Α.Τ.E.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Τ.E.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Α.Τ.E.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4Μ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΛΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Σκοπός εργασίας 1.Μέρος Πρώτο Εισαγωγή Πίνακες Κυκλώματα Υπολογισμός γραμμών Τυπικά φορτία καταναλώσεων Καλώδια Αγωγοί Υπολογισμός και ελεγχος πτώσης τάσεως Ταυτοχρονισμός Συνολική εγκατεστημένη ισχύς. Υπολογισμός γραμμής πίνακα - μετρητή Γενικές οδηγίες - Ασφάλεια εγκατάστασης Επέκταση μελέτης για χώρους όμοιας αρχιτεκτονικής 2.Μέρος Δεύτερο

3 Εισαγωγή Στοιχεία κτιρίου Παραδοχές Ηλεκτρολογική μελέτη Σχέδια Ηλεκτρολογική μελέτη Φύλλο υπολογισμού Δένδρο διανομής ισχύος ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου Τρόπος χρήσης προγράμματος για την επίτευξη υπολογισμών Επίλογος Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθή μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός κτιρίου αποτελεί παράγοντα μείζονος σημασίας με οφέλη οικονομικά, λειτουργικά αλλα και περιβαλλοντικά. Η μείωση της απαίτησης για εγκατεστημένη ισχύ, η μείωση της κατανάλωσης, η εύρρυθμη λειτουργία των συνδεομένων συσκευών καθώς και οι μειωμένες εκπομπές CO 2 αποτελούν τις σημαντικότερες συνιστώσες που καταδεικνύουν την ανάγκη για όσο το δυνατό αρτιότερη επιτέλεση της απαιτούμενης μέλετης για ένα κτίριο ή μια κατασκευή. Τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των τεχνολογιών και των εφαρμογών, η είσοδος στην αγορά υπολογιστικών εφαρμογών και προγραμμάτων στο εν λόγω πεδίο, έχει οδηγήσει στη δυνατότητα εκπόνησης μελετών με σημαντική μείωση της απαιτούμενης χρονικής παραμέτρου, ταυτόχρονα με την επίτευξη βέλτιστης αποδοτικότητας. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να καταγράψει τους παράγοντες και τις συνιστώσες που λαμβάνουν χώρα όσον αφορά στην πραγματοποίηση μιας μελέτης ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου, τα απαιτούμενα υπολογισθέντα αυτής, καθώς και τη βέλτιστη τιμή παραμέτρων προκειμένου να οδηγηθούμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Επίσης, αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ένα υπολογιστικό πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει στην εκπόνηση μιας μελέτης γρήγορα και αποδοτικά. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το παρόν σύγγραμμα απαρτίζεται από δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα περιγραφούν οι παράγοντες που λαμβάνουν χώρα όσον αφορά στη μελέτη μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας κατοικίας. Θα περιγραφούν και θα ποσοτικοποιηθούν όλες οι βασικές συνιστώσες που υπεισέρχονται σε μια τέτοια μελέτη και σχετίζονται με δομικά στοιχεία όπως πίνακες, κυκλώματα, καλώδια και γραμμές, καθώς και θα πραγματοποιηθούν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί

5 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, θα λάβει χώρα η εκπόνηση μιας μελέτης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός κτιρίου με χρήση του υπολογιστικού προγράμματος της 4Μ. Θα επισυναφθούν τα τελικά σχέδια, το φύλλο υπολογισμού, ενω θα περιγραφεί και ο τρόπος υπολογισμού βασικών παραμέτρων μέσω του προγράμματος. Στο τελευταίο χωρίο της εργασίας, θα καταγραφούν τα σημαντικότερα συμπεράσματα και αναλύσεις, όπως αυτές ανέκυψαν από την πρότερη διάρθρωση της αυτής.

6 1.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο συγκεκριμένο μέρος της εργασίας, θα περιγραφεί η ηλεκτρική εγκατάσταση μιας κατοικίας και θα δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και επισημάνσεις όσον αφορά σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους σχετιζόμενες με τις έννοιες των πινάκων, των κυκλωμάτων, των τυπικών φορτίων καταναλώσεων, των καλωδίων, των γραμμών, του ταυτοχρονισμού και της συνολικής απαιτούμενης ισχύος, καθώς και για θέματα ασφάλειας της εγκατάστασης και επέκταση της μελέτης αυτής για χώρους με όμοια αρχιτεκτονική. 1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακες Οι πίνακες ανάλογα με τον αριθμό των φάσεων μπορεί να είναι μονοφασικοί ή τριφασικοί. Συνήθως στις νέες κατασκευές προτιμάται η χρήση τριφασικών πινάκων Δευτερεύοντες Πίνακες (Υποπίνακες) Χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση των συσκευών κατανάλωσης που βρίσκονται σε κάποια απόσταση ή έχουν κάποιο φυσικό διαχωρισμό από τη θέση που βρίσκεται ο γενικός πίνακας, κατά τρόπο που θα ήταν ασύμφορο να ξεκινούν από το γενικό πίνακα όλες οι γραμμές που χρειάζονται για να τροφοδοτήσουν αυτές τις συσκευές. Συνήθως σε πολυόροφα κτίρια, υπάρχει ένας υποπίνακας για κάθε ιδιοκτησία, καθώς και ένας υποπίνακας για καταναλώσεις κονόχρηστου επιπέδου στο υπόγειο στον οποίο καταλήγουν επιπρόσθετα ο υποπίνακας λεβητοστασίου, ο υποπίνακας μηχανοστασίου και ο υποπίνακας αντλίας λυμάτων.

7 1.2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Τα τυπικά κυκλώματα που συναντάμε σε μια κατοικία περιγράφονται ακολούθως Κυκλώματα φωτισμού Ένα κύκλωμα φωτισμού σε μια κατοικία, μπορεί να περιλάβει εώς 10 φωτιστικά σώματα. Συνήθως επιλέγουμε τη χρήση δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων, προκειμένου τυχόν απώλεια ή βλάβη του ενός να μη βυθίσει στο σκοτάδι όλη την κατοικία. Επίσης, και τα δύο κυκλώματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν φωτιστικά σώματα από την ολότητα των χώρων σε σύνδεση συμμετρική προκείμενου, παρά την απαίτηση για μεγαλύτερο μήκος συνδέσεων, και σε λειτουργία μιας γραμμής όλοι οι χώροι του σπιτίου να μπορούν να φωτιστούν. Υπολογισμός φορτίου γραμμής φωτισμού: Για τον υπολογισμό του φορτίου μιας γραμμής φωτισμού, θεωρούμε τυπική τιμή φορτίου ενός φωτιστικού τα 0.1 KW ή τα 0.2 ΚW αν πρόκειται για πολλαπλό φωτιστικό με χρήση κομιτατέρ. Για ακριβέστερο υπολογισμό, και με γνώση του τύπου των φωτιστικών σωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, μπορούμε να ανατρέξουμε στα χαρακτηριστικά ισχύος του σώματος μέσω του καταλόγου του κατασκευαστή. Το τελικό φορτίο της γραμμής για Ν φωτιστικά σώματα που θα περιλαμβάνει αυτή, θα δίδεται από τον τύπο:.. ύ Κυκλώματα ρευματοδοτών Ένα κύκλωμα ρευματοδοτών σε μια κατοικία μπορεί να περιλαμβάνει εώς 4 ρευματοδότες. Και σε αυτή την περίπτωση, είναι ιδεατό, κάθε κύκλωμα ρευματοδότη να περιλαμβάνει κατάλληλα διάσπορα στοιχεία. Ένας χώρος, οπως για παράδειγμα ένα γραφείο εντος σπιτίου, στο οποίο λαμβάνει χώρα μεγάλος όγκος εργασιών, και γι αυτό έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση δύο ρευματοδοτών στον περιβάλλοντα χώρο

8 αυτού, θα πρέπει αυτοί οι ρευματοδότες να ανηκούν σε διαφορετικά κυκλώματα ρευματοδοτών προκειμένου κατάρρευση του ενός να μη σημαίνει ταυτόχρονα και έλλειψη ρευματοδότησης του χώρου. Υπολογισμός φορτίου γραμμής ρευματοδοτών: Για τον υπολογισμό του φορτίου μιας γραμμής ρευματοδοτών, θεωρούμε τυπική τιμή φορτίου ενός ρευματοδότη τα 0.25 KW. Το τελικό φορτίο της γραμμής για Ν ρευματοδότες που θα περιλαμβάνει αυτή, θα δίδεται από τον τύπο:.. ώ Κυκλώματα ανεξάρητων γραμμών Ανεξάρτητες (ή ευθείες) γραμμές, είναι εκείνες που η καθεμία τροφοδοτεί μία μόνο συσκευή κατανάλωσης. Σε μια κατοικία, τέτοιες γραμμές αποτελούν συνήθως η γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνας, η γραμμή του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα καθώς και γραμμές για τυχόν μονάδες κλιματισμού και θέρμανσης, ενώ σπανιότερα μπορεί να αποτελεί και η γραμμή του πλυντηρίου ρούχων. Συνήθως επιλέγεται ανεξάρτητη γραμμή τροφοδοσίας για καταναλώσεις άνω του 1.5 KW. Τα τυπικά φορτία των συνήθων οικιακών συσκευών κατανάλωσης, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Συνήθεις οικιακές συσκευές κατανάλωσης Συσκευή Ισχύς (kw) Ηλεκτρικό μαγειρείο 4 εστιών με φούρνο 8-10 Ηλεκτρικό μαγειρείο χωρίς φούρνο 1,5-2 ανά εστία Ηλεκτρικός φούρνος χωριστός 4 Θερμοσίφωνας 60, 80 ή 120 lt 3-5

9 Πλυντήριο ρούχων 2-3 Πλυντήριο πιάτων 2-2,5 Στεγνωτήριο ρούχων 2-3 Κεντρική κλιματιστική Η ισχύς ορίζεται από τη μελέτη Κλιματισμού Εσωτερική κλιματιστική μονάδα 1-1,5 Θερμοσυσσωρευτής Η ισχύς ορίζεται από τη μελέτη θέρμανσης Φορητό θερμαντικό σώμα (αερόθερμο ή ηλεκτρικό καλοριφέρ) 2-3 Πίνακας 1. Συνήθεις οικιακές συσκευές κατανάλωσης Κυκλώματα κοινόχρηστων χώρων Τα κυκλώματα κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνουν καταναλώσεις που χρησιμοποιούνται από κοινού από όλα τα μέλη μιας πολυκατοικίας. Η τελική κατάληξη των κυκλωμάτων είναι στον πίνακα κοινοχρήστων, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών κοινόχρηστων χώρων (π.χ κλιμακοστάσιο), καθώς και τα φορτία υποπινάκων αυτού (συνήθως του υποπίνακα του λεβητοστασίου που με τη σειρά του έχει ως υποπίνακες τον πίνακα του λεβητοστασίου, του μηχανοστασίου και της αντλίας λυμάτων. Ο υπολογισμός του φορτίου των γραμμών φωτισμού και ρευματοδοτών κοινοχρήστων πραγματοποιείται εντελώς όμοια με τις αναλύσεις που έλαβαν χώρα προηγουμένως. Υπολογισμός φορτίου πίνακα λεβητοστασίου: Ο πίνακας λεβητοστασίου συγκεντρώνει τις καταναλώσεις φωτισμού και ρευματοδοτών που υπάρχουν στο χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής καυσίμου (εφόσον υπάρχει), καθώς και το απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο του κυκλοφορητή και του καυστήρα τα οποία και ευρίσκονται από τον κατάλογο του

10 κατσκευαστή. Το άθροισμα των παραπάνω καταναλώσεων αποτελεί και το τελικό φορτίο του πίνακα. Υπολογισμός φορτίου πίνακα μηχανοστασίου: Ο πίνακας μηχανοστασίου συγκεντρώνει τις καταναλώσεις φωτισμού και ρευματοδοτών που υπάρχουν στο χώρο του μηχανοστασίου, το φορτίο του control αυτοματισμού, καθώς και το απαιτούμενο ηλεκτρικό φορτίο του μηχανικού - υδραυλικού συστήματος κίνησης του ανελκυστήρα (λαμβάνεται τυπικά 4 KW ή σύμφωνα με τον κατάλογο του κατασκευαστή). Το άθροισμα των παραπάνω καταναλώσεων αποτελεί και το τελικό φορτίο του πίνακα. Υπολογισμός φορτίου αντλίας λυμάτων: Ο πίνακας της αντλίας λυμάτων, ο οποίος εδρεύει εντος του χώρου του λεβητοστασίου όπως και η αντλιά λυμάτων (για την ανέλκυση ελαίων απο το χώρο του λεβητοστασίου προς το επίπεδο του ισογείου και την τελική σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου προς τελική απορροή στον αγωγό λυμάτων πόλεως), περιλαμβάνει μια ασφάλεια, αυτή του φορτίου της αντλίας λυμάτων, το οποίο αποτελεί ακτι το συνολικό του φορτίο Εφεδρικές γραμμές Σε κάθε πίνακα είναι σημαντικό να τοποθετείται τουλάχιστον μια εφεδρική γραμμή προς πιθανή μελλοντική χρήση ή αντικατάσταση καποίας ήδη υπάρχουσας λόγω αστοχίας. 1.3 ΚΑΛΩΔΙΑ - ΑΓΩΓΟΙ Ας δώσουμε αρχικά τον ορισμό των δύο αυτών εννοιών. Λέγοντας καλώδιο εννοούμε το σύνολο δύο ή περισσοτέρων μονωμένων αγωγών που βρίσκονται μέσα στο ίδιο μονωτικό περίβλημα, ενώ ως

11 Αγωγοί χαρακτηρίζονται τα αγώγιμα σύρματα που διοχετεύουν ηλεκτρικό ρεύμα. Οι τελευταίοι διακρίνονται σε γυμνούς ή μονωμένους όταν έχουν μονωτικό περίβλημα. Τα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων κατασκευάζονται με χάλκινους αγωγούς δύσκαμπτους (μονόκλωνους ή πολύκλωνους) όταν προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση ή εύκαμπτους (λεπτοπολύκλωνους) όταν προορίζονται για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται κινητικότητα των καλωδίων. Σαν μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται κυρίως PVC ή ελαστικό και σαν προστατευτικός μανδύας αντίστοιχα PVC ή ελαστικό. Καλώδια που τοποθετούνται σε σταθερές καλωδιώσεις μέσα σε σωλήνες μπορούν να έχουν μόνωση χωρίς προστατευτικό μανδύα. Σε μια μελέτη ο τύπος του καλωδίου επί των σχεδίων παρουσίαζεται με την κάτωθι μορφή: Τύπος καλωδίου ΧGΦ Όπου: X = 3 για μονοφασική παροχή (μια φάση, ουδέτερος, γείωση) Χ = 5 για τριφασική παροχή (τρεις φάσεις, ουδέτερος, γείωση) G η αντιστοίχουσα διατομή με βάση το ρεύμα έντασης φορτίου Ι που θα δύναται να περάσει από το καλώδιο. Oι ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές χάλκινων αγωγών σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις λαμβάνοντας υπόψη για τη μέγιστη ένταση επιτρεπόμενου ρεύματος τις παραμέτρους Διατομή του αγωγού. Είδος μόνωσης αγωγού Συνθήκες τοποθέτησης και λειτουργίας του. Θερμοκρασιακές συνθήκες. είναι οι ακόλουθες:

12 Χρήση του αγωγού Ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή αγωγού (mm 2 ) Γραμμές μόνιμης εγκατάστασης φωτισμού 1,5 Γραμμές ρευματοδότησης κινητήρων (εγκατ. κίνησης) Παροχές καταναλωτών Χ.Τ. (ΔΕΗ) 6 (συνήθως 10) 2,5 Σύνδεση φωτιστικών σημείων 0,75 Εύκαμπτα καλώδια σύνδεσης συσκευών μέσω ρευματοληπτών για: 1 < 2,5 Α 0,5 2,5< 1 <10 Α 0,75 1>10Α 1,0 Αιωρούμενες γραμμές μήκους: Αγωγοί προστασίας < 20 m m 6 Γείωση μετρητή 16 Ενταφιασμένοι ή απρόσιτοι αγωγοί γείωσης προστασίας Ανεξάρτητοι μονωμένοι αγωγοί γείωσης 2,5 Ανεξάρτητοι γυμνοί αγωγοί γείωσης 6-25 Πίνακας 2. Ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές καλωδίων σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Οι συνήθως προκύπτοντες υπολογιστικά τύποι καλωδίου για τις πιο σημαντικές διαδρομές μιας οικίας είναι οι ακόλουθοι: Διαδρομή Πίνακας οικίας προς boiler Πίνακας οικίας προς τριφασική ηλεκτρική κουζίνα Τύπος και διατομή καλωδίου ΗO5VV-U 3G4 ΗO5VV-U 5G6

13 Πίνακας οικίας προς πλυντήριο ρούχων Από πίνακα οικίας προς μετρητή ΗO5VV-U 3G4 Α1VV-R 5G10 Πίνακας 3. Συνήθεις τύποι καλωδίων για τις πιο σημαντικές διαδρομές μιας οικίας. Η περιγραφή των παραπάνω τύπων καλωδίων είναι η ακόλουθη: Τύπος: ΗO5VV-U Μορφή: Ονομαστική τάση: V Xρήση: Κατάλληλο για σταθερές προστατευόμενες εγκαταστάσεις μέσα σε συσκευές. Τύπος: Α1VV-R Μορφή: Ονομαστική τάση: V Xρήση: Kατάλληλο για διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Tα μεγέθη των σωλήνων ανάλογα με τη διατομή των καλωδίων, δίνεται στον παρακάτω πίνακα. Καλώδια (mm) Σωλήνες (mm) 3x1.5 Φ13.5 3x2.5, 5x1.5 Φ16 3x4, 5x2.5 Φ21 ή Φ23 3x6, 5x4 Φ21 ή Φ23 3x10, 5x6 Φ29 3x16, 5x10 Φ36 Πίνακας 4. Μεγέθη σωλήνων σε σχέση με τη διατομή καλωδίων. 1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

14 Υπολογισμός: Η πτώση τάσεως u από την αρχή μέχρι το τέλος ενός κυκλώματος υπολογίζεται για τις περιπτώσεις μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος, από τις ακόλουθες σχέσεις. Μονοφασικό ρεύμα: 2 Tριφασικό ρεύμα: 1.73 όπου: I: η ένταση ρεύματος σε (Α). Κ: η αγωγιμότητα του αγωγού. cosφ: o συντελεστής ισχύος. A: η διατομή του καλωδίου σε (mm). l: το μήκος της γραμμής σε (m). Έλεγχος: Αν η προκαλούμενη πτώση τάσης u ξεπεράσει κάποια όρια, τότε η λειτουργία του καταναλωτή γίνεται προβληματική. Ως εκ τούτου πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος αυτής για να μην ξεπεράσει αυτά τα όρια, τα οποία είναι: Σε γραμμές φωτισμού 1% της τάσης παροχής, δηλαδή u = 220V * 1/100 = 2,2V Σε γραμμές κίνησης 3% της τάσης παροχής u = 380 * 3/100 = 11,4V 1.5 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

15 Σε μια εγκατάσταση, είναι προφανές πως καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλες οι καταναλώσεις δε λειτουργούν συνεχώς. Αυτή ακριβώς την παράμετρο έρχεται να καλύψει ο συντελέστης ταυτοχρονισμού, ο οποίος εκφράζει το ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος ενός κτιρίου που θεωρούμε πως λειτουργεί ταυτοχρόνως. Μια τυπική τιμή του συντελεστή ταυτοχρονισμού που χρησιμοποιείται συνήθως αν δεν υπάρχει άλλη απαίτηση, είναι 0.8, δηλαδή θεωρούμε πως κάθε χρονική στιγμή λειτουργεί το 80% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. 1.6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε μια κατοικία προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ισχύων των συνολικών καταναλώσεων. Για να υπολογίσουμε πόσο εγκατεστημένο φορτίο λειτουργεί κάθε χρονική στιγμή, υπολογίζουμε το παραπάνω μέγεθος με τον συντελεστή ταυτοχρονισμού. Η απαιτούμενη ισχύς σύνδεσης από τον παροχέα ενέργειας, θα υπολογιστεί με επισύναψη του αποτελέσματος του παραπάνω υπολογισμού σε αυτόν. Δυνάμεθα, για λόγους ασφαλείας και για δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης να πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα με ένα συντελεστή ασφαλείας C, και να διαιρέσουμε με έναν θεωρούμενο βαθμό απόδοσης n της όλης εγκατάστασης. 1.7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΤΗ Με γνωστή την τελικά συνφωνηθείσα ισχύ P και την τάση V του καταναλωτή, η μέγιστη ένταση Ι του ρεύματος της γραμμής θα είναι για την περίπτωση μονοφασικού και τριφασικού ρεύματος: Μονοφασικό ρεύμα:

16 Tριφασικό ρεύμα: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Γείωση είναι η αγώγιμος σύνδεση ενός σημείου κάποιου κυκλώματος ή ενός μεταλλικού αντικειμένου με το έδαφος, προκειμένου να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό με τη γη, πού ως γνωστό κατά σύμβαση, το δυναμικό της γης θεωρείται μηδέν. ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΙΩΤΗ Είναι αγωγός ή αγωγοί κάποιου γεωμετρικού σχήματος, ο οποίος ή οι οποίοι τοποθετούνται μέσα στο έδαφος, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή επαφή με την γη και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότερη διάχυση του ρεύματος σφάλματος στη γη. ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΙΩΤΩΝ Οι πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι γειωτών είναι : Ραβδοειδής, Πλάκας, Ταινίας (ή κυκλικός αγωγός), τύπου "Ε". ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Πολυγωνική διάταξη Κατασκευάζεται από ραβδοειδής γειωτές οι οποίοι τοποθετούνται στις κορυφές ισόπλευρου πολυγώνου συνήθως δε τριγώνου (τριγωνική γείωση). Οι ράβδοι συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό γείωσης αναλόγου διατομής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης (συνήθως 50 mm2 Cu). Η απόσταση μεταξύ των ράβδων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά του βάθους έμπηξης. Πολλές φορές για λόγους έλλειψης χώρου ή ευκολίας, αντί της πολυγωνικής διάταξης οι ράβδοι μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία διάταξη, σε "Τ" διάταξη, σε κυκλική

17 διάταξη κ.λ.π. πάντα όμως θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των να είναι τουλάχιστον 1,5 φορά του βάθους έμπηξής των. Γείωση με πλάκες Κατασκευάζεται από πλάκες οι οποίες τοποθετούνται σε τυχαία διάταξη αρκεί η απόσταση μεταξύ των να είναι τουλάχιστον 3 m. Οι πλάκες συνδέονται μεταξύ τους με αγωγό γείωσης αναλόγου διατομής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης(συνήθως 50 mm² Cu). Περιμετρική γείωση Κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας ο οποίος τοποθετείται σε όρυγμα βάθους 50cm έως 70cm συνήθως για να υπάρχει υγρό έδαφος περιμετρικά του κτιρίου, και σε απόσταση από το κτίριο περίπου 2m διότι τα χώματα κοντά στο κτίριο συνήθως δεν είναι αγώγιμα (μπάζα). Θεμελιακή γείωση Κατασκευάζεται από γειωτή ταινίας και σπανιότερα αγωγού κυκλικής διατομής, που τοποθετείται εντός των συνδετήριων δοκαριών των πεδίλων ή στα περιμετρικά τοιχεία των θεμελίων του κτιρίου, σε μορφή κλειστού δακτυλίου. Για κτίρια μεγάλης περιμέτρου συνιστάται η τοποθέτηση εγκαρσίων ή διαμηκών τμημάτων ταινίας (πάντα εντός σκυροδέματος θεμελίων), έτσι ώστε κανένα σημείο του υπογείου να μην απέχει περισσότερο από 10 m από το γειωτή. Η τιμή της αντίστασης της γείωσης μειώνεται όσο μεγαλώνει το μήκος της ταινίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της περιμετρικής γείωσης με ταινία. Σύμφωνα με το άρθρο 27 των ΚΕΗΕ η διατομή της ταινίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100mm² με ελάχιστο πάχος 3mm. Συνιστάται η τοποθέτηση χαλύβδινης θερμά επιψευδαργυρωμένης ταινίας και όχι χάλκινης, για την αποφυγή ηλεκτροχημικών διαβρώσεων με τον υπάρχοντα οπλισμό.

18 Σχήμα: Διάταξη της θεμελιακής γείωσης 1 ηλεκτρόδιο θεμελιακής γείωσης 2 σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό σε δίκτυο TN 3 σύνδεση με το δίκτυο υδρεύσεως 4 σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης 5 σύνδεση με το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης 6 σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου 7 σύνδεση με την εγκατάσταση κεραίας 8 σύνδεση με τη τηλεφωνική εγκατάσταση 9 σύνδεση με τη γείωση αλεξικέραυνου 10 εφεδρικός αποδέκτης Z ζυγός γειώσεων Πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης Η Θεμελιακή γείωση έναντι των συμβατικών τύπων γείωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα: Χαμηλή τιμή αντίστασης γείωσης Αντοχή στο χρόνο - Μηχανική προστασία Εξάλειψη βηματικών τάσεων

19 Αναμονές γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του εσωτερικού χώρου του κτιρίου προκειμένου να συνδεθούν άμεσα τα μεταλλικά μέρη μηχανημάτων, σωληνώσεων κλπ. Η εγκατάσταση της θεμελιακής γείωσης γίνεται σε ήδη υπάρχουσα εκσκαφή με αποτέλεσμα την ευκολία τοποθέτησής της, δίχως να απαιτείται ειδικός χώρος πράγμα που χρειάζεται για την τοποθέτηση συμβατικών τύπων γειωτών (ράβδοι, περιμετρική ταινία κλπ). Για τους παραπάνω λόγους, η εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης επιβάλλεται από τους κανονισμούς DIN Teil 1 και προτείνεται από τους ΚΕΗΕ για κάθε νεοαναγειρόμενο κτίριο. Γείωση με γειωτή τύπου "Ε" Κατασκευάζεται από ένα στοιχείο "Π" και ένα ή παραπάνω στοιχεία "Γ" και τοποθετείται εντός σκάμματος βάθους τουλάχιστον 1m, πλάτους τουλάχιστον 75cm και μήκος αναλόγως του αριθμού των στοιχειών "Γ" που θα τοποθετηθούν. Συνδιασμός γειώσεων H τιμή της αντίστασης εξαρτάται από το μήκος και την επιφάνεια του ηλεκτροδίου που έρχεται σε επαφή με το υπέδαφος. Πολλές φορές λόγω μεγάλης ειδικής αντίστασης του υπεδάφους (βραχώδες, ξηρή άμμος κ.λ.π.) αλλά και περιορισμένου διαθέσιμου για γείωση χώρου, απαιτείται να γίνει κάποιος συνδυασμός από τα παραπάνω είδη γείωσης τέτοιος ώστε να πετυχαίνουμε ''αύξηση'' του μήκος του γειωτή χωρίς να απαιτείται επί πλέον χώρος. Το συνηθέστερο παράδειγμα είναι της περιμετρικής γείωσης η οποία συντάσσεται με ράβδους γείωσης κατά μήκους αυτής. Προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να είναι του ιδίου ή συγγενών μετάλλων έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα ηλεκτροχημικής διάβρωσης. 1.9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ας παραθέσουμε τώρα κάποιες γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου η εγκατάσταση να διακρίνεται από ευελιξία, εργονομία, αποδοτικότητα και πρωτίστως ασφάλεια.

20 Ο γενικός πίνακας πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 1,80 m από το δάπεδο. Απογεύγεται η τποθέτηση των πινάκων των κοινοχρήστων χώρων σε χώρους που κλειδώνονται. Αν χρειασθεί να γίνει μια διακοπή για λόγους ανώτερης βίας (ατύχημα), αυτή θα είναι αδύνατη. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο προστασίας (άμεση γείωση ή ουδετέρωση), αφού κατασκευαστεί και μετρηθεί η γείωση, πρέπει να συνδεθεί σε αυτήν και το δίκτυο ύδρευσης. Μέχρι τη διατομή των 16 mm 2 ο αγωγός γείωσης πρέπει να έχει ίδια διατομή με τον αντίστοιχο ενεργό αγωγό (φάσης). Αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση κάθε μείωση στη διατομή του αγωγού γείωσης. Το ένα ηλεκτρόδιο γείωσης από σωλήνα διαμέτρου μίας ίντσας και μήκους 2,5 m είναι αρκετό μόνο για τη γείωση του ουδέτερου στις ουδετερωμένες εγκαταστάσεις και μόνο για την τυπική κάλυψη του ηλεκτρολόγου Ο αγωγός γείωσης πρέπει πάντοτε να είναι κιτρινοπράσινος. Αποφεύγεται η τοποθέτηση κίτρινου ή κιτρινοπράσινου αγωγού ως αγωγό φάσης ή επιστροφής. Για περισσότερη ασφάλεια και ομαλότερη λειτουργία του δικτύου, προβλέπεται τοποθέτηση ουδέτερου διπλής διατομής ή εναλλακτικά ξεχωριστού ουδέτερου για κάθε φάση. Ασφάλειες τοποθετούνται μόνο στους αγωγούς φάσης και ποτέ στον ουδέτερο. Απαγορεύεται η διακοπή ενός κυκλώματος με την ασφάλεια, όταν αυτό διαρρέεται από ρεύμα και ασφαλίζεται με φυσίγγι μεγαλύτερο των 6 Α. Απαγορεύεται η μεταβολή ρύθμισης της ευαισθησίας των ηλεκτρονόμων διαφυγής έντασης. Είναι ρυθμισμένοι στα 25 ma. Τα φωτιστικά σημεία και οι συσκευές πρέπει να χωρίζονται σε ομάδες προκειμένου να είναι δυνατή η τροφοδότηση κάθε ομάδας με ξεχωριστή γραμμή. Συνιστάται για κάθε προβλεπόμενο φορτίο 15Α και μια χωριστή γραμμή. Οι γραμμές φωτισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο, ώστε αν καεί μια ασφάλεια, να μη βυθιστεί όλο το σπίτι στο σκοτάδι. Μονοφασικά κυκλώματα ισχύος μεγαλύτερης των W θα πρέπει να κόβονται με διπολικό διακόπτη. Οι πορείες των ηλεκτρικών γραμμών πρέπει να εντοπίζονται και μετά την κάλυψή τους από το κονίαμα, το στόκο και το χρώμα. Αποφεύγεται το πέρασμα ηλεκτρικής γραμμής στον απέναντι τοίχο μέσα από το δάπεδο.

21 Απαιτείται προσοχή ώστε οι ηλεκτρικές γραμμές να μην περνούν κοντά σε κάσες κουφωμάτων Αν είναι δυνατόν, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη γραμμή πριζών ή και πλυντηρίου. Για θερμοσίφωνα, κουζίνα, θέρμανση αλλά και ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρέπει να προβλεφθούν οπωσδήποτε ανεξάρτητες γραμμές για αρμονική φόρτιση και μικρότερο κίνδυνο πτώσης τάσης. Γενικά, οι τριπολικές πρίζες είναι προτιμότερες γιατί προστατεύουν από ηλεκτροπληξία Η τροφοδότηση των φωτιστικών σημείων από την οροφή γίνεται με στρεπτό αγωγό διατομής 0,75 mm2. Το βάρος που θα κρέμεται από αυτόν δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/2 κιλό. Πρέπει να έχουν πάντα και αγωγό γείωσης. Ο φωτισμός του λουτρού γίνεται στεγανός, δηλαδή το φωτιστικό θα αποτελείται από αρματούρα στεγανή. Απαγορεύεται μέσα στο λουτρό η τοποθέτηση διακοπτών και πριζών. Μόνο ο ρευματοδότης ξυρίσματος με ενσωματωμένο μετασχηματιστή μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτό το χώρο Οι σωλήνες έχουν το μικρότερο κόστος σε μια εγκατάσταση, οπότε ο περιορισμός στις διαμέτρους είναι άνευ σημασίας αφού η διαφορά τιμής είναι ασήμαντη και τα προβλήματα μεγάλα. Μέσα στους σωλήνες τοποθετούνται αγωγοί που προστατεύονται από ασφάλειες της ίδιας ομάδας π.χ. αγωγοί κυκλωμάτων φωτισμού ή αγωγοί κυκλώματος κουζίνας, κ.λπ. Τα κουτιά αν τοποθετηθούν πάνω σε ξύλο πρέπει να χωριστούν από αυτό με άκαυστο υλικό. Οι συνδέσεις των αγωγών πρέπει να γίνονται μέσα στα κουτιά διακλάδωσης και ποτέ μέσα στις σωληνώσεις. Αποφεύγεται η διακλάδωση πολλών γραμμών σε ένα κουτί διακλάδωσης. Σε περίπτωση βλάβης, η πρόσβαση και ανεύρεση αυτής από ειδικό θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε περίπτωση καμπής θα πρέπει η ακτίνα καμπυλότητας για σωλήνες να είναι μεγαλύτερη από 6 cm και σε περίπτωση καλωδίου το δεκαπλάσιο της εξωτερικής διαμέτρου του. Τα σιφώνια πρέπει να αποφεύγονται στις ηλεκτρικές γραμμές. Η διάταξη των σωληνώσεων στις ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείεται η είσοδος και ο εγκλωβισμός νερού μέσα σε αυτές Πρέπει να αποφεύγεται το πέρασμα ηλεκτρικών γραμμών από ξένους χώρους για την αποφυγή ατυχημάτων.

22 Κίνδυνοι πυρκαγιάς Η διάταξη, η εκτέλεση και η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε, προβλεπόμενες θερμάνσεις, φλόγες και τόξα που μπορεί να δημιουργηθούν να μην προκαλούν πυρκαγιά ή εκρήξεις στο περιβάλλον. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αποκλείεται ακόμη και σε περίπτωση προβλεπόμενου σφάλματος υλικού, εξαρτημάτων, συσκευών και μηχανημάτων, καθώς και σε περίπτωση χειρισμού από σφάλμα ή αμέλεια. Τυφλά σημεία Οι διαδρομές χωνευτών ηλεκτρικών γραμμών πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται και μετά την ολοκλήρωση των επιχρισμάτων (σοβάδων) και των χρωματισμών. Στον εντοπισμό αυτών, βοηθούν τα κουτιά διακλαδώσεων τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καλύπτονται από τον ιδιοκτήτη για λόγους αισθητικής ή άλλους λόγους. Οι σωληνώσεις πρέπει να κατασκευάζονται αυστηρά σε ευθύγραμμα οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα. Φωτισμός Πρέπει να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισμός όλων των χώρων έτσι ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια αποκατάσταση βλάβης, ο ειδικός να μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα και άνετα σε όλους τους χώρους ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΟΜΟΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Στην περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης μιας κατοικίας, είναι εφικτό χωρίς δυσκολία να επεκτείνουμε αυτή τη μελέτη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης και για μια άλλη κατοικία όμοιας αρχιτεκτονικής. Αυτή η διαδικασία διευκολύνει αρκετά τους μηχανικούς στην περίπτωση πολυκατοικιών που περιλαμβάνουν επίπεδα και ιδιοκτησίες εντελώς όμοιας

23 αρχιτεκτονικής (τυπικά επίπεδα). Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω ειδική ηλεκτρική απαίτηση για κάποιο ή κάποια από τα τυπικά επίπεδα, η ήδη πραγματοποιηθείσα μελέτη σε ένα επίπεδο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης για τα υπόλοιπα τυπικά επίπεδα, με μόνη διαφοροποιηθείσα παράμετρο το μήκος καλωδίου μεταξύ του πίνακα κάθε επιπέδου ή ιδιοκτησίας και των μετρητών, το οποίο θα αυξάνει καθώς πηγαίνουμε σε ανώτερο σταθμικά επίπεδο, σε τιμή σύμφωνη με τις επισυναπτόμενες διαστάσεις έτσι όπως αυτές ανακύπτουν από τα επισυναπτόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις και τομές). 2.ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο δεύτερο μέρος του παρόντος συγγράμματος θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση της μελέτης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ενός δοθέντος κτιρίου με χρήση του υπολογιστικού προγράμματος της εταιρίας της 4Μ. Προς το σκοπό αυτό, θα επισυναφθούν τα σχέδια των κατόψεων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, το φύλλο υπολογισμού και το δέντρο διανομής της ισχύος του κτιρίου όπως αυτό θα πρόκυψει μετά τη διαδικασία εκπόνησης. Επίσης, θα επισημανθούν και παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος για την επιτέλεση επιθυμητών υπολογισμών. 2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Το δοθέν κτίριο περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα και τους κάτωθι χώρους χρήσης ανά επίπεδο:

24 Eπίπεδο κτιρίου Χώροι -Χρήσεις Υπόγειο Αποθήκες, Χώροι πλυντηρίων στεγνωτηρίων, Λεβητοστάσιο. Ισόγειο Κατάστημα, Αναβατόριο Ημι-όροφος Γραμματεία, Αναμονή, Υποδοχή, WC, Αίθουσα Εκπαίδευσης Α όροφος Ιατρείο, Γραμματεία, Υποδοχή, WC, Ψυχολογική Υποστήριξη Β όροφος Υποδοχή, Λουτρά Γ όροφος Κοινωνικοί Λειτουργοί, Υποδοχή, WC, Phones, Σύμβουλοι Εργασίας Δ όροφος Τραπεζαρία, Κυλικείο, WC, Γραφεία, Δώμα Τραπεζαρία, Χώροι Ηλιακών Θερμοσιφώνων Πίνακας 5. Χρήσεις χώρων κτιρίου. Θεωρούμε μέσο ύψος επιπέδου για όλα τα επίπεδα του κτίριου: 4 μέτρα. 2.2 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Για την πραγμάτωση της μελέτης επισημαίνονται τα εξής: Οι τελικά επιλεγμένες θέσεις των απαιτούμενων στοιχείων ηλεκτρισμού και η όδευση των απαιτούμενων καλωδίων όπως αυτά απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια, προσδιορίστικαν με βάση τις επιταγές για βέλτιστη απόδοση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ιδιαίτερα χαρακτιστικά του κτιρίου. Η τοποθέτηση ρευματοδοτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χώρων που περιγράφονται από τα επισυναπτόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια. Η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ο τρόπος σύνδεσης αυτών στα διάφορα κυκλώματα, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες φωτοτεχνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των χώρων που

25 περιγράφονται από τα επισυναπτόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια προκειμένου να εξασφαλιστούν σε αυτούς οι απαραίτητες συνθήκες φωτισμού και άνεσης. Οι παροχές κίνησης (κωδικός στα σχέδια της μορφής [ΕΠ(επίπεδο).1.Κ.Χ] αναφέρονται σε κυκλώματα εσωτερικών (καναλατών ψευδοροφής) και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων για θέρμανση και ψύξη των χώρων του κτιρίου σε απευθείας γραμμές απο τον αντίστοιχο πίνακα, σε θέσεις που απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα σχέδια που ακολουθούν. O υπολογισμός της ισχύος των απαιτούμενων εξωτερικών μονάδων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες εξισώσεις κλιματισμού. Όλα τα κυκλώματα φωτισμού σε όλο το κτίριο θα ανοίγουν απευθείας από τον αντίστοιχο πίνακα με εξαίρεση τω φωτιστικά των WC, του κλιμακοστασίου των χώρων του υπογείου και των διευθυντών που θα ανοίγουν με κατάλληλους διακόπτες ή μπουτόν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια. Η αντιστοιχία μεταξύ παλαιών και νέων τύπων καλωδίων για αντιστοίχηση στο προκύπτον μέσω του προγράμματος δένδρου διανομής ισχύος είναι η ακόλουθη: νέος παλαιός τύπος τύπος ΗΟ7V-Κ NYAF ΗΟ7V-U NYA(re) ΗΟ7V-R NYA(rm) AO5VV-U NYM(re) AO5VV-R NYM(rm) HO5VV-F NYMHY HO3VV-F NYLHY(rd) HO3VH-H NYFAZ HO5RR-F NMH HO7RN-F NSHou J1VV-U NYY(re) JIVV-R NYY(rm) J1VV-S NYY(sm) AO5VVH3-U NYIFY Πίνακας 6. Aντιστοιχία παλαιών και νέων τύπων καλωδίων.

26 Το χρησιμοποιηθέν υπόμνημα ηλεκτρικών συμβόλων είναι αυτό που ακολουθεί: Πίνακας 7. Υπόμνημα ηλεκτρικών συμβόλων. 2.3 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

27 Τα προκύπτοντα σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές σχέδια μελέτης, επισυνάπτονται στο παρόν χωρίο και είναι αυτά που ακολουθούν Κατόψεις Υπογείου Ισογείου Σχέδιο 1: Ηλεκτρική εγκατάσταση Υπογείου Ισογείου Κατόψεις Ημι-ορόφου Α Ορόφου

28 Σχέδιο 2: Ηλεκτρική εγκατάσταση Ημι-ορόφου Α Ορόφου Κατόψεις Β Ορόφου Γ Ορόφου

29 Σχέδιο 3: Ηλεκτρική εγκατάσταση Β Ορόφου Γ Ορόφου Κατόψεις Δ Ορόφου Δώματος

30 Σχέδιο 4: Ηλεκτρική εγκατάσταση Δ Ορόφου Δώματος. 2.4 ΦΥΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 4Μ

31 Στο παρόν χωρίο παρατίθεται το τελικό φύλλο υπολογισμού που προκύπτει μέσω του προγράμματος 4Μ για τη διαπραγματευόμενη μελέτη, και για τις δύο επιλογές που εμφανίζονται στο φύλλο υπολογισμού (Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης) Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Κοινοχρήστων Υπογείου Λεβητοστασίου Μηχανοστασίου Αντλίας λυμάτων Φύλλο 1. Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Κοινοχρήστων Υπογείου Λεβητοστασίου Μηχανοστασίου Αντλίας λυμάτων Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Ισογείου Ημι-ορόφου

32 Φύλλο 2. Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Ισογείου - Ημι-ορόφου Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Α Ορόφου Β Ορόφου

33 Φύλλο 3. Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Α Ορόφου Β Ορόφου Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Γ Όροφος Δ Όροφος

34 Φύλλο 4. Δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης Γ Ορόφου Δ Ορόφου Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Κοινοχρήστων Υπογείου Λεβητοστασίου Μηχανοστασίου Αντλίας λυμάτων

35 Φύλλο 5. Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Κοινοχρήστων Υπογείου Λεβητοστασίου Μηχανοστασίου Αντλίας λυμάτων Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Ισογείου Ημι-ορόφου

36 Φύλλο 6. Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Ισογείου - Ημι-ορόφου Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Α Ορόφου Β Ορόφου

37 Φύλλο 7. Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Α Ορόφου Β Ορόφου Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Γ Ορόφου Δ Ορόφου

38 Φύλλο 8. Υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης Γ Ορόφου Δ Ορόφου Δένδρο διανομής ισχύος ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου

39 Ως δένδρο διανομής ισχύος μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης, ορίζεται το διάγραμμα που μας δείχνει τον τρόπο και την ποσότητα με την οποία διαχέεται η ισχύς μεταξύ των συστατικών στοιχείων της εγκατάστασης (πινάκων υπο-πινάκων καταναλώσεων). Για την εκπονηθείσα μελέτη, το προκύπτον μέσω του προγράμματος της 4Μ διάγραμμα διανομής ισχύος είναι το ακόλουθο.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Τρόπος χρήσης προγράμματος για την επίτευξη υπολογισμών Στο συγκεκριμένο χωρίο, θα παραθέσουμε τον τρόπο χρήσης του προγράμματος προκειμένου να επιτύχουμε βασικούς υπολογισμούς. Για να δηλώσουμε έναν πίνακα στο πρόγραμμα, χρησιμοποιούμε μια σύντμηση (ΣΥΝ1), συνήθως με βάση το επίπεδο ή το χώρο, και την τελική κατάληξη (.Π). Στη περίπτωση που πρόκειται για υποπίνακα (ΣΥΝ2.Π), πρέπει να δηλώσουμε πρώτα τη διασύνδεση με τον κεντρικότερο πίνακα μέσω της αλληλουχίας (ΣΥΝ1.ΣΥΝ2). Οι καταναλώσεις του ΣΥΝ2 δηλώνονται εν συνεχεία με την αλληλουχία κατά αύξοντα αριθμού (ΣΥΝ2.ΑΑ). Έτσι, στον υποπίνακα ΣΥΝ2 υπολογίζονται μέσω του προγράμματος τα στοιχεία αυτού με βάση τις δηλωθείσες καταναλώσεις, ενώ όσον αφορά στον κεντρικότερο πίνακα ΣΥΝ1, μέσω του προγράμματος υπολογίζονται τα τελικά στοιχεία αυτού με βάση τα στοιχεία του υποπίνακα ΣΥΝ2, και τυχόν υπάρχουσες λοιπές καταναλώσεις (ΣΥΝ1.ΑΑ) που ανήκουν σε αυτόν. Υπάρχει η δυνατότητα μέσω του φύλλου υπολογισμού, να επιλέξουμε τριφασική ή μονοφασική παρόχη πίνακα, καθώς και επιθυμητή διατομή καλωδίου αν θέλουμε διαφορετικά μεγέθη από αυτά που υπολογίζονται αυτόματα απο το πρόγραμμα μέσω της τυποποίησης. Επίσης, μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικά υλικά άφιξης μέσω των βιβλιοθηκών, αλλάζοντας την αρχική επιλογή κλικάροντας στις βιβλιοθήκες το αντίστοιχο κελί. Με βάση τις νέες επιλογές, το πρόγραμμα θα ενσωματώσει τις νέες αλλαγές με τα αποτελέσματα να διαφαίνονται στο φύλλο υπολογισμού με εναλλαγη των επιλογών (δίκτυο ηλεκτρικς εγκατάστασης υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης). Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε τις γραμμές αναχώρησης από πίνακα προς καταναλώσεις. Δηλώνουμε με τη σειρά στο φύλλο υπολογισμού: μήκος διαδρομής φορτίο γράμμης κατανάλωσης είδος φορτίου (υπάρχει επιλογή με τυποποιημένα είδη φορτίων μέσω των βιβλιοθηκών του προγράμματος) τριφασική ή μονοφασική παροχή (στο κελί είδος γραμμής) επιθυμητή διατομή (αν θέλουμε κάτι διαφορετικό από ότι προβλέπεται μέσω της τυποποίησης).

55 Με βάση της δοθείσες επιλογές, το πρόγραμμα κάνει αυτόματα τους απαραίτητους υπολογισμούς οι οποίοι αποτυπώνονται στο φύλλο υπολογισμού με εναλλαγη των επιλογών (δίκτυο ηλεκτρικς εγκατάστασης υπολογισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης). Κάνοντας μια μελέτη ενός διαμερίσματος ενός κτιρίου μέσω του υπολογιστικού προγράμματος, μπορούμε να αντιγράψουμε ή να τροποποιήσουμε τη συγκεκριμένη μελέτη έτσι ώστε να μη χρειαστεί να προχωρήσουμε σε μελέτη εξ αρχής για άλλα διαμερίσματα του κτιρίου. Εφόσον έχουμε να κάνουμε με τυπικό όροφο, με την αλληλουχία εντολών Copy Paste σε κενές γραμμές του φύλλου υπολογισμού, το πρόγραμμα αντιγράφει επακριβώς την προηγειθήσα μελέτη, αφήνοντας κενή μόνο την πρώτη στήλη (Τμήμα δικτύου), όπου και θα συμπληρώσουμε τη νέα ονομασία καταναλώσεων (π.χ αν έχουμε καταναλώσεις Α.Χ και έχουμε τον τυπικό όροφο Β, τότε συνήθως πάμε σε ονομασία Β.Χ). Εφόσον δεν έχουμε να κάνουμε με τυπικούς ορόφους, τότε πάλι επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία, κάνοντας όμως και τις απαραίτητες προσθαφαιρέσεις καταναλώσεων και στοιχείων προκείμενου να μεταπέσουμε πλήρως στα χαρακτιριστίκα του του νέου διαμερίσματος. Η ηλεκτρική εγκατάσταση για τους κοινόχρηστους χώρους ενός κτιρίου, σχεδιάζεται με βάση τις απολήξεις που θα περιλαμβάνει αυτή. Στην περίπτωση που περιλαμβάνει μόνο κυκλώματα φωτισμού (συνήθως του κλιμακοστασίου) και τροφοδοσία ανελκυστήρα, τότε στον πίνακα κοινοχρήστων θα καταλήγουν οι διαμορφωθείσες με βάση τις επιταγές που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος, γραμμές φωτισμού, καθώς και ο υποπίνακας μηχανοστασίου με χαρακτηριστικά που επίσης αναπτύχθηκαν πρότερα. Εφόσον η ηλεκτρική εγκατάσταση επιθυμείται να επεκταθεί έτσι ώστε να περιλάβει και άλλα στοιχεία, όπως κυκλώματα ρευματοδοτών, παροχή υποπίνακα λεβητοστασίου με στοιχεία καταναλώσεων για λεβητοστάσιο, αντλία λυμάτων και κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών υπογείου, ή τυχόν αλλές παρόχες, τότε στον πίνακα κοινοχρήστων προστίθενται και οι νέες καταναλώσεις με ταυτόχρονη αύξηση του φορτίου και των διατομών καλωδίων αυτού, με τον τρόπο που αναπτύχθηκε προηγούμενως και

56 αποτυπώνεται και εποπτίκως στα επισυναπτόμενα σχέδια και φύλλα υπολογισμού της μελέτης κτιρίου που έλαβε χώρα. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα προηγούμενα, είναι σαφές πως η εκπόνηση της μελέτης για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση ενός κτιρίου ή μιας κατοικίας πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τους ισχύοντες κανόνες για βέλτιστες εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και ενεργειακοί παράγοντες συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε μια κατοικία, τα βασικά κυκλώματα που συναντάμε έχουν να κάνουν κύρια με γραμμές φωτισμού, ρευματοδοτών, βασικών καταναλώσεων (κουζίνες, boiler, πλυντήρια) και κοινόχρηστων λειτουργίων (λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αντλίες λυμάτων). Για βέλτιστη λειτουργία και απόδοση της ηλεκτρικής εγκάταστασης μιας κατοικίας, θα πρέπει να επιλέγονται οι ορθοί τύποι και διατομές καλωδίων για συγκεκριμένη χρήση, καθώς και να ελέγχτεται η πτώση τάσης της κάθε γράμμης προκειμένου να πιστοποιείται πως αυτή βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η χρήση κατάλληλων σχεδιαστικών και υπολογιστικών προγραμμάτων και εφαρμογών, μπορεί να οδηγήσει στην πιο γρήγορη και αποδοτική εκπόνηση της μελέτης μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Το πρόγραμμα της εταιρίας 4Μ στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Η πραγματοποιηθείσα ηλεκτρολογική μελέτη του δοθέντος κτιρίου μέσω του εν λόγω προγράμματος μας οδήγησε μέσω της σχεδίασης σε καλύτερη εποπτική εικόνα της όλης εγκατάστασης, σε γρηγορότερη και αποδοτικότερη διαδικασία υπολογισμού βασικών μεγεθών (διατομές, ασφάλειες κτλ.) με τη συμπλήρωση ορισμένων μόνο απαιτούμενων παραμέτρων, καθώς και σε καλύτερη αντίληψη του τρόπου ροής της ισχύος κατά μήκος των συστατικών στοιχείων της όλης εγκατάστασης μέσω του προκύπτοντος διαγράμματος ροής ισχύος.

57 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Gunter S., (2004), Electrical Installations, Εκδ. Τζιόλα, Αθήνα. Καγκαράκης Κ., (1994), Ηλεκτροτεχνικά Υλικά, Εκδ. Συμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Μπιζιώνης Β.. (2003), Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Αθήνα. Μπουρκάς Π., (1998), Εφαρμογές Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Ντακόπουλος Π., (2005), Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, Θεσσαλονίκη. Οικονομόπουλος Ι. (2003), Φωτοτεχνία. Παπαδίας Β. (1991), Γραμμές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκδ. Συμμετρία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Σημειώσεις, Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Ευγενίδιο Ίδρυμα. Σημειώσεις, (2008), Εκπόνηση Μελετών Ηλεκτρολογικών Εγκατστάσεων μέσω του προγράμματος της 4Μ, Διοργάνωση: Eταιρία 4Μ, Αθήνα.

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Α.Μ.3357. Εισηγητής: ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων Δημιουργίας Μ.Ε.Θ. στο Ισόγειο του Β Κτιρίου του Γ.Ν. Λαμίας Σπουδαστής: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή)

Ισχύς (KW) Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής Αριθ. πρωτοκόλλου θεώρησης... (Άρθρο 2 παραγ. 2 του Ν.4483/1965, όπως ισχύει) (Σφραγίδα, υπογραφή) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Ν. 4483/1965 αρ. 2, Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004, ΚΥΑ Φ Α 50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν ) Αφορά: Νέα εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE.

H τεχνική πρόταση δίνεται από την Ελβετική εταιρεία WOERTZ. Το σύστημα, που θα αναπτυχθεί παρακάτω αναφέρεται με την ονομασία FLAT CABLE. Παρουσίαση υλικού 22 Σεπτεμβρίου 2014 Ενημερωτικό Νο2 Σύστημα διανομής ενέργειας flat cable Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ. Στην σημερινή ενημέρωση θα παρουσιάσουμε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΜΗΒΕ: «ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ» Κεντρικό Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Συνδιοργανωτής της Εκδήλωσης Εισηγήσεις ΔΕΗ: 1. «Συνεργασία γειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ

Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Επισημάνσεις σημείων στα οποία εντοπίζονται συχνά λάθη κατά την συμπλήρωση της νέας ΥΔΕ Μια μικρή προσπάθεια ενημέρωσης, πρόληψης λαθών και καλύτερης αξιοποίησης της νέας ΥΔΕ Διευκρινίσεις: -Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PEARLS OF CRETE HOLIDAY RESIDENCES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1 Το οικόπεδο 1 είναι 935,12m 2 και αποτελείται από μία πολυκατοικία με υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Το σύνολο των διαμερισμάτων της είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5 Επιβλέπων: Καμινάρης Σταύρος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ Η. ΡΟΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Στόχοι εργασίας Πως λειτουργεί το ασύρματο σύστημα Υλικά και συνδεσμολογία εγκατάστασης Οικονομοτεχνική μελέτη Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services

Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Wiring Guide for Broadband Services Οδηγός Καλωδίωσης για Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Wiring Guide for Broadband Services Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Παράλληλα συνδεδεμένες τηλεφωνικές πρίζες και η επίδρασή τους στην τεχνολογία VDSL2 3. Καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης;

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έχοντας μία κάτοψη σε χαρτί πως θα προχωρήσουμε με τη μελέτη της ενεργειακής απόδοσης; Βήμα 1: Αναγνωρίζουμε σταδιακά όλα τα δομικά στοιχεία του κτιρίου ξεκινώντας. Αυτά θα πρέπει να δηλωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣ ΤΑΣΤΑΣ ΕΓΚΑΤ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ

ΣΕΙΣ ΤΑΣΤΑΣ ΕΓΚΑΤ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2Τ1 Τ121 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΔ ΚΑΔ.ΕΤΟΣ 012 ΤΟΣ 2011-201 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤ ΤΑΣΤΑΣ ΣΕΙΣ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ ΗΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Eπικίνδυνες κατασκευές Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε, μια σειρά από τις πιο επικίνδυνες κατασκευές που συναντάμε πιο συχνά, με αποκλειστικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. η παρούσα τεχνική περιγραφή εκπονήθηκε από τον: Παναγιώτη Πιττά Αθήνα, Mάιος 2010 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ο Δ Η Γ Ο Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Το παρόν είναι εγχειρίδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Η ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κ. Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Άρτα, 02/12/2013 Αρ. Πρωτ.: Φ23/6829 ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόµενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί µε απευθείας ανάθεση, στην προµήθεια 5 κλιµατιστικών µηχανηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα