρίου καθορίζεται το 55% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Η συνολική τρέχουσα αξία των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, αποτιμομένων κατά την ημέρα της πρώτης συναλλαγής αγοράς μετοχών με πίστωση, θα πρέπει να είναι τόσου ύψους εν σχέσει με την οφειλή του Πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με πίστωση, έτσι ώστε το προκύπτον αρχικό 5

6 περιθώριο να είναι τουλάχιστον 55% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. 4. Αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής σύμβασης δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου με νέα αγορά μετοχών, ο Πελάτης υποχρεούται, εντός τριών εργασίμων ημερών, να προβεί στην κάλυψη του ποσού κατά το οποίο το έλλειμμα περιθωρίου δημιουργήθηκε ή αυξήθηκε. Ο πελάτης υποχρεούται να καλύψει τη διαφορά ελλείμματος περιθωρίου εντός της άνω προθεσμίας είτε α) με καταβολή μετρητών ποσού ίσου με την διαφορά του ελλείμματος περιθωρίου είτε β) με δέσμευση επιπλέον κινητών αξιών από το βασικό χαρτοφυλάκιό του, είτε γ) με συνδυασμό των ανωτέρω. Εφόσον παρέλθει η άνω προθεσμία και ο Πελάτης δεν εκτελέσει προσηκόντως την υποχρέωσή του για κάλυψη της διαφοράς του ελλείμματος περιθωρίου, η Εταιρία προβαίνει αμελλητί στην απευθείας, εκποίηση των μετοχών που αγοράσθηκαν με πίστωση, χωρίς εντολή του Πελάτη σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3632/28 και πιστώνει το παρόν της εκποίησης στον λογαριασμό πίστωσης που τηρεί επ ονόματι του Πελάτη προς συμψηφισμό των απαιτήσεων της κατ αυτού. Σε πίστωση, κατά την οποία το προϊόν της εκποίησης δεν επαρκεί για την κάλυψη της δημιουργηθείσας διαφοράς ελλείμματος περιθωρίου, η Εταιρία προβαίνει στην απευθείας και χωρίς εντολή του πελάτη εκποίηση με χρηματιστηριακή πώληση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3632/28, στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας του Πελάτη, τόσης συνολικής αξίας όσης απαιτείται για να αποκατασταθεί η σχέση του ελαχίστου αρχικού περιθωρίου προς το χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη. Η επιλογή και η σειρά των στοιχείων που θα εκποιηθούν στην περίπτωση αυτή, ανήκει στην διακριτική ευχέρεια και απόλυτη κρίση της Εταιρίας. 5. Ως ελάχιστο ποσοστό του διατηρητέου περιθωρίου καθορίζεται το 45% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας. Ρητά δε συμφωνείται ότι αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής σύμβασης, το εκάστοτε διαμορφούμενο περιθώριο βρίσκεται μεταξύ του αρχικού και του διατηρητέου, κάθε νέα συναλλαγή που θα διενεργείται δεν 6

7 πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του ελλείμματος περιθωρίου, τηρουμένου σε οποιαδήποτε περίπτωση του ελάχιστου διατηρητέου περιθωρίου. 6. α) Όχληση (Margin Call): Ο Πελάτης υποχρεούται, αν το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, να καλύψει την διαφορά μέχρι την λήξη της επόμενης συνεδρίασης του ΧΑΑ από την ημέρα της όχλησης του από την Εταιρεία (margin call) είτε α) με καταβολή μετρητών τουλάχιστον κατά το ποσόν της όχλησης είτε β) με δέσμευση επιπλέον κινητών αξιών από το βασικό χαρτοφυλάκιο του, συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με την κάλυψη του ποσού της όχλησης είτε γ) με ρευστοποίηση τίτλων εκ του χαρτοφυλακίου ασφάλειας συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης με την κάλυψη του ποσού της όχλησης είτε δ) με συνδυασμό των ανωτέρω. Μέχρι την εκπλήρωση εκ μέρους του Πελάτης της υποχρέωσης του για κάλυψη του διατηρητέου περιθωρίου η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε άλλη αγορά μετοχών με πίστωση για λογαριασμό του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα την υποχρέωση του για κάλυψη της διαφοράς και αποκατάσταση του περιθωρίου διατήρησης, η Εταιρία, εντός 3 εργασίμων ημερών το αργότερο από της όχλησης του Πελάτη, προβαίνει στην απευθείας εκποίηση μετοχών ή άλλων χρηματιστηριακών πραγμάτων από το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας χωρίς παραγγελία του Πελάτη, για άλλες δε κινητές αξίες πλην των ανωτέρω, στην διενέργεια της πράξης που απαιτείται για την αναγκαστική εκποίηση τους και πιστώνει το προϊόν της εκποίησης στον λογαριασμό πίστωσης που τηρεί επ ονόματι του Πελάτη, προς συμψηφισμό των απαιτήσεων της κατ αυτού. Η επιλογή και η σειρά των στοιχείων που θα εκποιηθούν και στην περίπτωση αυτή ανήκει στην διακριτική ευχέρεια και στην απόλυτη κρίση της Εταιρίας. β) ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση επελεύσεως όχλησης (margin call) ως άνω και μη ανταπόκρισης του πελάτη και εφόσον προηγηθούν οι ανωτέρω εκποιήσεις και το προϊόν αυτών δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων της Εταιρίας που προκύπτουν από την παροχή της πίστωσης σ αυτόν, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατεί χρηματικά ποσά του Πελάτη 7

8 που τυχόν έχει στα χέρια της ή διαχειρίζεται, συμψηφίζοντας ισόποση ανταπαίτηση της κατ αυτού ή να παρακρατεί μετοχές ή άλλες κινητές αξίες του Πελάτη, που τυχόν κατέχει ή διαχειρίζεται και να εκποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς προειδοποίηση του πελάτη και από το ποσόν της εκποίησης να καλύπτει το χρεωστικό του υπόλοιπο. 7. Κατά τη διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής σύμβασης, ο Πελάτης δύναται να προβεί σε πώληση μετοχών ή να ζητήσει από την Εταιρία την αποδέσμευση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι, η πώληση ή η αποδέσμευση στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι,. η πώληση ή η αποδέσμευση σε συνδυασμό με τυχόν άλλες συναλλαγές του Πελάτη δεν δημιουργεί έλλειμμα περιθωρίου στον λογαριασμό πίστωσης του πελάτη ή δεν αυξάνει το τυχόν ήδη υφιστάμενο έλλειμμα περιθωρίου. Στη περίπτωση αυτή το προϊόν της πώλησης υποχρεωτικά θα αχθεί στον λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη προς μείωση του χρεωστικού υπολοίπου. Επίσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της παρούσας, ο Πελάτης δικαιούται, να αλλάξει στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεσμεύοντας για τους σκοπούς της παρούσας άλλα ίσης αξίας στοιχεία εκ του βασικού του χαρτοφυλακίου. Η δέσμευση δε αυτή θα πρέπει να προηγηθεί της αποδέσμευσης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην δημιουργηθεί έλλειμμα περιθωρίου ή να μην αυξηθεί τυχόν υφιστάμενο. 8. αν κατά την διάρκεια ισχύος και λειτουργίας της παρούσας πιστωτικής σύμβασης δημιουργείται πλεόνασμα περιθωρίου, ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το πλεόνασμα είτε α) για την αγορά επιπλέον μετοχών είτε β) να προβεί σε πώληση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και να εισπράξει την υπεραξία, είτε γ) να προβεί σε αποδέσμευση στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, είτε δ) να ζητήσει να αχθεί το πλεόνασμα σε πίστωση του λογαριασμού πίστωσης του ώστε να μειωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο είτε ε) να συνδυάσει τα ανωτέρω. Ρητά δε συμφωνείται ότι σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις χρησιμοποίησης του πλεονάσματος περιθωρίου δεν πρέπει να δημιουργείται έλλειμμα περιθωρίου. 8

9 9. α) Να κινεί μόνη της και χωρίς την σύμπραξη του πελάτη δεσμευμένο λογαριασμό που θα ανοιγεί επ ονόματί του στην Τράπεζα... για την εξυπηρέτηση της παρεχομένης πίστωσης, αναλαμβάνοντας από το λογαριασμό αυτό χρήματα, β) να δεσμεύει, να χαρακτηρίζει στο ΣΑΤ και να τηρεί υπό το βάρος του νομίμου ενεχύρου όχι μόνον τις μετοχές που αγοράζονται με πίστωση αλλά και άλλες κινητές αξίες από το βασικό του χαρτοφυλάκιο του οποίου αυτή τυγχάνει θεματοφύλακας ή που τυχόν θα μεταφέρει σ αυτήν από άλλο χειριστή, γ) Να πωλεί και να μεταβιβάζει για λογαριασμό του προς οιονδήποτε τρίτο, ακόμη και προς αυτήν την ίδια δι αυτοσυμβάσεως, είτε τμηματικά είτε συνολικά τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας ως και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία που κατέχει προς φύλαξη ή διαχειρίζεται, όπως π.χ. χρήματα, μετοχές ονομαστικές ή ανώνυμες, άλλες κινητές αξίες κ.λπ να εισπράττει το τίμημα των πωλούμενων περιουσιακών του στοιχείων και αν ενεργεί οποιαδήποτε πράξη κρίνει αναγκαία για την κάλυψη τυχόν οφειλής του προς την ίδια, δ) Να εισπράττει μερίσματα και τοκομερίδια, να παραλαμβάνει διανεμόμενες δωρεάν μετοχές ή μετοχές που προέρχονται από άσκηση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση κεφαλαίου, ή μετοχές που προέρχονται από μετατροπή, να ασκεί κάθε άλλο συναφές με τις παραπάνω συναλλαγές δικαίωμά του και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο και δήλωση, ε) Να πιστώνει στο λογαριασμό του όσα μερίσματα, τοκομερίδια κ.λπ προέρχονται από τις κινητές αξίες που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας και να άγει υπό το βάρος του νομίμου ενεχύρου όσες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες προέρχονται σύμφωνα με τον όρο 4 της παρούσας εξουσιοδότησης από μετοχές ή κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, στ) Να υπογράφει αντ αυτού οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την μεταβίβαση των πωλουμένων τίτλων, ακόμη και αν η πώληση γίνεται για την ικανοποίηση απαιτήσεων της ίδιας κατ αυτού, ζ) Να μεταβιβάζει τις άνω εξουσίες διορίζοντας και άλλους πληρεξουσίου με τις αυτές ή λιγότερες εντολές. Αναγνωρίζει δε ο πελάτης και εγκρίνει από τώρα όλες τις ενέργειες και πράξεις του πληρεξουσίου του, ως νόμιμες, ισχυρές, και απρόσβλητες, ως να έγιναν από τον ίδιο. Η παρούσα εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη και ισχύει μέχρι την ολοσχερή ρύθμιση όλων των εκκρεμουσών συναλλαγών και την εξόφληση 9

10 των απαιτήσεών της Εταιρίας κατά του πελάτη, που θα προκύψουν από την εν λόγω πιστωτική σύμβαση, παραμένει δε ισχυρή και ανέκκλητη και σε περίπτωση θανάτου ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου λύσεως της πιστωτικής σύμβασης διότι αφορά και το συμφέρον της εντολοδόχου Εταιρίας. Δ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Η αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας διενεργείται υποχρεωτικά κάθε εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ κατά τον εξής τρόπο για κάθε επί μέρους στοιχείο, ήτοι: α) Η τρέχουσα αξία των τιμών των εισηγμένων στο ΧΑΑ μετοχών θα αποτιμάται με βάση την επίσημη τιμή κλεισίματος του Δελτίου τιμών του ΧΑΑ της προηγούμενης ημέρας. β) Η τρέχουσα αξία των τίτλων του ελληνικού Δημοσίου θα αποτιμάται με βάση την τιμή (valuation price) του επίσημου δελτίου τιμών της ΗΔΑΤ την προηγούμενη ημέρα και γ) Η τρέχουσα αξία των άλλων κατηγοριών στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας θα αποτιμάται με βάση τις επίσημες τιμές της προηγούμενης ημέρας, όπως καθορίζονται από τους κανόνες που ισχύουν στην οργανωμένη αγορά στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αποτίμηση κάθε επί μέρους στοιχέιου του χαρτοφυλακίου ασφάλειας θα διαμορφώνεται με υπολογισμό του δείκτη στάθμισης που ισχύει γι αυτό (όπως αυτός αναφέρεται στο παράτημα Α) επί της τιμής κλεισίματος. 2. Αν γίνει αγορά ή πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., την ημέρα της αποτίμησης η αξία των συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής θα αποτιμάται στην τιμή της συναλλαγής αυτής. 3. Σε περίπτωση που αποφασίζεται από την εκδότρια εταιρία συνένωση μετοχών ή έκδοση δωρεάν μετοχών στην αποτίμηση της μετοχής αυτής θα συνυπολογίζεται και η αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν από την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται μεταβολή της τιμής της μετοχής ως αποτέλεσμα των πιο πάνω πράξεων, έως την έναρξη διαπραγμάτευσης. 10

11 Σε περίπτωση που αποφασίζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την εκδότρια εταιρεία δια καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων μετοχών, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο Πελάτης δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, στην αποτίμηση της μετοχής αυτής δεν θα συνυπολογίζεται, έως την έναρξη διαπραγμάτευσης ή αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν ως αποτέλεσμα της άνω πράξεως. Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού ή δημόσιας πρότασης απόκτησης ή ανταλλαγής μετοχών, η αξία των μετοχών που πρόκειται να χορηγηθούν ως αποτέλεσμα της εν λόγω πράξεως δεν θα συνυπολογίζονται στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. 4. Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συμφωνούν την καθοριζομένη ως άνω αποτίμηση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και τις εξ αυτής προκύπτουσες υποχρεώσεις, διότι τόσο ο Πελάτης όσο και η Εταιρία, σε οποιαδήποτε περίπτωση επελεύσεως margin call (όχλησης), έχουν αμφότεροι την υποχρέωση να ανταποκριθούν στους κανόνες λειτουργίας της πίστωσης και να προβαίνουν εντός των χρονικών ορίων που ο νόμος και οι αποφάσεις της Ε.Κ. ορίζουν, στην κάλυψη των δημιουργούμενων ελλειμμάτων, χωρίς να έχουν δικαίωμα να επικαλεσθούν μεταγενέστερες της αποτίμησης ευνοϊκές ή δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Ε. ΝΟΜΙΜΟ ΕΝΕΧΥΡΟ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 1. Ο Πελάτης προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρίας από την παρούσα πιστωτική σύμβαση και τον λογαριασμό πίστωσης που θα ανοίγει και θα τηρηθεί για την εξυπηρέτησή της συμπεριλαμβανομένων, των νομίμων τόκων, των τόκων υπερημερίας των προμηθειών και των εξόδων γενικά, συμφωνεί στην δέσμευση και συνιστά υπέρ της εταιρίας το υπό του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2843/00 προβλεπόμενο νόμιμο ενέχυρο επί των στοιχείων που αποτελούν το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας, ήτοι επί των μετοχών που αγοράζονται με πίστωση και των κινητών αξιών που δεσμεύει για τον σκοπό αυτό ο Πελάτης (Παράρτημα Α), υπογράφει δε εξουσιοδότηση προς την Εταιρία με τις 11

12 σχετικές ειδικές εντολές, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 2. Το ως άνω νόμιμο ενέχυρο εκτείνεται και στους καρπούς και γενικά στα ωφελήματα των ως άνω μετοχών και κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου ασφαλείας και στα πάσης φύσεως δικαιώματα του Πελάτη επ αυτών ή προς κτήση τούτων και συνεπώς η Εταιρία δικαιούται να εισπράττει τα καταβαλλόμενα μερίσματα, τόκους και κάθε άλλο ωφέλημα των ενεχυραζομένων καθώς και όλη την αξία τους και να πιστώνει το καθαρό προϊόν αυτών στον λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την ημερομηνία που η Εταιρία εισπράττει τα εν λόγω ποσά. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στην Εταιρία και γενικά να συμπράξει, εγκρίνει κα επιβεβαιώσει, αιτήσεις δηλώσεις και πράξεις της Εταιρίας, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την ανωτέρω παράγραφο της παρούσας. 3. Το δικαίωμα του νομίμου ενεχύρου εκτείνεται αυτοδικαίως υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και α) στις νέες μετοχές που τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν από τις εκδότριες εταιρίες από κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών τους ή από υπεραξία των παγίων στοιχείων του ενεργητικού τους ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο β) στις νέες μετοχές που τυχόν θα εκδοθούν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και άσκηση δικαιώματος προτίμησης και οι οποίες θα αναλογούν στις ενεχυραζόμενες μετοχές, με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα ασκήσει το δικαίωμά του γ) στις νέες μετοχές που τυχόν θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν αντί πρώτου ή προσθέτου μερίσματος και οι οποίες θα αναλογούν στις ενεχυραζόμενες μετοχές και δ) στις μετοχές τις οποίες δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτης από τυχόν μετατροπή των ενεχυραζομένων μετοχών, ομολογιών κ.λπ. Επίσης το δικαίωμα του νομίμου ενεχύρου εκτείνεται αυτοδικαίως και στις προερχόμενες από ανανέωση αυλές κινητές αξίες που εκδίδει το Ελληνικό 12

13 Δημόσιο ή άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δεσμευθεί στο χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. 4. Λόγω της ενεχυράσεως των παραπάνω στοιχείων ο Πελάτης εκχωρεί με (από) την υπογραφή της παρούσας στην αποδεχόμενη Εταιρία κάθε από το νόμο και το καταστατικό των εκδοτριών των ενεχυραζομένων κινητών αξιών σχετικό δικαίωμά του ως και οποιαδήποτε απαίτηση του κατά αυτών, που απορρέει από τις ως άνω νέες κινητές αξίες, καθώς και το δικαίωμα παραλαβής αυτών από οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, χωρίς την σύμπραξη του Πελάτη, μεταβιβάζει δε ταυτόχρονα στην Εταιρία και όλα τα σχετικά δικαιώματα του και τις συναφείς αγωγές κατά των εκδοτριών. Η Εταιρία δικαιούται να παραλαμβάνει μόνη, χωρίς την σύμπραξη του Πελάτη, από τις εκδότριες των ενεχυραζομένων κινητών αξιών τις ως άνω νέες μετοχές, να τις χαρακτηρίζει στο ΣΑΤ, ως στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και να τις τηρεί υπό το βάρος του ενεχύρου. 5. Κάθε είδους δαπάνες και έξοδα που έγιναν ή τυχόν θα γίνουν από την Εταιρία προς επιδίωξη, διατήρηση ή εξασφάλιση των δικαιωμάτων της από την παρούσα σύμβαση ή που με οποιοδήποτε τρόπο έχουν σχέση με αυτή, βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται στον λογαριασμό πίστωσης που τηρείται στο όνομά του. 6. Ρητά συμφωνείται ότι, τα ως άνω αποκτώμενα στοιχεία, χρήματα, μετοχές και λοιπές κινητές αξίες που τίθενται και τηρούνται υπό το βάρος του ενεχύρου, πιστώνονται στον λογαριασμό πίστωσης του Πελάτη και προκαλούν, με τυχόν υπάρχουσες ή δημιουργούμενες χρεώσεις, ενεργοποίηση των συνεπειών λειτουργίας του λογαριασμού πίστωσης όπως αυτή περιγράφεται στο κεφ. Γ της παρούσας σύμβασης. 7. Ο Πελάτης συναινεί στην μετενεχύραση από την Εταιρία των ενεχυραζομένων κινητών αξιών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων. 8. Ο Πελάτης παρέχει δια της παρούσης προς την ενεχυριούχο Εταιρία την ανέκκλητη εντολή και το δικαίωμα να προβαίνει εκάστοτε σε εκποίηση 13

14 τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, οσάκις τούτο επιβάλλεται από τον νόμο ή τις αποφάσεις της Ε.Κ., ή την παρούσα σύμβαση. ΣΤ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ως συναπτόμενες στην αγορά του ΧΑΑ, ενέχουν ως εκ της φύσεως αυτών, κινδύνους μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του ή αύξησης της αξίας των συναλλαγών του, πέραν των προσδοκιών του ιδίου, για τους οποίους η Εταιρία ως απλώς εκτελούσα τις εντολές του Πελάτη, ουδεμία ευθύνη φέρει. Επίσης ο Πελάτης δηλώνει προς την Εταιρία ότι γνωρίζει και αναλαμβάνει πλήρως τους κινδύνους που συνεπάγεται γι αυτό η κατάρτιση της σύμβασης για την παροχή πίστωσης από την Εταιρία προς εξόφληση του τιμήματος χρηματιστηριακής αγοράς μετοχών και ότι η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη ιδίως δε σε περίπτωση που διογκωθεί το χρεωστικό του υπόλοιπο λόγω μείωσης της αξίας του χαρτοφυλακίου του, με το οποίο εξασφαλίζεται η παροχής της πίστωσης από την Εταιρία, από μεταβολές των τιμών των μετοχών στο ΧΑΑ. Προς τον σκοπό αυτό ο Πελάτης, προβαίνει στην υπό την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου ειδικά προσδιοριζόμενη δήλωση κινδύνου την οποία και αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα. 2. Δήλωση κινδύνου (Risk desclosure): Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του λογαριασμού πίστωσης, τις άμεσες υποχρεώσεις και τους εξ αυτής κινδύνους που αναλαμβάνει έναντι της Εταιρίας κατά την χρήση της παρεχόμενης από την Εταιρία πίστωσης διαθέτει δε εκτενή εμπειρία σε χρηματιστηριακές συναλλαγές και ανεκτικότητα στην έκθεση σε υψηλό κίνδυνο. - Ο Πελάτης κατανοεί ότι η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών με πίστωση αποτελεί εργαλείο μόχλευσης (leverage) και ότι ειδικά σε περίπτωση καθοδικής αγοράς, οι ενδεχόμενες ζημίες που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση του οφειλομένου ποσού της πίστωσης και των τόκων, θα 14

15 είναι μεγαλύτερες της ζημίας που θα είχε υποστεί αν είχε διενεργήσει τις ίδιες συναλλαγές χωρίς πίστωση. -Ο Πελάτης έχει πλήρη γνώση ότι, είναι πιθανόν σε καθοδική αγορά να γεννάται σε μικρά χρονικά διαστήματα, υποχρέωση κάλυψης εκ μέρους του περιθωρίων, καταβάλλοντος μετρητά ή δεσμεύοντας τίτλους πλέον των όσων έχει καταβάλει ή δεσμεύσει ή ότι είναι πιθανόν να υποχρεούται να προβαίνει σε πωλήσεις τίτλων εφόσον μειώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας, ώστε σε οποιαδήποτε περίπτωση να διατηρείται το ελάχιστο διατηρητέο περιθώριο. - Ο Πελάτης δηλώνει ότι η επιλογή των θέσεων που λαμβάνει είναι συνέπεια δικών του υπολογισμών και εκτιμήσεων και ότι της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της ή προσώπων οπωσδήποτε συνδεομένων με αυτήν. - Ο Πελάτης έχει πλήρη γνώση του ότι, η Εταιρία υποχρεούται από το νόμο και τις αποφάσεις της Ε.Κ. να προβεί σε άμεση εκποίηση και ρευστοποίηση τίτλων του Πελάτη σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί άμεσα στην ειδοποίηση ή όχληση (margin call) και δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα ή προσηκόντως τις υποχρεώσεις του για κάλυψη των δημιουργούμενων ελλειμμάτων, έστω και αν η αγορά είναι ανοδική τις επόμενες ημέρες. - Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ρητά ότι η Εταιρία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να προβεί σε άμεση εκποίηση και ρευστοποίηση τίτλων του, χωρίς προηγουμένως να τον συμβουλεύσει να εξοφλήσει την πίστωση, εφόσον ο Πελάτης δεν ανταποκρίνεται σε ειδοποίηση ή όχληση για κάλυψη περιθωρίων και γενικά των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παροχή της πίστωσης και κατά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας. Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 3. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή ζημία, που τυχόν θα υποστεί ο Πελάτης από συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια της παρούσας πιστωτικής σύμβασης εφόσον οι συναλλαγές αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις εντολές ή περιορισμούς του Πελάτη. 15

16 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους από συναλλαγές που θα υποχρεωθεί αυτή να εκτελέσει σε περίπτωση μη ανταπόκρισης σε σχετική ειδοποίηση ή όχληση του εκ μέρους της Εταιρείας και μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του για κάλυψη διαφοράς ελλείμματος περιθωρίου ή διαφοράς περιθωρίου διατήρησης. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Πελάτης κατά την εκτέλεση εκ μέρους της παρούσας σύμβασης, εκτός αν συντρέχει δόλος ή βαρεία αμέλεια της Εταιρίας. Η. ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΤΟΚΙΣΜΟΥ-ΑΜΟΙΒΗ 1. Η δια της παρούσας παρεχόμενη από την Εταιρία πίστωση συμφωνείται έντοκη με επιτόκιο... Οι τόκοι υπολογίζονται από την ημέρα εκκαθάρισης της συναλλαγής επί του ποσού εκταμίευσης. Η Εταιρία πλην των τόκων, δικαιούται να εισπράττει προμήθεια για τις συναλλαγές που εκτελεί στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης που ορίζεται σε ποσοστό... % επί της αξίας κάθε συναλλαγής. 2. Οι τόκοι καταλογίζονται ανά μήνα και εισπράττονται από την Εταιρία εντός του πρώτου 5νθήμερου του επομένου μηνός είτε με καταβολή μετρητών είτε με μείωση τυχόν υφισταμένου πιστωτικού υπολοίπου. 3. Η Εταιρία δικαιούται να λογίζει τόκο υπερημερίας σε κάθε οφειλή του Πελάτη η οποία έχει καταστεί καθ οιονδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, με επιτόκιο υπερημερίας που θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος μέχρις εξοφλήσεως. 4. Αν λήξει η σύμβαση καθ οιονδήποτε τρόπο και το προϊόν της εκποίησης των στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεν επαρκεί για την κάλυψη κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και λοιπών εξόδων, που προκύπτουν από την σύμβαση η Εταιρία δικαιούται εφόσον ο Πελάτης δεν εξοφλεί ή καθυστερεί να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, να παρακρατεί χρηματικά 16

17 ποσά του Πελάτη που τυχόν έχει στα χέρια της ή διαχειρίζεται συμψηφίζοντας ισόποση ανταπαίτηση της κατ αυτού ή να παρακρατεί μετοχές ή άλλες κινητές αξίες του Πελάτη που τυχόν κατέχει ή διαχειρίζεται και να τα εκποιεί, κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς προειδοποίηση του Πελάτη και από το προϊόν της εκποίησης να καλύπτει τα χρεωστικά του υπόλοιπα. Ο πελάτης με την παρούσα παρέχει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις, παραιτείται δε ρητά από κάθε δικαίωμά του για ανατροπή των εν λόγω εκποιήσεων. 5. Επειδή οι τόκοι δεν εισπράττονται εγκαίρως όπως προβλέπει η σύμβαση, εκτός βέβαια ορισμένων εξαιρέσεων, υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης του Προγράμματος υπολογισμού τόκων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία αποφάσισε όπως η εκκαθάριση των Τόκων Παροχής Πιστώσεων, λαμβάνει χώρα εντός του τριμήνου που έπεται του καταλογισμού τους, για την σωστή αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων. Θ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ 1. Η Εταιρία θα ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της σχετικής εντολής του, το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του ΧΑΑ. Η ενημέρωση για την εκτέλεση της σχετικής εντολής θα γίνεται είτε με fax, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε τηλεφωνικά κατά την κρίση της εταιρίας και θα αφορά τις πράξεις του Πελάτη για την συγκεκριμένη ημέρα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, θα εφιστά δε την προσοχή του στην κάλυψη τυχόν διαφοράς ελλείμματος περιθωρίου. 2. Η όχληση από την Εταιρία για την κάλυψη εκ μέρους του Πελάτη, του περιθωρίου διατήρησης θα γίνεται είτε με fax, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε τηλεφωνικά. 3. Κάθε μήνα θα αποστέλλονται στον Πελάτη αναλυτικές καταστάσεις, με τις συναλλαγές του και την κίνηση του λογαριασμού του σε χρήματα και στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας κατά τον προηγούμενο μήνα καθώς 17

18 και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ασφάλειας και το ύψος της πίστωσης κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται η ενημέρωση. Ι. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΥΣΗ 1. Η διάρκεια της παρούσας πιστωτικής σύμβασης ορίζεται... αρχομένη την... και λήγουσα την... Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειας δεσμεύονται για την εξυπηρέτηση της παρούσας από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρία θα εκτελέσει εντολή του Πελάτη για αγορά μετοχών με πίστωση. 2. Ο Πελάτης μπορεί να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα οποτεδήποτε, δύναται δε να καθορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο επέρχονται τα αποτελέσματά της, υπό τον όρο όμως της πληρωμής προς την Εταιρία των υποχρεώσεών του, των επιπρόσθετων εξόδων που υπέστη ή θα υποστεί η Εταιρία συνεπεία της λύσεως της σύμβασης και των οποιονδήποτε ζημιών προήλθαν κατά την ρύθμιση των εκκρεμουσών υποχρεώσεων και την οριστική ρύθμιση των εκκρεμουσών συναλλαγών που συνδέονται με το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας. Η εταιρία δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε μετά από προειδοποίηση 5 ημερών, υπό τον όρο της οριστικοποιήσεως των εκκρεμουσών συναλλαγών του χαρτοφυλακίου. Για την ρύθμιση των συναφθεισών συναλλαγών και την πληρωμή των εκκρεμουσών υποχρεώσεων, η Εταιρία δικαιούται να επιλέξει, κατά την απόλυτη κρίση της ικανά στοιχεία εκ του χαρτοφυλακίου ασφάλειας προκειμένου να τα ρευστοποιήσει για να καλύψει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό εκ μέρους του Πελάτη. Μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεών του Πελάτη που προκύπτουν από την λύση της παρούσας σύμβασης η Εταιρία προβαίνει σε αποχαρακτηρισμό όσων κινητών αξιών υπολείπονται από χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και τα αποδεσμεύει υπέρ του Πελάτη. 18

19 3. Η παρούσα σύμβαση λύεται εκ μέρους της Εταιρίας χωρίς έγγραφη καταγγελία, αν ο Πελάτης δεν ανταποκριθεί επί 2 (δύο) φορές στην Όχληση του από την Εταιρία (margin call) για κάλυψη περιθωρίου διατήρησης και γενικά των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παροχή της πίστωσης. 4. Η παρούσα σύμβαση στο σύνολο της λύεται χωρίς έγγραφη καταγγελία εκ μέρους της Εταιρείας με τον θάνατο, την απαγόρευση ή την πτώχευση του πελάτη. ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παρούσα σύμβαση παροχής πιστώσεων για την διενέργεια Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ισχύει συμπληρωματικά προς την από... σύμβαση διενέργειας Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και τους Γενικούς Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Πελάτης με την Εταιρεία και συναποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο διέπει οποιαδήποτε περαιτέρω έννομη σχέση δημιουργηθεί μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε αντίθεσης των όρων της παρούσας με τους Γενικούς Όρους υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της παρούσας. 2. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε ανανέωση μόνον εγγράφως. 3. Επίσης, τροποποιήσεις των όρων και συμφωνιών της παρούσας γίνονται μόνον εγγράφως. 4. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της τα ποσοστά του αρχικού περιθωρίου και του διατηρητέου περιθωρίου, τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου ασφάλειάς ως και τους δείκτες στάθμισης των επί μέρους στοιχείων του χαρτοφυλακίου ασφάλειας μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, οι τροποποιήσεις δε αυτές θα ισχύουν 5 ημέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη. 19

20 5. Φόροι, τέλη, προσαυξήσεις, καθώς και κάθε έξοδο που έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση, πλην του προκύπτοντος εκ αυτής φόρου εισοδήματος της Εταιρίας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. 6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, για την επίλυση δε οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει εξ αυτής, ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας. Η παρούσα υπογράφεται εις διπλούν. Η Εταιρεία Ο Πελάτης 20

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων

Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Παράρτηµα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωµένες αγορές παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων Στην Αθήνα σήµερα την του µηνός του έτους 200 µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Τραπεζικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ. -- 155 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. * Νο. 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα 19/1/1997 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 2317 Αρ. Γνωμ.: 285 ΘΕΜΑ: Λογιστική παρακολούθηση Αϋλων Τίτλων Δημοσίου. Ι. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: 15/09/2016 Forthnet A.E. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 8 Απριλίου 2003 PE 323.107/223-227 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 223-227 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 323.107) Christopher Huhne σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 1/58/ ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 1/58/ ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ι. Κωδικός Πελάτη... Αρ. Μερίδας στο ΣΑΤ...... Αρ. Λογ/σµού στο ΣΑΤ...... ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ.. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα