ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ Σασ. Γ/νζη: Καξ. Σεξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Μ. Φαπίδεο Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 1 και 4 ηος άπθπος 2, ηηρ παπαγπάθος 4 ηος άπθπος 6 και ηηρ παπαγπάθος 6 ηος άπθπος 3 ηος ν. 4110/2013 (ΦΔΚ 17Α / ). Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2, ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4110/2013 θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4110/2013 αληηθαζίζηαηαη ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη από δέθα (10%) ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζηα εηζνδήκαηα από ηόθνπο θαηαζέζεωλ θαη από πξάμεηο REPOS. Ο λένο ζπληειεζηήο εθαξκόδεηαη, ζύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, ζηα πνζά ηωλ ηόθωλ πνπ θαηαβάιινληαη ή πηζηώλνληαη από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά. 2. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη ν θόξνο απηόο παξαθξαηείηαη από ηνλ νθεηιέηε ηωλ ηόθωλ θαηά ην ρξόλν πνπ γίλεηαη ν εθηνθηζκόο ηεο θαηάζεζεο. 3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, όηη ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο από ηόθνπο θάζε ηίηινπ έληνθεο θαηάζεζεο ηνηο κεηξεηνίο ή εγγύεζεο, είλαη ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν απηνί θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκνη θαη απαηηεηνί. 1

2 4. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη, όηη ηα πνζά ηωλ ηόθωλ ηα νπνία πξνέξρνληαη ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ από πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κέρξη θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 αιιά εθηνθίδνληαη από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά, ππάγνληαη ζε θνξνιόγεζε κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηό (15%), αλεμάξηεηα αλ αθνξνύλ θαη ηόθνπο ηεο πεξηόδνπ 2012, ζηελ νπνία εθαξκνδόηαλ ν κεηωκέλνο ζπληειεζηήο 10%, θαζόζνλ ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη, θαηά ξεηή δηαηύπωζε ηνπ λόκνπ, ν ρξόλνο πνπ νη ηόθνη απηνί θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκνη θαη απαηηεηνί, ήηνη ν ρξόλνο εθηνθηζκνύ. Δηδηθά γηα ηα πνζά ηωλ ηόθωλ από πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ εθηνθίζζεθαλ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ 23 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4110/2013), επί ηωλ νπνίωλ έρεη παξαθξαηεζεί θόξνο κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%), ην επηπιένλ πνζό θόξνπ (5%) πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα εηζπξαρζεί από νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκό ηξαπεδηθνύ πξνϊόληνο ηνπ δηθαηνύρνπ, ηεξνπκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ θαλνληζηηθήο ζπκκόξθωζεο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε ηωλ ηξαπεδώλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα απνδνζεί από ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα κε ηδηαίηεξε δήιωζε κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηνπο πην πάλω ηόθνπο κε ην κεηωκέλν ζπληειεζηή (10%) ζα απνδνζεί από ηηο ηξάπεδεο κε ηδηαίηεξε δήιωζε κέζα ζηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 60 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνζεζκία, δειαδή κέζα ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ επόκελνπ από ηελ παξαθξάηεζε κήλα, ήηνη κέρξη Γηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη ν δηθαηνύρνο λα θαηαβάιεη ν ίδηνο ην επηπιένλ νθεηιόκελν πνζό θόξνπ εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή δήιωζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε ηξάπεδα ππνρξενύηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη βεβαίωζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ ηόθωλ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ν ρξόλνο εθηνθηζκνύ απηώλ. 5. Όζνλ αθνξά ηα πνζά ηόθωλ από πξνείζπξαμε πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεωλ θαζώο θαη ηωλ ηόθωλ κε κεληαία θαηαβνιή πνπ εθηνθίζζεθαλ κέρξη θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012, απηά ππάγνληαη ζε θνξνιόγεζε κε ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό (10%), αλεμάξηεηα αλ αθνξνύλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πνπ ιήγνπλ κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013, θαζόζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ.Δ., ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν απηνί θαζίζηαληαη ιεμηπξόζεζκνη θαη απαηηεηνί είλαη εληόο ηνπ έηνπο Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4110/2013 αληηθαζίζηαληαη ην δεύηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ.. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο απμάλεηαη από δέθα (10%) ζε δεθαπέληε (15%) ηνηο εθαηό ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θόξνπ ζην πνζό ηωλ ηόθωλ πνπ πξνθύπηνπλ από νκόινγα ή έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν έθδνζεο ηωλ ηίηιωλ. Μάιηζηα, ν λένο ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο θαηαιακβάλεη θαη ηνπο ηόθνπο ηίηιωλ πνπ έρνπλ αλαλεωζεί θαη πξνθύπηνπλ από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. 2

3 7. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Δ. ΑΔΑ: νξίδεηαη, ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ κεηαμύ άιιωλ, όηη γηα ηα νκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ ν θόξνο παξαθξαηείηαη θαηά ην ρξόλν ηεο εμαξγύξωζεο ηωλ ηνθνκεξηδίωλ ηνπο ή θαηά ηε ιήμε ηνπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα νκόινγα ρωξίο ηνθνκεξίδηα (ZERO COUPON). 8. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. δ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ., νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ ελεξγείηαη γηα εηζνδήκαηα από νκνινγίεο θαη ρξεόγξαθα ηωλ εκεδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπωλ δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, θαηά ηελ εμαξγύξωζε ηωλ ηνθνκεξηδίωλ. 9. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2789/2000 νξίδεηαη, όηη, νη ηόθνη, νη νπνίνη πξνθύπηνπλ από νκνινγίεο πνπ εθδίδνπλ ζηελ εκεδαπή επηρεηξήζεηο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Διιάδα έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε κε ηνπο ηόθνπο πνπ πξνθύπηνπλ από νκνινγίεο ηηο νπνίεο εθδίδεη ην Διιεληθό Γεκόζην ζηελ Διιάδα. 10. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, όηη, ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνθνκεξίδηα είλαη ν ρξόλνο πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ εμαξγύξωζή ηνπο. 11. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη, όηη, νη ηόθνη νκνιόγωλ (Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη εηαηξηθώλ) πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά, ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηό (15%), αλεμάξηεηα αλ αθνξνύλ θαη ηόθνπο ηεο πεξηόδνπ 2012, θαζόζνλ ρξόλνο απόθηεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη, θαηά ξεηή δηαηύπωζε ηνπ λόκνπ, ν ρξόλνο εμαξγύξωζεο ηωλ ηνθνκεξηδίωλ. Δηδηθά, γηα ηα πνζά ηωλ ηόθωλ από νκόινγα πνπ εμαξγπξώζεθαλ από έωο θαη , επί ηωλ νπνίωλ έρεη παξαθξαηεζεί θόξνο κε ζπληειεζηή 10%, ην επηπιένλ πνζό θόξνπ (5%) πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, ζα πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαη λα απνδνζεί από ηνλ ίδην ηνλ θαηαβάιινληα ηνπο ηόθνπο ή λα θαηαβιεζεί από ηνλ δηθαηνύρν, θαηά πεξίπηωζε, θαη αλάινγε εθαξκνγή ηωλ αλαθεξνκέλωλ ζηελ παξάγξαθν 4 ηεο παξνύζαο. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα πνζά ηωλ ηόθωλ αθνξνύλ νκόινγα εκεδαπώλ επηρεηξήζεωλ (εηαηξηθά νκόινγα), ην επηπιένλ πνζό θόξνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί από ηνλ ίδην ηνλ δηθαηνύρν (νκνινγηνύρν) εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ζηελ νπνία ππάγεηαη κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο, ρωξίο πξνζαπμήζεηο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε εθδόηξηα εηαηξία ππνρξενύηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη βεβαίωζε από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ην πνζό ηωλ ηόθωλ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ν ρξόλνο εθηνθηζκνύ απηώλ. Τέηνηα ππνρξέωζε δελ πθίζηαηαη όηαλ ν νκνινγηνύρνο έρεη ήδε θαηαβάιεη ζηελ εθδόηξηα εηαηξία ην επηπιένλ πνζό θόξνπ (5%). 12. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4110/2013 αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη απμάλεηαη από δέθα πέληε (15%) ζε είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ζηα εηζνδήκαηα από ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγώγωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ (πεξ. ε παξ. 1 άξζξνπ 24 Κ.Φ.Δ.). Ο λένο ζπληειεζηήο εθαξκόδεηαη, ζύκθωλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 3

4 ίδηνπ λόκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 ΑΔΑ: (ρξήζε ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ 2013) θαη κεηά. 13. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4110/2013 θαηαξγείηαη ε πεξ. ζ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Δ., δεδνκέλνπ όηη νη απνδόζεηο από παξάγωγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνϊόληα ζεωξνύληαη πιένλ εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ βηβιία κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν πιελ ηωλ εμαηξέζεωλ πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Κ.Φ.Δ. (πηζηωηηθά ηδξύκαηα θ.ν.θ). Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη, ζύκθωλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. 14. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, κεηαμύ άιιωλ, όηη ε παξαθξάηεζε θόξνπ γηα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ελεξγείηαη θαηά ην ρξόλν ιήμεο έθαζηεο ζύκβαζεο ή θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπο εθόζνλ απηό ζπκθωλείηαη λα γίλεη πξηλ από ην ρξόλν ιήμεο ηεο ζύκβαζεο θαη πεξαηηέξω, ππόρξενο ζε παξαθξάηεζε θόξνπ νξίδεηαη, ζύκθωλα κε ηελ πεξ. δ ηεο παξ. 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ, ην πξόζωπν πνπ ηα θαηαβάιιεη. 15. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη, όηη ρξόλνο απόθηεζεο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξ. ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ζεωξείηαη ν ρξόλνο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο. 16. Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη, όηη ηα εηζνδήκαηα από ζπκβάζεηο ή πξάμεηο επί παξαγώγωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ πνπ απνθηώληαη από ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά, ππόθεηληαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηό (20%). Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο παξαγώγωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξνϊόληωλ πνπ έιεμαλ από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 κέρξη θαη ηελ 23 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 επί ηωλ εηζνδεκάηωλ ηωλ νπνίωλ δελ παξαθξαηήζεθε θόξνο ή παξαθξαηήζεθε θόξνο κε ζπληειεζηή δέθα πέληε ηνηο εθαηό (15%), ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξόληνο. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 4

5 ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο 3. Κεληξηθή Υπεξεζία Σ.Γ.Ο.Δ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 4. Γ.Γ.Π.Σ. Γ/λζε Δθαξκνγώλ Ζ/Υ (Γ30) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α, ΣΤ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 1 θαη 2), Ε (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ,ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣΤ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Γηεύζπλζε Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεωο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΤΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. Διιεληθή Έλωζε Τξαπεδώλ, Ακεξηθήο 21Α, Αζήλα 5. Έλωζε Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ Διιάδνο, Σθνπθά 50, Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ 3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ 4. Γξαθείνπ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Μέξγνπ 5. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο 6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 7. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίωλ Σρέζεωλ 8. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 9. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Τκήκαηα Α (3), Β (10), Γ (2) 11. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληνύ Γ12 5

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα