ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Γ. Βειηζζαξάθνπ, Β. Γαζνπξάο Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΠΟΛ.: 1095 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 18, 21 θαη 45 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4110/2013 (ΦΔΚ 17Α'/ ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 1. Με ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ην εηθνζηφ εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο γγ ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2238/1994, ψζηε ε πξνυπφζεζε ηεο θαηάζεζεο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ησλ πνζψλ ησλ δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαιακβάλεη φινπο ηνπο δσξενδφρνπο θαη φια ηα πνζά ησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο ιακβάλνληαη ππφςε, δειαδή αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, κφλνλ εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ιακβάλεη ηε δσξεά ή ρνξεγία, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο, ε έθπησζε ησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο δσξενδφρνπο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο ππνπεξίπησζεο (Γεκφζην, ΟΣΑ θιπ.) αλαγλσξίδνληαλ κφλν εθφζνλ ηα πνζά απηά 1

2 θαηαηίζνληαλ ζην Σακείν Παξαθαηαζηθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ηεξνχζε ζε ηξάπεδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεξέβαηλαλ ηα 290 επξψ εηεζίσο. Οη λέεο απηέο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δαπάλεο (δσξεέο ή ρνξεγίεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Δπεηδή φκσο ελδέρεηαη πνιιέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δσξεέο ή ρνξεγίεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4110/2013 ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή πξηλ ηηο 23/1/2013, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, φηη ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά δσξεψλ ή ρνξεγηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο. 2. Με ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα ζηελ πεξίπησζε ε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με βάζε ην πξψην λέν εδάθην, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη κε εθπηπηφκελνη θφξνη ηεο πεξίπησζεο απηήο (θφξνο ππεξαμίαο λ.2065/1992, Φ.Α.Π., Δ.Σ.ΑΚ., Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ., έθηαθηε εηζθνξά αθηλήησλ λ.3808/2009) επαλαρξεψλνληαη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε επηρείξεζε, εθπίπηνπλ σο δαπάλε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνπο επαλαρξεψλεη εθφζνλ έρνπλ απνηειέζεη έζνδν θνξνινγεηέν γηα απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο εθκηζζσηή αθηλήηνπ θαη ηνπ κηζζσηή απηνχ έρεη ζπκθσλεζεί ε επαλαρξέσζε/ κεηαθχιηζε ζηνλ κηζζσηή ησλ ελ ιφγσ θφξσλ νη νπνίνη θαηά λφκν επηβαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή, απηνί εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ εθκηζζσηή, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ αληίζηνηρα απνηειέζεη έζνδν θνξνινγεηέν γηα απηφλ. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Ωζηφζν, επεηδή ην απνηέιεζκα απφ ηελ επαλαρξέσζε ησλ αλσηέξσ θφξσλ είλαη θνξνινγηθά νπδέηεξν γηα απηφλ πνπ ελεξγεί ηελ κεηαθχιηζε ησλ θφξσλ απηψλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο, φηη νη ππφςε δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα δαπάλεο (θφξνπο) πνπ έρνπλ επαλαρξεσζεί κέζα ζην έηνο 2012 (νηθνλνκηθφ έηνο 2013), δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη παξέιζεη ην νηθείν νηθνλνκηθφ έηνο. Με βάζε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε έθηαθηε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ λ.4093/2012, ε νπνία επηβάιιεηαη επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έσο , εθπίπηεη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πνζά πνπ 2

3 αληηζηνηρνχλ ζηελ αλσηέξσ εηζθνξά ππνινγίδνληαη θαη παξαθξαηνχληαη ζε θάζε εθθαζάξηζε απφ ηελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ ή ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, θαηά πεξίπησζε, ε έθπησζε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα πεληαεηία, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο παξαθξαηήζεθε θαη φρη απφ ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επί ηεο νπνίαο ππνινγίζζεθε ε ελ ιφγσ εηζθνξά. Σα πνζά ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε παξαθξάηεζε απηψλ, ελψ ε έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πέληε (5) έηε πξαγκαηνπνηείηαη εμσινγηζηηθά κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο ζηελ νπνία ππνρξεσηηθά κεηαθέξεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά ην εθάζηνηε ελαπνκέλνλ πξνο έθπησζε πνζφ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. Με ην ηειεπηαίν εδάθην ησλ ίδησλ σο άλσ δηαηάμεσλ νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4093/2012, δειαδή απφ ηηο θαη κεηά θαη επνκέλσο, νη σο άλσ δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηα πνζά ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζηε ρξήζε Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ιήγεη ηελ , ην έλα πέκπην ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ηνπ λ.4093/2012 ε νπνία έρεη παξαθξαηεζεί εληφο ηεο ρξήζεο απηήο (δειαδή γηα ην δηάζηεκα ) ζα εθπεζζεί απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε απηή, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα πέκπηα ζα εθπεζζνχλ ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα ζηηο ρξήζεηο 2013 έσο θαη Γηα ηα πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο (2013 θαη 2014), ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεληαεηίαο ζα είλαη νη ρξήζεηο απηέο. 3. Με ηελ παξάγξαθν 45 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη λέα ππνπεξίπησζε εε ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, σο γεληθφ έμνδν δηαρείξηζεο, ην πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηακεία αζθάιηζεο, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε λφκν. Οη δηαηάμεηο απηέο ζεζπίζηεθαλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε έθπησζε απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ νη αζθνχληεο αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα θαη δελ θαηαιακβάλνπλ ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 3

4 θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζφζνλ δελ απνηεινχλ παξαγσγηθή δαπάλε γη απηά πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλ. έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ Ακπιβέρ Ανηίγπαθο Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 4. Γ.Γ.Π.. Γηεχζπλζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 5. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΓΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΗΑ ΔΔ, Κξηεδή ΥΑΛΑΝΓΡΗ 6. ΔΛΔΝΖ ΚΡΗΚΟΤ, Ναπαξίλνπ ΠΔΡΗΣΔΡΖ 7. ΑΦΟΗ ΚΑΛΤΒΗΩΣΖ ΑΔ, Αραξλψλ ΑΘΖΝΑ 4

5 8. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΒΑΡΣΑΛΑΜΖ, Α. Φιέκηλγθ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 9. ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΚΝΗΚΟΤ, Φηιηθήο Δηαηξείαο ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 10. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, Παπζαλίνπ ΠΔΡΗΣΔΡΗ 11. ΔΘΝΗΚΖ LEASING ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΩΝ ΜΗΘΩΔΩΝ, Λ. Αζελψλ & Ηθηγελείαο ΑΘΖΝΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θενράξε 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο ΑΘΖΝΑ 8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (3), Β (10), Γ (2) 9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 5

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα